Dodatečné smluvní podmínky týkající se elektronického podpisu pro podepisující

 • Naposledy upraveno: 3. června 2024

 • Pokud nemáte spravovaný účet Google Workspace nebo jinou smlouvu (např. smlouvu ke službě Google Workspace Individual) vztahující se na používání funkce elektronického podpisu v Dokumentech Google nebo na Disku Google (dále jen „elektronický podpis“), pro elektronický podpis platí tyto dodatečné smluvní podmínky týkající se elektronického podpisu pro podepisující („dodatečné smluvní podmínky týkající se elektronického podpisu pro podepisující“).

 • Abyste mohli používat elektronický podpis k elektronickému podepisování dokumentů, které prostřednictvím elektronického podpisu obdržíte, musíte přijmout (1) smluvní podmínky společnosti Google („smluvní podmínky společnosti Google“), které se vztahují na Dokumenty Google nebo Disk Google (a všechny funkce těchto služeb), a tyto (2) dodatečné smluvní podmínky týkající se elektronického podpisu pro podepisující. Pojmy, které nejsou definované v těchto dodatečných smluvních podmínkách týkajících se elektronického podpisu pro podepisující, mají význam uvedený ve smluvních podmínkách společnosti Google.

 • Pokud jsou tyto dodatečné smluvní podmínky týkající se elektronického podpisu pro podepisující v rozporu se smluvními podmínkami společnosti Google, v záležitostech spojených s používáním elektronického podpisu mají přednost tyto dodatečné smluvní podmínky týkající se elektronického podpisu pro podepisující (pokud nejste ve Francii).

 • Jestliže máte spravovaný účet Google Workspace, na vaše používání elektronického podpisu se vztahuje smlouva o používání služby Google Workspace vaší organizace, ne tyto dodatečné smluvní podmínky týkající se elektronického podpisu pro podepisující.

 • Pokud jste se společností Google uzavřeli jinou smlouvu týkající se elektronického podpisu (např. smlouvu pro službu Google Workspace Individual), vaše používání elektronického podpisu se bude řídit danou smlouvou, ne těmito dodatečnými smluvními podmínkami pro podepisující.

 • Tyto dokumenty si pozorně přečtěte. Společně se tyto dokumenty nazývají „podmínky“. Stanovují, co od nás při používání elektronického podpisu k elektronickému podepisování dokumentů můžete očekávat a co očekáváme my od vás.

 • Podepisování dokumentů

 • Elektronický podpis umožňuje podepisování smluv a dalších dokumentů pro právní účely. V těchto dodatečných smluvních podmínkách týkajících se elektronického podpisu pro podepisující používáme slovo „podepisovat“ i pro uzavření smlouvy, ale v některých jurisdikcích můžou být pro uzavření smlouvy nutné i jiné formality. Pokud si nejste jisti, zda u vašeho dokumentu stačí podpis, nebo je nutné formálnější uzavření smlouvy, nebo pokud máte dotazy týkající se požadavků na uzavírání smluv ve vaší jurisdikci, obraťte se na právníka.

 • Společnost Google není u dokumentů podepsaných elektronickým podpisem smluvní stranou

 • Dokument podepsaný elektronickým podpisem může vázat pouze strany, které ho podepsaly nebo jsou považovány za podepisující, ne společnost Google. Používáním elektronického podpisu souhlasíte s uskutečněním elektronické transakce se všemi stranami příslušného dokumentu (vaše „protistrany“).

 • To, s kým obchodujete prostřednictvím elektronického podpisu, máte pod kontrolou vy

 • Před podepsáním dokumentu elektronickým podpisem si ověřte identitu odesílatele.

 • Pamatujte také, že:

  • • používat e-mailový účet k posílání a podepisování dokumentů prostřednictvím elektronického podpisu může kdokoli, kdo má k účtu přístup (s oprávněním i bez);

  • • pokud jste majitelem účtu Google a aktualizujete svou emailovou adresu, budete moct podepisovat dokumenty poslané na starou emailovou adresu (za předpokladu, že nová i stará adresa jsou přidruženy ke stejnému účtu);

  • • pokud při podepisování dokumentu jednáte (skutečně i zdánlivě) jménem subjektu práva, tento subjekt může být dokumentem vázán.

 • Pokud tedy jste zaměstnanec, dodavatel, ředitel nebo osoba jinak propojená se subjektem práva a používáte k podpisu dokumentu elektronický podpis, ověřte si, zda jste k podepsání dokumentu jménem daného subjektu oprávněni, nebo dokument jasně podepište vlastním jménem / jako soukromá osoba.

 • Obsah dokumentů máte pod kontrolou vy

 • Zkontrolujte, zda jsou všechny dokumenty podepisované elektronickým podpisem finální a kompletní verze, pomocí kterých chcete s protistranou (nebo protistranami) uzavřít smlouvu.

  • Před podepsáním dokumentu elektronickým podpisem by měly zúčastněné strany dokument zkontrolovat a souhlasit s ním, doplnit či vyřešit všechny navrhované úpravy nebo komentáře k dokumentu a zahrnout všechny listiny, dodatky a další přílohy.

 • To, které dokumenty jsou podepsány, máte pod kontrolou vy

 • Zkontrolujte, zda lze váš dokument platně podepsat elektronickým podpisem (v protikladu ke klasickému podpisu). U právníka byste si měli ověřit, zda lze elektronické podpisy používat ve vaší jurisdikci a zda musíte vy nebo vaše protistrany při elektronickém podepisování splnit ještě nějaké jiné požadavky.

  • K elektronickému podpisu nejsou způsobilé všechny dokumenty ve všech jurisdikcích. V mnoha jurisdikcích je například u svěřenectví, závětí, dodatků k závěti, plných mocí a právních listin nutný klasický podpis. Pokud chcete mít jistotu, že dokument, který plánujete podepsat elektronickým podpisem, bude ve vaší jurisdikci platný a vymahatelný, ověřte si to u právníka.

 • Kopie a uchovávání podepsaných dokumentů

 • Pro vlastní potřeby si uchovávejte kopie dokumentů podepsaných elektronickým podpisem a potvrďte si, že vaše protistrany obdržely své kopie a uchovávají je.

 • Při podepsání dokumentu elektronickým podpisem se společnost Google pokusí emailem každé ze stran poslat kopii podepsaného dokumentu a přidat kopii na jejich účet Disku. Měli byste si ponechat všechny emaily s podepsanými dokumenty, které od společnosti Google obdržíte. Společnost Google ale přijetí těchto kopií nemůže zaručit. Vaše nastavení e-mailu (nebo nastavení emailu vaší protistrany) můžou například email s kopií zablokovat nebo protistrana nemusí mít účet Disku.

  • Je důležité uchovávat si záznamy o podepsaných smlouvách, ale může se stát, že některé strany kopie podepsaných dokumentů neobdrží (např. kvůli technický chybám, omezením úložiště na Disku nebo spamovým filtrům). Po podepsání dokumentu elektronickým podpisem se tedy ujistěte, že každá z protistran obdržela samostatnou kopii podepsaného dokumentu, a pokud jste vy neobdrželi tu svoji, požádejte o ni protistranu.

 • Vzhledem k důležitosti dokumentů podepsaných elektronickým podpisem byste měli uchovávat zálohované kopie také nezávisle na službách Google (aby vám zůstaly, i když se například nebudete moct připojit ke svému účtu Google, smažete ho nebo zrušíte).

 • Jurisdikce

 • Jestliže jednáte jménem firmy nebo organizace a obdržíte žádost o elektronický podpis od někoho mimo vaši právní jurisdikci, proberte s právníkem zvýšené riziko vymahatelnosti, které s sebou elektronický podpis nese.

 • V opačném případě byste měli elektronický podpis používat pouze při transakcích s protistranami ve stejné právní jurisdikci, jako je ta vaše.

 • Informace o podpisu a přístup k dokumentu

 • Kopie dokumentů podepsaných elektronickým podpisem obsahují podpisy na základě certifikátu, které pomáhají identifikovat strany. Tyto kopie, včetně příslušných záznamů auditu, můžou obsahovat také emailové adresy stran a další informace o jejich účtech Google (např. pseudonymní identifikátory propojené s jejich účty), jejich zařízeních (např. IP adresy) a další podrobnosti (např. časy a data podpisu apod.). Každý, kdo má přístup k podepsanému dokumentu, má přístup také k těmto informacím.

 • Uživatelé v Brazílii

 • Používání dokumentů podepsaných elektronickým podpisem s sebou může ve vaší jurisdikci nést zvýšená rizika vymahatelnosti. Před používáním elektronického podpisu tato rizika proberte s právníkem.

 • Odmítnutí odpovědnosti

 • Všechny informace poskytnuté v těchto dodatečných smluvních podmínkách týkajících se elektronického podpisu pro podepisující ohledně platnosti nebo vymahatelnosti elektronicky podepsaných smluv či jiných dokumentů slouží pouze pro obecné informační účely a nejsou míněny jako právní rady. Společnost Google nemůže zaručit a nezaručuje, že použití elektronického podpisu povede ve vaší jurisdikci k uzavření platné či vymahatelné smlouvy nebo jiného dokumentu. Pokud máte ohledně používání elektronického podpisu či elektronických smluv nějaké otázky, proberte je s právníkem ve vaší jurisdikci.

 • Předchozí verze

 • 30. dubna 2024