Smlouva s distributory domén Google

Naposledy upraveno: 25. července 2023

 • Tato smlouva s distributory domén (dále jen „smlouva“) se uzavírá mezi vámi, tedy právnickou nebo fyzickou osobou vyjadřující souhlas se smlouvou (dále jen „zákazník“ nebo „vy“), a společností Google. „Google“ má význam uvedený na adrese https://cloud.google.com/terms/google-entity. Všechny výskyty termínů „my“, „nám“, „naše“ a podobných v této smlouvě odkazují na Google. Tato smlouva řeší způsob, jakým Google distribuuje služby registrace doménových názvů („doménové služby“), které poskytuje příslušný registrátor třetí strany, jehož určíte v okamžiku nákupu nebo obnovení služeb („registrátor“).

  • 1. Doménové služby.

   • 1.1 Distribuce doménových služeb. Tato smlouva stanovuje podmínky, za jakých Google distribuuje přístup k doménovým službám z pozice autorizovaného distributora určeného registrátorem. Google v pozici distributora nejedná jako registrátor žádného z názvů domén, může ale za registrátora provádět některé funkce nebo služby.

   • 1.2 Registrátorovy smluvní podmínky. Doménové služby bude poskytovat registrátor. Veškerý přístup k doménovým službám i jejich používání se řídí příslušnými smluvními podmínkami samotného registrátora. Zákazník musí takové podmínky dodržovat a souhlasit s tím, že se na něj budou vztahovat. Google není smluvní stranou vaší smlouvy s registrátorem a nemá žádnou odpovědnost za jednání registrátora.

   • 1.3 Registrátorovy zásady ochrany soukromí. Zákazník bere na vědomí, že Google v rámci registrace názvu domény poskytne zákazníkovo jméno a kontaktní údaje registrátorovi. Způsob, jakým registrátor takové informace zpracovává, se řídí jeho příslušnými podmínkami ochrany soukromí.

  • 2. Platby.

   • 2.1 Fakturace a platby. Dokončením nákupu se zavazujete k zakoupení doménových služeb na roční fakturační období, včetně všech příslušných daní. Platbu za doménové služby můžete provést kreditní kartou, debetní kartou nebo jakoukoli jinou formou uvedenou na stránce objednávky. Pokud není na stránce objednávky uvedeno jinak, jsou všechny platby splatné v amerických dolarech. Pokud nezrušíte obnovování, jak je popsáno v oddílu 2.3 (Zrušení obnovování), váš nákup doménových služeb se na konci každého ročního fakturačního období automaticky obnoví na další roční fakturační období a Google vám za obnovení naúčtuje poplatek ve výši, jaká bude aktuální ke dni splatnosti platby. Všechny platby jsou finální a Google je nevrací.

   • 2.2 Změny cen. Google si vyhrazuje právo příležitostně poplatek za doménové služby změnit (tj. zvýšit nebo snížit). Veškeré změny poplatků se budou vztahovat až na vaši příští platbu a až po tom, co vás na ně v rozumné míře upozorníme.

   • 2.3 Zrušení obnovování. Pokud nechcete, abychom vám naúčtovali následující fakturační období, musíte obnovování zrušit nejpozději 5 pracovních dní před koncem aktuálního fakturačního období. Zrušení můžete provést v administrátorské konzoli. Po zrušení obnovování nemáte nárok na vrácení už zaplacených poplatků, ale v souladu s touto smlouvou a s příslušnými smlouvami s registrátorem budete mít k doménovým službám i nadále přístup až do konce aktuálního fakturačního období.

  • 3. Důvěrné informace.

   • 3.1 Definice.

    • 3.1.1. „Důvěrnými informacemi“ se rozumějí informace, které jedna strana (nebo spřízněný subjekt) sdělí druhé straně v souvislosti s touto smlouvou a které jsou označeny jako důvěrné nebo by za daných okolností byly obvykle za důvěrné považovány. Nepatří mezi ně informace, které jsou příjemcem nezávisle vytvořené, jsou příjemci oprávněně předány třetí stranou bez povinnosti mlčenlivosti nebo pronikly na veřejnost bez zavinění příjemce.

    • 3.1.2. „Právním řízením“ se rozumí požadavek na zveřejnění informací vydaný podle zákona, veřejnoprávní vyhlášky, soudního příkazu, předvolání k soudu, nařízení nebo na základě jiné právní pravomoci, právního postupu nebo podobného procesu.

   • 3.2 Povinnosti. Příjemce použije důvěrné informace poskytující strany pouze k výkonu svých práv a plnění povinností podle smlouvy a bude je s přiměřenou péčí chránit před zveřejněním. Příjemce nesdělí důvěrné informace třetím osobám, s výjimkou jejich sdělení spřízněným subjektům, zaměstnancům, zástupcům nebo odborným poradcům (dále jen „zmocněnci“), kteří k těmto informacím potřebují přístup a kteří se písemně zavázali (nebo jsou v případě odborných poradců vázáni jiným způsobem) udržet tyto informace v tajnosti. Příjemce zajistí, aby zmocněnci používali přijaté důvěrné informace pouze k výkonu práv a plnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

   • 3.3 Povinné zveřejnění. Bez ohledu na jakákoli protichůdná ujednání v této smlouvě může příjemce důvěrné informace zveřejnit taky v míře vyžadované příslušným právním řízením, a to za předpokladu, že příjemce vynaloží obchodně přiměřené úsilí k tomu, aby (a) před takovým zveřejněním důvěrných informací ihned uvědomil druhou stranu a (b) splnil přiměřené požadavky druhé strany odmítající zveřejnění jejích důvěrných informací. Nehledě na výše zmíněné se pododdíly (a) a (b) neuplatní, pokud příjemce shledá, že jejich splnění by mohlo (i) mít za následek narušení právního řízení, (ii) narušit vyšetřování vedené státními orgány nebo (iii) mít za následek smrt či vážnou fyzickou újmu jednotlivce.

  • 4. Odmítnutí odpovědnosti. V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY PLNÍ GOOGLE SVÉ ZÁVAZKY VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY „TAK, JAK JSOU,“ BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PLYNOUCÍCH Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČI JINÝCH SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ. NAPŘÍKLAD GOOGLE NEPOSKYTUJE V SOUVISLOSTI S NAPLŇOVÁNÍM SVÝCH ZÁVAZKŮ NEBO V SOUVISLOSTI S REGISTRÁTOROVÝMI DOMÉNOVÝMI SLUŽBAMI ŽÁDNÉ ZÁRUKY, CO SE TÝČE JEJICH OBSAHU A FUNKCÍ, NAPŘÍKLAD JEJICH PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI NEBO SCHOPNOSTÍ USPOKOJIT VAŠE POTŘEBY.

  • 5. Odškodnění. Společnost Google, její dodavatele a její i jejich příslušné vedoucí pracovníky, představitele, zaměstnance, zástupce a spřízněné subjekty budete bránit, odškodňovat a zbavíte je odpovědnosti v souvislosti s veškerými nároky, škodami, odpovědnostmi, náklady nebo výdaji (včetně přiměřeně vysokých poplatků a výdajů za právní služby), které vzniknou kvůli následujícímu nebo v souvislosti s tím:

   • Vaše registrace názvu domény a vaše používání doménových služeb.

   • Vaše porušení práv jakékoli třetí strany, včetně práv duševního vlastnictví.

  • 6. Omezení odpovědnosti.

   • 6.1 Omezení nepřímé odpovědnosti. GOOGLE A JEHO SPŘÍZNĚNÉ SUBJEKTY NEBO DODAVATELÉ NEBUDOU NA ZÁKLADĚ TÉTO SMLOUVY ODPOVĚDNÍ ZA ZTRÁTU PŘÍJMŮ, ZTRÁTU DAT, FINANČNÍ ZTRÁTY, ZA NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY ANI ZA NÁHRADY ŠKODY S FUNKCÍ TRESTU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE JSME O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD VĚDĚLI NEBO MĚLI VĚDĚT, A I KDYBY NÁHRADY PŘÍMÉ ŠKODY NEPOKRÝVALY PLNÝ ROZSAH ŠKOD.

   • 6.2 Omezení částky odpovědnosti. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI GOOGLE, JEJÍCH SPŘÍZNĚNÝCH SUBJEKTŮ A DODAVATELŮ ZA VEŠKERÉ NÁROKY VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY JE OMEZENÁ NA NIŽŠÍ Z TĚCHTO MOŽNOSTÍ: (I) ČÁSTKA, KTEROU JSTE V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU ZAPLATILI ZA DOBU DVANÁCTI MĚSÍCŮ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH UDÁLOSTI, KVŮLI KTERÉ ODPOVĚDNOST VZNIKLA, NEBO (II) 5 000 USD.

   • 6.3 Výjimky z omezení. Tato omezení odpovědnosti se nevztahují na vaše narušení práv duševního vlastnictví společnosti Google nebo jejích spřízněných subjektů, na vaši povinnost odškodňovat ani na vaši povinnost uhrazovat platby.

  • 7. Obecné.

   • 7.1 Oznámení. V zájmu usnadnění jednání jsou obě strany požádány (nemají k tomu ale povinnost), aby svá oznámení poskytovala písemnou formou v angličtině a adresovala je právnímu oddělení a primárnímu kontaktu druhé strany. E-mailová adresa na oznámení zasílaná právnímu oddělení společnosti Google je legal-notices@google.com.

   • 7.2 Postoupení. Žádnou část této smlouvy nesmíte bez předchozího písemného souhlasu společnosti Google postoupit dál. Každý jiný pokus o postoupení smlouvy je neplatný.

   • 7.3 Vyšší moc. Smluvní strany neponesou odpovědnost za neplnění nebo prodlení v plnění v rozsahu způsobeném okolnostmi, které nemůžou s vynaložením přiměřeného úsilí ovlivnit.

   • 7.4 Žádné zřeknutí se práv. Pokud některá strana nebude vykonávat kterákoli práva vyplývající z této smlouvy (nebo se ve výkonu těchto práv zpozdí), nebude to považováno za zřeknutí se práv.

   • 7.5 Žádné zastoupení. Tato smlouva nevytváří žádné zastoupení, společné podnikání ani joint venture, jejichž účastníky by byly smluvní strany.

   • 7.6 E-maily. Strany můžou k naplnění požadavků na písemný souhlas podle této smlouvy používat e-mail.

   • 7.7 Dílčí smlouvy. Google může plněním povinností podle této smlouvy pověřit třetí stranu, ale za veškeré tyto povinnosti ponese i nadále odpovědnost.

   • 7.8 Oprávněné třetí strany. Pokud není výslovně uvedeno jinak, tato smlouva neuděluje práva ani výhody žádné třetí straně.

   • 7.9 Oddělitelnost. Pokud bude kterákoli z podmínek této smlouvy (nebo její část) neplatná, protiprávní nebo nevymahatelná, zbývající podmínky zůstanou v platnosti.

   • 7.10 Rozhodné právo v USA. V souladu s oddílem 7.15 (Smluvní podmínky pro konkrétní oblasti) se na právní spory mezi stranami vztahují následující ustanovení:

    • (a) Městské, okresní a státní veřejnoprávní subjekty v USA. Pokud je zákazníkem městský, okresní, nebo státní veřejnoprávní subjekt v USA, smlouva se na určení rozhodného práva a příslušnost k soudu nijak nevztahuje.

    • (b) Federální veřejnoprávní subjekty v USA. Pokud je zákazníkem federální veřejnoprávní subjekt z USA, platí, že: VŠECHNY SOUDNÍ SPORY OHLEDNĚ NÁROKŮ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z TÉTO SMLOUVY NEBO JEJÍHO NAPLŇOVÁNÍ SPOLEČNOSTÍ GOOGLE, PŘÍPADNĚ S NÍ NEBO NÍM SOUVISEJÍ, SE BUDOU ŘÍDIT PRÁVNÍM ŘÁDEM SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, VYJMA JEHO KOLIZNÍCH NOREM. VÝHRADNĚ V ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE FEDERÁLNÍHO PRÁVA (I) V PŘÍPADECH, NA KTERÉ NEBUDE MOŽNÉ UPLATNIT PLATNÉ FEDERÁLNÍ PRÁVO, BUDE SMLOUVA PODLÉHAT JURISDIKCI STÁTU KALIFORNIE (S VÝJIMKOU PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ KALIFORNIE UPRAVUJÍCÍCH VOLBU ROZHODNÉHO PRÁVA) A (II) STRANY SE DOHODLY, ŽE VÝHRADNÍ JURISDIKCI NAD PŘÍPADNÝMI SOUDNÍMI SPORY OHLEDNĚ NÁROKŮ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z TÉTO SMLOUVY NEBO JEJÍHO NAPLŇOVÁNÍ SPOLEČNOSTÍ GOOGLE, PŘÍPADNĚ S NÍ NEBO NÍM SOUVISEJÍ, MAJÍ SOUDY OKRESU SANTA CLARA V KALIFORNII.

    • (c) Všechny ostatní subjekty. Pokud je zákazník subjektem, který není uveden v oddíle 7.10(a) (Rozhodné právo v USA: městské, okresní, a státní veřejnoprávní subjekty) nebo (b) (Rozhodné právo v USA: federální veřejnoprávní subjekty), platí toto: VEŠKERÉ NÁROKY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z TÉTO SMLOUVY NEBO JEJÍHO NAPLŇOVÁNÍ SPOLEČNOSTÍ GOOGLE, PŘÍPADNĚ S NÍ NEBO NÍM SOUVISEJÍ, SE ŘÍDÍ PRÁVNÍM ŘÁDEM STÁTU KALIFORNIE, VYJMA JEHO KOLIZNÍCH NOREM, A BUDOU ROZHODOVÁNY VÝHRADNĚ U FEDERÁLNÍCH ČI STÁTNÍCH SOUDŮ V OKRESE SANTA CLARA, KALIFORNIE, USA. SMLUVNÍ STRANY SOUHLASÍ S OSOBNÍ PŘÍSLUŠNOSTÍ TĚCHTO SOUDŮ.

   • 7.11 Protichůdné jazykové verze. Pokud je tato smlouva přeložena do jiného jazyka než do angličtiny a mezi anglickým textem a přeloženým textem je rozpor, platí text v anglickém jazyce, pokud není v přeloženém textu výslovně uvedeno jinak.

   • 7.12 Nápravný prostředek podle práva ekvity. Žádná část této smlouvy neomezuje možnost některé ze stran najít nápravný prostředek podle práva ekvity.

   • 7.13 Úpravy. Google může podmínky této smlouvy příležitostně měnit, přičemž takové změny zveřejní na https://workspace.google.com/terms/domain_reseller_agreement.html. Změny nabudou účinnosti vždy na začátku dalšího zákazníkova fakturačního období, přičemž obnovení služeb zákazníkem se bude vykládat jako přijetí změn. Kromě případů ošetřených v tomto oddíle platí, že veškeré dodatky ke smlouvě musejí mít písemnou podobu, musejí být podepsány oběma stranami a musejí výslovně uvádět, že jde o dodatky k této smlouvě.

   • 7.14 Úplná dohoda. Tato smlouva nahrazuje veškerá dřívější ujednání, která spolu smluvní strany na toto téma uzavřely. Při uzavření této smlouvy nespoléhala žádná ze stran na jakékoli prohlášení, tvrzení či záruku (uvedené z nedbalosti ani v dobré víře), s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě, a žádné ze stran nevzniká na základě takového prohlášení, tvrzení či záruky žádné právo ani prostředky nápravy.

   • 7.15 Smluvní podmínky pro konkrétní oblasti. Pokud se zákazníkova fakturační adresa nachází v oblasti uvedené níže, souhlasí zákazník s těmito úpravami smlouvy:

    • Asie a Tichomoří (všechny oblasti kromě Austrálie, Japonska, Indie, Nového Zélandu a Singapuru) a Latinská Amerika

     • Oddíl 7.10 (Rozhodné právo v USA) se nahrazuje tímto:

     • 7.10 Rozhodné právo; rozhodčí řízení.

     • (a) VŠECHNY SOUDNÍ SPORY OHLEDNĚ NÁROKŮ, KTERÉ VYPLYNOU Z TÉTO SMLOUVY NEBO SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB GOOGLE NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI (VČETNĚ SPORŮ TÝKAJÍCÍCH SE INTERPRETACE NEBO PLNĚNÍ TÉTO SMLOUVY) – dále jen „spory“ – SE BUDOU ŘÍDIT PRÁVNÍM ŘÁDEM STÁTU KALIFORNIE V USA, VYJMA JEHO KOLIZNÍCH NOREM.

     • (b) Jakýkoli spor se strany v dobré víře pokusí vyřešit do 30 dní od jeho vzniku. Jestliže nedojde k vyřešení sporu do 30 dnů, musí být postoupen Mezinárodnímu centru pro řešení sporů (International Centre for Dispute Resolution) při Americké asociaci pro rozhodčí řízení (American Arbitration Association) k projednání v souladu s jeho pravidly pro urychlená komerční rozhodčí řízení platná k datu této smlouvy (dále jen „pravidla“).

     • (c) Strany společně vyberou jednoho rozhodce. Rozhodčí řízení bude vedeno v angličtině v okrese Santa Clara v Kalifornii, USA.

     • (d) Každá ze stran může požádat kterýkoli příslušný soud o předběžné nebo obdobné opatření nezbytné k ochraně jejích práv před skončením rozhodčího řízení. Rozhodce může nařídit předběžné nebo obdobné opatření odpovídající prostředkům nápravy a omezením uvedeným v této smlouvě.

     • (e) V souladu s požadavky na důvěrnost uvedenými v pododdíle (g) může kterákoli ze stran podat u příslušného soudu návrh na vydání příkazu nutného k ochraně svých práv nebo vlastnictví. Tento návrh nebude považován za porušení tohoto oddílu týkajícího se rozhodného práva a rozhodčího řízení ani za vzdání se práv podle tohoto oddílu a nebude mít vliv na pravomoci rozhodce včetně práva na přezkoumání soudního rozhodnutí. Strany sjednávají, že soudy okresu Santa Clara v Kalifornii v USA můžou vydat jakýkoli příkaz podle tohoto pododdílu 7.10 (e).

     • (f) Rozhodčí nález bude konečný a pro strany závazný a jeho vykonání lze vymáhat u kteréhokoli příslušného soudu včetně soudu s příslušností, do které spadá kterákoli ze stran nebo její majetek.

     • (g) Rozhodčí řízení vedené v souladu s tímto oddílem 7.10 (Rozhodné právo; rozhodčí řízení) bude považováno za důvěrné informace podle oddílu 3 (Důvěrné informace), a to včetně (i) informace o jeho existenci, (ii) informací použitých během tohoto řízení a (iii) veškeré ústní komunikace nebo dokumentů týkajících se rozhodčího řízení. Kromě práv týkajících se sdělování podle oddílu 3 (Důvěrné informace) mají strany právo sdělit informace popsané v tomto pododdíle 7.10 (g) před příslušným soudem, pokud je to nutné k vydání příkazu podle pododdílu 7.10 (e) nebo k vykonání rozhodnutí rozhodčího nálezu, ale strany musejí požádat, aby tato soudní řízení byla vedena neveřejně.

     • (h) Strany uhradí poplatky za rozhodce, poplatky za znalce jmenované rozhodcem a výdaje s nimi spojené a administrativní výdaje rozhodčího centra v souladu s pravidly. V konečném rozhodnutí určí rozhodce závazek neúspěšné strany uhradit vítězné straně částku předem vynaloženou na tyto poplatky.

     • (i) Bez ohledu na konečné rozhodnutí rozhodce týkající se sporu ponese každá strana náklady na vlastní právníky a znalce.

    • Asijsko-tichomořská oblast – Indie

     • Oddíl 7.10 (Rozhodné právo v USA) se nahrazuje tímto:

     • 7.10 Rozhodné právo. Veškeré nároky vzniklé na základě této smlouvy nebo s ní související se budou řídit indickým právem. Případné spory podléhají jurisdikci soudů v Novém Dillí. Bez ohledu na výše zmíněná ujednání může zákazník uplatnit a uplatní všechny nároky týkající se společnosti Google podle této smlouvy vůči společnosti Google India Private Limited.

    • Evropa, Blízký východ, Afrika – Alžírsko, Bahrajn, Egypt, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Libanon, Libye, Maroko, Mauritánie, Omán, Palestina, Spojené arabské emiráty a Tunisko

     • Oddíl 7.10 (Rozhodné právo v USA) se nahrazuje tímto:

     • 7.10 Rozhodné právo; rozhodčí řízení..

     • (a) VŠECHNY SOUDNÍ SPORY OHLEDNĚ NÁROKŮ, KTERÉ VYPLYNOU Z TÉTO SMLOUVY NEBO SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB GOOGLE NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI (VČETNĚ SPORŮ TÝKAJÍCÍCH SE INTERPRETACE NEBO PLNĚNÍ TÉTO SMLOUVY) – dále jen „spory“ – SE BUDOU ŘÍDIT PRÁVNÍM ŘÁDEM STÁTU KALIFORNIE V USA, VYJMA JEHO KOLIZNÍCH NOREM.

     • (b) Jakýkoli spor se strany v dobré víře pokusí vyřešit do 30 dní od jeho vzniku. Jestliže nedojde k vyřešení sporu do 30 dní, musí být postoupen rozhodčímu řízení podle pravidel rozhodčího řízení londýnského soudu mezinárodních rozhodčích řízení (London Court of International Arbitration [LCIA]) (dále jen „pravidla“), jehož pravidla jsou do tohoto oddílu začleněna odkazem.

     • (c) Strany společně vyberou jednoho rozhodce. Rozhodčí řízení bude vedeno v angličtině a jeho sídlo bude Mezinárodní finanční centrum v Dubaji (Dubai International Financial Center, DIFC) ve Spojených arabských emirátech.

     • (d) Každá ze stran může požádat kterýkoli příslušný soud o předběžné nebo obdobné opatření nezbytné k ochraně jejích práv před skončením rozhodčího řízení. Rozhodce může nařídit předběžné nebo obdobné opatření odpovídající prostředkům nápravy a omezením uvedeným v této smlouvě.

     • (e) Rozhodčí nález bude konečný a pro strany závazný a jeho vykonání lze vymáhat u kteréhokoli příslušného soudu včetně soudu s příslušností, do které spadá kterákoli ze stran nebo její majetek.

     • (f) Rozhodčí řízení vedené v souladu s tímto oddílem 7.10 (Rozhodné právo; rozhodčí řízení) bude považováno za důvěrné informace podle oddílu 3 (Důvěrné informace) včetně (i) informace o jeho existenci, (ii) informací zveřejněných během tohoto řízení a (iii) veškeré ústní komunikace nebo dokumentů týkajících se rozhodčího řízení. Kromě práv týkajících se sdělování podle oddílu 3 (Důvěrné informace) mají strany právo sdělit informace popsané v tomto pododdíle 7.10 (f) před příslušným soudem, pokud je to nutné k vykonání rozhodnutí rozhodčího nálezu, ale strany musí požádat, aby tato soudní řízení byla vedena neveřejně.

     • (g) Strany uhradí poplatky za rozhodce, poplatky za znalce jmenované rozhodcem a výdaje s nimi spojené a administrativní výdaje rozhodčího centra v souladu s pravidly. V konečném rozhodnutí určí rozhodce závazek neúspěšné strany uhradit vítězné straně částku předem vynaloženou na tyto poplatky.

     • (h) Bez ohledu na konečné rozhodnutí rozhodce týkající se sporu ponese každá strana náklady na vlastní právníky a znalce.