Google-verkkotunnuksen jälleenmyyjäsopimus

Muokattu viimeksi: 25.7.2023

 • Tämä verkkotunnuksen jälleenmyyntisopimus ("Sopimus") astuu voimaan Sopimuksen hyväksyvän yhteisön tai henkilön ("Asiakas" tai "sinä") ja Googlen välillä. "Google" on määritelty osoitteessa https://cloud.google.com/terms/google-entity. Kaikki Sopimuksen viittaukset "meihin" tarkoittavat Googlea. Sopimus koskee Googlen harjoittamaa verkkotunnusten rekisteröintipalveluiden ("Verkkotunnuspalvelut") jälleenmyyntiä. Verkkotunnuspalvelut tarjoaa ehdot täyttävä kolmannen osapuolen rekisteröijä, joka nimetään oston tai uusinnan yhteydessä ("Rekisteröijä").

  • 1. Verkkotunnuspalvelut.

   • 1.1 Verkkotunnuspalvelujen jälleenmyyjä. Tämä Sopimus määrittää ehdot, joiden mukaisesti Google jälleenmyy Verkkotunnuspalvelujen pääsyoikeuksia Rekisteröijän valtuutettuna jälleenmyyjänä. Jälleenmyyjänä Google ei toimi verkkotunnusten rekisteröijänä, mutta se saattaa suorittaa tiettyjä toimintoja tai palveluja Rekisteröijän puolesta.

   • 1.2 Rekisteröijän ehdot. Verkkotunnuspalvelut tarjoaa Rekisteröijä. Verkkotunnuspalvelujen pääsyoikeuksiin ja käyttöön sovelletaan Rekisteröijän käyttöehtoja. Asiakkaan on suostuttava noudattamaan näitä käyttöehtoja. Google ei ole osapuolena minkään Rekisteröijän kanssa tekemässäsi sopimuksessa, eikä se ole vastuussa Rekisteröijän toiminnasta.

   • 1.3 Rekisteröijän tietosuojakäytäntö. Asiakas hyväksyy, että Google ilmoittaa Asiakkaan nimen ja yhteystiedot Rekisteröijälle osana verkkotunnuksen rekisteröintiä. Rekisteröijä käsittelee tietoja oman tietosuojakäytäntönsä mukaisesti.

  • 2. Maksut.

   • 2.1 Laskutus ja maksut. Kun suoritat oston, sitoudut Verkkotunnuspalvelujen ostamiseen vuoden laskutusjakson ajaksi (mukaan lukien soveltuvat verot). Voit maksaa Verkkotunnuspalvelut credit- tai debit-kortilla tai tilaussivulla ilmoitetulla muulla maksutavalla. Kaikkien laskutettavien summien valuutta on Yhdysvaltain dollari, ellei tilaussivulla toisin mainita. Jos et peru uusimista osiossa 2.3 (Uusimisen peruminen) kuvatulla tavalla, vuosittaisen laskutusjakson lopussa Verkkotunnuspalvelujen osto uusitaan automaattisesti seuraavan vuoden laskutusjaksolle ja Google laskuttaa sinulta sillä hetkellä voimassa olevan uusimismaksun sen eräpäivänä. Kaikki maksut ovat lopullisia, eikä Google tarjoa oikeutta minkäänlaisiin hyvityksiin.

   • 2.2 Hintamuutokset. Google pidättää itsellään oikeuden muuttaa (eli nostaa tai laskea) Verkkotunnuspalvelujen hintaa ajoittain. Hinnan muutokset tulevat voimaan seuraavaksi erääntyvässä maksussa, ja muutoksesta ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen.

   • 2.3 Uusimisen peruminen. Sinun on peruttava vähintään viisi arkipäivää ennen laskutusjakson päättymistä, jotta sinulta ei veloiteta seuraavasta uusimisjaksosta. Peruminen tapahtuu hallintakonsolissa. Jos perut, et saa hyvitystä jo maksamistasi maksuista, mutta voit jatkaa Verkkotunnuspalvelujen käyttämistä nykyisen laskutusjakson loppuun asti Sopimuksen ja Rekisteröijän sopimusten ehtojen mukaisesti.

  • 3. Luottamukselliset tiedot.

   • 3.1 Määritelmät.

    • 3.1.1. "Luottamukselliset tiedot" tarkoittavat toisen osapuolen (tai tytäryhtiön) toiselle osapuolelle tämän Sopimuksen nojalla luovuttamia luottamuksellisiksi merkittyjä tietoja tai tietoja, joita normaalisti pidettäisiin luottamuksellisina olosuhteet huomioon ottaen. Luottamuksellisia tietoja eivät ole tiedot, jotka vastaanottaja on itsenäisesti luonut, jotka kolmas osapuoli on luovuttanut oikeutetusti vastaanottajalle ilman luottamuksellisuusvelvoitteita tai jotka tulevat yleiseen tietoon ilman vastaanottajan syytä.

    • 3.1.2. "Oikeusprosessi" tarkoittaa tietojen luovutuspyyntöä, joka tehdään lain, hallinnollisen säädöksen, oikeuden määräyksen, haasteen, takuun, muun pätevän viranomaisen pyynnön, oikeudenkäyntimenettelyn tai vastaavan menettelyn nojalla.

   • 3.2 Velvollisuudet. Vastaanottaja käyttää tietoja luovuttaneen osapuolen Luottamuksellisia tietoja ainoastaan Sopimuksessa kuvailtujen vastaanottajan oikeuksien käyttämiseen ja velvollisuuksien täyttämiseen. Vastaanottaja suojaa tietoja luovuttaneen osapuolen Luottamukselliset tiedot muilta tahoilta kohtuullisin keinoin. Vastaanottaja voi luovuttaa Luottamuksellisia tietoja ainoastaan tytäryhtiöilleen, työntekijöilleen, edustajilleen tai konsulteilleen ("Valtuutetut"), joiden on saatava kyseiset tiedot ja jotka ovat kirjallisesti hyväksyneet tietojen pitämisen luottamuksellisina (tai konsulttien tapauksessa muulla tavalla sitoutuneet pitämään tiedot luottamuksellisina). Vastaanottaja varmistaa, että Valtuutetut käyttävät vastaanotettuja Luottamuksellisia tietoja ainoastaan Sopimuksessa kuvailtujen oikeuksien käyttämiseen ja velvollisuuksien täyttämiseen.

   • 3.3 Edellytetty tietojen luovuttaminen. Muista Sopimuksen ehdoista huolimatta vastaanottaja voi myös luovuttaa Luottamuksellisia tietoja sovellettavien Oikeusprosessien vaatimissa määrin, mikäli vastaanottaja kaupallisesti kohtuullisia keinoja käyttämällä a) ilmoittaa toiselle osapuolelle viipymättä ennen tällaista Luottamuksellisten tietojen luovuttamista ja b) toimii toisen osapuolen kohtuullisten pyyntöjen mukaisesti, jos osapuoli vastustaa tietojensa luovuttamista. Yllä olevat alaosiot a) ja b) eivät kuitenkaan koske tilanteita, joissa vastaanottaja katsoo, että alaosioiden a) ja b) noudattaminen voi i) johtaa Oikeusprosessin rikkomukseen, ii) vaikeuttaa viranomaistutkimusta tai iii) johtaa ihmisen kuolemaan tai vakavaan fyysiseen vammaan.

  • 4. Vastuuvapauslauseke. GOOGLE TARJOAA SOVELLETTAVAN LAIN PUITTEISSA PALVELUJA TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYEN SELLAISINA KUIN NE OVAT ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUETTUNA EPÄSUORAT TAKUUT SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNTIIN, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. GOOGLE EI ESIMERKIKSI TARJOA MINKÄÄNLAISIA TAKUITA PALVELUJEN SISÄLLÖSTÄ TAI OMINAISUUKSISTA TAI TOIMIVUUDESTA TAI REKISTERÖIJÄN VERKKOTUNNUSPALVELUISTA, MUKAAN LUETTUNA NIIDEN TARKKUUDESTA, LUOTETTAVUUDESTA, SAATAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TARPEISIISI.

  • 5. Vahingonkorvaus. Asiakas turvaa, puolustaa ja suojaa Googlea ja sen alihankkijoita sekä niiden johtajia, virkailijoita, työntekijöitä, edustajia ja tytäryhtiöitä kaikilta vaatimuksilta, vahingoilta, vastuilta, kuluilta ja kustannuksilta (mukaan luettuina kohtuulliset asianajokulut ja kustannukset), jotka aiheutuvat seuraavista seikoista tai liittyvät niihin:

   • • verkkotunnuksen rekisteröinti ja Verkkotunnuspalvelujen käyttäminen

   • • kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaaminen, mukaan lukien immateriaalioikeudet.

  • 6. Vastuurajoitus.

   • 6.1 Epäsuoran vastuun rajoitukset. GOOGLE, SEN TYTÄRYHTIÖT JA TOIMITTAJAT EIVÄT TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA VASTAA MENETETYISTÄ TULOISTA TAI DATASTA, TALOUDELLISISTA MENETYKSISTÄ TAI EPÄSUORISTA, ERITYISLUONTEISISTA, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ, TYYPILLISISTÄ TAI RANGAISTUSLUONTEISISTA VAHINGONKORVAUKSISTA, VAIKKA GOOGLE OLISI TIENNYT TAI SEN OLISI PITÄNYT TIETÄÄ, ETTÄ KORVAUKSET OVAT MAHDOLLISIA JA VAIKKA SUORAT KORVAUKSET EIVÄT OLE HYVITYSKEINO.

   • 6.2 Vastuumäärän rajoitukset. GOOGLEN, SEN TYTÄRYHTIÖIDEN JA TOIMITTAJIEN KOKONAISVASTUU KAIKISTA TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA TEHDYISTÄ VAATIMUKSISTA VOI OLLA KORKEINTAAN I) ASIAKKAAN SOPIMUKSEEN LIITTYEN MAKSAMA SUMMA 12 KUUKAUDELTA ENNEN VASTUUSEEN JOHTANUTTA TAPAHTUMAA TAI II) 5 000 $ (USD), SEN MUKAAN, KUMPI SUMMA ON PIENEMPI.

   • 6.3 Rajoituksia koskevat poikkeukset. Nämä vastuurajoitukset eivät koske Googlen tai sen tytäryhtiöiden immateriaalioikeuksien rikkomista, vahingonkorvausvelvollisuuksiasi tai maksuvelvollisuuksiasi.

  • 7. Yleistä.

   • 7.1 Ilmoitukset. Käsittelyn nopeuttamiseksi osapuolia pyydetään mutta ei velvoiteta toimittamaan ilmoitukset kirjallisina ja englannin kielellä toisen osapuolen lakiosastolle ja ensisijaiselle yhteyshenkilölle. Ilmoitukset voi lähettää Googlen lakiosastolle osoitteeseen legal-notices@google.com.

   • 7.2 Siirto. Et voi siirtää tämän Sopimuksen mitään osaa ilman Googlen kirjallista etukäteissuostumusta. Muut siirtoyritykset ovat pätemättömiä.

   • 7.3 Ylivoimainen este. Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa velvollisuutensa laiminlyönnistä tai velvollisuuden täyttämisen viivästymisestä, jos se johtuu olosuhteista, jotka eivät ole osapuolen hallittavissa.

   • 7.4 Ei oikeuksista luopumista. Kummankaan osapuolen ei katsota luopuneen mistään tämän Sopimuksen mukaisista oikeuksista, vaikka kyseinen osapuoli ei käyttäisi niitä.

   • 7.5 Ei edustussuhdetta. Tämä Sopimus ei luo edustus-, kumppanuus- tai yhteistyösuhdetta osapuolten välille.

   • 7.6 Sähköpostit. Osapuolten lähettämät sähköpostiviestit täyttävät tässä Sopimuksessa kuvaillut kirjallista hyväksyntää ja suostumusta koskevat vaatimukset.

   • 7.7 Alisopimukset. Google voi solmia Sopimuksen mukaisia velvoitteita koskevia alisopimuksia, ja se on vastuussa Asiakkaalle tällaisten velvoitteiden täyttymisestä.

   • 7.8 Ulkopuoliset edunsaajat. Sopimus ei anna minkäänlaisia etuja kolmansille osapuolille, ellei siitä kerrota yksiselitteisesti.

   • 7.9 Erotettavuus. Mikäli ilmenee, että mikä tahansa tämän Sopimuksen ehto (tai ehdon osa) on epäpätevä, laiton tai täytäntöönpanokelvoton, muut Sopimuksen ehdot säilyvät voimassa.

   • 7.10 Yhdysvalloissa sovellettava lainsäädäntö. Osion 7.15 (Aluekohtaiset ehdot) sallimissa rajoissa osapuolten välisiä kiistoja koskevat seuraavat ehdot:

    • a) Yhdysvaltalaisen kaupungin, piirikunnan ja osavaltion viranomaiset. Jos Asiakas on yhdysvaltalaisen kaupungin, piirikunnan tai osavaltion viranomainen, Sopimuksessa ei sovita sovellettavasta lainsäädännöstä tai oikeuspaikasta.

    • b) Yhdysvaltain liittovaltion viranomaiset. Jos Asiakas on Yhdysvaltain liittovaltion viranomainen, sovelletaan seuraavaa: KAIKKIIN TÄHÄN SOPIMUKSEEN TAI GOOGLEN PALVELUIHIN LIITTYVIIN TAI NIISTÄ AIHEUTUVIIN VAATIMUKSIIN SOVELLETAAN YHDYSVALTAIN LAKEJA LAINVALINTASÄÄNTÖJÄ LUKUUN OTTAMATTA. LIITTOVALTIOLAIN SALLIMISSA RAJOISSA: I) KALIFORNIAN OSAVALTION LAKEJA (KALIFORNIAN LAINVALINTASÄÄNTÖJÄ LUKUUN OTTAMATTA) SOVELLETAAN SOVELTUVAN LIITTOVALTIOLAIN PUUTTUESSA, JA II) OSAPUOLET HYVÄKSYVÄT, ETTÄ KAIKISSA TÄHÄN SOPIMUKSEEN TAI GOOGLEN PALVELUIHIN LIITTYVISSÄ TAI NIISTÄ AIHEUTUVISSA VAATIMUKSISSA KALIFORNIAN SANTA CLARAN PIIRIKUNNAN TUOMIOISTUIMILLA ON YKSINOMAINEN TOIMIVALTA SUHTEESSA OSAPUOLIIN.

    • c) Kaikki muut yhteisöt. Jos Asiakas on mikä tahansa muu yhteisö kuin Osiossa 7.10 a) (Yhdysvaltalaisen kaupungin, piirikunnan ja osavaltion viranomaiset) tai b) (Yhdysvaltain liittovaltion viranomaiset) mainittu yhteisö, sovelletaan seuraavaa: KAIKKIIN TÄHÄN SOPIMUKSEEN TAI GOOGLEN PALVELUIHIN LIITTYVIIN TAI NIISTÄ AIHEUTUVIIN VAATIMUKSIIN SOVELLETAAN KALIFORNIAN LAKEJA OSAVALTION LAINVALINTASÄÄNTÖJÄ LUKUUN OTTAMATTA. VAATIMUKSET KÄSITELLÄÄN YKSINOMAAN KALIFORNIAN (YHDYSVALLAT) SANTA CLARAN PIIRIKUNNAN LIITTOVALTIO- TAI OSAVALTIOTASON TUOMIOISTUIMISSA. OSAPUOLET HYVÄKSYVÄT KYSEISTEN TUOMIOISTUINTEN TOIMIVALLAN SUHTEESSA OSAPUOLIIN.

   • 7.11 Eri kieliversioiden ristiriidat. Jos Sopimuksesta on muita kuin englanninkielisiä käännöksiä ja englanninkielisen tekstin sekä käännöksen välillä on ristiriita, englanninkielinen teksti on etusijalla, ellei käännöksessä nimenomaisesti toisin mainita.

   • 7.12 Kohtuullinen korvaus. Mikään tässä Sopimuksessa ei rajoita kummankaan osapuolen mahdollisuutta vaatia kohtuullista korvausta.

   • 7.13 Muutokset. Google voi tehdä ajoittain muutoksia Sopimuksen ehtoihin, ja se julkaisee muutokset tällöin osoitteessa https://workspace.google.com/terms/domain_reseller_agreement.html. Nämä muutokset tulevat voimaan vasta Asiakkaan seuraavan laskutusjakson alussa, jolloin Asiakas hyväksyy muutokset uusimalla tilauksen. Tässä Osiossa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki tähän Sopimukseen tehdyt muutokset on tehtävä kirjallisina, molempien osapuolten on allekirjoitettava ne, ja niissä on yksiselitteisesti todettava, että ne muuttavat tätä Sopimusta.

   • 7.14 Koko Sopimus. Tämä Sopimus korvaa kaikki muut osapuolten väliset sopimukset, jotka koskevat tämän Sopimuksen aihepiiriä. Hyväksyessään tämän Sopimuksen kumpikaan osapuoli ei ole luottanut mihinkään (huolimattomasti tai hyvässä uskossa annettuun) lausuntoon, ilmoitukseen tai takuuseen, jota ei ole nimenomaisesti mainittu tässä Sopimuksessa, eikä kummallakaan osapuolella ole näistä seuraavia oikeuksia tai hyvityskeinoja.

   • 7.15 Aluekohtaiset ehdot. Asiakas hyväksyy seuraavat muutokset Sopimukseen, jos Asiakkaan laskutusosoite on kyseisellä alueella:

    • Aasian ja Tyynenmeren alue (kaikki alueet pois lukien Australia, Japani, Intia, Uusi-Seelanti ja Singapore) ja Latinalainen Amerikka

     • Osio 7.10 (Yhdysvalloissa sovellettava lainsäädäntö) korvataan seuraavalla:

     • 7.10 Sovellettava lainsäädäntö; Sovittelu.

     • a) KAIKKIIN TÄSTÄ SOPIMUKSESTA TAI SIIHEN LIITTYVISTÄ GOOGLEN TUOTTEISTA TAI PALVELUISTA AIHEUTUVIIN TAI NIIHIN LIITTYVIIN VAATIMUKSIIN (MYÖS TÄMÄN SOPIMUKSEN TULKINTAA TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVIIN KIISTOIHIN) ("Kiista") SOVELLETAAN KALIFORNIAN OSAVALTION (YHDYSVALLAT) LAINSÄÄDÄNTÖÄ KALIFORNIAN LAINVALINTASÄÄNTÖJÄ LUKUUN OTTAMATTA.

     • b) Osapuolet pyrkivät vilpittömästi sopimaan Kiistan 30 päivän kuluessa Kiistan syntymisestä. Jos Kiistaa ei ratkaista 30 päivän kuluessa, se on ratkaistava American Arbitration Associationin International Centre for Dispute Resolutionin järjestämässä sovittelussa noudattamalla kyseisen järjestön nopeutettuja, kaupallisia menettelyjä koskevia sääntöjä, jotka ovat voimassa tämän Sopimuksen päiväyksen aikaan ("Säännöt").

     • c) Osapuolet valitsevat sovittelijan yhdessä. Sovittelu pidetään englanniksi Yhdysvaltain Kaliforniassa sijaitsevassa Santa Claran piirikunnassa.

     • d) Kumpikin osapuoli voi hakea miltä tahansa asianmukaiselta tuomioistuimelta kieltomääräystä, jonka se tarvitsee oikeuksiensa suojaamiseksi ennen sovittelun ratkeamista. Sovittelija voi määrätä kielto- tai kohtuustuomion Sopimuksessa määriteltyjen hyvityskeinojen ja rajoitusten mukaisesti.

     • e) Alaosion g) luottamuksellisuusvaatimukset huomioiden kumpikin osapuoli voi pyytää mitä tahansa asianmukaista tuomioistuinta antamaan minkä tahansa määräyksen, joka tarvitaan kyseisen osapuolen oikeuksien tai omaisuuden suojaamiseksi. Tällaisen pyynnön ei katsota rikkovan tätä sovellettavaa lakia ja sovittelua koskevaa osiota tai johtavan luopumiseen osiossa määritellyistä oikeuksista, eikä se vaikuta sovittelijan toimivaltaan tai valtuuksiin tarkastaa oikeuden päätös. Osapuolet sopivat, että Yhdysvaltain Kaliforniassa sijaitsevan Santa Claran piirikunnan tuomioistuimet ovat päteviä antamaan minkä tahansa määräyksen tämän Alaosion 7.10 e) mukaisesti.

     • f) Sovittelutuomio on lopullinen ja sitoo osapuolia, ja sen täytäntöönpanoa voidaan esittää missä tahansa asianmukaisessa tuomioistuimessa, mukaan lukien tuomioistuimet, joilla on tuomiovaltaa kumpaan tahansa osapuoleen tai sen omaisuuteen.

     • g) Kaikkia tämän Osion 7.10 (Sovellettava lainsäädäntö; Sovittelu) mukaisia sovittelumenettelyjä pidetään Osiossa 3 (Luottamukselliset tiedot) kuvattuina Luottamuksellisina tietoina. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi sovittelumenettelyn i) olemassaolo, ii) sen yhteydessä luovutetut tiedot sekä iii) kaikki suullinen viestintä ja dokumentit, jotka liittyvät sovittelumenettelyyn. Osiossa 3 (Luottamukselliset tiedot) määriteltyjen tietojen luovutusoikeuksien lisäksi osapuolet voivat luovuttaa tässä Alaosiossa 7.10 g) kuvailtuja tietoja toimivaltaiselle tuomioistuimelle, jos niitä tarvitaan Alaosion 7.10 e) mukaiseen määräyksen antamiseen tai sovittelupäätöksen toimeenpanoon, mutta osapuolten on pyydettävä kyseisen asian käsittelyä suljetuin ovin (yksityisesti).

     • h) Osapuolet maksavat sovittelijan maksut, sovittelijan nimeämien asiantuntijoiden maksut ja kulut sekä sovittelukeskuksen hallinnolliset kulut Sääntöjen mukaisesti. Sovittelija määrittelee lopullisessa päätöksessään hävinneen osapuolen velvollisuuden hyvittää summa, jonka voittanut osapuoli on maksanut etukäteen näistä maksuista.

     • i) Kumpikin osapuoli vastaa omien asianajajiensa ja asiantuntijoidensa maksuista ja kuluista riippumatta sovittelijan lopullisesta Kiistaa koskevasta päätöksestä.

    • Aasian ja Tyynenmeren alue – Intia

     • Osio 7.10 (Yhdysvalloissa sovellettava lainsäädäntö) korvataan seuraavalla:

     • 7.10 Sovellettava lainsäädäntö. Kaikkiin tähän Sopimukseen liittyviin tai niistä aiheutuviin vaatimuksiin sovelletaan Intian lakeja. Kiistatilanteissa New Delhin tuomioistuimet ovat toimivaltaisia. Edellä sanotusta huolimatta Asiakas voi osoittaa Googlelle tarkoitetut Sopimuksen mukaiset vaatimuksensa Google India Private Limitedille.

    • Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka – Algeria, Bahrain, Jordania, Kuwait, Libya, Mauritania, Marokko, Oman, Palestiina, Qatar, Tunisia, Jemen, Egypti, Israel, Arabiemiirikunnat ja Libanon

     • Osio 7.10 (Yhdysvalloissa sovellettava lainsäädäntö) korvataan seuraavalla:

     • 7.10 Sovellettava lainsäädäntö; Sovittelu.

     • a) KAIKKIIN TÄSTÄ SOPIMUKSESTA TAI SIIHEN LIITTYVISTÄ GOOGLEN TUOTTEISTA TAI PALVELUISTA AIHEUTUVIIN TAI NIIHIN LIITTYVIIN VAATIMUKSIIN (MYÖS TÄMÄN SOPIMUKSEN TULKINTAA TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVIIN KIISTOIHIN) ("Kiista") SOVELLETAAN KALIFORNIAN OSAVALTION (YHDYSVALLAT) LAINSÄÄDÄNTÖÄ KALIFORNIAN LAINVALINTASÄÄNTÖJÄ LUKUUN OTTAMATTA.

     • b) Osapuolet pyrkivät vilpittömästi sopimaan Kiistan 30 päivän kuluessa Kiistan syntymisestä. Jos Kiistaa ei ratkaista 30 päivän kuluessa, se on ratkaistava sovittelussa London Court of International Arbitrationin (LCIA) sovittelusääntöjen ("Säännöt") mukaan, jotka sisältyvät tällä maininnalla tähän Osioon.

     • c) Osapuolet valitsevat sovittelijan yhdessä. Sovittelu pidetään englanniksi Arabiemiirikunnissa Dubaissa sijaitsevassa Dubai International Financial Centerissä (DIFC).

     • d) Kumpikin osapuoli voi hakea miltä tahansa asianmukaiselta tuomioistuimelta kieltomääräystä, jonka se tarvitsee oikeuksiensa suojaamiseksi ennen sovittelun ratkeamista. Sovittelija voi määrätä kielto- tai kohtuustuomion Sopimuksessa määriteltyjen hyvityskeinojen ja rajoitusten mukaisesti.

     • e) Sovittelutuomio on lopullinen ja sitoo osapuolia, ja sen täytäntöönpanoa voidaan esittää missä tahansa asianmukaisessa tuomioistuimessa, mukaan lukien tuomioistuimet, joilla on tuomiovaltaa kumpaan tahansa osapuoleen tai sen omaisuuteen.

     • f) Kaikkia tämän Osion 7.10 (Sovellettava lainsäädäntö; Sovittelu) mukaisia sovittelumenettelyjä pidetään Osiossa 3 (Luottamukselliset tiedot) kuvattuina Luottamuksellisina tietoina. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi sovittelumenettelyn i) olemassaolo, ii) sen yhteydessä luovutetut tiedot sekä iii) kaikki suullinen viestintä ja dokumentit, jotka liittyvät sovittelumenettelyyn. Osiossa 3 (Luottamukselliset tiedot) määriteltyjen tietojen luovutusoikeuksien lisäksi osapuolet voivat luovuttaa tässä Alaosiossa 7.10 f) kuvailtuja tietoja asianmukaiselle tuomioistuimelle, jos niitä tarvitaan sovittelupäätöksen toimeenpanoon, mutta osapuolten on pyydettävä kyseisen asian käsittelyä suljetuin ovin (yksityisesti).

     • g) Osapuolet maksavat sovittelijan maksut, sovittelijan nimeämien asiantuntijoiden maksut ja kulut sekä sovittelukeskuksen hallinnolliset kulut Sääntöjen mukaisesti. Sovittelija määrittelee lopullisessa päätöksessään hävinneen osapuolen velvollisuuden hyvittää summa, jonka voittanut osapuoli on maksanut etukäteen näistä maksuista.

     • h) Kumpikin osapuoli vastaa omien asianajajiensa ja asiantuntijoidensa maksuista ja kuluista riippumatta sovittelijan lopullisesta Kiistaa koskevasta päätöksestä.