Smluvní podmínky upravující používání konkrétní služby Google Workspace

Naposledy upraveno: 21. prosince 2020

 • Pojmy, které nejsou definovány v těchto smluvních podmínkách upravujících používání konkrétní služby Google Workspace (dříve G Suite), mají význam stanovený v příloze o službách Google Workspace hlavní smlouvy o používání služby Google Cloud, smlouvě o používání služby Google Workspace pro vzdělávání nebo jiné příslušné smlouvě, kterou se řídí používání služeb Google Workspace (ve všech případech dále jen „smlouva“).

  • 1. Datové oblasti. Tyto podmínky se vztahují pouze na služby Google Workspace a na zákaznická data popsaná v definici pojmu „umístěná data“ v oddíle 1.3 (Definice) těchto smluvních podmínek upravujících používání konkrétní služby:

   • 1.1 Úložiště primárních dat. Pokud zákazník používá odpovídající verzi služeb, na kterou se vztahují podmínky úložiště primárních dat, může v administrátorské konzoli vybrat datovou oblast, ve které se budou umístěná data uchovávat, a společnost Google bude v souladu s příslušnými předpisy tato umístěná data uchovávat dle přání zákazníka („zásady datových oblastí Google Workspace“).

   • 1.2 Omezení. Veškerá data, kterých se netýkají zásady datových oblastí Google Workspace, může společnost Google uchovávat kdekoli, kde společnost Google nebo její dílčí zpracovatelé mají zařízení, a to v příslušných případech v souladu s oddílem 10.2 (Předávání údajů) dodatku o zpracování dat.

   • 1.3 Definice.

    • Umístěnými daty“ se rozumějí pouze tato primární data v rámci zákaznických dat pro odpovídající služby:

     • (a) Gmail: předmět a text zprávy, přílohy a odesílatelé a příjemci zpráv,

     • (b) Kalendář Google: název události a její popis, datum, čas, pozvaní uživatelé, frekvence a místa,

     • (c) Dokumenty Google, Tabulky Google a Prezentace Google: text souborů, vložené obrázky a přidružené komentáře koncových uživatelů,

     • (d) Disk Google: obsah původního souboru nahraného na Disk,

     • (e) Hangouts Chat: zprávy a přílohy,

     • (f) Sejf Google: exporty Sejfu.

    • Datovými oblastmi“ se rozumějí: (a) USA nebo (b) Evropa.

    • Verzemi, na které se vztahují podmínky úložiště primárních dat,“ se rozumějí tyto verze:

     • (a) G Suite Business

     • (b) Google Workspace Enterprise Plus

     • (c) Google Workspace Enterprise pro vzdělávání

  • 2. Sejf Google. Tyto podmínky se vztahují pouze na Sejf Google:

   • 2.1 Uchování. Společnost Google nebude povinna uchovávat žádná archivovaná zákaznická data po datu vypršení doby uchování specifikovaném zákazníkem nebo po uplynutí období objednávky příslušného pro dané licence Sejfu Google, pokud: (a) toto období uchování nebo období objednávky nebude obnoveno; (b) společnosti Google ve smazání dat nebrání příslušné právní předpisy nebo právní řízení; nebo (c) data nepodléhají blokování z právních důvodů zavedenému zákazníkem. Pokud zákazník nákup a používání Sejfu Google neobnoví, nebude společnost Google povinna uchovávat žádná archivovaná zákaznická data.

  • 3. Google Workspace Essentials. Tyto podmínky se vztahují pouze na verzi Google Workspace Essentials:

   • 3.1 Vystavení faktury.

    • (a) Pokud si zákazník objedná verzi Google Workspace Essentials přímo od společnosti Google, v rámci platebních a fakturačních povinností mezi společností Google a zákazníkem (i) bude společnost Google zákazníkovi posílat měsíční fakturu za poplatky účtované za předchozí měsíc (pokud nebude na adrese URL s uvedenými poplatky za příslušnou službu uvedeno jinak) a (ii) zákazníkovi budou účtovány poplatky na základě: (A) počtu aktivních uživatelů zákazníka za měsíc (nebo, pokud zákazník nemá žádného uživatele aktivního za měsíc, minimálního počtu jednoho (1) aktivního uživatele v daném měsíci) a (B) případných nasmlouvaných nákupů nebo minimálních závazků. V příslušných případech určí společnost Google zákazníkovo využívání služeb svými měřicími nástroji.

    • (b) Poplatky za zákazníky distribuované domény. Pokud si zákazník službu Google Workspace Essentials objedná od distributora, poplatky za službu budou nastaveny mezi zákazníkem a distributorem a v příslušných případech využívání služeb zákazníkem určí společnost Google svými měřicími nástroji.

   • 3.2 Společnost Google může zablokovat jakékoli chování, které se bude pokoušet obejít sledování a fakturaci aktivních uživatelů nebo využitého úložiště.

   • 3.3 Kredity podle smlouvy SLA. Pokud si zákazník objedná službu Google Workspace Essentials přímo od společnosti Google, kredity na služby získané zákazníkem budou vydány ve formě peněžních kreditů (nikoli dnů používání služby navíc), které budou uplatněny v příští faktuře zákazníka. Pokud si zákazník službu Google Workspace Essentials objedná od distributota, kredity na služby získané zákazníkem vydá společnost Google distributorovi, a to ve formě peněžních kreditů (nikoli dnů používání služby navíc).

   • 3.4 Definice. „Aktivním uživatelem“ se rozumí koncový uživatel, který (a) během daného kalendářního měsíce alespoň jednou pořádá videokonferenci ve službě Google Meet nebo se k ní připojí nebo (b) během daného kalendářního měsíce alespoň jednou otevře soubor na Disku Google.

  • 4. Cloud Search. Tyto podmínky se týkají pouze služby Cloud Search:

   • 4.1 Externí zdroje dat. Využívání externích zdrojů dat (tedy zdrojů dat zajišťovaných třetími stranami) zákazníkem ve spojitosti se službou Cloud Search Platform se řídí smluvními podmínkami a dalšími smlouvami mezi zákazníkem a příslušným poskytovatelem externího zdroje dat („smluvní podmínky týkající se externích zdrojů dat“). Zákazník je výhradně odpovědný za plnění takových smluvních podmínek týkajících se externích zdrojů dat a za zajištění práv nutných pro přístup společnosti Google k takovým externím zdrojům dat za účelem poskytování služby Cloud Search Platform zákazníkovi.

   • 4.2 Definice dalších pojmů.

    • Položkou“ či „dokumentem“ se rozumí jakýkoli digitální obsah, který může služba Cloud Search indexovat, včetně souborů DOCS, XLS, PPT a PDF, řádku v databázi, jedinečných adres URL nebo jakéhokoli z podporovaných typů souborů.

    • Vyhledávacím dotazem“ se rozumí požadavek odeslaný zákazníkem společnosti Google pomocí služby Cloud Search za účelem načtení informace nebo sady výsledků.

    • Vyhledávací aplikací“ se rozumí konfigurace služby Cloud Search vytvořená a spravovaná zákazníkem nebo jeho zástupcem za účelem konkrétního firemního použití, například k vyhledávání v dokumentech v intranetovém portálu nebo zákazníkově nástroji podpory.

  • 5. Cloud Identity Management. Tyto podmínky se týkají pouze služby Cloud Identity Management a dále Kontaktů Google a Skupin Google pro firmy (souhrnně „služby Cloud Identity“) při použití se službou Cloud Identity Management:

   • 5.1 Pozdější platná smlouva. Pokud zákazník později uzavře zvláštní smlouvu, ve které se společnost Google nebo její spřízněný subjekt zaváže poskytovat služby Cloud Identity, taková smlouva nahradí ve věcech týkajících se služeb Cloud Identity tuto smlouvu. Pokud bude tato smlouva ukončena nebo vyprší doba její platnosti, společnost Google bude v příslušných případech pokračovat v poskytování služeb Cloud Identity v souladu se smlouvou týkající se služby Cloud Identity, pokud taková smlouva nebude ukončena nebo nevyprší doba její platnosti v souladu s danou smlouvou a do té doby, než se tak stane. „Smlouvou týkající se služby Cloud Identity“ se rozumí smlouva o zajišťování služeb Cloud Identity uzavřená mezi stranami před ukončením nebo vypršením platnosti této smlouvy.

  • 6. Smluvní podmínky týkající se nabídek před všeobecnou dostupností. Společnost Google může zákazníkovi zpřístupnit funkce, služby nebo software Google Workspace dřív, než jsou všeobecně dostupné. Takovéto služby, funkce nebo software jsou ve shrnutí služeb, související dokumentaci, podkladech nebo žádosti o testování (viz definice níže) označeny pojmy „Předběžný přístup“, „Alfa“, „Beta“, „Náhled“, „Experimentální“ a podobně (souhrnně „nabídky před všeobecnou dostupností“). Nabídky před všeobecnou dostupností nejsou službami ve smyslu této smlouvy, ale jejich používání zákazníkem podléhá podmínkám smlouvy týkajícím se služeb ve znění tohoto oddílu 6.

   • 6.1 Přístup k nabídkám před všeobecnou dostupností a jejich používání.

    • (a) Žádosti o testování. Zákazník se může o testování v rámci jedné nebo více nabídek před všeobecnou dostupností ucházet podáním žádosti, která je k dispozici v administrátorské konzoli nebo jinak poskytnuta společností Google („žádost(i) o testování“). Pokud společnost Google zákazníka jako testujícího uživatele nabídky před všeobecnou dostupností přijme (na základě tehdy aktuálních požadavků na testující uživatele na úrovni domény), zpřístupní danou nabídku zákazníkovi k používání podle podmínek tohoto oddílu 6. Na danou nabídku před všeobecnou dostupností se mohou vztahovat další podmínky („podmínky konkrétního testování“) a v takovém případě společnost Google tyto podmínky poskytne v žádosti o testování nebo v jiné písemné podobě před tím, než zákazník nabídku před všeobecnou dostupností začne používat. Podmínky konkrétního testování a žádost o testování jsou nedílnou součástí tohoto oddílu 6.

    • (b) Použití zákaznických dat z testování. S výhradou části 6(d) (Omezení použití pro zákazníky ze státní správy) tohoto oddílu 6 může společnost Google zajistit možnost použití zákaznických dat (včetně osobních údajů zákazníka), která zákazník nebo jeho koncoví uživatelé odeslali, uchovávají, poslali nebo přijali prostřednictvím nabídek před všeobecnou dostupností („zákaznická data z testování“), k poskytování, testování, analýze, vývoji a zlepšování daných nabídek před všeobecnou dostupností a všech služeb Google s nimi používaných bez jakéhokoli omezení nebo povinnosti vůči zákazníkovi, koncovým uživatelům nebo třetí straně s výjimkou omezení a povinností uvedených v ujednáních o důvěrnosti smlouvy a níže. Zákazník možnost takového použití zákaznických dat umožní.

    • Pokud zákazník přijal tehdy aktuální smluvní podmínky společnosti Google týkající se ochrany dat a závazků ohledně zpracování zákaznických dat uvedené na adrese https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html („dodatek o zpracování dat“), nebo s nimi strany jinak vyjádřily souhlas, pro účely dodatku o zpracování dat se tento dodatek bude na nabídky před všeobecnou dostupností vztahovat jako na „služby“ a tento oddíl 6 bude součástí „smlouvy“ uvedené v oddíle 5.2.1 (Pokyny zákazníka) dodatku o zpracování dat, s výhradou těchto dodatků:

     • (i) nabídky před všeobecnou dostupností nejsou auditovanými službami podle dodatku o zpracování dat;

     • (ii) zákazník bere na vědomí, že pro účely oddílu 6.1 (Smazání během smluvního období) dodatku o zpracování dat a v rozsahu, jaký dovolují příslušné právní předpisy, nemusí funkce nabídek před všeobecnou dostupností umožňovat smazání zákaznických dat z testování v době, kdy zákazník nabídku před všeobecnou dostupností smí používat („období před všeobecnou dostupností“), ale že zákaznická data z testování budou smazána po uplynutí smluvního období v souladu s oddílem 6.2 (Smazání po uplynutí smluvního období) dodatku o zpracování dat;

     • (iii) pokud není v příslušné žádosti o testování uvedeno jinak: (Aa) informace o dílčích zpracovatelích (jak jsou definováni v dodatku o zpracování dat) zapojených do nabídek před všeobecnou dostupností (včetně jejich funkcí a umístění) budou společností Google písemně zpřístupněny na žádost zákazníka; a (Bb) společnost Google informuje zákazníka o zapojení každého nového dílčího zpracovatele během období před všeobecnou dostupností ve vztahu k nabídce před všeobecnou dostupností (včetně názvu a umístění dílčího zpracovatele a jeho aktivit) e-mailem na adresu pro oznámení před tím, než dílčí zpracovatel zahájí zpracování zákaznických dat z testování. Pokud má zákazník vůči dílčímu zpracovateli nějaké výhrady, může příslušnou nabídku před všeobecnou dostupností přestat používat. Tento postup je jediným a výhradním prostředkem nápravy.

    • (c) Vyloučení požadavků na umístění dat a transparentnost přístupu. Zákaznická data z testování zpracovávaná podle tohoto oddílu 6 nebudou podléhat žádným požadavkům na umístění dat ani transparentnost přístupu (dostupným na adrese https://cloud.google.com/access-transparency/https://workspace.google.com/terms/service-terms).

    • (d) Omezení použití pro zákazníky ze státní správy. Tito zákazníci mohou bez písemného povolení společnosti Google s nabídkami před všeobecnou dostupností používat pouze testovací nebo experimentální data a nesmí ve spojení s nabídkami před všeobecnou dostupností používat žádná skutečná ani provozní data: zákazníci ze státní správy USA nebo jiné země, včetně federální, národní, státní, provinční nebo místní správy a regulačních orgánů či úřadů a s výjimkou vzdělávacích institucí.

    • (e) Zpětná vazba. Zákazník může společnosti Google sdělit názory a návrhy týkající se nabídek před všeobecnou dostupností a společnost Google a její spřízněné subjekty mohou tyto názory či návrhy použít bez omezení a závazků vůči zákazníkovi.

   • 6.2 Další ujednání. NABÍDKY PŘED VŠEOBECNOU DOSTUPNOSTÍ JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH ZÁRUK NEBO ZÁRUK Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČI JINÝCH SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ ČI PROHLÁŠENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU. Nabídky před všeobecnou dostupností (a) mohou být kdykoli bez předchozího oznámení zákazníkovi změněny, pozastaveny nebo ukončeny a (b) nepodléhají smlouvě SLA ani se na ně nevztahuje odškodnění ze strany společnosti Google. Pokud není pro danou nabídku před všeobecnou dostupností v žádosti o testování, jiné dokumentaci či materiálech výslovně uvedeno jinak, (i) na nabídky před všeobecnou dostupností se nemusí vztahovat pravidla služeb technické podpory a (ii) zákazník nesmí nabídky před všeobecnou dostupností používat ke zpracování chráněných zdravotních údajů podle definice v zákoně HIPAA. U nabídek před všeobecnou dostupností společnost Google neodpovídá za částky převyšující nižší z těchto dvou hodnot: (A) omezení výše odpovědnosti uvedené ve smlouvě nebo (B) 25 000 USD, a to v nejvyšším možném rozsahu, jaký dovolují příslušné právní předpisy. Ujednání z předchozí věty nijak neovlivní ostatní podmínky smlouvy týkající se odpovědnosti (včetně konkrétních výjimek z omezení odpovědnosti). Společnost Google může zákazníkovi používání nabídky před všeobecnou dostupností kdykoli ukončit písemným oznámením.

  • 7. Ověření pomocí e-mailové adresy v doméně. Tyto další smluvní podmínky platí pouze v případě, že se za účelem používání služeb ověřuje e-mailová adresa v doméně (místo názvu domény):

   • 7.1 Zvaní koncových uživatelů. Zákazník může k používání služeb pozvat další uživatele s e-mailovou adresou v doméně. Pokud tito uživatelé zákazníkovu pozvánku k používání služeb přijmou, budou považováni za koncové uživatele zákazníka podle smlouvy.

   • 7.2 Ověření názvu domény.

    • (a) Jakákoli osoba či subjekt může kdykoli ověřit název domény odpovídající e-mailové adrese v doméně („ověřující strana“).

    • (b) Pokud je ověřující stranou zákazník nebo jeden z jeho administrátorů, převezme vlastnictví a správu účtů koncových uživatelů odpovídajících názvu domény a všech dat s těmito účty koncových uživatelů propojených ověřující strana ihned po ověření názvu domény.

    • (c) Ve všech ostatních případech převezme ověřující strana vlastnictví a správu účtů koncových uživatelů odpovídajících názvu domény a všech dat s těmito účty koncových uživatelů propojených 72 hodin po ověření názvu domény.

    • (d) Ověření názvu domény bude zákazníkovi i všem koncovým uživatelům oznámeno.

    • (e) Správa po ověření názvu domény. Co se týká účtu zákazníka a všech účtů koncových uživatelů, bude ověřující strana moci: (i) sledovat, používat, upravovat, zadržovat nebo zveřejňovat zákaznická data a mít k nim přístup; (ii) ovládat nastavení účtů (včetně změny hesla k účtům); (iii) ovládat přístup ke službám a jejich používání; (iv) omezovat možnost přístupu k informacím a nastavením; (v) omezovat možnost zrušit navázání zákazníkova účtu a účtů všech koncových uživatelů (včetně zákaznických dat a dat v zákazníkově účtu a účtech koncových uživatelů) na ověřující stranu; (vi) odebírat nebo zakazovat jakékoli služby, další produkty nebo jiné produkty povolené, používané, stažené nebo nainstalované pomocí zákazníkova účtu nebo účtů koncových uživatelů odpovídajících názvu domény; (vii) pozastavit nebo ukončit používání služeb.

   • 7.3 Smazání dat. V souladu s funkčností a správou služeb a pouze v případě, že používání služeb nebylo pozastaveno podle smlouvy, může zákazník nebo jeho koncoví uživatelé smazat nebo exportovat zákaznická data kdykoli předtím, než ověřující strana převezme vlastnictví a správu názvu domény a všech propojených účtů koncových uživatelů (včetně zákazníkova účtu). Poté, co ověřující strana převezme vlastnictví a správu názvu domény a všech propojených účtů koncových uživatelů (včetně zákazníkova účtu), je možné, že zákazník ani jeho koncoví uživatelé nebudou moci smazat účty koncových uživatelů ani smazat či exportovat žádná zákaznická data (v závislosti na správě služeb).

   • 7.4 Pokyny ke zpracování dat. Pokud nebude provedena žádná akce za účelem smazání nebo exportu zákaznických dat před tím, než ověřující strana převezme vlastnictví a správu názvu domény a všech propojených účtů koncových uživatelů (včetně zákazníkova účtu), pak bez ohledu na případné protichůdné podmínky v dodatku o zpracování dat zákazník bere na vědomí, že tyto smluvní podmínky používání konkrétní služby tvoří součást smlouvy a jako takové dokumentují konkrétní pokyny zákazníka společnosti Google k: (a) uchování všech zákaznických dat, která nebyla zákazníkem před ukončením smlouvy smazána, po ukončení smlouvy, jak je popsáno v oddíle 7.6 (Ukončení po ověření domény); (b) zpřístupnění všech takto uchovaných zákaznických dat ověřující straně.

   • 7.5 Souhlas se správou. Zákazník v příslušných případech souhlasí, že umožní: (a) ověřující straně mít přístup a možnosti popsané ve smlouvě; a (b) společnosti Google poskytnout ověřující straně přístup a možnosti popsané ve smlouvě.

   • 7.6 Ukončení po ověření domény. V případě, že ověřující strana je třetí stranou, tato smlouva se při převzetí vlastnictví a správy názvu domény a všech propojených účtů koncových uživatelů (včetně zákazníkova účtu) ověřující stranou automaticky ukončí. Tento oddíl nemá vliv na žádná práva koncových uživatelů, která mohou být ověřující stranou udělena podle vlastní (samostatné) smlouvy o používání služby Google Workspace.

   • 7.7 Omezení služeb. Některé služby a funkce mohou být dostupné až po ověření názvu domény.

  • 8. Telefonické služby Google. Níže uvedené smluvní podmínky platí přiměřeně pro (i) službu Google Voice a (ii) použití služby Google Meet k provádění odchozího vytáčení a přijímání příchozích hovorů („telefonická služba Google Meet“). Pro účely oddílu 8 jsou telefonické služby Google Voice a Google Meet souhrnně označovány jako „telefonické služby Google“. TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY OBSAHUJÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE O OMEZENÍCH TÍSŇOVÉ LINKY. PŘEČTĚTE SI JE POZORNĚ:

   • 8.1 Strany a struktura smlouvy o telefonických službách Google.

    • (a) Poskytovatel telefonických služeb Google. S výhradou oddílu 8.1(d) bude spřízněný subjekt Google uvedený v příslušném seznamu poskytovatelů služeb a telefonické služby (každý takový spřízněný subjekt dále jen „poskytovatel telefonické služby Google“ nebo „PTSG“) zákazníkovi poskytovat vhodné telefonické služby Google podle popisu v oddílu 8.1(b) (Struktura smlouvy o poskytování telefonických služeb Google).

    • (b) Struktura smlouvy o poskytování telefonických služeb Google. S výhradou oddílu 8.1(d) a pouze ve vztahu k příslušným telefonickým službám Google je subjekt Google Workspace autorizovaným zástupcem PTSG a uzavírá smlouvu jménem PTSG. Proto:

     • (i) Pokud si zákazník kromě dalších služeb objednaných podle této smlouvy objedná nějaké telefonické služby Google, tento oddíl 8.1 společně s dalšími podmínkami smlouvy (včetně dodatku o zpracování dat a všech omezení odpovědnosti) bude tvořit zvláštní smlouvu (dále jen „smlouva o poskytování telefonických služeb Google“) uzavřenou mezi příslušným PTSG (prostřednictvím subjektu Google Workspace jakožto autorizovaného zástupce) a zákazníkem a pouze ve vztahu k daným telefonickým službám Google podléhající ostatním podmínkám tohoto oddílu 8.1.

     • (ii) Smlouva o poskytování telefonických služeb Google bude účinná od data účinnosti počáteční objednávky telefonických služeb Google a s výhradou v ní uvedených ujednání o předčasném ukončení bude trvat až do první z těchto událostí: (A) ukončení smlouvy o poskytování telefonických služeb Google v souladu s jejími podmínkami nebo (B) ukončení nebo vypršení platnosti této smlouvy. Smlouva o poskytování telefonických služeb Google nahradí smlouvu pouze v souvislosti s telefonickými službami Google.

     • (iii) Pro účely smlouvy o poskytování telefonických služeb Google jsou všechny zmínky (kromě zmínek ve shrnutí služeb a tomto oddíle 8 těchto smluvních podmínek upravujících používání konkrétní služby) o „smlouvě“ nahrazeny „smlouvou o poskytování telefonických služeb Google“, o subjektu „společnost Google“ nahrazeny „PTSG“ a o „službách“ či „základních službách“ nahrazeny „telefonickými službami Google“.

     • (iv) Zákazník může vymáhat práva a požitky podle smlouvy o poskytování telefonických služeb Google pouze vůči PTSG, ne vůči subjektu Google Workspace, a bude mít závazky podle smlouvy o poskytování telefonických služeb Google (včetně závazků uhradit všechny příslušné poplatky) pouze vůči PTSG, ne subjektu Google Workspace.

     • (v) Bez ohledu na jakákoli protichůdná ujednání této smlouvy platí v případě rozporu mezi tímto oddílem 8.1 a podmínkami smlouvy o poskytování telefonických služeb Google (včetně oddílu „Protichůdné smluvní podmínky“ smlouvy a oddílu „Účinnost dodatku“ dodatku o zpracování dat) smluvní podmínky v tomto oddíle 8.1.

     • (vi) Kterákoli ze stran může smlouvu o poskytování telefonických služeb Google ukončit odděleně od smlouvy, jak je uvedeno v oddíle „Doba platnosti a ukončení“ smlouvy. Jestliže zákazník ukončí používání služby Google Voice, jak je popsáno v oddíle 8.10 (Ukončení používání služby Google Voice zákazníkem), automaticky dojde k ukončení smlouvy o poskytování telefonických služeb Google.

    • (c) Smluvní podmínky týkající se konkrétní oblasti. Smluvní podmínky týkající se konkrétní oblasti jsou součástí smlouvy o poskytování telefonických služeb Google a jsou uplatňovány do té míry, do jaké koncový uživatel používá službu Google Voice v zemi uvedené v těchto smluvních podmínkách.

    • (d) Rozsah platnosti. Pro zákazníky s fakturační adresou v Kanadě: (i) Oddíl 8.1(a) (Poskytovatel telefonických služeb Google) a oddíl 8.1(b) (Struktura smlouvy o poskytování telefonických služeb Google) neplatí v souvislosti se službou Google Voice; (ii) zákazníkovi bude službu Google Voice poskytovat společnost Google; (iii) v souvislosti se službou Google Voice veškeré zmínky o „poskytovateli telefonických služeb Google“ nebo „PTSG“ v těchto smluvních podmínkách upravujících používání konkrétní služby znamenají společnost Google.

   • 8.2 Poskytování telefonických služeb Google.

    • (a) Použití dat.

     • (i) Shromažďování a použití dat. PTSG bude shromažďovat a používat data zákazníků v souladu s prohlášením o ochraně soukromí v rámci telefonických služeb Google dostupném na adrese https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html.

     • (ii) Adresář předplatitelů. PTSG neposkytne čísla služby Google Voice zákazníka ani jeho koncových uživatelů provozovatelům telefonních seznamů, pokud o to zákazník nepožádá nebo to nebude vyžadováno podle zákona.

    • (b) Poskytovatelé telefonické služby.

     • (i) Spříznění poskytovatelé. PTSG může k poskytování telefonických služeb Google využívat svoje spřízněné subjekty uvedené v seznamu poskytovatelů služeb a telefonické služby.

     • (ii) Poskytovatelé telefonické služby, kteří nejsou spřízněným subjektem. Ke směrování příchozích a odchozích telefonních hovorů prostřednictvím veřejné telefonní sítě využívají PTSG a jeho spřízněné subjekty externí subdodavatele mimo společnost Google („poskytovatelé telefonické služby“). Poskytovatelé telefonické služby včetně jejich umístění jsou uvedeni na seznamu poskytovatelů služeb a telefonické služby. Používáním telefonických služeb Google dává zákazník PTSG (i jeho spřízněným subjektům) pokyn zapojit poskytovatele telefonické služby do:

      • (1) směrování odchozích a příchozích telefonních hovorů;

      • (2) zpracování zákaznických dat jakožto nezávislé správce údajů v zemi, ve které se nacházejí:

       • a) v minimálním rozsahu, který takové směrování vyžaduje;

       • b) v souladu s příslušnou legislativou (včetně evropských zákonů o ochraně osobních údajů a telekomunikačních předpisů).

    • Poskytovatelé telefonické služby nejsou dílčí zpracovatelé (podle definice v dodatku o zpracování dat).

   • 8.3 Další platební podmínky.

    • (a) Faktury za telefonické služby Google. Poplatky a další náklady plynoucí z používání telefonických služeb Google zákazníky a koncovými uživateli jsou fakturovány odděleně od ostatních služeb Google Workspace a podléhají platebním podmínkám smlouvy o poskytování telefonických služeb Google.

    • (b) Sazby za hovory. Kromě poplatků zákazník zaplatí PTSG také případnou cenu hovorů, a to na základě použití. Tyto náklady na používání se počítají pomocí v dané době platných sazeb za hovory.

    • (c) Daně. Bez ohledu na jakákoli protichůdná ujednání ve smlouvě o poskytování telefonických služeb Google zaplatí zákazník příslušné daně nehledě na případná potvrzení o osvobození od daně. Fakturované daně mohou zahrnovat daně spojené s používáním telefonických služeb Google koncovým uživatelem mimo zemi, ve které koncový uživatel telefonické služby Google používá.

   • 8.4 Požadavky služby Google Voice; odmítnutí odpovědnosti PTSG.

    • (a) Požadavky služby Google Voice. Tento oddíl 8.4(a) platí pouze pro službu Google Voice, NEPLATÍ pro telefonickou službu Google Meet. Používání služby Google Voice může vyžadovat samostatné širokopásmové nebo mobilní datové připojení a zařízení koncového uživatele splňující určité minimální technické požadavky. PTSG poskytne zákazníkovi soupis případných minimálních požadavků na zařízení. Za používání služby Google Voice při roamingu nebo mimo zemi koncových uživatelů může být koncovým uživatelům od jejich operátorů mobilní sítě účtován vyšší poplatek.

    • (b) Odmítnutí odpovědnosti PTSG. PTSG nenese odpovědnost za žádné přerušení ani selhání telefonických služeb Google způsobené zpožděním, výpadky nebo přerušením: (i) datového připojení zákazníka, (ii) sítí poskytovatelů telefonických služeb nebo (iii) provozu zařízení koncových uživatelů. Při používání telefonických služeb Google na mobilních zařízeních může docházet ke spotřebě dat nebo volných minut zakoupených koncovými uživateli od operátorů mobilní sítě.

   • 8.5 Možnosti Google Voice. Oddíl 8.5 platí pouze pro službu Google Voice, NEPLATÍ pro telefonickou službu Google Meet.

    • (a) Dostupnost a přiřazení čísel. V případech, kdy služba Google Voice umožňuje přiřazení telefonních čísel, platí toto:

     • (i) k aktivaci čísla může být nutné, aby PTSG shromažďoval informace vyžadované podle příslušných telekomunikačních předpisů (včetně adresy pro pohotovostní služby zákazníka a DIČ);

     • (ii) v některých zemích musí adresa pro pohotovostní služby odpovídat oblasti pokryté přiřazovaným číslem;

     • (iii) číslo nemusí být aktivováno hned po žádosti;

     • (iv) neaktivní čísla mohou být ze zákazníkova účtu odstraněna.

    • (b) Přenos čísel. Zákazník může do služby Google Voice přenést stávající čísla od jiných poskytovatelů služby v takovém rozsahu, v jakém služba Google Voice nabízí přiřazení čísel, a může požádat, aby přiřazená telefonní čísla byla uvolněna pro jiného poskytovatele služby, s výhradou oddílů 8.5(b)(i)–(iv) níže.

     • (i) Příchozí přenos. Při přenosu čísla od jiného poskytovatele služby se zákazník musí řídit pokyny na webu support.google.com/a/go/voice-porting, který může být průběžně aktualizován. Zákazník může čísla přenést pouze do aktivního účtu. Příchozí přenos čísel nemusí být k dispozici ve všech oblastech, kde je služba Google Voice nabízena.

     • (ii) Odchozí přenos. Při přenosu přiřazeného čísla k jinému poskytovateli služby se zákazník musí řídit pokyny daného poskytovatele služby. PTSG zpracuje žádost o přenos, jakmile dostane oznámení od zákazníkova nového poskytovatele služby o tom, že zákazník požádal o přenos. PTSG nenese odpovědnost za žádná zpoždění ani přerušení služby způsobená odchozím přenosem čísla, nepřesnými nebo chybnými žádostmi o přenos od zákazníka nebo zákazníkova nového poskytovatele služby nebo podvodnými žádostmi třetích stran o přenos.

     • (iii) Povinnosti zákazníka. Zákazník je odpovědný za (A) přesnost informací poskytnutých PTSG při žádosti o přenos; (B) poplatky spojené s přenosem čísla, včetně poplatků spojených se zbývajícími čísly a tarify; (C) veškeré poplatky splatné PTSG a spojené s daným číslem až do jeho úspěšného přenosu, a to v rozsahu, jaký dovolují příslušné právní předpisy.

     • (iv) Předčasné ukončení služby. PTSG může po předčasném ukončení nebo vypršení platnosti příslušné licence koncového uživatele jakékoli číslo Google Voice uvolnit, pokud zákazník toto číslo před předčasným ukončením nebo vypršením platnosti nepřenese k jinému poskytovateli služby.

    • (c) ID volajícího. V případech, kdy je to technicky možné, umožňuje služba Google Voice na přijímajících zařízeních zobrazení čísla Google Voice zákazníka. Koncoví uživatelé mohou zobrazení čísla zrušit, a to buď trvale, nebo pro jednotlivé hovory. Z technických důvodů nemusí být PTSG schopen zrušit zobrazení čísel Google Voice ve všech případech, včetně hovorů na čísla tísňového volání.

    • (d) Blokování čísel. Na zákazníkovu žádost PTSG zablokuje nebo odblokuje použití služby Google Voice k volání na konkrétní čísla, rozsahy čísel nebo typy čísel (včetně služeb s přidanou hodnotou), a to v technicky proveditelném rozsahu.

    • (e) Nahrávání hovorů. Služba Google Voice umožňuje koncovým uživatelům nahrávat jednotlivé telefonní konverzace. Zákazník souhlasí, že v případech, kdy je k nahrávání podle platných zákonů a nařízení vyžadován souhlas, nebude telefonní konverzace nahrávat bez souhlasu ani takové nahrávání neumožní svým koncovým uživatelům.

   • 8.6 Omezení telefonických služeb Google. Telefonické služby Google nemusí:

    • (a) zahrnovat operátorem asistované vytáčení ani volání na krátká čísla (na takové hovory se mohou vztahovat další poplatky);

    • (b) podporovat volání na účet volaného;

    • (c) podporovat volání či připojení na určitá čísla, například čísla se zvláštním tarifem.

   • 8.7 Omezení používání služby Google Voice. Oddíl 8.7 platí pouze pro službu Google Voice, NEPLATÍ pro telefonickou službu Google Meet. Zákazník nebude přiřazovat čísla služby Google Voice osobám nedosahujícím minimálního požadovaného věku podle platných zákonů příslušné jurisdikce ani jim ke službě Google Voice neposkytne přístup a neumožní jim používání služby Google Voice jiným způsobem. PTSG může pozastavit nebo trvale deaktivovat všechny účty, které jsou používány takovými osobami nebo pro ně zajišťovány.

   • 8.8 Tísňová linka. Pododdíl 8.8(a) platí pouze pro telefonickou službu Google Meet, NEPLATÍ pro službu Google Voice. Všechny ostatní pododdíly ((b)–(f)) oddílu 8.8 platí pouze pro službu Google Voice, NEPLATÍ pro telefonickou službu Google Meet.

    • (a) Jednosměrné vytáčení. Volání na tísňovou linku není k dispozici pro jednosměrné vytáčení telefonické služby Google Meet. Koncoví uživatelé nebudou moci uskutečňovat ani přijímat tísňová volání. Zákazník musí zajistit, aby měl koncový uživatel přístup k jiným způsobům volání na tísňovou linku.

    • (b) Obousměrné vytáčení. Volání na tísňové linky je službou Google Voice podporováno. Telefonní tísňové linky založené na IP adresách mají v porovnání s klasickými tísňovými linkami určitá omezení a fungují jinak. Tato ujednání popisují tyto rozdíly a omezení. Další omezení pro konkrétní země jsou popsána ve smluvních podmínkách týkajících se konkrétní oblasti. Zákazník tímto bere na vědomí a přijímá zde popsané rozdíly mezi klasickými telefonními službami a telefonickými hovory na základě IP adres ohledně volání na tísňové linky:

     • (i) Popis služby tísňového vytáčení. Koncoví uživatelé funkcí obousměrného vytáčení služby Google Voice mohou volat a přijímat volání z tísňových linek zadarmo. Tísňové linky se liší v závislosti na poloze koncového uživatele. Když koncový uživatel zavolá na tísňovou linku, PTSG poskytne operátorům tísňové linky telefonní číslo koncového uživatele a adresu, kterou zákazník poskytl společnosti Google (viz níže oddíl 8.8(d) – Povinnosti zákazníka). Koncoví uživatelé někdy musí potvrdit svou polohu a číslo, na které lze volat zpět, protože operátor tísňové linky tyto informace nemá.

     • (ii) Omezení služby tísňového vytáčení. Na dostupnost tísňového vytáčení ve službě Google Voice se vztahují tato omezení: (A) služba nemusí být dostupná v případě výpadku nebo přerušení poskytování internetu nebo elektrického proudu; (B) připojení tísňového volání do telefonního centra tísňového volání (TCTV) může trvat déle než při klasickém tísňovém volání, může se ozývat obsazovací tón nebo se připojení nemusí podařit; (C) tísňová volání mohou být správně spojena do TCTV, ale nemusí se automaticky přenést telefonní číslo nebo poloha koncového uživatele a operátor tísňové linky nemusí být schopen zavolat zpět; (D) tísňová volání při roamingu mohou být směrována do místního TCTV propojeného s registrovanou adresou koncového uživatele (zákazník koncovým uživatelům doporučí při roamingu používat běžné vytáčení); (E) neslyšící a nedoslýchaví koncoví uživatelé či koncoví uživatelé s poruchou řeči by měli namísto volání na číslo 711 nebo místní ekvivalent volat přímo na místní tísňovou linku pomocí TTY nebo telekomunikační přenosové služby; (F) pokud mají koncoví uživatelé s číslem účtu propojeno více zařízení, (i) zpětné volání z TCTV se nemusí propojit se všemi těmito zařízeními a (ii) operátorovi tísňové linky se může zobrazit jiné telefonní číslo než osobní číslo koncového uživatele; (G) pokud má koncový uživatel příchozí hovory zakázané, TCTV se mu nemusí dovolat zpět; (H) pokud hovor prostřednictvím služby Google Voice selže, koncoví uživatelé mohou být přesměrováni, aby hovor dokončili pomocí běžného vytáčení na svých zařízeních; (I) tísňové volání není prostřednictvím této služby pro volání dostupné, pokud (i) je služba Google Voice určená pouze pro příchozí hovory nebo (ii) jsou hovory při běžném vytáčení na zařízení koncového uživatele přesměrovány prostřednictvím hlasové sítě mobilního operátora. V Kanadě a některých dalších oblastech musí číslo a polohu, které poskytne volající na tísňovou linku, sdělit příslušnému TCTV ústně tísňový operátor společnosti Google. Pokud ale volající svou polohu operátorovi poskytnout nemůže, bude přesměrován do TCTV, které obsluhuje registrovanou adresu volajícího.

    • (c) Posílání zpráv SMS na tísňové linky. Posílání zpráv SMS na tísňové linky nemusí být službou Google Voice podporováno. Pokud služba Google Voice funkci posílání SMS na tísňové linky poskytuje, nemusí být podporována přes síť Wi-Fi.

    • (d) Povinnosti zákazníka. S ohledem na oddíl 8.8(b) (Obousměrné vytáčení) zákazník odpovídá za to, aby: (i) adresa registrovaná ve službě Google Voice pro každého koncového uživatele byla aktuální adresa, na které bude koncový uživatel službu Google Voice používat (neposkytnutí aktuálních adres může mít za následek kontaktování nesprávného telefonního centra tísňového volání a zpožděnou reakci na tísňové volání koncových uživatelů); (ii) informoval koncové uživatele, že jejich adresa bude sdílena s poskytovateli telefonických služeb; (iii) informoval koncové uživatele, že po připojení k TCTV budou možná muset poskytnout číslo pro zpětné volání a informace o své poloze; (iv) koncoví uživatelé měli přístup k alternativním způsobům kontaktování tísňové linky; (v) informoval koncové uživatele o omezeních služeb tísňového vytáčení (zákazník si na adrese support.google.com/voice/go/emergency-services může stáhnout a vytisknout štítek s upozorněním a připevnit jej ke každému zařízení s přístupem ke službě Google Voice).

    • (e) Nouzová upozornění. Pokud jsou zařízení nastavena na režim Pouze síť Wi-Fi nebo není dostupná datová služba, nemusí fungovat příjem nouzových upozornění prostřednictvím služby Google Voice.

    • (f) Odmítnutí odpovědnosti za tísňovou linku. V maximálním zákonem povoleném rozsahu neponese PTSG ani jeho spřízněné subjekty podle smlouvy o poskytování telefonických služeb Google odpovědnost (smluvní, občanskoprávní včetně nedbalostní ani jinou) za náhrady škod jakéhokoli typu (včetně přímých a nepřímých) vyplývajících z používání nebo pokusu o použití služby Google Voice za účelem přístupu k tísňové lince, mimo jiné nemožnosti přístupu k tísňové lince, zpoždění reakce tísňové linky, počínání operátorů tísňové linky nebo TCTV, případně z nepřesnosti informací poskytnutých tísňové lince poskytovateli telefonických služeb nebo jinými třetími stranami zapojenými PTSG nebo jeho spřízněnými subjekty do zajišťování přístupu k tísňové lince.

   • 8.9 Pozastavení. Kromě práv na pozastavení popsaných ve smlouvě o poskytování telefonických služeb Google má PTSG také možnost zablokovat příchozí a odchozí hovory nebo zprávy telefonické služby Google, pokud důvodně stanoví, že zákazník nebo jeho koncový uživatel použil telefonické služby Google k těmto zakázaným činnostem:

    • (a) generování nebo zprostředkování nevyžádaných reklamních zpráv; nebo

    • (b) umělé navyšování množství hovorů (např. tzv. traffic pumping, IRSF).

   • 8.10 Předčasné ukončení používání služby Google Voice ze strany zákazníka. Oddíl 8.10 platí pouze pro službu Google Voice, NEPLATÍ pro telefonickou službu Google Meet. Kromě dalších práv na předčasné ukončení má zákazník také právo používání služby Google Voice kdykoli ukončit doručením písemné výpovědi PTSG. Ihned po ukončení musí zákazník službu Google Voice přestat používat.

   • 8.11 Definice dalších pojmů.

   • „Sazbami za hovory“ se rozumějí v danou chvíli aktuální sazby za volání popsané na adrese https://voice.google.com/rates.

   • „Koncový uživatel“ zahrnuje (i) pro účely služby Google Voice také potenciální uživatele, kteří mohou být přítomni u zařízení připojeného ke službě Google Voice, přičemž toto zařízení je možné použít; a (ii) pro účely služby Google Meet potenciální uživatele, kteří se mohou prostřednictvím telefonických služeb Google Meet účastnit schůzek ve službě Google Meet.

   • „Poplatky“ zahrnují v souvislosti se službou Google Voice poplatky popsané na adrese https://workspace.google.com/products/voice.

   • „Subjektem Google Workspace“ se rozumí subjekt společnosti Google, se kterým zákazník uzavře smlouvu na jiné služby Google Workspace, jak je popsáno ve smlouvě.

   • „Telefonním centrem tísňového volání“ neboli „TCTV“ se rozumí telefonní centrum tísňového volání příslušné podle registrované polohy koncového uživatele.

   • „Smluvními podmínkami týkajícími se konkrétní oblasti“ se rozumí smluvní podmínky na adrese https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html.

   • „Poskytovatel telefonické služby“ má význam uvedený v oddíle 8.2(b) (Poskytovatelé telefonické služby) těchto smluvních podmínek upravujících používání konkrétní služby.

   • „Seznamem poskytovatelů telefonické služby“ se rozumí v danou chvíli aktuální seznam poskytovatelů služeb a telefonické služby na adrese (i) pro službu Google Voice https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html a (ii) pro telefonickou službu Google Meet https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html

   *Pokud nějaký offline dokument používá termíny „poskytovatel služby Google Voice“ nebo „PSGV“, myslí se tím „poskytovatel telefonických služeb Google“ neboli „PTSG“ podle těchto smluvních podmínek upravujících používání konkrétní služby a smlouvy o poskytování telefonických služeb Google.

   9. Disk Google Tyto podmínky se vztahují pouze na službu Disk:

   • 9.1 Použití Disku Google k distribuci obsahu. Služba Disk Google není určena k použití jako distribuční síť obsahu a společnost Google může omezit její použití a přístup k ní, pokud dle svého přiměřeného uvážení dojde k závěru, že je používána v rozporu se zásadami přijatelného užívání nebo pro nezákonnou, hromadnou či právní předpisy porušující distribuci obsahu zahrnujícího videa. Všechna videa hostovaná na Disku Google a sdílená veřejně mimo doménu zákazníka musí splňovat pokyny pro komunitu YouTube (dostupné na adrese https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/, která může být aktualizována).

   Předchozí verze

   6. října 2020