Google Workspace Marketplacen käyttöehdot

 1. Johdanto

  1.1 Google Workspace Marketplace (jäljempänä "Marketplace") on Google Inc. ‑yhtiön omistama ja tuottama palvelu. Marketplacen käyttöä säätelee Marketplacen käyttäjän ("Käyttäjä") ja Googlen välinen oikeudellinen sopimus, joka koostuu Googlen käyttöehdoista (https://www.google.com/policies/terms/) ja Google Workspace Marketplacen käyttöehdoista (yhdessä näistä käytetään nimitystä "Ehdot"). Lisäksi Marketplacen käyttöä säätelevät ohjelmasäännöt (http://code.google.com/googleapps/marketplace/policies.html). Mikäli Google Workspace Marketplacen käyttöehtojen, Google Workspace Marketplacen ohjelmasääntöjen tai Googlen käyttöehtojen välillä esiintyy ristiriita, niitä sovelletaan edellä mainitussa järjestyksessä ristiriidan laajuudessa.

  1.2 Käyttäjä voi käyttää Marketplacea Google Workspaceissa käytettäviksi tarkoitettujen, Google Workspaceia varten luotujen ja Marketplacen kautta jaettujen ohjelmistojen, sisältöjen ja digitaalisten materiaalien ("Tuotteet") selaamiseen, etsimiseen ja lataamiseen. Jokaisen Tuotteen on luonut Tuotteen kehittäjä, joka on yleensä kolmas osapuoli, joka ei ole Googlen kanssa yhteistyössä. Google ei ole vastuussa mistään Marketplacen Tuotteesta, jonka alkuperä ei ole Google. Käyttäjän tulee lukea ja hyväksyä kyseisiin Tuotteisiin liittyvät lisäehdot ennen Tuotteiden käyttämistä. Jotkin Tuotteet saattavat lisäksi olla maksuttomia, kun taas joistakin Tuotteista täytyy maksaa suoraan Tuotteen kehittäjälle. Google tai Marketplace ei käsittele tällaisia maksuja. Käyttäjä hyväksyy olevansa itse vastuussa kaikista Marketplacen ulkopuolella tekemistään ostoksista aiheutuvista maksuista. Google ei ole vastuussa Marketplacen kautta saatavissa olevien Tuotteiden hinnan määrittämisestä. Google ei voi myöntää hyvityksiä tai palautuksia kolmansilta osapuolilta ostetuista Tuotteista.

  1.3 Käyttäjä hyväksyy Ehdot joko (a) klikkaamalla hyväksyvänsä Ehdot, kun tämä vaihtoehto esitetään tai (b) käyttämällä Google Workspace Marketplacea. Käyttäjän ei tule saakäyttää Marketplacea, jollei hän hyväksy Ehtoja.

  1.4 Jos Käyttäjä hyväksyy Ehdot työnantajan tai muun yhteisön puolesta, Käyttäjä vakuuttaa, (a) että hänellä on täydet lailliset valtuudet sitouttaa työnantajansa tai asianomainen yhteisö näihin Ehtoihin, (b) että on tutustunut näihin Ehtoihin ja ymmärtää niiden sisällön ja (c) että hyväksyy nämä Ehdot edustamansa osapuolen puolesta. Jos Käyttäjällä ei ole laillisia valtuuksia sitouttaa osapuolta näihin Ehtoihin, Käyttäjän ei tule klikata Hyväksyn-painiketta tai käyttää Google Workspace Marketplacea.

  1.5 Jos Käyttäjä on Google Workspacein jälleenmyyjä, Käyttäjän (a) on varmistettava, että Käyttäjän Google Workspace -asiakas ("Asiakas") saa tiedon näistä Ehdoista ja hyväksyy ne ilman muutoksia (ellei asiasta sovita toisin Googlen kanssa kirjallisesti) ja (b) ei tule hyväksyä (tai antaa kolmannen osapuolen hyväksyä) Ehtoja Asiakkaan puolesta, ellei ole saanut nimenomaisesti erikseen lupaa hyväksyä Ehtoja Asiakkaan puolesta.

  1.6 Marketplacea voivat käyttää vain vähintään 13 vuotta täyttäneet. Jos Käyttäjä on 13 vuotta täyttänyt mutta alle 18-vuotias, hänen täytyy saada Marketplacen käyttöön ja Ehtojen hyväksymiseen lupa vanhemmaltaan tai huoltajaltaan.

 2. Google Workspace Marketplacen tarjoaminen

  2.1 Google voi lopettaa (pysyvästi tai tilapäisesti) Marketplacen (tai minkä tahansa Marketplacen ominaisuuden) tarjoamisen Käyttäjälle tai käyttäjille yleisesti Googlen oman harkinnan mukaan ilman ennakkoilmoitusta. Marketplacen käyttämättömyys ei välttämättä vaikuta Marketplacen kautta aiemmin ladattujen Tuotteiden käyttöön, koska käyttöoikeutta hallinnoi kunkin Tuotteen kehittäjä.

  2.2 Google voi estää pääsyn tilille esimerkiksi turvallisuussyistä tai Ehtojen rikkomisen takia. Jos Käyttäjän tili poistetaan käytöstä, Marketplacen, Käyttäjän tilin tietojen tai tilille tallennettujen Tuotteiden tai muiden tiedostojen käyttö saatetaan estää.

  2.3 Marketplacen käyttöä ja toimintaa koskevan tuen (esimerkiksi Tuotteiden hakemiseen, lataamiseen ja poistamiseen liittyvät ohjeet) tarjoaa Google Marketplace‑sovelluksen käyttöliittymässä. Google ei tarjoa asiakastukea Tuotteille, joita kolmannen osapuolen kehittäjät jakelevat Marketplacen kautta. Jokainen kehittäjä vastaa itse asiakastuen tason määrittämisestä ja Käyttäjän tulee ottaa tarvittaessa suoraan yhteyttä kehittäjään.

  2.4 Google saattaa aika ajoin löytää Marketplacesta Tuotteen, jossa rikotaan Google Workspace Marketplacen kehittäjien jakelusopimusta tai muita juridisia sopimuksia, lakeja, säädöksiä tai käytäntöjä. Tällaisessa tilanteessa Googlella on oikeus poistaa Tuote Marketplacesta tai Google Workspaceista oman harkintansa mukaan.

 3. Google Workspace Marketplacen käyttö

  3.1 Marketplacen palveluiden käyttäminen saattaa edellyttää määrättyjen tietojen antamista. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi nimi, osoite ja laskutustiedot. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tällaiset Googlelle annetut tiedot ovat oikeat ja ajan tasalla.

  3.2 Marketplacea saa käyttää vain (a) Ehtojen ja (b) Käyttäjän oikeudenkäyttöalueella sovellettavan lain, säädöksen tai yleisesti hyväksyttyjen toimintatapojen tai ohjeiden sallimiin tarkoituksiin tai alla kohdan 11.6 mukaisesti.

  3.3 Marketplacea ei saa käyttää (tai yrittää käyttää) muulla tavalla kuin Googlen toimittaman käyttöliittymän kautta, ellei muuta käyttöä ole nimenomaisesti sallittu erillisessä Googlen kanssa tehdyssä sopimuksessa. Käyttäjän ei tule esimerkiksi käyttää tai yrittää käyttää Marketplacea automaattisesti, kuten komentosarjojen, hakurobottien tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla, ja Käyttäjän tulee varmistaa, että noudattaa kaikkien Marketplacen sivuston robots.txt-tiedostojen ohjeita.

  3.4 Käyttäjä ei Etsaa osallistua toimintaan, joka rajoittaa tai häiritsee Marketplacea (tai palvelimia ja verkkoja, jotka ovat yhteydessä Marketplaceen). Käyttäjä ei saa käyttää Marketplacesta löytyviä Tuotteita tavalla, joka rajoittaa tai häiritsee Googlen tai minkä tahansa kolmannen osapuolen palvelimien, verkkojen tai verkkosivustojen toimintaa.

  3.5 Ellei Google ole myöntänyt Käyttäjälle lupaa erillisellä sopimuksella, Käyttäjä ei saa jäljentää, monistaa, kopioida, myydä, vaihtaa tai myydä edelleen Marketplacea mihinkään tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa jäljentää, monistaa, kopioida, myydä, vaihtaa tai myydä edelleen Marketplacen Tuotetta mihinkään tarkoitukseen, ellei Tuotteen kehittäjä ole myöntänyt Käyttäjälle nimenomaista lupaa erillisellä sopimuksella.

  3.6 Käyttäjä on yksin vastuussa Marketplacen ja Tuotteiden käytöstä, Ehtojen mukaisten velvollisuuksiensa rikkomuksista ja näiden rikkomusten seurauksista (esimerkkinä Googlen mahdollisesti kärsimät menetykset tai vahingot).

  3.7 Jos Marketplacea tai Marketplacen kautta hankittuja Tuotteita käytetään liiketoimintaan, kaikkia sovellettavia verolakeja on noudatettava. Tämä koskee muun muassa Marketplacen käytöstä tai Googlesta erillisten kolmansien osapuolten Tuotteiden ostamisesta aiheutuvien verojen ilmoittamista ja maksamista. Sovellettavien verojen ilmoittaminen ja maksaminen ovat Käyttäjän vastuulla.

  3.8 Google tai kolmannet osapuolet omistavat Marketplacen ja kaikkien Marketplacen kautta saatavissa olevien Tuotteiden oikeudet, nimikkeet ja edut sisältäen rajoituksetta kaikki Tuotteiden immateriaalioikeudet. Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan kaikkia nykyisiä ja tulevia maailmanlaajuisia oikeuksia patenttilain, tekijänoikeuslain, liikesalaisuuksia koskevan lainsäädännön ja tavaramerkkilain perusteella sekä muita samanlaisia oikeuksia. Käyttäjä ei saa itse (tai antaa kolmannen osapuolen) (a) kopioida, myydä, antaa käyttölupaa, jaella, siirtää, muokata, kääntää, valmistaa johdannaisia, purkaa, aukikoodata tai muuten yrittää hankkia lähdekoodia Tuotteista ilman erillistä lupaa, ellei sovellettavan lain perusteella muuta sallita, (b) yrittää millään tavalla kiertää tai mitätöidä Tuotteista minkään tahon antamia, käyttämiä tai vahvistamia suojaus- tai sisällönkäyttösääntöjä (sisältäen rajoituksetta digitaalisen käyttöoikeuksien hallinnan (DRM) tai edelleenlähetyksen eston (forward-lock)), (c) käyttää Tuotteita sellaisen sisällön käyttämiseen, kopiointiin, siirtoon, koodinmuuntoon tai uudelleenlähetykseen, joka rikkoo lakia tai kolmannen osapuolen oikeuksia tai (d) poistaa, estää tai muuttaa Googlen tai kolmannen osapuolen tekijänoikeusilmoituksia, tavaramerkkejä tai muita omaisuutta koskevien oikeuksien ilmoituksia, jotka ovat Tuotteiden mukana tai sisällä.

  3.9 Google pidättää oikeuden esikatsella, arvostella, merkitä, suodattaa, estää tai poistaa minkä tahansa Marketplacen Tuotteen tai kaikki Tuotteet tai muokata niitä. Google ei kuitenkaan ole velvollinen tekemään näitä toimia. Marketplacea käyttäessään Käyttäjä saattaa nähdä Tuotteita, jotka ovat Käyttäjän mielestä loukkaavia, sopimattomia tai vastenmielisiä. Marketplacen käyttö on Käyttäjän omalla vastuulla.

  3.10 Takaisinveloitus- ja laskutuskiistat: Google ei ole vastuussa Marketplacen kautta tehtyjen Tuotteiden ostojen aiheuttamista laskutuskiistoista. Jos Marketplacen kautta saatavissa olevasta Tuotteesta peritään maksu, maksu suoritetaan suoraan Tuotteen kehittäjälle. Kehittäjä on kolmas osapuoli, joka ei ole Googlen kanssa yhteistyössä. Kaikki laskutusasiat tulee ohjata suoraan kyseiselle kehittäjälle, maksun käsittelijälle tai luottokorttiyhtiölle tilanteen mukaan.

 4. Googlen palvelut ja kolmannen osapuolen Tuotteet ja palvelut

  4.1 Osassa Tuotteista voi olla ominaisuuksia, joita käytetään Googlen haun ja muiden palveluiden yhteydessä. Näissä Tuotteissa olevien ominaisuuksien käyttöä säätelevät Googlen käyttöehdot, (https://www.google.com/policies/terms/), Googlen tietosuojakäytäntö (https://www.google.com/policies/privacy/) sekä sovellettavat Googlen palvelukohtaiset käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö.

  4.2 Tuotteiden joitakin osia saattavat säädellä myös sovellettavat avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssit. Mikäli avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssit ovat nimenomaisesti etusijalla näihin Ehtoihin verrattuna (rajoitetussa laajuudessa), avoimen lähdekoodin lisenssit sääntelevät Käyttäjän sopimusta Googlen kanssa Tuotteiden niiden osien käytön osalta, joita avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssit koskevat.

 5. Automaattiset päivitykset

  Tuotteet (mukaan luettuna kolmannen osapuolen kehittäjien laatimat ja tarjoamat Tuotteet) saattavat viestiä ajoittain Googlen tai kolmansien osapuolten palvelimien kanssa tarkistaakseen, onko Tuotteisiin saatavilla päivityksiä, kuten virheiden korjauksia, muita korjaustiedostoja, paranneltuja ominaisuuksia, puuttuvia lisäosia ja uusia versioita. Asentamalla nämä Tuotteet Käyttäjä hyväksyy, että tällaisia päivityksiä voidaan pyytää ja asentaa automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta.

 6. Vientirajoitukset

  Marketplacessa saatavilla oleviin Tuotteisiin voidaan soveltaa Tuotteiden vientiä koskevia rajoituksia Yhdysvaltojen tai muiden maiden ja alueiden toimesta. Kun Käyttäjä käyttää Marketplacea, kansainvälisiä ja Yhdysvaltojen vientilakeja ja ‑säädöksiä on noudatettava. Tämä sisältää muun muassa Yhdysvaltain kauppaministeriön (Department of Commerce) ylläpitämät vientisäännökset (Export Administration Regulations) ja Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisen avun valvontatoimiston (Treasury Department's Office of Foreign Assets Control) ylläpitämät kauppa- ja talouspakotteet. Kaikkia Tuotteiden lataamista, asentamista tai käyttöä koskevia paikallisia lakeja ja säännöksiä on noudatettava. Käyttäjä vakuuttaa Marketplacea käyttäessään, että häneltä ei ole kielletty vientituotteiden tai palveluiden vastaanottamista Yhdysvaltojen vientilakien tai muiden sovellettavien lakien perusteella.

 7. Vahingonkorvaus

  Mikäli Käyttäjä käyttää Marketplacea tai Marketplacen kautta saatavissa olevia Tuotteita yrityksen puolesta, kyseinen yritys sitoutuu suojaamaan ja puolustamaan Googlea ja sen yhteistyökumppaneita, toimihenkilöitä, edustajia ja työntekijöitä sellaisia vaatimuksia, kanteita ja toimia vastaan, jotka johtuvat Marketplacen tai Tuotteiden käytöstä tai liittyvät siihen tai näiden Ehtojen rikkomiseen mukaan lukien kaikki vastuuvelvollisuudet tai kustannukset, jotka johtuvat vaatimuksista, menetyksistä, vahingoista, kanteista, tuomioistuinratkaisuista, oikeudenkäyntikuluista ja asianajopalkkioista.

 8. Sopimuksen lopettaminen

  8.1 Nämä Ehdot ovat voimassa, kunnes joko Käyttäjä tai Google purkaa ne alla mainituilla tavoilla.

  8.2 Jos Käyttäjä haluaa purkaa nämä Ehdot, hän voi tehdä sen lopettamalla Marketplacen ja Marketplacesta lataamiensa Tuotteiden käytön.

  8.3 Google voi purkaa nämä Ehdot milloin tahansa, jos (a) Käyttäjä on olennaisesti rikkonut näiden Ehtojen määräyksiä vastaan tai (b) laki velvoittaa Googlea tekemään niin tai (c) Google päättää lopettaa Marketplacen tarjoamisen.

  8.4 Kun Ehdot päättyvät, kaikki sellaiset lain mukaiset oikeudet, velvoitteet ja vastuut pysyvät voimassa, joista Käyttäjä ja Google ovat hyötyneet, joiden alaisia molemmat ovat olleet, jotka ovat kertyneet Ehtojen voimassaoloaikana tai joiden on ilmaistu olevan voimassa toistaiseksi. Myös kohdan 11.6 määräykset pysyvät voimassa vastaaville oikeuksille, velvoitteille ja vastuille toistaiseksi.

 9. TAKUIDEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

  9.1 KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ MARKETPLACEA JA SIITÄ LATAAMIAAN TAI SEN KAUTTA MUILLA TAVOIN HANKKIMIAAN TUOTTEITA OMALLA VASTUULLAAN. GOOLE TARJOAA MARKETPLACEN JA TUOTTEET ELLEI MUUTA OLE NIMENOMAISESTI ILMOITETTU. GOOGLE EI MYÖNNÄ MINKÄÄNLAISIA TAKUITA MARKETPLACELLE JA TUOTTEILLE. TÄMÄ KOSKEE MUUN MUASSA TIETYN TOIMINNON SAATAVUUTTA MARKETPLACESSA TAI TUOTTEISSA, NIIDEN LUOTETTAVUUTTA, SAATAVUUTTA TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

  JOILLAKIN OIKEUDENKÄYTTÖALUEILLA ON MÄÄRÄTTYJÄ TAKUITA, KUTEN EPÄSUORA TAKUU MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. GOOGLE KIELTÄÄ KAIKKI TAKUUT LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA.

  9.2 KÄYTTÄJÄ ON YKSIN VASTUUSSA VAHINGOISTA, JOITA MARKETPLACEN TAI MARKETPLACEN KAUTTA HANKITTUJEN TUOTTEIDEN KÄYTTÖ AIHEUTTAA KÄYTTÄJÄN TIETOKONEJÄRJESTELMÄLLE, MOBIILILAITTEELLE TAI MUULLE LAITTEELLE. KÄYTTÄJÄ VASTAA YKSIN MYÖS MAHDOLLISESTA TIETOJEN KATOAMISESTA KÄYTÖN SEURAUKSENA.

  9.3 MITÄÄN TUOTETTA EI OLE TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI YDINVOIMALOISSA, ELÄMÄÄ YLLÄPITÄVISSÄ LAITTEISSA, HÄTÄTILANNEVIESTINNÄSSÄ, ILMA-ALUKSIEN LIIKENNEJÄRJESTELMISSÄ TAI MISSÄÄN SELLAISISSA TOIMINNOISSA, JOISSA TUOTTEEN VIKA VOI JOHTAA KUOLEMAAN, VAMMAAN TAI VAKAVAAN IHMISIÄ TAI YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAAN VAHINKOON.

 10. VASTUURAJOITUS

  10.1 LAIN SALLIESSA GOOGLE JA SEN TYTÄRYHTIÖT SEKÄ KUMPPANIJÄSENET EIVÄT OLE VASTUUSSA MENETETYISTÄ VOITOISTA TAI TUOTOISTA, TIETOJEN KATOAMISESTA, TALOUDELLISISTA TAPPIOISTA TAI EPÄSUORISTA, ERITYISLUONTEISISTA, VÄLILLISISTÄ, TYYPILLISISTÄ TAI RANKAISUKSI TUOMITTAVISTA VAHINGOISTA.

  10.2 LAIN SALLIMISSA RAJOISSA GOOGLEN SEKÄ SEN TYTÄRYHTIÖIDEN JA KUMPPANIJÄSENTEN KOKONAISVASTUU MISTÄ TAHANSA NÄIDEN EHTOJEN ALAISISTA VAATIMUKSISTA, IMPLISIITTISET TAKUUT MUKAAN LUETTUINA, RAJOITTUU PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ KÄYTTÄJÄN GOOGLELLE MAKSAMAAN SUMMAAN (TAI SUMMAAN, JOKA AIHEUTUU PALVELUIDEN TARJOAMISESTA UUDELLEEN KÄYTTÄJÄLLE).

  10.3 GOOGLE, SEN TYTÄRYHTIÖT JA KUMPPANIJÄSENET EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOITA EI OLE VOINUT KOHTUUDELLA ENNAKOIDA.

  10.4 YMMÄRRÄMME, ETTÄ JOISSAKIN MAISSA KULUTTAJILLA ON ERÄITÄ LAISSA TURVATTUJA OIKEUKSIA. JOS KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ MARKETPLACEA TAI TUOTTEITA HENKILÖKOHTAISIIN TARKOITUKSIIN, MIKÄÄN NÄIDEN EHTOJEN KOHTA EI RAJOITA KÄYTTÄJÄN PAKOLLISEN KULUTTAJANSUOJALAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISIA OIKEUKSIA, JOISTA EI VOI LUOPUA SOPIMUKSELLA.

 11. Yleiset juridiset ehdot

  11.1 Google soveltaa näitä Ehtoja vain Käyttäjän Marketplacen tai Tuotteiden käyttöön.

  11.2 Mikäli Käyttäjä ei noudata Ehtoja eikä Google ryhdy toimenpiteisiin välittömästi, se ei tarkoita sitä, että Google luopuisi oikeuksistaan (esimerkiksi mahdollisuudesta ryhtyä toimenpiteisiin myöhemmin).

  11.3 Mikäli ilmenee, että jotakin Ehtoa ei pidetä pätevänä tai voida panna täytäntöön, tämä ei millään tavalla vaikuta muihin Ehtoihin tai niiden voimassaoloon.

  11.4 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että kukin yhtiö, joka kuuluu siihen konserniin, jonka emoyhtiö Google on, on tämän sopimuksen mukainen ulkopuolinen edunsaaja, ja että tällaisilla yhtiöillä on oikeus suoraan vaatia minkä tahansa asianomaisten yhtiöiden etua palvelevan, näihin Ehtoihin sisältyvän määräyksen täytäntöönpanoa ja vedota sellaiseen. Muilta osin mikään muu henkilö tai yritys ei voi olla näiden Ehtojen ulkopuolinen edunsaaja.

  11.5 Google voi milloin tahansa siirtää tai välittää näiden Ehtojen mukaisia tehtäviään tai kaikki tehtävänsä toiselle Google-yhteisölle. Jos Google on siirtänyt tai välittänyt osan tehtävistään tai kaikki tehtävänsä, Google on vastuussa kyseisten tehtävien vastaanottajan tai alihankkijan toiminnasta, joka on näiden Ehtojen vastaista.

  11.6 a. Mikäli Käyttäjä käyttää Marketplacea tai Marketplacen kautta saatavia Tuotteita liiketoimintaan: Lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta näitä Ehtoja sekä Käyttäjän ja Googlen välistä suhdetta sääntelee Yhdysvaltain Kalifornian osavaltion lainsäädäntö. Kaikki näistä Ehdoista aiheutuvat tai niihin liittyvät vaatimukset käsitellään yksinomaan Kalifornian Santa Claran piirikunnan liittovaltio- tai osavaltiotason tuomioistuimissa. Käyttäjä ja Google hyväksyvät kyseisten tuomioistuinten yksinomaisen tuomiovallan. Tästä huolimatta Käyttäjä hyväksyy, että Google voi silti hakea kieltotoimia (tai vastaavia välittömiä juridisia toimia) millä tahansa oikeudenkäyttöalueella.

  b. Mikäli Käyttäjä käyttää Marketplacea tai Marketplacen kautta saatavissa olevia Tuotteita omaan käyttöön: Joidenkin maiden tuomioistuimet eivät sovella Kalifornian osavaltion lakia tietyn tyyppisiin riitoihin. Mikäli Käyttäjän asuinpaikka on tällaisessa maassa, Käyttäjän maan lakeja sovelletaan näihin Ehtoihin liittyvissä riidoissa niiltä osin kuin Kalifornian osavaltion lakeja ei voida soveltaa. Käyttäjä hyväksyy muuten, että lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta kaikkiin näistä Ehdoista tai palveluista aiheutuviin tai niihin liittyviin riitoihin sovelletaan Yhdysvaltain Kalifornian osavaltion lakeja. Vastaavasti jos Käyttäjän maan tuomioistuimet eivät hyväksy Kalifornian Santa Claran piirikunnan tuomioistuinten tuomiovaltaa tai käyttämistä oikeuspaikkana, näihin Ehtoihin liittyvät riidat kuuluvat paikallisten tuomioistuimien tuomiovallan piiriin ja oikeuspaikka määräytyy paikallisen lain mukaan. Muilta osin kaikki näistä Ehdoista tai palveluista aiheutuvat tai niihin liittyvät vaatimukset käsitellään yksinomaan Kalifornian Santa Claran piirikunnan liittovaltio- tai osavaltiotason tuomioistuimissa ja Käyttäjä ja Google hyväksyvät kyseisten tuomioistuinten yksinomaisen tuomiovallan.