นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Google Workspace และ Cloud Identity

แก้ไขล่าสุด: 25 สิงหาคม 2021

การใช้บริการจะต้องเป็นไปตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ฉบับนี้ ("AUP")

หากไม่มีคำนิยามให้ไว้ในที่นี้ คำที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่มีผลบังคับ ("ข้อตกลง") ระหว่างลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ใช้รายอื่นที่ได้รับอนุญาต ("คุณ") กับ Google

คุณยอมรับว่าจะไม่ดำเนินการและไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามหรือผู้ใช้ปลายทางของคุณใช้บริการในลักษณะต่อไปนี้

 • เพื่อสร้างหรือส่งเสริมให้มีการส่งอีเมลเชิงพาณิชย์จำนวนมากในลักษณะที่ไม่พึงประสงค์
 • เพื่อละเมิดหรือส่งเสริมการละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายของบุคคลอื่น
 • เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รุกราน ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท หรือฉ้อโกง
 • เพื่อแจกจ่ายไวรัส หนอนคอมพิวเตอร์ ม้าโทรจัน ไฟล์ที่เสียหาย การหลอกลวง หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีลักษณะบ่อนทำลายหรือหลอกลวงโดยเจตนา
 • เพื่อรบกวนการใช้บริการหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการโดยลูกค้า ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือผู้ใช้รายอื่นที่ได้รับอนุญาต
 • เพื่อแก้ไข ปิดใช้ รบกวน หรือหลีกเลี่ยงบริการในทางหนึ่งทางใด
 • เพื่อทดสอบหรือใช้วิศวกรรมย้อนกลับกับบริการเพื่อหาข้อจำกัด ช่องโหว่ หรือหลีกเลี่ยงความสามารถในการคัดกรอง
 • เพื่อให้บุคคลหลายคนมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีผู้ใช้ปลายทางนอกเหนือจากการเข้าถึงผ่านฟีเจอร์การมอบสิทธิ์ที่มีให้ภายในบริการ
 • เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ปลายทางที่มอบหมายให้กับการทำงานด้านธุรกิจ แทนที่จะเป็นตัวบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการแชร์ไฟล์ภายในหรือนอกโดเมน
 • เพื่อขายต่อบัญชีผู้ใช้ปลายทางหรือบางส่วนของบัญชีโดยเพิ่มเข้าไปในผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่เสนอขายให้กับบุคคลที่สาม
 • เพื่อบันทึกการติดต่อสื่อสารผ่านเสียงหรือวิดีโอโดยไม่ได้รับความยินยอมในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ (คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง)

การใช้ Google Workspace for Education จะถือเป็นการยอมรับการใช้บริการหรือบริการเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ปลายทางเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น ตามที่ได้รับอนุญาตจากสถานศึกษาของคุณ โดยสถานศึกษาของคุณจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบริการเพิ่มเติมที่อนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าถึง ก่อนอนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีใช้บริการดังกล่าว

การไม่ปฏิบัติตาม AUP อาจส่งผลให้มีการระงับหรือยุติการให้บริการตามข้อตกลงนี้ หรือทั้งสองอย่าง