Google Workspacen Palvelukohtaiset ehdot

Muokattu viimeksi: 20.11.2023

 • Löydät näiden Palvelukohtaisten ehtojen käännökset muille kielille klikkaamalla tästä.

 • Isolla alkukirjaimella kirjoitettuja termejä, joita ei ole määritelty näissä Google Workspacen (aiemmalta nimeltään G Suite) Palvelukohtaisissa ehdoissa, käytetään niissä merkityksissä, jotka on määritelty Google Cloudin yleisen sopimuksen Google Workspace ‑palveluja koskevassa liitteessä, Google Workspace for Education ‑sopimuksessa tai muussa sovellettavassa Google Workspace ‑palvelujen käyttöä koskevassa sopimuksessa ("Sopimus" kussakin tapauksessa).

  • 1. Data-alueet.

   1. 1.1 Ensisijainen datan tallennuspaikka. Osion 1.2 (AppSheetin ensisijainen datan tallennuspaikka) mukaisesti, jos Asiakas käyttää Ehtojen piiriin kuuluvaa Palvelun versiota, Asiakas voi valita Data-alueen, jolle säilytettävä Sijoitettu data tallennetaan, ja Google tallentaa kyseisen Sijoitetun datan sovellettavan lain mukaisesti ("Data-alueita koskeva käytäntö").

   2. 1.2 AppSheetin ensisijainen datan tallennuspaikka. Data-alueita koskevaa käytäntöä sovelletaan AppSheetiin (silloinkin, kun se sisältyy Ehtojen piiriin kuuluvaan Palvelun versioon) vain, kun a) Asiakas käyttää Ehtojen piiriin kuuluvaa AppSheet-versiota ja b) Loppukäyttäjä on valinnut tietyn Sijoitetun datan tallennettavaksi Data-alueelle.

   3. 1.3 Rajoitus. Google voi tallentaa sellaisen Asiakkaan datan, jota Data-alueita koskeva käytäntö ei koske, minne tahansa, missä Googlella tai sen Alikäsittelijöillä on tiloja, ellei Cloudin datankäsittelyä koskevassa lisäyksessä muuta todeta.

   4. 1.4 Määritelmät.

    1. "Sijoitettu data" tarkoittaa vain seuraavaa Asiakkaan datan sisältämää ensisijaista dataa seuraavissa Palveluissa:

     1. a) Gmail: sähköpostiviestin aiherivi ja tekstiosa, liitteet sekä viestien lähettäjät ja vastaanottajat.

     2. b) Google Kalenteri: tapahtuman nimi ja kuvaus, päivämäärä, kellonaika, osallistujat, toistuvuus ja tapahtumapaikat.

     3. c) Google Docs, Google Sheets ja Google Slides: tiedoston tekstirunko, upotetut kuvat ja niihin liittyvät Loppukäyttäjän luomat kommentit.

     4. d) Google Drive: Driveen ladattu alkuperäinen tiedostosisältö.

     5. e) Google Chat: viestit ja liitteet.

     6. f) Google Holvi: Holvista eksportoidut tiedostot.

     7. (g) AppSheet: sovellusmääritelmät, datalähteiden määritykset ja käyttötunnukset sekä Asiakkaan data AppSheet-tietokannoissa.

    2. "Data-alue" tarkoittaa jotain seuraavista:

     1. a) joko Yhdysvallat tai Eurooppa, paitsi AppSheetin yhteydessä käytettynä

     2. b) Eurooppa AppSheetin yhteydessä käytettynä.

    3. "Ehtojen piiriin kuuluva versio" tarkoittaa seuraavia versioita:

     1. a) G Suite Business

     2. b) Google Workspace Enterprise Plus

     3. c) Google Workspace for Education Standard

     4. d) Google Workspace for Education Plus

  • 2. Google Holvi. Seuraavat ehdot koskevat vain Google Holvia:

   1. 2.1 Säilyttäminen. Googlella ei ole velvollisuutta säilyttää mitään arkistoitua Asiakkaan dataa Asiakkaan määrittämän säilytysjakson päätyttyä tai asiaankuuluvia Google Holvin käyttöoikeuksia koskevan Tilauskauden päätyttyä, mikäli a) Asiakas ei jatka säilytysjaksoa tai uusi asiaankuuluvaa Tilauskautta ennen kyseisen säilytysjakson päättymistä, b) sovellettava lainsäädäntö tai oikeusprosessi ei estä Googlea poistamasta dataa ja c) data ei ole Asiakkaan asettaman säilytysvaatimuksen alaista.

  • 3. Google Workspace Essentials. Seuraavat ehdot koskevat vain Google Workspace Essentials- ja/tai Google Workspace Essentials Starter ‑versiota, kuten ehdoissa on mainittu:

   1. 3.1 Sopimuksen irtisanominen käyttämättömyyden takia tai ilman syytä. Jos Asiakas tilaa Google Workspace Essentials Starter ‑version, Google pidättää oikeuden lopettaa Google Workspace Essentials Starter ‑version tarjoamisen:

    1. a) ilmoittamalla asiasta Asiakkaalle 30 päivää etukäteen, jos Asiakas tai sen Loppukäyttäjät eivät ole käyttäneet Hallintakonsolia tai Palveluita minkä tahansa 60 peräkkäisen päivän ajan ennen ilmoituksen päiväystä

    2. b) ilman syytä ilmoittamalla asiasta Asiakkaalle 90 päivää etukäteen.

   2. 3.2 Tekniset tukipalvelut. Teknisiä tukipalveluita ei ole saatavilla Google Workspace Essentials Starter ‑versiolle.

   3. 3.3 Muut määritelmät.

    1. "Aktiivinen käyttäjä" tarkoittaa Google Workspace Essentials ‑version Loppukäyttäjää, joka a) järjestää videokokouksen tai osallistuu sellaiseen Google Meetissä vähintään kerran kalenterikuukauden aikana tai b) avaa tiedoston Google Drivessa vähintään kerran kalenterikuukauden aikana.

  • 4. Cloud Search. Seuraavat ehdot koskevat vain Cloud Searchia:

   1. 4.1 Kolmannen osapuolen datalähteet. Asiakkaan ja sovellettavan kolmannen osapuolen datalähteen tarjoajan väliset käyttöehdot koskevat ja säätelevät Asiakkaan kolmannen osapuolen datalähteiden käyttöä Cloud Search Platformin yhteydessä. Osapuolten kesken yksinomaan Asiakkaalla on kyseisiä käyttöehtoja koskeva vastuu, mukaan lukien vastuu varmistaa, että hän antaa Googlelle pääsyn aiheeseen liittyviin Datalähteisiin ja oikeuden käyttää niitä Cloud Search Platformin tarjoamiseksi.

  • 5. Cloud Identity ‑palvelut. Seuraavat ehdot koskevat vain tämän Sopimuksen nojalla tarjottuja Cloud Identity ‑palveluja:

   1. 5.1 Sopimuksen ensisijaisuus. Tämän Sopimuksen lisäksi Asiakkaan Cloud Identity ‑palvelujen käyttöä Tilillä säännellään Google Cloud Platform ‑sopimuksella ("GCP-sopimus) ja/tai ehdoilla, jotka ovat luettavissa osoitteessa https://cloud.google.com/terms/identity ("Cloud Identityn käyttöehdot"). Asiakirjat pätevät seuraavassa (laskevassa) järjestyksessä: a) tämä Sopimus, b) GCP-sopimus ja c) Cloud Identityn käyttöehdot. Tämä Osio säilyy voimassa tämän Sopimuksen päättymisen tai irtisanomisen jälkeen.

   2. 5.2 Muut määritelmät.

    1. "Google Cloud Platform" tarkoittaa ajantasaisia palveluita, jotka on kuvattu osoitteessa https://cloud.google.com/terms/services.

  • 6. Yleistä saatavuutta edeltävien osien ehdot. Google saattaa tarjota Asiakkaalle sellaisia yleistä saatavuutta edeltäviä Google Workspacen ominaisuuksia, palveluja tai ohjelmistoja, joiden kerrotaan Palvelujen yhteenvedossa, siihen liittyvässä dokumentaatiossa tai materiaalissa olevan "Ennakkojulkaisuja", "Alfaversioita", "Betaversioita", "Ennakkoversioita", "Kokeellisia versioita" tai vastaavia tai jotka ovat Testisovelluksia (alla olevan määritelmän mukaan) (yhdessä nämä muodostavat "Yleistä saatavuutta edeltävät osat"). Yleistä saatavuutta edeltävät osat eivät ole Palveluita, mutta Asiakas käyttää niitä Palveluihin sovellettavan Sopimuksen ehtojen ja tämän Osion 6 muutosten mukaisesti.

   1. 6.1 Pääsy Yleistä saatavuutta edeltäviin osiin ja niiden käyttö.

    1. a) Testisovellukset. Asiakas voi pyrkiä Yleistä saatavuutta edeltävän osan testikäyttäjäksi lähettämällä hakemuksen, jonka Google tarjoaa Hallintakonsolin kautta tai muulla tavalla ("Testisovellukset"). Jos Asiakas hyväksytään testikäyttäjäksi (Googlen senhetkisten testikäyttäjille asetettujen verkkotunnustason vaatimusten mukaisesti), Google tarjoaa Yleistä saatavuutta edeltävän osan Asiakkaan käytettäväksi tämän Osion 6 ehtojen mukaisesti. Yleistä saatavuutta edeltävään osaan saatetaan soveltaa lisäehtoja ("Testin erityisehdot"). Google tarjoaa kyseiset lisäehdot Testisovelluksen kautta tai muulla tavalla kirjallisesti ennen minkäänlaista Asiakkaan käyttöä. Testisovellusten ehdot ja Testin erityisehdot sisältyvät tähän Osioon 6.

    2. b) Asiakkaan testidatan käyttö. Ellei alla olevista Osioista 6 d) (Julkishallintoasiakkaita koskevat käyttörajoitukset) ja 6 e) (Suojattuihin terveystietoihin liittyvä käyttörajoitus) muuta johdu, Google voi käyttää Asiakkaan dataa (mukaan lukien Asiakkaan Henkilötiedot), jonka Asiakas tai sen Loppukäyttäjät ovat ladanneet palvelimelle, tallentaneet, lähettäneet tai vastaanottaneet Yleistä saatavuutta edeltävän osan kautta ("Asiakkaan testidata"), asianmukaisten Yleistä saatavuutta edeltävien osien sekä muiden niiden yhteydessä käytettyjen Googlen tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, testaamiseen, analysoimiseen, kehittämiseen ja parantamiseen. Asiakas varmistaa (mukaan luettuna kerää pakolliset suostumukset ja tekee pakolliset ilmoitukset), että Google voi käyttää Asiakkaan dataa. Dataa voidaan käyttää edellä kuvailtuihin tarkoituksiin rajoituksetta ja ilman velvollisuuksia Asiakasta, Loppukäyttäjiä tai kolmansia osapuolia kohtaan, paitsi Sopimuksen luottamuksellisuusehdoissa ja alla kuvailluissa tapauksissa.

    3. Jos Asiakas on hyväksynyt tai jos osapuolet ovat muulla tavalla sopineet Asiakkaan datan käsittelystä Googlen ajantasaisten datan suojaus- ja käsittelyvelvollisuuksien mukaisesti (https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum) ("Cloudin datankäsittelyä koskeva lisäys" eli "CDPA" ), Yleistä saatavuutta edeltäviin osiin sovelletaan Cloudin datankäsittelyä koskevaa lisäystä samoin kuin "Palveluihin". Selkeyden vuoksi todettakoon, että tämä Osio 6 muodostaa osan Cloudin datankäsittelyä koskevan lisäyksen Osiossa 5.2 (Asiakkaan ohjeiden noudattaminen) kuvailtua "Sopimusta", johon sovelletaan seuraavia muutoksia:

     1. i) Asiakas hyväksyy, että Yleistä saatavuutta edeltävien osien toiminnot eivät ehkä salli Asiakkaan testidatan poistamista ajanjaksolla, jolloin Asiakas voi käyttää Yleistä saatavuutta edeltävää osaa ("Yleistä saatavuutta edeltävä jakso") Cloudin datankäsittelyä koskevan lisäyksen (CDPA) Osion 6.1 (Asiakkaan tekemä poistaminen) osalta, mikäli sovellettava laki ei toisin määrää. Asiakkaan testidata kuitenkin poistetaan Cloudin datankäsittelyä koskevan lisäyksen Osion 6.2 (Palauttaminen tai poistaminen jakson päättyessä) mukaisesti Jakson päättyessä.

     2. ii) Ellei Testin erityisehdoissa toisin mainita: A) Google tarjoaa pyynnöstä Asiakkaalle kirjallisesti tietoa Yleistä saatavuutta edeltäviin osiin liittyvien Alikäsittelijöiden (määritelty Cloudin datankäsittelyä koskevassa lisäyksessä [CDPA]) tehtävistä, sijainnista ja muista tiedoista; ja B) jos Yleistä saatavuutta edeltävän jakson aikana uusi Kolmannen osapuolen alikäsittelijä alkaa käsitellä Yleistä saatavuutta edeltävään osaan liittyvää dataa, Google kertoo tästä Asiakkaalle (mukaan lukien Alikäsittelijän nimen, sijainnin ja tehtävät) lähettämällä sähköpostin Ilmoitussähköpostiosoitteeseen, ennen kuin Alikäsittelijä alkaa käsitellä Asiakkaan testidataa. Yleistä saatavuutta edeltävän osan käytön lopettaminen on Asiakkaan ainoa ja yksinomainen keino osoittaa vastustavansa Alikäsittelijän lisäämistä.

    4. c) Ei datan sijaintiin tai pääsyyn liittyviä läpinäkyvyysvaatimuksia. Tämän Osion 6 mukaisesti käsiteltävään Asiakkaan testidataan ei sovelleta datan sijaintiin liittyviä vaatimuksia (jotka on kuvattu näiden Palvelukohtaisten ehtojen Osiossa 1 [Data-alueet]) tai läpinäkyvyysvaatimuksia (jotka on kuvattu osoitteessa https://support.google.com/a/answer/9230474).

    5. d) Julkishallintoasiakkaita koskevat käyttörajoitukset. Ellei Google ilmaise kirjallisesti toisin, seuraavat asiakkaat voivat käyttää Yleistä saatavuutta edeltävissä osissa ainoastaan kokeellista dataa tai testidataa. Kyseiset asiakkaat eivät voi käyttää Yleistä saatavuutta edeltävien osien yhteydessä "reaaliaikaista" tai käytössä olevaa dataa. Asiakkaat, joita tämä koskee: julkishallinnon asiakkaat, mukaan lukien kansallisen, liittovaltion, osavaltion, läänin tai paikallisen tason hallintoelimet, sääntelyviranomaiset ja virastot, pois lukien oppilaitokset.

    6. e) Suojattuihin terveystietoihin liittyvä käyttörajoitus. Asiakas ei saa käyttää Yleistä saatavuutta edeltäviä osia HIPAA-laissa määritettyjen Suojattujen terveystietojen käsittelyyn.

   2. 6.2 Muutos, jäädyttäminen tai lopettaminen. Yleistä saatavuutta edeltäviin osiin ja niiden ominaisuuksiin voidaan tehdä muutoksia tai ne voidaan jäädyttää tai lopettaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta Asiakkaalle.

   3. 6.3 VastuuvapauslausekeYLEISTÄ SAATAVUUTTA EDELTÄVÄT OSAT TARJOTAAN SELLAISENAAN ILMAN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, EIKÄ NIIHIN SOVELLETA PALVELUTASOSOPIMUKSIA EIKÄ GOOGLEN VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUKSIA. Ellei Yleistä saatavuutta edeltävän osan Testin erityisehdoissa mainita muuta, tekniset tukipalvelut eivät koske Yleistä saatavuutta edeltävää osaa.

   4. 6.4 Vastuu. Googlen vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu A) Sopimuksessa määritettyyn vahingonkorvauksen enimmäisrajaan tai B) 25 000 $:iin sen mukaan, kumpi näistä on pienempi. Edeltävä lause ei vaikuta Sopimuksen vastuurajoitusta koskeviin ehtoihin tapauksissa, jotka liittyvät seuraaviin: 1) kuolema tai henkilövahinko, joka johtuu huolimattomuudesta, 2) petos tai vilpillinen harhaanjohtaminen 3) toisen osapuolen Immateriaalioikeuksien loukkaus 4) asiat, joiden osalta vastuuta ei voida sulkea pois tai rajoittaa sovellettavan lain perusteella.

   5. 6.5 Lopettaminen. Google voi irtisanoa Yleistä saatavuutta edeltävän osan Asiakkaalta ilmoittamalla asiasta Asiakkaalle kirjallisesti milloin tahansa myös salliakseen kyseisen Yleistä saatavuutta edeltävän osan käytön muille asiakkaille.

  • 7. Vahvistus verkkotunnuksen sähköpostiosoitteella. Seuraavia lisäehtoja sovelletaan vain sellaisissa tapauksissa, joissa Palvelujen käyttämiseksi vahvistetaan Verkkotunnuksen sijaan Verkkotunnuksen sähköpostiosoite:

   1. 7.1 Loppukäyttäjien kutsuminen. Asiakas voi kutsua käyttäjiä, joilla on Verkkotunnuksen sähköpostiosoite, käyttämään Palveluja. Jos kyseiset käyttäjät hyväksyvät Asiakkaan kutsun käyttää Palveluja, heidät katsotaan Sopimuksen mukaisesti Asiakkaan Loppukäyttäjiksi.

   2. 7.2 Verkkotunnuksen todentaminen.

    1. a) Todentavan osapuolen olettamus hallinnasta. Kuka tahansa henkilö tai mikä tahansa yhteisö voi milloin tahansa todentaa Verkkotunnuksen sähköpostiosoitetta vastaavan Verkkotunnuksen ("Todentava osapuoli"). Todentava osapuoli saa kyseiseen Verkkotunnukseen kuuluvien Loppukäyttäjätilien ja niihin liittyvän datan omistajuuden ja hallintaoikeuden välittömästi Verkkotunnuksen todentamisen jälkeen. Asiakkaalle ja kaikille Loppukäyttäjille ilmoitetaan, kun Verkkotunnus on todennettu.

    2. b) Järjestelmänhallinta verkkotunnuksen todentamisen jälkeen. Todentava osapuoli saa tietyt oikeudet Asiakkaan tilille ja kaikille vastaaville Loppukäyttäjän tileille dokumentaatiossa kuvatulla tavalla.

   3. 7.3 Datan poistaminen. Milloin tahansa ennen kuin Todentava osapuoli on ottanut Verkkotunnuksen ja siihen liittyvät Loppukäyttäjätilit (mukaan lukien Asiakkaan tilin) omistukseensa ja hallintaansa, Asiakas tai sen Loppukäyttäjät voivat poistaa tai viedä Asiakkaan dataa ja/tai poistaa Loppukäyttäjätilejä Palvelujen toimintaan sopivalla tavalla. Kun Todentava osapuoli on ottanut Verkkotunnuksen ja siihen liittyvät Loppukäyttäjätilit (mukaan lukien Asiakkaan tilin) omistukseensa ja hallintaansa, riippumatta Cloudin datankäsittelyä koskevan lisäyksen mahdollisista päinvastaisista määräyksistä, Asiakas tai sen Loppukäyttäjät eivät voi poistaa Loppukäyttäjätilejä eivätkä poistaa tai viedä mitään Asiakkaan dataa (Palveluiden ylläpidosta riippuen).

   4. 7.4 Datankäsittelyä koskevat ohjeet. Jos Asiakas ei tee mitään poistaakseen tai viedäkseen mitään Asiakkaan dataa ennen kuin Todentava osapuoli on ottanut Verkkotunnuksen ja siihen liittyvät Loppukäyttäjätilit (mukaan lukien Asiakastilin) omistukseensa ja hallintaansa, riippumatta Cloudin datankäsittelyä koskevan lisäyksen kohdasta 6.2 (Palauttaminen tai poistaminen jakson päättyessä), Asiakas ymmärtää, että näissä Palvelukohtaisissa ehdoissa kuvaillaan Asiakkaan ohjeet Googlelle a) säilyttää Osiossa 7.6 (Sopimuksen päättyminen Verkkotunnuksen todentamisen jälkeen) kuvaillun Sopimuksen päättymisen jälkeen kaikki Asiakkaan data, jota Asiakas ei ole poistanut ennen tällaista Sopimuksen päättymistä, ja b) antaa kaikki tällä tavalla säilytetty Asiakkaan data Todentavan osapuolen haltuun.

   5. 7.5 Suostumus järjestelmänhallintaan. Asiakas antaa soveltuvin osin suostumuksensa seuraavaan: a) Todentava osapuoli saa Sopimuksessa kuvaillut pääsyoikeudet ja toiminnot, ja b) Google voi antaa Todentavalle osapuolelle Sopimuksessa kuvaillut pääsyoikeudet ja toiminnot.

   6. 7.6 Sopimuksen päättyminen Verkkotunnuksen todentamisen jälkeen. Jos Todentava osapuoli on kolmas osapuoli, tämä Sopimus päättyy automaattisesti, kun Todentava osapuoli ottaa omistukseensa ja hallintaansa Verkkotunnuksen ja kaikki siihen liittyvät Loppukäyttäjätilit (mukaan lukien Asiakkaan tili). Selkeyden vuoksi mainittakoon, että tämä osio ei vaikuta sellaisiin Loppukäyttäjien oikeuksiin, jotka Todentava osapuoli myöntää oman (erillisen) Google Workspace ‑sopimuksensa kautta.

   7. 7.7 Palvelujen rajoitukset. Eräät Palvelut, ominaisuudet ja toiminnallisuudet eivät välttämättä ole saatavilla, ennen kuin Verkkotunnus on todennettu.

  • 8. Googlen puhelupalvelut. Seuraavat ehdot koskevat vain i) Google Voicea ja ii) Google Meetin käyttöä puheluiden soittamiseen ja saapuvien puheluiden hyväksymiseen ("Google Meetin puhelupalvelut") soveltuvin osin (tässä Osiossa 8 Google Voiceen ja Google Meetin puhelupalveluihin viitataan yhdessä nimellä "Googlen puhelupalvelut"). NÄMÄ EHDOT SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA HÄTÄPUHELUITA KOSKEVISTA RAJOITUKSISTA. LUE NE HUOLELLISESTI.

   • 8.1 Googlen puhelupalvelujen osapuolet ja sopimuksen rakenne.

    1. a) Googlen puhelupalveluiden tarjoaja. Sovellettavassa Palvelun ja Puhelupalveluiden tarjoajien listassa mainittu sovellettava Google-yhteisö (johon viitataan nimellä "Googlen puhelupalveluiden tarjoaja" tai "GTSP") tarjoaa sovellettavat Googlen puhelupalvelut Asiakkaalle.

    2. b) Googlen puhelupalvelusopimuksen rakenne. Kun sovellettava GTSP on Googlen Tytäryhtiö eikä Google, Google tekee sopimuksen GTSP:n puolesta (jonka valtuutettu edustaja se on) vain sovellettavien Googlen puhelupalveluiden osalta ja vastaavasti:

     1. i) Jos Asiakas tilaa Googlen puhelupalveluita niiden muiden Palveluiden lisäksi, jotka Asiakas on tilannut Sopimuksen mukaisesti, tämä Osio 8.1 ja Sopimuksen muut ehdot (mukaan luettuina Cloudin datankäsittelyä koskeva lisäys [CDPA] ja kaikki vastuurajoitukset) muodostavat yhdessä erillisen sopimuksen ("Googlen puhelupalvelusopimus"), joka solmitaan sovellettavan Googlen puhelupalveluiden tarjoajan (sen valtuutetun edustajan kautta) ja Asiakkaan välille ja joka koskee ainoastaan kyseisiä Googlen puhelupalveluita tämän Osion 8.1 muiden ehtojen mukaisesti.

     2. ii) Googlen puhelupalvelusopimus tulee voimaan Asiakkaan ensimmäisen Googlen puhelupalveluiden tilauksen voimaantulopäivänä, ja ellei Googlen puhelupalvelusopimusta irtisanota ennenaikaisesti sopimuksen ehtojen mukaisesti, sopimus jatkuu, kunnes jompikumpi seuraavista toteutuu: A) Googlen puhelupalvelusopimus irtisanotaan sen ehtojen mukaisesti, tai B) Sopimus irtisanotaan, tai se vanhenee. Googlen puhelupalvelusopimus korvaa Sopimuksen ainoastaan Googlen puhelupalveluiden osalta.

     3. iii) Googlen puhelupalvelusopimuksen kaikki viittaukset (lukuun ottamatta Palvelujen yhteenvedon ja näiden Palvelukohtaisten ehtojen Osion 8 viittauksia) "Sopimukseen" korvataan "Googlen puhelupalvelusopimuksella", viittaukset "Googleen" yhteisönä korvataan "Googlen puhelupalveluiden tarjoajalla" ja viittaukset "Palveluihin" tai "Ydinpalveluihin" korvataan "Googlen puhelupalveluilla".

     4. iv) Asiakas voi vaatia Googlen puhelupalvelusopimuksen mukaisten oikeuksien ja etujen toteutumista ainoastaan Googlen puhelupalveluiden tarjoajalta, ei Googlelta, ja Asiakas vastaa Googlen puhelupalvelusopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa (mukaan lukien kaikkien sovellettavien Maksujen maksuvelvollisuudet) toteutumisesta ainoastaan Googlen puhelupalveluiden tarjoajalle, ei Googlelle.

     5. v) Muista Sopimuksen ehdoista huolimatta, mikäli tämän Osion 8.1 ja minkä tahansa muun Googlen puhelupalvelusopimuksen ehdon välillä ilmenee ristiriita, mukaan lukien osiot "Ehtojen ristiriidat" (Sopimus) ja "Soveltamisjärjestys" (Cloudin datankäsittelyä koskeva lisäys [CDPA]), sovelletaan tämän Osion 8.1 ehtoja.

     6. vi) Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa Googlen puhelupalvelusopimuksen erillään Sopimuksesta, kuten osiossa "Sopimuskausi ja sopimuksen päättyminen" on määritelty. Jos Asiakas lopettaa Google Voicen käytön Osiossa 8.10 (Miten asiakas voi lopettaa Google Voicen käytön) kuvatulla tavalla, Googlen puhelupalvelusopimus irtisanotaan automaattisesti.

    3. c) Alueelliset ehdot. Googlen puhelupalvelusopimukseen sisällytettyjä Alueellisia ehtoja sovelletaan sellaisissa tapauksissa, joissa Loppukäyttäjä käyttää Google Voicea Alueellisissa ehdoissa mainitussa maassa.

    • 8.2 Googlen puhelupalveluiden tarjoaminen.

    1. a) Datan käyttö.

     1. i) Datan kerääminen ja käyttö. Googlen puhelupalveluiden tarjoaja kerää ja käyttää Asiakasdataa osoitteessa https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html olevan Googlen puhelupalveluiden tietosuojalausunnon mukaisesti.

     2. ii) Tilaajahakemisto. Googlen puhelupalveluiden tarjoaja ei anna Asiakkaan tai sen Loppukäyttäjien Google Voice ‑numeroita hakemistopalveluille, ellei Asiakas pyydä sitä tai ellei laki sitä muutoin edellytä.

    2. b) Puhelupalveluiden tarjoajat.

     1. i) Palveluja tarjoavat tytäryhtiöt. Googlen puhelupalveluiden tarjoaja saattaa tarjota Googlen puhelupalveluita sen Tytäryhtiöiden avulla Palvelun ja puhelupalveluiden tarjoajien listan tietojen mukaisesti.

     2. ii) Palveluita tarjoavat muut kuin tytäryhtiöt. Googlen puhelupalveluiden tarjoaja ja sen Tytäryhtiöt ohjaavat yleisen puhelinverkon välityksellä saapuvat ja lähtevät puhelut soveltuvin osin kolmansien osapuolten (ei Googlen) alihankkijoiden ("Puhelupalveluiden tarjoajat") kautta. Puhelupalveluiden tarjoajat ja niiden sijainnit on kerrottu Palvelun ja puhelupalveluiden tarjoajien listassa. Käyttämällä Googlen puhelupalveluita Asiakas pyytää Googlen puhelupalveluiden tarjoajaa ja sen Tytäryhtiöitä käyttämään Puhelupalveluiden tarjoajia seuraaviin:

      1. 1) lähtevien ja saapuvien puheluiden ohjaaminen soveltuvin osin

      2. 2) Asiakasdatan käsittely itsenäisinä rekisterinpitäjinä sijaintimaassaan

       1. a) ainoastaan kyseisen ohjaamisen edellyttämissä määrin

       2. b) sovellettavien lakien mukaisesti (eurooppalaiset tietosuojalait ja televiestinnän säädökset mukaan luettuina).

    3. Selkeyden vuoksi todetaan, että Puhelupalveluiden tarjoajat eivät ole Alikäsittelijöitä (jotka on määritelty Cloudin datankäsittelyä koskevassa lisäyksessä [CDPA]).

    • 8.3 Maksujen lisäehdot.

    1. a) Googlen puhelupalveluiden laskut. Sovellettaviin maksuihin ja muihin Asiakkaan tai Loppukäyttäjien Googlen puhelupalveluiden käytöstä aiheutuviin maksuihin sovelletaan Googlen puhelupalvelusopimuksen maksuehtoja, ja maksut laskutetaan erillään muista Google Workspace ‑palveluista.

    2. b) Soittoveloitukset. Maksujen lisäksi Asiakas maksaa Googlen puhelupalveluiden tarjoajalle puheluista käytön mukaan soveltuvin osin. Nämä käyttökulut perustuvat senhetkisiin Soittoveloituksiin.

    3. c) Verot. Muista Googlen puhelupalvelusopimuksen ehdoista ja verovapaustodistuksista huolimatta Asiakas maksaa sovellettavat Verot. Laskutettaviin Veroihin voi sisältyä sellaisia Veroja, jotka aiheutuvat Loppukäyttäjän käyttäessä Googlen puhelupalveluita jossakin muussa maassa kuin siinä, jossa Loppukäyttäjä käyttää Googlen puhelupalveluita.

    • 8.4 Google Voicen vaatimukset, Googlen puhelupalveluiden tarjoajaa koskeva vastuuvapauslauseke.

    1. a) Google Voicen vaatimukset. Tämä Osio 8.4 a) koskee vain Google Voicea, EI Google Meetin puhelupalveluita. Google Voicen käyttö saattaa edellyttää erillistä laajakaista- tai mobiilidatayhteyttä. Loppukäyttäjän laitteen on täytettävä tietyt tekniset vähimmäisvaatimukset. Mobiilioperaattori saattaa veloittaa Loppukäyttäjältä tavallista korkeamman hinnan Google Voicen käytöstä muussa maassa tai roaming-yhteydellä.

    2. b) Googlen puhelupalveluiden tarjoajaa koskeva vastuuvapauslauseke. Googlen puhelupalveluiden tarjoaja ei vastaa Googlen puhelupalveluiden sellaisista toimintahäiriöistä tai palvelun katkeamisista, jotka johtuvat viiveestä, käyttökatkoista tai häiriöistä i) Asiakkaan datayhteydessä, ii) Puhelupalveluiden tarjoajien verkoissa tai iii) Asiakkaan tai Loppukäyttäjien laitteiden toiminnassa. Googlen puhelupalveluiden käyttö mobiililaitteilla saattaa kuluttaa Loppukäyttäjien mobiilioperaattorilta ostamaa puheaikaa tai datakiintiötä.

    • 8.5 Google Voicen ominaisuudet. Tämä Osio 8.5 koskee vain Google Voicea, EI Google Meetin puhelupalveluita.

    1. a) Numeroiden määrittäminen ja saatavuus. Seuraavia ehtoja sovelletaan sellaisissa tapauksissa, joissa Google Voice sallii puhelinnumeroiden määrittämisen:

     1. i) Numeron aktivoiminen saattaa edellyttää, että Googlen puhelupalveluiden tarjoaja kerää sovellettavien televiestintäsäädösten mukaisia tietoja, mukaan luettuina Asiakkaan hätäpuheluosoite ja verotunnus.

     2. ii) Joissain maissa hätäpuheluosoitteen on vastattava määritettävän numeron kattamaa aluetta.

     3. iii) Numeron aktivoiminen ei ehkä tapahdu heti pyyntöhetkellä.

     4. iv) Käyttämättömät numerot voidaan poistaa Asiakkaan tililtä.

    2. b) Numeroiden siirtäminen. Asiakas voi siirtää muiden palveluntarjoajien aiemmat numerot Google Voiceen Google Voicen tarjoaman numeroiden määrityksen rajoissa. Asiakas voi pyytää, että määritetyt puhelinnumerot vapautetaan toiselle palveluntarjoajalle alla olevien Osioiden 8.5 b) i)–iv) mukaisesti.

     1. i) Asiakkaan velvollisuudet. Asiakas on vastuussa A) siirtopyyntöön liittyvien Googlen puhelupalveluiden tarjoajalle annettujen tietojen tarkkuudesta, B) numeron siirrosta aiheutuvista maksuista, myös jäljellä olevien numeroiden ja tilausten maksuista, ja C) Googlen puhelupalveluiden tarjoajalle toimitettavista numeroon liittyvistä Maksuista siihen hetkeen asti, jolloin numeron siirto on viimeistelty (sovellettavan lain sallimissa rajoissa).

     2. ii) Palvelun päättyminen. Googlen puhelupalveluiden tarjoaja voi vapauttaa Google Voice ‑numeron, kun sovellettavan Loppukäyttäjän käyttöoikeus on vanhentunut tai irtisanottu, jos Asiakas ei siirrä numeroa toiselle palveluntarjoajalle ennen kyseisen käyttöoikeuden irtisanomista tai vanhenemista.

    3. c) Soittajan tunnus. Google Voice mahdollistaa Asiakkaan Google Voice ‑numeron näkymisen vastaanottavilla laitteilla silloin, kun se on teknisesti mahdollista. Loppukäyttäjät voivat estää numeron näkymisen pysyvästi tai puhelukohtaisesti. Teknisten syiden vuoksi Googlen puhelupalveluiden tarjoaja ei ehkä voi estää Google Voice ‑numeron näkymistä kaikissa tapauksissa, kuten hätänumeroon soitettaessa.

    4. d) Numeroiden estäminen. Asiakkaan pyynnöstä Googlen puhelupalveluiden tarjoaja estää Google Voicella soittamisen valittuihin, valitulla välillä oleviin tai tietyntyyppisiin numeroihin (esimerkiksi lisäarvopalveluihin) tai kumoaa tällaisen eston teknisten rajoitusten sallimissa rajoissa.

    5. e) Puheluiden tallennus. Google Voice saattaa sallia Loppukäyttäjien tallentaa yksittäisiä puhelinkeskusteluja. Asiakas ei tallenna eikä salli Loppukäyttäjiensä tallentaa puhelinkeskusteluja ilman suostumusta, jos sovellettava lainsäädäntö ja säädökset edellyttävät kyseisenlaista suostumusta.

    • 8.6 Googlen puhelupalveluiden rajoitukset. Googlen puhelupalvelut eivät välttämättä

    1. a) sisällä operaattorin avustamaa soittomahdollisuutta eivätkä puheluita lyhytnumeroihin (kyseisistä puheluista voidaan periä lisämaksu)

    2. b) tue vastapuheluita

    3. c) tue puheluita tai yhteyksiä tiettyihin numeroihin, kuten lisämaksullisiin puhelinnumeroihin.

   • 8.7 Google Voicen käyttörajoituksetTämä Osio 8.7 koskee vain Google Voicea, EI Google Meetin puhelupalveluita. Asiakkaalla ei ole oikeutta määrittää numeroita edelleen antaakseen Google Voicen sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka ovat sovellettavan lain mukaista käyttöikärajaa nuorempia. Googlen puhelupalveluiden tarjoaja voi jäädyttää tai poistaa pysyvästi käytöstä sellaiset tilit, joita edellä kuvatut henkilöt käyttävät tai jotka on annettu edellä kuvattujen henkilöiden käyttöön.

   • 8.8 HätäpuhelupalvelutAlaosio 8.8 a) koskee vain Google Meetin puhelupalveluita, EI Google Voicea. Kaikki muut alaosiot (8.8 b–f) koskevat vain Google Voicea, EIVÄT Google Meetin puhelupalveluita.

    1. a) Yksisuuntainen soittaminen. Google Meetin puhelupalvelujen yksisuuntaista soittamista käyttävät Loppukäyttäjät eivät voi soittaa tai vastaanottaa hätäpuheluita. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että Loppukäyttäjät voivat soittaa hätäpuheluita muilla tavoin.

    2. b) Kaksisuuntainen soittaminen. Google Voice tukee hätäpuheluiden soittamista. IP-osoitteeseen perustuvissa hätäpuheluissa on joitain toimintaan liittyviä eroja ja rajoitteita verrattuna perinteisiin hätäpuheluihin, kuten on kuvattu alla ehdoissa. Maakohtaiset rajoitukset on kuvattu Alueellisissa ehdoissa. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy seuraavat hätäkeskukseen soittamiseen vaikuttavat tekijät:

     1. i) Hätäpuhelupalvelun kuvaus. Google Voicen kaksisuuntaisten soitto-ominaisuuksien Loppukäyttäjät voivat soittaa hätäkeskukseen ja vastaanottaa puheluita hätäkeskukselta maksutta. Hätäkeskus vaihtelee Loppukäyttäjän sijainnin mukaan. Kun Loppukäyttäjä soittaa hätäkeskukseen, Googlen puhelupalveluiden tarjoaja antaa hätäkeskuspäivystäjälle Loppukäyttäjän puhelinnumeron sekä osoitteen, jonka Asiakas on ilmoittanut Googlelle (katso alla oleva Osio 8.8 d) (Asiakkaan velvollisuudet)). Loppukäyttäjän on vahvistettava sijaintinsa ja takaisinsoittonumeronsa, koska hätäkeskuspäivystäjällä ei ehkä ole kyseisiä tietoja.

     2. ii) Hätäpuhelupalvelun rajoitukset. Seuraavat rajoitukset koskevat Google Voicen hätäpuhelupalvelua: A) palvelu ei ehkä ole käytettävissä internetyhteyden tai sähkönjakelun katkosten ja häiriöiden aikana, B) hätäpuheluiden yhdistäminen hätäkeskukseen saattaa kestää perinteisiä hätäpuheluita kauemmin, yhdistäminen ei ehkä onnistu tai linja saattaa kuulostaa varatulta, C) hätäpuhelut saatetaan yhdistää hätäkeskukseen asianmukaisesti, mutta Loppukäyttäjän puhelinnumeroa tai sijaintia ei ehkä ilmoiteta hätäkeskukselle automaattisesti eikä hätäkeskuspäivystäjä ehkä voi soittaa takaisin Loppukäyttäjälle, D) roaming-yhteydellä soitetut hätäpuhelut saatetaan ohjata sen maan hätäkeskukseen, johon Loppukäyttäjän osoite on rekisteröity (Asiakas opastaa Loppukäyttäjiä soittamaan hätäkeskukseen perinteisellä tavalla, kun nämä käyttävät roaming-yhteyttä), E) Loppukäyttäjien, jotka ovat kuuroja, huonokuuloisia tai joilla on puhehäiriö, tulisi soittaa paikalliseen hätäkeskukseen suoraan TTY:n tai vastaavan televiestinnän välityspalvelun kautta paikallisen hätänumeron sijasta, F) jos Loppukäyttäjätilin numeroon on yhdistetty useita laitteita i) hätäkeskuksen takaisinsoitot eivät välttämättä hälytä kaikilla tiliin liitetyillä laitteilla ja ii) hätäkeskuspäivystäjä saattaa nähdä puhelinnumeron, joka poikkeaa Loppukäyttäjän henkilökohtaisesta puhelinnumerosta, G) jos Loppukäyttäjä on poistanut saapuvat puhelut käytöstä, hätäkeskuksesta ei ehkä voida soittaa hänelle takaisin, H) jos hätäpuhelu Google Voicen kautta epäonnistuu, Loppukäyttäjät saatetaan ohjata laitteen natiivipuhelinsovellukseen hätäpuhelua varten, ja I) tämä puhelupalvelu ei tue hätäpuheluita, jos i) käytössä on vain saapuville puheluille tarkoitettu Google Voice ‑palvelu tai ii) puhelut välitetään käyttäjän mobiilioperaattorin äänipuheluverkon kautta käytettäessä Loppukäyttäjän laitteen natiivipuhelinsovellusta.

    3. c) Tekstiviestit hätäkeskukselle. Google Voice ei välttämättä tue tekstiviestien lähettämistä hätäkeskukselle. Google Voicen tarjoamia tekstiviestien lähetystoimintoja hätäkeskukselle ei välttämättä tueta Wi-Fi-verkossa.

    4. d) Asiakkaan velvollisuudet. Osioon 8.8 b) (Kaksisuuntainen soittaminen) liittyvissä tapauksissa Asiakas i) varmistaa, että kunkin Loppukäyttäjän Google Voiceen rekisteröity osoite on se osoite, jossa kyseinen Loppukäyttäjä käyttää Google Voicea (jos osoite ei ole ajan tasalla, hätäpuhelu saatetaan yhdistää väärään hätäkeskukseen, mikä saattaa viivästyttää avun saamista Loppukäyttäjälle), ii) ilmoittaa Loppukäyttäjille, että heidän katuosoitteensa jaetaan Puhelinpalveluiden tarjoajille, iii) ilmoittaa Loppukäyttäjille, että heidän on ehkä kerrottava sijaintinsa ja takaisinsoittonumeronsa hätäkeskukselle hätäpuhelun yhteydessä, iv) varmistaa, että Loppukäyttäjät voivat soittaa hätäkeskukseen muullakin tavalla, ja v) kertoo Loppukäyttäjille hätäpuhelupalveluiden rajoitteista (Asiakas voi ladata ja tulostaa osoitteesta support.google.com/voice/go/emergency-services varoitustarran kiinnitettäväksi kaikkiin laitteisiin, joilla Google Voicea käytetään).

    5. e) Hätätiedotteet. Hätätiedotteita ei ehkä voida vastaanottaa Google Voicen kautta pelkässä Wi-Fi-tilassa tai jos matkapuhelinverkko ei ole käytettävissä.

    6. f) Hätäpuhelupalveluiden vastuuvapauslauseke. Lain sallimissa rajoissa Googlen puhelupalveluiden tarjoaja tai sen Tytäryhtiöt eivät vastaa Googlen puhelupalvelusopimuksen (sopimuksen, rikkomuksen [mukaan lukien huolimattomuus] tai muun syyn) perusteella aiheutuneista vahingoista (suorista ja epäsuorista), jotka liittyvät Google Voicen käyttöön yritettäessä yhdistää hätäkeskukseen, mukaan luettuina sellaiset vahingot, jotka aiheutuvat hätäkeskukseen yhdistämisen epäonnistumisesta, viivästyksistä hätäkeskuksen avun saapumisessa, hätäkeskuksen tai sen päivystäjien toiminnasta tai sellaisten tietojen epätarkkuudesta, jotka hätäkeskus saa Googlen puhelupalveluiden tarjoajan tai sen Tytäryhtiöiden käyttämältä Puhelinpalveluiden tarjoajalta tai muulta hätäpuhelupalvelut mahdollistavalta kolmannelta osapuolelta.

   • 8.9 Jäädytys. Googlen puhelupalvelusopimuksessa kuvailtujen jäädytysoikeuksien lisäksi Googlen puhelupalveluiden tarjoaja voi estää Googlen puhelupalveluiden saapuvat ja lähtevät puhelut tai viestit, jos Googlen puhelupalveluiden tarjoajalla on kohtuullinen syy katsoa, että Asiakas tai Loppukäyttäjä on käyttänyt Googlen puhelupalveluita joukkopostin, automaattisten viestien tai ei-toivottujen kaupallisten viestien luomiseen tai niiden lähettämisen helpottamiseen.

   • 8.10 Miten Asiakas voi lopettaa Google Voicen käytönTämä Osio 8.10 koskee vain Google Voicea, EI Google Meetin puhelupalveluita. Muiden irtisanomisoikeuksien lisäksi Asiakas voi lopettaa Google Voicen käytön milloin tahansa lähettämällä Googlen puhelupalveluiden tarjoajalle kirjallisen ilmoituksen. Asiakkaan on tällöin lopetettava Google Voicen käyttö välittömästi.

   • 8.11 Muut määritelmät.

    1. "Soittoveloitukset" tarkoittaa kyseisellä hetkellä voimassa olevaa puheluhinnastoa, joka löytyy i) Google Voicen osalta osoitteesta https://voice.google.com/rates ja ii) Google Meetin puhelupalvelujen osalta osoitteesta https://meet.google.com/u/0/tel/rates.

    2. "Loppukäyttäjä" tarkoittaa i) Google Voicen tapauksessa mahdollisia käyttäjiä, jotka saattavat olla sellaisessa paikassa, jossa Google Voiceen yhdistetty laite sijaitsee ja jossa se on käytettävissä, ja ii) Google Meetin tapauksessa mahdollisia käyttäjiä, jotka voivat käyttää Google Meetin puhelupalveluita Google Meet ‑kokouksiin liittymiseen tai niistä poistumiseen.

    3. "Maksut" tarkoittaa Google Voicen tapauksessa osoitteessa https://workspace.google.com/products/voice kuvailtuja maksuja.

    4. "Hätäkeskus" tarkoittaa Loppukäyttäjän rekisteröityyn sijaintiin sovellettavaa hätäpuheluihin vastaavaa hätäkeskusta.

    5. "Alueelliset ehdot" tarkoittaa osoitteessa https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html olevia ehtoja.

    6. "Puhelupalveluiden tarjoaja" on määritelty näiden Palvelukohtaisten ehtojen Osiossa 8.2 b) (Puhelupalveluiden tarjoajat).

    7. "Palvelun ja puhelupalveluiden tarjoajien lista" tarkoittaa ajantasaista Palvelun ja puhelupalveluiden tarjoajien listaa, joka on i) Google Voicen osalta osoitteessa https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html ja ii) Google Meetin puhelupalveluiden osalta osoitteessa https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html.

    • * Jos offline-dokumentissa mainitaan "Google Voice ‑palveluntarjoaja" tai "GVSP", sillä viitataan näissä Palvelukohtaisissa ehdoissa ja Googlen puhelupalvelusopimuksessa mainittuun "Googlen puhelupalveluiden tarjoajaan".

   9. Google SIP Link.

   • 9.1 Google SIP Link ‑lisäehdot. Asiakkaan Google SIP Linkin käyttöä sääntelevät seuraavat ehdot:

    1. a) SIP-palveluntarjoajan on toteutettava puhelinnumeroiden siirtäminen Asiakkaan SIP-palveluntarjoajalle.

    2. b) Asiakas tiedostaa ja hyväksyy sen, että Google saattaa soittaa Asiakkaalle vahvistaakseen Asiakkaan vaihdeliittymän määrityksen tai numeron omistajuuden. Asiakas hyväksyy tällaisten puhelujen vastaanoton myös automatisoiduista järjestelmistä.

    3. c) Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että Google SIP Linkin käyttäjien mahdolliset hätäpuhelut reititetään SIP-palveluntarjoajan kautta. Asiakkaan on päivitettävä sijainti- tai osoitetiedot SIP-palveluntarjoajan kautta hätäkeskuksen palveluita varten.

    4. d) Selvyyden vuoksi mainittakoon, että SIP-palveluntarjoajat eivät ole Alikäsittelijöitä (jotka on määritelty Cloudin datankäsittelyä koskevassa lisäyksessä).

   • 9.2 Muut määritelmät.

    1. "SIP-palveluntarjoaja" tarkoittaa Asiakkaan järjestelmäintegraattoria, opeaattoria tai muuta kumppania, joka tarjoaa puhelinpalvelua Asiakkaalle riippumatta Google Voicesta.

   10. Google Drive. Seuraavat ehdot koskevat vain Drivea:

   • 10.1 Google Driven käyttäminen sisällön jakeluun. Google Drivea ei ole tarkoitettu sisällönjakeluverkostoksi, ja Google voi rajoittaa Google Driven käyttämistä ja pääsyä siihen, jos Google harkintansa mukaan katsoo, että Google Drivea käytetään hyväksyttyä käyttöä koskevan käytännön vastaisesti taikka sisällön, mukaan lukien videoiden, käytännön- tai lainvastaiseen jakeluun tai joukkojakeluun. Kaikkien Google Drivessa hostattavien videoiden, jotka jaetaan julkisesti Asiakkaan verkkotunnuksen ulkopuolelle, on noudatettava YouTuben yhteisösääntöjä (luettavissa osoitteessa https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ tai sen tilalle tulevassa URL-osoitteessa).

   11. AppSheet. Seuraavat ehdot koskevat vain AppSheetia:

   • 11.1 Sopimuksen soveltaminen. Sopimusta ja näitä Palvelukohtaisia ehtoja sovelletaan vain Asiakkaan AppSheetin käyttöön AppSheetiin Loppukäyttäjätiliensä kautta pääsevien Loppukäyttäjien osalta. Niitä ei sovelleta osoitteesta https://www.appsheet.com ostettuun AppSheet-tilaukseen.

   • 11.2 AppSheetin järjestelmänhallinta. Jos Asiakkaan AppSheet-tilaus sisältää lisähallintaominaisuuksia (kuvattu osoitteessa https://about.appsheet.com/pricing/), AppSheetin hallinnoinnin ja järjestelmänhallinnan lisäominaisuudet ovat erikseen nimettyjen AppSheetin Järjestelmänvalvojien saatavilla.

   • 11.3 Maksuehdot. Termin "Hinnat" määritelmää muutetaan siten, että se tarkoittaa ajantasaisia sovellettavia hintoja osoitteessa https://solutions.appsheet.com/pricing, ellei lisäyksessä tai Tilauslomakkeessa toisin mainita.

   • 11.4 Datalähteet. Asiakkaan Datalähteiden käyttöä Palveluiden yhteydessä koskevat ja säätelevät Asiakkaan ja sovellettavan Datalähteen tarjoajan väliset käyttöehdot. Osapuolten kesken yksinomaan Asiakkaalla on kyseisiä käyttöehtoja koskeva vastuu, mukaan lukien vastuu varmistaa, että hän antaa Googlelle pääsyn aiheeseen liittyviin Datalähteisiin ja oikeuden käyttää niitä AppSheetin tarjoamiseksi.

   • 11.5 AppSheet-ohjelmisto. Jos Google tarjoaa AppSheet-ohjelmiston (johon voi sisältyä kolmannen osapuolen ohjelmistoja) Asiakkaan saataville, Google myöntää Asiakkaalle rojaltivapaan (ellei Google toisin ilmoita), ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän lisenssin Sopimuskauden ajaksi kyseisen Ohjelmiston jäljentämiseen ja käyttämiseen Asiakassovelluksen tarjoamiseksi Loppukäyttäjille. Google saattaa myös asettaa lisenssin antamista koskevia lisärajoituksia, joista se ilmoittaa Asiakkaalle. Asiakkaan AppSheet-ohjelmiston vientiin, jälleenvientiin, siirtoon tai käyttöön sovelletaan tätä Sopimusta (myös siinä asetettuja Palveluiden käytön rajoituksia ja noudattamista koskevia velvollisuuksia, joita kaikkia sovelletaan AppSheet-ohjelmistoon), ja niihin saatetaan soveltaa myös kolmannen osapuolen lisenssin ehtoja ja vaatimuksia Vientivalvontalakien mukaisesti. Osapuolista Google omistaa kaikki Immateriaalioikeudet AppSheet-ohjelmistoon. Kumpikin osapuoli vakuuttaa, että se noudattaa kaikkia AppSheet-ohjelmiston tarjoamiseen tai käyttöön sovellettavia lakeja ja säädöksiä soveltuvin osin. LUKUUN OTTAMATTA SOPIMUKSESSA NIMENOMAISESTI MAINITTUJA TAKUITA, APPSHEET-OHJELMISTO TARJOTAAN SELLAISENAAN ILMAN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA.

   • 11.6 Maksuttomat versiot.

    1. a) Rajoitukset. Maksuttomia AppSheet-versioita koskevat rajoitukset, ne eivät ole oikeutettuja teknisiin tukipalveluihin, eivätkä AppSheetin tietyt ominaisuudet ole välttämättä saatavilla maksuttomissa versioissa. Googlen vahingonkorvausvelvollisuudet eivät koske AppSheetin käyttöä maksuttomilla versioilla.

    2. b) Sopimuksen lopettaminen käyttämättömyyden takia. Google pidättää oikeuden lopettaa maksuttoman AppSheet-version tarjoamisen Loppukäyttäjälle 30 päivän ennakkoilmoituksella, jos on kulunut 60 päivää ilman, että a) Loppukäyttäjä on käyttänyt AppSheetia tai b) missään Loppukäyttäjän Asiakassovelluksessa on ollut toimintaa.

   • 11.7 AppSheetin lakkauttaminen. Google ilmoittaa Asiakkaalle vähintään 12 kuukautta ennen AppSheetin (tai siihen liittyvän olennaisen toiminnon) lakkauttamista, ellei Google korvaa tällaista lakkautettavaa Palvelua tai toimintoa olennaisesti samankaltaisella Palvelulla tai toiminnolla. Mikään Osiossa 11.7 (AppSheetin lakkauttaminen) ei rajoita Googlen mahdollisuutta tehdä muutoksia sovellettavan lain noudattamiseksi, huomattavan turvallisuusriskin korjaamiseksi tai huomattavien taloudellisten tai merkittävien teknisten taakkojen välttämiseksi.

   • 11.8 Tekninen tuki.

    1. a) Muutokset. Termin "Google Workspacen teknisten tukipalveluiden ohjeet " tai " Teknisten tukipalveluiden ohjeet" määritelmää muutetaan siten, että se tarkoittaa ajantasaisia AppSheetin tukipalveluiden ohjeita osoitteessa https://www.appsheet.com/Home/TSSG

    2. b) Asiakassovellukset. Asiakas vastaa Asiakassovelluksiensa teknisestä tuesta.

   • 11.9 Muut määritelmät.

    1. "AppSheet-ohjelmisto" tarkoittaa mitä tahansa ladattavaa työkalua, ohjelmiston kehityspakettia tai muuta tietokoneohjelmistoa, jonka Google tarjoaa AppSheetin yhteydessä, sekä päivityksiä, joita Google saattaa ajoittain tehdä AppSheet-ohjelmistoon.

    2. "Asiakassovellus" tarkoittaa ohjelmistoa, jonka Asiakas luo tai jota Asiakas hostaa AppSheetilla.

    3. "Datalähde" tarkoittaa Googlen tai kolmannen osapuolen datalähteitä, jotka kuvataan osoitteessa https://www.appsheet.com/Home/StartWithData.

   12. Workspacen generatiivisen tekoälyn palvelut. Seuraavat ehdot koskevat vain Workspacen generatiivisen tekoälyn palveluita:

   • 12.1 Vastuuvapauslauseke. Workspacen generatiivisen tekoälyn palvelut i) käyttävät kehittyvää teknologiaa, ii) voivat tarjota epätarkkaa tai loukkaavaa Generoitua sisältöä ja iii) voivat tarjota sisältöä, joka ei edusta Googlen näkemyksiä. Generoitua sisältöä ei ole suunniteltu tai tarkoitettu vastaamaan Asiakkaan säädöksellisiin, oikeudellisiin tai muihin velvoitteisiin, eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi lääketieteellisenä, oikeudellisena, taloudellisena tai muuna ammatillisena neuvona eikä tällaisten neuvojen korvaajana.

   • 12.2 Generoidun sisällön samankaltaisuus. Asiakas ymmärtää, että Workspacen generatiivisen tekoälyn palvelut voivat joissain tilanteissa tuottaa samaa tai samankaltaista Generoitua sisältöä useille Asiakkaille.

   • 12.3 Kiellettyä käyttöä koskeva käytäntö. Workspacen generatiivisen tekoälyn palveluihin sovellettava Kiellettyä käyttöä koskeva käytäntö on osoitteessa https://policies.google.com/terms/generative-ai/use-policy. Sitä voidaan päivittää ajoittain, ja se sisältyy Hyväksyttyä käyttöä koskevaan käytäntöön.

   • 12.4 Käyttörajoitukset. Asiakas ei saa itse eikä saa antaa Loppukäyttäjien käyttää Generoitua sisältöä i) syöttömateriaalina Workspacen generatiivisen tekoälyn palvelujen tai muiden Google Workspacen palvelujen kanssa kilpailevien mallien kehittämiseen tai ii) takaisinmallintaa tai purkaa minkään Google Workspacen palvelun komponentteja tai malleja (paitsi siltä osin kuin sovellettavat lait erikseen tällaisen eston kieltävät).

   • 12.5 Palveluiden käyttö ja saatavuus. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että i) hän ei saa itse eikä saa antaa Loppukäyttäjän käyttää Workspacen generatiivisen tekoälyn palveluita tavalla, joka ylittää Googlen määrittämät rajat, ja ii) Workspacen generatiivisen tekoälyjen palveluita käytetään Palvelujen saatavuuden mukaan, kuten on kuvattu osoitteessa https://support.google.com/a/answer/13853332.

   • 12.6 Ikärajoitukset. Asiakas ei saa sallia alle 18-vuotiaiden Loppukäyttäjien käyttää Workspacen generatiivisen tekoälyn palveluita.

   • 12.7 Terveydenhuoltoa koskevat rajoitukset. Asiakas ei saa itse eikä saa antaa Loppukäyttäjän käyttää Workspacen generatiivisen tekoälyn palveluita kliinisiin tarkoituksiin (selkeyden vuoksi todetaan, että ei-kliinistä tutkimusta, aikataulutusta tai muita hallinnollisia tehtäviä ei rajoiteta), lääketieteellisten neuvojen antamiseen, lääketieteelliseen hoitoon, diagnoosien tekemiseen eikä mihinkään toimintaan, jota valvotaan tai johon tarvitaan lupa tai hyväksyntä joltakin kliiniseltä, lääketieteelliseltä tai terveydenhuollon tai muun sääntelyelimen viranomaiselta.

   • 12.8 Epäillyt rikkomukset. Google voi välittömästi jäädyttää tai lopettaa Workspacen generatiivisen tekoälyn palveluiden käytön Asiakkaalta minkä tahansa alakohdissa 12.4–12.6 esitettyjen kohtien epäilyn rikkomuksen vuoksi.

   • 12.9 Rajoitukset. Alakohdissa 12.6 ja 12.7 esitettyjä rajoituksia pidetään sovellettavan Sopimuksen mukaisina "Rajoituksina" tai "Käyttörajoituksina".

   • 12.10 Googlen lisävahingonkorvausvelvollisuudet.

    1. i) Generoitu sisältö. Googlen Sopimuksen mukaiset vahingonkorvausvelvollisuudet koskevat myös syytöksiä, joiden mukaan Turvatun generatiivisen tekoälypalvelun generoima muokkaamaton sisältö loukkaa kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksia. Tämä alakohta i) (Generoitu sisältö) ei ole voimassa, jos syytös koskee Generoitua sisältöä sellaisissa tapauksissa, joissa 1) Asiakas luo tai käyttää Generoitua sisältöä, jonka hän tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää todennäköisesti loukkaavan oikeuksia, 2) Asiakas (tai Google Asiakkaan ohjeen mukaisesti) jättää huomiotta, poistaa käytöstä tai kiertää Googlen tarjolle saattamia lähdeviittauksia, suodattimia, ohjeita tai muita työkaluja, joiden tarkoituksena on auttaa Asiakasta luomaan tai käyttämään Generoitua sisältöä vastuullisesti, 3) Asiakas käyttää tällaista Generoitua sisältöä vielä vastaanotettuaan ilmoituksen loukkauksesta oikeudenhaltijalta tai tämän valtuuttamalta edustajalta tai 4) syytös pohjautuu tavaramerkkiin liittyvään oikeuteen Asiakkaan käytettyä tällaista Generoitua sisältöä kaupankäynnissä. "Turvatulla generatiivisella tekoälypalvelulla" tarkoitetaan osoitteessa https://cloud.google.com/terms/generative-ai-indemnified-services mainittua Palvelua tai ominaisuutta, silloin kun Asiakas maksaa tällaisen Palvelun tai ominaisuuden käyttämisestä, eikä kyseessä ole hyvitys tai maksuttoman tason käyttö.

    2. ii) Koulutusdata. Googlen Sopimuksen mukaiset vahingonkorvausvelvollisuudet koskevat myös syytöksiä, joiden mukaan Googlen koulutusdatan käyttö Generatiivisen tekoälypalvelun käyttämän minkä tahansa Google-mallin luomiseksi loukkaa kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksia. Tämä korvaus ei kata syytöksiä, jotka liittyvät tiettyyn Generoituun sisältöön, joka saattaa olla edellä olevan alakohdan i) (Generoitu sisältö) piirissä.

   • 12.11 Muut määritelmät.

    1. "Generoitu sisältö" tarkoittaa dataa tai sisältöä, jonka Asiakas tai tämän Loppukäyttäjä generoi tai vastaanottaa Workspacen Generatiivisen tekoälyn palvelujen kautta Asiakkaan Workspace-tilillä perustuen dataan tai sisältöön, jonka Asiakas tai Loppukäyttäjä lähettää kyseisten palvelujen kautta. Generoitu sisältö on Asiakkaan dataa.

    2. "Workspacen generatiivisen tekoälyn palveluita" ovat i) Duet AI for Google Workspace ja ii) muut Google Workspacen palveluihin sisältyvät generatiivisen tekoälyn ominaisuudet ja toiminnot.

  • 13. Käyttökokemustutkimus. Jos Asiakas osallistuu Google Cloud ‑käyttökokemusta koskevaan Google Workspace ‑tutkimusohjelmaan, Asiakkaan osallistumiseen sovelletaan Google Cloud ‑käyttökokemuksen tutkimuspaneelin lisäystä, joka on osoitteessa https://cloud.google.com/terms/user-experience-research.

  • 14. Asiakaspuolen salaus. Googlen ja Asiakkaan välillä Asiakas on yksinomaan vastuussa Asiakkaan valitseman ulkoisen salausavaimen hallintapalvelun osa-alueista, mukaan lukien kaikista sen generoimista salausavaimista Asiakaspuolen salauksen käyttöä varten. Riippumatta Cloudin datankäsittelyä koskevan lisäyksen (CDPA) mahdollisista päinvastaisista määräyksistä Google ei pysty palauttamaan mitään salausavainta tai salausavaimella salattua Asiakkaan dataa, jos salausavain katoaa, varastetaan tai vioittuu. Asiakaspuolen salaus ei ole ollenkaan käytössä missään soveltuvissa Palveluissa, jos ulkoinen avainten hallintapalvelu keskeytyy tai ei ole käytettävissä.

  • 15. Alueelliset ehdot.

   • 15.1 Japani. Jos Asiakkaan laskutusosoite sijaitsee Japanissa, Gmailin, Chatin ja Meetin tarjoaa Google Connect Asia Pacific Pte. Ltd. ("GCAP"), vaikka laskut lähettää Google Asia Pacific Pte. Ltd, joka on ainoastaan edellä mainittuihin Palveluihin liittyen GCAP:n valtuutettu edustaja ja solmii sopimukset GCAP:n puolesta.

   • 15.2 Ranska. Asiakas noudattaa Ranskan terveystietojärjestelmien yleistä tietoturvakäytäntöä (PGSSI-S) sovellettavissa rajoissa.

Aiemmat versiot

12.10.2023

14.8.2023

31.5.2023

3.5.2023

11.1.2023

31.10.2022

11.10.2022

22.9.2022

19.9.2022

7.7.2022

31.3.2022

15.3.2022

1.2.2022

30.9.2021

3.6.2021

14.4.2021

21.12.2020

6.10.2020