Forhandleraftale for Google Domain

Senest ændret: 25. juli 2023

 • Forhandleraftalen for Google Domain ("Aftalen") indgås af dig, enheden eller personen, der accepterer denne Aftale ("Kunde", eller "dig") og Google. "Google" har den betydning, der er angivet på https://cloud.google.com/terms/google-entity. Eventuelle henvisninger til "vi," "os" eller "vores" i denne Aftale betyder Google. Denne Aftale omhandler Googles videresalg af tjenester til registrering af domænenavn ("Domænetjenester") leveret af den pågældende tredjepartsregistrator, som er identificeret på tidspunktet for dit køb eller fornyelsen ("Registrator").

  • 1. Domænetjenester.

   • 1.1 Forhandler af Domænetjenester. Denne Aftale fastlægger vilkårene, som gælder for Googles videresalg af adgang til Domænetjenesterne som en autoriseret forhandler for Registrator. Som forhandler agerer Google ikke som en registrator for noget domænenavn, men opfylder muligvis visse funktioner eller tjenester på vegne af Registratoren.

   • 1.2 Vilkår for Registrator. Domænetjenesterne leveres af Registratoren. Al adgang til og brug af Domænetjenesterne er reguleret af og underlagt den pågældende Registrators vilkår og betingelser. Kunden skal overholde og accepterer at være underlagt de pågældende vilkår og betingelser. Google er ikke part i din aftale med nogen Registrator og påtager sig intet ansvar for Registratorens opfyldelse heraf.

   • 1.3 Registrators privatlivsbeskyttelse. Kunden accepterer, at Google videregiver Kundens navn og kontaktoplysninger til Registratoren som en del af registreringen af domænenavnet. Registratorens behandling af de pågældende oplysninger er underlagt dennes gældende privatlivspolitikker.

  • 2. Betalinger.

   • 2.1 Fakturering; betalinger. Når du gennemfører dit køb, forpligter du dig til at købe Domænetjenesterne, herunder alle gældende afgifter, i en årlig faktureringsperiode. Du kan betale for Domænetjenesterne med et kreditkort, betalingskort eller på anden måde, sådan som det er angivet på bestillingssiden. Medmindre andet fremgår af bestillingssiden, skal alle betalinger erlægges i amerikanske dollars (USD). Medmindre du annullerer din fornyelse som beskrevet i 2.3 (Annullering af fornyelse), fornyes dit køb af Domænetjenester automatisk i slutningen af hver faktureringsperiode i yderligere en årlig faktureringsperiode, og Google fakturerer dig for det aktuelle fornyelsesgebyr, når betalingen forfalder. Alle betalinger er endelige, og Google udsteder ikke refusioner.

   • 2.2 Prisændringer. Google forbeholder sig retten til fra tid til anden at ændre (fx hæve eller sænke) prisen på Domænetjenester. Eventuelle ændringer af gebyrer gælder kun for den næste betaling, der forfalder til betaling for dig, efter rimelig forudgående varsel herom.

   • 2.3 Annullering af fornyelse. Du skal annullere mindst 5 hverdage inden slutning af din faktureringsperiode for at undgå opkrævning for den næste fornyelsesperiode. Du kan annullere via Administrationskonsol. Hvis du annullerer, er du ikke berettiget til en refusion for gebyrerne, som du allerede har betalt, men med forbehold for denne Aftale og den gældende Registrators aftale har du fortsat adgang til Domænetjenesterne, indtil slutningen af din aktuelle faktureringsperiode.

  • 3. Fortrolige oplysninger.

   • 3.1 Definitioner.

    • 3.1.1. "Fortrolige oplysninger" er oplysninger, som den ene part (eller en tilknyttet virksomhed) har videregivet til den anden part i henhold til denne Aftale, og som er markeret som fortrolige, eller som under de pågældende omstændigheder normalt ville blive betragtet som fortrolige. Dette omfatter ikke oplysninger, der er frembragt selvstændigt af modtageren, er retmæssigt givet til modtageren af en tredjepart uden forpligtelser om fortrolighed, eller som bliver offentliggjort, uden at det kan tilregnes modtageren.

    • 3.1.2. "Retslige skridt" er en anmodning om videregivelse af data i henhold til lov, statslig regulering, retskendelse, stævning, dommerkendelse eller anden gyldig juridisk myndighed, retslig procedure eller lignende proces.

   • 3.2 Forpligtelser. Modtageren bruger kun de Fortrolige oplysninger fra den videregivende part til at udøve modtagerens rettigheder og opfylde dennes forpligtelser i henhold til Aftalen og beskytter med et rimeligt niveau af omhu mod videregivelse af den videregivende parts Fortrolige oplysninger. Modtageren kan kun videregive Fortrolige oplysninger til dennes tilknyttede virksomheder, medarbejdere, repræsentanter eller professionelle rådgivere ("Delegerede"), som har brug for disse oplysninger, og som skriftligt har accepteret (eller, hvis der er tale om professionelle rådgivere, på anden vis er bundet til) at holde oplysningerne fortrolige. Modtageren skal sikre, at dennes Delegerede kun bruger de modtagne Fortrolige oplysninger til at udøve rettigheder og overholde forpligtelser i henhold til denne Aftale.

   • 3.3 Påkrævet videregivelse. Uanset bestemmelser i denne Aftale, der måtte anføre andet, gælder det, at modtageren også kan videregive Fortrolige oplysninger i den grad, det er påkrævet i henhold til Retslige skridt, såfremt modtageren gør en kommercielt rimelig indsats for at (a) oplyse den anden part hurtigt derom, før en sådan videregivelse af partens Fortrolige oplysninger, og (b) overholde den anden parts rimelige anmodninger i forhold til at modsætte sig videregivelsen af oplysninger. Uanset ovenstående gælder underafsnit (a) og (b) ovenfor ikke, hvis modtageren fastslår, at overholdelse af (a) og (b) kunne (i) medføre overtrædelse af Retslige skridt, (ii) obstruere en statslig undersøgelse eller (iii) medføre død eller alvorlig fysisk skade for en enkeltperson.

  • 4. Ansvarsfraskrivelse. I DET OMFANG, LOVEN TILLADER DET, ER GOOGLES OPFYLDELSE I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE "SOM DEN ER" UDEN NOGEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. GOOGLE GIVER F.EKS. INGEN GARANTIER VEDRØRENDE INDHOLDET ELLER FUNKTIONERNE FOR DENNES OPFYLDELSE ELLER REGISTRATORENS DOMÆNETJENESTER, HERUNDER DERES NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED, TILGÆNGELIGHED, ELLER HVORVIDT DE OPFYLDER DINE BEHOV.

  • 5. Skadesløsholdelse. Du vil forsvare og skadesløsholde Google og dennes underleverandører samt dennes og deres respektive direktører, bestyrelser, ansatte, repræsentanter og tilknyttede virksomheder i forbindelse med eventuelle og alle krav, erstatningsansvar, forpligtelser og omkostninger (herunder rimelige advokatsalærer og -omkostninger) som følge af eller i forbindelse med:

   • Din registrering af et domænenavn og brug af Domænetjenester;

   • Din krænkelse af enhver tredjeparts rettighed, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder.

  • 6. Ansvarsbegrænsning.

   • 6.1 Begrænsning af indirekte ansvar. GOOGLE OG DENNES TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER OG LEVERANDØRER ER I HENHOLD TIL DENNE AFTALE IKKE ANSVARLIGE FOR TABT OMSÆTNING ELLER DATATAB, ØKONOMISKE TAB ELLER INDIREKTE SKADER, SÆRLIGE SKADER, HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER, KONKRETE SKADER ELLER PØNALERSTATNINGER, HELLER IKKE SELVOM VI KENDTE ELLER BURDE HAVE KENDT TIL, AT SÅDANNE SKADESERSTATNINGER VAR MULIGE, OG SELVOM DIREKTE SKADESERSTATNING IKKE UDGØR EN GODTGØRELSE.

   • 6.2 Begrænsning af beløb ved erstatningsansvar. DET SAMLEDE ANSVAR FOR GOOGLE OG DENNES TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER OG LEVERANDØRER I FORHOLD TIL EVENTUELLE KRAV I HENHOLD TIL AFTALEN ER BEGRÆNSET TIL (I) DET BELØB, DU HAR BETALING I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE I LØBET AF DE TOLV MÅNEDER FORUD FOR DEN HÆNDELSE, DER GAV ANLEDNING TIL ANSVARET, ELLER (II) 5.000 USD, ALT EFTER HVAD DER ER LAVEST.

   • 6.3 Undtagelser vedrørende begrænsninger. Disse ansvarsbegrænsninger gælder ikke, såfremt du overtræder Googles eller dennes tilknyttede virksomheders intellektuelle ejendomsrettigheder, dine forpligtelser til skadesløsholdelse eller dine betalingsforpligtelser.

  • 7. Generelt.

   • 7.1 Meddelelser. For at lette sagen bliver begge parter bedt om, men er ikke pålagt, at indsende skriftlige meddelelser på engelsk og adressere dem til den anden parts juridiske afdeling og primære kontaktperson. Mailadressen til meddelelser, der sendes til Googles juridiske afdeling, er legal-notices@google.com.

   • 7.2 Overdragelse. Du må ikke overdrage nogen del af denne Aftale uden forudgående, skriftligt samtykke fra Google. Ethvert andet forsøg på overdragelse er ugyldigt.

   • 7.3 Force Majeure. Ingen af parterne kan holdes ansvarlig for manglende eller forsinket ydeevne i det omfang, det skyldes omstændigheder, som ligger uden for den pågældende parts kontrol.

   • 7.4 Intet afkald. Ingen af parterne anses for at have givet afkald på nogen rettigheder ved ikke at udøve (eller udsætte udøvelsen af) rettigheder i henhold til denne Aftale.

   • 7.5 Intet agentur. Denne Aftale udgør ikke en handel, et partnerskab eller joint venture mellem parterne.

   • 7.6 Mails. Parterne kan bruge mails til at overholde kravene om godkendelse og samtykke i denne Aftale.

   • 7.7 Underkontrakter. Google kan give forpligtelser i henhold til denne Aftale som underkontrakter, men er fortsat erstatningsansvarlig over for Kunden for alle underkontraherede forpligtelser.

   • 7.8 Begunstigede tredjeparter. Denne Aftale tildeler ikke nogen fordele til tredjeparter, medmindre det er udtrykkeligt angivet, at dette er tilfældet.

   • 7.9 Vilkårenes uafhængighed. Hvis et vilkår (eller en del af et vilkår) i denne Aftale er ugyldigt, ulovligt eller uden retskraft, vil resten af denne Aftale fortsat være gældende.

   • 7.10 Amerikansk lovvalg. Med forbehold af Afsnit 7.15 (Regionsspecifikke vilkår) gælder følgende ved tvister mellem parterne:

    • (a) For offentlige enheder i byer, regioner og delstater i USA. Hvis Kunden er en offentlig myndighed i form af enten en by, en region eller en delstat i USA, er parterne enige om ikke at offentliggøre lovvalg og værneting.

    • (b) For føderale offentlige enheder i USA. Hvis Kunden er en føderal offentlig enhed i USA, gælder følgende: ALLE KRAV, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE ELLER GOOGLES OPFYLDELSE HERAF, ER UNDERLAGT LOVGIVNINGEN I USA, MED UNDTAGELSE AF LANDETS LOVVALGSREGLER. UDELUKKENDE I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL FØDERAL LOVGIVNING, ER (I) CALIFORNISK LOVGIVNING (MED UNDTAGELSE AF CALIFORNIENS LOVVALGSREGLER) GÆLDENDE VED FRAVÆR AF ANVENDELIG FØDERAL LOVGIVNING, OG (II) FOR ALLE KRAV, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE ELLER GOOGLES OPFYLDELSE HERAF, GIVER PARTERNE SAMTYKKE TIL PERSONLIG JURISDIKTION VED DOMSTOLENE I SANTA CLARA COUNTY, CALIFORNIEN, USA, OG TIL EKSKLUSIVT VÆRNETING HER.

    • (c) For alle andre juridiske enheder. Hvis Kunden er en juridisk enhed, der ikke er identificeret i Afsnit 7.10(a) (Amerikansk lovvalg for offentlige enheder i byer, regioner og delstater i USA) eller (b) (Amerikansk lovvalg for føderale enheder i USA) er følgende gældende: ALLE KRAV, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE ELLER GOOGLES OPFYLDELSE HERAF, ER UNDERLAGT LOVGIVNINGEN I CALIFORNIEN, MED UNDTAGELSE AF DENNE DELSTATS LOVVALGSREGLER, OG VIL UDELUKKENDE BLIVE BEHANDLET VED DE FØDERALE ELLER DELSTATSLIGE DOMSTOLE I SANTA CLARA COUNTY I CALIFORNIEN, USA, OG PARTERNE ACCEPTERER PERSONLIG JURISDIKTION VED DISSE DOMSTOLE.

   • 7.11 Modstridende sprog. Hvis denne Aftale er oversat til et andet sprog end engelsk, og der opstår en uoverensstemmelse mellem den engelske tekst og den oversatte tekst, har den engelske tekst forrang, medmindre andet tydeligt angives i oversættelsen.

   • 7.12 Rimeligt retsmiddel. Intet i denne Aftale begrænser parternes evne til at søge rimeligt retsmiddel.

   • 7.13 Ændringer. Google kan fra tid til anden ændre vilkårene i denne Aftale og gør opmærksom på alle sådanne ændringer på https://workspace.google.com/terms/domain_reseller_agreement.html. Disse ændringer træder først i kraft ved begyndelsen af Kundens næste faktureringsperiode. Fra dette tidspunkt udgør Kundens fornyelse en accept af ændringerne. Medmindre andet fremgår af dette Afsnit, skal enhver ændring af denne Aftale være på skrift, underskrives af begge parter og udtrykkeligt angive, at den ændrer denne Aftale.

   • 7.14 Hele Aftalen. Denne Aftale erstatter alle andre aftaler mellem parterne vedrørende dette emne. Ved indgåelse af denne Aftale har ingen af parterne påberåbt sig, og ingen af parterne har nogen ret eller beføjelse baseret på nogen udtalelse, erklæring eller garanti (uanset om denne er udarbejdet uagtsomt eller i god tro), medmindre disse udtrykkeligt er angivet i denne Aftale.

   • 7.15 Regionsspecifikke vilkår. Kunden accepterer følgende ændringer af denne Aftale, hvis Kundens faktureringsadresse er i den pågældende region som beskrevet nedenfor:

    • Asien og Stillehavsområdet (alle regioner, eksklusive Australien, Indien, Japan, New Zealand og Singapore) og Latinamerika

     • Afsnit 7.10 (Amerikansk lovvalg) udskiftes som følger:

     • 7.10 Lovvalg – Voldgift.

     • (a) ALLE KRAV, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE ELLER RELATEREDE GOOGLE-PRODUKTER ELLER -TJENESTER (HERUNDER ENHVER TVIST ANGÅENDE FORTOLKNINGEN ELLER OPFYLDELSEN AF DENNE AFTALE) ("Tvist"), ER UNDERLAGT LOVGIVNINGEN I STATEN CALIFORNIEN I USA, UNDTAGEN CALIFORNIENS LOVVALGSREGLER.

     • (b) Parterne skal i god tro forsøge at løse enhver Tvist, inden for 30 dage efter Tvisten er opstået. Hvis Tvisten ikke løses inden for 30 dage, skal den løses ved voldgift af ICDR (International Centre for Dispute Resolution), som varetages af AAA (American Arbitration Association), i overensstemmelse med AAA's Expedited Commercial Rules, som er gældende fra og med datoen for denne Aftale ("Regler").

     • (c) Parterne vælger indbyrdes én voldgiftsmand. Voldgiften foregår på engelsk i Santa Clara County i Californien i USA.

     • (d) Hver part kan ansøge hos enhver kompetent retsinstans om nødvendig hjælp til forbud for at beskytte partens rettigheder, indtil der er truffet afgørelse i voldgiftssagen. Voldgiftsmanden kan beordre rimelige eller påbudte retsmidler i overensstemmelse med retsmidlerne og begrænsningerne i denne Aftale.

     • (e) I henhold til fortrolighedskravene i Underafsnit (g) kan hver part anmode en kompetent domstol om at afsige en hvilken som helst nødvendig kendelse for at beskytte den pågældende parts rettigheder eller ejendom. Denne anmodning anses ikke for en overtrædelse eller fraskrivelse af dette afsnit om lovvalg og voldgift og påvirker ikke voldgiftsmandens beføjelser, herunder beføjelsen til at revurdere den juridiske beslutning. Parterne indgår herved aftale om, at domstolene i Santa Clara County i Californien i USA er kompetente til at afsige kendelse i henhold til dette Underafsnit 7.10(e).

     • (f) Voldgiftsafgørelsen er endelig og bindende for parterne, og dens udførelse kan fremføres for en kompetent domstol, herunder en domstol med jurisdiktion over enhver af parterne eller dennes ejendomme.

     • (g) Alle voldgiftssager, der behandles i overensstemmelse med dette Afsnit 7.10 (Lovvalg – Voldgift), anses som Fortrolige oplysninger i henhold til Afsnit 3 (Fortrolige oplysninger), herunder: (i) Eksistensen af voldgiftssagen, (ii) alle oplysninger, der videregives under voldgiftssagen, og (iii) al mundtlig kommunikation og alle dokumenter med relation til voldgiftssagen. Ud over rettighederne til videregivelse af oplysninger i Afsnit 3 (Fortrolige oplysninger) kan parterne videregive de oplysninger, der er beskrevet i dette Underafsnit 7.10 (g) til en kompetent domstol, såfremt dette er nødvendigt for at afsige en dom i henhold til Underafsnit 7.10 (e) eller fuldbyrde en voldgiftsafgørelse, men parterne skal anmode om, at disse retslige forløb bliver afholdt for lukkede døre (privat).

     • (h) Parterne betaler voldgiftsmandens salær, voldgiftsmandens udpegede eksperters salærer og udgifter samt voldgiftscenterets administrative udgifter i overensstemmelse med Reglerne. I sin endelige afgørelse pålægger voldgiftsmanden den tabende part at betale den vindende part det beløb, som denne har forudbetalt for salær og udgifter.

     • (i) Hver part afholder sine egne advokat- og ekspertsalærer og -udgifter, uanset voldgiftsmandens endelige beslutning vedrørende Tvisten.

    • Asien og Stillehavsområdet – Indien

     • Afsnit 7.10 (Amerikansk lovvalg) udskiftes som følger:

     • 7.10 Lovvalg. Alle krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne Aftale, reguleres af Indisk lovgivning. I tilfælde af eventuelle tvister, er retten i New Delhi værneting for afgørelser. Uanset ovenstående kan og skal Kunden indbringe alle krav, der i henhold til denne Aftale omhandler Google, mod Google India Private Limited.

    • Europa, Mellemøsten og Afrika – Algeriet, Bahrain, Jordan, Kuwait, Libyen, Mauretanien, Marokko, Oman, Palæstina, Qatar, Tunesien, Yemen, Egypten, Israel, De Forenede Arabiske Emirater og Libanon

     • Afsnit 7.10 (Amerikansk lovvalg) udskiftes som følger:

     • 7.10 Lovvalg – Voldgift.

     • (a) ALLE KRAV, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE ELLER RELATEREDE GOOGLE-PRODUKTER ELLER -TJENESTER (HERUNDER ENHVER TVIST ANGÅENDE FORTOLKNINGEN ELLER OPFYLDELSEN AF DENNE AFTALE) ("Tvist"), ER UNDERLAGT LOVGIVNINGEN I STATEN CALIFORNIEN I USA, UNDTAGEN CALIFORNIENS LOVVALGSREGLER.

     • (b) Parterne skal i god tro forsøge at løse enhver Tvist, inden for 30 dage efter Tvisten er opstået. Hvis Tvisten ikke løses inden for 30 dage, skal den løses ved voldgift i henhold til Voldgiftsreglerne for voldgiftsretten i London (LCIA, London Court of International Arbitration) ("Regler"), hvis Regler anses for at være indarbejdet med henvisning til dette Afsnit.

     • (c) Parterne vælger indbyrdes én voldgiftsmand. Voldgiften udføres på engelsk, og voldgiftens hjemsted og juridiske placering er det internationale finanscenter i Dubai (DIFC, Dubai International Financial Center) i De Forenede Arabiske Emirater.

     • (d) Hver part kan ansøge hos enhver kompetent retsinstans om nødvendig hjælp til forbud for at beskytte partens rettigheder, indtil der er truffet afgørelse i voldgiftssagen. Voldgiftsmanden kan beordre rimelige eller påbudte retsmidler i overensstemmelse med retsmidlerne og begrænsningerne i denne Aftale.

     • (e) Voldgiftsafgørelsen er endelig og bindende for parterne, og dens udførelse kan fremføres for en kompetent domstol, herunder en domstol med jurisdiktion over enhver af parterne eller dennes ejendomme.

     • (f) Alle voldgiftssager, der behandles i overensstemmelse med dette Afsnit 7.10 (Lovvalg – Voldgift), anses som Fortrolige oplysninger i henhold til Afsnit 3 (Fortrolige oplysninger), herunder: (i) Eksistensen af voldgiftssagen, (ii) alle oplysninger, der videregives under voldgiftssagen, og (iii) al mundtlig kommunikation og alle dokumenter med relation til voldgiftssagen. Ud over rettighederne til videregivelse af oplysninger i Afsnit 3 (Fortrolige oplysninger) kan parterne videregive de oplysninger, der er beskrevet i dette Underafsnit 7.10 (f), til en kompetent domstol, såfremt dette er nødvendigt for at fuldbyrde en voldgiftsafgørelse, men parterne skal anmode om, at disse retslige forløb bliver afholdt for lukkede døre (privat).

     • (g) Parterne betaler voldgiftsmandens salær, voldgiftsmandens udpegede eksperters salærer og udgifter samt voldgiftscenterets administrative udgifter i overensstemmelse med Reglerne. I sin endelige afgørelse pålægger voldgiftsmanden den tabende part at betale den vindende part det beløb, som denne har forudbetalt for salær og udgifter.

     • (h) Hver part afholder sine egne advokat- og ekspertsalærer og -udgifter, uanset voldgiftsmandens endelige beslutning vedrørende Tvisten.