ข้อกำหนดในการให้บริการ Google Workspace Marketplace

 1. บทนำ

  1.1 Google Inc. เป็นเจ้าของและดำเนินงาน Google Workspace Marketplace ("Market") การใช้งาน Market อยู่ในบังคับของข้อตกลงทางกฎหมายที่คุณทำกับ Google ซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดในการให้บริการของ Google (ใน https://www.google.com/policies/terms/) และข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Workspace Marketplace (เรียกรวมว่า "ข้อกำหนด") นอกจากนี้ การใช้งาน Market ยังอยู่ภายใต้นโยบายโปรแกรม (ใน http://code.google.com/googleapps/marketplace/policies.html) ข้อกำหนดในการให้บริการ Google Workspace Marketplace นโยบายโปรแกรม Google Workspace Marketplace และข้อกำหนดในการให้บริการของ Google มีอำนาจบังคับใช้เหนือกว่ากันตามลำดับ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างกัน

  1.2 คุณสามารถใช้ Google Workspace Marketplace ในการเรียกดู ค้นหา หรือดาวน์โหลด "ผลิตภัณฑ์" (กล่าวคือซอฟต์แวร์ เนื้อหา และสื่อดิจิทัลที่สร้างไว้เพื่อใช้ร่วมกับ Google Workspace และจัดจำหน่ายผ่าน Market) เพื่อใช้ร่วมกับ Google Workspace นักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นผู้สร้างให้ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างใช้งานได้ ซึ่งโดยมากนักพัฒนานี้คือบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Google ทั้งนี้ Google จะไม่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ใดๆ ใน Market ที่มาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ Google และคุณควรอ่านและยอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก่อนเข้าถึงหรือใช้งาน นอกจากนี้ คุณอาจใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างได้โดยไม่มีค่าบริการ และผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีค่าบริการที่เรียกเก็บจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยตรง อนึ่ง Google ไม่ใช่ผู้ดำเนินการเรียกเก็บเงินในกรณีเหล่านี้ หรือไม่มีการดำเนินการผ่าน Market คุณมีหน้าที่ชำระค่าบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อที่คุณทำนอก Market Google ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ผ่าน Market และไม่สามารถคืนเงินหรือออกเครดิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากบุคคลที่สามได้

  1.3 คุณยอมรับข้อกำหนดนี้โดย (ก) คลิกตกลงหรือยอมรับเมื่อเห็นตัวเลือกเหล่านี้ หรือ (ข) ใช้งาน Google Workspace Marketplace จริง โปรดอย่าใช้งาน Market จนกว่าจะยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

  1.4 หากคุณยอมรับข้อกำหนดในนามผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานอื่น ถือว่าคุณรับรองและรับประกันว่า (ก) คุณมีอำนาจทางกฎหมายในการลงนามผูกพันผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานดังกล่าวกับข้อกำหนดเหล่านี้ (ข) คุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ในนามผู้ที่คุณเป็นตัวแทน หากคุณไม่มีอำนาจทางกฎหมายในการลงนามผูกพัน โปรดอย่าคลิกปุ่ม "ฉันยอมรับ" หรือใช้ Google Workspace Marketplace

  1.5 หากคุณเป็นผู้ค้าปลีกของ Google Workspace (a) คุณจะแจ้งให้ลูกค้า Google Workspace ("ลูกค้า") ทราบและยอมรับข้อกำหนดนี้โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขใดๆ (เว้นแต่ว่า Google ได้ตกลงเป็นอื่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร) และ (ข) คุณจะไม่ยอมรับ (หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามยอมรับ) ข้อกำหนดในนามลูกค้า เว้นแต่ว่าได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ดำเนินการในนามลูกค้าได้

  1.6 คุณต้องมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปเพื่อใช้ Market หากคุณมีอายุตั้งแต่ 13-18 ปี คุณจะต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายให้ใช้ Market

 2. การให้บริการของ Google ใน Google Workspace Marketplace

  2.1 Google อาจหยุด (ชั่วคราวหรือถาวร) ให้บริการ Market (หรือคุณลักษณะใดๆ ภายใน Market) แก่คุณหรือผู้ใช้ทั่วไปตามดุลยพินิจของ Google แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า การหยุดให้บริการ Market อาจไม่กระทบต่อการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่คุณเคยดาวน์โหลดผ่าน Market เนื่องจากการเข้าถึงดังกล่าวอยู่ในความควบคุมของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง

  2.2 Google อาจปิดการเข้าถึงบัญชีของคุณ เช่น เพื่อความปลอดภัยหรือเนื่องจากคุณละเมิดข้อกำหนดจริง หากบัญชีถูกปิดใช้งาน คุณอาจไม่สามารถเข้าถึง Market รายละเอียดบัญชี หรือผลิตภัณฑ์หรือไฟล์อื่นๆ ที่เก็บไว้ในบัญชีของคุณได้

  2.3 Google ให้การสนับสนุนในการใช้งานและดำเนินงานของ Market (รวมไปถึงวิธีค้นหา ดาวน์โหลด และลบผลิตภัณฑ์) ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของแอปพลิเคชัน Market แต่ไม่ได้ให้การสนับสนุนแก่ลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์บุคคลที่สามใน Market นักพัฒนาแต่ละรายมีหน้าที่กำหนดระดับการสนับสนุนลูกค้าที่ตนมอบให้ และคุณควรติดต่อนักพัฒนารายดังกล่าวโดยตรง

  2.4 Google อาจพบว่าผลิตภัณฑ์ใน Market ละเมิดข้อตกลงการจัดหน่ายของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Workspace Marketplace หรือข้อตกลงทางกฎหมาย กฎหมาย ระเบียบบังคับ หรือนโยบายอื่นๆ เป็นครั้งคราว ซึ่งในกรณีดังกล่าว Google มีสิทธิ์นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกจาก Market หรือ Google Workspace ตามดุลยพินิจของ Google แต่เพียงผู้เดียว

 3. การใช้งาน Google Workspace Marketplace

  3.1 คุณอาจต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเอง เช่น ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดสำหรับการเรียกเก็บเงิน เพื่อเข้าถึงบริการบางอย่างใน Market คุณมีหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อมูลดังกล่าวที่ให้ไว้กับ Google นั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

  3.2 คุณสามารถใช้ Market ตามวัตถุประสงค์ที่ (ก) ข้อกำหนด และ (ข) กฎหมาย ระเบียบบังคับ หรือหลักปฏิบัติหรือแนวทางที่เป็นที่ยอมรับได้ทั่วไปในเขตอำนาจศาลที่คุณใช้ Market หรือดังที่ระบุไว้ในหัวข้อ 11.6 ด้านล่างเท่านั้น

  3.3 ห้ามไม่ให้คุณเข้าถึง (หรือพยายามเข้าถึง) Market ด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากทางอินเทอร์เฟซที่ Google จัดไว้ให้ เว้นแต่ว่าคุณจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวอย่างเจาะจงในข้อตกลงกับ Google แยกฉบับ เช่น คุณต้องไม่เข้าถึง (หรือพยายามเข้าถึง) Market ด้วยวิธีอัตโนมัติใดๆ (รวมไปถึงการใช้สคริปต์ โปรแกรมรวบรวมข้อมูล หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน) และต้องปฏิบัติตามวิธีการที่ระบุไว้ในไฟล์ robots.txt ที่อยู่ในเว็บไซต์ Market

  3.4 ห้ามไม่ให้คุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่ขัดขวางหรือรบกวน Market (หรือเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับ Market) และม่ใช่ผลิตภัณฑ์ใดๆ ใน Market ในลักษณะที่ขัดขวางหรือรบกวนเซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย หรือเว็บไซต์ที่ Google หรือบุคคลที่สามใดๆ ดำเนินการ)

  3.5 ห้ามไม่ให้คุณทำซ้ำ ทำสำเนา คัดลอก ขาย หรือขายต่อ Market เพื่อการใดทั้งสิ้น เว้นแต่ว่าคุณจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวอย่างเจาะจงในข้อตกลงกับ Google แยกฉบับ ห้ามไม่ให้คุณทำซ้ำ ทำสำเนา คัดลอก ขาย หรือขายต่อผลิตภัณฑ์ใดๆ จาก Market เพื่อการใดทั้งสิ้น เว้นแต่ว่าคุณจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวอย่างเจาะจงในข้อตกลงกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแยกฉบับ

  3.6 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการใช้งาน Market และผลิตภัณฑ์ใดๆ การละเมิดภาระหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดนี้ และผลที่ตามมา (รวมไปถึงการสูญเสียหรือความเสียหายทุกประเภทที่เกิดกับ Google) จากการละเมิดดังกล่าว

  3.7 หากคุณใช้ Market หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผ่าน Market เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรายงานและการชำระภาษีใดๆ ที่เกิดจากการใช้งาน Market หรือการซื้อผลิตภัณฑ์จากบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ Google คุณมีหน้าที่ดำเนินการรายงานและการชำระภาษีที่เกี่ยวข้อง

  3.8 Google หรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและกับ Market และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ผ่าน Market ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ โดย "สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึงสิทธิ์ใดๆ และทั้งหมดที่อยู่ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และกรรมสิทธิ์อื่นใดและทั้งหมดทั่วโลก ห้ามไม่ให้คุณ (และต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม) (ก) คัดลอก ขาย ออกใบอนุญาต จัดจำหน่าย โอน ปรับแก้ ดัดแปลง แปล จัดทำงานลอกเลียนแบบจาก แปลกลับ วิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบ หรือพยายามดึงซอร์สโค้ดจากผลิตภัณฑ์ เว้นแต่ว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ (ข) ดำเนินการหลีกเลี่ยงหรือข้ามผ่านกฎการรักษาความปลอดภัยหรือการใช้งานเนื้อหาที่มี ทำให้ใช้งานได้หรือบังคับใช้โดยฟังก์ชันการทำงาน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดการสิทธิ์ดิจิทัลหรือฟังก์ชันล็อกการส่งต่อเนื้อหาที่ป้องกัน) ในผลิตภัณฑ์ (ค) ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าถึง คัดลอก โอน แปลงฟอร์แมต หรือส่งเนื้อหาต่อโดยละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือ (ค) ลบ ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงประกาศว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของ Google หรือบุคคลที่สามที่มากับหรืออยู่ในผลิตภัณฑ์

  3.9 Google สงวนสิทธิ์ (แต่ไม่มีภาระหน้าที่) ในการตรวจทาน รายงาน กรอง แก้ไข ปฏิเสธ หรือนำผลิตภัณฑ์ใดๆ หรือทั้งหมดออกจาก Market อย่างไรก็ตาม คุณอาจพบผลิตภัณฑ์ที่ดูไม่เหมาะสม หยาบคาย หรือสมควรท้วงติงเมื่อใช้ Market คุณจึงต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้ Market

  3.10 ข้อพิพาทในการปฏิเสธการชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน: Google ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลข้อพิพาทในการเรียกเก็บเงินที่เกิดจากการซื้อที่ทำได้ในผลิตภัณฑ์ซึ่งมีใน Market หากคุณต้องจ่ายค่าผลิตภัณฑ์ที่มีใน Market ค่าใช้จ่ายนี้ส่วนนี้จะต้องจายให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยตรง และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นี้เป็นบุคคลที่สามที่ไม่ได้พาร์ทเนอร์กับ Google โปรดติดต่อสอบถามปัญหาในการเรียกเก็บเงินทั้งหมดกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประมวลผลการชำระเงิน หรือบริษัทบัตรเครดิตของคุณตามความเหมาะสม

 4. บริการของ Google และผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม

  4.1 ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีคุณลักษณะที่ใช้ร่วมกับการค้นหาและบริการอื่นๆ ของ Google การใช้คุณลักษณะดังกล่าวอยู่ในบังคับของข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ใน https://www.google.com/policies/terms/ นโยบายส่วนบุคคลของ Google ใน https://www.google.com/policies/privacy/ และข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ที่เกี่ยวข้องแบบเจาะจงบริการ และนโยบายส่วนบุคคลของ Google

  4.2 ส่วนประกอบบางอย่างของผลิตภัณฑ์อาจอยู่ในบังคับของใบอนุญาตซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ใบอนุญาตฯ ดังกล่าวจะกำกับข้อตกลงที่คุณทำกับ Google ในการใช้งานส่วนประกอบใดๆ ของผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในบังคับของใบอนุญาตซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ในกรณีที่ใบอนุญาตฯ มีผลแทนข้อกำหนดเหล่านี้อย่างชัดแจ้ง

 5. การอัปเดตอัตโนมัติ

  ผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์บุคคลที่สามพัฒนาและเผยแพร่ให้ใช้ อาจสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ของ Google หรือของบุคคลที่สามเป็นครั้งคราว เพื่อตรวจสอบหาอัปเดตที่มีซึ่งใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ เช่น การแก้ไขข้อบกพร่อง แพตช์ ฟังก์ชันที่ปรับปรุง ปลั๊กอินและเวอร์ชันใหม่ที่ขาดหายไป การติดตั้งผลิตภัณฑ์เหล่านี้หมายความว่าอาจมีการขอและติดตั้งการอัปเดตดังกล่าวโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

 6. ข้อจำกัดในการส่งออก

  ผลิตภัณฑ์ที่มีใน Market อาจอยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออกโดยสหรัฐอเมริกาหรือประเทศหรือเขตแดนอื่นๆ โดยรวมไปถึงการจำกัดจุดหมาย ผู้ใช้ปลายทาง และการใช้งานปลายทาง เมื่อใช้งาน Market คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบบังคับว่าด้วยการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Export Administration Regulations ที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาบังคับใช้ และการลงโทษทางการค้าที่สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ในต่างประเทศของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาบังคับใช้ และคุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นทั้งหมดที่เกี่ยวกับการดาวน์โหลด การติดตั้ง หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ เมื่อใช้ Market ถือว่าคุณได้รับรองและรับประกันเป็นการเจาะจงว่าคุณไม่ได้รับการสั่งห้ามให้รับการส่งออกและการบริการภายใต้กฎหมายการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 7. การให้ความคุ้มครอง

  หากคุณใช้ Market หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ผ่าน Market ในนามของธุรกิจ ธุรกิจนั้นจะไม่เรียกร้องและจะให้ความคุ้มครองแก่ Google และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน และพนักงาน และจะไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ฟ้องร้องคดีหรือดำเนินการใดๆ อันเกิดจาก หรือมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ Market หรือผลิตภัณฑ์ หรือการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงความรับผิดหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการเรียกร้องค่าสินไหม การสูญเสีย ค่าเสียหาย การฟ้องร้องคดี การตัดสิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าทนายความทั้งหมด

 8. การยุติ

  8.1 ข้อกำหนดเหล่านี้จะยังมีผลบังคับใช้จนกว่าคุณหรือ Google จะสั่งยุติ ดังที่ระบุไว้ด้านล่าง

  8.2 หากต้องการยุติข้อกำหนดเหล่านี้ คุณสามารถทำได้โดยเลิกใช้ Market และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้รับมาผ่าน Market

  8.3 Google อาจยุติข้อกำหนดเหล่านี้กับคุณ หาก (ก) คุณละเมิดข้อกำหนดใดๆ เหล่านี้จริง หรือ (ข) กฎหมายกำหนดให้ Google ดำเนินการเช่านั้น หรือ (ค) Google ตัดสินใจยุติการใช้ Market

  8.4 เมื่อข้อกำหนดเหล่านี้ยุติการใช้งาน สิทธิ์ทางกฎหมาย ภาระหน้าที่ และความรับผิดทั้งหมดที่คุณและ Google ได้รับ ตกอยู่ภายใต้ (หรือสะสมมาโดยตลอดในระหว่างที่บังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้) หรือมีการแจ้งอย่างชัดเจนให้ดำเนินต่อไปโดยไม่มีกำหนด จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ข้อกำหนดในหัวข้อ 11.6 จะยังคงใช้กับสิทธิ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดดังกล่าวอย่างไม่มีกำหนด

 9. ข้อจำกัดความรับผิดชอบการรับประกัน

  9.1 คุณยอมรับความเสี่ยงในการใช้ Market และผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ได้รับมาผ่าน Market โดย Google ไม่ได้ให้หรือสื่อการรับประกันหรือคำสัญญาใดๆ เกี่ยวกับ Market และผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างที่ใช้ได้ผ่าน Market หรือผลิตภัณฑ์ การใช้งานได้สม่ำเสมอ ความพร้อม หรือความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคุณ

  เขตอำนาจศาลบางแห่งให้การรับประกันบางประการ อาทิ การรับประกันคุณค่าการเป็นสินค้าโดยนัย ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด และการไม่ละเมิดข้อกำหนดต่างๆ ทั้งนี้ Google ยกเว้นการรับประกันทุกอย่างภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

  9.2 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายที่เกิดกับระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นๆ หรือการสูญหายของข้อมูลอันเกิดจากการใช้ Market หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้รับผ่าน Market

  9.3 ผลิตภัณฑ์ใดๆ เหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการปฏิบัติการในหน่วยงานด้านนิวเคลียร์ ระบบช่วยชีวิต การสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน ระบบสื่อสารและควบคุมการนำทางเครื่องบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ หรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะนี้ ซึ่งการทำงานล้มเหลวของบริการอาจนำไปสู่การเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือความเสียหายทางกายภาพหรือต่อสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง

 10. ข้อจำกัดความรับผิด

  10.1 Google และบริษัทในเครือหรือพาร์ทเนอร์ไม่มีความรับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไรหรือรายได้ การสูญหายของข้อมูล การสูญเสียทางการเงิน หรือความเสียหายทางอ้อม กรณีพิเศษ กรณีที่เกิดขึ้นเอง เป็นผลของเหตุการณ์อื่น เป็นข้อยกเว้น หรือความเสียหายที่เป็นบทลงโทษภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

  10.2 ความรับผิดรวมที่ Google และบริษัทในเครือหรือพาร์ทเนอร์ต้องรับผิดชอบจากการเรียกร้องใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัย จะจำกัดเพียงจำนวนค่าใช้บริการที่คุณจ่ายให้แก่เรา (หรือจำนวนค่าใช้จ่ายในการให้บริการแก่คุณอีกครั้ง ในกรณีที่เราเลือก) ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

  10.3 Google และบริษัทในเครือหรือพาร์ทเนอร์ไม่มีความรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผลในทุกกรณ๊

  10.4 เราทราบดีว่าคุณอาจมีสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้บริโภคในบางประเทศ หากคุณใช้ Market หรือผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว ไม่มีข้อกำหนดข้อใดที่จำกัดสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้บริโภคซึ่งสัญญาไม่อาจยกเว้นได้

 11. ข้อกำหนดทั่วไปทางกฎหมาย

  11.1 Google จะใช้เพียงข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้ Market หรือผลิตภัณฑ์

  11.2 หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ Google ไม่ดำเนินการในทันที นั่นไม่ได้หมายความว่า Google ยกเลิกสิทธิ์อันพึงมี (เช่น การดำเนินการในอนาคต)

  11.3 หากข้อกำหนดข้อใดเหล่านี้ (หรือส่วนของข้อกำหนด) เป็นโมฆะ ข้อกำหนดส่วนที่เหลือจะยังบังคับใช้ต่อไป

  11.4 การรับทราบและยอมรับว่าสมาชิกแต่ละรายในเครือบริษัทภายใต้ Google คือผู้ได้รับผลประโยชน์บุคคลที่สามจากข้อกำหนดเหล่านี้ และบริษัทอื่นที่กล่าวถึงมีสิทธิ์บังคับใช้และเน้นใช้ข้อกำหนดใดๆ เหล่านี้ที่กล่าวถึงผลประโยชน์ (หรือสิทธิ์อนุเคราะห์) ที่ตนถึงได้รับโดยตรง นอกเหนือจากนี้แล้ว จะไม่มีบุคคลหรือบริษัทอื่นใดเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามจากข้อกำหนดเหล่านี้

  11.5 Google สามารถมอบหมายหรือเหมาช่วงบทบาททั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ให้กับหน่วยงานของ Google ได้ตลอดเวลา ในกรณีที่มอบหมายและเหมาช่วงบทบาททั้งหมดหรือบางส่วนออกไป Google จะต้องรับผิดชอบการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ที่เกิดจากผู้รับมอบหมายหรือผู้รับเหมาช่วงที่เกี่ยวข้อง

  11.6 ก. หากคุณใช้ Market หรือผลิตภัณฑ์ที่มีใน Market เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ข้อกำหนดเหล่านี้และความสัมพันธ์ของคุณกับ Google ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ในบังคับของกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของข้อบัญญัติของกฎหมาย คุณและ Google ยินยอมตามเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวซึ่งตั้งอยู่ในซานตาแคลราเคาน์ตี แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาเพื่อแก้ไขการดำเนินการทางกฎหมายที่เกิดจากข้อกำหนดเหล่านี้ คุณยอมรับว่า Google ยังสามารถใช้คำสั่งห้ามเพื่อเยียวยาความเสียหาย (หรือการบรรเทาทางกฎหมายแบบฉุกเฉินประเภทอื่นที่เทียบเท่า) ในเขตอำนาจศาลใดๆ

  ข. หากคุณใช้ Market หรือผลิตภัณฑ์ที่มีผ่าน Market เป็นการส่วนตัว ศาลในบางประเทศจะไม่บังคับใช้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียในการแก้ไขข้อพิพาทบางประเภท หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศเหล่านั้น ซึ่งกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียถูกละเว้นจากการใช้บังคับ ก็จะบังคับใช้กฎหมายในประเทศของคุณกับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ มิฉะนั้น ถือว่าคุณยอมรับว่ากฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (โดยไม่รวมถึงกฎเกณฑ์การเลือกใช้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย) จะมีผลบังคับใช้ต่อข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการ ในลักษณะเดียวกัน หากศาลในประเทศของคุณไม่อนุญาตให้คุณยินยอมให้ใช้อำนาจศาลและสถานที่พิจารณาของศาลในซานตาแคลราเคาน์ตี แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาในท้องถิ่นของคุณจะถูกใช้บังคับกับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ มิฉะนั้น การเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นการเฉพาะในศาลสหรัฐหรือศาลประจำรัฐของซานตาแคลราเคาน์ตี แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และคุณกับ Google ยินยอมให้ใช้อำนาจศาลตามหลักบุคคลในศาลดังกล่าว