Điều khoản dịch vụ của Google Workspace Marketplace

 1. Giới thiệu

  1.1 Google Workspace Marketplace ("Thị trường") được Google Inc. sở hữu và điều hành. Việc bạn sử dụng Thị trường chịu sự chi phối của thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Google bao gồm Điều khoản dịch vụ của Google (có tại https://www.google.com/policies/terms/) và các Điều khoản dịch vụ này của Google Workspace Marketplace (cùng được gọi là "Điều khoản"). Ngoài ra, việc bạn sử dụng Thị trường tuân theo Chính sách chương trình (bạn có thể tìm thấy tại http://code.google.com/googleapps/marketplace/policies.html). Điều khoản dịch vụ của Google Workspace Marketplace, Chính sách chương trình Google Workspace Marketplace và Điều khoản dịch vụ của Google sẽ được ưu tiên theo thứ tự đó trong trường hợp có xung đột giữa các chính sách, trong phạm vi xung đột đó.

  1.2 Bạn có thể sử dụng Google Workspace Marketplace để duyệt, tìm hoặc tải xuống “Sản phẩm” (được định nghĩa là phần mềm, nội dung và tài liệu kỹ thuật số được tạo để sử dụng cùng với Google Workspace và được phân phối qua Thị trường) để sử dụng cùng với Google Workspace. Mỗi Sản phẩm do nhà phát triển Sản phẩm cung cấp, thường là bên thứ ba không được liên kết với Google. Google không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Sản phẩm nào trên Thị trường bắt nguồn từ một nguồn không phải là Google và bạn phải đảm bảo đã đọc và đồng với mọi điều khoản bổ sung áp dụng cho các Sản phẩm đó trước khi truy cập hoặc sử dụng chúng. Ngoài ra, một số Sản phẩm có thể được cung cấp cho bạn miễn phí trong khi các sản phẩm khác có thể yêu cầu thanh toán phí trực tiếp cho nhà phát triển Sản phẩm. Không thanh toán nào trong các thanh toán này được xử lý bởi Google hoặc thông qua Thị trường. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi khoản phí có liên quan đến đơn mua hàng bạn thực hiện ngoài Thị trường. Google không chịu trách nhiệm đối với việc thiết lập giá của Sản phẩm được cung cấp qua Thị trường và không có khả năng cấp bất kỳ khoản hoàn trả hoặc tín dụng nào cho Sản phẩm đã mua từ bên thứ ba.

  1.3 Bạn chấp nhận các Điều khoản bằng cách (a) nhấp để đồng ý hoặc chấp nhận trong trường hợp các tùy chọn này được trình bày với bạn hoặc (b) thực sự sử dung Google Workspace Marketplace. Không sử dụng Thị trường trừ khi bạn đồng ý với các Điều khoản.

  1.4 Nếu bạn chấp nhận các Điều khoản thay mặt cho chủ sở hữu lao động hoặc pháp nhân khác, bạn đại diện và đảm bảo rằng: (a) bạn có đầy đủ thẩm quyền pháp lý để ràng buộc chủ sở hữu lao động của bạn hoặc pháp nhân đó với các Điều khoản; (b) bạn đã đọc và hiểu các Điều khoản; và (c) bạn đồng ý với Điều khoản thay mặt cho bên mà bạn đại diện. Nếu bạn không có thẩm quyền pháp lý để ràng buộc, không nhấp vào nút "Tôi chấp nhận" hoặc sử dụng Google Workspace Marketplace.

  1.5 Nếu bạn là người bán lại Google Workspace, bạn: (a) sẽ đảm bảo rằng khách hàng Google Workspace ("Khách hàng") của bạn được thông báo và chấp nhận Điều khoản, không có thay thế hoặc sửa đổi (trừ khi được Google đồng ý rõ ràng bằng văn bản); và (b) sẽ không chấp nhận (hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào khác chấp nhận) Điều khoản thay mặt cho Khách hàng, trừ khi bạn đã ủy quyền rõ ràng để làm như vậy thay mặt Khách hàng.

  1.6 Để sử dụng Thị trường, bạn phải 13 tuổi trở lên. Nếu bạn từ 13 đến 18 tuổi, bạn phải được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cho phép sử dụng Thị trường.

 2. Việc cung cấp Google Workspace Marketplace của Google

  2.1 Google có thể dừng (tạm thời hoặc vĩnh viễn) việc cung cấp Thị trường (hoặc bất kỳ tính năng nào trong Thị trường) cho bạn hoặc cho người dùng nói chung theo quyết định của riêng Google mà không cần thông báo trước cho bạn. Quyền truy cập của bạn vào Sản phẩm bạn đã tải xuống trước đây qua Thị trường sẽ không nhất thiết bị ảnh hưởng khi Thị trường không khả dụng, vì quyền truy cập đó do nhà phát triển của mỗi Sản phẩm kiểm soát.

  2.2 Google có thể vô hiệu quyền truy cập vào tài khoản của bạn - ví dụ: vì lý do bảo mật hoặc do bạn vi phạm nghiêm trọng Điều khoản. Nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu, bạn có thể bị chặn truy cập Thị trường, chi tiết tài khoản của bạn hoặc bất kỳ Sản phẩm nào hay tệp khác được lưu trữ cùng với tài khoản.

  2.3 Hỗ trợ sử dụng và thao tác với Thị trường (kể cả cách tìm, tải xuống và xóa Sản phẩm) được Google cung cấp trong giao diện người dùng của ứng dụng Thị trường. Google không cung cấp hỗ trợ khách hàng cho Sản phẩm được nhà phát triển bên thứ ba phân phối trên Thị trường. Mỗi nhà phát triển chịu trách nhiệm xác định mức hỗ trợ cho khách hàng mà nhà phát triển cung cấp và bạn phải liên hệ trực tiếp với nhà phát triển.

  2.4 Đôi khi, Google có thể phát hiện Sản phẩm trên Thị trường vi phạm Thỏa thuận phân phối cho nhà phát triển Google Workspace Marketplace hoặc các thỏa thuận pháp lý, luật, quy định hoặc chính sách khác. Trong trường hợp đó, Google giữ quyền xóa Sản phẩm đó khỏi Thị trường hoặc Google Workspace theo quyết định của riêng mình.

 3. Việc bạn sử dụng Google Workspace Marketplace

  3.1 Để truy cập một số dịch vụ nhất định trong Thị trường, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin về bản thân như tên, địa chỉ và địa chỉ thanh toán. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi thông tin bạn cung cấp cho Google là chính xác, đúng và cập nhật.

  3.2 Bạn chỉ có thể sử dụng Thị trường cho các mục đích được cho phép bởi (a) Điều khoản và (b) mọi luật, quy định hiện hành hoặc các phương pháp hay nguyên tắc được chấp nhận chung trong khu vực tài phán nơi bạn sử dụng Thị trường hoặc như được ghi chú trong Mục 11.6 bên dưới.

  3.3 Bạn không được truy cập (hoặc tìm cách truy cập) Thị trường bằng bất kỳ cách nào không phải là thông qua giao diện do Google cung cấp trừ khi bạn được cho phép rõ ràng để làm như vậy trong một thỏa thuận riêng với Google. Ví dụ: bạn không được truy cập (hoặc tìm cách truy cập) Thị trường thông qua bất kỳ cách tự động nào (kể cả sử dụng tập lệnh, trình thu thập thông tin hoặc công nghệ tương tự) và bạn phải đảm bảo tuân thủ hướng dẫn được nêu trong mọi tệp robots.txt có trên trang web Thị trường.

  3.4 Bạn không được tham gia bất kỳ hoạt động nào ảnh hưởng đến hoặc gián đoạn Thị trường (hoặc máy chủ và mạng được kết nối với Thị trường). Bạn không được sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào có trên Thị trường theo cách ảnh hưởng đến hoặc làm gián đoạn bất kỳ máy chủ, mạng hoặc trang web nào do Google và bất kỳ bên thứ ba nào điều hành.

  3.5 Trừ khi bạn được cho phép rõ ràng để làm như vậy trong một thỏa thuận riêng với Google, bạn không được tái tạo, sao chép, bán, kinh doanh hoặc bán lại Thị trường vì bất kỳ mục đích nào. Bạn không được tái tạo, nhân bản, sao chép, bán, kinh doanh hoặc bán lại mọi Sản phẩm từ Thị trường vì bất kỳ mục đích nào trừ khi bạn được cho phép rõ ràng để làm như vậy trong một thỏa thuận riêng với nhà phát triển Sản phẩm đó.

  3.6 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc sử dụng Thị trường và mọi Sản phẩm, mọi vi phạm nghĩa vụ của bạn theo Điều khoản cũng như với hậu quả (bao gồm mất mát hoặc thiệt hại dưới mọi hình thức mà Google có thể chịu) của mọi vi phạm như vậy.

  3.7 Nếu bạn sử dụng Thị trường hoặc Sản phẩm nhận được qua Thị trường cho mục đích kinh doanh, bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ và mọi luật thuế hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn đối với báo cáo và thanh toán mọi khoản thuế nảy sinh cùng với việc bạn sử dụng Thị trường hoặc mua Sản phẩm từ bên thứ ba không liên kết với Google. Bạn có trách nhiệm báo cáo và thanh toán mọi khoản thuế hiện hành như vậy.

  3.8 Google hoặc bên thứ ba sở hữu mọi quyền và lợi ích trong và đối với Thị trường cũng như Sản phẩm được cung cấp qua Thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tất cả Quyền sở hữu trí tuệ hiện hành trong Sản phẩm. "Quyền sở hữu trí tuệ" nghĩa là bất kỳ và mọi quyền có trong luật sáng chế, luật bản quyền, luật bí mật thương mại, luật nhãn hiệu, luật cạnh tranh không công bằng cũng như bất kỳ và mọi luật sở hữu khác trên toàn thế giới. Bạn không được (và không được cho phép bất kỳ bên thứ ba nào): (a) sao chép, bán, cấp phép, phân phối, chuyển, sửa đổi, thích ứng, dịch, chuẩn bị tác phẩm phái sinh từ, tháo rời, thiết kế đối chiếu, tháo hay nói cách khác là tìm ra mã nguồn từ Sản phẩm, trừ khi được cho phép theo luật hiện hành, (b) thực hiện bất kỳ hành động nào để phá hỏng hoặc chống lại quy tắc về sử dụng nội dung hoặc bảo mật được cung cấp, triển khai hoặc thực thi bởi bất kỳ chức năng nào (bao gồm nhưng không giới hạn đối với chức năng chuyển tiếp-khóa hoặc quản lý quyền kỹ thuật số) trong Sản phẩm, (c) sử dụng Sản phẩm để truy cập, sao chép, chuyển, chuyển mã hoặc truyền lại nội dung vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền của bên thứ ba nào hoặc (d) xóa, che mờ hoặc thay thế thông báo bản quyền, thương hiệu hoặc thông báo quyền sở hữu khác của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc của Google được thêm vào hoặc có trong Sản phẩm.

  3.9 Google bảo lưu quyền (nhưng sẽ không có nghĩa vụ) xem lại, gắn cờ, lọc, sửa đổi, từ chối hoặc xóa bất kỳ hoặc tất cả Sản phẩm khỏi Thị trường. Tuy nhiên, khi sử dụng Thị trường, bạn có thể thấy nội dung được hiển thị với Sản phẩm mà bạn cho là xúc phạm, khiếm nhã hoặc có thể bị phản đối. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Thị trường.

  3.10 Tranh chấp về thanh toán và tiền hoàn lại: Google không chịu trách nhiệm đối với các tranh chấp về thanh toán nảy sinh từ đơn mua hàng được thực hiện đối với Sản phẩm được cung cấp qua Thị trường. Nếu bạn phải trả phí cho bất kỳ Sản phẩm nào được cung cấp qua Thị trường, phí này được trả trực tiếp cho nhà phát triển Sản phẩm và nhà phát triển là một bên thứ ba không được liên kết với Google. Mọi vấn đề về thanh toán phải được chuyển tới nhà phát triển được đề cập, nhà xử lý thanh toán hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng nếu thích hợp.

 4. Dịch vụ của Google cũng như sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba

  4.1 Một số Sản phẩm có thể chứa các tính năng được sử dụng cùng với các dịch vụ khác và tìm kiếm của Google. Việc bạn sử dụng các tính năng này trong các Sản phẩm đó cũng chịu sự chi phối của Điều khoản dịch vụ của Google có tại https://www.google.com/policies/terms/, Chính sách bảo mật của Google có tại https://www.google.com/policies/privacy/ cũng như bất kỳ Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật hiện hành dành riêng cho Dịch vụ của Google.

  4.2 Một số thành phần của Sản phẩm cũng có thể chịu sự chi phối của giấy phép phần mềm nguồn mở hiện hành. Trong phạm vi giới hạn mà giấy phép phần mềm nguồn mở sẽ thay thế hoàn toàn các Điều khoản này, giấy phép nguồn mở sẽ chi phối thỏa thuận của bạn với Google về việc sử dụng bất kỳ thành phần nào của Sản phẩm chịu sự chi phối của giấy phép phần mềm nguồn mở.

 5. Cập nhật tự động

  Sản phẩm, bao gồm các Sản phẩm do nhà phát triển bên thứ ba phát triển và cung cấp có thể thỉnh thoảng kết nối với máy chủ Google hoặc máy chủ bên thứ ba để kiểm tra bản cập nhật có sẵn cho Sản phẩm như bản sửa lỗi, bản vá, các chức năng cải tiến, plugin bị thiếu và các phiên bản mới. Cài đặt Sản phẩm nghĩa là các bản cập nhật đó có thể được tự động yêu cầu và cài đặt mà không cần thông báo thêm cho bạn.

 6. Hạn chế xuất khẩu

  Các Sản phẩm được cung cấp trên Thị trường có thể tuân theo các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa kỳ hoặc các quốc gia hay lãnh thổ khác, bao gồm các hạn chế về điểm đến, người dùng cuối và mục đích sử dụng cuối. Khi sử dụng Thị trường, bạn phải tuân thủ tất cả luật và quy định hiện hành về xuất khẩu của Hoa Kỳ và quốc tế, bao gồm nhưng không giới hạn đối với Quy định về quản lý xuất khẩu của Bộ thương mại Hoa Kỳ cũng như chương trình trừng phạt do Phòng quản lý tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Bạn cũng phải tuân thủ tất cả luật và quy định địa phương về việc tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng Sản phẩm. Khi sử dụng Thị trường, bạn tuyên bố rõ ràng và đảm bảo rằng bạn không bị cấm nhận hàng xuất khẩu hoặc dịch vụ theo luật xuất khẩu hiện hành khác của của Hoa kỳ.

 7. Bồi hoàn

  Nếu bạn sử dụng Thị trường hoặc Sản phẩm được cung cấp qua Thị trường thay mặt cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó sẽ không làm phương hại và bồi hoàn cho Google cũng như các công ty liên kết của Google, viên chức, đại lý và nhân viên vì bất kỳ khiếu nại, kiện tụng hoặc hành động nào nảy sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Thị trường hoặc Sản phẩm hoặc vi phạm các điều khoản này, kể cả mọi trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí phát sinh từ khiếu nại, mất mát, thiệt hại, phán xét, chi phí kiện tụng và phí luật sư.

 8. Chấm dứt

  8.1 Các Điều khoản này sẽ tiếp tục được áp dụng cho tới khi bạn hoặc Google chấm dứt như được nêu dưới đây.

  8.2 Nếu bạn muốn chấm dứt các Điều khoản này, bạn có thể làm vậy bằng cách ngừng sử dụng Thị trường và tất cả Sản phẩm có được thông qua Thị trường.

  8.3 Google có thể chấm dứt các Điều khoản này với bạn bất kỳ lúc nào nếu: (a) bạn vi phạm nghiêm trọng bất kỳ điều nào của các Điều khoản này; hoặc (b) Google bắt buộc phải làm như vậy theo luật; hoặc (c) Google quyết định không cung cấp Thị trường nữa.

  8.4Khi các Điều khoản này chấm dứt, tất cả quyền, nghĩa vụ pháp lý và trách nhiệm pháp lý mà bạn và Google được hưởng lợi tuân theo (hoặc đã tích lũy theo thời gian mặc dù các Điều khoản này đã được thực thi) hoặc được cho phép tiếp tục vô thời hạn, sẽ không bị ảnh hưởng. Các điều khoản của Mục 11.6 sẽ tiếp tục áp dụng cho các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý đó vô thời hạn.

 9. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH

  9.1 BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG THỊ TRƯỜNG VÀ BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA THỊ TRƯỜNG. TRỪ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC NÊU RÕ, GOOGLE CUNG CẤP THỊ TRƯỜNG VÀ SẢN PHẨM “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ SẴN CÓ”. GOOGLE KHÔNG CUNG CẤP HOẶC NGỤ Ý BẤT KỲ BẢO HÀNH HOẶC CAM KẾT NÀO VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ SẢN PHẨM, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CHỨC NĂNG CỤ THỂ ĐƯỢC CUNG CẤP QUA THỊ TRƯỜNG HOẶC SẢN PHẨM, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, TÌNH TRẠNG CÓ SẴN HOẶC KHẢ NĂNG CỦA HỌ ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA BẠN

  MỘT SỐ KHU VỰC TÀI PHÁN CUNG CẤP MỘT SỐ BẢO HÀNH NHẤT ĐỊNH NHƯ BẢO HÀNH NGỤ Ý VỀ TÍNH CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC, TÍNH THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, GOOGLE LOẠI TRỪ MỌI BẢO HÀNH.

  9.2 BẠN HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO MỌI THIỆT HẠI ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH, THIẾT BỊ DI ĐỘNG HOẶC THIẾT BỊ KHÁC CỦA BẠN HAY VIỆC MẤT MÁT DỮ LIỆU DO SỬ DỤNG THỊ TRƯỜNG HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA THỊ TRƯỜNG.

  9.3 KHÔNG SẢN PHẨM NÀO NHẰM MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HẠT NHÂN, HỆ THỐNG CỨU HỘ, LIÊN LẠC KHẨN CẤP, ĐIỀU HƯỚNG MÁY BAY HOẶC HỆ THỐNG LIÊN LẠC, HỆ ĐIỀU KIỂM SOÁT KHÔNG LƯU HOẶC BẤT KỲ HOẠT ĐỘNG NÀO KHÁC TRONG TRƯỜNG HỢP LỖI SẢN PHẨM CÓ THỂ DẪN ĐẾN TỬ VONG, THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI VỀ THỂ CHẤT HOẶC MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG.

 10. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

  10.1 KHI ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, GOOGLE CŨNG NHƯ CÁC CÔNG TY CHI NHÁNH VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA GOOGLE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI: LỢI NHUẬN HOẶC DOANH THU BỊ MẤT, MẤT DỮ LIỆU, TỔN THẤT TÀI CHÍNH; HOẶC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ, CÓ TÍNH CHẤT CẢNH CÁO HOẶC TRỪNG PHẠT.

  10.2 TRONG PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA GOOGLE CŨNG NHƯ CÁC CHI NHÁNH VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA GOOGLE CHO MỌI KHIẾU NẠI THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BAO GỒM MỌI BẢO HÀNH NGỤ Ý, BỊ GIỚI HẠN Ở SỐ TIỀN BẠN TRẢ CHO CHÚNG TÔI ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ (HOẶC NẾU CHÚNG TÔI CHỌN ĐỂ CUNG CẤP LẠI DỊCH VỤ CHO BẠN)

  10.3 TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, GOOGLE CŨNG NHƯ CÁC CHI NHÁNH VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI NÀO KHÔNG THỂ DỰ ĐOÁN MỘT CÁCH HỢP LÝ.

  10.4 CHÚNG TÔI THỪA NHẬN RẰNG Ở MỘT SỐ QUỐC GIA, BẠN CÓ THỂ CÓ QUYỀN PHÁP LÝ VỚI TƯ CÁCH LÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG. NẾU BẠN ĐANG SỬ DỤNG THỊ TRƯỜNG HOẶC SẢN PHẨM CHO MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN THÌ KHÔNG CÓ ĐIỀU KHOẢN NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY GIỚI HẠN BẤT KỲ QUYỀN PHÁP LÝ NÀO CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG, QUYỀN NÀY KHÔNG ĐƯỢC TỪ BỎ THEO HỢP ĐỒNG.

 11. Điều khoản pháp lý chung

  11.1 Google có ý định dựa vào các Điều khoản này cùng với việc sử dụng Thị trường hoặc Sản phẩm.

  11.2 Nếu bạn không tuân thủ các Điều khoản này và Google không thực hiện hành động ngay, điều này không có nghĩa là Google từ bỏ bất kỳ quyền nào có thể có (như thực hiện hành động trong tương lai).

  11.3 Nếu bất kỳ Điều khoản nào trong số các Điều khoản này (hoặc một phần của Điều khoản) không có hiệu lực thì phần còn lại của Điều khoản vẫn còn hiệu lực.

  11.4 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mỗi thành viên nhóm gồm các công ty mà Google là tổ chức chính sẽ là bên hưởng lợi thứ ba theo các Điều khoản này và rằng các công ty khác sẽ được quyền thực thi trực tiếp và dựa vào mọi điều khoản của các Điều khoản này mang lại lợi ích (hoặc các quyền ủng hộ) cho họ. Ngoài ra, không có người hoặc công ty nào khác sẽ là bên hưởng lợi thứ ba theo các Điều khoản này.

  11.5 Google được phép giao hoặc làm hợp đồng phụ tất cả hoặc một phần vai trò của mình theo các Điều khoản này cho một hoặc nhiều tổ chức của Google bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp Google đã giao hoặc làm hợp đồng phụ tất cả hoặc một phần vai trò của chúng tôi, Google sẽ chịu trách nhiệm với mọi vi phạm các Điều khoản này của người được chuyển giao hoặc nhà thầu phụ có liên quan.

  11.6 a. Nếu bạn sử dụng Thị trường hoặc Sản phẩm được cung cấp qua Thị trường cho các mục đích kinh doanh: Các Điều khoản này và mối quan hệ của bạn với Google theo các Điều khoản này sẽ chịu sự chi phối của luật pháp Tiểu bang California, Hoa Kỳ, mà không chú ý đến xung đột của các điều khoản luật. Bạn và Google đồng ý đệ trình lên cơ quan có thẩm quyền phán quyết duy nhất của các tòa án nằm trong hạt Santa Clara, California, Hoa Kỳ để giải quyết mọi vấn đề pháp lý nảy sinh từ các Điều khoản này. Mặc dù vậy, bạn đồng ý rằng Google sẽ vẫn được phép áp dụng các biện pháp huấn thị (hoặc một biện pháp pháp lý khẩn tương đương) trong bất kỳ phạm vi quyền lực pháp lý nào.

  b. Nếu bạn sử dụng Thị trường hoặc Sản phẩm được cung cấp qua Thị trường cho mục đích cá nhân: Tòa án ở một số quốc gia sẽ không áp dụng luật của California cho một số loại tranh chấp. Nếu bạn sinh sống ở một trong những quốc gia đó thì luật của California sẽ không được áp dụng, luật của quốc gia bạn sẽ áp dụng cho các tranh chấp đó liên quan đến những điều khoản này. Nếu không, bạn đồng ý rằng luật pháp của California (Hoa Kỳ), ngoại trừ sự lựa chọn của California về các quy định luật pháp, sẽ áp dụng cho mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản hoặc Dịch vụ này. Tương tự, nếu các tòa án ở quốc gia của bạn sẽ không cho phép bạn đồng ý với quyền lực pháp lý của các tòa án ở Hạt Santa Clara, California, Hoa Kỳ, sau đó quyền lực pháp lý hoặc địa điểm xét xử của địa phương bạn có thể áp dụng cho những tranh chấp đó liên quan đến những điều khoản này. Nếu không, tất cả khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản hoặc dịch vụ này sẽ chỉ được đưa ra tố tụng tại các tòa án của liên bang hoặc bang của Hạt Santa Clara, California, Hoa Kỳ và bạn cũng như Google đồng ý với quyền lực pháp lý cá nhân ở các tòa án đó.