Tjenestespecifikke vilkår for Google Workspace

Senest ændret den 21. februar 2024

Klik her for at se oversættelser af disse Tjenestespecifikke vilkår til andre sprog.

Termer, der er skrevet med stort begyndelsesbogstav, og som ikke er defineret i disse Tjenestespecifikke vilkår for Google Workspace (tidligere kendt som G Suite), har den betydning, der er angivet i Google Workspace Services Schedule-bilaget i Google Cloud-hovedaftalen, Google Workspace for Education-aftalen eller anden relevant aftale, som regulerer brugen af Google Workspace-tjenester (i hvert tilfælde "Aftalen").

 1. 1. Dataregioner.

  1. 1.1 Primært datalager. Med forbehold af Afsnit 1.2 (Primært datalager for AppSheet) gælder det, at hvis Kunden bruger en Udgave af Tjenesterne, der er inden for anvendelsesområdet, kan Kunden vælge en Dataregion for at opbevare inaktive Lokaliserede data, og Google vil i henhold til gældende lovgivning følgelig opbevare sådanne Lokaliserede data ("Politik for dataregioner").

  2. 1.2 Primært datalager for AppSheet. Politikken for dataregioner gælder kun for AppSheet (selv hvis den er indeholdt i en Udgave af Tjenesterne, der er inden for anvendelsesområdet), hvor (a) Kunden bruger en Udgave af AppSheet, der er inden for anvendelsesområdet, og b) en Slutbruger har valgt specifikke Lokaliserede data til opbevaring i Dataregionen.

  3. 1.3 Begrænsning. For alle Kundedata, der ikke er dækket af Politikken for dataregioner, gælder det, at Google kan gemme sådanne data hvor som helst, hvor Google eller dennes Underdatabehandlere har faciliteter, med forbehold af Tillægget vedrørende databehandling i skyen.

  4. 1.4 Definitioner.

   1. "Lokaliserede data" betyder kun følgende primære data i Kundedataene for den tilknyttede Tjeneste:

    1. (a) Gmail: emnelinjen og brødteksten i mailen, vedhæftede filer samt afsendere og modtagerne af meddelelser.

    2. (b) Google Kalender: begivenhedens titel, beskrivelse, dato, klokkeslæt, gæster, hyppighed og lokationer.

    3. (c) Google Docs, Google Sheets og Google Slides: brødteksten i filer, integrerede billeder og tilknyttede Slutbrugerkommentarer.

    4. (d) Google Drev: originalt filindhold, der er uploadet til Drev.

    5. (e) Google Chat: meddelelser og vedhæftede filer.

    6. (f) Google Vault: Vault-eksporter.

    7. (g) AppSheet: app-definitioner, datakildekonfigurationer og adgangstokens samt Kundedata i AppSheet-databaser.

   2. "Dataregion" forstås som:

    1. (a) enten USA eller Europa, undtagen i forhold til AppSheet; eller

    2. (b) Europa i forhold til AppSheet.

   3. "Udgave inden for anvendelsesområde" betyder følgende udgaver:

    1. (a) G Suite Business

    2. (b) Google Workspace Enterprise Plus

    3. (c) Google Workspace for Education Standard

    4. (d) Google Workspace for Education Plus

 2. 2. Google Vault. Følgende vilkår gælder kun for Google Vault:

  1. 2.1 Opbevaring. Google har ikke pligt til at opbevare arkiverede Kundedata efter udløbsdatoen for den opbevaringsperiode, der er angivet af Kunden, eller den Ordreperiode, der er gældende for de relevante Google Vault-licenser, medmindre: (a) Kunden forlænger opbevaringsperioden eller fornyer den relevante Ordreperiode inden udløbet af den pågældende opbevaringsperiode, (b) gældende lovgivning eller retslige skridt forhindrer, at Google kan slette dataene, eller (c) dataene er underlagt retslig datafrysning pålagt af Kunden.

 3. 3. Google Workspace Essentials. Følgende vilkår gælder kun for Google Workspace Essentials og/eller Google Workspace Essentials Starter-udgaven som angivet:

  1. 3.1 Ophør ved inaktivitet eller opsigelse. Hvis Kunden bestiller Google Workspace Essentials Starter-udgaven, forbeholder Google sig retten til at bringe leveringen af Google Workspace Essentials-udgaven til ophør:

   1. (a) med 30 dages varsel til Kunden, hvis Kunden eller dennes Slutbrugere ikke har logget ind på Administrationskonsollen eller benyttet Tjenesterne i en periode på 60 sammenhængende dage forud for varselsdatoen, eller

   2. (b) ved opsigelse med 90 dages forudgående varsel til Kunden.

  2. 3.2 Teknisk support (TSS). TSS er ikke tilgængelig for Google Workspace Essentials Starter-udgaven.

  3. 3.3 Yderligere definitioner.

   1. "Aktiv bruger" forstås som en Slutbruger af Google Workspace Essentials-udgaven, som (a) afholder eller deltager i videomøder i Google Meet mindst én gang i løbet af kalendermåneden, eller som (b) åbner en fil i Google Drev mindst én gang i løbet af kalendermåneden.

 4. 4. Cloud Search. Følgende vilkår gælder kun for Cloud Search:

  1. 4.1 Datakilder fra tredjeparter. Kundens brug af tredjepartsdatakilder i forbindelse med Cloud Search Platform er underlagt og reguleres af de aftalte vilkår og betingelser mellem Kunden og den relevante Udbyder af datakilden. Som mellem parterne påhviler ansvaret for sådanne vilkår og betingelser alene Kunden, herunder for at sikre, at Google kan få adgang til og bruge de relevante Datakilder til at levere Cloud Search Platform.

 5. 5. Cloud Identity-tjenester. Følgende vilkår gælder kun for Cloud Identity-tjenester, der leveres i henhold til denne Aftale:

  1. 5.1 Gældende aftale. Hvis, udover denne Aftale, Kundens brug af Cloud Identity-tjenester i henhold til Kontoen er underlagt en Google Cloud Platform-aftale ("GCP-aftale") og/eller vilkårene på https://cloud.google.com/terms/identity ("Servicevilkår for Cloud Identity"), har dokumenterne forrang i denne rækkefølge (opstillet fra højeste til laveste rang): (a) denne Aftale, (b) GCP-aftalen eller (c) Servicevilkårene for Cloud Identity. Dette afsnit vil fortsat være gældende efter udløb eller ophør af denne Aftale.

  2. 5.2 Yderligere definitioner.

   1. "Google Cloud Platform" forstås som de aktuelt gældende tjenester som beskrevet på https://cloud.google.com/terms/services.

 6. 6. Vilkår for Tilbud om adgang før generel tilgængelighed. Google kan muligvis gøre Google Workspace-funktioner, -tjenester eller -software tilgængelige for Kunden, før de bliver tilgængelige generelt, hvilket identificeres som "Tidlig adgang", "Alfa", "Beta", "Forhåndsvisning", "Eksperimentel" eller en lignende betegnelse i Oversigten over tjenester, tilknyttet dokumentation eller materialer, eller en Testansøgning (som defineret nedenfor) (samlet benævnt "Tilbud om adgang før generel tilgængelighed"). Selvom Tilbud om adgang før generel tilgængelighed ikke er Tjenester, er Kundernes brug af Tilbud om adgang før generel tilgængelighed underlagt de Aftalevilkår, der gælder for Tjenester, og som ændres ved nærværende Afsnit 6.

  1. 6.1 Adgang til og brug af Tilbud om adgang før generel tilgængelighed.

   1. (a) Testansøgninger. Kunden kan ansøge om at blive testbruger af Tilbud om adgang før generel tilgængelighed ved at indsende ansøgninger, der er tilgængelige via Administrationskonsol eller på anden måde via Google ("Testansøgninger"). Hvis Kunden godkendes som testbruger (på baggrund af Googles aktuelle krav til testbrugere på domæneniveau), giver Google Kunden mulighed for at benytte Tilbuddet om adgang før generel tilgængelighed med forbehold af vilkårene i nærværende Afsnit 6. Der kan gælde yderligere vilkår ("Specifikke testvilkår") for Tilbuddet om adgang før generel tilgængelighed, og de vil i så fald blive oplyst af Google via Testansøgningen eller på anden måde skriftligt, før Kunden begynder at bruge det. Testansøgningen og eventuelle Specifikke testvilkår er indarbejdet i nærværende Afsnit 6.

   2. (b) Brug af Kundens testdata. Med forbehold af Afsnit 6(d) (Begrænsning af brug for offentlige kunder) og Afsnit 6(e) (Begrænsning af brug for PHI (Protected Health Information) nedenfor kan Google og skal Kunden (f.eks. ved at indsamle eller udsende eventuelle påkrævede samtykker eller meddelelser) sikre, at Google må bruge eventuelle Kundedata (herunder Kundens personoplysninger), som er indsendt, gemt, sendt eller modtaget via eventuelle Tilbud om adgang før generel tilgængelighed af Kunden eller dennes Slutbrugere ("Kundens testdata") til at udbyde, teste, analysere, udvikle og forbedre sådanne Tilbud om adgang før generel tilgængelighed og eventuelle Google-produkter og -tjenester, der bruges sammen med dem, uden nogen begrænsninger og uden forpligtelser over for Kunden, eventuelle Slutbrugere eller tredjeparter, medmindre andet er angivet i Aftalens bestemmelser om fortrolighed og i det nedenstående.

   3. Hvis Kunden har accepteret, eller parterne på anden måde har givet deres samtykke til, Googles aktuelle vilkår, der beskriver forpligtelser vedrørende databeskyttelse og behandling af Kundedata som angivet på https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum ("Tillæg vedrørende databehandling i skyen" eller "CDPA"), vil CDPA gælde for Tilbud om adgang før generel tilgængelighed, idet disse anses som "Tjenester" i CDPA. Med henblik på klarhed: Nærværende Afsnit 6 udgør en del af "Aftalen" nævnt i Afsnit 5.2 (Overholdelse af Kundens instruktioner i CDPA med følgende ændringer:

    1. (i) Kunden accepterer, at for så vidt angår Afsnit 6.1 (Sletning foretaget af kunde) i CDPA og i det omfang, som gældende lovgivning tillader det, giver funktionaliteten i Tilbud om adgang før generel tilgængelighed ikke altid mulighed for at slette Kundens testdata i løbet af den periode, hvor kunden har tilladelse til at bruge Tilbuddet om adgang før generel tilgængelighed ("Gyldighedsperiode for Tilbud om adgang før generel tilgængelighed"), men at Kundens testdata vil blive slettet ved udløb af Gyldighedsperioden i overensstemmelse med Afsnit 6.2 (Returnering eller sletning ved udløb af Gyldighedsperiode) i CDPA.

    2. (ii) Medmindre andet er angivet i Specifikke testvilkår: (A) vil oplysninger om Underdatabehandlere (som defineret i CDPA), der er involveret i Tilbud om adgang før generel tilgængelighed, herunder deres funktioner og lokationer, blive gjort skriftligt tilgængelige af Google på Kundens anmodning, og (B) vil Google informere Kunden om eventuel involvering af en ny Tredjepartsunderdatabehandler, der engageres af Google, i forbindelse med Tilbud om adgang før generel tilgængelighed under Gyldighedsperioden for Tilbud om adgang før generel tilgængelighed (herunder Underdatabehandlerens navn og lokation og dennes aktiviteter) ved at sende en mail til Mailadressen til notifikationer, inden Underdatabehandleren begynder at behandle Kundens testdata. Kunden kan, som sit eneste og eksklusive retsmiddel, hvis Kunden ikke accepterer Underdatabehandleren, ophøre med at anvende det pågældende Tilbud om adgang før generel tilgængelighed.

   4. (c) Ingen datalokation eller adgangsgennemsigtighed. Kundens testdata, der behandles i henhold til nærværende Afsnit 6, er ikke underlagt kravene om datalokation (som beskrevet i Afsnit 1 (Dataregioner) i disse Tjenestespecifikke vilkår) eller kravene om adgangsgennemsigtighed (som beskrevet på https://support.google.com/a/answer/9230474).

   5. (d) Begrænsning af brug for offentlige kunder. Medmindre der er givet skriftligt samtykke af Google, må følgende kunder kun bruge testdata eller eksperimentelle data i forbindelse med Tilbud om adgang før generel tilgængelighed, og de har forbud mod at bruge "live" data eller produktionsdata i forbindelse med Tilbud om adgang før generel tilgængelighed: Offentlige kunder i USA eller andre lande, herunder føderale, nationale, statslige, regionale eller lokale offentlige eller regulatoriske enheder og institutioner, med undtagelse af uddannelsesinstitutioner.

   6. (e) Begrænsning af brug for PHI (Protected Health Information). Kunden må ikke bruge Tilbud om adgang før generel tilgængelighed til at behandle PHI (Protected Health Information) som defineret i HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act).

  2. 6.2 Ændring, Suspendering eller Indstilling. Tilbud om adgang før generel tilgængelighed (herunder deres eventuelle funktioner) kan når som helst blive ændret, suspenderet eller indstillet uden forudgående notifikation til Kunden.

  3. 6.3 AnsvarsfraskrivelseTILBUD OM ADGANG FØR GENEREL TILGÆNGELIGHED TILBYDES "SOM DE ER OG FOREFINDES" UDEN NOGEN FORM FOR UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER, OG DE ER IKKE OMFATTET AF NOGEN SLA ELLER SKADESLØSHOLDELSE FRA GOOGLES SIDE. Medmindre andet er angivet i Specifikke testvilkår for et givent Tilbud om adgang før generel tilgængelighed, er Tilbud om adgang før generel tilgængelighed ikke omfattet af TSS.

  4. 6.4 Ansvar. Google kan ikke holdes ansvarlig for beløb ud over det mindste af følgende: (A) begrænsningen af beløb ved erstatningsansvar, der er angivet i Aftalen, eller (B) 25.000 USD. Intet i den foregående sætning påvirker undtagelser af nogen af ansvarsbegrænsningerne i Aftalen i forbindelse med følgende: (1) dødsfald eller personskade, der opstår som følge af uagtsomhed, (2) svig eller svigagtig anvendelse af urigtige oplysninger, eller (3) krænkelse af den anden parts Intellektuelle ejendomsrettigheder, eller (4) anliggender, hvor erstatningsansvar ikke kan undtages eller begrænses i henhold til gældende lov.

  5. 6.5 Ophør. Google kan når som helst bringe Kundens brug af et Tilbud om adgang før generel tilgængelighed til ophør med skriftlig meddelelse til Kunden, herunder tillade andre Kunder at bruge Tilbuddet om adgang før generel tilgængelighed.

 7. 7. Verificering ved hjælp af Domænemailadresse. Følgende yderligere vilkår gælder kun, når en Domænemailadresse (i stedet for et Domænenavn) verificeres til brug af Tjenesterne:

  1. 7.1 Invitation af Slutbrugere. Kunden kan invitere andre brugere med en Domænemailadresse til at bruge Tjenesterne. Hvis disse brugere accepterer Kundens invitation til at bruge Tjenesterne, betragtes de som Kundens Slutbrugere i henhold til Aftalen.

  2. 7.2 Verificering af Domænenavn.

   1. (a) Overtagelse af kontrol af Verificerende part. Enhver person eller part kan til enhver tid verificere Domænenavnet, der svarer til Domænemailadressen (den "Verificerende part"). Den Verificerende part får ejerskab og kontrol over Slutbrugerkonti, der svarer til Domænenavnet, og alle tilknyttede data på sådanne Slutbrugerkonti umiddelbart efter verificering af Domænenavnet. Kunden og alle Slutbrugere underrettes, når Domænenavnet er verificeret.

   2. (b) Administration efter verificering af Domænenavn. En Verificerende part vil have visse tilladelser i forhold til Kundens konto og alle sådanne Slutbrugerkonti, som er beskrevet i dokumentationen.

  3. 7.3 Sletning af data. Når som helst inden den Verificerende part har fået ejerskab og kontrol over Domænenavnet og alle tilknyttede Slutbrugerkonti (herunder Kundens konto), kan Kunden eller dennes Slutbrugere slette eller eksportere Kundedata og/eller slette dennes Slutbrugerkonti på en måde, der er i overensstemmelse med Tjenesternes funktionalitet. Når den Verificerende part har fået ejerskab og kontrol over Domænenavnet og alle tilknyttede Slutbrugerkonti (herunder Kundens konto), uanset om der er angivet andre vilkår om det modsatte i Tillægget vedrørende databehandling i skyen, kan Kunden eller dennes Slutbrugere, afhængigt af hvordan Tjenesterne administreres, muligvis ikke slette Slutbrugerkonti eller slette eller eksportere nogen Kundedata.

  4. 7.4 Vejledning vedrørende databehandling. Hvis Kunden ikke sletter eller eksporterer nogen Kundedata, inden den Verificerende part får ejerskab og kontrol over Domænenavnet og alle tilknyttede Slutbrugerkonti (herunder Kundens konto), uanset Afsnit 6.2 (Returnering eller sletning ved udløb af Gyldighedsperiode) i Tillægget vedrørende databehandling i skyen, accepterer Kunden, at disse Tjenestespecifikke vilkår dokumenterer Kundens instruktioner til Google om følgende: (a) Efter Aftalens ophør som beskrevet i Afsnit 7.6 (Ophør efter Domæneverificering) opbevarer Google alle Kundedata, der ikke er blevet slettet af Kunden inden et sådant ophør, og (b) alle sådanne opbevarede Kundedata gøres tilgængelige for den Verificerende part.

  5. 7.5 Samtykke til Administration. Kunden giver følgende tilladelser, når det er relevant: (a) Den Verificerende part får den adgang og de muligheder, som er beskrevet i Aftalen, og (b) Google giver den Verificerende part den adgang og de muligheder, der er beskrevet i Aftalen.

  6. 7.6 Ophør efter Domæneverificering. Hvis den Verificerende part er en tredjepart, ophører denne Aftale automatisk, når den Verificerende part får ejerskab og kontrol over Domænenavnet og alle tilknyttede Slutbrugerkonti (herunder Kundens konto). Det skal understreges, at dette afsnit ikke påvirker nogen af de rettigheder, som den Verificerende part kan tildele i henhold til dennes egen (særskilte) Google Workspace-aftale.

  7. 7.7 Begrænsninger af Tjenesterne. Nogle Tjenester og funktioner er muligvis ikke tilgængelige, medmindre og indtil Domænenavnet er verificeret.

 8. 8. Google-telefonitjenester. Nedenstående vilkår gælder kun for (i) Google Voice og (ii) brugen af Google Meet til henholdsvis at foretage udgående opkald og modtage indgående opkald ("Google Meet-telefoni"), (og i nærværende Afsnit 8 benævnes Google Voice og Google Meet-telefoni samlet "Google-telefonitjenester"). DISSE VILKÅR INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER OM BEGRÆNSNINGER I FORBINDELSE MED NØDTJENESTER. LÆS DETTE OMHYGGELIGT IGENNEM:

  1. 8.1 Parter og aftalestruktur for Google-telefonitjenester.

   1. (a) Google-telefoniudbyder. Den relevante Google-enhed, som er angivet på den gældende Liste over tjeneste- og telefoniudbydere (denne juridiske enhed er i hvert tilfælde "Google-telefoniudbyder" eller "GTSP"), skal levere de relevante Google-telefonitjenester til Kunden.

   2. (b) Aftalestruktur for Google-telefoni. Hvor den relevante GTSP er en Google-tilknyttet virksomhed og ikke Google, indgår Google kun i forhold til de gældende Google-telefonitjenester på vegne af GTSP'en (der er blevet behørigt autoriseret som dennes repræsentant) og i overensstemmelse hermed:

    1. (i) Hvis Kunden vælger at bestille Google-telefonitjenester i tillæg til de øvrige Tjenester, som Kunden har bestilt i henhold til Aftalen, udgør nærværende Afsnit 8.1 sammen med de øvrige vilkår i Aftalen (herunder CDPA og enhver ansvarsbegrænsning) en separat aftale ("Aftale om Google-telefoni"), der indgås mellem den relevante GTSP (via Google som dennes korrekt autoriserede repræsentant) og Kunden udelukkende med hensyn til sådanne Google-telefonitjenester med forbehold af de resterende vilkår i nærværende Afsnit 8.1.

    2. (ii) Aftalen om Google-telefoni træder i kraft på ikrafttrædelsesdatoen for Kundens første bestilling af Google-telefonitjenester og gælder, med forbehold for opsigelse før tid i overensstemmelse med dens vilkår, indtil det første af følgende forhold opstår: (A) opsigelse af Aftalen om Google-telefoni i henhold til dens vilkår eller (B) ophør eller udløb af Aftalen. Aftalen om Google-telefoni tilsidesætter kun Aftalen i forhold til Google-telefonitjenesterne.

    3. (iii) For så vidt angår Aftalen om Google-telefoni erstattes alle henvisninger (med undtagelse af henvisninger i Oversigten over tjenester og i nærværende Afsnit 8 i Tjenestespecifikke vilkår) til "Aftalen" med "Aftalen om Google-telefoni", henvisninger til parten "Google" erstattes med "GTSP", og henvisninger til "Tjenester" eller "Kernetjenester" erstattes med "Google-telefonitjenester".

    4. (iv) Kunden kan kun gøre rettigheder og fordele gældende i henhold til Aftalen om Google-telefoni over for GTSP og ikke over for Google, og Kunden har kun forpligtelser i henhold til Aftalen om Google-telefoni (herunder forpligtelser til at betale alle relevante Gebyrer) over for GTSP og ikke Google.

    5. (v) Uanset om der måtte være modstridende vilkår i Aftalen, vil det, i tilfælde af at nærværende Afsnit 8.1 er i modstrid med et andet vilkår i Aftalen om Google-telefoni (herunder afsnittet "Modstridende vilkår" i Aftalen og afsnittet "Rangfølge" i CDPA), være således, at vilkårene i Afsnit 8.1 har forrang.

    6. (vi) Hver af parterne kan bringe Aftalen om Google-telefoni til ophør separat fra Aftalen, sådan som det er beskrevet i afsnittet "Periode og ophør" i Aftalen. Hvis Kunden bringer sin brug af Google Voice til ophør som beskrevet i Afsnit 8.10 (Kundens opsigelse af Google Voice), bringer en sådan opsigelse automatisk Aftalen om Google-telefoni til ophør.

   3. (c) Regionale vilkår. De Regionale vilkår er inkorporeret i Aftalen om Google-telefoni og gælder i det omfang, at en Slutbruger bruger Google Voice i et af de lande, der er beskrevet i Regionale vilkår.

  2. 8.2 Levering af Google-telefonitjenester.

   1. (a) Databrug.

    1. (i) Indsamling og brug af data. GTSP indsamler og bruger Kundedata i overensstemmelse med privatlivserklæringen for Google-telefonitjenester, som findes på https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html.

    2. (ii) Abonnentindeks. GTSP videregiver ikke Kundens eller dennes Slutbrugeres Google Voice-numre til indekstjenester, medmindre Kunden anmoder om dette, eller det på anden måde er lovpligtigt.

   2. (b) Telefoniudbydere.

    1. (i) Udbydere, som er Tilknyttede virksomheder. GTSP kan bruge sine Tilknyttede virksomheder til at levere Google-telefonitjenester som beskrevet i Liste over tjeneste- og telefoniudbydere.

    2. (ii) Telefoniudbydere, som ikke er Tilknyttede virksomheder. GTSP og dennes Tilknyttede virksomheder bruger tredjepartsunderleverandører, som ikke har tilknytning til Google ("Telefoniudbydere"), til at route indgående og udgående telefonopkald via det offentlige telefonnet (PSTN, public switched telephone network), hvis det er relevant. Telefoniudbydere og deres lokationer er angivet på Liste over tjeneste- og telefoniudbydere. Ved at bruge Google-telefonitjenester pålægger Kunden GTSP at engagere og få sine Tilknyttede virksomheder til at engagere deres Telefoniudbydere til at gøre følgende:

     1. (1) route udgående og indgående opkald, hvis det er relevant, og

     2. (2) behandle Kundedata som uafhængige dataansvarlige i de lande, de befinder sig i:

      1. a) som minimum i det omfang, det er påkrævet for en sådan routing, og

      2. b) i overensstemmelse med gældende love (herunder europæiske databeskyttelseslove og telekommunikationsbestemmelser).

   3. Det skal understreges, at Telefoniudbydere ikke er Underdatabehandlere (som defineret i CDPA).

  3. 8.3 Yderligere betalingsbetingelser.

   1. (a) Fakturaer for Google-telefonitjenester. Relevante gebyrer og andre omkostninger, der stammer fra Kundens eller Slutbrugernes brug af Google-telefonitjenester, faktureres særskilt fra andre Google Workspace-tjenester og er underlagt betalingsbetingelserne i Aftalen om Google-telefoni.

   2. (b) Opkaldstakster. Ud over Gebyrerne skal Kunden betale GTSP for opkald baseret på brug, hvis det er relevant. Disse brugsomkostninger beregnes efter de aktuelt gældende Opkaldstakster.

   3. (c) Afgifter. Uanset om det modsatte måtte være aftalt i Aftalen om Google-telefoni, skal Kunden betale gældende Afgifter uden hensyn til eventuelle beviser for afgiftsfritagelse. Fakturerede Afgifter kan inkludere Afgifter knyttet til en Slutbrugers brug af Google-telefonitjenester uden for det land, hvor Slutbrugeren bruger Google-telefonitjenester.

  4. 8.4 Krav til Google Voice; GTSP-ansvarsfraskrivelse.

   1. (a) Krav til Google Voice. Dette Afsnit 8.4(a) gælder kun for Google Voice og IKKE for Google Meet-telefoni. Brug af Google Voice kan kræve et separat bredbånd eller en mobildataforbindelse og en Slutbrugerenhed, der er kompatibel med visse tekniske minimumskrav. Brug uden for landet eller anden roamingbrug af Google Voice kan betyde, at Slutbrugerne skal betale højere priser hos deres mobilnetværksoperatører.

   2. (b) GTSP-ansvarsfraskrivelse. GTSP er ikke ansvarlig for nogen afbrydelse af eller fejl i Google-telefonitjenester på grund af forsinkelser, tjenesteudfald eller afbrydelser i: (i) Kundens dataforbindelse, (ii) Telefoniudbydernes netværk eller (iii) funktionen af Kundens eller Slutbrugernes enheder. Brug af Google-telefonitjenester på mobilenheder kan bruge Slutbrugernes tale- eller datakvoter, som er købt hos deres mobilnetværksoperatører.

  5. 8.5 Google Voice-funktioner. Dette Afsnit 8.5 gælder kun for Google Voice og IKKE for Google Meet-telefoni.

   1. (a) Nummertildeling og -tilgængelighed. Hvor Google Voice tillader tildeling af telefonnumre, gælder følgende:

    1. (i) Nummeraktivering kan kræve, at GTSP indsamler oplysninger, som kræves i henhold til gældende telekommunikationsbestemmelser. Disse oplysninger kan omfatte Kundens tjenesteadresse og skatte-id

    2. (ii) I nogle lande skal tjenesteadressen svare til det område, som er omfattet af det nummer, der tildeles

    3. (iii) Nummeraktivering sker muligvis ikke umiddelbart efter anmodningen og

    4. (iv) Inaktive numre kan blive fjernet fra Kundens konto.

   2. (b) Nummerportering. Kunden kan portere eksisterende numre fra andre tjenesteudbydere til Google Voice, i det omfang Google Voice tilbyder nummertildeling, og kan anmode om, at tildelte telefonnumre frigives til en anden tjenesteudbyder, med forbehold af Afsnit 8.5(b)(i)-(iv) nedenfor.

    1. (i) Kundens forpligtelser. Kunden er ansvarlig for (A) nøjagtigheden af oplysninger, som videregives til GTSP i forbindelse med en porteringsanmodning, (B) gebyrer i forbindelse med portering af et nummer, herunder gebyrer i forbindelse med tilbageværende numre og abonnementer, og (C) eventuelle Gebyrer til GTSP i forbindelse med et nummer frem til det tidspunkt, hvor nummeret er blevet porteret, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

    2. (ii) Ophør af Tjeneste. GTSP kan frigive et Google Voice-nummer efter ophør eller udløb af den gældende Slutbrugerlicens, hvis Kunden ikke porterer nummeret til en anden tjenesteudbyder forud for et sådant ophør eller udløb.

   3. (c) Vis nummer. Google Voice tillader visning af Kundens Google Voice-nummer på modtagende enheder, hvor det er teknisk muligt. Slutbrugerne kan skjule visningen af nummeret permanent eller fra opkald til opkald. Af tekniske årsager er GTSP muligvis ikke i alle tilfælde i stand til at skjule Google Voice-numre, herunder ved opkald til Alarmnumre.

   4. (d) Nummerblokering. På Kundens anmodning blokerer eller fjerner GTSP blokeringen af brug af Google Voice til at foretage opkald til specifikke numre, nummerintervaller eller typer af numre (herunder tillægstjenester), i det omfang det er teknisk muligt.

   5. (e) Optagelse af opkald. Google Voice kan give Slutbrugere mulighed for at optage individuelle telefonsamtaler. Kunden accepterer at undlade, og at undlade at give sine Slutbrugere tilladelse til, at optage telefonsamtaler uden samtykke, hvis et sådant samtykke er påkrævet i henhold til gældende love og regler.

  6. 8.6 Begrænsninger af Google-telefonitjenester. Google-telefonitjenester vil muligvis ikke:

   1. (a) inkludere operatørassisterede opkald eller opkald til korte koder (der kan blive opkrævet yderligere gebyrer for disse opkald)

   2. (b) understøtte "modtageren betaler"-opkald eller opkald med gebyrer, der pålægges modtageren eller

   3. (c) understøtte opkald eller forbindelser til visse numre, herunder f.eks. betalingsnumre.

  7. 8.7 Begrænsning af brug af Google Voice. Nærværende Afsnit 8.7 gælder kun for Google Voice og IKKE for Google Meet-telefoni. Kunden må ikke videretildele numre til, give adgang for eller på anden måde muliggøre brug af Google Voice af enkeltpersoner, der ikke er fuldt myndige i henhold til gældende lovgivning for den relevante jurisdiktion. GTSP kan suspendere eller permanent deaktivere enhver konto, der bruges af eller er provisioneret til sådanne enkeltpersoner.

  8. 8.8 Nødtjenester. Underafsnit 8.8(a) gælder kun for Google Meet-telefoni og IKKE for Google Voice. Alle andre underafsnit ((b)-(f)) i Afsnit 8.8 gælder kun for Google Voice og IKKE for Google Meet-telefoni.

   1. (a) Envejsopkald. Slutbrugere, der bruger envejsopkaldsfunktioner i Google Meet-telefoni, vil ikke kunne foretage eller modtage opkald til eller fra nødtjenester. Kunden er ansvarlig for at sikre, at Slutbrugere har adgang til alternative muligheder for at foretage opkald til nødtjenester.

   2. (b) Tovejsopkald. Opkald til nødtjenester understøttes af Google Voice. IP-baserede telefonitjenester til nødopkald har visse begrænsninger og fungerer anderledes end traditionelle nødopkald som beskrevet i bestemmelserne nedenfor. Yderligere landespecifikke begrænsninger er beskrevet i de Regionale vilkår. Kunden anerkender og accepterer hermed følgende med hensyn til opkald, der foretages til nødtjenester:

    1. (i) Beskrivelse af nødopkaldstjeneste. Slutbrugere af tovejsopkaldsfunktioner i Google Voice kan foretage og modtage opkald uden beregning til og fra nødtjenester. Nødtjenester varierer afhængigt af Slutbrugerens lokation. Når en Slutbruger foretager opkald til nødtjenester, videregiver GTSP Slutbrugerens telefonnummer og adresse, som Kunden har oplyst til Google, til nødtjenesteoperatører (se Afsnit 8.8(d) (Kundens forpligtelser) nedenfor). Slutbrugerne skal muligvis bekræfte deres fysiske lokation og tilbagekaldsnummer, da nødtjenesteoperatøren ikke nødvendigvis har disse oplysninger.

    2. (ii) Begrænsninger af nødopkaldstjenesten. Følgende begrænsninger er gældende for tilgængeligheden af Google Voices nødopkaldstjeneste: (A) Tjenesten er muligvis ikke tilgængelig i tilfælde af et internetudfald eller strømafbrydelse, (B) nødopkald kan være længere tid om at oprette forbindelse til Alarmcentralen end traditionelle nødopkald, kan medføre et optaget-signal eller vil muligvis ikke gå igennem, (C) nødopkald forbindes muligvis korrekt til Alarmcentralen, men Slutbrugerens telefonnummer eller lokation overføres muligvis ikke automatisk, og nødtjenestens operatør kan muligvis ikke ringe tilbage, (D) nødopkald foretaget under roaming routes muligvis til den lokale Alarmcentral, som er knyttet til Slutbrugerens registrerede adresse (Kunden skal instruere Slutbrugerne i at bruge deres indbyggede opkaldsprogram under roaming), (E) Slutbrugere, som er døve, hørehæmmede eller har et talehandicap, bør ringe direkte til lokale nødtjenester ved hjælp af en teksttelefon eller fjernskriver i stedet for 711 eller det tilsvarende lokale nummer, (F) hvis Slutbrugerne har knyttet flere enheder til deres kontonummer, (i) ringer returopkald fra Alarmcentralen muligvis ikke til hver enkelt tilknyttet enhed, og (ii) nødtjenesteoperatøren ser muligvis et andet telefonnummer end Slutbrugerens personlige telefonnummer, (G) hvis Slutbrugeren har deaktiveret indgående opkald, kan Alarmcentralen muligvis ikke ringe tilbage, (H) hvis et opkald mislykkes ved brug af Google Voice, bliver Slutbrugerne muligvis instrueret i at foretage nødopkald ved hjælp af det indbyggede opkaldsprogram på deres enheder, og (I) nødopkald er ikke tilgængelige via denne opkaldstjeneste, hvis (i) den Google Voice-tjeneste, der kun er til indgående opkald, anvendes, eller (ii) opkald dirigeres via brugerens mobilselskabs talenetværk ved brug af det indbyggede opkaldsprogram på Slutbrugerens enhed.

   3. (c) Beskeder til nødtjenester. Afsendelse af beskeder til nødtjenester understøttes muligvis ikke af Google Voice. Funktioner til afsendelse af beskeder til nødtjenester, som er gjort tilgængelige via Google Voice, understøttes muligvis ikke via et Wi-Fi-netværk.

   4. (d) Kundens forpligtelser. Vedrørende Afsnit 8.8(b) (Tovejsopkald) er Kunden ansvarlig for følgende: (i) at sørge for, at den adresse, der er registreret for hver Slutbruger i Google Voice, er den aktuelle fysiske adresse, hvor Slutbrugeren vil bruge Google Voice (hvis den aktuelle adresse ikke angives, kan det medføre, at det forkerte nødberedskabscenter kontaktes, og at redningstiltag til Slutbrugerne forsinkes), (ii) at informere Slutbrugerne om, at deres fysiske adresser vil blive delt med Telefoniudbydere, (iii) at informere Slutbrugerne om, at de muligvis skal oplyse deres fysiske lokation og tilbagekaldsnummer til Alarmcentralen, når de har fået forbindelse, (iv) at sikre, at Slutbrugerne har adgang til en alternativ metode til at foretage opkald til nødtjenester og (v) at informere Slutbrugerne om begrænsningerne for nødopkaldstjenesterne (Kunden kan downloade og udskrive en advarselsetiket, som kan sættes på alle enheder, som kan blive brugt til at få adgang til Google Voice, på support.google.com/voice/go/emergency-services).

   5. (e) Varslinger. Varslinger modtages muligvis ikke via Google Voice, hvis enheder er indstillet til tilstanden Kun Wi-Fi, eller mobiltjeneste ikke er tilgængelig.

   6. (f) Ansvarsfraskrivelse i forbindelse med nødtjenester. I det fulde omfang i henhold til loven har hverken GTSP eller nogen af dennes Tilknyttede virksomheder juridisk ansvar (herunder erstatningspligt) i henhold til Aftalen om Google-telefoni (hverken inden eller uden for kontrakt (herunder uagtsomhed) eller på anden måde) for skader af nogen art (herunder direkte og indirekte skader) som følge af eller i forbindelse med brug af eller forsøg på at bruge Google Voice til at få adgang til nødtjenester, herunder, men ikke begrænset til, enhver manglende mulighed for at få adgang til sådanne tjenester, alle forsinkelser af tiltag fra nødtjenester, nødberedskabscentres eller -operatørers opførsel eller unøjagtigheder i oplysninger, som videregives til nødtjenester af Telefoniudbydere eller andre tredjeparter, som er hyret af GTSP eller dennes Tilknyttede virksomheder til at facilitere levering af adgang til nødtjenester.

  9. 8.9 Suspendering. Ud over de suspenderingsrettigheder, som er beskrevet i Aftalen om Google-telefoni, kan GTSP blokere indgående og udgående opkald eller beskeder i Google-telefonitjenester, hvis GTSP med rimelighed fastslår, at Kunden eller en Slutbruger har brugt Google-telefonitjenester til at generere eller facilitere massemeddelelser, automatiske meddelelser eller uopfordrede kommercielle meddelelser.

  10. 8.10 Kundens opsigelse af Google Voice. Nærværende Afsnit 8.10 gælder kun for Google Voice og IKKE for Google Meet-telefoni. Ud over eventuelle øvrige opsigelsesrettigheder kan Kunden til enhver tid opsige sin brug af Google Voice ved at sende en skriftlig opsigelse til GTSP. Kunden skal stoppe med at bruge Google Voice øjeblikkeligt efter opsigelse.

  11. 8.11 Yderligere definitioner.

   1. "Opkaldstakster" er de aktuelt gældende opkaldstakster, som er beskrevet (i) for Google Voice på https://voice.google.com/rates og (ii) for Google Meet-telefoni på https://meet.google.com/u/0/tel/rates.

   2. "Slutbruger" omfatter (i) for så vidt angår Google Voice potentielle brugere, som kan være til stede på den fysiske lokation, hvor en enhed, der er forbundet med Google Voice, er placeret og gjort tilgængelig til brug, og (ii), for så vidt angår Google Meet, potentielle brugere, som eventuelt bruger Google Meet-telefonitjenesterne til at deltage i eller ringe ud fra Google Meet-møder.

   3. "Gebyrer" omfatter, i forbindelse med Google Voice, de gebyrer, som er beskrevet på https://workspace.google.com/products/voice.

   4. "Alarmcentral" forstås som den relevante alarmcentral baseret på en Slutbrugers registrerede lokation.

   5. "Regionale vilkår" forstås som de vilkår, der er beskrevet på https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html.

   6. "Telefoniudbyder" har den betydning, der er angivet i Afsnit 8.2(b) (Telefoniudbydere) i disse Tjenestespecifikke vilkår.

   7. "Liste over tjeneste- og telefoniudbydere" er den aktuelt gældende liste over Tjeneste- og telefoniudbydere, som findes (i) for Google Voice på https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html og (ii) for Google Meet-telefoni på https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html.

 9. *Hvis et offlinedokument henviser til "Google Voice-udbyder" eller "GVSP", anses sådanne henvisninger for at betyde "Google-telefoniudbyder", sådan som termen anvendes i disse Tjenestespecifikke vilkår og i Aftalen vedrørende Google-telefoni.

 10. 9. Google SIP Link.

  1. 9.1 Yderligere vilkår for Google SIP Link. De følgende vilkår gælder for Kundens brug af Google SIP Link:

   1. (a) Portering af telefonnumre til Kundens SIP-udbyder skal udføres af SIP-udbyderen.

   2. (b) Kunden anerkender og accepterer, at Google kan foretage opkald til Kunden for at validere Kundens trunkkonfiguration eller verificere ejerskab af telefonnummer. Kunden giver sit samtykke til at modtage sådanne opkald, også fra et automatiseret system.

   3. (c) Kunden er ansvarlig for at sikre, at eventuelle opkald til nødtjenester, der bliver foretaget af en Google SIP Link-bruger, bliver omdirigeret via SIP-udbyderen. Kunden skal derudover foretage enhver opdatering af sin lokation eller adresse via SIP-udbyderen med henblik på opkald til nødtjenester.

   4. (d) Det skal understreges, at SIP-udbydere ikke er Underdatabehandlere (som defineret i Tillægget vedrørende databehandling i skyen).

  2. 9.2 Yderligere definitioner.

   1. "SIP-udbyder" forstås som Kundens systemintegrator, mobilselskab eller en anden partner, der leverer telefonitjenester til Kunden uafhængigt af Google Voice.

 11. 10. Google Drev. Følgende vilkår gælder kun for Drev:

  1. 10.1 Brug af Google Drev til indholdsdistribution. Google Drev er ikke beregnet til brug som et netværk til indholdslevering, og Google kan begrænse brug af og adgang til Google Drev, hvis Google efter eget rimelige skøn vurderer, at Google Drev anvendes i strid med AUP eller til krænkende eller ulovlig distribution eller massedistribution af indhold, herunder videoer. Enhver video, der hostes i Google Drev, og som deles offentligt uden for Kundens domæne, skal overholde YouTubes retningslinjer for fællesskabet (findes på https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ eller en efterfølgende webadresse).

 12. 11. AppSheet. Følgende vilkår gælder kun for AppSheet:

  1. 11.1 Aftalens gyldighed. Aftalen, herunder disse Tjenestespecifikke vilkår, gælder kun for Kundens brug af AppSheet for Slutbrugere, som tilgår AppSheet via deres Slutbrugerkonti, og gælder ikke for AppSheet-abonnementer, der er købt på https://www.appsheet.com.

  2. 11.2 Administration af AppSheet. Hvis Kundens AppSheet-abonnement omfatter yderligere styringselementer til administration (som beskrevet på https://about.appsheet.com/pricing/), vil yderligere styringselementer til administration af AppSheet være tilgængelige for specifikt udpegede Administratorer til AppSheet.

  3. 11.3 Betalingsbetingelser. Definitionen af "Priser" ændres til at betyde de aktuelt gældende priser på https://solutions.appsheet.com/pricing, medmindre andet aftales i et tillæg eller en Ordreformular.

  4. 11.4 Datakilder. Kundens brug af Datakilder i forbindelse med Tjenesterne er underlagt og reguleret af de aftalte vilkår og betingelser mellem Kunden og den relevante Udbyder af datakilder. Som mellem parterne påhviler ansvaret for sådanne vilkår og betingelser alene Kunden, herunder for at sikre, at Google kan få adgang til og bruge de relevante Datakilder til at levere AppSheet.

  5. 11.5 AppSheet-software. Hvis Google gør AppSheet-softwaren (som kan indeholde tredjepartssoftware) tilgængelig for Kunden, giver Google Kunden en royaltyfri (medmindre andet er angivet af Google), ikke-eksklusiv licens, som ikke kan overføres, til inden for Gyldighedsperioden at reproducere og anvende Softwaren til det formål at gøre en Kundeapp tilgængelig for Slutbrugere. Google kan pålægge Kunden yderligere licensbegrænsninger med varsel. Kundens eksport, geneksport, overførsel eller brug af AppSheet-softwaren er underlagt denne Aftale (herunder de begrænsninger og forpligtelser i forhold til overholdelse, som den pålægger i forbindelse med brugen af Tjenesterne, som alle gælder for AppSheet-softwaren) og kan være underlagt tredjeparters licensvilkår og krav i henhold til Love om eksportkontrol. I forholdet mellem parterne bevarer Google alle Intellektuelle ejendomsrettigheder til AppSheet-softwaren. Alle parter erklærer og garanterer, at de vil overholde alle love og regler, hvad angår provisionering eller brug af AppSheet-softwaren, alt efter relevans. MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I AFTALEN, TILBYDES APPSHEET-SOFTWAREN "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN NOGEN FORM FOR UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER.

  6. 11.6 Ikke-betalte versioner.

   1. (a) Begrænsninger. Ikke-betalte versioner af AppSheet er underlagt begrænsninger og er ikke kvalificerede til TSS, og visse funktioner i AppSheet er muligvis ikke tilgængelige for ikke-betalte versioner. Googles forpligtelser til skadesløsholdelse gælder ikke for brugen af AppSheet som en del af ikke-betalte versioner.

   2. (b) Opsigelse ved inaktivitet. Google forbeholder sig retten til at stoppe leveringen af den ikke-betalte version af AppSheet til en Slutbruger med 30 dages forhåndsunderretning til Slutbrugeren, hvis denne inden for en periode på 60 dage: (a) ikke har tilgået AppSheet, eller (b) der ikke har været aktivitet i en Kundeapp for Slutbrugeren.

  7. 11.7 Ophør af AppSheet. Google skal give Kunden besked, mindst 12 måneder før AppSheet (eller tilknyttet væsentlig funktionalitet) bringes til ophør, medmindre Google erstatter en sådan ophørt Tjeneste eller funktionalitet med en Tjeneste eller funktionalitet, der i væsentlig grad svarer til den ophørte Tjeneste eller funktionalitet. Intet i nærværende Afsnit 11.7 (Ophør af AppSheet) begrænser Googles mulighed for at foretage ændringer, der er påkrævet for at overholde gældende lovgivning, håndtere en væsentlig sikkerhedsrisiko eller undgå en væsentlig økonomisk eller teknisk byrde.

  8. 11.8 Teknisk support.

   1. (a) Ændringer. Definitionen af "Retningslinjer for teknisk support for Google Workspace" eller "Retningslinjer for TSS" er ændret til at betyde de aktuelt gældende retningslinjer for support til AppSheet på https://www.appsheet.com/Home/TSSG

   2. (b) Kundeapps. Kunden er ansvarlig for den tekniske support af dennes Kundeapps.

  9. 11.9 Yderligere definitioner.

   1. "AppSheet-software" forstås som alle værktøjer, Software Development Kits (SDK) eller andre typer computersoftware, der kan downloades, og som leveres af Google i forbindelse med AppSheet, og eventuelle opdateringer, som Google til enhver tid måtte foretage i AppSheet-softwaren.

   2. "Kundeapp" forstås som et softwareprogram, som Kunden opretter eller hoster ved hjælp af AppSheet.

   3. "Datakilde" forstås som de datakilder fra Google eller tredjeparter, som er beskrevet på https://www.appsheet.com/Home/StartWithData.

 13. 12. Workspace-tjenester til generativ AI. Følgende vilkår gælder kun for Workspace-tjenester til generativ AI:

  1. 12.1 Ansvarsfraskrivelse. Workspace-tjenester til generativ AI (i) bruger ny teknologi, (ii) kan levere unøjagtigt eller stødende Genereret output og (iii) kan levere indhold, som ikke repræsenterer Googles synspunkter. Genereret output er ikke skabt eller beregnet til at overholde Kundens lovgivningsmæssige, juridiske eller øvrige forpligtelser eller til at blive brugt eller gjort gældende som erstatning for lægelig, juridisk, økonomisk eller anden faglig rådgivning.

  2. 12.2 Lignende Genereret output. Kunden accepterer, at Workspace-tjenester til generativ AI i nogle situationer kan producere det samme eller lignende Genereret output til flere Kunder.

  3. 12.3 Politik vedrørende ikke-tilladt brug. For så vidt angår Workspace-tjenester til generativ AI er Politikken vedrørende ikke-tilladt brug, som findes på https://policies.google.com/terms/generative-ai/use-policy, og som til enhver tid kan blive opdateret, indarbejdet i Politikken for acceptabel brug (AUP, Acceptable Use Policy).

  4. 12.4 Begrænsning af brug. Kunden vil ikke og vil heller ikke tillade Slutbrugere at bruge Genereret output (i) som væsentligt input til udviklingen af modeller, der konkurrerer med Workspace-tjenester til generativ AI eller andre Google Workspace-tjenester eller (ii) foretage reverse engineering eller udtrække komponenter af nogen Google Workspace-tjeneste eller dennes modeller (undtagen i det omfang en sådan begrænsning er udtrykkeligt forbudt i henhold til gældende lov).

  5. 12.5 Brug og tilgængelighed af Tjenesterne. Kunden forstår og accepterer, at (i) denne ikke vil og ikke vil tillade Slutbrugere at bruge Workspace-tjenester til generativ AI på en måde, der overskrider de grænser, som er angivet af Google, og at (ii) brugen af Workspace-tjenester til generativ AI afhænger af Tjenesternes tilgængelighed som beskrevet på https://support.google.com/a/answer/13853332.

  6. 12.6 Aldersbegrænsninger. Kunden vil ikke tillade Slutbrugere under 18 år at bruge Workspace-tjenester til generativ AI.

  7. 12.7 Begrænsninger i forhold til sundhed. Kunden vil ikke, og vil heller ikke tillade Slutbrugere, at bruge Workspace-tjenester til generativ AI til kliniske formål (med henblik på klarhed er ikke-klinisk forskning, planlægning eller andre administrative opgaver ikke begrænset) for at yde lægelig rådgivning, medicinsk behandling eller diagnose, eller på nogen måde, hvor der føres tilsyn af eller kræves tilladelse eller godkendelse fra kliniske, lægefaglige myndigheder, sundhedsmyndigheder eller andre tilsynsmyndigheder.

  8. 12.8 Mistanke om overtrædelser. Google kan straks suspendere eller bringe Kundens brug af Workspace-tjenester til generativ AI til ophør ved mistanke om overtrædelse af underafsnit (12.4) til (12.6) ovenfor.

  9. 12.9 Begrænsninger. Begrænsningerne, der er angivet i underafsnit (12.6) og (12.7) ovenfor, anses for at være "Begrænsninger" eller "Begrænsninger af brug" i henhold til den gældende Aftale.

  10. 12.10 Googles yderligere forpligtelser til Skadesløsholdelse.

   1. (i) Genereret output. Googles forpligtelser til skadesløsholdelse i henhold til Aftalen gælder også for påstande om, at et uændret Genereret output fra en skadesløsholdt Tjeneste til Generativ AI krænker en tredjeparts Intellektuelle ejendomsrettigheder. Dette underafsnit (i) (Genereret output) gælder ikke, hvis påstanden vedrører et Genereret output, hvor: (1) Kunden opretter eller anvender et sådant Genereret output, selvom det er kendt eller burde være kendt, at der sandsynligvis er tale om en krænkelse, (2) Kunden (eller Google efter kundens anvisning) ser bort fra, deaktiverer eller omgår kildecitationer, filtre, instruktioner eller andre værktøjer, som Google stiller til rådighed for at hjælpe Kunden med at oprette eller anvende Genereret output på en ansvarlig måde, (3) Kunden anvender et sådant Genereret output efter at have modtaget en meddelelse vedrørende krænkelse af ophavsret fra rettighedshaveren eller dennes autoriserede repræsentant, eller (4) påstanden er baseret på en varemærkerelateret rettighed som følge af Kundens anvendelse af et sådant Genereret output i handelsøjemed eller kommercielt. "Skadesløsholdt Tjeneste til Generativ AI" betyder en Tjeneste eller funktion, der er angivet på https://cloud.google.com/terms/generative-ai-indemnified-services, hvor brugen af en sådan Tjeneste eller funktion betales af kunden og ikke er med forbehold for kredit eller brug af gratisudgave.

   2. (ii) Oplæringsdata. Googles forpligtelser til skadesløsholdelse i henhold til Aftalen gælder også for påstande om, at Googles brug af oplæringsdata til at skabe en hvilken som helst Google-model, der bruges af en Generativ AI-tjeneste, krænker en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder. Denne skadesløsholdelse omfatter ikke påstande, der relaterer sig til et specifikt Genereret output, som eventuelt dækkes af underafsnittet (i) (Genereret output) ovenfor.

  11. 12. 11 Oplæringsbegrænsning. Google vil ikke anvende Kundedata til at oplære eller finjustere nogen af dennes modeller til generativ kunstig intelligens, som understøtter Google Workspace-tjenester til generativ AI, uden Kundens forudgående tilladelse eller anvisning.

  12. 12.12 Yderligere definitioner.

   1. "Genereret output" forstås som de data eller det indhold, der er genereret eller modtaget af Kunden eller dennes Slutbrugere via Workspace-tjenester til generativ AI under Kundens Workspace-konto, som er drevet af data eller indhold, der er sendt af dem via disse tjenester. Genereret output er Kundedata.

   2. "Workspace-tjenester til generativ AI" omfatter (i) Gemini for Google Workspace og (ii) andre funktioner til generativ kunstig intelligens fra Google Workspace-tjenesterne.

 14. 13. User Experience Research. Hvis Kunden tilmelder sig programmet Google Cloud User Experience Research for Google Workspace, er Kundens deltagelse underlagt vilkårene i tillægget Google Cloud User Experience Research Panel Addendum, som findes på https://cloud.google.com/terms/user-experience-research.

 15. 14. Kryptering på klientsiden. I forholdet mellem Google og Kunden er Kunden alene ansvarlig for alle aspekter af den eksterne tjeneste til administration af krypteringsnøgler, som Kunden har valgt, herunder alle krypteringsnøgler, der er genereret af denne til brug sammen med Kryptering på klientsiden. Uanset om der er angivet andre vilkår om det modsatte i CDPA, kan Google ikke gendanne nogen krypteringsnøgle eller nogen Kundedata, der er krypteret af den pågældende krypteringsnøgle, hvis krypteringsnøglen mistes, bliver stjålet eller beskadiges. Kryptering på klientsiden bliver helt utilgængelig for alle relevante Tjenester, hvis den eksterne tjeneste til administration af nøgler afbrydes eller ikke kan tilgås.

 16. 15. Regionale vilkår.

  1. 15.1 Japan. Hvis Kundens faktureringsadresse er i Japan, leveres tjenesterne Gmail, Chat og Meet af Google Connect Asia Pacific Pte. Ltd. ("GCAP"), men fakturaer sendes stadig af Google Asia Pacific Pte. Ltd. Google Asia Pacific Pte. Ltd. er kun den retmæssige repræsentant for GCAP i relation til ovennævnte Tjenester og kontraherer på vegne af GCAP.

  2. 15.2 Frankrig. Kunden skal overholde Frankrigs generelle sikkerhedspolitik vedrørende systemer med sundhedsoplysninger (PGSSI-S, General Security Policy for Health Information Systems) i den udstrækning, det er relevant.

Tidligere versioner

20. november 2023

12. oktober 2023

14. august 2023

31. maj 2023

3. maj 2023

11. januar 2023

31. oktober 2022

11. oktober 2022

22. september 2022

19. september 2022

7. juli 2022

31. marts 2022

15. marts 2022

1. februar 2022

30. september 2021

3. juni 2021

14. april 2021

21. december 2020

6. oktober 2020