Smluvní podmínky upravující používání konkrétní služby Google Workspace

Naposledy změněno: 21. února 2024

Překlady těchto smluvních podmínek upravujících používání konkrétní služby do jiných jazyků najdete zde.

Pojmy, které nejsou definovány v těchto smluvních podmínkách upravujících používání konkrétní služby Google Workspace (dříve G Suite), mají význam stanovený v příloze o službách Google Workspace hlavní smlouvy o používání služby Google Cloud, smlouvě o používání služby Google Workspace for Education nebo jiné příslušné smlouvě, kterou se řídí používání služeb Google Workspace (ve všech případech dále jen „smlouva“).

 1. 1. Datové oblasti.

  1. 1.1 Úložiště primárních dat. S výhradou oddílu 1.2 (Úložiště primárních dat AppSheet), pokud zákazník používá odpovídající verzi služeb, na kterou se vztahují podmínky úložiště primárních dat, může vybrat, ve které datové oblasti se mají uchovávat umístěná neaktivní uložená data, a společnost Google bude tato umístěná data v souladu s příslušnými předpisy takto uchovávat („zásady datových oblastí“).

  2. 1.2 Úložiště primárních dat AppSheet. Zásady datových oblastí se na službu AppSheet (i v případě, že je zahrnuta do odpovídající verze služeb, na kterou se vztahují podmínky úložiště primárních dat) vztahují pouze tehdy, pokud (a) zákazník používá verzi AppSheet, na kterou se vztahují podmínky úložiště primárních dat, a (b) koncový uživatel vybral konkrétní umístěná data, která se v datové oblasti mají uchovávat.

  3. 1.3 Omezení. Veškerá data, kterých se netýkají zásady datových oblastí, může společnost Google uchovávat kdekoli, kde společnost Google nebo její dílčí zpracovatelé mají zařízení, a to v souladu s dodatkem o zpracování dat služby Cloud.

  4. 1.4 Definice.

   1. Umístěnými daty“ se rozumějí pouze tato primární data v rámci zákaznických dat pro odpovídající služby:

    1. (a) Gmail: předmět a text zprávy, přílohy a odesílatelé a příjemci zpráv,

    2. (b) Kalendář Google: název události a její popis, datum, čas, pozvaní uživatelé, frekvence a místa,

    3. (c) Dokumenty Google, Tabulky Google a Prezentace Google: text souborů, vložené obrázky a přidružené komentáře koncových uživatelů,

    4. (d) Disk Google: obsah původního souboru nahraného na Disk,

    5. (e) Google Chat: zprávy a přílohy,

    6. (f) Sejf Google: exporty Sejfu,

    7. (g) AppSheet: definice aplikací, přístupové tokeny a konfigurace zdroje dat a zákaznická data v databázích AppSheet.

   2. Datovou oblastí“ se rozumí:

    1. (a) USA nebo Evropa, s výjimkou v souvislosti s AppSheet, nebo

    2. (b) Evropa, v souvislosti s AppSheet.

   3. Verzemi, na které se vztahují podmínky úložiště primárních dat,“ se rozumějí tyto verze:

    1. (a) G Suite Business

    2. (b) Google Workspace Enterprise Plus

    3. (c) Google Workspace for Education Standard

    4. (d) Google Workspace for Education Plus

 2. 2. Sejf Google. Tyto podmínky se vztahují pouze na Sejf Google:

  1. 2.1 Uchovávání. Společnost Google nebude povinna uchovávat žádná archivovaná zákaznická data po uplynutí doby uchování specifikované zákazníkem nebo po uplynutí období objednávky příslušného pro dané licence Sejfu Google, pokud: (a) před uplynutím doby uchování zákazník tuto dobu prodlouží nebo obnoví příslušné období objednávky; (b) společnosti Google ve smazání dat nebrání příslušné právní předpisy nebo právní řízení; nebo (c) data nepodléhají blokování z právních důvodů zavedenému zákazníkem.

 3. 3. Google Workspace Essentials. Níže uvedené podmínky se vztahují pouze na verze Google Workspace Essentials a Google Workspace Essentials Starter:

  1. 3.1 Výpověď smlouvy z důvodu neaktivity nebo podle potřeby. Pokud si zákazník objedná verzi Google Workspace Essentials Starter, společnost Google si vyhrazuje právo odstoupit od zajišťování této služby:

   1. (a) po oznámení zákazníkovi 30 dnů předem v případě, že oznámení předcházelo 60 po sobě jdoucích dní, během kterých se zákazník nepřihlásil do administrátorské konzole nebo ani on či jeho koncoví uživatelé nepoužívali služby; nebo

   2. (b) podle potřeby po oznámení zákazníkovi 90 dnů předem.

  2. 3.2 Služby technické podpory. Pro verzi Google Workspace Essentials Starter nejsou služby technické podpory dostupné.

  3. 3.3 Definice dalších pojmů.

   1. „Aktivním uživatelem“ se rozumí koncový uživatel verze Google Workspace Essentials, který (a) během daného kalendářního měsíce alespoň jednou pořádá videokonferenci ve službě Google Meet nebo se k ní připojí nebo (b) během daného kalendářního měsíce alespoň jednou otevře soubor na Disku Google.

 4. 4. Cloud Search. Tyto podmínky se týkají pouze služby Cloud Search:

  1. 4.1 Externí zdroje dat. Zákazníkovo používání externích zdrojů dat ve spojení se službou Cloud Search Platform podléhá smluvním podmínkám mezi zákazníkem a příslušným poskytovatelem zdroje dat a těmito podmínkami se řídí. Mezi smluvními stranami platí, že za tyto smluvní podmínky (včetně zajištění toho, že společnost Google může mít přístup k relevantním zdrojům dat při poskytováním služby Cloud Search Platform) je výhradně odpovědný zákazník.

 5. 5. Služby Cloud Identity. Tyto podmínky se vztahují pouze na služby Cloud Identity poskytované podle této smlouvy:

  1. 5.1 Platná smlouva. Pokud zákazníkovo používání služeb Cloud Identity s účtem podléhá kromě této smlouvy také smlouvě služby Google Cloud Platform (dále jen „smlouva GCP“) nebo smluvním podmínkám na adrese https://cloud.google.com/terms/identity (dále jen „smluvní podmínky Cloud Identity“), budou tyto dokumenty platit v tomto pořadí: (a) tato smlouva; (b) smlouva GCP; (c) smluvní podmínky Cloud Identity. Ujednání v tomto oddílu zůstávají v platnosti i po vypršení platnosti nebo odstoupení od této smlouvy.

  2. 5.2 Definice dalších pojmů.

   1. Službami „Google Cloud Platform“ se rozumí v té době platné služby popsané na adrese https://cloud.google.com/terms/services.

 6. 6. Smluvní podmínky týkající se nabídek před všeobecnou dostupností. Společnost Google může zákazníkovi zpřístupnit funkce, služby nebo software Google Workspace dřív, než jsou všeobecně dostupné. Takovéto služby, funkce nebo software jsou ve shrnutí služeb, související dokumentaci, podkladech nebo žádosti o testování (viz definice níže) označeny pojmy „předběžný přístup“, „alfa“, „beta“, „náhled“, „experimentální“ a podobně (souhrnně „nabídky před všeobecnou dostupností“). Nabídky před všeobecnou dostupností (před GA) nejsou službami ve smyslu této smlouvy, ale jejich používání zákazníkem podléhá podmínkám smlouvy týkajícím se služeb ve znění tohoto oddílu 6.

  1. 6.1 Přístup k nabídkám před všeobecnou dostupností a jejich používání.

   1. (a) Žádosti o testování. Zákazník se může ucházet o testování nabídek před všeobecnou dostupností podáním žádosti, která je k dispozici v administrátorské konzoli nebo jinak poskytnuta společností Google („žádosti o testování“). Pokud bude jako testovací uživatel přijat (na základě v té době aktuálních požadavků na testovací uživatele na úrovni domény), společnost Google mu danou nabídku před GA zpřístupní k používání, které bude podléhat podmínkám tohoto oddílu 6. Na danou nabídku před GA se mohou vztahovat další podmínky („podmínky konkrétního testování“) a v takovém případě společnost Google tyto podmínky poskytne v žádosti o testování nebo v jiné písemné podobě před tím, než zákazník nabídku před GA začne používat. Podmínky konkrétního testování a žádost o testování jsou nedílnou součástí tohoto oddílu 6.

   2. (b) Použití zákaznických dat z testování. S výhradou oddílu 6(d) (Omezení použití pro zákazníky ze státní správy) a 6(e) (Omezení použití pro chráněné zdravotní údaje) níže může společnost Google zajistit možnost použití zákaznických dat (včetně osobních údajů zákazníka), která zákazník nebo jeho koncoví uživatelé zadali, uchovávají, poslali nebo přijali prostřednictvím nabídek před všeobecnou dostupností („zákaznická data z testování“), k poskytování, testování, analýze, vývoji a zlepšování daných nabídek před všeobecnou dostupností a všech služeb Google s nimi používaných bez jakéhokoli omezení nebo povinnosti vůči zákazníkovi, koncovým uživatelům nebo třetí straně s výjimkou omezení a povinností uvedených v ujednáních o důvěrnosti smlouvy a níže. Zákazník možnost takového použití zákaznických dat umožní.

   3. Pokud zákazník přijal tehdy aktuální smluvní podmínky společnosti Google týkající se ochrany dat a závazků ohledně zpracování zákaznických dat uvedené na adrese https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum („dodatek o zpracování dat služby Cloud“ nebo „CDPA“), nebo s nimi strany jinak vyjádřily souhlas, pro účely CDPA se tento dodatek bude na nabídky před všeobecnou dostupností vztahovat jako na „služby“ a tento oddíl 6 bude součástí „smlouvy“ uvedené v oddíle 5.2 (Dodržování pokynů zákazníka) dodatku o zpracování dat služby Cloud, s výhradou těchto dodatků:

    1. (i) zákazník bere na vědomí, že pro účely oddílu 6.1 (Smazání zákazníkem) dodatku o zpracování dat služby Cloud a v rozsahu, jaký dovolují příslušné právní předpisy, nemusí funkce nabídek před všeobecnou dostupností umožňovat smazání zákaznických dat z testování v době, kdy zákazník nabídku před všeobecnou dostupností smí používat („období před všeobecnou dostupností“), ale že zákaznická data z testování budou smazána po uplynutí smluvního období v souladu s oddílem 6.2 (Vrácení nebo smazání po uplynutí smluvního období) dodatku o zpracování dat služby Cloud;

    2. (ii) pokud není ve smluvních podmínkách pro konkrétní testování uvedeno jinak: (A) informace o dílčích zpracovatelích (jak jsou definováni v dodatku o zpracování dat služby Cloud) zapojených do nabídek před všeobecnou dostupností (včetně jejich funkcí a umístění) budou společností Google písemně zpřístupněny na žádost zákazníka; a (B) společnost Google informuje zákazníka o zapojení každého nového dílčího zpracovatele zapojeného společností Google během období před všeobecnou dostupností ve vztahu k nabídce před všeobecnou dostupností (včetně názvu a umístění dílčího zpracovatele a jeho aktivit) e-mailem na adresu pro oznámení před tím, než dílčí zpracovatel zahájí zpracování zákaznických dat z testování. Pokud má zákazník vůči dílčímu zpracovateli nějaké výhrady, může příslušnou nabídku před všeobecnou dostupností přestat používat. Tento postup je jediným a výhradním prostředkem nápravy.

   4. (c) Vyloučení požadavků na umístění dat a transparentnost přístupu. Zákaznická data z testování zpracovávaná podle tohoto oddílu 6 nebudou podléhat žádným požadavkům na umístění dat (jak je popsáno v oddíle 1 (Datové oblasti) těchto smluvních podmínek upravujících používání konkrétní služby) ani transparentnosti přístupu (jak je popsáno na adrese https://support.google.com/a/answer/9230474).

   5. (d) Omezení použití pro zákazníky ze státní správy. Tito zákazníci mohou bez písemného povolení společnosti Google s nabídkami před všeobecnou dostupností používat pouze testovací nebo experimentální data a nesmí ve spojení s nabídkami před všeobecnou dostupností používat žádná skutečná ani provozní data: zákazníci ze státní správy USA nebo jiné země, včetně federální, národní, státní, provinční nebo místní správy a regulačních orgánů či úřadů s výjimkou vzdělávacích institucí.

   6. (e) Omezení použití pro chráněné zdravotní údaje. Zákazník nesmí nabídky před všeobecnou dostupností používat ke zpracování chráněných zdravotních údajů podle definice v zákoně HIPAA.

  2. 6.2 Změna, pozastavení nebo ukončení podpory. Nabídky před všeobecnou dostupností (včetně všech jejich funkcí) mohou být kdykoli změněny nebo pozastaveny nebo jim může být ukončena podpora bez předchozího oznámení zákazníkovi.

  3. 6.3 Odmítnutí odpovědnosti. NABÍDKY PŘED VŠEOBECNOU DOSTUPNOSTÍ JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH ZÁRUK NEBO ZÁRUK Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČI JINÝCH SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ ČI PROHLÁŠENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU A NEVZTAHUJE SE NA NĚ ŽÁDNÁ SMLOUVA SLA ANI ODŠKODNĚNÍ SPOLEČNOSTI GOOGLE. Pokud není ve smluvních podmínkách pro konkrétní testování dané nabídky před všeobecnou dostupností uvedeno jinak, na nabídky před všeobecnou dostupností se nevztahují služby technické podpory.

  4. 6.4 Odpovědnost. Společnost Google neodpovídá za částky převyšující nižší z těchto dvou hodnot: (A) omezení výše odpovědnosti uvedené ve smlouvě nebo (B) 25 000 USD. Žádná část předchozí věty nemá vliv na výjimky z omezení odpovědnosti ve smlouvě s ohledem na: (1) smrt nebo úraz způsobené nedbalým jednáním, (2) podvod nebo úmyslné uvedení nepravdivých údajů, (3) porušení práv duševního vlastnictví druhé strany nebo (4) záležitosti, za které podle příslušného práva nelze vyloučit ani omezit odpovědnost.

  5. 6.5 Výpověď smlouvy. Společnost Google může zákazníkovi používání nabídky před všeobecnou dostupností kdykoli ukončit písemným oznámením, a to i v případě, že jiní zákazníci ještě tuto nabídku před všeobecnou dostupností budou moct používat.

 7. 7. Ověření pomocí e-mailové adresy v doméně. Tyto další smluvní podmínky platí pouze v případě, že se za účelem používání služeb ověřuje e-mailová adresa v doméně (místo názvu domény):

  1. 7.1 Zvaní koncových uživatelů. Zákazník může k používání služeb pozvat další uživatele s e-mailovou adresou v doméně. Pokud tito uživatelé zákazníkovu pozvánku k používání služeb přijmou, budou považováni za koncové uživatele zákazníka podle smlouvy.

  2. 7.2 Ověření názvu domény.

   1. (a) Převzetí správy ověřující stranou. Jakákoli osoba či subjekt může kdykoli ověřit název domény odpovídající e‑mailové adrese v doméně („ověřující strana“). Ověřující strana převezme vlastnictví a správu účtů koncových uživatelů odpovídajících názvu domény a všech dat s těmito účty koncových uživatelů propojených ihned po ověření názvu domény. Ověření názvu domény bude zákazníkovi i všem koncovým uživatelům oznámeno.

   2. (b) Správa po ověření názvu domény. Ověřující strana bude mít v souvislosti s účtem zákazníka a s účty všech koncových uživatelů určitá oprávnění, jak je popsáno v dokumentaci.

  3. 7.3 Smazání dat. Kdykoli předtím, než ověřující strana převezme vlastnictví a správu názvu domény a všech propojených účtů koncových uživatelů (včetně zákazníkova účtu), bude zákazník i jeho koncoví uživatelé moct smazat nebo exportovat zákaznická data nebo smazat účty koncových uživatelů způsobem, který je v souladu s funkcemi služeb. Poté, co ověřující strana převezme vlastnictví a správu názvu domény a všech propojených účtů koncových uživatelů (včetně zákazníkova účtu), bez ohledu na případné protichůdné podmínky v dodatku o zpracování dat služby Cloud je možné, že v závislosti na správě služeb už zákazník ani jeho koncoví uživatelé nebudou moct smazat účty koncových uživatelů ani smazat nebo exportovat žádná zákaznická data.

  4. 7.4 Pokyny ke zpracování dat. Pokud zákazník neprovede žádnou akci za účelem smazání nebo exportu zákaznických dat před tím, než ověřující strana převezme vlastnictví a správu názvu domény a všech propojených účtů koncových uživatelů (včetně zákazníkova účtu), pak bez ohledu na oddíl 6.2 (Vrácení nebo smazání po uplynutí smluvního období) dodatku o zpracování dat služby Cloud zákazník bere na vědomí, že tyto smluvní podmínky upravující používání konkrétní služby dokumentují pokyny zákazníka společnosti Google k: (a) uchování všech zákaznických dat, která nebyla zákazníkem před ukončením smlouvy smazána, po ukončení smlouvy, jak je popsáno v oddíle 7.6 (Ukončení po ověření domény); (b) zpřístupnění všech takto uchovaných zákaznických dat ověřující straně.

  5. 7.5 Souhlas se správou. Zákazník v příslušných případech souhlasí, že umožní: (a) ověřující straně mít přístup a možnosti popsané ve smlouvě; a (b) společnosti Google poskytnout ověřující straně přístup a možnosti popsané ve smlouvě.

  6. 7.6 Výpověď smlouvy po ověření domény. V případě, že ověřující strana je třetí stranou, tato smlouva se při převzetí vlastnictví a správy názvu domény a všech propojených účtů koncových uživatelů (včetně zákazníkova účtu) ověřující stranou automaticky ukončí. Tento oddíl nemá vliv na žádná práva koncových uživatelů, která mohou být ověřující stranou udělena podle vlastní (samostatné) smlouvy o používání služby Google Workspace.

  7. 7.7 Omezení služeb. Některé služby a funkce mohou být dostupné až po ověření názvu domény.

 8. 8. Telefonické služby Google. Níže uvedené smluvní podmínky platí přiměřeně pro (i) službu Google Voice a (ii) použití služby Google Meet k provádění odchozího vytáčení a přijímání příchozích hovorů („telefonická služba Google Meet“). Pro účely oddílu 8 jsou telefonické služby Google Voice a Google Meet souhrnně označovány jako „telefonické služby Google“. TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY OBSAHUJÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE O OMEZENÍCH TÍSŇOVÉ LINKY. PŘEČTĚTE SI JE POZORNĚ:

  1. 8.1 Smluvní strany a struktura smlouvy o telefonických službách Google.

   1. (a) Poskytovatel telefonických služeb Google. Příslušný spřízněný subjekt Google uvedený v příslušném seznamu poskytovatelů služeb a telefonické služby (každý takový subjekt dále jen „poskytovatel telefonických služeb Google“ nebo „PTSG“) bude zákazníkovi poskytovat příslušné telefonické služby Google.

   2. (b) Struktura smlouvy o poskytování telefonických služeb Google. Pokud je příslušným PTSG spřízněný subjekt Google, a ne společnost Google, pouze v souvislosti s příslušnými telefonickými službami Google uzavírá společnost Google smlouvu jménem PTSG (jako jeho řádně autorizovaný zástupce) a platí:

    1. (i) Pokud si zákazník kromě dalších služeb objednaných podle této smlouvy objedná nějaké telefonické služby Google, tento oddíl 8.1 společně s dalšími podmínkami smlouvy (včetně dodatku o zpracování dat služby Cloud a všech omezení odpovědnosti) bude tvořit zvláštní smlouvu (dále jen „smlouva o poskytování telefonických služeb Google“) uzavřenou mezi příslušným PTSG (prostřednictvím společnosti Google jakožto řádně autorizovaného zástupce) a zákazníkem a pouze ve vztahu k daným telefonickým službám Google podléhající ostatním podmínkám tohoto oddílu 8.1.

    2. (ii) Smlouva o poskytování telefonických služeb Google bude účinná od data účinnosti počáteční objednávky telefonických služeb Google a s výhradou v ní uvedených ujednání o předčasném ukončení bude trvat až do první z těchto událostí: (A) ukončení smlouvy o poskytování telefonických služeb Google v souladu s jejími podmínkami nebo (B) ukončení nebo vypršení platnosti této smlouvy. Smlouva o poskytování telefonických služeb Google nahradí smlouvu pouze v souvislosti s telefonickými službami Google.

    3. (iii) Pro účely smlouvy o poskytování telefonických služeb Google jsou všechny zmínky (kromě zmínek ve shrnutí služeb a tomto oddíle 8 těchto smluvních podmínek upravujících používání konkrétní služby) o „smlouvě“ nahrazeny „smlouvou o poskytování telefonických služeb Google“, o subjektu „společnost Google“ nahrazeny „PTSG“ a o „službách“ či „základních službách“ nahrazeny „telefonickými službami Google“.

    4. (iv) Zákazník může vymáhat práva a požitky podle smlouvy o poskytování telefonických služeb Google pouze vůči PTSG, ne vůči společnosti Google, a bude mít závazky podle smlouvy o poskytování telefonických služeb Google (včetně závazků uhradit všechny příslušné poplatky) pouze vůči PTSG, ne společnosti Google.

    5. (v) Bez ohledu na jakákoli protichůdná ujednání této smlouvy platí v případě rozporu mezi tímto oddílem 8.1 a podmínkami smlouvy o poskytování telefonických služeb Google (včetně oddílu „Protichůdné smluvní podmínky“ smlouvy a oddílu „Přednost“ dodatku o zpracování dat služby Cloud) smluvní podmínky v tomto oddíle 8.1.

    6. (vi) Kterákoli ze smluvních stran může smlouvu o poskytování telefonických služeb Google ukončit odděleně od smlouvy, jak je uvedeno v oddíle „Doba platnosti a ukončení“ smlouvy. Jestliže zákazník ukončí používání služby Google Voice, jak je popsáno v oddíle 8.10 (Předčasné ukončení používání služby Google Voice ze strany zákazníka), automaticky dojde k ukončení smlouvy o poskytování telefonických služeb Google.

   3. (c) Smluvní podmínky týkající se konkrétní oblasti. Smluvní podmínky týkající se konkrétní oblasti jsou součástí smlouvy o poskytování telefonických služeb Google a jsou uplatňovány do té míry, do jaké koncový uživatel používá službu Google Voice v zemi uvedené v těchto smluvních podmínkách.

  2. 8.2 Poskytování telefonických služeb Google.

   1. (a) Použití dat.

    1. (i) Shromažďování a použití dat. PTSG bude shromažďovat a používat data zákazníků v souladu s prohlášením o ochraně soukromí v rámci telefonických služeb Google dostupném na adrese https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html.

    2. (ii) Adresář předplatitelů. PTSG neposkytne čísla služby Google Voice zákazníka ani jeho koncových uživatelů provozovatelům telefonních seznamů, pokud o to zákazník nepožádá nebo to nebude vyžadováno podle zákona.

   2. (b) Poskytovatelé telefonických služeb.

    1. (i) Spříznění poskytovatelé. PTSG může k poskytování telefonických služeb Google využívat svoje spřízněné subjekty uvedené v seznamu poskytovatelů služeb a telefonických služeb.

    2. (ii) Poskytovatelé telefonických služeb, kteří nejsou spřízněným subjektem. Ke směrování příchozích a odchozích telefonních hovorů prostřednictvím veřejné telefonní sítě využívají PTSG a jeho spřízněné subjekty externí subdodavatele mimo společnost Google („poskytovatelé telefonických služeb“). Poskytovatelé telefonických služeb včetně jejich umístění jsou uvedeni na seznamu poskytovatelů služeb a telefonických služeb. Používáním telefonických služeb Google dává zákazník PTSG (i jeho spřízněným subjektům) pokyn zapojit poskytovatele telefonických služeb do:

     1. (1) směrování odchozích a příchozích telefonních hovorů;

     2. (2) zpracování zákaznických dat jakožto nezávislé správce údajů v zemi, ve které se nacházejí:

      1. a) v minimálním rozsahu, který takové směrování vyžaduje;

      2. b) v souladu s příslušnou legislativou (včetně evropských zákonů o ochraně osobních údajů a telekomunikačních předpisů).

   3. Poskytovatelé telefonických služeb nejsou dílčí zpracovatelé (podle definice v dodatku o zpracování dat služby Cloud).

  3. 8.3 Další platební podmínky.

   1. (a) Faktury za telefonické služby Google. Poplatky a další náklady plynoucí z používání telefonických služeb Google zákazníky a koncovými uživateli jsou fakturovány odděleně od ostatních služeb Google Workspace a podléhají platebním podmínkám smlouvy o poskytování telefonických služeb Google.

   2. (b) Sazby za hovory. Kromě poplatků zákazník zaplatí PTSG také případnou cenu hovorů, a to na základě použití. Tyto náklady na používání se počítají pomocí v dané době platných sazeb za hovory.

   3. (c) Daně. Bez ohledu na jakákoli protichůdná ujednání ve smlouvě o poskytování telefonických služeb Google zaplatí zákazník příslušné daně nehledě na případná potvrzení o osvobození od daně. Fakturované daně mohou zahrnovat daně spojené s používáním telefonických služeb Google koncovým uživatelem mimo zemi, ve které koncový uživatel telefonické služby Google používá.

  4. 8.4 Požadavky služby Google Voice; odmítnutí odpovědnosti PTSG.

   1. (a) Požadavky služby Google Voice. Tento oddíl 8.4(a) platí pouze pro službu Google Voice, NEPLATÍ pro telefonickou službu Google Meet. Používání služby Google Voice může vyžadovat samostatné širokopásmové nebo mobilní datové připojení a zařízení koncového uživatele splňující určité minimální technické požadavky. Za používání služby Google Voice při roamingu nebo mimo zemi koncových uživatelů může být koncovým uživatelům od jejich operátorů mobilní sítě účtován vyšší poplatek.

   2. (b) Odmítnutí odpovědnosti PTSG. PTSG nenese odpovědnost za žádné přerušení ani selhání telefonických služeb Google způsobené zpožděním, výpadky nebo přerušením: (i) datového připojení zákazníka, (ii) sítí poskytovatelů telefonických služeb nebo (iii) provozu zařízení koncových uživatelů. Při používání telefonických služeb Google na mobilních zařízeních může docházet ke spotřebě dat nebo volných minut zakoupených koncovými uživateli od operátorů mobilní sítě.

  5. 8.5 Možnosti Google Voice. Oddíl 8.5 platí pouze pro službu Google Voice, NEPLATÍ pro telefonickou službu Google Meet.

   1. (a) Dostupnost a přiřazení čísel. V případech, kdy služba Google Voice umožňuje přiřazení telefonních čísel, platí toto:

    1. (i) k aktivaci čísla může být nutné, aby PTSG shromažďoval informace vyžadované podle příslušných telekomunikačních předpisů (včetně adresy pro pohotovostní služby zákazníka a DIČ);

    2. (ii) v některých zemích musí adresa pro pohotovostní služby odpovídat oblasti pokryté přiřazovaným číslem;

    3. (iii) číslo nemusí být aktivováno hned po žádosti;

    4. (iv) neaktivní čísla mohou být ze zákazníkova účtu odstraněna.

   2. (b) Přenos čísel. Zákazník může do služby Google Voice přenést stávající čísla od jiných poskytovatelů služeb v takovém rozsahu, v jakém služba Google Voice nabízí přiřazení čísel, a může požádat, aby přiřazená telefonní čísla byla uvolněna pro jiného poskytovatele služeb, s výhradou oddílů 8.5(b)(i)–(iv) níže.

    1. (i) Povinnosti zákazníka. Zákazník je odpovědný za (A) přesnost informací poskytnutých PTSG při žádosti o přenos čísla; (B) poplatky spojené s přenosem čísla, včetně poplatků spojených se zbývajícími čísly a tarify; (C) veškeré poplatky splatné PTSG a spojené s daným číslem až do jeho úspěšného přenosu, a to v rozsahu, jaký dovolují příslušné právní předpisy.

    2. (ii) Předčasné ukončení služby. PTSG může po předčasném ukončení nebo vypršení platnosti příslušné licence koncového uživatele jakékoli číslo Google Voice uvolnit, pokud zákazník toto číslo před předčasným ukončením nebo vypršením platnosti nepřenese k jinému poskytovateli služby.

   3. (c) ID volajícího. V případech, kdy je to technicky možné, umožňuje služba Google Voice na přijímajících zařízeních zobrazení čísla Google Voice zákazníka. Koncoví uživatelé mohou zobrazení čísla zrušit, a to buď trvale, nebo pro jednotlivé hovory. Z technických důvodů nemusí být PTSG schopen zrušit zobrazení čísel Google Voice ve všech případech – to se týká například hovorů na čísla tísňového volání.

   4. (d) Blokování čísel. Na zákazníkovu žádost PTSG zablokuje nebo odblokuje použití služby Google Voice k volání na konkrétní čísla, rozsahy čísel nebo typy čísel (včetně doplňkových služeb podpory), a to v technicky proveditelném rozsahu.

   5. (e) Nahrávání hovorů. Služba Google Voice umožňuje koncovým uživatelům nahrávat jednotlivé telefonní hovory. Zákazník souhlasí, že v případech, kdy je k nahrávání podle platných zákonů a jiných právních předpisů vyžadován souhlas, nebude telefonní hovor nahrávat bez souhlasu ani takové nahrávání neumožní svým koncovým uživatelům.

  6. 8.6 Omezení telefonických služeb Google. Telefonické služby Google nemusí:

   1. (a) zahrnovat operátorem asistované vytáčení ani volání na krátká čísla (na takové hovory se mohou vztahovat další poplatky);

   2. (b) podporovat volání na účet volaného;

   3. (c) podporovat volání či připojení na určitá čísla, například čísla se zvláštním tarifem.

  7. 8.7 Omezení používání služby Google Voice. Oddíl 8.7 platí pouze pro službu Google Voice, NEPLATÍ pro telefonickou službu Google Meet. Zákazník nebude přiřazovat čísla služby Google Voice osobám nedosahujícím minimálního požadovaného věku podle platných zákonů příslušné jurisdikce ani jim ke službě Google Voice neposkytne přístup a neumožní jim používání služby Google Voice jiným způsobem. PTSG může pozastavit nebo trvale deaktivovat všechny účty, které jsou používány takovými osobami nebo pro ně zajišťovány.

 9. 8.8 Tísňová linka. Pododdíl 8.8(a) platí pouze pro telefonickou službu Google Meet, NEPLATÍ pro službu Google Voice. Všechny ostatní pododdíly ((b)–(f)) oddílu 8.8 platí pouze pro službu Google Voice, NEPLATÍ pro telefonickou službu Google Meet.

  1. (a) Jednosměrné vytáčení. Koncoví uživatelé používající funkce jednosměrného vytáčení telefonické služby Google Meet nebudou moct uskutečňovat ani přijímat hovory na tísňovou linku. Zákazník musí zajistit, aby měl koncový uživatel přístup k jiným způsobům volání na tísňovou linku.

  2. (b) Obousměrné vytáčení. Volání na tísňové linky je službou Google Voice podporováno. Telefonní tísňové linky založené na internetové konektivitě mají určitá omezení a fungují jinak než klasické tísňové linky, jak je popsáno v ujednáních níže, přičemž další omezení pro konkrétní země jsou popsány ve smluvních podmínkách týkajících se konkrétní oblasti. Zákazník tímto bere na vědomí a přijímá tyto podmínky týkající se volání na tísňové linky:

   1. (i) Popis služby tísňového vytáčení. Koncoví uživatelé funkcí obousměrného vytáčení služby Google Voice mohou volat a přijímat volání z tísňových linek bez dalších poplatků. Tísňové linky se liší v závislosti na poloze koncového uživatele. Když koncový uživatel zavolá na tísňovou linku, PTSG poskytne operátorům tísňové linky telefonní číslo koncového uživatele a adresu, kterou zákazník poskytl společnosti Google (viz níže oddíl 8.8(d) – Povinnosti zákazníka). Koncoví uživatelé někdy musí potvrdit svou polohu a číslo, na které lze volat zpět, protože operátor tísňové linky tyto informace nemá.

   2. (ii) Omezení služby tísňového vytáčení. Na dostupnost tísňového vytáčení ve službě Google Voice se vztahují tato omezení: (A) služba nemusí být dostupná v případě výpadku nebo přerušení poskytování internetu nebo elektrické energie; (B) propojení tísňového volání do telefonního centra tísňového volání (TCTV) může trvat déle než při klasickém tísňovém volání, může se ozývat obsazovací tón nebo se propojení nemusí podařit; (C) tísňová volání mohou být správně spojena do TCTV, ale nemusí se automaticky přenést telefonní číslo nebo poloha koncového uživatele a operátor tísňové linky nemusí být schopen zavolat zpět; (D) tísňová volání při roamingu mohou být směrována do místního TCTV propojeného s registrovanou adresou koncového uživatele (zákazník koncovým uživatelům doporučí při roamingu používat běžné vytáčení); (E) neslyšící a nedoslýchaví koncoví uživatelé či koncoví uživatelé s poruchou řeči by měli namísto volání na číslo 711 nebo místní ekvivalent volat přímo na místní tísňovou linku pomocí dálnopisu (TTY) nebo jiné telekomunikační přenosové služby (Telecommunication Relay Service); (F) pokud mají koncoví uživatelé s číslem účtu propojeno více zařízení, (i) zpětné volání z TCTV se nemusí propojit se všemi těmito zařízeními a (ii) operátorovi tísňové linky se může zobrazit jiné telefonní číslo než osobní číslo koncového uživatele; (G) pokud má koncový uživatel příchozí hovory zakázané, TCTV se mu nemusí dovolat zpět; (H) pokud hovor prostřednictvím služby Google Voice selže, koncoví uživatelé mohou být přesměrováni, aby hovor dokončili pomocí běžného vytáčení na svých zařízeních; (I) tísňové volání není prostřednictvím této služby pro volání dostupné, pokud (i) je služba Google Voice určená pouze pro příchozí hovory nebo (ii) jsou hovory při běžném vytáčení na zařízení koncového uživatele přesměrovány prostřednictvím hlasové sítě mobilního operátora.

  3. (c) Posílání textových zpráv (SMS) na tísňové linky. Posílání zpráv SMS na tísňové linky nemusí být službou Google Voice podporováno. Pokud služba Google Voice funkci posílání SMS na tísňové linky poskytuje, nemusí být podporována přes síť Wi-Fi.

  4. (d) Povinnosti zákazníka. S ohledem na oddíl 8.8(b) (Obousměrné vytáčení) zákazník odpovídá za to, aby: (i) adresa registrovaná ve službě Google Voice pro každého koncového uživatele byla aktuální adresa, na které bude koncový uživatel službu Google Voice používat (neposkytnutí aktuálních adres může mít za následek kontaktování nesprávného telefonního centra tísňového volání a zpožděnou reakci na tísňové volání koncových uživatelů); (ii) informoval koncové uživatele, že jejich adresa bude sdílena s poskytovateli telefonických služeb; (iii) informoval koncové uživatele, že po připojení k TCTV budou možná muset poskytnout číslo pro zpětné volání a informace o své poloze; (iv) koncoví uživatelé měli přístup k alternativním způsobům kontaktování tísňové linky; (v) informoval koncové uživatele o omezeních služeb tísňového vytáčení (zákazník si na adrese support.google.com/voice/go/emergency-services může stáhnout a vytisknout štítek s upozorněním a připevnit jej ke každému zařízení s přístupem ke službě Google Voice).

  5. (e) Výstražné zprávy. Pokud jsou zařízení nastavena na režim Pouze síť Wi‑Fi nebo není dostupná datová služba, nemusí příjem výstražných zpráv prostřednictvím služby Google Voice fungovat.

  6. (f) Odmítnutí odpovědnosti za tísňovou linku. V maximálním zákonem povoleném rozsahu neponese PTSG ani jeho spřízněné subjekty podle smlouvy o poskytování telefonických služeb Google odpovědnost (smluvní, občanskoprávní včetně nedbalostní ani jinou) za náhrady škod jakéhokoli typu (včetně přímých a nepřímých) vyplývajících z používání nebo pokusu o použití služby Google Voice za účelem přístupu k tísňové lince, mimo jiné nemožnosti přístupu k tísňové lince, zpoždění reakce tísňové linky, počínání operátorů tísňové linky nebo TCTV, případně z nepřesnosti informací poskytnutých tísňové lince poskytovateli telefonických služeb nebo jinými třetími stranami zapojenými Poskytovatelem telefonických služeb Google nebo jeho spřízněnými subjekty do zajišťování přístupu k tísňové lince.

 10. 8.9 Pozastavení. Kromě práv na pozastavení popsaných ve smlouvě o poskytování telefonických služeb Google má PTSG také možnost zablokovat příchozí a odchozí hovory nebo zprávy telefonické služby Google, pokud důvodně stanoví, že zákazník nebo jeho koncový uživatel použil telefonické služby Google ke generování nebo usnadnění posílání hromadných nebo automatizovaných zpráv či nevyžádaných reklamních zpráv.

 11. 8.10 Předčasné ukončení používání služby Google Voice ze strany zákazníka. Oddíl 8.10 platí pouze pro službu Google Voice, NEPLATÍ pro telefonickou službu Google Meet. Kromě dalších práv na předčasné ukončení má zákazník také právo používání služby Google Voice kdykoli ukončit doručením písemné výpovědi PTSG. Ihned po ukončení musí zákazník službu Google Voice přestat používat.

 12. 8.11 Definice dalších pojmů.

  1. Sazby za hovory“ jsou sazby za volání aktuální k danému dni popsané na adrese (i) https://voice.google.com/rates pro Google Voice a (ii) https://meet.google.com/u/0/tel/rates pro telefonickou službu Google Meet.

  2. Koncový uživatel“ zahrnuje (i) pro účely služby Google Voice také potenciální uživatele, kteří mohou být přítomni u zařízení připojeného ke službě Google Voice, přičemž toto zařízení je možné použít; a (ii) pro účely služby Google Meet potenciální uživatele, kteří se mohou prostřednictvím telefonických služeb Google Meet účastnit schůzek ve službě Google Meet.

  3. Poplatky“ zahrnují v souvislosti se službou Google Voice poplatky popsané na adrese https://workspace.google.com/products/voice/.

  4. Telefonním centrem tísňového volání“ neboli „TCTV“ se rozumí telefonní centrum tísňového volání příslušné podle registrované polohy koncového uživatele.

  5. Smluvními podmínkami týkajícími se konkrétní oblasti“ se rozumí smluvní podmínky na adrese https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html.

  6. Poskytovatel telefonických služeb“ má význam uvedený v oddíle 8.2(b) (Poskytovatelé telefonických služeb) těchto smluvních podmínek upravujících používání konkrétních služeb.

  7. Seznamem poskytovatelů telefonických služeb“ se rozumí v danou chvíli aktuální seznam poskytovatelů služeb a telefonických služeb na adrese (i) pro službu Google Voice https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html a (ii) pro telefonickou službu Google Meet https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html.

 13. *Pokud nějaký offline dokument používá termíny „poskytovatel služby Google Voice“ nebo „PSGV“, myslí se tím „poskytovatel telefonických služeb Google“ neboli „PTSG“ podle těchto smluvních podmínek upravujících používání konkrétních služeb a smlouvy o poskytování telefonických služeb Google.

 14. 9. Google SIP Link.

  1. 9.1 Další smluvní podmínky služby Google SIP Link. Na používání služby Google SIP Link zákazníkem se vztahují tyto smluvní podmínky:

   1. (a) Přenos telefonních čísel k poskytovateli SIP zákazníka musí být proveden poskytovatelem SIP.

   2. (b) Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Google může uskutečňovat hovory zákazníkovi, aby ověřila jeho konfiguraci trunku nebo vlastnictví čísla. Zákazník souhlasí s tím, že takové hovory přijme, včetně hovorů z automatizovaného systému.

   3. (c) Zákazník musí zajistit, aby hovory na tísňové linky uskutečněné uživateli služby Google SIP Link byly směrovány prostřednictvím poskytovatele SIP. Veškeré úpravy polohy či adresy pro účely tísňové linky musí zákazník provést prostřednictvím poskytovatele SIP.

   4. (d) Pro vyloučení pochybností, poskytovatelé SIP nejsou dílčí zpracovatelé (jak je definováno v dodatku o zpracování dat služby Cloud).

  2. 9.2 Definice dalších pojmů.

   1. Poskytovatelem SIP“ se rozumí integrátor systémů zákazníka, jeho operátor nebo jiný partner, který zákazníkovi poskytuje telefonní službu nezávisle na Google Voice.

 15. 10. Disk Google. Tyto podmínky se vztahují pouze na službu Disk:

  1. 10.1 Použití Disku Google k distribuci obsahu. Služba Disk Google není určena k použití jako distribuční síť obsahu a společnost Google může omezit její použití a přístup k ní, pokud dle svého přiměřeného uvážení dojde k závěru, že je používána v rozporu se zásadami přijatelného užívání nebo pro nezákonnou, hromadnou či právní předpisy porušující distribuci obsahu zahrnujícího videa. Všechna videa hostovaná na Disku Google a sdílená veřejně mimo doménu zákazníka musí splňovat pokyny pro komunitu YouTube (dostupné na adrese https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/, která může být aktualizována).

 16. 11. AppSheet. Tyto podmínky se vztahují pouze na službu AppSheet:

  1. 11.1 Uplatnění smlouvy. Smlouva včetně těchto smluvních podmínek upravujících používání konkrétní služby se uplatní pouze na zákazníkovo používání služby AppSheet v souvislosti s koncovými uživateli, kteří se ke službě AppSheet připojí prostřednictvím svých účtů koncových uživatelů, a nebude uplatněna v souvislosti s žádným tarifem AppSheet zakoupeným na adrese https://www.appsheet.com.

  2. 11.2 Administrace služby AppSheet. Jestliže tarif AppSheet zákazníka obsahuje další funkce správy (jak je popsáno na adrese https://about.appsheet.com/pricing/), další funkce správy a administrace služby AppSheet budou dostupné konkrétně určeným administrátorům pro službu AppSheet.

  3. 11.3 Platební podmínky. Definice „cen“ je doplněna, takže označuje v dané době platné ceny uvedené na adrese https://solutions.appsheet.com/pricing, pokud není v dodatku nebo formuláři objednávky uvedeno jinak.

  4. 11.4 Zdroje dat. Zákazníkovo používání zdrojů dat ve spojení se službami podléhá smluvním podmínkám mezi zákazníkem a příslušným poskytovatelem zdroje dat a těmito podmínkami se řídí. Mezi smluvními stranami platí, že za tyto smluvní podmínky (včetně zajištění toho, že společnost Google může mít přístup k relevantním zdrojům dat pro poskytování služby AppSheet) je výhradně odpovědný zákazník.

 17. 11.5 Software AppSheet. Pokud společnost Google zákazníkovi zpřístupní software AppSheet (který může zahrnovat software třetí strany), poskytne zákazníkovi během smluvního období nevýhradní a nepřenosnou licenci bez autorských poplatků (pokud není společností Google uvedeno jinak) pro reprodukci a používání softwaru za účelem vytváření zákaznických aplikací dostupných koncovým uživatelům a po oznámení zákazníkovi může licenci dále omezit. Veškerý export, reexport, přenos nebo používání softwaru AppSheet zákazníkem podléhá této smlouvě (včetně povinností týkajících se souladu a omezení, které ukládá ve spojitosti s používáním služeb a které se na software AppSheet vztahují) a může podléhat také smluvním podmínkám a požadavkům licence třetí strany podle zákonů upravujících export. Mezi smluvními stranami platí, že společnost Google si ponechá všechna práva duševního vlastnictví k softwaru AppSheet. Každá strana prohlašuje a zaručuje, že bude dodržovat všechny zákony a jiné právní předpisy, které se vztahují na zajišťování nebo používání softwaru AppSheet. POKUD NENÍ V TÉTO SMLOUVĚ VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK, SOFTWARE APPSHEET JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH ZÁRUK NEBO ZÁRUK Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČI JINÝCH SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ ČI PROHLÁŠENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU.

 18. 11.6 Neplacené verze.

  1. (a) Omezení. Neplacené verze AppSheet podléhají omezením a nejsou způsobilé pro služby technické podpory a určité funkce AppSheet nemusí být v neplacených verzích dostupné. Povinnosti společnosti Google k odškodnění pro používání služby AppSheet v neplacené verzi neplatí.

  2. (b) Odstoupení z důvodu neaktivity. Společnost Google si vyhrazuje právo vypovědět zajišťování neplacené verze AppSheet koncovému uživateli 30 dní po upozornění tohoto koncového uživatele, pokud se po dobu 60 dní (a) koncový uživatel ke službě AppSheet nepřipojil nebo (b) nedošlo k žádné aktivitě v žádné zákaznické aplikaci koncového uživatele.

 19. 11.7 Ukončení podpory AppSheet. Společnost Google zákazníka uvědomí alespoň 12 měsíců před ukončením podpory služby AppSheet (nebo související podstatné funkce), pokud společnost Google tuto službu nebo funkci s ukončenou podporou nenahradí v podstatě podobnou službou nebo funkcí. Žádná ujednání v tomto oddíle 11.7 (Ukončení podpory AppSheet) neomezují schopnost společnosti Google provádět změny nutné k dodržení příslušných právních předpisů, změny týkající se závažného bezpečnostního rizika nebo změny nutné k zamezení podstatné ekonomické nebo závažné technické zátěži.

 20. 11.8 Technická podpora.

  1. (a) Dodatky. Definice „pravidel služeb technické podpory Google Workspace“ či „pravidel služeb technické podpory“ je doplněna, takže označuje v té době aktuální pravidla služeb podpory AppSheet na adrese https://www.appsheet.com/Home/TSSG

  2. (b) Zákaznické aplikace. Zákazník je odpovědný za technickou podporu svých zákaznických aplikací.

 21. 11.9 Definice dalších pojmů.

  1. Softwarem AppSheet“ se rozumí nástroje ke stažení, Software Development Kits (sady pro vývoj softwaru) nebo jiný takový počítačový software poskytovaný společností Google ve spojení se službou AppSheet a případné aktualizace, které může společnost Google u softwaru AppSheet průběžně provádět.

  2. Zákaznickou aplikací“ se rozumí softwarový program, který zákazník vytvoří nebo hostuje pomocí služby AppSheet.

  3. Zdrojem dat“ se rozumí zdroje dat třetí strany nebo společnosti Google popsané na adrese https://www.appsheet.com/Home/StartWithData.

 22. 12. Služby generativní umělé inteligence Workspace. Tyto podmínky se vztahují pouze na služby generativní umělé inteligence Workspace:

  1. 12.1 Odmítnutí odpovědnosti. Služby generativní umělé inteligence Workspace (i) používají rozvíjející se technologii, (ii) můžou poskytovat nesprávný nebo nevhodný vygenerovaný výstup a (iii) můžou poskytovat obsah, který neodráží názory společnosti Google. Vygenerovaný výstup není navržen ani určen pro splňování regulačních, právních ani jiných závazků zákazníka a ani pro použití jako náhrada lékařských, právních, finančních nebo jiných profesionálních rad.

  2. 12.2 Podobné vygenerované výstupy. Zákazník bere na vědomí, že služby generativní umělé inteligence Workspace můžou v některých případech vytvořit stejný nebo podobný vygenerovaný výstup pro více zákazníků.

  3. 12.3 Zásady zakázaného používání. Pro účely služeb generativní umělé inteligence Workspace jsou zásady zakázaného používání na adrese https://policies.google.com/terms/generative-ai/use-policy, která může být průběžně aktualizována, začleněny do zásad přijatelného užívání.

  4. 12.4 Omezení používání. Zákazník nebude a ani neumožní koncovým uživatelům používat vygenerovaný výstup (i) jako významný vstup pro vývoj modelů, které konkurují službám generativní umělé inteligence Workspace nebo jiným službám Google Workspace, ani (ii) k zpětné analýze nebo extrakci komponentů jakékoli služby Google Workspace nebo jejich modelů (kromě rozsahu, ve kterém je toto omezení výslovně zakázáno platným právem).

  5. 12.5 Využití a dostupnost služeb. Zákazník rozumí a souhlasí, že (i) nebude a ani neumožní koncovým uživatelům používat služby generativní umělé inteligence Workspace způsobem, který překračuje omezení upřesněná společností Google, a (ii) používání služeb generativní umělé inteligence Workspace podléhá dostupnosti služeb, jak je popsáno na adrese https://support.google.com/a/answer/13853332.

  6. 12.6 Věková omezení. Zákazník neumožní používání služeb generativní umělé inteligence Workspace koncovým uživatelům mladším 18 let.

  7. 12.7 Zdravotnická omezení. Zákazník nebude a ani neumožní koncovým uživatelům používat služby generativní umělé inteligence Workspace za klinickými účely (pro vyloučení pochybností, neklinický výzkum, plánování nebo jiné administrativní úkoly omezeny nejsou), pro poskytování lékařských rad, léčby ani lékařské diagnózy, ani způsobem, na který dohlíží klinický, lékařský, zdravotnický nebo jiný regulační úřad nebo který vyžaduje oprávnění nebo schválení takového úřadu.

  8. 12.8 Podezření na porušení podmínek. Společnost Google může zákazníkovi ihned pozastavit nebo ukončit používání služeb generativní umělé inteligence Workspace na základě podezření na porušení pododdílů (12.4) až (12.6) výše.

  9. 12.9 Omezení. Omezení obsažená v pododdílech (12.6) a (12.7) výše jsou považována za „Omezení“ nebo „Omezení použití“ podle příslušné smlouvy.

  10. 12.10 Další povinnosti společnosti Google k odškodnění.

   1. (i) Vygenerovaný výstup. Povinnosti společnosti Google k odškodnění podle smlouvy se vztahují také na obvinění z toho, že neupravený vygenerovaný výstup z odškodňované služby generativní umělé inteligence porušuje práva duševního vlastnictví třetí strany. Tento pododdíl (i) (Vygenerovaný výstup) se nevztahuje na situace, kdy obvinění souvisí s vygenerovaným výstupem, u kterého platí, že (1) zákazník ho vytvoří nebo používá s vědomím (případně by toto vědomí mít měl), že pravděpodobně porušuje práva, (2) zákazník (nebo společnost Google dle pokynů zákazníka) ignoruje, vypne nebo obejde citace, filtry nebo pokyny zdroje či jiné nástroje, které společnost Google zpřístupní a které zákazníkovi mají pomoct vytvářet nebo používat vygenerovaný výstup zodpovědně, (3) zákazník takový vygenerovaný výstup používá po přijetí oznámení s tvrzením o porušení od vlastníka práv nebo jeho pověřeného zástupce nebo (4) obvinění je založeno na právu týkajícím se ochranných známek v důsledku zákazníkova používání vygenerovaného výstupu v obchodním styku. „Odškodňovanou službou generativní umělé inteligence“ se rozumí služba nebo funkce uvedená na adrese https://cloud.google.com/terms/generative-ai-indemnified-services, přičemž použití takové služby nebo funkce je zákazníkem placené a nejedná se o použití za kredity nebo v rámci bezplatné úrovně.

   2. (ii) Výuková data. Povinnosti společnosti Google k odškodnění podle smlouvy se vztahují také na obvinění z toho, že to, jak společnost Google používá výuková data k vytváření modelu společnosti Google využívaného službou generativní umělé inteligence, porušuje práva duševního vlastnictví třetí strany. Toto odškodnění se nevztahuje na obvinění související s konkrétním vygenerovaným výstupem, na která se může vztahovat pododdíl (i) (Vygenerovaný výstup) výše.

  11. 12.11 Výuková omezení. Společnost Google nepoužije zákaznická data k výuce ani vylepšování svých modelů generativní umělé inteligence podporujících služby generativní umělé inteligence Google Workspace bez předchozího svolení nebo pokynu zákazníka.

  12. 12.12 Definice dalších pojmů.

   1. Vygenerovaným výstupem“ se rozumí data nebo obsah vygenerovaný nebo přijatý zákazníkem nebo jeho koncovými uživateli prostřednictvím služeb generativní umělé inteligence Workspace v rámci zákazníkova účtu Workspace na základě pokynů vycházejících z dat nebo obsahu, který zákazník či jeho koncoví uživatelé prostřednictvím těchto služeb odeslali. Vygenerovaný výstup jsou zákaznická data.

   2. Služby generativní umělé inteligence Workspace“ zahrnují (i) Gemini pro Google Workspace a (ii) další funkce generativní umělé inteligence služeb Google Workspace.

 23. 13. Výzkum uživatelského dojmu. Pokud se zákazník zaregistruje k programu výzkumu uživatelského dojmu služby Google Cloud pro Google Workspace, jeho účast v tomto programu bude podléhat dodatku výzkumného panelu uživatelského dojmu služby Google Cloud dostupnému na adrese https://cloud.google.com/terms/user-experience-research.

 24. 14. Šifrování na straně klienta. Mezi smluvními stranami platí, že za všechny aspekty externí služby pro správu šifrovacích klíčů vybrané zákazníkem (včetně všech šifrovacích klíčů vygenerovaných touto službou pro použití s šifrováním na straně klienta) je výhradně odpovědný zákazník. Bez ohledu na případné protichůdné podmínky v dodatku o zpracování dat služby Cloud nebude společnost Google moci obnovit žádný šifrovací klíč ani zákaznická data, která jsou tímto šifrovacím klíčem zašifrována, pokud dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození tohoto šifrovacího klíče. V případě přerušení nebo nedostupnosti externí služby pro správu klíčů bude šifrování na straně klienta pro všechny příslušné služby zcela nedostupné.

 25. 15. Smluvní podmínky týkající se konkrétní oblasti.

  1. 15.1 Japonsko. Pokud je fakturační adresa zákazníka v Japonsku, služby Gmail, Chat a Meet budou poskytovány společností Google Connect Asia Pacific Pte. Ltd. („GCAP“), ale faktury budou posílány společností Google Asia Pacific Pte. Ltd. Společnost Google Asia Pacific Pte. Ltd. je autorizovaný zástupce GCAP pouze ve vztahu k výše zmíněným službám a uzavírá smlouvu jménem GCAP.

  2. 15.2 Francie. Zákazníci budou v příslušném rozsahu dodržovat francouzské všeobecné bezpečnostní zásady pro systémy s informacemi o zdraví (PGSSI-S).

Předchozí verze

20. listopadu 2023

12. října 2023

14. srpna 2023

31. května 2023

3. května 2023

11. ledna 2023

31. října 2022

11. října 2022

22. září 2022

19. září 2022

7. července 2022

31. března 2022

15. března 2022

1. února 2022

30. září 2021

3. června 2021

14. dubna 2021

21. prosince 2020

6. října 2020