Smluvní podmínky služby Google Workspace for Education

Naposledy upraveno: 21. prosince 2020

Pokud jste podepsali offline verzi této smlouvy týkající se používání služeb Google Workspace for Education ve stejném účtu Google Workspace for Education, níže uvedené smluvní podmínky se na vás nevztahují a vaše používání služeb Google Workspace for Education se řídí smluvními podmínkami offline verze.

Jestliže máte fakturační účet v Indii, přečtěte si tyto smluvní podmínky vztahující se na vaše používání služby Google Workspace for Education.

Jestliže máte fakturační účet v Brazílii, přečtěte si tyto smluvní podmínky vztahující se na vaše používání služby Google Workspace for Education.

Se a sua conta para faturamento é no Brasil, por gentileza veja o Termos de Serviço, que será o Termo aplicável à sua utilização da Google Workspace for Education.

お客様の請求先アカウントが日本の場合、お客様のGoogle Workspace for Educationのご利用に対してはこちらの利用規約が適用されます.

Tyto smluvní podmínky služby Google Workspace for Education (společně dále jen „smlouva“) (dříve „smlouva o používání služby Google Workspace for Education (online)“) se sjednávají mezi společností Google a subjektem nebo osobou, která s nimi vyjadřuje souhlas (dále jen „zákazník“), a upravují přístup zákazníka ke službám a jejich používání. „Společnost Google“ má význam uvedený na adrese https://cloud.google.com/terms/google-entity.

Smlouva nabývá účinnosti, když ji zákazník kliknutím přijme („datum účinnosti“). Pokud podmínky přijímáte jménem zákazníka, tímto prohlašujete a zaručujete, že (i) jste v plném rozsahu oprávněni vázat zákazníka touto smlouvou, (ii) jste si tuto smlouvu přečetli a porozuměli jí a (iii) s touto smlouvou jménem zákazníka souhlasíte.

  • 1. Poskytování služeb.
   • 1.1 Používání služeb. Společnost Google bude během smluvního období poskytovat služby v souladu s touto smlouvou včetně smlouvy SLA. Zákazník je oprávněn v souladu s touto smlouvou používat služby objednané v příslušném formuláři objednávky nebo objednávce distributora.
   • 1.2 Administrátorská konzole. Zákazník bude mít přístup k administrátorské konzoli, jejímž prostřednictvím může své používání služeb spravovat.
   • 1.3 Účty; Ověření k používání služeb.
    • (a) Účty. Aby mohl zákazník služby používat, musí mít účet. Zákazník nese odpovědnost za informace poskytnuté při založení tohoto účtu, zabezpečení hesla k němu a jeho používání. Společnost Google není povinna poskytnout zákazníkovi více účtů.
    • (b) Ověření k používání služeb. Aby mohl zákazník služby používat, musí ověřit svou e-mailovou adresu v doméně nebo název domény. Jestliže zákazník nemá platné oprávnění e-mailovou adresu v doméně používat nebo název domény nevlastní ani nespravuje, společnost Google nebude povinna zákazníkovi poskytovat služby a může jeho účet bez oznámení smazat.
   • 1.4 Zahrnuté podmínky. Nedílnou součást této smlouvy tvoří smluvní podmínky zveřejněné na internetu, smluvní podmínky upravující používání konkrétní služby a dodatek o zpracování dat. Je možné, že zákazník bude muset navíc dodatek o zpracování dat přijmout prostřednictvím administrátorské konzole, a to čistě z technických či provozních důvodu, ale takové přijetí nebude mít vliv na práva ani povinnosti stran popsané v této smlouvě nebo v dodatku o zpracování dat.
   • 1.5 Úpravy.
    • (a) Úpravy služeb. Společnost Google může příležitostně provést obchodně přiměřené změny služeb. Pokud společnost Google provede podstatnou změnu služeb, která má závažný dopad na zákazníkovo používání služeb, je povinna o tom zákazníka informovat, a to za předpokladu, že je zákazník u společnosti Google přihlášen k odběru informací ohledně takových změn.
    • (b) Úpravy smlouvy. Společnost Google může podmínky této smlouvy průběžně měnit a změny uveřejňovat na adrese https://workspace.google.com/terms/education_terms.html. Tyto změny nabudou účinnosti vždy na začátku dalšího smluvního období objednávky zákazníka, přičemž další používání služeb zákazníkem bude znamenat jeho přijetí těchto změn. Tento oddíl 1.5(b) (Úpravy smlouvy) se nevztahuje na změny smluvních podmínek zveřejněných na internetu.
    • (c) Úpravy smluvních podmínek zveřejněných na internetu (s výjimkou dodatku o zpracování dat). Společnost Google může smluvní podmínky zveřejněné na internetu průběžně měnit a v případě podstatných změn o tom zákazníka uvědomí. O podstatných změnách smlouvy SLA může společnost Google zákazníka uvědomit prostřednictvím příslušné webové stránky smlouvy SLA. Podstatné změny smluvních podmínek zveřejněných na internetu vstoupí v účinnost 30 dní po oznámení, s výjimkou těchto případů: (i) podstatné negativní změny smlouvy SLA vstoupí v účinnost 90 dní po oznámení a (ii) změny týkající se nových služeb nebo funkcí vstoupí v účinnost ihned. Tento oddíl 1.5(c) (Úpravy smluvních podmínek zveřejněných na internetu (s výjimkou dodatku o zpracování dat)) se nevztahuje na změny dodatku o zpracování dat.
    • (d) Úpravy dodatku o zpracování dat. Společnost Google může měnit dodatek o zpracování dat pouze v případě, že je příslušná změna nutná pro zajištění souladu s příslušnými zákony, nařízeními, soudními příkazy nebo pokyny vydanými vládním regulačním orgánem nebo vládní organizací, v případě, že je příslušná změna výslovně povolena v dodatku o zpracování dat, nebo v případě, že:
     • (i) je obchodně přiměřená;
     • (ii) nemá za následek zhoršení celkové bezpečnosti služeb;
     • (iii) nepřesahuje rozsah zpracování „osobních údajů zákazníka“ dle popisu v oddíle „Rozsah zpracování“ dodatku o zpracování dat společností Google ani neodstraňuje žádná omezení tohoto zpracování; a
     • (iv) nemá výrazně nepříznivý dopad na zákazníkova práva podle dodatku o zpracování dat.
    • Pokud společnost Google provede podstatnou změnu dodatku o zpracování dat v souladu s tímto oddílem 1.5(d) (Úpravy dodatku o zpracování dat), zveřejní tuto změnu na webové stránce s dodatkem o zpracování dat.
    • (e) Ukončení základních služeb. Společnost Google zákazníka uvědomí alespoň 12 měsíců před ukončením některé ze základních služeb (nebo související podstatné funkce), pokud tuto základní službu nebo funkci nenahradí významně podobnou základní službou nebo funkcí. Žádné ujednání v tomto oddíle 1.5(e) (Ukončení základních služeb) neomezuje možnost společnosti Google provádět změny nutné pro zajištění souladu s příslušnými zákony, změny týkající se závažného bezpečnostního rizika nebo změny nutné k zamezení podstatné ekonomické nebo závažné technické zátěži. Tento oddíl 1.5(e) (Ukončení základních služeb) se nevztahuje na další služby ani služby, nabídky či funkce poskytované před všeobecnou dostupností.
  • 2. Platební podmínky. Pokud se na používání služeb zákazníkem vztahují poplatky, dané služby se řídí smluvními podmínkami v tomto oddíle 2 (Platební podmínky).
   • 2.1 Měření využití a fakturační možnosti. K datu zahájení fakturace nebo po něm bude společnost Google zákazníkovi fakturovat předem placený měsíční nebo roční poplatek (dle příslušného formuláře objednávky). Využívání služeb zákazníkem určí společnost Google svými měřicími nástroji. Toto určení společností Google za účelem výpočtu poplatku je konečné.
   • 2.2 Platba. Zákazník uhradí všechny poplatky v měně uvedené na faktuře. Všechny poplatky jsou splatné do 30 dnů po datu vystavení faktury. Společnost Google není povinna poskytovat více faktur. Platby bankovním převodem musí obsahovat bankovní informace poskytnuté společností Google.
   • 2.3 Daně.
    • (a) Zákazník nese odpovědnost za veškeré daně a je povinen zaplatit společnosti Google poplatky za služby bez snížení o daně. Pokud bude mít společnost Google povinnost vybrat či zaplatit daně, budou tyto daně vyfakturovány zákazníkovi a ten je společnosti Google zaplatí, s výjimkou případů, kdy zákazník včas poskytne společnosti Google platné potvrzení o osvobození od daně.
    • (b) Zákazník společnosti Google poskytne všechny příslušné daňové identifikační informace, které může společnost Google vyžadovat podle příslušného zákona, aby zajistila soulad s požadavky příslušných daňových úřadů a předpisů v příslušných jurisdikcích. Zákazník bude odpovědný za to, že zaplatí (nebo společnosti Google uhradí) všechny daně, úroky či pokuty vyplývající z chybného vykazování zákazníka.
   • 2.4 Platební spory. Jakékoli námitky vůči platbám musí být uplatněny před datem splatnosti příslušné platby. Pokud smluvní strany určí, že nepřesnosti fakturace vznikly na straně společnosti Google, společnost Google nevystaví opravenou fakturu, ale vydá opravný daňový doklad určující nesprávnou částku na příslušné faktuře. Jestliže faktura, vůči níž byly uplatněny námitky, dosud nebyla uhrazena, společnost Google použije k její úhradě opravný daňový doklad a zákazník bude povinen doplatit výsledný zůstatek této faktury. Žádná část této smlouvy neukládá společnosti Google povinnost poskytovat nějaké straně úvěr.
   • 2.5 Neuhrazené platby; Pozastavení. Platby v prodlení budou od data splatnosti až do úplného uhrazení zatíženy úrokem ve výši 1,5 % za měsíc (nebo nejvyšší sazbou přípustnou ze zákona, pokud je nižší). Zákazník bude odpovědný za veškeré přiměřené náklady (včetně poplatků za právní zastupování), které vzniknou společnosti Google při inkasování těchto neuhrazených částek. Pokud nebude zákazníkova platba za služby uhrazena, společnost Google může služby pozastavit nebo ukončit smlouvu z důvodu porušení podmínek podle oddílu 8.3 (Ukončení z důvodu porušení podmínek).
   • 2.6 Číslo objednávky není vyžadováno. Zákazník je povinen uhradit všechny příslušné poplatky, aniž by po společnosti Google požadoval uvedení čísla objednávky na faktuře od společnosti Google (nebo jiným způsobem).
   • 2.7 Úpravy cen. Společnost Google může ceny kdykoli upravit, pokud není v dodatku nebo formuláři objednávky výslovně uvedeno jinak. Společnost Google zákazníka o jakýchkoli změnách uvědomí přinejmenším 30 dní předem. Po uplynutí těchto 30 dnů se ceny pro zákazníka změní na začátku dalšího smluvního období objednávky zákazníka.
  • 3. Povinnosti zákazníka.
   • 3.1 Povolená používání. Používání služeb podle této smlouvy je povoleno pouze (a) neziskovým vzdělávacím institucím splňujícím kritéria uvedená na adrese https://support.google.com/a/answer/134628?hl=cs, která může být aktualizována, a (b) dalším neziskovým subjektům (dle definice podle příslušných předpisů).
   • 3.2 Soulad. Zákazník (a) zajistí, aby používání služeb zákazníkem a jeho koncovými uživateli probíhalo v souladu se smlouvou, (b) vynaloží obchodně přiměřené úsilí, aby zabránil neoprávněnému přístupu ke službám nebo neoprávněnému používání služeb a případně takový přístup nebo používání ukončil, a (c) ihned společnost Google upozorní na jakékoli jemu známé neoprávněné použití služeb, účtu či zákazníkova hesla nebo neoprávněný přístup k nim. Společnost Google si vyhrazuje právo provést šetření potenciálního porušení zásad přijatelného užívání zákazníkem, přičemž toto šetření může zahrnovat kontrolu dat zákazníka.
   • 3.3 Ochrana soukromí. Zákazník je odpovědný za veškeré potřebné souhlasy nebo oznámení, které umožní (a) používání a přijetí služeb zákazníkem; a (b) přístup společnosti Google k datům poskytnutým zákazníkem (včetně zákaznických dat) a jejich uchovávání a zpracovávání podle této smlouvy.
   • 3.4 Omezení. Zákazník nebude a ani neumožní koncovým uživatelům (a) kopírovat nebo upravovat služby ani vytvářet z nich odvozené dílo, (b) zpětně je analyzovat, dekompilovat, překládat, rozebírat nebo se jinak pokoušet extrahovat zdrojový kód služeb (kromě rozsahu, ve kterém je toto omezení výslovně zakázáno příslušným zákonem), (c) prodávat, přeprodávat, distribuovat a převádět služby nebo poskytovat jejich podlicence, (d) služby používat ani se k nim připojovat za účelem použití: (i) k vysoce rizikovým činnostem, (ii) porušujícího zásady přijatelného užívání, (iii) způsobem cíleným tak, aby nedošlo k účtování poplatků (včetně vytvoření více zákaznických účtů, které mají simulovat nebo jednat jako jeden zákaznický účet nebo obcházet kvóty či omezení použití konkrétní služby), (iv) k těžbě kryptoměn bez předchozího písemného souhlasu společnosti Google, (v) k uskutečňování nebo přijímání hovorů tísňové linky, není-li ve smluvních podmínkách upravujících používání konkrétní služby uvedeno jinak, (vi) s materiály nebo k činnostem podléhajícím předpisům ministerstva zahraničních věcí USA upravujícím mezinárodní obchod se zbraněmi („ITAR“), (vii) způsobem, který porušuje nebo způsobuje porušení zákonů upravujících export, ani (viii) k přenosu, ukládání či zpracování informací o zdravotním stavu podléhajícím americkému zákonu HIPAA s výjimkou případů povolených uzavřenou smlouvou BAA ve spojitosti se zákonem HIPAA.
   • 3.5 Doplňkové služby. Společnost Google zákazníkovi a jeho koncovým uživatelům zpřístupňuje volitelné doplňkové služby. Používání doplňkových služeb podléhá smluvním podmínkám vztahujícím se na tyto doplňkové služby. Zákazník může doplňkové služby kdykoli zapnout nebo vypnout v administrátorské konzoli. Než zákazník umožní koncovým uživatelům mladším 18 let přístup k doplňkovým službám, které hodlá zapnout, nebo jejich používání, získá souhlas rodičů se shromažďováním a použitím osobních údajů v těchto doplňkových službách.
   • 3.6 Administrace služeb. Zákazník může prostřednictvím administrátorské konzole určit jednoho nebo více administrátorů, kteří budou mít oprávnění připojit se k administrátorským účtům. Zákazník je odpovědný za (a) zachování důvěrnosti a zabezpečení účtů koncových uživatelů a souvisejících hesel a (b) jakékoli používání účtů koncových uživatelů. Zákazník souhlasí s tím, že odpovědnost společnosti Google se nevztahuje na vnitřní správu nebo administraci služeb pro zákazníka ani koncové uživatele.
   • 3.7 Sledování zneužití. Za sledování e-mailů odeslaných na aliasy „abuse“ a „postmaster“ pro názvy domén zákazníka, odpovědi ně a jejich další zpracovávání je výhradně odpovědný zákazník, avšak společnost Google může e-maily odeslané na tyto aliasy monitorovat, aby identifikovala případné zneužití služeb.
   • 3.8 Podávání žádostí o další účty koncových uživatelů během období objednávky. Zákazník může během období objednávky prostřednictvím dalšího formuláře objednávky nebo objednávky distributora či objednávkou v administrátorské konzoli požádat o další účty koncových uživatelů. Tyto další účty koncových uživatelů budou mít poměrnou dobu platnosti končící poslední den příslušného období objednávky.
  • 4. Pozastavení.
   • 4.1 Porušení zásad přijatelného užívání. Zjistí-li společnost Google, že používání služeb zákazníkem nebo koncovým uživatelem porušuje zásady přijatelného užívání, zákazníka uvědomí a bude po něm požadovat nápravu tohoto porušení. Pokud zákazník toto porušení nenapraví do 24 hodin od žádosti společnosti Google, může mu společnost Google pozastavit veškeré nebo částečné používání služeb, dokud nebude porušení napraveno. Pozastavení služeb může zahrnovat odstranění nebo zrušení sdílení obsahu, který zásady přijatelného užívání porušuje.
   • 4.2 Další pozastavení. Bez ohledu na oddíl 4.1 (Porušení zásad přijatelného užívání) může společnost Google okamžitě pozastavit veškeré nebo částečné používání služeb zákazníkem (včetně používání souvisejícího účtu), pokud (a) se bude společnost Google důvodně domnívat, že používání služeb zákazníkem nebo některým jeho koncovým uživatelem může mít negativní vliv na služby, používání služeb jiným zákazníkem nebo jeho koncovými uživateli nebo síť společnosti Google či servery používané k poskytování služeb, (b) vznikne podezření na neautorizovaný přístup třetí strany ke službám, (c) se bude společnost Google důvodně domnívat, že okamžité pozastavení je nutné pro zajištění souladu s příslušnými předpisy nebo nařízeními, nebo (d) zákazník poruší ujednání v oddíle 3.3 (Omezení) nebo smluvní podmínky upravující používání konkrétní služby. Pozastavení společnost Google zruší, jakmile budou dané okolnosti, které k němu vedly, vyřešeny. S výjimkou případů zakázaných příslušnými předpisy společnost Google zákazníka na jeho žádost uvědomí o důvodech pozastavení, jakmile to bude přiměřeně možné.
  • 5. Práva duševního vlastnictví; Ochrana zákaznických dat; Zpětná vazba; Používání prvků značky ve službách.
   • 5.1 Práva duševního vlastnictví. Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, neposkytuje tato smlouva žádné straně odvozená ani jiná práva na obsah nebo duševní vlastnictví druhé smluvní strany. Mezi smluvními stranami platí, že zákazník vlastní všechna práva duševního vlastnictví představovaného zákaznickými daty a společnost Google vlastní všechna práva duševního vlastnictví představovaného službami.
   • 5.2 Ochrana zákaznických dat. Společnost Google bude mít k zákaznickým datům přístup a bude je používat pouze za účelem poskytování služeb a služeb technické podpory zákazníkovi nebo v jiných případech na pokyn zákazníka. Aniž by tím docházelo k omezení všeobecnosti předchozí věty, společnost Google nebude zpracovávat zákaznická data pro reklamní účely ani nebude ve službách reklamy zobrazovat. Společnost Google zavedla a bude udržovat administrativní, fyzická a technická bezpečnostní opatření za účelem ochrany zákaznických dat, jak je dále popsáno v dodatku o zpracování dat.
   • 5.3 Zpětná vazba od zákazníka. Na základě vlastního uvážení může zákazník společnosti Google poskytnout zpětnou vazbu nebo návrhy týkající se služeb (dále jen „zpětná vazba“). V takovém případě může společnost Google a její spřízněné subjekty tuto zpětnou vazbu používat bez omezení a závazků vůči zákazníkovi.
   • 5.4 Používání prvků značky ve službách. Společnost Google bude ve službách zobrazovat pouze takové prvky značky zákazníka, které zákazník schválí jejich nahráním do služeb. Společnost Google bude takové prvky značky zákazníka zobrazovat v určených oblastech webových stránek zobrazujících služby zákazníkovi nebo jeho koncovým uživatelům. Podrobnosti použití prvků značky může zákazník upřesnit v administrátorské konzoli. Společnost Google může na takových webových stránkách zobrazovat také své vlastní prvky značky a označit tak, že je poskytovatelem služeb.
  • 6. Služby technické podpory. Společnost Google bude zákazníkovi během smluvního období poskytovat služby technické podpory v souladu s pravidly služeb technické podpory. Některé úrovně služeb technické podpory zahrnují minimální opakovaný poplatek, jak je popsáno na adrese https://workspace.google.com/terms/tssg.html. Pokud zákazník svou úroveň služeb technické podpory v některém kalendářním měsíci downgraduje, společnost Google mu po zbytek daného měsíce může i nadále poskytovat služby technické podpory na stejné úrovni a účtovat za to stejné poplatky jako před downgradem.
  • 7. Důvěrné informace.
   • 7.1 Povinnosti stran. Příjemce použije důvěrné informace poskytující strany pouze k výkonu svých práv a plnění povinností podle smlouvy a bude je s přiměřenou péčí chránit před zveřejněním. Příjemce nesdělí důvěrné informace třetím osobám, s výjimkou jejich sdělení spřízněným subjektům, zaměstnancům, zástupcům nebo odborným poradcům (dále jen „zmocněnci“), kteří k těmto informacím potřebují přístup a kteří se písemně zavázali (nebo jsou v případě odborných poradců vázáni jiným způsobem) udržet tyto informace v tajnosti. Příjemce zajistí, aby zmocněnci používali přijaté důvěrné informace pouze k výkonu práv a plnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
   • 7.2 Povinné zveřejnění. Bez ohledu na jakákoli protichůdná ujednání ve smlouvě může příjemce nebo jeho spřízněné subjekty důvěrné informace zveřejnit také v míře vyžadované příslušným právním řízením, a to za předpokladu, že příjemce nebo jeho spřízněné subjekty vynaloží obchodně přiměřené úsilí, aby (a) před takovým zveřejněním důvěrných informací ihned uvědomil druhou stranu a (b) splnil přiměřené požadavky druhé strany odmítající zveřejnění jejích důvěrných informací. Bez ohledu na výše zmíněné se pododdíly (a) a (b) neuplatní, pokud příjemce určí, že jejich splnění by mohlo (i) mít za následek narušení právního řízení, (ii) narušit vyšetřování vedené státními orgány nebo (iii) mít za následek smrt či vážnou fyzickou újmu jednotlivce.
  • 8. Doba platnosti a ukončení.
   • 8.1 Doba platnosti smlouvy. Doba platnosti této smlouvy (dále jen „doba platnosti“) začne datem účinnosti a bude trvat, dokud nebude smlouva ukončena nebo neobnovena, jak je uvedeno v tomto oddíle 8 (Doba platnosti a ukončení).
   • 8.2 Obnovení. Na konci každého období objednávky se služby (a všechny účty koncových uživatelů, od kterých se dříve odvíjely poplatky) automaticky obnoví do dalšího 12měsíčního období objednávky. Pokud některá ze stran nechce služby obnovit, bude ohledně toho druhou smluvní stranu informovat alespoň 15 dní před koncem v té době aktuálního období objednávky a toto oznámení o neobnovení nabude účinnosti na konci v té době aktuálního období objednávky.
   • 8.3 Ukončení z důvodu porušení podmínek. V rozsahu, jaký dovolují příslušné právní předpisy, může každá ze stran tuto smlouvu okamžitě písemně ukončit, pokud (a) se druhá strana dopustila závažného porušení této smlouvy a nezjednala nápravu do třiceti dnů od obdržení písemného upozornění nebo (b) druhá smluvní strana zastavila obchodní činnost nebo vůči ní bylo zahájeno insolvenční řízení, které není do 90 dnů ukončeno zamítnutím návrhu.
   • 8.4 Ukončení podle potřeby. Zákazník může služby kdykoli přestat používat. S výhradou splnění všech příslušných finančních závazků zákazníka podle formuláře objednávky nebo této smlouvy (včetně platby všech poplatků za období objednávky) může zákazník podle potřeby ukončit také tuto smlouvu, a to na základě předchozího písemného oznámení.
   • 8.5 Ukončení na základě příslušných právních norem; Porušení právních předpisů. Společnost Google může tuto smlouvu nebo příslušný formulář objednávky ihned písemně ukončit, pokud se důvodně domnívá, že (a) další poskytování služby používané zákazníkem by porušovalo příslušné právní předpisy nebo (b) zákazník porušil protikorupční zákony nebo zákony upravující export či způsobil, že tyto zákony porušila společnost Google. Pokud společnost Google ukončí smlouvu podle oddílu 8.5(a), je povinna v poměrné výši vrátit poplatky, které zákazník skutečně zaplatil a které se vztahují k období po ukončení.
   • 8.6 Účinnost ukončení nebo neobnovení. V případě ukončení nebo neobnovení smlouvy (a) není-li v této smlouvě uvedeno jinak, budou ukončena všechna práva na služby a přístup k nim (včetně přístupu k zákaznickým datům), a (b) všechny poplatky, které zákazník dluží společnosti Google, budou splatné okamžitě po přijetí poslední faktury zákazníkem.
   • 8.7 Vyloučení vracení plateb. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, při ukončení nebo neobnovení této smlouvy podle kteréhokoli oddílu (včetně dodatku o zpracování dat) nevzniká společnosti Google žádná povinnost vrácení peněz.
  • 9. Publicita. Zákazník může v souladu s pravidly pro nakládání s ochrannými známkami veřejně uvést, že je zákazníkem služeb. Chce-li zákazník ve spojení se službami používat prvky značky společnosti Google, musí od společnosti Google získat písemný souhlas způsobem uvedeným v pravidlech pro nakládání s ochrannými známkami. Společnost Google může jméno zákazníka nebo jeho prvky značky uvést v seznamu svých zákazníků, a to online i v propagačních materiálech. Zároveň ho může jako zákazníka služeb uvádět ústně. Žádná ze stran nepotřebuje souhlas druhé strany podle tohoto oddílu 9 (Publicita) k veřejnému prohlášení, které v podstatě odpovídá dříve schválenému veřejnému prohlášení. Jakékoli použití prvků značky druhé strany je ve prospěch strany, která k nim drží práva duševního vlastnictví. Každá strana může právo druhé strany na používání prvků značky podle tohoto oddílu 9 (Publicita) odvolat, a to písemným oznámením druhé straně a poskytnutím přiměřené lhůty pro zastavení používání.
  • 10. Prohlášení a záruky. Každá strana prohlašuje a zaručuje, že (a) je zcela oprávněna k uzavření této smlouvy a (b) bude dodržovat všechny příslušné právní předpisy a nařízení, které se vztahují na poskytování, příjem nebo používání služeb.
  • 11. Odmítnutí záruk. Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, v nejvyšším možném rozsahu, jaký dovolují příslušné právní předpisy, společnost Google neposkytuje a výslovně odmítá (a) další záruky jakéhokoli druhu, ať již výslovné, mlčky předpokládané, dané zákonem či jiné, včetně záruk obchodovatelnosti, způsobilosti pro konkrétní účel, neporušení vlastnických práv a bezchybnosti a nepřerušovanosti provozu, a (b) záruky týkající se obsahu a informací zpřístupněných prostřednictvím služeb.
  • 12. Omezení odpovědnosti.
   • 12.1 Omezení nepřímé odpovědnosti. V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy a s výhradou oddílu 12.3 (Neomezená odpovědnost) nebude mít žádná ze stran odpovědnost týkající se nebo vyplývající z této smlouvy za (a) náhradu nepřímé, následné, zvláštní či vedlejší škody nebo náhradu škody s funkcí trestu ani (b) ušlý zisk či tržby a ztrátu úspor či poškození dobrého jména.
   • 12.2 Omezení částky odpovědnosti. Celková odpovědnost každé strany za škody týkající se nebo vyplývající z této smlouvy je omezena na vyšší z těchto částek: (a) 1 000 USD nebo (b) poplatky uhrazené zákazníkem během 12 měsíců předcházejících události, která byla příčinou vzniku odpovědnosti.
   • 12.3 Neomezená odpovědnost. Žádná část této smlouvy nevylučuje ani neomezuje odpovědnost žádné ze stran za:
    • (a) podvod či úmyslné uvedení v omyl,
    • (b) povinnosti dle oddílu 13 (Odškodnění),
    • (c) porušení práv duševního vlastnictví druhé strany,
    • (d) případné povinnosti platit podle této smlouvy,
    • (e) záležitosti, za které podle příslušného práva nelze vyloučit ani omezit odpovědnost.
  • 13. Odškodnění.
   • 13.1 Povinnosti společnosti Google k odškodnění. Společnost Google bude zákazníka a jeho spřízněné subjekty používající služby prostřednictvím zákazníkova účtu hájit a poskytne jim náhradu škody za odškodňované závazky v soudním řízení se třetí stranou, a to v rozsahu vyplývajícím z tvrzení, že služby či prvky značky společnosti Google porušují práva duševního vlastnictví třetí strany.
   • 13.2 Povinnosti zákazníka k odškodnění. Zákazník bude společnost Google a její spřízněné subjekty poskytující služby hájit a poskytne jim náhradu škody za odškodňované závazky v soudním řízení se třetí stranou, a to v rozsahu vyplývajícím ze (a) zákaznických dat nebo jeho prvků značky či (b) používání služeb zákazníkem nebo jeho koncovými uživateli způsobem, který porušuje zásady přijatelného užívání nebo oddíl 3.3 (Omezení).
   • 13.3 Výjimky. Povinnosti dle oddílů 13.1 (Povinnosti společnosti Google k odškodnění) a 13.2 (Povinnosti zákazníka k odškodnění) nevznikají do té míry, do jaké dané tvrzení vyplývá (a) z porušení této smlouvy odškodňovanou stranou nebo (b) ze spojení technologie a prvků značky odškodňující strany s materiály neposkytnutými odškodňující stranou podle této smlouvy, pokud takové spojení není vyžadováno touto smlouvou.
   • 13.4 Podmínky. Povinnosti dle oddílů 14.1 (Povinnosti společnosti Google k odškodnění) a 14.2 (Povinnosti zákazníka k odškodnění) jsou podmíněny tím, že:
    • (a) odškodňovaná strana musí odškodňující stranu neprodleně uvědomit o veškerých obviněních, která předcházela soudnímu řízení s třetí stranou, a přiměřeně spolupracovat s odškodňující stranou na vyřešení obvinění a soudního řízení s třetí stranou. Pokud porušení tohoto oddílu 13.4(a) poškozuje obhajobu v rámci soudního řízení třetí strany, povinnosti odškodňující strany vyplývající z oddílu 13.1 (Povinnosti společnosti Google k odškodnění) nebo 13.2 (Povinnosti zákazníka k odškodnění) (dle příslušného případu) budou omezeny úměrně poškození.
    • (b) odškodňovaná strana musí nabídnout odškodňující straně výhradní kontrolu nad tou částí soudního řízení s třetí stranou, která se týká odškodnění, a to za následujících podmínek: (i) odškodňovaná strana může na vlastní náklady jmenovat svého nerozhodujícího právního zástupce; a (ii) pro jakékoli vyrovnání, které vyžaduje, aby odškodňovaná strana uznala závazek, zaplatila peníze nebo nějak jednala (či se jednání zdržela), bude nutný předchozí písemný souhlas odškodňované strany učiněný bez zbytečného odkladu, podmínek a zdržování.
   • 13.5 Prostředky nápravy.
    • (a) Jestliže se společnost Google důvodně domnívá, že služby mohou porušovat práva k duševnímu vlastnictví třetí strany, pak společnost Google může dle vlastního uvážení a na vlastní náklady: (i) zajistit pro zákazníka právo v používání služeb pokračovat; (ii) upravit služby tak, aby práva neporušovaly, aniž by došlo k podstatnému omezení jejich funkcí; nebo (iii) nahradit služby funkčně rovnocennou alternativou neporušující práva.
    • (b) Dojde-li společnost Google k závěru, že prostředky nápravy v oddíle 13.5(a) nejsou ekonomicky přiměřené, může zastavit nebo ukončit používání dotčených služeb zákazníkem. Pokud společnost Google ukončí dotčené služby, je povinna v poměrné výši vrátit poplatky, které zákazník skutečně zaplatil a které se vztahují k období po ukončení těchto služeb.
   • 13.6 Výhradní práva a povinnosti. V tomto oddíle 13 (Odškodnění) jsou uvedeny jediné a výhradní prostředky náhrady týkající se obvinění třetí stranou z porušení práv duševního vlastnictví dle tohoto oddílu 13 (Odškodnění), aniž by tento oddíl nějak ovlivnil další práva obou stran na ukončení.
  • 14. Zákazníci distribuované domény. Tento oddíl 14 (Zákazníci distribuované domény) se uplatní, pouze pokud si zákazník objedná služby od distributora podle smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím distributora (tyto služby dále uváděny jen jako „distribuované služby“).
   • 14.1 Platné podmínky. Pro účely distribuovaných služeb:
    • (a) oddíl 2 (Platební podmínky) této smlouvy nebude platit;
    • (b) případné poplatky distributorovi budou splatné přímo distributorovi a všechny ceny za distribuované služby budou určeny výhradně mezi distributorem a zákazníkem;
    • (c) příslušné kredity podle smlouvy SLA zákazník obdrží od distributora;
    • (d) oddíl 12.2 (Omezení částky odpovědnosti) je nahrazen tímto ujednáním: „Celková odpovědnost každé strany za škody týkající se nebo vyplývající z této smlouvy je omezena na vyšší z těchto částek: (a) 1 000 USD nebo (b) poplatky distributorovi za distribuované služby uhrazené zákazníkem během 12 měsíců předcházejících události, která byla příčinou vzniku odpovědnosti.“
    • (e) veškerá obnovení služeb nebo objednávky u distributora proběhnou dle dohody mezi zákazníkem a distributorem.
    • (f) „obdobím objednávky“ v této smlouvě se rozumí období od data zahájení služeb nebo data obnovení u distribuovaných služeb, jehož délka je uvedena v objednávce u distributora, která je v té době aktuální, pokud nedojde k ukončení v souladu se smlouvou;
    • (g) „datem zahájení služeb“ v této smlouvě se rozumí datum zahájení popsané v objednávce u distributora nebo datum, kdy společnost Google distribuované služby zákazníkovi zpřístupní (pokud v objednávce u distributora datu zahájení není specifikováno).
   • 14.2 Sdílení důvěrných informací. Společnost Google může s distributorem sdílet zákazníkovy důvěrné informace jakožto se zmocněncem podle oddílu 7.1 (Povinnosti stran).
   • 14.3 Distributor jako administrátor. Dle uvážení zákazníka může mít distributor přístup k účtu zákazníka nebo účtům koncových uživatelů. Mezi společností Google a zákazníkem platí, že zákazník je výhradně odpovědný za (a) přístup distributora k zákazníkovu účtu a účtům koncových uživatelů a (b) uzavření smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím distributora, která mezi distributorem a zákazníkem vymezí práva a povinnosti týkající se distribuovaných služeb.
   • 14.4 Technická podpora distributora. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že distributor může poskytnout osobní údaje koncových uživatelů společnosti Google, jestliže je to pro distributora přiměřeně nutné k řešení případů podpory, které zákazník eskaluje k distributorovi nebo jeho prostřednictvím.
  • 15. Různé.
   • 15.1 Oznámení. Oznámení posílaná společností Google zákazníkovi podle smlouvy budou zaslána e-mailem na e-mailovou adresu pro oznámení. Zákazník bude oznámení společnosti Google podle této smlouvy posílat e-mailem na adresu legal-notices@google.com. Oznámení bude považováno za obdržené při odeslání e-mailu. Zákazník se zavazuje, že bude svou e-mailovou adresu pro oznámení během smluvního období udržovat aktuální.
   • 15.2 E-maily. Strany mohou k naplnění požadavků na písemný souhlas podle této smlouvy používat e-mail.
   • 15.3 Postoupení. Žádná strana nesmí postoupit žádnou část této smlouvy bez písemného souhlasu druhé strany, s výjimkou postoupení spřízněnému subjektu za předpokladu, že (a) postupník písemně souhlasil, že bude vázán podmínkami této smlouvy, a (b) postupitel uvědomil o postoupení druhou stranu. Každý jiný pokus o postoupení smlouvy je neplatný. Pokud zákazník postoupí smlouvu spřízněnému subjektu v jiné jurisdikci, takže dojde ke změně smluvního subjektu společnosti Google dle definice na adrese https://cloud.google.com/terms/google-entity, tato smlouva je automaticky postoupena tomuto novému smluvnímu subjektu společnosti Google.
   • 15.4 Změna v řízení. Pokud nastane u jedné ze stran změna v řízení (nevztahuje se na interní restrukturalizaci či reorganizaci, ale na změnu způsobenou například nákupem nebo prodejem akcií, sloučením nebo jinou podnikovou transakcí), dotčená strana tuto skutečnost písemně oznámí druhé straně do 30 dnů od změny. Jestliže zákazník přestane být neziskovou vzdělávací institucí nebo jiným neziskovým subjektem podle oddílu 3.1 (Povolená používání), ihned o tom společnost Google uvědomí.
   • 15.5 Vyšší moc. Smluvní strany neponesou odpovědnost za neplnění nebo prodlení v plnění v rozsahu způsobeném okolnostmi, které nebudou moci s vynaložením přiměřeného úsilí ovlivnit, včetně zásahů vyšší vůle, přírodních katastrof, teroristického útoku, povstání či války.
   • 15.6 Dílčí smlouvy. Společnost Google může plněním povinností podle této smlouvy pověřit třetí stranu, ale za veškeré tyto povinnosti ponese i nadále odpovědnost.
   • 15.7 Zastoupení. Tato smlouva nevytváří žádné zastoupení, obchodní společnost ani joint venture, jejichž účastníky by byly smluvní strany.
   • 15.8 Zřeknutí se práv. Pokud strana nebude vykonávat kterákoli práva vyplývající z této smlouvy (nebo se ve výkonu těchto práv zpozdí), nebude to považováno za zřeknutí se práv.
   • 15.9 Oddělitelnost. Bude-li kterákoli z částí této smlouvy neplatná, protiprávní nebo nevymahatelná, zbývající části smlouvy zůstanou v platnosti.
   • 15.10 Práva třetích stran. Pokud není výslovně uvedeno jinak, tato smlouva neuděluje práva ani výhody žádné třetí straně. Spřízněné subjekty společnosti Google jsou oprávněné třetí strany oddílů 5.3 (Zpětná vazba od zákazníka), 7 (Důvěrné informace) a v případě, že poskytují služby, 13.2 (Povinnosti zákazníka k odškodnění).
   • 15.11 Nápravný prostředek podle práva ekvity. Žádná část této smlouvy neomezuje schopnost některé ze stran domáhat se nápravného prostředku podle práva ekvity.
   • 15.12 Rozhodné právo. VEŠKERÉ NÁROKY, KTERÉ Z TÉTO SMLOUVY VYPLÝVAJÍ NEBO SE JÍ ČI SLUŽEB TÝKAJÍ, SE ŘÍDÍ PRÁVNÍM ŘÁDEM STÁTU KALIFORNIE, VYJMA JEHO KOLIZNÍCH NOREM, A BUDOU ROZHODOVÁNY VÝHRADNĚ U FEDERÁLNÍCH ČI STÁTNÍCH SOUDŮ V OKRESE SANTA CLARA, KALIFORNIE, USA. SMLUVNÍ STRANY SOUHLASÍ S OSOBNÍ PŘÍSLUŠNOSTÍ TĚCHTO SOUDŮ.
   • 15.13 Dodatky. S výjimkou ujednání v oddíle 1.5(b) (Úpravy smlouvy), (c) (Úpravy smluvních podmínek zveřejněných na internetu (s výjimkou dodatku o zpracování dat)) a (d) (Úpravy dodatku o zpracování dat) musí mít každý dodatek písemnou podobu, musí být podepsán oběma stranami a musí v něm být výslovně uvedeno, že se jedná o dodatek této smlouvy. Pokud společnost Google aktualizuje adresu URL uvedenou v této smlouvě, nepředstavuje to dodatek ani úpravu podmínek smlouvy.
   • 15.14 Platnost po ukončení. Ujednání v těchto oddílech zůstávají v platnosti i po vypršení platnosti nebo ukončení této smlouvy: oddíl 2 (Platební podmínky), oddíl 5 (Práva duševního vlastnictví; Ochrana zákaznických dat; Zpětná vazba; Používání prvků značky ve službách), oddíl 7 (Důvěrné informace), oddíl 8.6 (Účinnost ukončení nebo neobnovení), oddíl 11 (Odmítnutí záruk), oddíl 12 (Omezení odpovědnosti), oddíl 13 (Odškodnění), oddíl 14.1 (Platné podmínky), oddíl 14.2 (Sdílení důvěrných informací) a oddíl 15 (Různé).
   • 15.15 Úplná dohoda. V této smlouvě jsou uvedeny všechny podmínky, na kterých se strany dohodly, a smlouva ukončuje a nahrazuje veškeré další smlouvy týkající se jejího předmětu, včetně dřívějších verzí této smlouvy. Při uzavření této smlouvy nespoléhala žádná ze stran na žádné prohlášení, tvrzení či záruku (uvedené z nedbalosti či v dobré víře), s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě, a žádné ze stran nevzniká na základě takového prohlášení, tvrzení či záruky žádné právo ani prostředky nápravy.
   • 15.16 Protichůdné smluvní podmínky. Jestliže vznikne rozpor mezi dokumenty, které tvoří tuto smlouvu, potom budou tyto dokumenty platit v tomto pořadí: formulář objednávky, dodatek o zpracování dat, zbývající část této smlouvy (kromě smluvních podmínek zveřejněných na internetu), smluvní podmínky zveřejněné na internetu (mimo dodatek o zpracování dat).
   • 15.17 Záhlaví. Záhlaví a popisky použité v této smlouvě slouží pouze pro informaci a nemají žádný vliv na výklad smlouvy.
   • 15.18 Protichůdné jazykové verze. Pokud je tato smlouva přeložena do jiného jazyka než angličtina a mezi anglickým textem a přeloženým textem je rozpor, platí text v anglickém jazyce, pokud není v přeloženém textu výslovně uvedeno jinak.
   • 15.19 Definice.
    • „Účtem“ se rozumí identifikační údaje zákazníkova účtu Google a související přístup ke službám podle této smlouvy.
    • „Doplňkovými službami“ se rozumějí produkty, služby a aplikace, které nejsou součástí služeb podle této smlouvy, ale mohou společně s nimi být poskytovány.
    • „Smluvními podmínkami vztahujícími se na používání doplňkových služeb“ se rozumí v té době aktuální smluvní podmínky na adrese https://workspace.google.com/intl/en/terms/additional_services.html.
    • „Účtem administrátora“ se rozumí typ účtu koncového uživatele, který zákazník (či případně distributor) může používat ke správě služeb.
    • „Administrátorskou konzolí“ se rozumí online konzole a nástroje poskytované společností Google zákazníkovi ke správě služeb.
    • „Administrátory“ se rozumějí pracovníci, které zákazník pověřil, aby jeho jménem spravovali služby pro koncové uživatele, a kteří mají možnost mít přístup k zákaznickým datům a účtům koncových uživatelů. Součástí přístupu je možnost sledovat, používat, upravovat, zadržovat nebo zpřístupnit třetím osobám data dostupná koncovým uživatelům propojená s jejich účty a přístup k nim.
    • „Reklamou“ se rozumí online reklamy zobrazované společností Google koncovým zákazníkům, mezi něž nepatří takové reklamy, u kterých si zákazník ve zvláštní smlouvě výslovně zvolil, aby mu je společnost Google nebo její spřízněný subjekt ve spojitosti se službami zobrazovaly (například reklamy služby Google AdSense implementované zákazníkem na webu vytvořeném zákazníkem pomocí služby „Weby Google“ v rámci služeb).
    • „Spřízněným subjektem“ se rozumí jakýkoli subjekt, který smluvní stranu přímo či nepřímo řídí, nebo je naopak stranou řízen či je spolu s ní pod společnou kontrolou.
    • „Ročním poplatkem“ se rozumí roční poplatek za služby uvedený ve formuláři objednávky
    • „Protikorupčními zákony“ se rozumějí všechny příslušné obchodní a veřejné zákony proti podplácení, včetně amerického zákona proti zahraničním korupčním praktikám (Foreign Corrupt Practices Act) z roku 1977 a britského zákona proti korupci (Bribery Act) z roku 2010, které zakazují nabízení úplatků v podobě čehokoli nezanedbatelné hodnoty, a to jak přímo, tak nepřímo, komukoli, včetně vládních úředníků, za účelem získání nebo udržení zakázky nebo získání jakékoli nezákonné obchodní výhody. Mezi státní úředníky patří všichni státní zaměstnanci, kandidáti na veřejné funkce, členové královských rodin a zaměstnanci státem vlastněných či ovládaných společností, veřejných mezinárodních organizací a politických stran.
    • „Zásadami přijatelného užívání“ se rozumí v té době aktuální zásady přijatelného užívání pro služby uvedené na adrese https://workspace.google.com/intl/cs/terms/use_policy.html.
    • „BAA“ nebo „smlouva o obchodním partnerství“ je dodatek k této smlouvě týkající se nakládání s chráněnými zdravotními údaji (jak jsou definovány v zákoně HIPAA).
    • „Datem zahájení fakturace“ se rozumí datum, od kterého bude společnost Google účtovat poplatky za služby.
    • „Prvky značky“ se rozumí obchodní názvy, ochranné známky, značky služby, loga, názvy domén a jiné charakteristické prvky značky jednotlivých stran, jak si je tyto strany průběžně zajistí.
    • „Důvěrnými informacemi“ se rozumějí informace, které jedna strana (nebo spřízněný subjekt) sdělí druhé straně v souvislosti s touto smlouvou a které jsou označeny jako důvěrné nebo by za daných okolností byly obvykle za důvěrné považovány. Nepatří mezi ně informace, které jsou příjemcem nezávisle vytvořené, jsou příjemci oprávněně předány třetí stranou bez povinnosti mlčenlivosti nebo pronikly na veřejnost bez zavinění příjemce. S výhradou předchozí věty představují zákaznická data důvěrné informace zákazníka.
    • „Řízením“ se rozumí kontrola nad více než 50 procenty hlasovacích práv nebo podílů na vlastním kapitálu smluvní strany.
    • „Základními službami“ se rozumí v té době aktuální „základní služby“ popsané ve shrnutí služeb, bez nabídek třetích stran.
    • „Zákaznickými daty“ se rozumí data odeslaná, uchovávaná nebo přijatá prostřednictvím služeb zákazníkem nebo jeho koncovými uživateli.
    • „Dodatkem o zpracování dat“ se rozumějí v té době aktuální smluvní podmínky popisující ochranu zákaznických dat a závazky ohledně jejich zpracování, jak jsou uvedeny na adrese https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html.
    • „E-mailovou adresou v doméně“ se rozumí e-mailová adresa v názvu domény určená pro použití ve spojitosti se službami.
    • „Názvem domény“ se rozumí název domény uvedený ve formuláři objednávky nebo v objednávce u distributora určený pro použití ve spojitosti se službami.
    • „Koncovými uživateli“ se rozumí fyzické osoby, kterým zákazník umožní používat služby a ve vztahu ke službám podléhají správě administrátorem. Koncovými uživateli mohou být zaměstnanci spřízněných subjektů zákazníka a dalších třetích stran.
    • „Účtem koncového uživatele“ se rozumí účet hostovaný společností Google, vytvořený zákazníkem prostřednictvím služeb a určený pro koncového uživatele k používání služeb.
    • „Zákony upravujícími export“ se rozumí všechny platné zákony a další právní předpisy týkající se exportu a reexportu, včetně (a) správního nařízení a vyhlášky o exportu vydané Ministerstvem obchodu USA („EAR“), (b) obchodních a ekonomických sankcí uvalených Úřadem pro řízení zahraničních aktiv při Ministerstvu financí USA a (c) předpisů Ministerstva zahraničních věcí USA upravujících mezinárodní obchod se zbraněmi („ITAR“).
    • „Poplatky“ se rozumí (a) částka získaná vynásobením počtu služeb používaných nebo objednaných zákazníkem cenou těchto služeb nebo (b) příslušné poplatky za služby technické podpory, plus případné daně.
    • „Centrem nápovědy“ se rozumí centrum nápovědy společnosti Google dostupné na adrese https://www.google.com/support.
    • „Vysoce rizikovými činnostmi“ se rozumějí činnosti, při kterých by použití služeb nebo jejich selhání mohlo způsobit smrt, úraz nebo poškození životního prostředí či majetku (například použití v jaderných zařízeních, při řízení letového provozu nebo ve zdravotnictví či zbrojařském průmyslu).
    • „HIPAA“ je zkratkou pro zákon Health Insurance Portability and Accountability Act z roku 1996 ve znění pozdějších úprav a označuje také související legislativu a prováděcí předpisy.
    • Slovem „včetně“ se uvádí neúplný výčet.
    • „Odškodňovanými závazky“ se rozumějí (i) náklady na mimosoudní vyrovnání schválené odškodňující stranou; a (ii) náhrady škod a soudních nákladů přiznané v konečném rozsudku soudu příslušné jurisdikce k tíži odškodňované straně.
    • „Právy duševního vlastnictví“ se rozumějí veškerá patentová a autorská práva, práva k ochranné známce, případná práva k obchodnímu tajemství, k návrhům, k databázím a k názvu domény, osobnostní práva a veškerá další práva duševního vlastnictví (zapsaná i nezapsaná) ve všech zemích světa.
    • „Právním řízením“ se rozumí požadavek na zveřejnění informací vydaný dle zákona, vládní vyhlášky, soudního příkazu, předvolání k soudu, nařízení nebo na základě jiného zákonného oprávnění, právního postupu nebo podobného procesu.
    • „Odpovědností“ se rozumí jakákoli odpovědnost, ať již smluvní, občanskoprávní (včetně odpovědnosti za nedbalost) nebo jiná, bez ohledu na její předvídatelnost nebo na to, zda ji smluvní strany braly v úvahu.
    • „Měsíčním poplatkem“ se rozumí měsíční poplatek za služby uvedený ve formuláři objednávky.
    • „E-mailovou adresou pro oznámení“ se rozumí e-mailové adresy určené zákazníkem v administrátorské konzoli.
    • „Formulářem objednávky“ se rozumí online stránka nebo stránky objednávky, případně jiný dokument objednávky přijatelný pro společnost Google podle této smlouvy, vydaný společností Google a přijatý či podepsaný zákazníkem, upřesňující služby, které si zákazník od společnosti Google podle této smlouvy objednává.
    • „Obdobím objednávky“ se rozumí období od data zahájení služeb trvající po dobu určenou ve formuláři objednávky, nedojde-li k ukončení v souladu s touto smlouvou. Pokud se na služby nevztahuje žádný formulář objednávky, úvodním obdobím objednávky je období začínající datem účinnosti a trvající 12 měsíců.
    • „Dalšími službami“ se rozumí v té době aktuální „další služby“ popsané ve shrnutí služeb, bez nabídek třetích stran.
    • „Cenami“ se rozumí v té době platné ceny za služby popsané na adrese https://workspace.google.com/intl/cs/pricing.html, pokud není v dodatku nebo formuláři objednávky dohodnuto jinak. Ceny nezahrnují daně.
    • „Distributorem“ se rozumí autorizovaný nezávislý distributor, který je třetí stranou a prodává nebo dodává služby zákazníkovi.
    • „Smlouvou o poskytování služeb prostřednictvím distributora“ se rozumí zvláštní smlouva mezi zákazníkem a distributorem týkající se služeb. Smlouva o poskytování služeb prostřednictvím distributora je nezávislá na této smlouvě a tato smlouva se jí nezabývá.
    • „Poplatky distributorovi“ jsou případné poplatky za služby používané nebo objednané zákazníkem dle dohody ve smlouvě o poskytování služeb prostřednictvím distributora plus případné daně.
    • „Objednávkou u distributora“ se rozumí formulář objednávky (včetně formuláře obnovené objednávky) vydaný distributorem a podepsaný zákazníkem, ve kterém distributor uvádí, jaké služby si od něj zákazník objednává.
    • „Smluvními podmínkami upravujícími používání konkrétní služby“ se rozumí v té době aktuální smluvní podmínky vztahující se na konkrétní službu nebo služby uvedené na adrese https://workspace.google.com/intl/cs/terms/service-terms.
    • „Službami“ se rozumí základní služby a další služby zahrnuté ve v té době aktuální příslušné verzi Google Workspace for Education.
    • „Datem zahájení služeb“ se rozumí datum zahájení uvedené ve formuláři objednávky nebo, v případě, že ve formuláři objednávky žádné datum zahájení uvedeno není, datum, kdy společnost Google zákazníkovi služby zpřístupní.
    • „Shrnutím služeb“ se rozumí v té době aktuální popis dostupný na adrese https://workspace.google.com/intl/cs/terms/user_features.html.
    • „Smlouvou SLA“ se rozumí v té době platná smlouva o úrovni poskytovaných služeb uvedená na adrese https://workspace.google.com/intl/cs/terms/sla.html.
    • „Pozastavením“ se rozumí znemožnění přístupu ke službám či jejich součástem nebo znemožnění jejich používání.
    • „Daněmi“ se rozumějí veškeré vládou nařízené daně s výjimkou daní vycházejících z čistého příjmu, celkového jmění, hodnoty aktiv, hodnoty majetku společnosti Google nebo z pracovního poměru.
    • „Doba platnosti“ má význam uvedený v oddíle 8 (Doba platnosti a ukončení) této smlouvy.
    • „Soudním řízením s třetí stranou“ se rozumí jakékoli oficiální soudní řízení zahájené nespřízněnou třetí stranou před soudem nebo vládním tribunálem (včetně odvolacího řízení).
    • „Nabídkami třetích stran“ se rozumí služby, software, produkty a další nabídky třetích stran, které nejsou zahrnuty mezi služby.
    • „Pravidly pro nakládání s ochrannými známkami“ se rozumí v té době platná pravidla společnosti Google pro používání prvků značky společnosti Google třetí stranou na adrese http://www.google.com/permissions/guidelines.html.
    • „Službou technické podpory“ se rozumí v té době platná služba technické podpory společnosti Google.
    • „Pravidly služeb technické podpory“ se rozumí v té době platná pravidla společnosti Google pro služby technické podpory uvedená na adrese https://workspace.google.com/intl/cs/terms/tssg.html.
    • „Smluvními podmínkami zveřejněnými na internetu“ se souhrnně rozumí zásady přijatelného užívání, dodatek o zpracování dat, smluvní podmínky upravující používání konkrétní služby, smlouva SLA a pravidla služeb technické podpory.
  • 16. Smluvní podmínky pro konkrétní oblast. Pokud je fakturační adresa zákazníka v oblasti uvedené níže, zákazník souhlasí s těmito příslušnými úpravami smlouvy:
   • Asie a Tichomoří – všechny oblasti
    • Oddíl 2.3 (Daně) je nahrazen těmito ujednáními:
    • 2.3 Daně. Společnost Google uvede jednotlivě všechny fakturované daně. Pokud nějaké platby hrazené společnosti Google podléhají srážkové dani, zákazník zvýší částku placenou společnosti Google tak, aby čistá částka přijatá společností Google odpovídala fakturované částce bez snížení o daně.
    • Definice daní v oddíle 15.19 (Definice) je nahrazena takto:
    • 15.19 Definice.
    • „Daněmi“ se rozumí veškeré vládou nařízené daně dle příslušného zákona týkajícího se poskytování a výkonu služeb mimo jiné včetně veškerých cel a přímých či nepřímých daní včetně všech souvisejících pokut a úroků s výjimkou daní vycházejících ze zisku společnosti Google.
   • Asie a Tichomoří – všechny oblasti kromě Austrálie, Japonska, Indie, Nového Zélandu, Singapuru a Latinská Amerika – všechny oblasti
    • Oddíl 15.12 (Rozhodné právo) je nahrazen takto:
    • 15.12 Rozhodné právo; Rozhodčí řízení.
     • VŠECHNY SOUDNÍ SPORY OHLEDNĚ NÁROKŮ, KTERÉ VYPLYNOU Z TÉTO SMLOUVY NEBO SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB GOOGLE NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI (VČETNĚ SPORŮ TÝKAJÍCÍCH SE INTERPRETACE NEBO PLNĚNÍ TÉTO SMLOUVY) – dále jen „spory“ – SE BUDOU ŘÍDIT PRÁVNÍM ŘÁDEM STÁTU KALIFORNIE V USA, VYJMA JEHO KOLIZNÍCH NOREM.
     • (b) Jakýkoliv spor se strany v dobré víře pokusí vyřešit do 30 dní od jeho vzniku. Jestliže nedojde k vyřešení sporu do 30 dnů, musí být postoupen Mezinárodnímu centru pro řešení sporů (International Centre for Dispute Resolution) při Americké asociaci pro rozhodčí řízení (American Arbitration Association) k projednání v souladu s jeho pravidly pro urychlená komerční rozhodčí řízení platná k datu této smlouvy (dále jen „pravidla“).
     • (c) Strany si vzájemně vyberou jednoho rozhodce. Rozhodčí řízení bude vedeno v angličtině v okrese Santa Clara v Kalifornii, USA.
     • (d) Každá ze stran může požádat kterýkoli příslušný soud o předběžné nebo obdobné opatření nezbytné k ochraně jejích práv před skončením rozhodčího řízení. Rozhodce může nařídit předběžné nebo obdobné opatření odpovídající prostředkům nápravy a omezením ve smlouvě.
     • (e) S výhradou požadavků na důvěrnost v pododdíle (g) může kterákoli ze stran podat u příslušného soudu návrh na vydání příkazu nutného k ochraně práv či vlastnictví dané strany. Tento návrh nebude považován za porušení tohoto oddílu týkajícího se rozhodného práva a rozhodčího řízení ani za vzdání se práv podle tohoto oddílu a nebude mít vliv na pravomoci rozhodce včetně práva na přezkoumání soudního rozhodnutí. Strany sjednávají, že soudy okresu Santa Clara v Kalifornii v USA mohou vydat jakýkoli příkaz podle tohoto pododdílu 15.12 (e).
     • (f) Rozhodčí nález bude konečný a pro strany závazný a jeho vykonání lze vymáhat u kteréhokoli příslušného soudu včetně soudu s příslušností, do které spadá kterákoli ze stran nebo její majetek.
     • (g) Rozhodčí řízení vedené v souladu s tímto oddílem 15.12 (Rozhodné právo; Rozhodčí řízení) bude považováno za důvěrné informace podle oddílu 7 (Důvěrné informace) včetně (i) informací o jeho existenci, (ii) informací zveřejněných během tohoto řízení a (iii) veškeré ústní komunikace nebo dokumentů týkajících se rozhodčího řízení. Kromě práv týkajících se sdělování podle oddílu 7 (Důvěrné informace) mají strany právo sdělit informace popsané v tomto pododdíle 15.12 (g) před příslušný soudem, pokud je to nutné k vydání příkazu podle pododdílu 15.12 (e) nebo k vykonání rozhodnutí rozhodčího nálezu, ale strany musí požádat, aby tato soudní řízení byla vedena neveřejně.
     • (h) Strany uhradí poplatky za rozhodce, poplatky za odborníky jmenované rozhodcem a výdaje s nimi spojené a administrativní výdaje rozhodčího centra v souladu s pravidly. V konečném rozhodnutí určí rozhodce závazek neúspěšné strany uhradit vítězné straně částku předem zaplacenou za tyto poplatky.
     • (i) Bez ohledu na konečné rozhodnutí rozhodce týkající se sporu ponese každá strana náklady na vlastní právníky a experty.
   • Asie a Tichomoří – Indonésie
    • Ke smlouvě je přidán nový oddíl 8.8:
    • 8.8 Vzdání se práv týkajících se ukončení smlouvy. Strany se zavazují vzdát se svých práv podle ustanovení příslušných zákonů v takovém rozsahu, v jakém je ke zrušení této smlouvy požadováno soudní rozhodnutí nebo příkaz.
    • Indonéská verze této smlouvy je dostupná zde a oddíl 15.18 (Protichůdné jazykové verze) je nahrazen takto:
    • 15.18 Protichůdné jazykové verze. Tato smlouva je vytvořena v indonéštině a angličtině. Obě verze jsou stejně závazné. Strany se zavazují, že v případě rozporu mezi indonéskou a anglickou verzí nebo jejich rozdílné interpretace doplní indonéskou verzi tak, aby odpovídala příslušné části anglické verze.
   • EMEA – všechny oblasti
    • Oddíl 2.2 (Platba) je nahrazen takto:
    • 2.2 Platba. Zákazník uhradí všechny poplatky v měně uvedené na faktuře. Všechny poplatky jsou splatné do 30 dnů od data faktury. Společnost Google není povinna poskytovat více faktur. Platby bankovním převodem musí obsahovat bankovní informace poskytnuté společností Google. Pokud zákazník uzavřel tuto smlouvu se společností Google Commerce Limited, společnost Google může vybírat platby prostřednictvím společnosti Google Payment Limited, zapsané v Anglii a Walesu, se sídlem na adrese Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, Londýn, SW1W 9TQ, Spojené království.
   • EMEA – Evropský hospodářský prostor, Spojené království a Švýcarsko
    • Oddíl 15.19 (Definice) se mění na oddíl 15.20 (Definice).
    • Je přidán nový oddíl 15.19:
    • 15.19 Vzdání se práv vyplývajících z kodexu EECC.
     • (a) Pro účely tohoto oddílu 15.19 (Vzdání se práv vyplývajících z kodexu EECC) mají pojmy „mikropodnik“, „malá firma“ a „nezisková organizace“ význam uvedený v kodexu EECC. „Kodexem EECC“ se rozumí evropský kodex pro elektronické komunikace ustanovený směrnicí (EU) 2018/1972 Evropského parlamentu a Rady z 11. prosince 2018.
     • (b) Strany berou na vědomí, že podle kodexu EECC: (i) se na mikropodniky, malé firmy a neziskové organizace vztahují určitá práva a (ii) zákazníci spadající do kategorií uvedených v části (i) mohou výslovně souhlasit, že se určitých práv vzdávají.
     • (c) Pokud je zákazník mikropodnik, malá firma nebo nezisková organizace, zavazuje se vzdát všech práv, která mohou vyplývat z těchto článků:
      • (i) článek 102(1) kodexu EECC, který zákazníkovi umožňuje obdržet určité předsmluvní informace;
      • (ii) článek 102(3) kodexu EECC, který zákazníkovi umožňuje obdržet smluvní shrnutí;
      • (iii) článek 105(1) kodexu EECC, který omezuje maximální dobu trvání smlouvy pro určité služby na 24 měsíců;
      • (iv) článek 107(1) EECC, který rozšiřuje další práva ve směrnici EECC (včetně článků 102(3) a 105(1) popsaných výše) na všechny služby poskytované podle stejné smlouvy o používání služby Google Workspace.
   • Severní Amerika – Spojené státy a Latinská Amerika – všechny oblasti kromě Brazílie
    • Ke smlouvě je přidán nový oddíl 3.9:
    • 3.9 Zákon COPPA a souhlas rodiče. Pokud zákazník umožní používání služeb koncovým uživatelům mladším 13 let, uděluje souhlas vyžadovaný podle zákona o ochraně soukromí dětí na internetu (dále jen „zákon COPPA“) se shromažďováním a používáním osobních údajů koncových uživatelů ve službách, jak je popsáno v upozornění ve věci ochrany soukromí služby Google Workspace for Education (v takovém rozsahu, v jakém je zákon COPPA platný v zákazníkově jurisdikci). Než zákazník umožní koncovým uživatelům mladším 18 let přístup k doplňkovým službám, které hodlá zapnout, nebo jejich používání, získá souhlas rodičů se shromažďováním a použitím osobních údajů v těchto doplňkových službách.
    • Ke smlouvě je přidán nový oddíl 7.3:
    • 7.3 FERPA. Strany berou na vědomí, že (a) zákaznická data mohou v záznamech o vzdělávání obsahovat údaje umožňující zjištění totožnosti, které podléhají zákonu FERPA (dále jen „záznamy FERPA“); (b) v rozsahu, v jakém zákaznická data obsahují záznamy FERPA, je společnost Google považována za „pracovníka školské správy“ (ve smyslu, v jakém je tento pojem používán v zákonu FERPA a souvisejících prováděcích nařízeních) a bude dodržovat zákon FERPA. „FERPA“ znamená americký zákon o právech na vzdělání rodiny a ochraně soukromí (Hlava 20 Zákoníku USA, paragraf 1232g) a prováděcí předpisy k americkému zákonu o právech na vzdělání rodiny a ochraně soukromí (Hlava 34 Kodifikace federálních předpisů USA, část 99), ve znění včetně případných dodatků a dalších úprav.
    • Oddíl 15.19 (Definice) se mění na oddíl 15.20 (Definice).
    • Je přidán nový oddíl 15.19:
    • 15.19 Vývoj služeb. Služby byly vyvinuty výhradně na soukromé náklady a jedná se o komerční počítačový software a související dokumentaci podle významu v příslušných federálních nařízeních o akvizicích a jejich vládních doplňcích.
   • Platí pouze pro veřejné vzdělávací instituce: Severní Amerika – Spojené státy a Latinská Amerika (kromě Brazílie)
    • Oddíl 2.5 (Neuhrazené platby; Pozastavení) je nahrazen takto:
    • 2.5 Neuhrazené platby; Pozastavení. Platby v prodlení budou zatíženy úrokem ve výši 1,5 % za měsíc (nebo nejvyšší sazbou přípustnou ze zákona, pokud je nižší) počínaje uplynutím 30 dní po datu splatnosti až do úplného uhrazení. Pokud nebude zákazníkova platba za služby včas uhrazena, společnost Google může služby pozastavit nebo ukončit smlouvu z důvodu porušení podmínek podle oddílu 8.3 (Ukončení z důvodu porušení podmínek).
    • Oddíl 13.2 (Povinnosti zákazníka k odškodnění) je nahrazen takto:
    • 13.2 Povinnosti zákazníka k odškodnění. Pokud bude společnost Google poškozena nebo vůči ní bude zahájeno soudní řízení s třetí stranou v důsledku porušení duševního vlastnictví třetí strany zákazníkem, společnost Google bude usilovat o dostupnou nápravu podle příslušných federálních, státních, místních nebo jiných zákonů.
    • Oddíl 15.12 (Rozhodné právo) je nahrazen takto:
    • 15.12 Rozhodné právo. Pokud je zákazníkem orgán městské, okresní, krajské nebo státní správy či samosprávy USA, smluvní strany se dohodly, že se k rozhodnému právu a místní příslušnosti nebudou vyjadřovat.

Předchozí verze

Severní a Jižní Amerika (6. října 2020)

Asie a Tichomoří (6. října 2020)

EMEA (6. října 2020)