Zasady dopuszczalnego użytkowania Google Workspace

Korzystanie z Usług podlega niniejszym zasadom dopuszczalnego użytkowania („ZDU”).

Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały tutaj zdefiniowane, powinny być rozumiane zgodnie z ich definicją opisaną w obowiązującej umowie („Umowa”) zawartej między klientem, sprzedawcą lub innym autoryzowanym użytkownikiem („Użytkownik”) a firmą Google.

Użytkownik zobowiązuje się nie używać Usług do następujących celów ani nie zezwalać podmiotom trzecim lub jego Użytkownikom końcowym na korzystanie z Usług do tych celów:

 • tworzenia niezamawianych reklamowych e-maili rozsyłanych masowo;
 • naruszania praw innych osób lub zachęcania do takiego naruszania;
 • korzystania z Usług w jakichkolwiek bezprawnych, inwazyjnych, naruszających przepisy, oszczerczych lub oszukańczych celach;
 • celowego rozpowszechniania wirusów, robaków, koni trojańskich, uszkodzonych plików, elementów wprowadzających w błąd lub jakichkolwiek innych elementów szkodliwych albo mylących;
 • zakłócania możliwości korzystania z Usług (lub zakłócania działania sprzętu używanego do ich świadczenia) przez klientów, autoryzowanych sprzedawców lub innych autoryzowanych użytkowników;
 • zmieniania, wyłączania, zakłócania działania lub obchodzenia jakiegokolwiek elementu Usług;
 • testowania Usług lub odtwarzania ich kodu źródłowego w celu znalezienia ograniczeń i luk bądź ominięcia funkcji filtrowania;
 • przyznawania wielu osobom dostępu do pojedynczego Konta Użytkownika końcowego w sposób inny niż przy użyciu funkcji przekazywania uprawnień udostępnianej w ramach Usług;
 • tworzenia Kont Użytkowników końcowych przypisanych do stanowisk w firmie, a nie osób, na potrzeby udostępniana plików w domenie lub poza nią;
 • sprzedawania Kont Użytkowników końcowych lub ich części w ramach komercyjnych usług oferowanych osobom trzecim;
 • rejestrowania dźwięku lub obrazu podczas rozmów audio i wideo bez uzyskania zgody rozmówców, gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy (Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów w odpowiednich jurysdykcjach).

Korzystając z Google Workspace dla Szkół i Uczelni, Użytkownik zobowiązuje się do używania Usług oraz wszelkich Usług dodatkowych udostępnianych Użytkownikom końcowym tylko do celów edukacyjnych w sposób zatwierdzony przez szkołę. Przed zezwoleniem dowolnemu Użytkownikowi końcowemu w wieku poniżej 18 lat na korzystanie z Usług dodatkowych szkoła musi uzyskać zgodę rodziców tego Użytkownika końcowego na zbieranie i używanie jego danych osobowych w tych usługach.

Niezastosowanie się Użytkownika do postanowień ZDU może skutkować zawieszeniem lub zakończeniem świadczenia usług (bądź jednym i drugim) zgodnie z Umową.