นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Google Workspace

การใช้งานบริการนี้จะต้องเป็นไปตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ ("AUP")

หากไม่มีคำนิยามให้ไว้ในที่นี้ ข้อกำหนดที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่มีผลบังคับ ("ข้อตกลง") ระหว่างลูกค้า ผู้ค้าปลีก หรือผู้ใช้อื่นที่ได้รับอนุญาต ("คุณ") กับ Google

คุณยอมรับที่จะไม่ดำเนินการและไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามหรือผู้ใช้ปลายทางของคุณใช้บริการ:

 • เพื่อสร้างหรือส่งเสริมให้มีการส่งอีเมลเชิงพาณิชย์จำนวนมากในลักษณะที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ
 • เพื่อละเมิดหรือส่งเสริมการละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายของบุคคลอื่น
 • เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ล่วงละเมิด เป็นเท็จ หรือฉ้อโกง
 • เพื่อแจกจ่ายไวรัส หนอนไวรัส ม้าโทรจัน ไฟล์ที่เสียหาย การหลอกลวง หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีลักษณะบ่อนทำลายหรือหลอกลวงโดยเจตนา
 • เพื่อรบกวนการใช้บริการหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการโดยลูกค้า ผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต หรือผู้ใช้รายอื่นที่ได้รับอนุญาต
 • เพื่อแก้ไข ปิดใช้งาน รบกวนหรือเป็นอุปสรรคต่อบริการในทางหนึ่งทางใด
 • เพื่อทดสอบหรือย้อนกระบวนการสร้างบริการเพื่อหาข้อจำกัด ช่องโหว่ หรือหลีกเลี่ยงความสามารถในการคัดกรอง
 • เพื่อให้บุคคลหลายคนมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีผู้ใช้ปลายทางนอกเหนือจากการเข้าถึงผ่านคุณลักษณะการมอบสิทธิ์ที่มีให้ภายในบริการ
 • เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ปลายทางที่มอบหมายให้กับหน้าที่ทางธุรกิจ แทนที่จะเป็นตัวบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการแชร์ไฟล์ภายในหรือนอกโดเมน
 • เพื่อขายปลีกบัญชีผู้ใช้ปลายทางหรือบางส่วนของบัญชีโดยเพิ่มเข้ากับผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่เสนอขายให้กับบุคคลที่สาม
 • เพื่อบันทึกการติดต่อสื่อสารผ่านเสียงหรือวิดีโอโดยไม่ได้รับความยินยอมในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้ (ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง)

การใช้ G Suite for Education ถือเป็นการยอมรับว่าคุณใช้บริการหรือบริการเพิ่มเติมที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ปลายทางเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น ตามที่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียนของคุณ โรงเรียนจะต้องรับความยินยอมจากผู้ปกครองให้รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบริการเพิ่มเติมที่อนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าถึง ก่อนอนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีใช้บริการดังกล่าว

หากไม่ปฏิบัติตาม AUP อาจส่งผลให้มีการระงับหรือยุติการให้บริการตามข้อตกลงนี้ หรือทั้งสองอย่าง