Paghahayag ng Privacy ng Google Telephony Services

Nalalapat ang Patakaran sa Privacy ng Google sa (i) Google Voice at (ii) paggamit ng Google Meet para magsagawa ng papalabas na pag-dial at tumanggap ng mga papasok na pagtawag (“Google Meet Telephony”) (at para sa mga layunin ng Paghahayag ng Privacy ng Google Telephony Services na ito, magkasamang tutukuyin ang Google Voice at Google Meet Telephony bilang “Google Telephony Services”). Nagbibigay ang Paghahayag ng Privacy ng Google Telephony Services (“Paghahayag”) na ito ng karagdagang paliwanag tungkol sa kinokolektang impormasyon kapag ginagamit mo (isang “End User”) ang Google Telephony Services, at sa paggamit at pag-share namin ng impormasyong iyon. Pakibasa ito at ang Patakaran sa Privacy ng Google nang mabuti.

Nalalapat ang Paghahayag na ito sa Google Telephony Services na iniaalok ng iba't ibang Google Telephony Service Provider (tinatawag ang bawat isa na “GTSP”) sa grupo sa Google. Tutukuyin ang GTSP na magbibigay sa iyo ng Google Telephony Services batay sa billing address ng customer na nag-order ng mga serbisyo (ang “Customer”) at lokasyon mo. Gumagamit din ang mga GTSP ng Mga Affiliate sa Google at non-Google na third party na provider (“Mga Telephony Provider”) para maibigay ang Google Telephony Services. Nakalista ang lahat ng GTSP (tinutukoy bilang “kami” sa Paghahayag na ito) at Telephony Provider sa, (i) para sa Google Voice, https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers; at (ii) para sa Google Meet Telephony, https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. Napapailalim ang bawat entity sa batas ng bansa kung saan ito na-incorporate.

Karagdagang impormasyong kinokolekta at ginagamit namin

Ipinapaliwanag sa Patakaran sa Privacy ng Google kung paano namin ginagamit ang impormasyong kinokolekta namin. Nakasaad sa ibaba ang karagdagang paliwanag tungkol sa kung paano namin ginagamit ang impormasyong kinokolekta ng Google Telephony Service.

Ang Google Workspace account ay isang Google Account na ginawa at pinapamahalaan ng iyong administrator ng domain. Posibleng may kakayahan ang iyong administrator ng domain at sinumang reseller na namamahala ng Google Workspace account mo na i-access at panatilihin ang impormasyong naka-store sa iyong account, tulad ng mga record ng tawag, text message, o voicemail mo. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa data na kinokontrol ng mga administrator ng domain, pakibasa ang Patakaran sa Privacy ng Google.

Kapag nagsumite ang Customer o ang isang End User ng request para mag-port ng kasalukuyang numero ng telepono sa Google Voice mula sa kasalukuyang carrier ng isang End User, makikipagpalit kami ng impormasyon sa pagmumulang carrier kabilang ang pangalan, address, at numero ng telepono. Mangongolekta rin kami ng personal na impormasyon nang direkta mula sa iyo batay sa paggamit ng Google Telephony Services. Kabilang dito ang history ng tawag (kasama ang numero ng telepono ng tumawag, numero ng telepono ng tinawagan, lokasyon, petsa, oras, at tagal ng tawag).

Ginagamit namin ang personal na impormasyong ito para singilin ang Customer at para sumunod sa mga naaangkop na batas at regulasyon kabilang ang (i) para sa pag-provision ng mga lokal na numero ng telepono; (ii) para mag-port ng impormasyon ng Customer o End User papunta sa bagong service provider; (iii) para suportahan ang mga tawag sa mga serbisyong pang-emergency; at (iv) gaya ng inilalarawan sa ibaba sa “Ang impormasyong shine-share namin.”

Hindi kami naghahatid ng mga ad sa Google Telephony Services o hindi kami gumagamit ng personal na impormasyong kinokolekta ng Google Telephony Services para sa mga layunin ng marketing o pag-advertise. Ginagamit lang ang data ng lokasyon na nauugnay sa iyong paggamit ng Google Telephony Service para sa mga layunin ng pagpaparating ng komunikasyon sa isang electronic communications network, pagsingil, mga emergency na tawag, at para sumunod sa naaangkop na batas.

Ang impormasyong shine-share namin

  • Ipinapaliwanag sa Patakaran sa Privacy ng Google kung paano namin shine-share ang impormasyong kinokolekta namin. Nakasaad sa ibaba ang karagdagang paliwanag tungkol sa kung paano namin shine-share ang impormasyong kinokolekta ng Google Telephony Services.

    • Posibleng i-share ang iyong personal na impormasyon sa Mga Telephony Provider kung kinakailangan para sumunod sa lahat ng naaangkop na batas at regulasyon sa (mga) nauugnay na hurisdiksyong binanggit sa itaas, para mabigyang-daan ka at ang iba pang End User na mawakasan ang mga tawag sa pampublikong naka-switch na network ng telepono (public switched telephone network o PSTN) at para makatanggap ng mga tawag mula sa PSTN, at para mabigyang-daan ang pagsingil. Posibleng ibigay sa mga awtoridad na nangangasiwa ng mga emergency na tawag ang impormasyon sa lokasyon ng tumatawag.

    • Posibleng i-require kami na magpanatili at magtabi ng ilang partikular na impormasyong makukuha namin sa pagbibigay ng Google Telephony Services (kabilang ang data ng history ng tawag) para sumunod sa naaangkop na batas, regulasyon, legal na proseso, o mga naipapatupad na request ng pamahalaan.

    • Posible kaming mag-access at maghayag ng impormasyon ng End User, gaya ng mga pangalan, address, numero ng telepono, record ng tawag, content ng pakikipag-ugnayan, data ng lokasyon, impormasyon sa pagsingil, o anupamang impormasyong makokolekta sa pamamagitan ng paggamit ng Customer o paggamit mo ng Google Telephony Services, kung nire-require ng batas kabilang ang paghahayag nito sa mga awtoridad ng pamahalaan.

    • Kung ginagamit mo ang Google Voice, puwedeng ipakita ang iyong numero ng telepono sa taong tinawagan mo. Puwede mong malaman dito kung paano i-block ang iyong numero ng telepono para hindi ito ipakita.

Makipag-ugnayan sa amin

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa pamamahala ng mga Google Workspace account o paggamit ng personal na impormasyon ng iyong domain, makipag-ugnayan sa administrator ng Google Workspace mo.

Kung may mga tanong ka tungkol sa aming mga kagawian, pakibisita ang Security & Trust Center ng Google Workspace, o tingnan ang aming Patakaran sa Privacy ng Google. Tingnan din ang aming Troubleshooter ng Privacy para sa higit pang impormasyon tungkol sa privacy at mga produkto at serbisyo ng Google. Puwedeng makipag-ugnayan sa amin ang mga administrator ng Google Workspace tungkol sa impormasyon sa Paghahayag na ito sa pamamagitan ng pagsusumite ng form sa pakikipag-ugnayan habang naka-sign in sa kanilang administrator account.