Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo ng Google Workspace

Huling binago: Hunyo 3, 2024

 • Para sa mga pagsasalin ng Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo na ito sa iba pang wika, mag-click dito.

 • Ang mga terminong naka-capitalize na hindi binigyan ng kahulugan sa Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo na ito para sa Google Workspace (dating kilala bilang G Suite) ay may nakasaad na kahulugan sa Iskedyul ng Mga Serbisyo ng Google Workspace sa Pangunahing Kasunduan sa Google Cloud, Kasunduan sa Google Workspace for Education, o iba pang naaangkop na kasunduang sumasaklaw sa paggamit ng Mga Serbisyo ng Google Workspace (sa bawat sitwasyon, ang "Kasunduan").

  • 1. Mga Rehiyon ng Data.

   1. 1.1 Pangunahing Storage ng Data. Sa ilalim ng Seksyon 1.2 (Pangunahing Storage ng Data ng AppSheet), kung gumagamit ang Customer ng Saklaw na Edisyon ng Mga Serbisyo, puwedeng pumili ang Customer ng Rehiyon ng Data kung saan iso-store ang at-rest na Partikular na Data ng Customer, at iso-store ng Google, alinsunod sa naaangkop na batas, ang nasabing Partikular na Data ng Customer gaya ng naaayon ("Patakaran sa Mga Rehiyon ng Data").

   2. 1.2 Pangunahing Storage ng Data ng AppSheet. Ang Patakaran sa Mga Rehiyon ng Data ay ilalapat lang sa AppSheet (kahit kasama sa isang Saklaw na Edisyon ng Mga Serbisyo) kung (a) gumagamit ang Customer ng Saklaw na Edisyon ng AppSheet at b) pumili na ang isang End User ng Partikular na Data ng Customer na iso-store sa Rehiyon ng Data.

   3. 1.3 Limitasyon. Para sa anumang Data ng Customer na hindi saklaw ng Patakaran sa Mga Rehiyon ng Data, magagawa ng Google na i-store ang nasabing data sa saanmang lugar kung saan may mga pasilidad ang Google o ang Mga Subprocessor nito, nang napapailalim sa Addendum sa Pagpoproseso ng Data sa Cloud.

   4. 1.4 Mga Kahulugan.

    1. Tumutukoy ang "Partikular na Data ng Customer" sa sumusunod lang na pangunahing data sa Data ng Customer para sa kaukulang Serbisyo:

     1. (a) Gmail: linya ng paksa at nilalaman ng email, mga attachment, at tagapadala at tatanggap ng mga mensahe.

     2. (b) Google Calendar: pamagat ng event at paglalarawan ng event, petsa, oras, mga inimbitahan, dalas, at mga lokasyon.

     3. (c) Google Docs, Google Sheets, at Google Slides: nilalamang text ng file, mga naka-embed na larawan, at nauugnay na komentong binuo ng End User.

     4. (d) Google Drive: orihinal na content ng file na na-upload sa Drive.

     5. (e) Google Chat: mga mensahe at attachment.

     6. (f) Google Vault: mga pag-export sa Vault.

     7. (g) AppSheet: mga kahulugan ng app, configuration ng data source at token ng access, at Data ng Customer sa mga database ng AppSheet.

    2. Tumutukoy ang "Rehiyon ng Data" sa:

     1. (a) United States o Europe, maliban kung nauugnay sa AppSheet; o

     2. (b) Europe, kung nauugnay sa AppSheet.

    3. Tumutukoy ang "Saklaw na Edisyon" sa mga sumusunod na edisyon:

     1. (a) G Suite Business

     2. (b) Google Workspace Enterprise Plus

     3. (c) Google Workspace for Education Standard

     4. (d) Google Workspace for Education Plus

  • 2. Google Vault. Sa Google Vault lang nalalapat ang mga sumusunod na tuntunin:

   1. 2.1 Pagpapanatili. Walang magiging obligasyon ang Google na panatilihin ang anumang naka-archive na Data ng Customer nang lampas sa panahon ng pagpapanatili na tinukoy ng Customer o sa Termino ng Order na naaangkop sa mga nauugnay na lisensya ng Google Vault, maliban na lang kung: (a) bago mag-expire ang nasabing panahon ng pagpapanatili, papalawigin ng Customer ang panahon ng pagpapanatili o ire-renew ng Customer ang nauugnay na Termino ng Order; (b) pipigilan ng naaangkop na batas o legal na proseso ang Google na i-delete ang data; o (c) napapailalim ang data sa legal hold na ipinapatupad ng Customer.

  • 3. Google Workspace Essentials. Nalalapat lang ang mga sumusunod na tuntunin sa edisyong Google Workspace Essentials at/o Google Workspace Essentials Starter, gaya ng nakasaad:

   1. 3.1 Pagwawakas Dahil sa Kawalan ng Aktibidad o Kaginhawaan. Kung ang edisyong Google Workspace Essentials Starter ang io-order ng Customer, nakalaan sa Google ang karapatang wakasan ang pagbibigay sa edisyong Google Workspace Essentials Starter:

    1. (a) sa loob ng 30 araw pagkatapos maabisuhan ang Customer kung hindi nagawa ng Customer o ng alinman sa Mga End User nito na i-access ang Admin Console o gamitin ang Mga Serbisyo ng Customer sa loob ng 60 magkakasunod na araw bago ang petsa ng abiso; o

    2. (b) para sa kaginhawaan sa loob ng 90 araw pagkatapos maabisuhan ang Customer.

   2. 3.2 Mga Serbisyo sa Technical Support. Hindi available ang TSS sa edisyong Google Workspace Essentials Starter.

   3. 3.3 Mga Karagdagang Kahulugan.

    1. Tumutukoy ang "Aktibong User" sa End User ng edisyong Google Workspace Essentials na (a) nagho-host ng o sumasali sa isang video meeting sa Google Meet nang kahit isang beses lang sa isang buwan ng kalendaryo o na (b) nagbubukas ng file sa Google Drive nang kahit isang beses lang sa isang buwan ng kalendaryo.

  • 4. Cloud Search. Sa Cloud Search lang nalalapat ang mga sumusunod na tuntunin:

   1. 4.1 Mga Data Source ng Third Party. Ang paggamit ng Customer ng mga data source ng third party kaugnay ng Cloud Search Platform ay napapailalim sa at nasasaklawan ng mga tuntunin at kundisyong napagkasunduan ng Customer at ng naaangkop na provider ng data source. Sa pagitan ng mga party, ang Customer lang ang may responsibilidad sa mga nasabing tuntunin at kundisyon, pati sa pagtiyak na papayagan nito ang Google na i-access at gamitin ang mga nauugnay na data source sa pagbibigay sa Cloud Search Platform.

  • 5. Mga Serbisyo sa Cloud Identity. Nalalapat lang ang mga sumusunod na tuntunin sa Mga Serbisyo sa Cloud Identity na ibinibigay sa ilalim ng Kasunduang ito:

   1. 5.1 Sumasaklaw na Kasunduan. Kung, bukod sa Kasunduang ito, ang paggamit ng Customer sa Mga Serbisyo sa Cloud Identity sa ilalim ng Account ay napapailalim sa isang kasunduan sa Google Cloud Platform (“Kasunduan sa GCP”) at/o mga tuntunin sa https://cloud.google.com/terms/identity (“TOS ng Cloud Identity”), mangingibabaw ang mga dokumento sa ganitong pagkakasunud-sunod (pababa): (a) Kasunduang ito; (b) Kasunduan sa GCP; o (c) ToS ng Cloud Identity. Malalampasan ng seksyong ito ang pag-expire o pagwawakas ng Kasunduang ito.

   2. 5.2 Mga Karagdagang Kahulugan.

    1. Tumutukoy ang “Google Cloud Platform” sa mga kasalukuyang serbisyo sa panahong iyon na inilalarawan sa https://cloud.google.com/terms/services.

  • 6. Mga Tuntunin sa Mga Pre-General Availability na Alok. Posibleng gawing available ng Google sa Customer ang pre-general availability na mga feature, serbisyo, o software ng Google Workspace na tinukoy bilang "Maagang Pag-access," "Alpha," "Beta," "Preview," "Pang-eksperimento," o katulad na pagtatalaga sa Buod ng Mga Serbisyo, nauugnay na dokumentasyon o mga materyal, o isang Aplikasyon sa Pag-test (gaya ng tinukoy sa ibaba) (sama-samang tinatawag na "Mga Pre-GA na Alok" ). Bagama't hindi Mga Serbisyo ang Mga Pre-GA na Alok, ang paggamit ng Customer sa Mga Pre-GA na Alok ay napapailalim sa mga tuntunin ng Kasunduang naaangkop sa Mga Serbisyo, ayon sa pagkakaamyenda sa Seksyon 6 na ito.

   1. 6.1 Pag-access sa at Paggamit ng Mga Pre-GA na Alok.

    1. (a) Mga Aplikasyon sa Pag-test. Puwedeng mag-apply ang Customer para maging user sa pag-test ng Mga Pre-GA na Alok sa pamamagitan ng pagsusumite sa aplikasyong available sa pamamagitan ng Admin Console o na mula sa Google ("(Mga) Aplikasyon sa Pag-test"). Kung matatanggap bilang user sa pag-test (batay sa mga kasalukuyang kinakailangan sa antas ng domain ng Google sa panahong iyon para sa mga user sa pag-test), gagawing available ng Google ang nasabing Pre-GA na Alok para sa paggamit ng Customer, nang napapailalim sa mga tuntunin ng Seksyon 6 na ito. Posibleng may mga karagdagang tuntunin ("Mga Partikular na Tuntunin sa Pag-test") na malalapat sa Pre-GA na Alok na iyon at, kung naaangkop, ibibigay ng Google ang mga ito sa pamamagitan ng Aplikasyon sa Pag-test o kaya ay sa pamamagitan ng pagsulat bago ang anumang paggamit ng Customer. Isinama sa Seksyon 6 na ito ang Aplikasyon sa Pag-test at anumang Partikular na Tuntunin sa Pag-test.

    2. (b) Paggamit sa Test Data ng Customer. Sa ilalim ng Seksyon 6(d) (Paghihigpit sa Paggamit para sa Mga Customer ng Pamahalaan) at 6(e) (Paghihigpit sa Paggamit para sa Pinoprotektahang Impormasyon sa Kalusugan) sa ibaba, posibleng tiyakin ng Google, at titiyakin ng Customer (kasama ang sa pamamagitan ng pangongolekta o pagbibigay ng anumang nire-require na pahintulot o abiso) na puwedeng gamitin ng Google ang anumang Data ng Customer (kasama ang Personal na Data ng Customer) na isinumite, na-store, ipinadala, o natanggap sa pamamagitan ng anumang Pre-GA na Alok ng Customer o ng Mga End User nito ("Test Data ng Customer") para maibigay, masubukan, masuri, mabuo, at mapahusay ang Mga Pre-GA na Alok na iyon at ang anumang produkto at serbisyo ng Google na ginagamit sa mga ito nang walang anumang paghihigpit o obligasyon sa Customer, sinumang End User, o anumang third party, maliban sa nakasaad sa mga probisyon sa pagiging kumpidensyal ng Kasunduan at mga nasa ibaba.

    3. Kung tinanggap ng Customer o kung sumang-ayon ang mga party sa mga kasalukuyang tuntunin ng Google sa panahong iyon na naglalarawan sa mga obligasyon sa proteksyon at pagpoproseso ng data kaugnay ng Data ng Customer ayon sa nakasaad sa https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum (ang "Addendum sa Pagpoproseso ng Data sa Cloud (Cloud Data Processing Addendum)" o "CDPA" ), malalapat ang CDPA sa Mga Pre-GA na Alok bilang "Mga Serbisyo" para sa mga layunin ng CDPA at, bilang paglilinaw, ang Seksyon 6 na ito ay magiging bahagi ng "Kasunduan" na binabanggit sa Seksyon 5.2 (Pagsunod sa Mga Tagubilin ng Customer) ng CDPA, na napapailalim sa mga sumusunod na pagbabago:

     1. (i) Kinikilala ng Customer na, para sa mga layunin ng Seksyon 6.1 (Pag-delete ng Customer) ng CDPA at hanggang sa limitasyong pinapahintulutan ng naaangkop na batas, hindi puwedeng pahintulutan ng functionality ng Mga Pre-GA na Alok ang pag-delete ng Test Data ng Customer sa loob ng period kung kailan pinapahintulutan ang Customer na gamitin ang Pre-GA na Alok ("Tuntunin sa Pre-GA"), pero ide-delete ang Test Data ng Customer na iyon kapag nag-expire ang Tuntunin alinsunod sa Seksyon 6.2 (Pagbabalik o Pag-delete Kapag Natapos ang Tuntunin) ng CDPA;

     2. (ii) Maliban na lang kung iba ang nakasaad sa Mga Partikular na Tuntunin sa Pag-test: (A) ang impormasyon tungkol sa Mga Subprocessor (gaya ng inilalarawan sa CDPA) na nakikipag-engage para sa Mga Pre-GA na Alok, kasama ang mga function at lokasyon ng mga ito, ay gagawing available ng Google sa pamamagitan ng pagsulat kapag ni-request ng Customer; at (B) ipapaalam ng Google sa Customer ang tungkol sa engagement sa panahon ng Termino ng Pre-GA ng anumang bagong third party na Subprocessor na naka-engage ng Google kaugnay ng Mga Pre-GA na Alok (kasama ang pangalan at lokasyon ng Subprocessor at mga aktibidad nito) sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa Email Address para sa Notification bago simulan ng Subprocessor ang pagpoproseso sa anumang Test Data ng Customer. Magagawa ng Customer, bilang natatangi at eksklusibo nitong remedyo, kung tutol ang Customer sa Subprocessor, na ihinto ang paggamit sa naaangkop na Pre-GA na Alok.

   2. (c) Walang Lokasyon ng Data o Transparency ng Pag-access. Ang Test Data ng Customer na ipoproseso sa ilalim ng Seksyon 6 na ito ay hindi mapapailalim sa anumang requirement sa lokasyon ng data (gaya ng inilalarawan sa Seksyon 1 (Mga Rehiyon ng Data) ng Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo na ito) o requirement sa transparency ng pag-access sa https://support.google.com/a/answer/9230474).

   3. (d) Paghihigpit sa Paggamit para sa Mga Customer ng Pamahalaan. Maliban kung papahintulutan ng Google sa pamamagitan ng pagsulat, ang mga sumusunod na customer ay puwede lang gumamit ng test data o pang-eksperimentong data sa Mga Pre-GA na Alok at pinagbabawalan silang gumamit ng anumang "live" na data o data ng produksyong nauugnay sa Mga Pre-GA na Alok: mga customer ng U.S. o iba pang pamahalaan, kasama na ang pederal, pambansa, pang-estado, pamprobinsya, o lokal na pamahalaan, o mga entity o ahensya sa pagkontrol, at hindi kasama ang mga customer na mga institusyong pang-edukasyon.

   4. (e) Paghihigpit sa Paggamit para sa Pinoprotektahang Impormasyon sa Kalusugan. Hindi puwedeng gamitin ng Customer ang Mga Pre-GA na Alok para magproseso ng Pinoprotektahang Impormasyon sa Kalusugan gaya ng inilalarawan sa HIPAA.

  • 6.2 Pagbabago, Pagsususpinde, o Paghinto. Ang Mga Pre-GA na Alok (kasama ang alinman sa mga feature ng mga ito) ay puwedeng baguhin, suspindihin, o ihinto anumang oras nang walang paunang abiso sa Customer.

  • 6.3 DisclaimerANG MGA PRE-GA NA ALOK AY IBINIBIGAY NANG 'GANOON MISMO,' NANG WALANG ANUMANG HAYAGAN O IPINAPAHIWATIG NA WARRANTY O ANUMANG URI NG PAGKATAWAN, AT HINDI SAKLAW NG ANUMANG SLA O PAGBABAYAD NG DANYOS NG GOOGLE. Maliban kung iba ang nakasaad sa Mga Partikular na Tuntunin sa Pag-test para sa isang partikular na Pre-GA na Alok, hindi saklaw ng TSS ang Mga Pre-GA na Alok.

  • 6.4 Sagutin. Hindi mananagot ang Google para sa anumang halagang sosobra sa mas mababa sa (A) limitasyon sa halaga ng saguting nakasaad sa Kasunduan o (B) $25,000. Walang kahit ano sa naunang pangungusap na makakaapekto sa mga pagbubukod mula sa anumang limitasyon ng sagutin sa Kasunduan kaugnay ng mga sumusunod: (1) pagkamatay o personal na pinsalang resulta ng kapabayaan, (2) panloloko o mapanlokong misrepresentasyon, (3) paglabag sa Mga Karapatan sa Intellectual Property ng kabilang party, o (4) mga usapin kung saan hindi maisasantabi o malilimitahan ang sagutin sa ilalim ng naaangkop na batas.

  • 6.5 Pagwawakas. Puwedeng wakasan ng Google ang paggamit ng Customer ng isang Pre-GA na Alok anumang oras nang may nakasulat na abiso sa Customer, at payagan ang iba pang customer na gamitin ang Pre-GA na Alok na iyon.

 • 7. Pag-verify Gamit ang Email Address ng Domain. Nalalapat lang ang mga sumusunod na karagdagang tuntunin kapag Email Address ng Domain (sa halip na Domain Name) ang na-verify para magamit ang Mga Serbisyo:

  1. 7.1 Pag-iimbita ng Mga End User. Puwedeng imbitahan ng Customer ang iba pang user na may Email Address ng Domain na gamitin ang Mga Serbisyo. Kung tatanggapin ng mga user na iyon ang imbitasyon ng Customer na gamitin ang Mga Serbisyo, ituturing silang Mga End User ng Customer sa ilalim ng Kasunduan.

  2. 7.2 Pag-verify ng Domain Name.

   1. (a) Pagpapalagay sa Kontrol ng Nagve-verify na Party. Puwedeng i-verify ng sinumang tao o entity ang Domain Name na nauugnay sa Email Address ng Domain anumang oras ("Nagve-verify na Party"). Mapupunta sa Nagve-verify na Party ang pagmamay-ari at kontrol sa Mga End User Account na nauugnay sa Domain Name at ang lahat ng nauugnay na data sa mga nasabing End User Account pagkatapos ma-verify ang Domain Name. Aabisuhan ang Customer at ang lahat ng End User kapag na-verify na ang Domain Name.

   2. (b) Pangangasiwa Pagkatapos ng Pag-verify ng Domain Name. Magkakaroon ang Nagve-verify na Party ng ilang partikular na pahintulot kaugnay ng Account ng Customer at lahat ng nasabing End User Account, gaya ng inilalarawan sa dokumentasyon.

  3. 7.3 Pag-delete ng Data. Anumang oras bago mapunta sa Nagve-verify na Party ang pagmamay-ari at kontrol sa Domain Name at lahat ng nauugnay na End User Account (kasama ang Account ng Customer), magagawa ng Customer o ng Mga End User nito na i-delete o i-export ang Data ng Customer at/o i-delete ang (Mga) End User Account nito sa paraang naaayon sa functionality ng Mga Serbisyo. Kapag napunta na sa Nagve-verify na Party ang pagmamay-ari at kontrol sa Domain Name at lahat ng nauugnay na End User Account (kasama ang Account ng Customer), sa kabila ng anumang salungat na tuntunin sa Addendum sa Pagpoproseso ng Data sa Cloud, hindi magagawa ng Customer o ng Mga End User nito na mag-delete ng (Mga) End User Account o i-delete o i-export ang anumang Data ng Customer depende sa pangangasiwa ng Mga Serbisyo.

  4. 7.4 Tagubilin sa Pagpoproseso ng Data. Kung hindi ide-delete o ie-export ng Customer ang anumang Data ng Customer bago mapunta sa Nagve-verify na Party ang pagmamay-ari at kontrol sa Domain Name at lahat ng nauugnay na End User Account (kasama ang Account ng Customer), sa kabila ng nabanggit sa Seksyon 6.2 (Pagbabalik o Pag-delete Pagkatapos ng Termino) ng Addendum sa Pagpoproseso ng Data sa Cloud, kinikilala ng Customer na idinodokumento ng Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo na ito ang mga tagubilin ng Customer sa Google na: (a) panatilihin, pagkatapos mawakasan ang Kasunduan gaya ng inilalarawan sa Seksyon 7.6 (Pagwawakas Pagkatapos ng Pag-verify ng Domain) ang lahat ng Data ng Customer na hindi na-delete ng Customer bago ang nasabing pagwawakas; at (b) gawing available sa Nagve-verify na Party ang mapapanatiling Data ng Customer.

  5. 7.5 Pahintulot sa Pangangasiwa. Kung naaangkop, sumasang-ayon ang Customer na payagan ang: (a) Partidong Nagve-verify na magkaroon ng access at mga kakayahang nakasaad sa Kasunduan; at (b) Google na magbigay sa Partidong Nagve-verify ng access at mga kakayahang nakasaad sa Kasunduan.

  6. 7.6 Pagwawakas Pagkatapos ng Pag-verify ng Domain. Kung third party ang Nagve-verify na Party, awtomatikong wawakasan ang Kasunduang ito kapag napunta na sa Nagve-verify na Party ang pagmamay-ari at kontrol sa Domain Name at lahat ng nauugnay na End User Account (kasama ang Account ng Customer). Bilang paglilinaw, hindi nakakaapekto ang seksyong ito sa anumang karapatan ng end user na puwedeng ibigay ng Nagve-verify na Party sa ilalim ng (hiwalay nitong) kasunduan sa Google Workspace.

  7. 7.7 Mga Limitasyon ng Mga Serbisyo. Posibleng hindi available ang ilang Serbisyo, feature, at functionality maliban na lang kung, at hanggang sa, ma-verify ang Domain Name.

 • 8. Google Telephony Services. Nalalapat lang ang mga sumusunod na tuntunin sa (i) Google Voice at sa (ii) paggamit ng Google Meet para magsagawa ng papalabas na pag-dial at tumanggap ng mga papasok na pagtawag ("Google Meet Telephony"), kung naaangkop (at para sa mga layunin ng Seksyon 8 na ito, ang Google Voice at Google Meet Telephony ay sama-samang tutukuyin bilang "Google Telephony Services"). NAKAPALOOB SA MGA TUNTUNING ITO ANG MAHALAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA MGA LIMITASYON SA MGA SERBISYONG PANG-EMERGENCY. PAKIBASA NANG MABUTI:

  • 8.1 Mga Partido sa Google Telephony Services at Pagbabalangkas ng Kontrata.

   1. (a) Google Telephony Services Provider. Ang naaangkop na entity ng Google na nakalista sa naaangkop na Listahan ng Service Provider at Telephony Provider (ang naturang entity sa bawat sitwasyon, ang "Google Telephony Service Provider" o "GTSP") ang magbibigay sa Customer ng naaangkop na Google Telephony Services.

   2. (b) Pagbabalangkas ng Kasunduan ng Google Telephony. Kapag ang naaangkop na GTSP ay isang Affiliate ng Google at hindi Google, kung gayon, kaugnay lang ng naaangkop na Google Telephony Services, makikipagkontrata ang Google sa ngalan ng GTSP (na may ganap na pahintulot bilang ahente nito) at nang nararapat:

    1. (i) Kung pipiliin ng Customer na mag-order ng anumang Google Telephony Services bukod sa iba pang Serbisyong in-order ng Customer sa ilalim ng Kasunduan, ang seksyon 8.1 na ito, kasama ng iba pang tuntunin ng Kasunduan (kabilang ang CDPA at ang lahat ng limitasyon ng sagutin) ay bubuo ng hiwalay na kasunduan (ang “Kasunduan ng Google Telephony”) na sinasang-ayunan ng naaangkop na GTSP (sa pamamagitan ng Entity ng Google Workspace bilang may ganap na pahintulot na ahente nito) at Customer kaugnay lang ng naturang Google Telephony Services, alinsunod sa mga natitirang tuntunin ng Seksyon 8.1 na ito.

    2. (ii) Magkakabisa ang Kasunduan ng Google Telephony sa petsa ng pagkakaroon ng bisa ng unang order na Google Telephony Services ng Customer, at sa ilalim ng maagang pagwawakas alinsunod sa mga tuntunin nito, magpapatuloy ito hanggang sa (A) magwakas ang Kasunduan ng Google Telephony alinsunod sa mga tuntunin nito; o (B) magwakas o mag-expire ang Kasunduan, alinman sa mga ito ang maunang mangyari. Ang Kasunduan ng Google Telephony ay sasapaw lang sa Kasunduan na may kaugnayan sa Google Telephony Services.

    3. (iii) Para sa mga layunin ng Kasunduan ng Google Telephony, ang lahat ng pagbanggit (hindi kasama ang mga pagbanggit sa Buod ng Mga Serbisyo at sa Seksyon 8 na ito ng Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo) sa "Kasunduan" ay pinapalitan ng "Kasunduan ng Google Telephony"; ang lahat ng pagbanggit sa entity na "Google" ay pinapalitan ng "GTSP"; at ang lahat ng pagbanggit sa "Mga Serbisyo" o "Mga Core na Serbisyo" ay pinapalitan ng "Google Telephony Services."

    4. (iv) Puwede lang ipatupad ng Customer ang mga karapatan at benepisyo sa ilalim ng Kasunduan ng Google Telephony laban sa GTSP, hindi sa Google, at magkakaroon ito ng mga obligasyon sa ilalim ng Kasunduan ng Google Telephony (kabilang ang mga obligasyong bayaran ang lahat ng naaangkop na Bayarin) sa GTSP lang, hindi sa Google.

    5. (v) Sa kabila ng anumang sumasalungat sa Kasunduan, kung sakaling magkaroon ng salungatan sa pagitan ng Seksyon 8.1 na ito at ng anupamang tuntunin ng Kasunduan ng Google Telephony (kabilang ang seksyong “Magkakasalungat na Tuntunin” ng Kasunduan at ang seksyong “Pangingibabaw” ng CDPA), ang mga tuntunin ng Seksyon 8.1 na ito ang mangingibabaw.

    6. (vi) Puwedeng wakasan ng parehong partido ang Kasunduan ng Google Telephony nang hiwalay sa Kasunduan gaya ng nakasaad sa seksyong “Termino at Pagwawakas” ng Kasunduan. Kung wawakasan ng Customer ang paggamit nito sa Google Voice gaya ng inilalarawan sa Seksyon 8.10 (Pagwawakas ng Customer sa Google Voice), awtomatikong wawakasan ng naturang pagwawakas ang Kasunduan ng Google Telephony.

   3. (c) Mga Tuntuning Panrehiyon. Kasama ang Mga Tuntuning Panrehiyon sa Kasunduan ng Google Telephony at nalalapat ang mga ito hangga't ginagamit ng End User ang Google Voice sa bansang inilalarawan sa Mga Tuntuning Panrehiyon.

  • 8.2 Pag-provision ng Google Telephony Services.

   1. (a) Paggamit ng Data.

    1. (i) Pangongolekta at Paggamit ng Data. Kokolektahin at gagamitin ng GTSP ang Data ng Customer nang alinsunod sa Paghahayag ng Privacy ng Google Telephony Services na makikita sa https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html.

    2. (ii) Directory ng Subscriber. Hindi ibibigay ng GTSP ang mga numero ng Google Voice ng Customer o Mga End User nito sa mga serbisyo ng directory maliban na lang kung hiniling ito ng Customer o kung iniaatas ito ng batas.

   2. (b) Mga Telephony Provider.

    1. (i) Mga Affiliate na Provider. Posibleng gamitin ng GTSP ang Mga Affiliate nito para maibigay ang Mga Serbisyo sa Telepono ng Google gaya ng nakalarawan sa Listahan ng Service Provider at Telephony Provider.

    2. (ii) Mga Non-Affiliate na Telephony Provider. Gumagamit ang GTSP at Mga Affiliate nito ng mga third party na subcontractor na non-Google ("Mga Telephony Provider") para iruta ang mga papasok at papalabas na tawag sa telepono, kung naaangkop, sa pamamagitan ng pampublikong naka-switch na network ng telepono (public switched telephone network o PSTN). Tinutukoy ang Mga Telephony Provider at ang mga lokasyon ng mga ito sa Listahan ng Service Provider at Telephony Provider. Sa pamamagitan ng paggamit ng Google Telephony Services, nagbibigay ng tagubilin ang Customer sa GTSP, at sa Mga Affiliate nito, na makipag-engage sa Mga Telephony Provider para:

     1. (1) iruta ang mga papalabas at papasok na tawag sa telepono, kung naaangkop; at

     2. (2) iproseso ang Data ng Customer bilang mga hiwalay na controller sa mga bansa kung nasaan ang mga ito:

      1. a) sa minimum na sukdulang nire-require para sa naturang pagruruta; at

      2. b) alinsunod sa mga naaangkop na batas (kabilang ang mga batas sa proteksyon ng data at mga regulasyon sa mga telekomunikasyon ng Europe).

   3. Bilang paglilinaw, hindi Mga Subprocessor ang Mga Telephony Provider (gaya ng inilalarawan sa CDPA).

  • 8.3 Mga Karagdagang Kasunduan sa Pagbabayad.

   1. (a) Mga Invoice ng Google Telephony Services. Ang mga naaangkop na Bayarin at iba pang gastusing nagmumula sa paggamit ng Customer o Mga End User sa Google Telephony Services ay hiwalay na ini-invoice mula sa iba pang Serbisyo ng Google Workspace, at napapailalim ang mga ito sa mga kasunduan sa pagbabayad ng Kasunduan ng Google Telephony.

   2. (b) Mga Rate ng Pagtawag. Bilang karagdagan sa Mga Bayarin, magbabayad ang Customer sa GTSP para sa mga tawag batay sa paggamit, kung naaangkop. Kinakalkula ang mga gastusin sa paggamit na ito gamit ang mga kasalukuyang naaangkop na Rate ng Pagtawag sa panahong iyon.

   3. (c) Mga Buwis. Sa kabila ng anumang sumasalungat sa Kasunduan ng Google Telephony, babayaran ng Customer ang mga naaangkop na Buwis sa kabila ng anumang certificate ng exemption sa buwis. Posibleng kasama sa Mga Na-invoice na Buwis ang Mga Buwis na nauugnay sa paggamit ng End User sa Google Telephony Services sa labas ng bansa kung saan ginagamit ng End User ang Google Telephony Services.

  • 8.4 Mga Kinakailangan sa Google Voice; Disclaimer ng GTSP.

   1. (a) Mga Kinakailangan sa Google Voice. Nalalapat lang ang Seksyon 8.4(a) na ito sa Google Voice at HINDI sa Google Meet Telephony. Sa paggamit ng Google Voice, posibleng kailanganin ng hiwalay na broadband o koneksyon ng mobile data at isang device ng End User na tugma sa ilang partikular na minimum na teknikal na kinakailangan. Sa paggamit sa labas ng bansa o iba pang pag-roam ng Google Voice, posibleng mas malaki ang mga maging bayarin ng Mga End User sa mga operator ng kanilang mobile network.

   2. (b) Disclaimer ng GTSP. Hindi responsibilidad ng GTSP ang anumang pagkaabala o hindi paggana ng Google Telephony Services dahil sa mga pagkaantala, outage, o pagkaputol sa: (a) koneksyon sa data ng Customer, (b) mga network ng Mga Telephony Provider, o (c) pagpapatakbo ng mga device ng Customer o End User. Kapag ginamit ang Google Telephony Services sa mga mobile device, posibleng gamitin ang mga allowance sa voice o data ng Mga End User na binili mula sa kanilang mga operator ng mobile network.

  • 8.5 Mga Kakayahan ng Google Voice. Nalalapat lang ang Seksyon 8.5 na ito sa Google Voice at HINDI sa Google Meet Telephony.

   1. (a) Pagtatalaga at Availability ng Numero. Ilalapat ang sumusunod kung saan pinapayagan ng Google Voice ang pagtatalaga ng mga numero ng telepono:

    1. (i) posibleng i-require sa pag-activate ng numero ang pangongolekta ng GTSP ng impormasyong nire-require ng mga naaangkop na regulasyon sa mga telekomunikasyon, kabilang ang address ng serbisyo at tax ID ng Customer;

    2. (ii) sa ilang bansa, dapat ay tumutugma ang address ng serbisyo sa lugar na saklaw ng numerong itatalaga;

    3. (iii) posibleng hindi ma-activate kaagad ang numero pagka-request dito; at

    4. (iv) puwedeng maalis sa account ng Customer ang mga hindi aktibong numero.

   2. (b) Pag-port ng Numero. Puwedeng i-port ng Customer sa Google Voice ang mga dati nang numero mula sa iba pang service provider, basta't nag-aalok ang Google Voice ng pagtatalaga ng numero, at puwedeng hilingin ng Customer na i-release sa ibang service provider ang mga nasabing nakatalagang numero ng telepono nang napapailalim sa Seksyon 8.5(b)(i)-(iv) sa ibaba.

    1. (i) Mga Obligasyon ng Customer. Responsibilidad ng Customer ang (A) katumpakan ng impormasyong ibibigay sa GTSP kaugnay ng kahilingan sa pag-port; (B) mga bayaring nauugnay sa pag-port ng numero, kasama ang mga bayaring nauugnay sa iba pang numero at plan; at (C) anumang Bayaring dapat bayaran sa GTSP kaugnay ng numero hanggang sa matagumpay na ma-port ang numero, sa sukdulang pinapahintulutan ng mga naaangkop na batas.

    2. (ii) Pagwawakas ng Serbisyo. Posibleng i-release ng GTSP ang anumang numero ng Google Voice pagkatapos mawakasan o mag-expire ang naaangkop na lisensya ng End User kung hindi ipo-port ng Customer ang numero sa ibang service provider bago ang nasabing pagwawakas o pag-expire.

   3. (c) Caller ID. Pinapayagan ng Google Voice ang pagpapakita ng numero ng Google Voice ng Customer sa mga tinatawagang device kapag teknikal itong magagawa. Magagawa ng Mga End User na pigilan nang tuluyan ang pagpapakita ng numero o pigilan ito depende sa tawag. Dahil sa mga teknikal na bagay, posibleng hindi mapigilan ng GTSP sa lahat ng sitwasyon ang pagpapakita ng mga numero ng Google Voice, kabilang ang mga pagtawag sa Mga Pang-emergency na Numero.

   4. (d) Pag-block ng Numero. Kapag hiniling ng Customer, iba-block o ia-unblock ng GTSP ang paggamit ng Google Voice sa pagtawag sa mga partikular na numero, hanay ng numero, o uri ng mga numero (kabilang ang mga value-added na serbisyo) hangga't teknikal itong magagawa.

   5. (e) Pag-record ng Tawag. Posibleng payagan ng Google Voice ang Mga End User na i-record ang mga indibidwal na pag-uusap sa telepono. Sumasang-ayon ang Customer na hindi gagawin, at na hindi papayagan ang Mga End User nito na gawin, ang pag-record ng mga pag-uusap sa telepono nang walang pahintulot kung iniaatas ng mga naaangkop na batas at regulasyon ang naturang pahintulot.

  • 8.6 Mga Limitasyon sa Google Telephony Services. Hindi puwedeng gawin sa Google Telephony Services ang:

   • (a) pagsasama ng assisted na pag-dial ng operator at mga pagtawag sa mga short code (posibleng may ilapat na mga karagdagang bayarin para sa mga tawag na ito);

   • (b) pagsuporta sa mga "collect" o "chargeback" na tawag; o

   • (c) pagsuporta sa mga pagtawag o pagkonekta sa ilang partikular na numero, kabilang ang, halimbawa, mga numerong may premium na rate.

  • 8.7 Paghihigpit sa Paggamit ng Google Voice. Nalalapat lang ang Seksyon 8.7 na ito sa Google Voice at HINDI sa Google Meet Telephony. Ang Customer ay hindi magsa-sub assign ng o magbibigay ng access o magbibigay-daan sa paggamit ng Google Voice ng mga indibidwal na wala pa sa edad na puwede nang magbigay ng legal na pahintulot, alinsunod sa nakasaad sa mga naaangkop na batas ng kaugnay na hurisdiksyon. Posibleng suspindihin o permanenteng i-disable ng GTSP ang anumang account na ginagamit ng, o naka-provision sa, mga nasabing indibidwal.

  • 8.8 Mga Serbisyong Pang-emergency. Sa Google Meet Telephony lang, at HINDI sa Google Voice, nalalapat ang subsection 8.8(a). Sa Google Voice lang, at HINDI sa Google Meet Telephony, nalalapat ang iba pang subsection ((b) - (f)) ng Seksyon 8.8.

   1. (a) One-way na Pag-dial. Hindi magagawa ng Mga End User na gumagamit ng mga feature ng one-way na pag-dial ng Google Meet Telephony na tumawag o sumagot ng mga tawag para sa mga serbisyong pang-emergency. Responsibilidad ng Customer na tiyaking may access ang Mga End User sa mga alternatibong paraan ng pag-dial para sa mga serbisyong pang-emergency.

   2. (b) Two-way na Pag-dial. Sinusuportahan ng Google Voice ang pag-dial sa mga serbisyong pang-emergency. Ang mga IP-based na serbisyo ng telephony sa pag-dial na pang-emergency ay may ilang partikular na limitasyon at gagana nang iba sa tradisyonal na pag-dial na pang-emergency na inilalarawan sa mga probisyon sa ibaba; inilalarawan sa Mga Tuntuning Panrehiyon ang mga karagdagang limitasyong partikular sa bansa. Sa pamamagitan nito, kinikilala at tinatanggap ng Customer ang mga sumusunod kaugnay ng mga tawag sa mga serbisyong pang-emergency:

    1. (i) Paglalarawan sa Serbisyo sa Pag-dial na Pang-emergency. Ang Mga End User ng mga two-way na pag-dial na feature ng Google Voice ay makakatawag at makakatanggap ng mga tawag sa mga serbisyong pang-emergency nang walang bayad. Magkakaiba ang mga serbisyong pang-emergency depende sa lokasyon ng End User. Kapag tumawag ang isang End User sa mga serbisyong pang-emergency, ibibigay ng GTSP sa mga operator sa pagresponde sa emergency ang numero ng telepono at address ng End User na ibinigay ng Customer sa Google (tingnan ang Seksyon 8.8(d) (Mga Obligasyon ng Customer) sa ibaba). Posibleng kailanganin ng Mga End User na kumpirmahin ang kanilang pisikal na lokasyon at ang numero kung saan sila matatawagan dahil posibleng walang ganitong impormasyon ang emergency operator.

    2. (ii) Mga Limitasyon sa Serbisyo sa Pag-dial na Pang-emergency. Nalalapat ang mga sumusunod na limitasyon sa availability ng serbisyo sa pag-dial na pang-emergency ng Google Voice: (A) posibleng hindi maging available ang serbisyo kung mawawalan ng o magkakaproblema sa Internet o kuryente; (B) ang mga emergency na tawag ay posibleng mas matagalang kumonekta sa Public Safety Answering Point kumpara sa mga tradisyonal na pag-dial ng mga serbisyong pang-emergency, magkaroon ng abalang signal, o hindi makakonekta; (C) posibleng makakonekta nang tama ang mga emergency na tawag sa PSAP, pero posibleng hindi awtomatikong ma-transmit ang numero ng telepono o lokasyon ng End User at posibleng hindi makatawag ang operator ng mga serbisyong pang-emergency; (D) posibleng iruta sa lokal na PSAP na nauugnay sa nakarehistrong address ng End User ang mga emergency na tawag na gagawin habang naka-roaming (papayuhan ng Customer ang Mga End User na gamitin ang kanilang native dialer habang naka-roaming); (E) dapat ay direktang tumawag ang Mga End User na bingi, may problema sa pandinig, o may problema sa pagsasalita sa mga lokal na serbisyong pang-emergency gamit ang TTY o ang isang telecommunications relay service, sa halip na sa 711 o lokal na katumbas nito; (F) kung marami ang device ng Mga End User na nauugnay sa kanilang account number, (i) posibleng hindi mag-ring ang bawat nauugnay na device kapag tumawag ang PSAP, at (ii) posibleng ibang numero ng telepono ang makita ng emergency operator at hindi ang personal na numero ng telepono ng End User; (G) kung na-disable ng End User ang mga papasok na tawag, posibleng hindi makatawag ang PSAP; (H) kung hindi makakatawag gamit ang Google Voice, posibleng sabihan ang Mga End User na magsagawa ng mga emergency na tawag gamit ang native dialer sa kanilang mga device; at (I) hindi available ang emergency na pagtawag sa pamamagitan ng serbisyong ito sa pagtawag kung (i) ginagamit ang inbound-only na serbisyo ng Google Voice, o (ii) ididirekta ang mga tawag sa pamamagitan ng voice network ng mobile carrier ng user kapag ginagamit ang native dialer ng device ng End User.

   3. (c) Pag-text sa Mga Serbisyong Pang-emergency. Posibleng hindi sinusuportahan ng Google Voice ang pag-text sa mga serbisyong pang-emergency. Posibleng hindi sinusuportahan sa Wi-Fi network ang anumang feature na pag-text sa mga serbisyong pang-emergency na ginawang available sa pamamagitan ng Google Voice.

   4. (d) Mga Obligasyon ng Customer. Kaugnay ng Seksyon 8.8(b) (Two-way na Pag-dial), responsibilidad ng Customer ang mga sumusunod: (i) pagtiyak na ang address na nakarehistro sa Google Voice para sa bawat End User ay ang kasalukuyang aktwal na address kung saan gagamitin ng End User ang Google Voice (kung hindi maibibigay ang mga kasalukuyang address, posibleng maling emergency response center ang makaugnayan, at maaantala nito ang pang-emergency na pagresponde sa Mga End User); (ii) pagpapabatid sa Mga End User na ibabahagi ang kanilang mga aktwal na address sa Mga Telephony Provider; (iii) pagpapabatid sa Mga End User na, kapag nakakonekta na sila, posibleng kailanganin nilang ibigay sa PSAP ang kanilang aktwal na lokasyon at ang numero kung saan sila matatawagan; (iv) pagtiyak na may access ang Mga End User sa alternatibong paraan ng pagtawag sa mga serbisyong pang-emergency; at (v) pagpapabatid sa Mga End User ng tungkol sa mga limitasyon sa mga serbisyo sa pag-dial na pang-emergency (puwedeng i-download at i-print ng Customer ang label na babala para idikit sa lahat ng device na magagamit sa pag-access sa Google Voice sa support.google.com/voice/go/emergency-services).

   5. (e) Mga Alertong Pang-emergency. Posibleng hindi makatanggap ng mga alertong pang-emergency sa pamamagitan ng Google Voice kung nakatakda ang mga device sa Wi-Fi only mode, o kung hindi available ang cellular na serbisyo.

   6. (f) Disclaimer ng Sagutin sa Mga Serbisyong Pang-emergency. Hanggang sa sagad na sakop na pinapahintulutan ng batas, wala sa GTSP o sa alinman sa mga Affiliate nito ang magkakaroon ng anumang sagutin sa ilalim ng Kasunduan ng Google Telephony (ito man ay sa kontrata, tort (kabilang ang kapabayaan), o iba pa) para sa anumang uri ng pinsala (kabilang ang mga direkta at hindi direktang pinsala) na matatamo sa ilalim o kaugnay ng paggamit o tinangkang paggamit ng Google Voice para ma-access ang mga serbisyong pang-emergency, kabilang ang, pero hindi limitado sa anumang kawalan ng kakayahang ma-access ang mga naturang serbisyo, anumang pagkaantala sa serbisyong pagresponde sa emergency, asal ng mga center o operator ng mga serbisyong pagresponde sa emergency, o hindi pagiging tumpak ng impormasyong ibinigay sa mga serbisyong pang-emergency ng Mga Telephony Provider o iba pang third party na nakaugnayan ng GTSP o ng mga Affiliate nito para mapabilis ang pag-provision ng access sa mga serbisyong pang-emergency.

  • 8.9 Pagsususpinde. Bukod sa mga karapatan sa pagsususpinde na inilalarawan sa Kasunduan ng Google Telephony, puwedeng i-block ng GTSP ang mga papasok at papalabas na tawag o mensahe sa Google Telephony Services kung makatuwirang matutukoy ng GTSP na ginamit ng Customer o ng sinumang End User ang Google Telephony Services para bumuo ng o bigyang-daan ang mga maramihan o naka-automate na mensahe, o hindi hininging komersyal na mensahe.

  • 8.10 Pagwawakas ng Customer sa Google Voice. Sa Google Voice lang, at HINDI sa Google Meet Telephony, nalalapat ang Seksyon 8.10 na ito. Bilang karagdagan sa anupamang karapatan sa pagwawakas, puwedeng wakasan ng Customer ang paggamit nito ng Google Voice anumang oras sa pamamagitan ng pagbibigay ng nakasulat na abiso sa GTSP. Kapag nawakasan na, dapat ihinto kaagad ng Customer ang paggamit ng Google Voice.

  • 8.11 Mga Karagdagang Kahulugan.

   • Ang "Mga Rate ng Pagtawag" ay ang mga kasalukuyang rate ng pag-dial sa panahong iyon na inilalarawan sa (i) para sa Google Voice, https://voice.google.com/rates, at (ii) para sa Google Meet Telephony, https://meet.google.com/u/0/tel/rates.

   • Ang "End User" ay kinabibilangan ng, (i) para sa mga layunin ng Google Voice, mga potensyal na user na posibleng nasa aktwal na lokasyon kung saan matatagpuan at ginawang available para magamit ang isang device na nakakonekta sa Google Voice; at (ii) para sa mga layunin ng Google Meet, mga potensyal na user na posibleng gumamit ng mga serbisyo ng Google Meet Telephony para mag-dial in o mag-dial out sa mga meeting sa Google Meet.

   • Ang "Mga Bayarin" ay kinabibilangan ng, kaugnay ng Google Voice, mga bayaring inilalarawan sa https://workspace.google.com/products/voice.

   • Tumutukoy ang "Public Safety Answering Point" o "PSAP" sa naaangkop na public safety answering point batay sa nakarehistrong lokasyon ng End User.

   • Tumutukoy ang "Mga Tuntuning Panrehiyon" sa mga tuntuning inilalarawan sa https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html.

   • Ang "Telephony Provider" ay binigyang-kahulugan sa Seksyon 8.2(b) (Mga Telephony Provider) ng Mga Tuntuning ito na Partikular sa Serbisyo.

   • Tumutukoy ang "Listahan ng Service Provider at Telephony Provider" sa kasalukuyang listahan ng Mga Service Provider at Telephony Provider sa panahong iyon (i) para sa Google Voice, https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html, at (ii) para sa Google Meet Telephony, https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html

  • *Kung may tinutukoy sa isang offline na dokumento na "Google Voice Service Provider" o "GVSP," itinuturing ang mga pagbanggit na iyon bilang "Google Telephony Services Provider" o "GTSP" gaya ng paggamit sa Mga Tuntuning ito na Partikular sa Serbisyo at sa Kasunduan sa Google Telephony.

  9. Google SIP Link.

  • 9.1 Mga Karagdagang Tuntunin ng Google SIP Link. Nalalapat ang mga sumusunod na tuntunin sa paggamit ng Customer sa Google SIP Link:

   1. (a) Ang pag-port ng mga numero ng telepono sa SIP Provider ng Customer ay dapat ipatupad ng SIP Provider.

   2. (b) Kinikilala at sinasang-ayunan ng Customer na puwedeng tumawag ang Google sa Customer para i-validate ang trunk configuration ng Customer o para i-verify ang pagmamay-ari ng numero. Pinapayagan ng Customer ang pagtanggap ng alinman sa mga tawag na ito, kasama ang mula sa isang automated na system.

   3. (c) Responsibilidad ng Customer na tiyaking iruruta sa pamamagitan ng SIP Provider ang anumang tawag sa mga serbisyong pang-emergency na gagawin ng isang user ng Google SIP Link. Higit pa rito, dapat gumawa ang Customer ng anumang update sa lokasyon o address niya para sa mga layunin ng mga serbisyong pang-emergency sa pamamagitan ng SIP Provider.

   4. (d) Bilang paglilinaw, ang Mga SIP Provider ay hindi Mga Subprocessor (gaya ng inilalarawan sa Addendum sa Pagpoproseso ng Data sa Cloud).

  • 9.2 Mga Karagdagang Kahulugan.

   1. Tumutukoy ang "SIP Provider" sa integrator ng mga system, carrier, o iba pang partner ng Customer na nagbibigay sa Customer ng serbisyo sa telepono nang hiwalay sa Google Voice.

  10. Google Drive. Nalalapat lang ang mga sumusunod na tuntunin sa Drive:

  1. 10.1 Paggamit ng Google Drive para sa Pamamahagi ng Content. Hindi nilalayon ang Google Drive para gamitin bilang isang network ng pamamahagi ng content at puwedeng paghigpitan ng Google ang paggamit at pag-access sa Google Drive kung matutukoy ng Google, ayon sa makatuwirang pagpapasya nito, na ginagamit ang Google Drive nang labag sa AUP o para sa lumalabag, hindi naaayon sa batas, o maramihang pamamahagi ng content kabilang ang mga video. Ang anumang video na hino-host ng Google Drive na shine-share sa publiko sa labas ng domain ng Customer ay dapat sumunod sa Mga Alituntunin ng Komunidad ng YouTube (makikita sa https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ o sa isang pamalit na URL).

  11. AppSheet. Nalalapat lang ang mga sumusunod na tuntunin sa AppSheet:

  • 11.1 Paglalapat ng Kasunduan. Ang Kasunduan, kasama ang Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo na ito, ay malalapat lang sa paggamit ng Customer sa AppSheet kaugnay ng Mga End User na nag-a-access sa AppSheet sa pamamagitan ng kanilang Mga End User Account, at hindi malalapat kaugnay ng anumang AppSheet plan na binili sa https://www.appsheet.com.

  • 11.2 Pangangasiwa sa Appsheet. Kung may mga karagdagang kontrol sa pamamahala ang AppSheet plan ng Customer (gaya ng inilalarawan sa https://about.appsheet.com/pricing/), magiging available ang mga karagdagang kontrol para sa pamamahala at pangangasiwa ng AppSheet sa mga partikular na inilaang Administrator para sa AppSheet.

  • 11.3 Mga Kasunduan sa Pagbabayad. Binago ang kahulugan ng "Mga Presyo" para tumukoy sa mga kasalukuyang naaangkop na presyo sa https://solutions.appsheet.com/pricing sa panahong iyon, maliban na lang kung iba ang napagkasunduan sa isang addendum o Form sa Pag-order.

  • 11.4 Mga Data Source. Ang paggamit ng Customer ng Mga Data Source kaugnay ng Mga Serbisyo ay napapailalim sa at nasasaklawan ng mga tuntunin at kundisyon sa pagitan ng Customer at ng naaangkop na provider ng Data Source. Sa pagitan ng mga party, ang Customer lang ang may responsibilidad sa mga nasabing tuntunin at kundisyon, pati sa pagtiyak na papayagan nito ang Google na i-access at gamitin ang nauugnay na Mga Data Source para sa pagbibigay sa AppSheet.

  • 11.5 AppSheet Software. Kung gagawing available ng Google sa Customer ang AppSheet Software (na posibleng may kasamang third-party software), bibigyan ng Google ang Customer ng lisensyang royalty-free (maliban na lang kung iba ang isinaad ng Google), non-exclusive, at non-transferable sa panahon ng Termino para magawan ng kopya at magamit ang nasabing Software para magawang available ang isang Customer Application sa Mga End User, at puwedeng magtakda ang Google ng mga karagdagang paghihigpit sa paglilisensya nang may abiso sa Customer. Ang anumang pag-export, pag-export ulit, paglilipat, o paggamit ng Customer sa AppSheet Software ay napapailalim sa Kasunduang ito (pati ang mga paghihigpit at obligasyon sa pagsunod na ipinapatupad nito kaugnay ng paggamit sa Mga Serbisyo na ilalapat sa AppSheet Software), at posible ring mapailalim sa mga tuntunin at kinakailangan ng third-party na lisensya sa ilalim ng Mga Batas sa Pagkontrol ng Pag-export. Sa pagitan naman ng mga partido, mananatili sa Google ang lahat ng Karapatan sa Intellectual Property sa AppSheet Software. Isinasaad at pinatutunayan ng bawat partido na susunod ito sa lahat ng batas at regulasyong nalalapat sa pag-provision o paggamit nito ng AppSheet Software, kung naaangkop. MALIBAN KUNG HAYAGANG NAKASAAD SA KASUNDUAN, IBINIBIGAY ANG APPSHEET SOFTWARE NANG “AS IS” NANG WALANG ANUMANG HAYAGAN O IPINAPAHIWATIG NA WARRANTY O ANUMANG URI NG PAGKATAWAN.

  • 11.6 Mga Non-paid na Bersyon.

   1. (a) Mga Limitasyon. Napapailalim sa mga limitasyon ang mga non-paid na bersyon ng AppSheet at hindi kwalipikado ang mga ito para sa TSS, at posibleng hindi available ang ilang partikular na feature ng AppSheet para sa mga non-paid na bersyon. Hindi nalalapat ang mga obligasyon ng Google sa pagbabayad-danyos sa paggamit ng AppSheet sa ilalim ng mga non-paid na bersyon.

   2. (b) Pagwawakas Dahil sa Kawalan ng Aktibidad. Nakalaan sa Google ang karapatang wakasan ang pagbibigay ng non-paid na bersyon ng AppSheet sa isang End User pagkatapos ng 30 araw na advance na abiso sa End User kung sa loob ng 60 araw ay (a) hindi in-access ng End User ang AppSheet o (b) walang aktibidad sa anumang Customer Application ng End User.

  • 11.7 Paghinto sa AppSheet. Aabisuhan ng Google ang Customer nang hindi bababa sa 12 buwan bago ihinto ang AppSheet (o nauugnay na mahalagang functionality) maliban na lang kung papalitan ng Google ang naturang ihinintong Serbisyo o functionality ng Serbisyo o functionality na halos katulad nito. Walang anuman sa Seksyon 11.7 (Paghinto ng AppSheet) na ito ang naglilimita sa kakayahan ng Google na gumawa ng mga pagbabagong nire-require para makasunod sa naaangkop na batas, tumugon sa matinding panganib sa seguridad, o umiwas sa malaking gastusin o matinding abalang teknikal.

  • 11.8 Technical Support.

   1. (a) Mga Pagbabago. Ang kahulugan ng “Mga Alituntunin ng Technical Support Services ng Google Workspace" o "Mga Alituntunin ng TSS" ay binago para tumukoy sa mga kasalukuyang alituntunin ng serbisyo sa suporta ng AppSheet sa panahong iyon sa https://www.appsheet.com/Home/TSSG

   2. (b) Mga Customer Application. Responsibilidad ng Customer ang technical support sa Mga Customer Application nito.

  • 11.9 Mga Karagdagang Kahulugan.

   1. Tumutukoy ang " AppSheet Software" sa anumang nada-download na tool, software development kit, o iba pang ganoong computer software na ibinibigay ng Google kaugnay ng AppSheet, at sa anumang update na posibleng gawin ng Google paminsan-minsan sa nasabing AppSheet Software.

   2. Tumutukoy ang "Customer Application" sa isang software program na ginagawa o hino-host ng Customer gamit ang AppSheet.

   3. Tumutukoy ang "Data Source" sa mga data source ng Google o ng third party na inilalarawan sa https://www.appsheet.com/Home/StartWithData.

  12. Mga Serbisyo sa Generative AI ng Workspace. Sa Mga Serbisyo lang ng Generative AI sa Workspace nalalapat ang mga sumusunod na tuntunin:

  • 12.1 Disclaimer. Ang Mga Serbisyo sa Generative AI ng Workspace ay (i) gumagamit ng bagong teknolohiya, (ii) posibleng magbigay ng Nabuong Output na hindi tama o nakakapanakit; at (iii) posibleng magbigay ng content na hindi kumakatawan sa mga pananaw ng Google. Ang Nabuong Output ay hindi idinisenyo para sa o naglalayong makatugon sa mga pampangasiwaan, legal, o iba pang obligasyon ng Customer, o para gamitin, o asahan, bilang pamalit sa medikal, legal, pinansyal, o iba pang propesyonal na payo.

  • 12.2 Mga Katulad na Nabuong Output. Kinikilala ng Customer na magagawa ng Mga Serbisyo sa Generative AI ng Workspace, sa ilang pagkakataon, na gawin ang kapareho o katulad na Nabuong Output para sa maraming Customer.

  • 12.3 Patakaran sa Ipinagbabawal na Paggamit. Para sa mga layunin ng Mga Serbisyo sa Generative AI ng Workspace, ang Patakaran sa Ipinagbabawal na Paggamit sa https://policies.google.com/terms/generative-ai/use-policy, na posibleng i-update paminsan-minsan, ay nakapaloob sa AUP.

  • 12.4 Paghihigpit sa Paggamit. Hindi gagawin ng Customer, at hindi papayagan ng Customer ang Mga End User na, gamitin ang Nabuong Output (i) bilang materyal na input sa pag-develop ng mga modelong nakikipagkumpitensya sa Mga Serbisyo sa Generative AI ng Workspace o iba pang Serbisyo ng Google Workspace; o (ii) i-reverse engineer o i-extract ang mga bahagi ng anumang Serbisyo ng Google Workspace o mga modelo nito (maliban na lang kung hayagang ipinagbabawal ng naaangkop na batas ang nasabing paghihigpit).

  • 12.5 Paggamit at Availability ng Mga Serbisyo. Nauunawaan at sinasang-ayunan ng Customer na (i) hindi nito gagawin, at hindi nito papayagan ang Mga End User na, gamitin ang Mga Serbisyo sa Generative AI ng Workspace sa paraang higit sa mga limitasyong itinakda ng Google, at (ii) ang paggamit sa Mga Serbisyo sa Generative AI ng Workspace ay nakadepende sa availability ng Mga Serbisyo, gaya ng inilalarawan sa https://support.google.com/a/answer/13853332.

  • 12.6 Mga Paghihigpit sa Edad. Hindi papayagan ng Customer ang Mga End User na wala pang 18 taong gulang na gamitin ang Mga Serbisyo sa Generative AI ng Workspace.

  • 12.7 Mga Paghihigpit sa Pangangalagang Pangkalusugan. Hindi gagawin ng Customer, at hindi papayagan ng Customer ang Mga End User na, gamitin ang Mga Serbisyo sa Generative AI ng Workspace para sa mga klinikal na layunin (bilang paglilinaw, hindi pinaghihigpitan ang hindi klinikal na pananaliksik, pag-iiskedyul, o iba pang pang-administratibong gawain), magbigay ng medikal na payo, medikal na paggamot, o diagnosis; o sa anumang paraang sinusubaybayan ng o nangangailangan ng clearance o pag-apruba mula sa anumang klinikal, medikal, para sa pangangalagang pangkalusugan, o iba pang pampangasiwaang awtoridad.

  • 12.8 Mga Pinaghihinalaang Paglabag. Puwedeng agarang suspindihin o wakasan ng Google ang paggamit ng Customer sa Mga Serbisyo sa Generative AI ng Workspace batay sa anumang pinaghihinalaang paglabag sa subsection (12.4) hanggang (12.6) sa itaas.

  • 12.9 Mga Paghihigpit. Ang mga paghihigpit na nakapaloob sa subsection (12.6) at (12.7) sa itaas ay itinuturing na “Mga Paghihigpit” o “Mga Paghihigpit sa Paggamit” sa ilalim ng naaangkop na Kasunduan.

  • 12.10 Mga Karagdagang Obligasyon ng Google sa Pagbabayad-danyos.

   1. (i) Nabuong Output. Malalapat din ang mga obligasyon ng Google sa pagbabayad-danyos sa ilalim ng Kasunduan sa mga paratang na ang isang hindi binagong Nabuong Output mula sa isang Serbisyo ng Generative AI na Binabayaran ng Danyos ay nilalabag ang Mga Karapatan sa Intellectual Property ng isang third party. Hindi malalapat ang subsection (i) (Nabuong Output) na ito kung nauugnay ang paratang sa isang Nabuong Output kung saan: (1) Gagawa o gagamit ang Customer ng nasabing Nabuong Output na alam niya o dapat ay alam niyang malamang na lumalabag, (2) Babalewalain, idi-disable, o iiwasan ng Customer (o ng Google sa tagubilin ng Customer) ang mga pagsisipi ng source, filter, tagubilin, o iba pang tool na gagawing available ng Google para tulungan ang Customer na gawin o gamitin nang responsable ang Nabuong Output, (3) Gagamitin ng Customer ang nasabing Nabuong Output pagkatapos makatanggap ng abiso ng claim ng paglabag mula sa rightsholder o awtorisadong ahente nito, o (4) batay ang paratang sa isang karapatang nauugnay sa trademark bilang resulta ng paggamit ng Customer sa nasabing Nabuong Output sa trade o commerce. Tumutukoy ang “Serbisyo ng Generative AI na Binabayaran ng Danyos” sa isang Serbisyo o feature na nakalista sa https://cloud.google.com/terms/generative-ai-indemnified-services, kung saan ang paggamit sa nasabing Serbisyo o feature ay binabayaran ng Customer at hindi napapailalim sa mga credit o libreng tier na paggamit.

    1. (ii) Data ng Pagsasanay. Malalapat din ang mga obligasyon ng Google sa pagbabayad-danyos sa ilalim ng Kasunduan sa mga paratang na ang paggamit ng Google sa data ng pagsasanay para gumawa ng anumang modelo ng Google na ginagamit ng isang Serbisyo sa Generative AI ay lumalabag sa Mga Karapatan sa Intellectual Property ng isang third party. Hindi sinasaklaw ng pagbabayad ng danyos na ito ang mga paratang na nauugnay sa isang partikular na Nabuong Output, na posibleng masaklaw ng subsection (i) (Nabuong Output) sa itaas.

  • 12.11 Paghihigpit sa Pagsasanay. Hindi gagamit ang Google ng Data ng Customer para sanayin o pinuhin ang alinman sa mga generative na modelo ng artificial intelligence nito na sumusuporta sa Mga Serbisyo sa Generative AI ng Google Workspace nang wala munang pahintulot o tagubilin ng Customer.

  • 12.12 Mga Karagdagang Kahulugan.

   • Tumutukoy ang "Nabuong Output" sa data o content na nabuo o natanggap ng Customer o ng Mga End User nito sa pamamagitan ng Mga Serbisyo sa Generative AI ng Workspace sa ilalim ng Workspace Account ng Customer, na na-prompt sa pamamagitan ng data o content na isinumite nila sa pamamagitan ng mga serbisyong iyon. Ang Nabuong Output ay Data ng Customer. Sa pagitan ng Customer at Google, walang inaakong anumang karapatan sa pagmamay-ari ang Google sa anumang bagong intellectual property na ginawa sa Nabuong Output.

   • Kasama sa "Mga Serbisyo sa Generative AI ng Workspace" ang (i) Gemini para sa Google Workspace at (ii) iba pang feature o functionality ng generative artificial intelligence ng Mga Serbisyo ng Google Workspace.

  13. Pananaliksik sa Experience ng User. Kung mag-e-enroll ang Customer sa Programang Pananaliksik sa Experience ng User ng Google Cloud para sa Google Workspace, mapapailalim ang paglahok ng Customer sa Addendum sa Panel ng Pananaliksik sa Experience ng User ng Google Cloud na makikita sa https://cloud.google.com/terms/user-experience-research.

  14. Client-Side encryption. Sa pagitan ng Google at Customer, ang Customer lang ang may responsibilidad para sa lahat ng aspeto ng external na serbisyo sa pamamahala ng encryption key na pinili ng Customer, pati sa lahat ng encryption key na nabuo nito para sa paggamit sa Client-side encryption. Sa kabila ng anumang tuntuning sumasalungat sa CDPA, hindi mare-recover ng Google ang anumang encryption key o anumang Data ng Customer na na-encrypt sa pamamagitan ng encryption key na iyon kung nawala, nanakaw, o na-corrupt ang encryption key. Magiging ganap na hindi available ang client-side encryption para sa lahat ng naaangkop na Serbisyo kung maaabala o hindi maa-access ang external na serbisyo sa pamamahala ng key.

  15. eSignature. Nalalapat lang ang mga sumusunod na tuntunin sa feature na electronic signature sa Google Docs at Google Drive (“eSignature”):

  • 15.1 Mga Saklaw na Edisyon. Kasama ang eSignature sa mga sumusunod na edisyon ng Google Workspace:

   • (a) lahat ng edisyon ng Google Workspace Business (hindi kasama ang Google Workspace Business Starter);

   • (b) lahat ng edisyon ng Google Workspace Enterprise;

   • (c) lahat ng edisyon ng Google Workspace Essentials (hindi kasama ang Google Workspace Essentials Starter); at

   • (d) Google Workspace for Education Plus.

  • 15.2 Pakikipagtransaksyon sa Electronic na Paraan. Sa pamamagitan ng eSignature, makikipagtransaksyon ang Customer o Mga End User sa electronic na paraan sa mga counterparty sa kaugnay na dokumento (na posibleng Mga End User din). Bilang paglilinaw, hindi nagiging partido ang Google, o hindi napapailalim ang Google, sa anumang dokumento na pinirmahan o ipinatupad sa pamamagitan ng eSignature (isang “Na-eSign na Dokumento”) dahil sa pagbibigay ng Google ng eSignature.

  • 15.3 Responsibilidad para sa Mga Content at Mga Legal na Requirement. Kapag gumagamit ng eSignature para sa pagpirma o pagpapatupad ng dokumento, responsable ang Customer at Mga End User sa:

   • (a) mga content ng dokumento;

   • (b) pag-verify na pinapayagan ng naaangkop na batas sa lahat ng kaugnay na hurisdiksyon ang electronic (sa halip na ‘wet ink’) signature o pagpapatupad ng dokumento; at

   • (c) pagtiyak sa pagsunod sa anumang pormalidad sa pagpirma o pagpapatupad na nire-require para sa pagiging valid o kakayahang maipatupad ng dokumento ayon sa batas sa lahat ng kaugnay na hurisdiksyon, kasama ang mga pormalidad na nauugnay sa katangian ng dokumento (hal. mga requirement para sa mga saksi).

  • 15.4 Disclaimer. Tahasang itinatatwa ng Google, hanggang sa sagad na sakop na pinapahintulutan ng naaangkop na batas, ang anumang uri ng warranty o anumang representation na nauugnay sa pagiging legal o kakayahang maipatupad ng anumang Na-eSign na Dokumento ayon sa batas sa anumang hurisdiksyon.

  • 15.5 Pagkakakilanlan at Awtoridad ng Pumirma. Responsable ang Customer at Mga End User sa pag-verify sa pagkakakilanlan, email address, at awtoridad sa pagpirma ng sinumang tatanggap ng isang request sa eSignature. Responsable ang Customer sa pagtiyak na Mga End User lang na may naaangkop na pahintulot ang gumagamit ng eSignature para pumirma o magpatupad ng mga dokumento sa ngalan ng Customer.

  • 15.6 Mga Tuntunin ng Tagapirma. Posibleng kailanganin ng tatanggap ng isang request sa eSignature na tumanggap ng mga hiwalay na tuntunin (kasama ang Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google at Mga Karagdagang Tuntunin ng Serbisyo ng eSignature para sa Mga Tagapirma o Mga Karagdagang Tuntunin ng Serbisyo ng eSignature), pero masasaklawan ng Kasunduang ito ang anumang request sa eSignature na matatanggap ng isang End User.

  • 15.7 Mga Kopya at Pag-store ng Mga Na-eSign na Dokumento.

   • (a) Susubukang mag-email ng Google ng mga kopya ng mga na-eSign na Dokumento sa lahat ng signatoryo at magdagdag ng mga kopya sa kanilang mga Google Drive account pero hindi nito magagarantiyahan ang pagtanggap (hal. posibleng i-block ng mga filter ng spam ang email ng Google o posibleng walang Drive account o sapat na storage ang mga signatoryo).

   • (b) Responsable ang Customer at Mga End User sa pagpapanatili ng mga kopya ng mga na-eSign na Dokumento; pag-back up ng mga kopyang iyon gaya ng naaangkop; at pag-verify, pagkatapos nilang magpadala ng mga request sa eSignature o magbago ng mga pahintulot sa pag-access sa mga kopya sa Google Drive ng mga na-eSign na Dokumento, na natanggap ng lahat ng counterparty ang mga na-eSign na Dokumento at nagpapanatili sila ng mga kopya ng mga ito.

  • 15.8 Impormasyon ng Signature at Access sa Dokumento. Ang mga kopya ng mga na-eSign na Dokumento (kasama na ang mga audit trail ng mga ito) ay posibleng naglalaman ng: mga certificate-based na signature na nakakatulong na tukuyin ang pagkakakilanlan ng mga partido; mga email address ng mga signatoryo; impormasyon tungkol sa mga Google account (hal. mga na-pseudonymize na identifier) at device (hal. mga IP address) ng mga signatoryo; at iba pang detalye (hal. mga oras at petsa ng mga signature). Nang walang epekto sa mga obligasyon ng Google sa ilalim ng Addendum sa Pagpoproseso ng Data sa Cloud, tinatanggap ng Customer at Mga End User na sinumang may access sa na-eSign na Dokumento ay magkakaroon ng access sa impormasyong inilalarawan sa seksyong ito.

  • 15.9 Mga Panrehiyong Tuntunin para sa eSignature.

   • Brazil. Posibleng kasama sa paggamit ng mga na-eSign na Dokumento ang mas matitinding panganib sa kakayahang maipatupad sa Brazil. Gaya ng inilalarawan sa Seksyon 15.3 (Responsibilidad para sa Mga Content at Mga Legal na Requirement), at nang hindi nililimitahan ang anumang obligasyon sa ilalim ng seksyong iyon, responsable ang Customer at Mga End User sa pag-verify kung pinapayagan ba ng batas sa Brazil ang paggamit ng eSignature bilang valid na paraan ng pagpirma o pagpapatupad ng mga kontrata.

  16. Mga Tuntuning Panrehiyon.

  • 16.1 Japan. Kung nasa Japan ang billing address ng Customer, ang Google Connect Asia Pacific Pte. Ltd. ("GCAP") ang magbibigay ng Gmail, Chat, at Meet, bagama't ang Google Asia Pacific Pte. Ltd. pa rin ang magpapadala ng mga invoice. Kaugnay lang sa mga naunang nabanggit na Serbisyo, ang Google Asia Pacific Pte. Ltd. ay isang may ganap na pahintulot na ahente ng GCAP at nakikipagkontrata ito sa ngalan ng GCAP.

  • 16.2 France. Susunod ang Customer sa General Security Policy for Health Information Systems (PGSSI-S) ng France hanggang sa sukdulang naaangkop.

Mga Nakaraang Bersyon

Pebrero 21, 2024

Nobyembre 20, 2023

Oktubre 12, 2023

Agosto 14, 2023

Mayo 31, 2023

Mayo 3, 2023

Enero 11, 2023

Oktubre 31, 2022

Oktubre 11, 2022

Setyembre 22, 2022

Setyembre 19, 2022

Hulyo 7, 2022

Marso 31, 2022

Marso 15, 2022

Pebrero 1, 2022

Setyembre 30, 2021

Hunyo 3, 2021

Abril 14, 2021

Disyembre 21, 2020

Oktubre 6, 2020