Vilkår for bruk av Google Workspace for Education

Sist endret: 21. desember 2020

Hvis du har skrevet under på en versjon av denne avtalen som gjelder uten nett, for bruk av Google Workspace for Education-tjenestene under samme Google Workspace for Education-konto, gjelder vilkårene nedenfor ikke for deg, og vilkårene uten nett styrer din bruk av Google Workspace for Education-tjenestene.

Hvis faktureringskontoen din ligger i India, må du lese gjennom disse vilkårene for bruk, som gjelder for din bruk av Google Workspace for Education.

Hvis faktureringskontoen din ligger i Brasil, må du lese gjennom disse vilkårene for bruk, som gjelder for din bruk av Google Workspace for Education.

Se a sua conta para faturamento é no Brasil, por gentileza veja o Termos de Serviço, que será o Termo aplicável à sua utilização da Google Workspace for Education.

お客様の請求先アカウントが日本の場合、お客様のGoogle Workspace for Educationのご利用に対してはこちらの利用規約が適用されます.

Disse vilkårene for bruk av Google Workspace for Education (samlet omtalt som «avtalen») (tidligere kjent som «G Suite for Education (nettbasert) avtale») inngås av Google og enheten eller personen som godtar dem («kunden»), og styrer kundens tilgang til og bruk av tjenestene. «Google» har den betydningen som er oppgitt på https://cloud.google.com/terms/google-entity.

Denne avtalen trer i kraft når kunden klikker for å godta den («iverksettelsesdatoen»). Hvis du godtar avtalen på vegne av kunden, bekrefter og garanterer du (i) at du har fullstendig juridisk fullmakt til å binde kunden til denne avtalen, (ii) at du har lest og forstått denne avtalen, og (iii) at du på vegne av kunden godtar denne avtalen.

  • 1. Levering av tjenestene.
   • 1.1 Bruk av tjenester. I løpet av avtaleperioden skal Google levere tjenestene i henhold til avtalen – inkludert TA. Kunden kan bruke tjenestene som er bestilt via det relevante bestillingsskjemaet eller forhandlerbestillingen, i henhold til denne avtalen.
   • 1.2 Administrasjonskonsoll. Kunden får tilgang til administrasjonskonsollen, der kunden kan administrere sin bruk av tjenestene.
   • 1.3 Kontoer; bekreftelse for å bruke tjenestene.
    • (a) Kontoer. Kunden må ha en konto for å bruke tjenestene, og er ansvarlig for opplysningene kunden oppgir for å opprette kontoen, sikkerheten til passordene for kontoen og all bruk av kundens konto. Google er ikke forpliktet til å levere flere kontoer til kunden.
    • (b) Bekreftelse for å bruke tjenestene. Kunden må bekrefte en domene-e-postadresse eller et domenenavn for å kunne bruke tjenestene. Hvis kunden ikke har gyldig tillatelse til å bruke domene-e-postadressen eller ikke eier eller kontrollerer domenenavnet, er Google ikke forpliktet til å levere tjenestene til kunden, og Google kan da slette kontoen uten varsel.
   • 1.4 Innlemmede vilkår. Nettadressevilkårene, inkludert de tjenestespesifikke vilkårene og tillegget om databehandling, er innlemmet i avtalen via denne henvisningen. I tillegg kan det hende at kunden må godta tillegget om databehandling via administrasjonskonsollen, utelukkende av tekniske eller driftsmessige grunner, men godkjenning på den måten har ingen innvirkning på rettighetene eller forpliktelsene til partene slik de er beskrevet i denne avtalen eller tillegget om databehandling.
   • 1.5 Endringer.
    • (a) av tjenestene. Google kan fra tid til annen foreta kommersielt ansvarlige endringer i tjenestene. Google varsler kunden hvis Google gjør en endring av avgjørende betydning i tjenestene som har innvirkning av avgjørende betydning på kundens bruk av tjenestene, og hvis kunden har abonnert på varsler fra Google om slike endringer.
    • (b) av avtalen. Google kan endre vilkårene i denne avtalen fra tid til annen, og kommer til å legge ut slike endringer på https://workspace.google.com/terms/education_terms.html. Disse endringene trer ikke i kraft før kundens neste bestillingsperiode. På det tidspunktet teller kundens fortsatte bruk av tjenestene som godkjenning av endringene. Del 1.5(b) (Endringer i avtalen – denne delen) gjelder ikke for endringer i nettadressevilkår.
    • (c) i nettadressevilkårene (unntatt tillegget om databehandling). Google kan endre nettadressevilkårene fra tid til annen, og varsler kunden om eventuelle slike endringer som er av avgjørende betydning. Google kan varsle kunden om endringer i tjenesteavtalen (TA) av avgjørende betydning via den aktuelle TA-nettsiden. Endringer av avgjørende betydning i nettadressevilkårene trer i kraft 30 dager etter at varselet er gitt, bortsett fra at (i) TA-endringer som har uheldig innvirkning av avgjørende betydning, trer i kraft 90 dager etter at varselet er gitt, og (ii) endringer som gjelder nye tjenester eller ny funksjonalitet, trer i kraft umiddelbart. Del 1.5(c) (Endringer i nettadressevilkårene (unntatt tillegget om databehandling) – denne delen) gjelder ikke for endringer i tillegget om databehandling.
    • (d) av tillegget om databehandling. Google kan bare endre tillegget om databehandling når slike endringer kreves for å overholde gjeldende lov og rett, gjeldende forskrifter, rettskjennelser eller retningslinjer fra offentlige organer, der slike endringer er uttrykkelig tillatt i henhold til tillegget om databehandling, eller der slike endringer
     • (i) er kommersielt ansvarlige
     • (ii) ikke fører til svekking av den generelle sikkerheten tilknyttet tjenestene
     • (iii) ikke øker omfanget eller fjerner begrensninger av Googles behandling av «kunders personlige data» som beskrevet i delen «behandlingsomfang» i tillegget om databehandling, og
     • (iv) ikke har noen annen negativ innvirkning av avgjørende betydning på kundens rettigheter i henhold til tillegget om databehandling
    • Hvis Google gjør en endring av avgjørende betydning i tillegget om databehandling i henhold til del 1.5(d) (Endringer i tillegget om databehandling – denne delen), skal Google legge ut endringen på nettsiden som inneholder tillegget om databehandling.
    • (e) Avvikling av kjernetjenester. Google skal varsle kunden minst 12 måneder før en kjernetjeneste (eller tilknyttet funksjonalitet av avgjørende betydning) avvikles, med mindre Google erstatter slike avviklede kjernetjenester eller funksjonalitet med en vesentlig lik kjernetjeneste eller funksjonalitet. Ingenting i del 1.5(e) (Avvikling av kjernetjenester – denne delen) begrenser Googles evne til å gjøre endringer som kreves for å overholde relevante lover og regler, takle en sikkerhetsrisiko av avgjørende betydning eller unngå en betydelig økonomisk eller avgjørende teknisk belastning. Del 1.5(e) (Avvikling av kjernetjenester – denne delen) gjelder ikke for andre tjenester eller tjenester, tilbud eller funksjonaliteter som ikke er offentlig tilgjengelige ennå.
  • 2. Betalingsvilkår. Hvis kunden må betale gebyr for å kunne bruke bestemte tjenester, gjelder vilkårene i del 2 (Betalingsvilkår – denne delen) for de tjenestene.
   • 2.1 Måling av bruk og faktureringsalternativer. På eller etter startdatoen for fakturering skal Google fakturere kunden på forskudd for måneds- eller årsprisen i henhold til hva som er aktuelt ifølge bestillingsskjemaet. Googles måleverktøy blir brukt til å fastslå kundens bruk av tjenestene, og Googles avgjørelse for å beregne gebyrer er endelig.
   • 2.2 Betaling. Kunden skal betale alle gebyrer i valutaen som er oppgitt på fakturaen. Alle gebyrer skal betales innen 30 dager fra fakturadatoen. Google er ikke forpliktet til å sende flere fakturaer. Ved betaling via bankoverføring må bankinformasjonen Google har oppgitt, tas med.
   • 2.3 Skatter og avgifter.
    • (a) Kunden er ansvarlig for å betale eventuelle skatter og avgifter, og skal betale Google for tjenestene uten at disse trekkes fra. Hvis Google plikter å kreve inn eller betale skatter eller avgifter, faktureres skattene og avgiftene kunden, og kunden skal betale disse til Google, med mindre kunden forelegger Google et gyldig skattefritaksbevis.
    • (b) Kunden skal sende Google all relevant informasjon for identifisering av skatter og avgifter som Google kan trenge i henhold til gjeldende lov og rett for å sikre overholdelse av gjeldende forskrifter og myndigheter for skatter og avgifter i de gjeldende virkekretsene. Kunden er ansvarlig for å betale (eller godtgjøre Google for) eventuelle skatter og avgifter, renter, straffegebyrer eller bøter som påløper som følge av feilaktige deklarasjoner fra kunden.
   • 2.4 Betalingsbestridelser. Eventuelle betalingsbestridelser må sendes inn før forfallsdatoen for betalingen. Hvis partene finner at Google er ansvarlig for visse unøyaktigheter i faktureringen, utsteder ikke Google en rettet faktura, men utsteder i stedet en kreditnota som angir det uriktige beløpet på den berørte fakturaen. Hvis en omstridt faktura ikke er betalt ennå, legger Google kreditnotaen til den omstridte fakturaen, og kunden er ansvarlig for å betale den nye nettobalansen for denne fakturaen. Ingenting i denne avtalen forplikter Google til å gi noen part kreditt.
   • 2.5 Misligholdte betalinger; suspensjon. Hvis innbetalingene ikke blir gjort i tide, kan det påløpe en rente på 1,5 % per måned (eller høyeste lovlig tillatte rente hvis den er lavere) fra den opprinnelige forfallsdatoen og frem til beløpet er betalt i sin helhet. Så langt det er rimelig, er kunden ansvarlig for alle utgifter (inkludert advokatsalærer) Google pådrar seg i forbindelse med innsamling av forfalte beløp. I tillegg, hvis kunden ikke har betalt for tjenestene innen forfallsdatoen, kan Google suspendere tjenestene eller si opp avtalen grunnet brudd i henhold til del 8.3 (Oppsigelse ved mislighold).
   • 2.6 Kjøpsordrenummer kreves ikke. Kunden har plikt til å betale alle aktuelle gebyrer uten at det kreves at Google oppgir et kjøpsordrenummer på Googles faktura (eller andre steder).
   • 2.7 Prisendringer. Google kan endre priser når som helst, med mindre annet er uttrykkelig avtalt i et tillegg eller bestillingsskjema. Google skal varsle kunden minst 30 dager før eventuelle endringer. Kundens priser endres ved starten av kundens neste bestillingsperiode etter perioden på 30 dager.
  • 3. Kundens forpliktelser.
   • 3.1 Tillatt bruk. Bruk av tjenestene i henhold til denne avtalen er kun tillatt for (a) ikke-kommersielle utdanningsinstitusjoner som oppfyller kriteriene på https://support.google.com/a/answer/134628?hl=no eller en etterfølgende nettadresse, og (b) andre ideelle organisasjoner (slik det er definert i relevante lover og regler).
   • 3.2 Overholdelse av regler. Kunden skal (a) sørge for at kundens og brukernes bruk av tjenestene overholder avtalen, (b) iverksette kommersielt ansvarlige tiltak for å forhindre og avslutte uautorisert tilgang til eller bruk av tjenestene, og (c) straks varsle Google hvis kunden blir oppmerksom på uautorisert bruk av eller tilgang til tjenestene, kontoen eller kundens passord. Google forbeholder seg retten til å etterforske alle mulige brudd på retningslinjene for akseptabel bruk fra kunden. Dette kan omfatte gjennomgang av kundedata.
   • 3.3 Personvern. Kunden har ansvar for alle eventuelle samtykker og varsler som kreves for å tillate (a) kundens bruk og mottak av tjenestene, og (b) Googles tilgang, lagring og behandling av data kunden har oppgitt (inkludert kundedata) i henhold til avtalen.
   • 3.4 Begrensninger. Kunden skal ikke, og skal ikke la brukere, (a) kopiere, endre eller lage derivatverk av tjenestene, (b) foreta omvendt utvikling av, dekompilere, oversette, dele opp eller på annen måte forsøke å avlede kildekoden for tjenestene (unntatt i den grad slike begrensninger er uttrykkelig forbudt ved lov), (c) selge, videreselge, viderelisensiere, overføre eller distribuere noen av eller alle tjenestene, eller (d) bruke tjenestene (i) til høyrisikovirksomhet, (ii) på en måte som bryter retningslinjene for akseptabel bruk, (iii) på en måte der hensikten er å unngå å betale gebyrer (inkludert oppretting av flere kundekontoer for å simulere eller opptre som én kundekonto eller for å omgå tjenestespesifikke bruksgrenser eller kvoter), (iv) til å drive med mining av kryptovaluta uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Google, (v) til å foreta eller motta nødtjenesteanrop, med mindre noe annet er oppgitt i de tjenestespesifikke vilkårene, (vi) i forbindelse med materiell eller aktiviteter som er underlagt det amerikanske utenriksdepartementets ITAR-forskrifter («ITAR» – International Traffic in Arms Regulations), (vii) på en måte som bryter eller legger til rette for brudd på eksportlovgivning, eller (viii) til å overføre, lagre eller behandle helseopplysninger som er underlagt det amerikanske HIPAA-regelverket, bortsett fra det som måtte være tillatt i henhold til en utstedt HIPAA-næringsavtale.
   • 3.5 Tilleggsprodukter. Google gjør valgfrie tilleggsprodukter tilgjengelige for kunden og kundens brukere. Bruk av tilleggsprodukter er underlagt vilkårene for tilleggsprodukter. Kunden kan aktivere eller deaktivere tilleggsproduktene etter behov via administrasjonskonsollen. Kunden må innhente samtykke fra foresatte til innsamling og bruk av personopplysninger i tilleggsproduktene kunden har til hensikt å aktivere, før kunden gir brukere under 18 år tilgang til disse tilleggsproduktene.
   • 3.6 Administrering av tjenester. Kunden kan bruke administrasjonskonsollen til å angi én eller flere administratorer som skal ha tilgang til administratorkontoer. Kunden er ansvarlig for (a) å ivareta konfidensialiteten av og sikkerheten til brukerkontoene og tilknyttede passord, og (b) all bruk av brukerkontoene. Kunden samtykker i at Googles ansvar ikke omfatter intern administrering eller håndtering av tjenestene for kunden eller eventuelle brukere.
   • 3.7 Overvåking av aliaser. Kunden har alt ansvar for å overvåke, besvare og på andre måter behandle e-poster som er sendt til misbruk- og postmaster-aliasene for eget domenenavn, men Google kan i noen tilfeller overvåke e-poster som er sendt til slike aliaser, for å oppdage eventuelt misbruk av tjenestene.
   • 3.8 Forespørsler om flere brukerkontoer i løpet av bestillingsperioden. Kunden kan be om ytterligere brukerkontoer i løpet av en bestillingsperiode ved å sende inn et bestillingsskjema til eller en forhandlerbestilling til, eller ved å bestille via administrasjonskonsollen. For slike ekstra brukerkontoer gjelder en proporsjonalt fordelt avtaleperiode som slutter den siste dagen i den gjeldende bestillingsperioden.
  • 4. Suspensjon.
   • 4.1 Brudd på retningslinjene for akseptabel bruk. Hvis Google blir oppmerksom på at kundens eller en brukers bruk av tjenestene bryter retningslinjene for akseptabel bruk, varsler Google kunden og ber dem om å korrigere forholdet. Hvis kunden ikke korrigerer bruddet innen 24 timer etter forespørselen fra Google, kan Google suspendere hele eller deler av kundens bruk av tjenestene til bruddet korrigeres. Suspensjon av tjenestene kan omfatte fjerning eller oppheving av deling av innhold som bryter retningslinjene for akseptabel bruk.
   • 4.2 Annen suspensjon. Uavhengig av del 4.1 (Brudd på retningslinjene for akseptabel bruk) kan Google umiddelbart suspendere deler av eller hele kundens bruk av tjenestene (inkludert bruk av den underliggende kontoen) hvis (a) Google har rimelig grunn til å tro at kundens eller en brukers bruk av tjenestene kan ha en negativ innvirkning på tjenestene, andre kunders eller brukerne deres sin bruk av tjenestene, eller Google-nettverket eller -tjenerne som brukes til å levere tjenestene, (b) det foreligger mistanke om at en uautorisert tredjepart har tilgang til tjenestene, (c) Google har rimelig grunn til å tro at umiddelbar suspensjon kreves for å overholde relevante lover eller forskrifter, eller (d) kunden bryter del 3.3 (Begrensninger) eller de tjenestespesifikke vilkårene. Google opphever slike suspensjoner når omstendighetene som forårsaket suspensjonen, er korrigert. Hvis kunden ber om det, skal Google informere kunden om grunnlaget for suspensjonen snarest mulig, med mindre det er forbudt ved gjeldende lov.
  • 5. Åndsrettigheter; beskyttelse av kundedata; tilbakemeldinger; bruk av merkevareelementer i tjenestene.
   • 5.1 Åndsrettigheter. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt i denne avtalen, gir ikke denne avtalen noen av partene noen rettigheter, indirekte eller direkte, til den andre partens innhold eller noe av den andre partens åndsverk. Mellom partene eier kunden alle åndsrettigheter til kundedataene, og Google eier alle åndsrettigheter til tjenestene.
   • 5.2 Beskyttelse av kundedata. Google skal kun benytte seg av tilgang til eller bruke kundedata til å levere tjenestene og teknisk brukerstøtte til kunden, eller på andre måter som kunden har bedt om. Uten å begrense den generelle gyldigheten av forrige setning skal Google ikke behandle kundedata til annonseringsformål eller vise annonsering i tjenestene. Google har implementert og skal vedlikeholde administrative, fysiske og tekniske sikkerhetstiltak for å beskytte kundedata slik det er beskrevet mer detaljert i tillegget om databehandling.
   • 5.3 Tilbakemeldinger fra kunden. Kunden kan velge å gi Google tilbakemeldinger eller forslag om tjenestene («tilbakemeldinger»). Hvis kunden gir tilbakemeldinger, kan Google og dennes samarbeidspartnere bruke disse tilbakemeldingene uten begrensninger og uten forpliktelser overfor kunden.
   • 5.4 Bruk av merkevareelementer i tjenestene. Google skal kun vise de av kundens merkevareelementer i tjenestene som kunden gir autorisasjon til å vise ved å laste dem opp til tjenestene. Google skal vise de merkevareelementene på anviste områder på nettsidene der tjenestene vises for kunden eller kundens brukere. I administrasjonskonsollen kan kunden angi detaljer om hva denne bruken skal omfatte. Google kan også vise Google-merkevareelementer for å indikere at tjenestene leveres av Google.
  • 6. Teknisk brukerstøtte. Under forutsetning av at eventuelle gjeldende gebyrer betales, skal Google levere teknisk brukerstøtte til kunden i kontraktsperioden i henhold til TB-retningslinjene. Enkelte av nivåene for teknisk brukerstøtte omfatter et gjentakende minimumsgebyr som beskrevet på https://workspace.google.com/terms/tssg.html. Hvis kunden nedgraderer nivået sitt for teknisk brukerstøtte midt i en kalendermåned, kan Google fortsette å levere teknisk brukerstøtte på samme nivå og for samme gebyrer for teknisk brukerstøtte, til slutten av den aktuelle måneden.
  • 7. Konfidensiell informasjon.
   • 7.1 Forpliktelser. Mottakeren skal kun bruke den konfidensielle informasjonen til parten som oppgir slik informasjon, til å utøve mottakerens rettigheter og oppfylle dens forpliktelser i henhold til avtalen, og skal ta rimelige forholdsregler for å beskytte mot videreformidling av den konfidensielle informasjonen. Mottakeren kan kun videreformidle konfidensiell informasjon til samarbeidspartnere, ansatte, representanter eller profesjonelle rådgivere («utpekte personer») som trenger den, og som har gitt skriftlig samtykke (eller, når det gjelder profesjonelle rådgivere, på annen måte har forpliktet seg) til å behandle den konfidensielt. Mottakeren skal sikre at dens utpekte personer kun bruker den konfidensielle informasjonen de mottar, til å utøve rettigheter og oppfylle forpliktelser i henhold til denne avtalen.
   • 7.2 Påkrevd innsyn. Uavhengig av eventuelle motstridende bestemmelser i denne avtalen kan mottakeren eller dennes samarbeidspartnere også videreformidle konfidensiell informasjon i den grad det kreves i henhold til relevant juridisk prosess, så lenge mottakeren eller dennes samarbeidspartner setter i verk kommersielt ansvarlige tiltak for å (a) informere den andre parten snarest mulig før slik videreformidling av konfidensiell informasjon, og (b) oppfyller den andre partens rimelige forespørsler i forbindelse med tiltak for å kjempe mot videreformidling. Uavhengig av det foregående gjelder underdelene (a) og (b) ovenfor ikke hvis mottakeren avgjør at overholdelse av (a) og (b) kan (i) medføre brudd på en juridisk prosess, (ii) hindre en etterforskning som utføres av myndighetene, eller (iii) føre til dødsfall eller alvorlige personskader.
  • 8. Gyldighetsperiode og oppsigelse.
   • 8.1 Gyldighetsperiode for avtalen. Gyldighetsperioden for denne avtalen («gyldighetsperioden») starter på iverksettelsesdatoen og fortsetter til avtalen sies opp eller ikke fornyes slik det er beskrevet i del 8 (Gyldighetsperiode og oppsigelse – denne delen).
   • 8.2 Fornyelse. Ved utløpet av hver bestillingsperiode blir tjenestene (og eventuelle brukerkontoer som tidligere har blitt kjøpt mot gebyr) automatisk fornyet for en ytterligere bestillingsperiode på tolv måneder. Hvis én av partene ikke ønsker at tjenestene skal fornyes, skal vedkommende gi den andre parten skriftlig beskjed om dette minst 15 dager før den gjeldende bestillingsperioden utløper, og dette varselet om at avtalen ikke skal fornyes, trer i kraft ved utløpet av bestillingsperioden som gjelder på varselstidspunktet.
   • 8.3 Oppsigelse ved mislighold. I den grad det er tillatt i henhold til relevante lover, kan hver av partene si opp denne avtalen umiddelbart ved skriftlig varsel hvis (a) den andre parten har gjort noe som utgjør et brudd av avgjørende betydning på avtalen, og vedkommende unnlater å bøte på det angjeldende forholdet innen 30 dager etter at vedkommende har mottatt en skriftlig anmodning om dette, eller (b) den andre parten avslutter forretningsvirksomheten sin eller trer inn i konkursforhandlinger, og disse ikke heves innen 90 dager.
   • 8.4 Vanlig oppsigelse. Kunden kan slutte å bruke tjenestene når som helst. Under forutsetning av at kunden oppfyller alle sine økonomiske forpliktelser (der det er aktuelt) i henhold til et bestillingsskjema eller på annen måte i henhold til denne avtalen (inkludert betaling av alle gebyrer for bestillingsperioden), kan kunden også si opp denne avtalen når som helst med skriftlig forhåndsvarsel.
   • 8.5 Oppsigelse på grunnlag av relevant lovgivning; lovbrudd. Google kan si opp denne avtalen og/eller alle gjeldende bestillingsskjemaer umiddelbart med skriftlig varsel hvis Google har rimelig grunn til å tro at (a) fortsatt levering av en eller flere tjenester kunden bruker, vil utgjøre brudd på gjeldende lov og rett eller forskrifter eller (b) kunden har brutt eller gjort at Google har brutt antikorrupsjons- eller eksportlovgivning. Hvis Google sier opp avtalen i henhold til del 8.5(a), gir Google en proporsjonal refusjon for de arbeidsfrie gebyrer som kunden faktisk har betalt for perioden som etterfølger oppsigelsen.
   • 8.6 Virkning av oppsigelse eller manglende fornyelse. Hvis avtalen sies opp eller ikke fornyes, (a) utløper alle rettigheter og all tilgang til tjenestene (inkludert tilgang til kundedata), med mindre noe annet er oppgitt i denne avtalen, og (b) alle eventuelle gebyrer kunden skylder Google, skal betales umiddelbart når kunden mottar sluttfakturaen.
   • 8.7 Ingen refusjoner. Med mindre annet er uttrykkelig angitt i denne avtalen, skal oppsigelse eller mangel på fornyelse i henhold til noen del av denne avtalen (herunder tillegget om databehandling) ikke gjøre Google forpliktet til å refundere gebyrer.
  • 9. Publisitet. Kunden har tillatelse til å erklære offentlig at vedkommende bruker tjenestene, i overensstemmelse med retningslinjene for varemerker. Hvis kunden ønsker å vise Googles merkevareelementer i forbindelse med tjenestene, må kunden innhente skriftlig tillatelse fra Google via prosessen som er angitt i retningslinjene for varemerker. Google kan føre opp kundens navn eller merkevareelementer i en liste over Googles kunder på nettet eller i markedsføringsmateriell. Google kan også verbalt omtale kunden som kunde av tjenestene. Ingen av partene trenger tillatelse i henhold til del 9 (Publisitet – denne delen) for å offentlig kunngjøre noe som i alt vesentlig ligner en tidligere godkjent offentlig kunngjøring. Enhver bruk av en parts merkevareelementer skal være til fordel for parten som er innehaver av åndsrettigheten for disse merkevareelementene. En part kan oppheve den andre partens rett til å bruke den første partens merkevareelementer i samsvar med del 9 (Publisitet – denne delen) ved å gi skriftlig melding til den andre parten og en rimelig frist for å stoppe bruken.
  • 10. Bekreftelser og garantier. Hver part bekrefter og garanterer at (a) de har fullmakt og myndighet til å inngå avtalen, og (b) de kommer til å overholde alle lover og regler som gjelder leveringen, mottaket eller bruken av tjenestene, alt etter hva som er aktuelt.
  • 11. Ansvarsfraskrivelse. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt i avtalen, gir Google ikke, og fraskriver seg uttrykkelig så langt det er tillatt ved lov (a) garantier av noen type, verken uttrykkelige, underforståtte, lovfestede eller andre, herunder garantier om salgbarhet, egnethet for bestemte formål, at det ikke foreligger brudd på andres rettigheter, eller feilfri eller uavbrutt bruk av tjenestene, og (b) garantier om innhold eller informasjon som gjøres tilgjengelig via tjenestene.
  • 12. Ansvarsbegrensning.
   • 12.1 Begrensning av indirekte ansvar. I den grad gjeldende lov og rett tillater det, og i henhold til del 12.3 (Ubegrenset erstatningsansvar), skal ingen av partene ha noe erstatningsansvar som oppstår på grunn av eller i forbindelse med avtalen, for eventuelle (a) indirekte, spesielle eller tilfeldige tap, følgeskader eller straffeskader, eller (b) tap av inntekt, profitt, besparelse eller tillit.
   • 12.2 Begrensning av ansvarsstørrelse. Hver parts totale, samlede erstatningsansvar for skader som oppstår på grunn av eller i forbindelse med avtalen, er begrenset til det som er størst av (a) 1000 USD eller (b) gebyrene kunden har betalt i løpet av perioden på tolv måneder før hendelsen som førte til erstatningsansvaret.
   • 12.3 Ubegrenset erstatningsansvar. Ingenting i denne avtalen utelukker eller begrenser noen av partenes erstatningsansvar for
    • (a) egen svindel eller svindlersk feilaktig fremstilling
    • (b) egne forpliktelser i henhold til del 13 (Skadesløsholdelse)
    • (c) eget brudd på den andre partens åndsrettighet,
    • (d) egne betalingsforpliktelser (om noen) i henhold til avtalen, eller
    • (e) saker der erstatningsansvaret ikke kan fraskrives eller begrenses under gjeldende lovgivning.
  • 13. Skadesløsholdelse.
   • 13.1 Googles forpliktelser knyttet til skadesløsholdelse. Google skal forsvare kunden og dennes samarbeidspartnere som bruker tjenestene via kundens konto, og holde dem skadesløse overfor godtgjørelsesansvar i enhver rettsforfølgelse fra tredjepart i den grad den skjer som følge av en påstand om at en eller flere tjenester eller Google-merkevareelementer fører til brudd på tredjepartens åndsrettighet.
   • 13.2 Kundens forpliktelser knyttet til skadesløsholdelse. Kunden skal forsvare Google og dennes samarbeidspartnere som leverer tjenestene, og holde dem skadesløse overfor godtgjørelsesansvar, i enhver rettsforfølgelse fra tredjepart i den grad den gjelder (a) kundedata eller kundens merkevareelementer eller (b) kundens eller en brukers bruk av tjenestene på en måte som er i strid med retningslinjene for akseptabel bruk eller del 3.3 (Begrensninger).
   • 13.3 Unntak. Del 13.1 («Googles forpliktelser knyttet til skadesløsholdelse») og 13.2 («Kundens forpliktelser knyttet til skadesløsholdelse») skal ikke gjelde i den grad den bakenforliggende påstanden gjelder (a) den skadesløsholdte partens brudd på avtalen eller (b) en kombinasjon av den godtgjørende partens teknologi eller merkevareelementer med materiale som ikke leveres av den godtgjørende parten i henhold til avtalen, med mindre kombinasjonen kreves i henhold til avtalen.
   • 13.4 Betingelser. Del 13.1 («Googles forpliktelser knyttet til skadesløsholdelse») og 13.2 («Kundens forpliktelser knyttet til skadesløsholdelse») er underlagt følgende vilkår:
    • (a) Skadesløsholdte parter må umiddelbart gi skriftlig varsel til den godtgjørende parten om eventuelle påstander som kom før rettsforfølgelsen fra tredjepart startet, og må innenfor rimelighetens grenser samarbeide med den godtgjørende parten i forsvaret mot påstandene og rettsforfølgelsen fra tredjepart. Hvis et brudd på del 13.4(a) (denne delen) får negativ innvirkning på forsvaret mot rettsforfølgelsen fra tredjeparten, skal den godtgjørende partens forpliktelser i henhold til del 13.1 («Googles forpliktelser knyttet til skadesløsholdelse») eller 13.2 («Kundens forpliktelser knyttet til skadesløsholdelse») (det som er aktuelt) bli redusert proporsjonalt med den negative innvirkningen.
    • (b) Skadesløsholdte parter må gi den godtgjørende parten enekontrollen over den skadesløsholdte delen av rettsforfølgelsen fra tredjepart, i henhold til følgende: (i) den skadesløsholdte parten kan søke advokatbistand for egen regning, og (ii) et oppgjør som krever at den skadesløsholdte parten påtar seg ansvar, betaler penger eller utfører (eller avstår fra å utføre) handlinger, krever skriftlig forhåndsgodkjenning fra den skadesløsholdte parten, uten urimelig tilbakeholdelse, vilkår eller forsinkelser.
   • 13.5 Kompensasjon.
    • (a) Hvis Google har rimelig grunn til å tro at tjenestene krenker åndsrettighetene til en tredjepart, kan Google gjøre følgende etter eget valg og for egen regning: (i) sørge for at kunden får rett til å fortsette å bruke tjenestene, (ii) endre tjenestene slik at de ikke lenger krenker rettigheter – uten å redusere funksjonaliteten vesentlig, eller (iii) erstatte tjenestene med et funksjonsmessig tilsvarende alternativ som ikke krenker åndsrettigheter.
    • (b) Hvis Google mener at kompensasjonen beskrevet i del 13.5(a) ikke er kommersielt ansvarlig, kan Google suspendere eller si opp kundens bruk av de berørte tjenestene. Hvis Google sier opp de aktuelle tjenestene, gir Google en proporsjonal refusjon for eventuelle arbeidsfrie gebyrer som kunden faktisk har betalt for perioden som etterfølger oppsigelsen av disse tjenestene.
   • 13.6 Eneste rettigheter og forpliktelser. Uten at det påvirker noen av partenes rettigheter tilknyttet oppsigelse, definerer del 13 (Godtgjørelse – denne delen) partenes eneste kompensasjon i henhold til denne avtalen når det gjelder påstander relatert til brudd på åndsrettigheter fra tredjeparter som dekkes av del 13 (Godtgjørelse – denne delen).
  • 14. Forhandlerkunder. Del 14 (Forhandlerkunder – denne delen) gjelder bare hvis kunden bestiller tjenestene fra en forhandler i henhold til en forhandleravtale (slike tjenester er «videresolgte tjenester»).
   • 14.1 Gjeldende vilkår. For videresolgte tjenester gjelder følgende:
    • (a) Del 2 (Betalingsvilkår) i denne avtalen gjelder ikke.
    • (b) Eventuelle forhandlergebyr skal betales direkte til forhandleren, og eventuelle priser for videresolgte tjenester skal avtales mellom forhandleren og kunden.
    • (c) Kunden skal få eventuell aktuell TA-kreditt fra forhandleren.
    • (d) Del 12.2 (Begrensning av ansvarsstørrelse) erstattes med «Hver parts totale, samlede erstatningsansvar for skader som oppstår på grunn av eller i forbindelse med avtalen, er begrenset til det som er størst av (a) 1000 USD eller (b) forhandlergebyrene kunden har betalt for de videresolgte tjenestene i løpet av perioden på tolv måneder før hendelsen som førte til erstatningsansvaret.»
    • (e) Eventuelle fornyelser av tjenestene og/eller forhandlerbestillinger blir som avtalt mellom kunden og forhandleren.
    • (f) Med «bestillingsperiode» slik det er brukt i avtalen menes tidsperioden som begynner på startdatoen eller fornyelsesdatoen (etter hva som er aktuelt) for de videresolgte tjenestene, og varer i den perioden som er angitt i forhandlerbestillingen som gjelder på det tidspunktet, med mindre den sies opp i henhold til avtalen.
    • (g) Med «startdato for tjenestene» slik det er brukt i avtalen menes enten startdatoen som er angitt i forhandlerbestillingen, eller, hvis det ikke er angitt noen startdato i forhandlerbestillingen, datoen da Google gjør de videresolgte tjenestene tilgjengelige for kunden.
   • 14.2 Deling av konfidensiell informasjon. Google kan dele kundens konfidensielle informasjon med forhandleren som utpekt person, i henhold til del 7.1 (Forpliktelser).
   • 14.3 Forhandler som administrator. Etter kundens skjønn kan forhandleren få tilgang til kundens konto eller brukerkontoer. Som mellom Google og kunden har kunden eneansvaret for (a) enhver tilgang forhandleren har til kundens konto eller kundens brukerkontoer, og (b) å sørge for at forhandleravtalen definerer rettigheter eller forpliktelser mellom forhandleren og kunden med hensyn til de videresolgte tjenestene.
   • 14.4 Teknisk brukerstøtte via forhandleren. Kunden erkjenner og godtar at forhandleren kan videreformidle brukernes personlige data til Google der det er rimelig og nødvendig for at forhandleren skal kunne håndtere eventuelle brukerstøtteproblemer som kunden velger å eskalere til eller via forhandleren.
  • 15. Diverse.
   • 15.1 Varsler. Google skal varsle kunden i henhold til avtalen ved å sende e-post til e-postadressen for varsling. Kunden skal varsle Google i henhold til avtalen ved å sende e-post til legal-notices@google.com. Varselet anses som mottatt når e-posten er sendt. Kunden er ansvarlig for å holde e-postadressen for varsling oppdatert gjennom hele avtaleperioden.
   • 15.2 E-poster. Partene kan bruke e-post til å oppfylle kravene om skriftlig godkjenning og samtykke i henhold til avtalen.
   • 15.3 Overdragelse. Ingen av partene har rett til å overdra noen del av denne avtalen uten skriftlig samtykke fra den andre parten, unntatt når det gjelder overdragelse til en samarbeidspartner der (a) parten som overtar avtalen, har gitt skriftlig samtykke til å være bundet av vilkårene i denne avtalen, og (b) parten som overdrar avtalen, har varslet den andre parten om overdragelsen. Alle andre forsøk på overdragelse er uten virkning. Hvis kunden overdrar denne avtalen til en samarbeidspartner i en annen juridisk virkekrets slik at det oppstår en endring av Googles kontraktinngående enhet slik de er definert på https://cloud.google.com/terms/google-entity, overdras denne avtalen automatisk til den nye kontraktinngående enheten hos Google.
   • 15.4 Endring av kontroll. Hvis en part gjennomgår en endring i kontroll som ikke dreier seg om intern omstrukturering eller omorganisering (for eksempel i form av aksjekjøp, aksjesalg, sammenslåing eller en annen type selskapstransaksjon), skal den parten gi den andre parten skriftlig varsel om dette innen 30 dager etter at endringen av kontroll har inntruffet. Hvis kunden slutter å være en ikke-kommersiell utdanningsinstitusjon eller annen ideell organisasjon slik det er beskrevet i del 3.1 (Tillatt bruk), skal kunden varsle Google umiddelbart.
   • 15.5 Force majeure. Ingen av partene skal holdes ansvarlig for manglende eller forsinket oppfyllelse i den grad det skyldes forhold som er utenfor partens kontroll, herunder naturkatastrofer, terrorisme, opprør eller krig.
   • 15.6 Underleverandører. Google kan sette bort forpliktelser i avtalen til underleverandører, men skal forbli ansvarlig overfor kunden for alle forpliktelser som settes bort til underleverandører.
   • 15.7 Ingen agentforhold. Denne avtalen genererer ingen agentforhold, partnerskap eller fellesforetak mellom partene.
   • 15.8 Intet avkall på rettigheter. Ingen av partene skal bli behandlet som om de har frafalt noen rettigheter ved ikke å utøve (eller utsette utøvelsen av) rettigheter i denne avtalen.
   • 15.9 Atskilt ugyldighet. Hvis noen del av denne avtalen er ugyldig, ulovlig eller ikke kan gjennomføres, har resten av avtalen fremdeles full kraft og virkning.
   • 15.10 Ingen tredjepartsbegunstigede. Denne avtalen gir ingen fordeler til noen tredjepart med mindre det uttrykkelig er angitt i avtalen at den gjør det. Vær oppmerksom på at Google-samarbeidspartnere er tredjepartsbegunstigede av del 5.3 (Tilbakemeldinger fra kunden), 7 (Konfidensiell informasjon), samt, der de leverer tjenestene, 13.2 (Kundens forpliktelser knyttet til skadesløsholdelse).
   • 15.11 Rimelig oppreisning. Det finnes ingen vilkår i denne avtalen som begrenser noen av partenes muligheter til å kreve rimelig oppreisning.
   • 15.12 Gjeldende lov. ALLE KRAV SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN ELLER TJENESTENE, SKAL REGULERES AV LOVVERKET I CALIFORNIA, UTEN HENSYN TIL DELSTATENS LOVKONFLIKTBESTEMMELSER, OG KRAVENE SKAL UTELUKKENDE BEHANDLES I FØDERALE ELLER DELSTATLIGE DOMSTOLER I SANTA CLARA COUNTY I CALIFORNIA I USA. PARTENE SAMTYKKER I PERSONLIG Å VÆRE UNDERLAGT DISSE DOMSTOLENES DOMSMYNDIGHET.
   • 15.13 Endringer. Med unntak av slik det er beskrevet i del 1.5(b) (Endringer: i avtalen), (c) (Endringer: i nettadressevilkårene (unntatt tillegget om databehandling)) eller (d) (Endringer: i tillegget om databehandling), må alle endringer av denne avtalen etter iverksettelsesdatoen være skriftlige og signeres av begge parter, og det skal gå tydelig frem at endringene gjelder denne avtalen. Vær oppmerksom på at hvis Google oppgir en oppdatert nettadresse som skal erstatte en nettadresse i denne avtalen, regnes ikke det som en endring av vilkårene i avtalen.
   • 15.14 Gyldighet. Følgende deler fortsetter å være gyldige etter at denne avtalen er utløpt eller oppsagt: del 2 (Betalingsvilkår), del 5 (Åndsrettigheter; beskyttelse av kundedata; tilbakemeldinger; bruk av merkevareelementer i tjenestene), del 7 (Konfidensiell informasjon), del 8.6 (Virkning av oppsigelse eller manglende fornyelse), del 11 (Ansvarsfraskrivelse), del 12 (Ansvarsbegrensning), del 13 (Godtgjørelse), del 14.1 (Gjeldende vilkår), del 14.2 (Deling av konfidensiell informasjon) og del 15 (Diverse).
   • 15.15 Hele avtalen. Denne avtalen inneholder alle vilkår som er avtalt mellom partene, og den avslutter og etterfølger alle andre avtaler mellom partene knyttet til innholdet i denne avtalen, inkludert eventuelle tidligere versjoner av denne avtalen. Ved å inngå denne avtalen har ingen av partene tatt hensyn til, og ingen av partene skal ha rett til eller kompensasjon basert på, noen kunngjøring, erklæring eller garanti (fremsatt enten ved forsømmelighet eller forseelse), bortsett fra det som er uttrykkelig angitt i denne avtalen.
   • 15.16 Motstridende vilkår. Hvis det finnes motstridende vilkår i dokumentene som utgjør denne avtalen, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge (der det viktigste står først): bestillingsskjemaet, tillegget om databehandling, resten av avtalen (unntatt nettadressevilkårene) og nettadressevilkårene (unntatt tillegget om databehandling).
   • 15.17 Overskrifter. Overskrifter og underoverskrifter som brukes i avtalen, er kun ment som referanse og skal ikke ha betydning for fortolkningen av avtalen.
   • 15.18 Motstridende språkversjoner. Hvis denne avtalen blir oversatt til et annet språk enn engelsk, og det forekommer avvik mellom den engelske teksten og den oversatte teksten, skal den engelske teksten gjelde med mindre noe annet er uttrykkelig angitt i oversettelsen.
   • 15.19 Definisjoner.
    • Med «konto» menes kundens Google-kontolegitimasjon og tilhørende tilgang til tjenestene under denne avtalen.
    • Med «tilleggsprodukter» menes produkter, tjenester og apper som ikke inngår i tjenestene, men som kan være tilgjengelige for bruk med tjenestene.
    • Med «vilkår for tilleggsprodukter» menes vilkårene som gjelder på det aktuelle tidspunktet, og som er tilgjengelige på https://workspace.google.com/intl/no/terms/additional_services.html.
    • Med «administratorkonto» menes en type brukerkonto som kunden (eller forhandleren, hvis det er relevant) kan bruke til å administrere tjenestene.
    • Med «administrasjonskonsollen» menes alle nettbaserte konsoller og verktøy som Google leverer til kunden for administrering av tjenestene.
    • Med «administratorer» menes det tekniske personellet kunden har utpekt til å administrere tjenestene til brukerne på kundens vegne, og som har tilgang til kundens data og brukerkontoer. Slik tilgang omfatter muligheten til å se på, overvåke, bruke, endre, holde tilbake eller videreformidle data som er tilgjengelige for brukerne tilknyttet brukerkontoene deres.
    • Med «annonsering» menes nettbaserte annonser som Google viser til brukerne, med unntak av annonser som kunden uttrykkelig velger å få Google eller en av Googles samarbeidspartnere til å vise i forbindelse med tjenestene i henhold til en separat avtale (for eksempel Google AdSense-annonser som implementeres av kunden på et nettsted som er opprettet av kunden ved hjelp av Google Nettsteder-funksjonaliteten i tjenestene).
    • Med «samarbeidspartner» menes alle enheter som direkte eller indirekte kontrollerer, er kontrollert av eller er under felles kontroll med en part.
    • Med «årspris» menes prisen for et år med tjenestene slik den er angitt i bestillingsskjemaet.
    • Med «antikorrupsjonslover» menes all gjeldende lovgivning knyttet til tiltak mot korrupsjon i privat og offentlig sektor, for eksempel U.S. Foreign Corrupt Practices Act av 1977 og UK Bribery Act av 2010, som forbyr alle forsøk på å tilby noe av verdi, enten direkte eller indirekte, til noen, herunder embetspersoner, for å skaffe eller beholde forretningsoppdrag eller oppnå andre upassende økonomiske fordeler. Embetspersoner omfatter alle ansatte i offentlige etater, kandidater til offentlige verv, medlemmer av kongefamilier samt ansatte i statseide eller statsstyrte bedrifter, offentlige internasjonale organisasjoner og politiske partier.
    • Med «retningslinjer for akseptabel bruk» menes de til enhver tid gjeldende retningslinjene for akseptabel bruk som ligger på https://workspace.google.com/intl/no/terms/use_policy.html.
    • Med «næringsavtale» menes et tillegg til avtalen som dekker håndteringen av beskyttet helseinformasjon (slik det er definert i HIPAA).
    • Med «startdato for fakturering» menes datoen da Google begynner å ta gebyrer for tjenestene (hvis det er aktuelt).
    • Med «merkevareelementer» menes varemerkenavn, varemerker, tjenestemerker, logoer, domenenavn og andre særpregede merkevareelementer som tilhører de respektive partene, og som partene tilegner seg fra tid til annen.
    • Med «konfidensiell informasjon» menes informasjon som én part (eller dennes samarbeidspartner) formidler til den andre parten under denne avtalen, og som enten er merket som konfidensiell, eller som normalt ville blitt ansett for å være konfidensiell omstendighetene tatt i betraktning. Dette omfatter ikke informasjon som er uavhengig utviklet av mottakeren, informasjon som er rettmessig gitt til mottakeren av en tredjepart uten krav om taushetsplikt, eller informasjon som blir offentlig uten at noen av partene har skyld i det. Under forutsetning av forrige setning anses kundedata som konfidensiell informasjon som tilhører kunden.
    • Med «kontroll» menes kontroll over mer enn 50 % av stemmerettighetene eller egenkapitalinteressene hos en part.
    • Med «kjernetjenester» menes de til enhver tid gjeldende «kjernetjenestene» slik de er beskrevet i tjenestesammendraget. Eventuelle tjenester fra tredjeparter er ikke inkludert.
    • Med «kundedata» menes data som sendes inn, lagres, sendes eller mottas via tjenestene av kunden eller kundens brukere.
    • Med «tillegget om databehandling» menes de til enhver tid gjeldende vilkårene som beskriver forpliktelser knyttet til databeskyttelse og -behandling med hensyn til kundedata, som beskrevet på https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html.
    • Med «domene-e-postadresse» menes e-postadressen på domenenavnet som skal brukes i forbindelse med tjenestene.
    • Med «domenenavn» menes domenenavnet som i henhold til bestillingsskjemaet eller forhandlerbestillingen skal brukes i forbindelse med tjenestene.
    • Med «brukere» menes de enkeltpersonene kunden gir tillatelse til å bruke tjenestene, og som administreres av en administrator. Vær oppmerksom på at «brukere» kan omfatte ansatte hos kundens samarbeidspartnere og andre tredjeparter.
    • Med «brukerkonto» menes en konto som Google er vert for, og som er opprettet av kunden via tjenestene for at en bruker skal kunne bruke tjenestene.
    • Med «eksportlovgivning» menes alle gjeldende lover og forskrifter om regulering av eksport og reeksport, deriblant (a) det amerikanske handelsdepartementets EAR-forskrifter (Export Administration Regulations), (b) handelssanksjonene og de økonomiske sanksjonene som forvaltes av det amerikanske finansdepartementets kontor for regulering av utenlandske verdier, og (c) det amerikanske innenriksdepartementets ITAR-forskrifter (ITAR, International Traffic in Arms Regulations).
    • Med «gebyrer» menes (a) produktet av mengden tjenester som brukes eller bestilles av kunden, ganget med prisene (der det er aktuelt), eller (b) de gjeldende gebyrene for teknisk brukerstøtte pluss eventuelle gjeldende skatter og avgifter.
    • Med «brukerstøtte» menes Googles brukerstøtte som er tilgjengelig på https://www.google.com/support.
    • Med «høyrisikovirksomhet» menes virksomhet der bruk av eller svikt i tjenestene kan rimelig forventes å medføre død, personskade eller skader på miljø eller eiendom (for eksempel bygging eller drift av atomanlegg, flygeledelse, livsnødvendige hjelpesystemer eller våpen).
    • Med «HIPAA» menes Health Insurance Portability and Accountability Act (den amerikanske helseforsikringsloven fra 1996), slik den kan bli endret fra tid til annen, og alle forskrifter som oppstår fra denne.
    • Med «inkludert» menes inkludert, men ikke begrenset til.
    • Med «godtgjørelsesansvar» menes (i) et oppgjør etter forlik som er godkjent av den godtgjørende parten, og (ii) skadeserstatninger og kostnader den skadesløsholdte parten blir pålagt å betale av en kompetent domstol.
    • Med «åndsrettighet» menes alle rettigheter knyttet til patenter, opphavsrett, varemerker, handelshemmeligheter (hvis aktuelt), design, databaser, domenenavn, moralske rettigheter og alle andre (registrerte eller uregistrerte) åndsrettigheter i hele verden.
    • Med «juridisk prosess» menes en forespørsel om videreformidling av informasjon som fremsettes i henhold til lov og rett, myndighetsregulering, rettskjennelse, stevning, fullmakt eller annen gyldig juridisk myndighet, juridisk prosess eller lignende prosess.
    • Med «erstatningsansvar» menes ethvert erstatningsansvar, enten det gjelder kontrakt, skadevoldende handling (herunder forsømmelighet) eller annet, enten det kunne forutses eller forventes av partene eller ikke.
    • Med «månedspris» menes prisen per måned for tjenestene slik den er oppgitt i bestillingsskjemaet.
    • Med «e-postadresse for varsling» menes e-postadressen(e) kunden har oppgitt i administrasjonskonsollen.
    • Med «bestillingsskjema» menes nettsiden eller nettsidene for bestilling, eller andre bestillingsdokumenter som godkjennes av Google i henhold til denne avtalen, som er utstedt av Google, som er godkjent eller signert av kunden, og som spesifiserer tjenestene Google skal tilby kunden i henhold til avtalen.
    • Med «bestillingsperiode» menes tidsperioden som begynner på startdatoen for tjenestene og varer i den perioden som er angitt i bestillingsskjemaet, med mindre den sies opp i henhold til denne avtalen. Hvis det ikke finnes noe gjeldende bestillingsskjema for tjenestene, er den første bestillingsperioden perioden som starter på iverksettelsesdatoen og fortsetter i tolv måneder.
    • Med «andre tjenester» menes de til enhver tid gjeldende «andre tjenestene» slik de er beskrevet i tjenestesammendraget. Eventuelle tjenester fra tredjeparter er ikke inkludert.
    • Med «priser» menes de til enhver tid gjeldende prisene for tjenestene, som er beskrevet på https://workspace.google.com/intl/no/pricing.html, med mindre noe annet er avtalt i et tillegg eller bestillingsskjema. Prisene inkluderer ikke eventuelle avgifter.
    • Med «forhandler» menes den autoriserte, ikke-tilknyttede tredjepartsforhandleren som selger eller leverer tjenestene til kunden, dersom dette er relevant.
    • Med «forhandleravtale» menes den separate avtalen mellom kunden og forhandleren angående tjenestene, dersom dette er relevant. Forhandleravtalen er uavhengig av denne avtalen og dekkes ikke av den.
    • Med «forhandlergebyrer» menes eventuelle gebyrer for tjenester kunden har brukt eller bestilt, slik det er avtalt i en forhandleravtale, pluss eventuelle gjeldende avgifter.
    • Med «forhandlerbestilling» menes et bestillingsskjema (inkludert bestillingsskjema for fornyelse) utstedt av en forhandler og signert av kunden og forhandleren, der det angis hvilke tjenester kunden bestiller fra forhandleren, dersom dette er relevant.
    • Med «tjenestespesifikke vilkår» menes de til enhver tid gjeldende vilkårene som er spesifikke for én eller flere av tjenestene som er angitt på https://workspace.google.com/intl/no/terms/service-terms.
    • Med «tjenester» menes de kjernetjenestene eller andre tjenestene som er inkludert i den til enhver tid gjeldende Google Workspace for Education-utgaven av tjenestene.
    • Med «startdato for tjenestene» menes enten startdatoen som er oppgitt i bestillingsskjemaet eller, hvis det ikke er oppgitt noen startdato i bestillingsskjemaet, datoen da Google gjør tjenestene tilgjengelige for kunden.
    • Med «tjenestesammendrag» menes den til enhver tid gjeldende beskrivelsen som står på https://workspace.google.com/intl/no/terms/user_features.html.
    • Med «TA» menes den eller de til enhver tid gjeldende tjenesteavtalen(e) på https://workspace.google.com/intl/no/terms/sla.html.
    • Med «suspendere» eller «suspensjon» menes deaktivering av tilgangen til eller bruken av tjenestene eller deler av tjenestene.
    • Med «skatter og avgifter» menes alle statlig pålagte skatter og avgifter, med unntak av skatter og avgifter som er basert på Googles nettoinntekter, nettoformue, aktivaverdier, eiendomsverdier eller ansettelsesforhold.
    • Med «gyldighetsperiode» menes betydningen som er oppgitt i del 8 (Gyldighetsperiode og oppsigelse) i denne avtalen.
    • Med «rettsforfølgelse fra tredjepart» menes ethvert formelt juridisk søksmål som anlegges av en ikke-tilknyttet tredjepart ved en domstol eller annen rettsinstans (herunder eventuelle ankesaker).
    • Med «tjenester fra tredjeparter» menes tredjeparters tjenester, programvare, produkter og andre tilbud som ikke er innlemmet i tjenestene.
    • Med «retningslinjer for varemerker» menes Googles til enhver tid gjeldende retningslinjer for tredjeparters bruk av Googles merkevareelementer, som du finner på http://www.google.com/permissions/guidelines.html.
    • Med «teknisk brukerstøtte» menes den til enhver tid gjeldende tekniske brukerstøttetjenesten fra Google.
    • Med «TB-retningslinjene» menes de til enhver tid gjeldende retningslinjene for teknisk brukerstøtte, som er tilgjengelige på https://workspace.google.com/intl/no/terms/tssg.html.
    • Med «nettadressevilkår» menes alle disse samlet: retningslinjene for akseptabel bruk, tillegget om databehandling, tjenestespesifikke vilkår, TA og TB-retningslinjene.
  • 16. Regionsspesifikke vilkår. Kunden godtar følgende endringer i avtalen hvis kundens faktureringsadresse er i den relevante regionen som beskrevet nedenfor:
   • Asia og Stillehavet – alle regioner
    • Del 2.3 (Skatter og avgifter) erstattes med følgende:
    • 2.3 Skatter og avgifter. Google skal oppføre enkeltelementene på fakturaen for alle eventuelle fakturerte skatter og avgifter. Hvis skatter og avgifter må holdes tilbake fra betalinger til Google, skal kunden øke betalingen til Google slik at nettobeløpet Google mottar, er likt beløpet som ble fakturert, uten reduksjon for skatter og avgifter.
    • Definisjonen av «skatter og avgifter» under del 15.19 (Definisjoner) erstattes med følgende:
    • 15.19 Definisjoner.
    • Med «skatter og avgifter» menes alle statlig pålagte skatter og avgifter i henhold til gjeldende lov og rett tilknyttet levering og utførelse av tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, avgifter, tollavgifter og direkte eller indirekte skatter og avgifter, inkludert eventuelle tilknyttede straffegebyrer eller renter, med unntak av skatter og avgifter basert på Googles fortjeneste.
   • Asia og Stillehavet – alle regioner unntatt Australia, Japan, India, New Zealand, Singapore og LATAM – alle regioner
    • Del 15.12 (Gjeldende lov) erstattes med følgende:
    • 15.12 Gjeldende lov; voldgift.
     • (a) ALLE KRAV SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER RELATERT TIL DENNE AVTALEN ELLER RELATERTE GOOGLE-PRODUKTER ELLER -TJENESTER (INKLUDERT EVENTUELLE TVISTER ANGÅENDE TOLKING ELLER INNFRIELSE AV AVTALEN) («tvist»), STYRES AV LOVGIVNINGEN I DELSTATEN CALIFORNIA I USA, BORTSETT FRA NÅR DET GJELDER DELSTATENS LOVVALGSPRINSIPPER.
     • (b) Partene skal i god tro prøve å løse eventuelle tvister innen 30 dager etter at tvisten oppstår. Hvis tvisten ikke er løst innen 30 dager, må den løses ved voldgift av American Arbitration Association’s International Centre for Dispute Resolution i samsvar med deres Expedited Commercial Rules som gjelder fra datoen for denne Avtalen («reglene»).
     • (c) Partene skal samlet velge én voldgiftsmann. Voldgiften skal utføres på engelsk i Santa Clara County i California i USA.
     • (d) Hver av partene kan søke i en hvilken som helst kompetent domstol om påleggslettelse som er nødvendig for å beskytte egne rettigheter i påvente av resultatet av voldgiften. Voldgiftsmannen kan beordre påleggslettelse som står i samsvar med kompensasjonen og begrensningene i avtalen.
     • (e) Underlagt kravene til konfidensialitet i underdel (g) kan hver av partene søke om at en hvilken som helst kompetent domstol utsteder eventuelle nødvendige kjennelser for å beskytte den aktuelle partens rettigheter eller eiendom. Slike søknader skal ikke anses som brudd på eller avkall på denne delen om gjeldende lov og voldgift og har ingen innvirkning på voldgiftsmannens makt, inkludert makten til å gjennomgå den juridiske kjennelsen. Partene angir at domstolene i Santa Clara County i California i USA er kompetente til å gi eventuelle kjennelser i henhold til underdel 15.12 (e) (denne underdelen).
     • (f) Avgjørelsen fra voldgiftsmannen blir endelig og bindende for begge partene, og signeringen av den kan presenteres i en hvilken som helst kompetent domstol, inkludert domstoler med virkekrets som omfatter en av partene eller deres eiendom.
     • (g) Eventuelle voldgiftsprosesser som utføres i henhold til del 15.12 (Gjeldende lov; voldgift – denne delen) blir ansett som konfidensiell informasjon i henhold til del 7 (Konfidensiell informasjon), inkludert (i) at prosessen eksisterer og pågår, (ii) all informasjon som avsløres i løpet av prosessen, og (iii) all verbal kommunikasjon og alle dokumenter tilknyttet prosessen. I tillegg til formidlingsrettighetene under del 7 (Konfidensiell informasjon), kan partene formidle informasjonen som er beskrevet i underdel 15.12 (g) (denne underdelen) til en kompetent domstol der det er nødvendig for å registrere en kjennelse under underdel 15.12 (e) eller signere avgjørelser fra voldgift, men partene må be om at de juridiske prosessene blir utført in camera (privat).
     • (h) Partene skal betale voldgiftsmannens gebyrer, salærene og utgiftene til eksperter voldgiftsmannen har utpekt, og voldgiftssenterets administrative utgifter i henhold til reglene. I sin endelige beslutning avgjør voldgiftsmannen den ikke-rådende partens forpliktelse til å refundere det forhåndsbetalte beløpet av den rådende parten for disse utgiftene.
     • (i) Hver av partene skal betale salærene og utgiftene til sine egne advokater og eksperter, uansett hva voldgiftsmannens endelige beslutning er angående tvisten.
   • Asia og Stillehavet – Indonesia
    • En ny del 8.8 er lagt til:
    • 8.8 Avkall for oppsigelse. Partene godtar at de gir avkall på eventuelle bestemmelser i gjeldende lov og rett, i den grad at en rettskjennelse kreves for at denne avtalen skal kunne sies opp.
    • Den indonesiske versjonen av denne avtalen er tilgjengelig her, og del 15.18 (Motstridende språkversjoner) er erstattet med følgende:
    • 15.18 Motstridende språkversjoner. Denne avtalen er inngått på språkene indonesisk og engelsk. Begge versjonene er like autentiske. Dersom det skulle finnes ulikheter eller forskjellige tolkninger mellom den indonesiske og den engelske versjonen, godtar partene at den indonesiske versjonen skal endres for å gjøre den lik den relevante delen i den engelske versjonen.
   • EMEA – alle regioner
    • Del 2.2 (Betaling) erstattes med følgende:
    • 2.2 Betaling. Kunden skal betale alle gebyrer i valutaen som er oppgitt på fakturaen. Alle gebyrer skal betales innen 30 dager fra fakturadatoen. Google er ikke forpliktet til å sende flere fakturaer. Ved betaling via bankoverføring må bankinformasjonen Google har oppgitt, tas med. Hvis kunden har inngått avtalen med Google Commerce Limited, kan Google innhente betalinger via Google Payment Limited, et selskap som er registrert i England og Wales med kontoradressen Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9TQ, Storbritannia.
   • EMEA – EØS, Storbritannia og Sveits
    • Del 15.19 (Definisjoner) endres til del 15.20 (Definisjoner).
    • En ny del 15.19 er lagt til:
    • 15.19 EECC-avkallserklæring.
     • (a) I del 15.19 (EECC-avkallserklæring – denne delen) har begrepene «mikrobedrift», «liten bedrift» og «ideell organisasjon» samme betydning som i EECC. Med «EECC» menes European Electronic Communications Code (slik den er etablert av direktiv (EU) 2018/1972 fra Europa-parlamentet og rådet 11. desember 2018).
     • (b) Partene anerkjenner at under EECC (i) utvides enkelte rettigheter til mikrobedrifter, små bedrifter og ideelle organisasjoner og (ii) kan kunder som hører til i kategoriene som er omtalt i (i), uttrykkelig godta at de gir avkall på bestemte rettigheter.
     • (c) Hvis kunden er mikrobedrift, liten bedrift eller ideell organisasjon godtar kunden å gi avkall på eventuelle rettigheter kunden har under
      • (i) artikkel 102(1) EECC, som gir kunden rett til å motta visse opplysninger før kontrakten inngås,
      • (ii) artikkel 102(3) EECC, som gir kunden rett til å motta et kontraktsammendrag,
      • (iii) artikkel 105(1) EECC, som begrenser maksimal varighet for kontrakter til 24 måneder for bestemte tjenester, og
      • (iv) artikkel 107(1) EECC, som utvider andre rettigheter i EECC (inkludert artikkel 102(3) og 105(1) som beskrevet ovenfor) til alle tjenestene som leveres under samme Google Workspace-avtale.
   • NA – USA og LATAM – alle regioner unntatt Brasil
    • En ny del 3.9 er lagt til:
    • 3.9 COPPA og foreldresamtykke. Hvis kunden tillater at brukere under 13 år benytter tjenestene, samtykker kunden, som påkrevd i henhold til Children’s Online Privacy Protection Act («COPPA»), i innsamling og bruk av personopplysninger i tjenestene, slik det er beskrevet i merknaden om personvern for Google Workspace for Education, fra disse brukerne (i den grad COPPA gjelder i kundens juridiske virkekrets). Kunden må innhente samtykke fra foresatte til innsamling og bruk av personopplysninger i tilleggsproduktene kunden har til hensikt å aktivere, før kunden gir brukere under 18 år tilgang til disse tilleggsproduktene.
    • En ny del 7.3 er lagt til:
    • 7.3 FERPA. Partene erkjenner at (a) kundedata kan inneholde personlig identifiserende informasjon fra utdanningdokumentasjon som er underlagt FERPA («FERPA-dokumentasjon»), og (b) i den grad kundedata inneholder FERPA-dokumentasjon, skal Google anses som en «skolerepresentant» («School Official») (slik begrepet brukes i FERPA og gjennomføringsbestemmelsene i denne), og skal overholde FERPA. Med «FERPA» menes de amerikanske lovene Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. 1232g) og Family Educational Rights and Privacy Act Regulations (34 CFR Part 99), inkludert tillegg eller andre endringer som fra tid til annen blir innført.
    • Del 15.19 (Definisjoner) endres til del 15.20 (Definisjoner).
    • En ny del 15.19 er lagt til:
    • 15.19 Utvikling av tjenestene. Tjenestene ble utviklet med kun private midler og er kommersiell dataprogramvare og tilknyttet dokumentasjon innen betydningen i gjeldende forordninger om føderale kjøp i USA (Federal Acquisition Regulations) og agenttilleggene i dem.
   • Gjelder kun for offentlige utdanningsinstitusjoner: NA – USA og LATAM (unntatt Brasil)
    • Del 2.5 (Misligholdte betalinger; suspensjon) erstattes med følgende:
    • 2.5 Misligholdte betalinger; suspensjon. Hvis innbetalingene ikke blir gjort i tide, kan det påløpe en rente på 1,5 % per måned (eller høyeste lovlig tillatte rente hvis den er lavere) fra 30 dager etter den opprinnelige forfallsdatoen og frem til beløpet er betalt i sin helhet. I tillegg, hvis kunden ikke har betalt for tjenestene innen forfallsdatoen, kan Google suspendere tjenestene eller si opp avtalen grunnet brudd i henhold til del 8.3 (Oppsigelse ved mislighold).
    • Del 13.2 (Kundens forpliktelser knyttet til skadesløsholdelse) erstattes med følgende:
    • 13.2 Kundens forpliktelser knyttet til skadesløsholdelse. Hvis Google skades eller utsettes for rettsforfølgelse fra en tredjepart som resultat av at kunden har krenket tredjepartens åndsrettigheter, kommer Google til å gå etter tilgjengelig kompensasjon i henhold til relevante føderale, delstatlige, lokale eller andre lover.
    • Del 15.12 (Gjeldende lov) erstattes med følgende:
    • 15.12 Gjeldende lov. Hvis kunden er en offentlig instans i USA (by, fylke eller delstat), erklærer ikke avtalen på forhånd hvilken gjeldende lov og rett samt jurisdiksjon de faller inn under.

Tidligere versjoner

Amerika (6. oktober 2020)

Asia og Stillehavet (6. oktober 2020)

EMEA (6. oktober 2020)