Google Workspace ‑palvelun erityisehdot

Muokattu viimeksi 21.12.2020

 • Isolla alkukirjaimella kirjoitettuja termejä, joita ei ole määritelty näissä Google Workspace (aiemmalta nimeltään G Suite) ‑palvelun erityisehdoissa, käytetään niissä merkityksissä, jotka on määritelty Google Cloudin yleisen sopimuksen Google Workspace ‑palveluja koskevassa liitteessä, Google Workspace for Education ‑sopimuksessa tai muussa sovellettavassa Google Workspace ‑palvelujen käyttöä koskevassa sopimuksessa ("Sopimus" kussakin tapauksessa).

  • 1. Data-alueet. Seuraavat ehdot koskevat vain Google Workspace ‑palveluja ja Asiakkaan dataa, joka on kuvattu näiden Palvelun erityisehtojen Osion 1.3 (Määritelmät) "Sijoitettua dataa" koskevassa määritelmässä:

   • 1.1 Ensisijainen datan tallennuspaikka. Jos Asiakas käyttää Palvelujen Ehtojen piiriin kuuluvaa versiota, Asiakas voi Hallintakonsolin avulla valita Data-alueen, jolle säilytettävä Sijoitettu data tallennetaan, ja Google tallentaa kyseisen Sijoitetun datan sovellettavan lain mukaisesti ("Google Workspacen data-alueita koskeva käytäntö").

   • 1.2 Rajoitus. Google voi tallentaa sellaisen Asiakkaan datan, jota Google Workspacen data-alueita koskeva käytäntö ei koske, minne tahansa, missä Googlella tai sen Alikäsittelijöillä on tiloja, Datan käsittelyä koskevan muutoksen Osion 10.2 (Datansiirrot) mukaisesti (soveltuvissa tapauksissa).

   • 1.3 Määritelmät.

    • "Sijoitettu data" tarkoittaa vain seuraavaa Asiakkaan datan sisältämää ensisijaista dataa seuraavissa Palveluissa:

     • a) Gmail: sähköpostiviestin aiherivi ja tekstiosa, liitteet sekä viestien lähettäjät ja vastaanottajat.

     • b) Google Kalenteri: tapahtuman otsikko ja kuvaus, päivämäärä, kellonaika, osallistujat, toistuminen ja tapahtumapaikat.

     • c) Google Docs, Google Sheets ja Google Slides: tiedoston tekstirunko, upotetut kuvat ja niihin liittyvät Loppukäyttäjän luomat kommentit.

     • d) Google Drive: Driveen ladattu alkuperäinen tiedostojen sisältö.

     • e) Hangouts Chat: viestit ja liitteet.

     • f) Google Holvi: Holvin eksportoidut tiedostot.

    • "Data-alue" tarkoittaa joko a) Yhdysvaltoja tai b) Eurooppaa.

    • "Ehtojen piiriin kuuluva versio" tarkoittaa seuraavia versioita:

     • a) G Suite Business

     • b) Google Workspace Enterprise Plus

     • c) Google Workspace Enterprise for Education

  • 2. Google Holvi. Seuraavat ehdot koskevat vain Google Holvia:

   • 2.1 Säilyttäminen. Googlella ei ole velvollisuutta säilyttää arkistoitua Asiakkaan dataa Asiakkaan määrittämän säilytysjakson päätyttyä tai asiaankuuluvia Google Holvin käyttöoikeuksia koskevan Tilauskauden viimeisen voimassaolopäivän jälkeen, mikäli a) säilytysjaksoa tai Tilauskautta ei uusita, b) sovellettava lainsäädäntö tai oikeusprosessi estää Googlea poistamasta dataa tai c) data ei ole Asiakkaan asettaman säilytysvaatimuksen alaista. Jos Asiakas ei uusi Google Holvin tilausta, Google ei ole velvollinen säilyttämään mitään arkistoitua Asiakkaan dataa.

  • 3. Google Workspace Essentials. Seuraavat ehdot koskevat vain Google Workspace Essentials ‑versiota:

   • 3.1 Laskun luominen.

    • a) Jos Asiakas tilaa Google Workspace Essentials ‑version suoraan Googlelta, tällöin osana Googlen ja Asiakkaan välisiä maksu- ja laskutusvelvollisuuksia i) Google lähettää Asiakkaalle kuukausilaskun edellisen kuukauden aikana kertyneistä Maksuista, ellei toisin mainita URL-osoitteessa, jossa määritellään asianmukaisen SKU:n Maksut, ja ii) Asiakas maksaa kaikki kertyneet Maksut, jotka perustuvat A) Asiakkaan Aktiivisten käyttäjien määrään kuukautta kohti (tai jos Asiakkaalla ei ole Aktiivisia käyttäjiä jonkin kuukauden aikana, hän maksaa vähimmäismaksun yhdestä 1) Aktiivisesta käyttäjästä kyseistä kuukautta kohden) ja B) mahdollisiin sitoviin ostoihin tai vähimmäissitoumuksiin soveltuvissa tapauksissa. Google määrittää mittaustyökaluillaan, kuinka paljon Asiakas käyttää Palveluita, jos tämä tieto vaikuttaa Maksuihin.

    • b) Jälleenmyyntiasiakkaiden Maksut. Jos Asiakas tilaa Google Workspace Essentials ‑version Jälleenmyyjältä, Palveluiden Maksut määritetään Asiakkaan ja Jälleenmyyjän kesken lukuun ottamatta sitä, että Google määrittää mittaustyökaluillaan, kuinka paljon Asiakas käyttää Palveluita, jos tämä tieto vaikuttaa Maksuihin.

   • 3.2 Google voi estää sellaisen toiminnan, jolla yritetään kiertää Aktiivisten käyttäjien tai tallennustilan seuranta ja laskutus.

   • 3.3 Palvelutasosopimuksen hyvitykset. Jos Asiakas tilaa Google Workspace Essentials ‑version suoraan Googlelta, Asiakkaalle mahdollisesti kuuluvat Palveluhyvitykset hyvitetään rahallisesti (eikä Palvelun lisäpäivinä) Asiakkaan seuraavassa laskussa. Jos Asiakas tilaa Google Workspace Essentials ‑version Jälleenmyyjältä, Google hyvittää Asiakkaalle mahdollisesti kuuluvat Palveluhyvitykset rahallisesti (eikä Palvelun lisäpäivinä) Jälleenmyyjälle.

   • 3.4 Määritelmät. "Aktiivinen käyttäjä" tarkoittaa Loppukäyttäjää, joka a) järjestää videokokouksen tai osallistuu sellaiseen Google Meetissä vähintään kerran kalenterikuukauden aikana tai b) avaa tiedoston Google Drivessa vähintään kerran kalenterikuukauden aikana.

  • 4. Cloud Search. Seuraavat ehdot koskevat vain Cloud Searchia:

   • 4.1 Kolmannen osapuolen datalähteet. Asiakkaan kolmannen osapuolen datalähteiden käyttöä Cloud Search Platformin yhteydessä koskevat ja säätelevät Käyttöehdot sekä muut Asiakkaan ja sovellettavan kolmannen osapuolen datalähteen tarjoajan väliset sopimukset ("Kolmannen osapuolen datalähteen ehdot"). Asiakas on yksin vastuussa näiden Kolmannen osapuolen datalähteen ehtojen noudattamisesta, kuten tarvittavien oikeuksien varmistamisesta, niin että Google voi käyttää kyseisiä kolmannen osapuolen datalähteitä Cloud Search Platformin tarjoamiseksi Asiakkaalle.

   • 4.2 Muut määritelmät.

    • "Kohde" tai "Dokumentti" tarkoittaa mitä tahansa digitaalista sisältöä, jolle Cloud Search voi luoda hakemiston, mukaan lukien soveltuvissa tapauksissa DOCS-, XLS-, PPT- ja PDF-tiedostot, tietokannan rivi, yksilölliset URL-osoitteet sekä kaikki tuetut tiedostotyypit.

    • "Hakulauseke" tarkoittaa pyyntöä, jonka Asiakas lähettää Googlelle Cloud Searchin avulla saadakseen tietoja tai tuloksia.

    • "Hakusovellus" tarkoittaa Asiakkaan tai Asiakkaan valtuuttaman tahon luomaa ja hallinnoimaa Cloud Search ‑määritystä tietyn liiketoimintakäyttötapauksen mahdollistamiseksi. Kyseessä voi olla esimerkiksi haku dokumenteista intranetportaalissa tai Asiakkaan tukityökalu.

  • 5. Cloud Identity Management. Seuraavat ehdot koskevat vain Cloud Identity Managementia ja Cloud Identity Managementin yhteydessä käytettyjä Google-yhteystietoja ja Google Groups for Businessia (yhdessä "Cloud Identity ‑palvelut"):

   • 5.1 Myöhemmin solmittavan sopimuksen ensisijaisuus. Jos Asiakas tekee myöhemmin erillisen sopimuksen, jonka mukaan Google tai Googlen yhteistyökumppani suostuu tarjoamaan Cloud Identity ‑palveluja, kyseinen sopimus korvaa tämän Sopimuksen Cloud Identity ‑palvelujen osalta. Jos tämä Sopimus irtisanotaan tai se päättyy, Google jatkaa Cloud Identity ‑palvelujen tarjoamista Cloud Identity ‑sopimuksen mukaisesti soveltuvissa tapauksissa, ellei kyseistä sopimusta irtisanota tai ellei se pääty ehtojensa mukaisesti. "Cloud Identity ‑sopimus" tarkoittaa Cloud Identity ‑palvelujen tarjoamista koskevaa sopimusta, jonka osapuolet ovat tehneet ennen tämän Sopimuksen irtisanomista tai päättymistä.

  • 6. Yleistä saatavuutta edeltävien osien ehdot. Google saattaa tarjota Asiakkaalle sellaisia yleistä saatavuutta edeltäviä Google Workspacen ominaisuuksia, palveluja tai ohjelmistoja, joiden kerrotaan Palvelujen yhteenvedossa, siihen liittyvässä dokumentaatiossa tai materiaalissa olevan "Ennakkojulkaisuja", "Alfaversioita", "Betaversioita", "Ennakkoversioita", "Kokeellisia versioita" tai vastaavia tai jotka ovat Testisovelluksia (alla olevan määritelmän mukaan; yhdessä nämä muodostavat "Yleistä saatavuutta edeltävät osat"). Yleistä saatavuutta edeltävät osat eivät ole Palveluita, mutta Asiakas käyttää niitä Palveluihin sovellettavan Sopimuksen ehtojen ja tämän Osion 6 muutosten mukaisesti.

   • 6.1 Pääsy Yleistä saatavuutta edeltäviin osiin ja niiden käyttö.

    • a) Testisovellukset. Asiakas voi pyrkiä yhden tai usean Yleistä saatavuutta edeltävän osan testikäyttäjäksi lähettämällä hakemukset, jotka Google tarjoaa Hallintakonsolin kautta tai muulla tavalla ("Testisovellukset"). Jos Google hyväksyy Asiakkaan Yleistä saatavuutta edeltävän osan testikäyttäjäksi (Googlen testikäyttäjille asetettujen ajantasaisten verkkotunnustason vaatimusten mukaisesti), Google tarjoaa kyseisen Yleistä saatavuutta edeltävän osan Asiakkaan käyttöön tämän Osion 6 mukaisesti. Yleistä saatavuutta edeltävään osaan saatetaan soveltaa lisäehtoja ("Testin erityisehdot"). Google tarjoaa kyseiset lisäehdot Testisovelluksen kautta tai muulla tavalla kirjallisesti, ennen kuin Asiakas käyttää Yleistä saatavuutta edeltävää osaa. Testisovellusten ehdot ja Testin erityisehdot sisältyvät tähän Osioon 6.

    • b) Asiakkaan testidatan käyttö. Tähän Osioon 6 kuuluvan Osion 6.d) (Julkishallintoasiakkaita koskevat käyttörajoitukset) mukaisesti Google voi käyttää Asiakkaan dataa (mukaan lukien Asiakkaan Henkilötietoja), jotka Asiakas tai sen Loppukäyttäjät ovat ladanneet palvelimelle, tallentaneet, lähettäneet tai vastaanottaneet Yleistä saatavuutta edeltävän osan kautta ("Asiakkaan testidata"), kyseisten Yleistä saatavuutta edeltävien osien sekä muiden niiden yhteydessä käytettyjen Googlen tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, testaamiseen, analysoimiseen, kehittämiseen ja parantamiseen. Dataa voidaan käyttää edellä kuvailtuihin tarkoituksiin rajoituksetta ja ilman velvollisuuksia Asiakasta, Loppukäyttäjiä tai kolmansia osapuolia kohtaan, paitsi Sopimuksen luottamuksellisuusehdoissa ja alla kuvailluissa tapauksissa. Asiakas varmistaa, että Google voi käyttää Asiakkaan dataa edellä kuvailtuihin tarkoituksiin (esim. keräämällä tai tarjoamalla tarvitut suostumukset tai ilmoitukset).

    • Jos Asiakas on hyväksynyt tai jos osapuolet ovat muulla tavalla sopineet Asiakkaan datan käsittelystä Googlen ajantasaisten datan suojaus- ja käsittelyvelvollisuuksien mukaisesti (https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html) ("Datan käsittelyä koskeva muutos" eli "DPA"), Yleistä saatavuutta edeltäviin osiin sovelletaan Datan käsittelyä koskevaa muutosta samoin kuin "Palveluihin". Selvyyden vuoksi todettakoon, että tämä Osio 6 muodostaa osan Datan käsittelyä koskevan muutoksen Osiossa 5.2.1 (Asiakkaan ohjeet) kuvailtua "Sopimusta", johon sovelletaan seuraavia muutoksia:

     • i) Yleistä saatavuutta edeltävät osat eivät ole "Valvottuja palveluita" Datan käsittelyä koskevassa muutoksessa.

     • ii) Asiakas hyväksyy, että Yleistä saatavuutta edeltävien osien toiminnot eivät ehkä salli Asiakkaan testidatan poistamista ajanjaksolla, jolloin Asiakas voi käyttää Yleistä saatavuutta edeltävää osaa ("Yleistä käyttöä edeltävä jakso") Datan käsittelyä koskevan muutoksen Osion 6.1 (Poistaminen jakson aikana) osalta, mikäli sovellettava laki ei toisin määrää. Asiakkaan testidata kuitenkin poistetaan Datan käsittelyä koskevan muutoksen Osion 6.2 (Poistaminen jakson päättyessä) mukaisesti Jakson päättyessä.

     • iii) Ellei sovellettavassa Testisovelluksessa toisin mainita: Aa) Google tarjoaa pyynnöstä Asiakkaalle kirjallisesti tietoa Yleistä saatavuutta edeltäviin osiin liittyvien Alikäsittelijöiden (määritelty Datan käsittelyä koskevassa muutoksessa) tehtävistä, sijainnista ja muista tiedoista, ja Bb) jos uusi Kolmannen osapuolen alikäsittelijä alkaa käsitellä Yleistä saatavuutta edeltävään osaan liittyvää dataa Yleistä käyttöä edeltävän jakson aikana, Google kertoo tästä Asiakkaalle (mukaan lukien Alikäsittelijän nimen, sijainnin ja tehtävät) lähettämällä sähköpostin Ilmoitussähköpostiosoitteeseen, ennen kuin Alikäsittelijä alkaa käsitellä Asiakkaan testidataa. Yleistä käyttöä edeltävän osan käytön lopettaminen on Asiakkaan ainoa ja yksinomainen keino ilmaista vastustavansa Alikäsittelijän lisäämistä.

    • c) Ei datan sijaintiin tai pääsyyn liittyviä läpinäkyvyysvaatimuksia. Tämän Osion 6 mukaisesti käsiteltävään Asiakkaan testidataan ei sovelleta datan sijaintiin tai pääsyyn liittyviä läpinäkyvyysvaatimuksia (osoitteessa https://cloud.google.com/access-transparency/ ja https://workspace.google.com/terms/service-terms).

    • d) Julkishallintoasiakkaita koskevat käyttörajoitukset. Ellei Google ilmaise kirjallisesti toisin, seuraavat Asiakkaat voivat käyttää Yleistä saatavuutta edeltävissä osissa ainoastaan kokeellista dataa tai testidataa. Kyseiset asiakkaat eivät voi käyttää Yleistä saatavuutta edeltävien osien yhteydessä "reaaliaikaista" tai käytössä olevaa dataa. Asiakkaat, joita tämä koskee: julkishallinnon asiakkaat, mukaan lukien kansallisen, liittovaltion, osavaltion, läänin tai paikallisen tason hallintoelimet, sääntelyviranomaiset ja virastot, pois lukien oppilaitokset.

    • e) Palaute. Asiakas voi lähettää Googlelle palautetta ja ehdotuksia, jotka koskevat Yleistä saatavuutta edeltäviä osia. Google ja sen Tytäryhtiöt voivat käyttää saamaansa palautetta ja ehdotuksia rajoituksetta ilman velvoitteita Asiakasta kohtaan.

   • 6.2 Muut ehdot. YLEISTÄ SAATAVUUTTA EDELTÄVÄT OSAT TARJOTAAN SELLAISENAAN ILMAN SUORIA TAI EPÄSUORIA VAKUUTUKSIA. Yleistä saatavuutta edeltäviin osiin a) voidaan tehdä muutoksia tai ne voidaan jäädyttää tai lopettaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta Asiakkaalle, ja b) niihin ei sovelleta mitään Palvelutasosopimusta eikä Googlen vahingonkorvausvelvollisuuksia. Ellei Testisovelluksessa tai Yleistä saatavuutta edeltävän osan muussa dokumentaatiossa tai materiaaleissa yksiselitteisesti kerrota toisin, i) Yleistä saatavuutta edeltävät osat eivät välttämättä kuulu Teknisten tukipalveluiden piiriin, ja ii) Asiakas ei saa käyttää Yleistä saatavuutta edeltäviä osia HIPAA-laissa määritettyjen suojattujen terveystietojen käsittelyyn. Yleistä saatavuutta edeltävien osien tapauksessa Googlen vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu sovellettavan lainsäädännön puitteissa A) Sopimuksessa määritettyyn vahingonkorvauksen enimmäisrajaan tai B) 25 000 $:iin sen mukaan, kumpi näistä on pienempi. Edeltävä lause ei vaikuta Sopimuksen jäljempänä oleviin vahingonkorvauksia koskeviin ehtoihin (mukaan lukien yksinomaisiin vastuurajoituksiin). Google voi irtisanoa Yleistä saatavuutta edeltävän osan Asiakkaalta milloin tahansa ilmoittamalla asiasta Asiakkaalle kirjallisesti.

  • 7. Vahvistaminen verkkotunnuksen sähköpostiosoitteen avulla. Seuraavia lisäehtoja sovelletaan vain sellaisissa tapauksissa, joissa Palvelujen käyttämiseksi vahvistetaan Verkkotunnuksen sijaan Verkkotunnuksen sähköpostiosoite:

   • 7.1 Loppukäyttäjien kutsuminen. Asiakas voi kutsua käyttäjiä, joilla on Verkkotunnuksen sähköpostiosoite, käyttämään Palveluja. Jos kyseiset käyttäjät hyväksyvät Asiakkaan kutsun käyttää Palveluja, heidät katsotaan Sopimuksen mukaisesti Asiakkaan Loppukäyttäjiksi.

   • 7.2 Verkkotunnuksen todentaminen.

    • a) Kuka tahansa henkilö tai mikä tahansa yhteisö voi milloin tahansa todentaa Verkkotunnuksen sähköpostiosoitetta vastaavan Verkkotunnuksen ("Todentava osapuoli").

    • b) Jos Todentava osapuoli on Asiakas tai sen Järjestelmänvalvoja, kyseinen Vahvistava osapuoli saa Verkkotunnukseen kuuluvien Loppukäyttäjätilien ja niihin liittyvän datan omistajuuden ja hallintaoikeuden heti Verkkotunnuksen todentamisen jälkeen.

    • c) Kaikissa muissa tapauksissa Todentava osapuoli saa kyseiseen Verkkotunnukseen kuuluvien Loppukäyttäjätilien ja niihin liittyvän datan omistajuuden ja hallintaoikeuden 72 tuntia Verkkotunnuksen todentamisen jälkeen.

    • d) Asiakkaalle ja kaikille Loppukäyttäjille ilmoitetaan, kun Verkkotunnus on todennettu.

    • e) Järjestelmänhallinta Verkkotunnuksen todentamisen jälkeen. Vahvistava osapuoli voi tehdä seuraavia Asiakkaan tiliin ja siihen kuuluviin Loppukäyttäjätileihin liittyviä toimia: i) avata, valvoa, käyttää, muokata, pidättää ja paljastaa Asiakkaan dataa, ii) hallita tilin asetuksia (kuten muuttaa tilien salasanoja), iii) hallita Palveluiden käyttöoikeuksia ja käyttöä, iv) rajoittaa tietojen tai asetusten käytettävyyttä, v) rajoittaa mahdollisuutta erottaa Asiakkaan tili ja siihen liittyvät Loppukäyttäjätilit (mukaan lukien Asiakkaan data sekä Asiakkaan tilin ja kaikkien Loppukäyttäjätilien sisältämä data) Vahvistavasta osapuolesta, vi) poistaa tai poistaa käytöstä Palveluita, Lisätuotteita tai muita palveluita/tuotteita, jotka on otettu käyttöön, ladattu tai asennettu tai jotka ovat käytössä Asiakkaan tilillä tai Verkkotunnukseen kuuluvilla Loppukäyttäjätileillä, ja vii) jäädyttää tai lopettaa Palveluiden käytön.

   • 7.3 Datan poistaminen. Asiakas tai sen Loppukäyttäjät voivat poistaa tai viedä Asiakkaan dataa ja/tai poistaa sen Loppukäyttäjätilejä Palveluiden toiminnallisuuksien ja ylläpidon mukaisesti, ellei Palveluiden käyttöä ole Jäädytetty Sopimuksen mukaisesti ennen kuin Vahvistava osapuoli ottaa Verkkotunnuksen ja siihen liittyvät Loppukäyttäjätilit (mukaan lukien Asiakkaan tili) omistajuuteensa ja hallintaansa. Kun Vahvistava osapuoli on ottanut Verkkotunnuksen ja siihen liittyvät Loppukäyttäjätilit (mukaan lukien Asiakkaan tili) omistajuuteensa ja hallintaansa, Asiakas tai sen Loppukäyttäjät eivät voi poistaa Loppukäyttäjätilejä eivätkä mahdollisesti voi poistaa tai viedä Asiakkaan dataa (Palveluiden ylläpidosta riippuen).

   • 7.4 Datankäsittelyä koskevat ohjeet. Jos Asiakkaan dataa ei pyritä poistamaan tai viemään ennen kuin Vahvistava osapuoli ottaa omistajuuteensa ja hallintaansa Verkkotunnuksen ja siihen liittyvät Loppukäyttäjätilit (mukaan lukien Asiakkaan tili) ja jos Datan käsittelyä koskevassa muutoksessa (mikäli sovellettavissa) ei toisin ilmaista, Asiakas hyväksyy, että nämä Palvelun erityisehdot ovat osa Sopimusta ja että niissä kuvaillaan Asiakkaan yksiselitteiset ohjeet Googlelle a) säilyttää Osiossa 7.6 (Sopimuksen irtisanominen Verkkotunnuksen vahvistamisen jälkeen) kuvaillun Sopimuksen päättymisen jälkeen kaikki Asiakkaan data, jota Asiakas ei ole poistanut ennen tällaista Sopimuksen päättymistä, ja b) antaa kaikki tällä tavalla säilytetty Asiakkaan data Vahvistavan osapuolen haltuun.

   • 7.5 Suostumus järjestelmänhallintaan. Asiakas antaa soveltuvin osin suostumuksensa seuraavaan: a) Vahvistava osapuoli saa Sopimuksessa kuvaillut käyttöoikeudet ja toimintaedellytykset, ja b) Google voi antaa Vahvistavalle osapuolelle Sopimuksessa kuvaillut käyttöoikeudet ja toimintaedellytykset.

   • 7.6 Sopimuksen päättyminen Verkkotunnuksen todentamisen jälkeen. Jos Vahvistava osapuoli on kolmas osapuoli, tämä Sopimus päättyy automaattisesti, kun Vahvistava osapuoli ottaa omistukseensa Verkkotunnuksen ja kaikki siihen liittyvät Loppukäyttäjätilit (mukaan lukien Asiakkaan tili). Selkeyden vuoksi mainittakoon, että tämä osio ei vaikuta sellaisiin Loppukäyttäjien oikeuksiin, jotka Vahvistava osapuoli myöntää oman (erillisen) Google Workspace ‑sopimuksensa kautta.

   • 7.7 Palvelujen rajoitukset. Eräät Palvelut, ominaisuudet ja toiminnallisuudet eivät välttämättä ole saatavilla, ennen kuin Verkkotunnus on todennettu.

  • 8. Googlen puhelupalvelut. Seuraavat ehdot koskevat vain i) Google Voicea ja ii) Google Meetin käyttöä puheluiden soittamiseen ja saapuvien puheluiden hyväksymiseen ("Google Meetin puhelupalvelut") soveltuvin osin (tässä Osiossa 8 Google Voiceen ja Google Meetin puhelupalveluihin viitataan yhdessä nimellä "Googlen puhelupalvelut"). NÄMÄ EHDOT SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA HÄTÄPUHELUITA KOSKEVISTA RAJOITUKSISTA. LUE NE HUOLELLISESTI.

   • 8.1 Googlen puhelupalvelujen osapuolet ja sopimuksen rakenne.

    • a) Googlen puhelupalveluiden tarjoaja. Kuten Osiossa 8.1.d) edellytetään, asianmukaisessa Palvelun ja puhelupalveluiden tarjoajien luettelossa mainittu asianmukainen Googlen Tytäryhtiö (johon viitataan nimellä "Googlen puhelupalveluiden tarjoaja") tarjoaa asianmukaiset Googlen puhelupalvelut Asiakkaalle Osiossa 8.1.b) (Googlen puhelupalvelusopimuksen rakenne) kuvaillulla tavalla.

    • b) Googlen puhelupalvelusopimuksen rakenne. Kuten Osiossa 8.1.d) määritellään, ja vain asianmukaisiin Googlen puhelupalveluihin liittyen, Google Workspace ‑yhteisö on Googlen puhelupalveluiden tarjoajan valtuuttama edustaja, joka toimii Googlen puhelupalveluiden tarjoajan puolesta. Tämän mukaisesti:

     • i) Jos Asiakas tilaa Googlen puhelupalveluita niiden muiden Palvelujen lisäksi, jotka Asiakas on tilannut Sopimuksen mukaisesti, tämä Osio 8.1 ja Sopimuksen muut ehdot (mukaan lukien Datan käsittelyä koskeva muutos ja kaikki vastuurajoitukset) muodostavat yhdessä erillisen sopimuksen ("Googlen puhelupalvelusopimus"), joka solmitaan asianmukaisen Googlen puhelupalveluiden tarjoajan (sen valtuutetun edustajan, Google Workspace ‑yhteisön kautta) ja Asiakkaan välille ja joka koskee ainoastaan kyseisiä Googlen puhelupalveluita tämän Osion 8.1 muiden ehtojen mukaisesti.

     • ii) Googlen puhelupalvelusopimus astuu voimaan Asiakkaan ensimmäisen Googlen puhelupalveluiden tilauksen voimaantulopäivänä, ja ellei Googlen puhelupalvelusopimusta irtisanota ennenaikaisesti sopimuksen ehtojen mukaisesti, sopimus jatkuu, kunnes jompikumpi seuraavista toteutuu: A) Googlen puhelupalvelusopimus irtisanotaan sen ehtojen mukaisesti, tai B) Sopimus irtisanotaan, tai se vanhenee. Googlen puhelupalvelusopimus korvaa Sopimuksen ainoastaan Googlen puhelupalveluiden osalta.

     • iii) Googlen puhelupalvelusopimuksen kaikki viittaukset (lukuun ottamatta Palvelujen yhteenvedossa ja tässä näiden Palvelukohtaisten ehtojen Osiossa) "Sopimukseen" korvataan "Googlen puhelupalvelusopimuksella", viittaukset "Googleen" yhteisönä korvataan "Googlen puhelupalveluiden tarjoajalla" ja viittaukset "Palveluihin" tai "Ydinpalveluihin" korvataan "Googlen puhelupalveluilla".

     • iv) Asiakas voi vaatia Googlen puhelupalvelusopimuksen mukaisten oikeuksien ja etujen toteutumista ainoastaan Googlen puhelupalveluiden tarjoajalta, ei Google Workspace ‑yhteisöltä, ja Asiakas vastaa Googlen puhelupalvelusopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa (mukaan lukien velvollisuudet maksaa kaikki asianmukaiset Maksut) toteutumisesta ainoastaan Googlen puhelupalveluiden tarjoajalle, ei Google Workspace ‑yhteisölle.

     • v) Muista tämän Sopimuksen ehdoista huolimatta, mikäli tämän Osion 8.1 ja minkä tahansa muun Googlen puhelupalvelusopimuksen ehdon (mukaan lukien Sopimuksen Ehtojen ristiriidat ‑osio ja Datan käsittelyä koskeva muutoksen Muutoksen vaikutus ‑osio) välillä ilmenee ristiriita, sovelletaan tämän Osion 8.1 ehtoja.

     • vi) Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa Googlen puhelupalvelusopimuksen erillään Sopimuksesta, kuten Sopimuksen Kausi ja irtisanominen ‑osiossa määritellään. Jos Asiakas lopettaa Google Voicen käytön Osiossa 8.10 (Miten asiakas voi lopettaa Google Voicen käytön) kuvatulla tavalla, Googlen puhelupalvelusopimus irtisanotaan automaattisesti.

    • c) Alueelliset ehdot. Googlen puhelupalvelusopimukseen sisällytettyjä Alueellisia ehtoja sovelletaan sellaisissa tapauksissa, joissa Loppukäyttäjä käyttää Google Voicea Alueellisissa ehdoissa mainitussa maassa.

    • d) Sovellettavuus. Asiakkaat, joiden laskutusosoite on Kanadassa: i) Osiota 8.1.a) (Googlen puhelupalveluiden tarjoaja) ja Osiota 8.1.b) (Googlen puhelupalvelusopimuksen rakenne) ei sovelleta Google Voiceen, ii) Google tarjoaa Google Voicen Asiakkaalle, ja iii) kaikki näissä Palvelun erityisehdoissa tehdyt Google Voiceen liittyvät viittaukset "Googlen puhelupalveluiden tarjoajaan" tarkoittavat Googlea.

   • 8.2 Googlen puhelupalveluiden tarjoaminen.

    • a) Datan käyttö.

     • i) Datan kerääminen ja käyttö. Googlen puhelupalveluiden tarjoaja kerää ja käyttää Asiakkaan dataa osoitteessa https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html olevan Googlen puhelupalveluiden tietosuojalausunnon mukaisesti.

     • ii) Tilaajahakemisto. Googlen puhelupalveluiden tarjoaja ei anna Asiakkaan tai sen Loppukäyttäjien Google Voice ‑numeroita hakemistopalveluille, ellei Asiakas pyydä sitä tai ellei laki sitä muutoin edellytä.

    • b) Puhelupalveluiden tarjoajat.

     • i) Palveluja tarjoavat tytäryhtiöt. Googlen puhelupalveluiden tarjoaja saattaa tarjota Googlen puhelupalveluita sen Tytäryhtiöiden avulla Palvelun ja puhelupalveluiden tarjoajien luettelon tietojen mukaisesti.

     • ii) Palveluja tarjoavat ei-tytäryhtiöt. Googlen puhelupalveluiden tarjoaja ja sen Tytäryhtiöt ohjaavat yleisen puhelinverkon välityksellä saapuvat ja lähtevät puhelut asianmukaisesti kolmansien osapuolten (ei Googlen) alihankkijoiden ("Puhelupalveluiden tarjoajat") kautta. Puhelupalveluiden tarjoajat ja niiden sijainnit on kerrottu Palvelun ja puhelupalveluiden tarjoajien luettelossa. Käyttämällä Googlen puhelupalveluita Asiakas pyytää Googlen puhelupalveluiden tarjoajaa ja sen Tytäryhtiöitä käyttämään Puhelupalveluiden tarjoajia seuraaviin:

      • 1) lähtevien ja saapuvien puheluiden ohjaaminen asianmukaisesti

      • 2) Asiakkaan datan käsittely itsenäisinä rekisterinpitäjinä sijaintimaassaan

       • a) ainoastaan kyseisen ohjaamisen edellyttämissä määrin

       • b) sovellettavien lakien mukaisesti (eurooppalaiset tietosuojalait ja televiestinnän säädökset mukaan lukien).

    • Selvyyden vuoksi mainittakoon, että Puhelupalveluiden tarjoajat eivät ole Alikäsittelijöitä (jotka on määritelty Datan käsittelyä koskevassa lisäyksessä).

   • 8.3 Maksujen lisäehdot.

    • a) Googlen puhelupalveluiden laskut. Sovellettaviin maksuihin ja muihin Asiakkaan tai Loppukäyttäjien Googlen puhelupalveluiden käytöstä aiheutuviin maksuihin sovelletaan Googlen puhelupalvelusopimuksen maksuehtoja, ja maksut laskutetaan erillään muista Google Workspace ‑palveluista.

    • b) Soittoveloitukset. Maksujen lisäksi Asiakas maksaa Googlen puhelupalveluiden tarjoajalle puheluista käytön mukaan soveltuvin osin. Nämä käyttökulut perustuvat senhetkisiin Soittoveloituksiin.

    • c) Verot. Muista Googlen puhelupalvelusopimuksen ehdoista ja verovapaustodistuksista huolimatta Asiakas maksaa sovellettavat Verot. Laskutettaviin Veroihin voi sisältyä sellaisia Veroja, jotka aiheutuvat Loppukäyttäjän käyttäessä Googlen puhelupalveluita jossakin muussa maassa kuin siinä, jossa Loppukäyttäjä käyttää Googlen puhelupalveluita.

   • 8.4 Google Voicen vaatimukset, Googlen puhelupalveluiden tarjoajaa koskeva vastuuvapauslauseke.

    • a) Google Voicen vaatimukset. Tämä osio 8.4.a) koskee vain Google Voicea, EI Google Meetin puhelupalveluita. Google Voicen käyttö saattaa edellyttää erillistä laajakaista- tai mobiilidatayhteyttä. Loppukäyttäjän laitteen on täytettävä tietyt tekniset vähimmäisvaatimukset. Googlen puhelupalveluiden tarjoaja ilmoittaa laitteiden vähimmäisvaatimukset Asiakkaalle. Mobiilioperaattori saattaa veloittaa Loppukäyttäjältä tavallista korkeamman hinnan Google Voicen käytöstä muussa maassa tai roaming-yhteydellä.

    • b) Googlen puhelupalveluiden tarjoajaa koskeva vastuuvapauslauseke. Googlen puhelupalveluiden tarjoaja ei vastaa Googlen puhelupalveluiden sellaisista toimintahäiriöistä tai palvelun katkeamisista, jotka johtuvat viiveestä, käyttökatkoista tai häiriöistä i) Asiakkaan datayhteydessä, ii) Puhelupalveluiden tarjoajien verkoissa tai iii) Asiakkaan tai Loppukäyttäjien laitteiden toiminnassa. Googlen puhelupalveluiden käyttö mobiililaitteilla saattaa käyttää Loppukäyttäjien mobiilioperaattorilta ostamaa puheaikaa tai datakiintiötä.

   • 8.5 Google Voicen ominaisuudet. Tämä osio 8.5 koskee vain Google Voicea, EI Google Meetin puhelupalveluita.

    • a) Numeroiden määrittäminen ja saatavuus. Seuraavia ehtoja sovelletaan sellaisissa tapauksissa, joissa Google Voice sallii puhelinnumeroiden määrittämisen:

     • i) Numeron aktivoiminen saattaa edellyttää, että Googlen puhelupalveluiden tarjoaja kerää sovellettavien televiestintäsäädösten mukaisia tietoja, mukaan lukien Asiakkaan hätäpuheluosoite ja verotunnus.

     • ii) Joissain maissa hätäpuheluosoitteen on vastattava määritettävän numeron kattamaa aluetta.

     • iii) Numeron aktivoiminen ei ehkä tapahdu heti pyyntöhetkellä.

     • iv) Käyttämättömät numerot voidaan poistaa Asiakkaan tililtä.

    • b) Numeroiden siirtäminen. Asiakas voi siirtää muiden palveluntarjoajien aiemmat numerot Google Voiceen Google Voicen tarjoaman numeronsiirron rajoissa. Asiakas voi pyytää, että määritetyt puhelinnumerot vapautetaan toiselle palveluntarjoajalle alla olevien Osioiden 8.5.b.i–iv) mukaisesti.

     • i) Numeroiden siirtäminen Google Voiceen. Asiakas voi siirtää numeron toiselta palveluntarjoajalta osoitteessa support.google.com/a/go/voice-porting kuvaillulla tavalla. Kyseistä sivustoa voidaan päivittää ajoittain. Asiakas voi siirtää numerot ainoastaan aktiiviselle tilille. Saapuvien numeroiden siirto ei välttämättä ole saatavilla kaikissa paikoissa, joissa Google Voice on saatavilla.

     • ii) Numeroiden siirtäminen toiselle palveluntarjoajalle. Asiakas voi siirtää määritetyn numeron toiselle palveluntarjoajalle kyseisen palveluntarjoajan siirto-ohjeiden mukaisesti. Googlen puhelupalveluiden tarjoaja käsittelee siirtopyynnön saatuaan ilmoituksen Asiakkaan uudelta palveluntarjoajalta, jolle Asiakas on lähettänyt siirtopyynnön. Googlen puhelupalveluiden tarjoaja ei vastaa sellaisista palvelun viivästyksistä tai häiriöistä, jotka aiheutuvat numeron poissiirron käsittelystä, Asiakkaan tai Asiakkaan uuden palveluntarjoajan epätarkasta tai virheellisestä siirtopyynnöstä tai kolmansien osapuolten tekemistä vilpillisistä siirtopyynnöistä.

     • iii) Asiakkaan velvollisuudet. Asiakas on vastuussa A) siirtopyyntöön liittyvien Googlen puhelupalveluiden tarjoajalle annettujen tietojen tarkkuudesta, B) numeron siirrosta aiheutuvista maksuista, myös jäljellä olevien numeroiden ja tilausten maksuista, ja C) Googlen puhelupalveluiden tarjoajalle toimitettavista Maksuista siihen hetkeen asti, jolloin numeron siirto on viimeistelty (lain sallimissa rajoissa).

     • iv) Palvelun irtisanominen. Googlen puhelupalveluiden tarjoaja voi vapauttaa Google Voice ‑numeron käyttöön sovellettavan Loppukäyttäjän käyttöoikeuden loputtua tai vanhennuttua, jos Asiakas ei siirrä numeroa toiselle palveluntarjoajalle ennen kyseisen käyttöoikeuden loppumista tai vanhenemista.

    • c) Soittajan tunnus. Google Voice mahdollistaa Asiakkaan Google Voice ‑numeron näkymisen vastaanottavilla laitteilla silloin, kun se on teknisesti mahdollista. Loppukäyttäjät voivat estää numeron näkymisen pysyvästi tai puhelukohtaisesti. Teknisten syiden vuoksi Googlen puhelupalveluiden tarjoaja ei ehkä voi estää Google Voice ‑numeron näkymistä kaikissa tapauksissa, kuten hätänumeroon soitettaessa.

    • d) Numeroiden estäminen. Asiakkaan pyynnöstä Googlen puhelupalveluiden tarjoaja estää Google Voicella soittamisen valittuihin numeroihin, valitulla välillä oleviin numeroihin tai tietyntyyppisiin numeroihin (esimerkiksi arvonlisäverollisiin palveluihin) taikka kumoaa tällaisen eston teknisten rajoitusten sallimissa rajoissa.

    • e) Puheluiden tallennus. Google Voice saattaa sallia Loppukäyttäjien tallentaa yksittäisiä puhelinkeskusteluja. Asiakas ei tallenna eikä salli Loppukäyttäjiensä tallentaa puhelinkeskusteluja ilman suostumusta, jos sovellettava lainsäädäntö ja säädökset edellyttävät kyseisenlaista suostumusta.

   • 8.6 Googlen puhelupalveluiden rajoitukset. Googlen puhelupalvelut eivät välttämättä

    • a) sisällä operaattorin avustamaa soittomahdollisuutta eivätkä puheluita lyhytnumeroihin (kyseisistä puheluista voidaan periä lisämaksu)

    • b) tue vastapuheluita

    • c) tue puheluita tai yhteyksiä eräisiin numeroihin, kuten lisämaksullisiin puhelinnumeroihin.

   • 8.7 Google Voicen käyttörajoitukset. Tämä osio 8.7 koskee vain Google Voicea, EI Google Meetin puhelupalveluita. Asiakkaalla ei ole oikeutta määrittää numeroita edelleen antaakseen Google Voicen sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka ovat sovellettavan lain mukaista suostumusikärajaa nuorempia. Googlen puhelupalveluiden tarjoaja voi jäädyttää tai poistaa pysyvästi käytöstä sellaiset tilit, joita edellä kuvatut henkilöt käyttävät tai jotka on annettu edellä kuvattujen henkilöiden käyttöön.

   • 8.8 Hätäpuhelupalvelut. Alaosio 8.8.a) koskee vain Google Meetin puhelupalveluita, EI Google Voicea. Kaikki muut alaosiot (8.8.b–f) koskevat vain Google Voicea, EIVÄT Google Meetin puhelupalveluita.

    • a) Yksisuuntainen soittaminen. Hätäpuheluiden soittaminen ei ole käytettävissä Google Meetin puhelupalveluiden yksisuuntaisissa soitto-ominaisuuksissa. Loppukäyttäjät eivät voi soittaa tai vastaanottaa hätäpuheluita. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että Loppukäyttäjät voivat muilla tavoin soittaa hätäpuheluita.

    • b) Kaksisuuntainen soittaminen. Google Voice tukee hätäpuheluiden soittamista. IP-osoitteeseen perustuvissa hätäpuheluissa on joitain toimintaan liittyviä eroja ja rajoitteita verrattuna perinteisiin hätäpuheluihin. Seuraavissa osioissa kuvaillaan kyseisiä rajoituksia ja eroja. Maakohtaiset rajoitukset on kuvailtu Alueellisissa ehdoissa. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy perinteisten puhelinpalveluiden ja IP-osoitteeseen perustuvien puheluiden erot hätäkeskukseen soitettaessa. Erot ovat seuraavat:

     • i) Hätäpuhelupalvelun kuvaus. Google Voicen kaksisuuntaisten soitto-ominaisuuksien Loppukäyttäjät voivat soittaa hätäkeskukseen ja vastaanottaa puheluita hätäkeskukselta maksutta. Hätäkeskus vaihtelee Loppukäyttäjän sijainnin mukaan. Kun Loppukäyttäjä soittaa hätäkeskukseen, Googlen puhelupalveluiden tarjoaja antaa hätäkeskuspäivystäjälle Loppukäyttäjän puhelinnumeron sekä osoitteen, jonka Asiakas on ilmoittanut Googlelle (katso alla oleva Osio 8.8.d) (Asiakkaan velvollisuudet)). Loppukäyttäjän on vahvistettava sijaintinsa ja takaisinsoittonumeronsa, koska hätäkeskuspäivystäjällä ei ehkä ole kyseisiä tietoja.

     • ii) Hätäpuhelupalvelun rajoitukset. Seuraavat rajoitukset koskevat Google Voicen hätäpuhelupalvelua: A) palvelu ei ehkä ole käytettävissä internetyhteyden tai sähkönjakelun katkosten ja häiriöiden aikana, B) hätäpuheluiden yhdistäminen hätäkeskukseen saattaa kestää perinteisiä hätäpuheluita kauemmin, yhdistäminen ei ehkä onnistu tai linja saattaa kuulostaa varatulta, C) hätäpuhelut saatetaan yhdistää hätäkeskukseen asianmukaisesti, mutta Loppukäyttäjän puhelinnumeroa tai sijaintia ei ehkä ilmoiteta hätäkeskukselle automaattisesti eikä hätäkeskuspäivystäjä ehkä voi soittaa takaisin Loppukäyttäjälle, D) roaming-yhteydellä soitetut hätäpuhelut saatetaan ohjata sen maan hätäkeskukseen, johon Loppukäyttäjän osoite on rekisteröity (Asiakas opastaa Loppukäyttäjiä soittamaan hätäkeskukseen perinteisellä tavalla käyttäessään roaming-yhteyttä), E) Loppukäyttäjien, jotka ovat kuuroja, huonokuuloisia tai joilla on vakava puhevika, tulisi soittaa paikalliseen hätäkeskukseen suoraan TTY:n tai vastaavan televiestinnän välityspalvelun kautta paikallisen hätänumeron sijasta, F) jos Loppukäyttäjätilin numeroon on yhdistetty useita laitteita i) hätäkeskuksen takaisinsoitot eivät välttämättä hälytä kaikilla tiliin liitetyillä laitteilla ja ii) hätäkeskuspäivystäjä saattaa nähdä puhelinnumeron, joka poikkeaa Loppukäyttäjän henkilökohtaisesta puhelinnumerosta, G) jos Loppukäyttäjä on poistanut saapuvat puhelut käytöstä, hätäkeskuksesta ei ehkä voida soittaa hänelle takaisin, H) jos hätäpuhelu Google Voicen kautta epäonnistuu, Loppukäyttäjät saatetaan ohjata laitteen natiivipuhelinsovellukseen hätäpuhelua varten, ja I) tämä puhelupalvelu ei tue hätäpuheluita, jos i) käytössä on vain saapuville puheluille tarkoitettu Google Voice ‑palvelu tai ii) puhelut välitetään käyttäjän mobiilioperaattorin äänipuheluverkon kautta käytettäessä Loppukäyttäjän laitteen natiivipuhelinsovellusta. Kanadassa ja tietyillä muilla alueilla Googlen hätäkeskuspäivystäjän on ilmoitettava hätäpuhelun soittajan numero ja sijainti suullisesti asianmukaiselle hätäkeskukselle. Jos soittaja ei kuitenkaan pysty kertomaan sijaintiaan päivystäjälle, soittaja yhdistetään hätäkeskukseen, jonka vastuualueella soittajan rekisteröity osoite on.

    • c) Tekstiviestit hätäkeskukselle. Google Voice ei välttämättä tue tekstiviestien lähettämistä hätäkeskukselle. Google Voice ei välttämättä tue tekstiviestien lähettämistä hätäkeskukselle Wi-Fi-verkon kautta.

    • d) Asiakkaan velvollisuudet. Osioon 8.8.b) (Kaksisuuntainen soittaminen) liittyvissä tapauksissa Asiakas i) varmistaa, että kunkin Loppukäyttäjän Google Voiceen rekisteröity osoite on se osoite, jossa kyseinen Loppukäyttäjä käyttää Google Voicea (jos osoite ei ole ajan tasalla, hätäpuhelu saatetaan yhdistää väärään hätäkeskukseen, mikä saattaa viivästyttää avun saamista Loppukäyttäjälle), ii) ilmoittaa Loppukäyttäjille, että heidän postiosoitteensa jaetaan Puhelinpalveluiden tarjoajille, iii) ilmoittaa Loppukäyttäjille, että heidän on ehkä kerrottava sijaintinsa ja takaisinsoittonumeronsa hätäkeskukselle hätäpuhelun yhteydessä, iv) varmistaa, että Loppukäyttäjät voivat soittaa hätäkeskukseen muullakin tavalla, v) kertoo Loppukäyttäjille hätäpuhelupalveluiden rajoitteista (Asiakas voi ladata ja tulostaa osoitteesta support.google.com/voice/go/emergency-services varoitustarran kiinnitettäväksi kaikkiin laitteisiin, joilla Google Voicea käytetään).

    • e) Hätätiedotteet. Hätätiedotteita ei ehkä voida vastaanottaa Google Voicen kautta pelkässä Wi-Fi-tilassa tai jos matkapuhelinverkko ei ole käytettävissä.

    • f) Hätäpuhelupalveluiden vastuuvapauslauseke. Lain sallimissa rajoissa Googlen puhelupalveluiden tarjoaja tai sen Tytäryhtiöt eivät vastaa Googlen puhelupalvelusopimuksen (sopimuksen, rikkomuksen (mukaan lukien huolimattomuus) tai muun syyn) perusteella aiheutuneista vahingoista (suorista ja epäsuorista), jotka liittyvät Google Voicen käyttöön yritettäessä yhdistää hätäkeskukseen, mukaan luettuina sellaiset vahingot, jotka aiheutuvat hätäkeskukseen yhdistämisen epäonnistumisesta, viivästyksistä hätäkeskuksen avun saapumisessa, hätäkeskuksen tai sen päivystäjien toiminnasta tai sellaisten tietojen epätarkkuudesta, jotka hätäkeskus saa Googlen puhelupalveluiden tarjoajan tai sen Tytäryhtiöiden käyttämältä Puhelinpalveluiden tarjoajalta tai muulta hätäpuhelupalvelut mahdollistavalta kolmannelta osapuolelta.

   • 8.9 Jäädytys. Googlen puhelupalvelusopimuksessa kuvailtujen jäädytysoikeuksien lisäksi Googlen puhelupalveluiden tarjoaja voi estää saapuvat ja lähtevät Googlen puhelupalveluiden puhelut tai viestit, jos Googlen puhelupalveluiden tarjoajalla on kohtuullinen syy katsoa, että Asiakas tai Loppukäyttäjä on käyttänyt Googlen puhelupalveluita kiellettyyn toimintaan, esimerkiksi

    • a) ei-toivottujen mainosjoukkopostien luomiseen tai niiden lähettämisen helpottamiseen

    • b) puheluliikenteen keinotekoiseen lisäämiseen (esim. puheluliikenteen stimulointiin ja huijauspuheluihin).

   • 8.10 Miten asiakas voi lopettaa Google Voicen käytön. Tämä osio 8.10 koskee vain Google Voicea, EI Google Meetin puhelupalveluita. Muiden irtisanomisoikeuksien lisäksi Asiakas voi lopettaa Google Voicen käytön milloin tahansa kirjallisella ilmoituksella Googlen puhelupalveluiden tarjoajalle. Asiakkaan on tällöin lopetettava Google Voicen käyttö välittömästi.

   • 8.11 Muut määritelmät.

   • "Soittoveloitukset" viittaa sillä hetkellä voimassa olevaan puheluhinnastoon osoitteessa voice.google.com/rates.

   • "Loppukäyttäjä" tarkoittaa i) Google Voicen tapauksessa mahdollisia käyttäjiä, jotka saattavat olla sellaisessa paikassa, jossa Google Voiceen yhdistetty laite sijaitsee ja jossa se on käytettävissä, ja ii) Google Meetin tapauksessa mahdollisia käyttäjiä, jotka käyttävät Google Meetin puhelupalveluita Google Meet ‑kokouksiin liittymiseen tai niistä poistumiseen.

   • "Maksut" kattavat Google Voicen tapauksessa osoitteessa https://workspace.google.com/products/voice kuvaillut maksut.

   • "Google Workspace ‑yhteisö" tarkoittaa Google-yhteisöä, jonka kanssa Asiakas solmii muita Google Workspace ‑palveluja koskevan sopimuksen tässä Sopimuksessa kuvaillulla tavalla.

   • "Hätäkeskus" tarkoittaa Loppukäyttäjän rekisteröityyn sijaintiin sovellettavaa hätäpuheluihin vastaavaa hätäkeskusta.

   • "Alueelliset ehdot" tarkoittaa osoitteessa https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html olevia ehtoja.

   • "Puhelupalveluiden tarjoaja" on määritelty näiden Palvelun erityisehtojen Osiossa 8.2.b) (Puhelupalveluiden tarjoajat).

   • "Palvelun ja puhelupalveluiden tarjoajien luettelo" tarkoittaa ajantasaista Palvelun ja puhelupalveluiden tarjoajien luetteloa i) Google Voicen osalta osoitteessa https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html ja ii) Google Meetin puhelupalveluiden osalta osoitteessa https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html

   * Jos offline-asiakirjassa mainitaan "Google Voice ‑palveluntarjoaja", sillä viitataan näissä Palvelun erityisehdoissa ja Googlen puhelupalvelusopimuksessa mainittuun "Googlen puhelupalveluiden tarjoajaan".

   9. Google Drive. Seuraavat ehdot koskevat vain Drivea:

   • 9.1 Google Driven käyttäminen sisällön jakeluun. Google Drivea ei ole tarkoitettu sisällönjakeluverkostoksi, ja Google voi rajoittaa Google Driven käyttämistä ja pääsyä siihen, jos Google harkintansa mukaan katsoo, että Google Drivea käytetään hyväksyttyä käyttöä koskevan käytännön vastaisesti taikka sisällön, mukaan lukien videoiden, käytännön- tai lainvastaiseen jakeluun tai joukkojakeluun. Kaikkien Google Drivessa hostattavien videoiden, jotka jaetaan julkisesti Asiakkaan verkkotunnuksen ulkopuolelle, on noudatettava YouTuben yhteisösääntöjä (luettavissa osoitteessa https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ tai sen tilalle tulevassa URL-osoitteessa).

   Aiemmat versiot

   6. lokakuuta 2020