Google Workspace (online) szerződés

Az új fiókok infrastruktúrájával elérhetővé vált szolgáltatásokról az Egyéb feltételek között olvashat.

 • A jelen Google Workspace (online) szerződés (a „Szerződés”) a és a megállapodásban foglalt feltételeket elfogadó személy („Ügyfél”) – a továbbiakban mint felek – között jön létre. A „Google” (i) a Google Voice szolgáltatásait kanadai számlázási címmel igénybe vevő Ügyfelek esetén a 44 Chipman Hill, Suite 1000, Saint John, New Brunswick E2L 2A9 Canada székhelyű Google Voice Canada Corporation, (ii) minden más Google Workspace-szolgáltatás esetén pedig az 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 székhelyű Google LLC. A jelen Szerződés attól a naptól érvényes, amikor Ön az alábbi „Elfogadom” gombra kattint, vagy a Szerződés ellenjegyzése esetén az ellenjegyzés időpontjától („Hatálybalépés dátuma”). Ha Ön a munkáltatója vagy más jogi személy nevében lép fel, akkor Ön kijelenti és szavatolja, hogy: (i) teljes körű jogi felhatalmazással rendelkezik arra, hogy kötelezze a munkaadóját vagy az érintett jogi személyt a jelen feltételek betartására; (ii) elolvasta és megértette a jelen Szerződést; illetve (iii) az Ön által képviselt fél nevében elfogadja a jelen Szerződést. Ha nem rendelkezik jogi felhatalmazással arra, hogy elkötelezze munkaadóját vagy a megfelelő személyt, ne kattintson az alábbi „Elfogadom” gombra (illetve ne írja alá a jelen Szerződést). A jelen Szerződés a vonatkozó Megrendelőlapon megrendelt Szolgáltatásoknak az Ügyfél általi elérését és használatát szabályozza.

  • 1. Szolgáltatások A Google a vonatkozó szolgáltatásiszint-szerződésnek megfelelően biztosítja a Megrendelőlapon megrendelt Szolgáltatásokat. Az Ügyfél a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően használhatja a vonatkozó Megrendelőlapon megrendelt Szolgáltatásokat.

   • 1.1 Létesítmények és adatátvitel. Az Ügyféladatok tárolásához és feldolgozásához használt összes létesítménynek legalább olyan mértékű védelmet nyújtó biztonsági szabványoknak kell megfelelnie, mint amilyeneket a Google használ azon létesítmények esetén, amelyekben saját hasonló jellegű adatainak tárolását és feldolgozását végzi. A Google a Szolgáltatás biztosításának részeként az Amerikai Egyesült Államokban vagy bármely más olyan országban végezheti az Ügyfél adatainak átvitelét, tárolását és feldolgozását, ahol a Google vagy képviselői létesítményeket tartanak fenn. A Szolgáltatások igénybevételével az Ügyfél beleegyezik az ügyféladatok ekként történő átvitelébe, feldolgozásába és tárolásába.

   • 1.2 Nincsenek hirdetések. A Szerződés más feltételeitől függetlenül a Google nem fogja feldolgozni az Ügyféladatokat hirdetési célból, illetve nem jelenít meg hirdetéseket a Szolgáltatásokban.

   • 1.3 Új funkciók vagy szolgáltatások. A Google időről időre további alkalmazásokat, szolgáltatásokat vagy funkciókat bocsáthat rendelkezésre a Szolgáltatásokon keresztül. Ezek használatához az Ügyfélnek esetleg kiegészítő feltételeket kell elfogadnia.

   • 1.4 A Szolgáltatások használatához szükséges ellenőrzés. A Szolgáltatások használatához az Ügyfélnek igazolnia kell egy Domainbeli e-mail-címet vagy egy Domainnevet. Ha az ügyfélnek nincs érvényes engedélye a Domainbeli e-mail-cím használatára, vagy nem tulajdonosa a Domainnévnek, illetve nem rendelkezik a Domainnév fölött, akkor a Google nem köteles biztosítani az Ügyélnek a szolgáltatásokat, és értesítés nélkül törölheti a Fiókot.

   • 1.5 Szolgáltatásspecifikus feltételek. A Szolgáltatásspecifikus feltételek a jelen hivatkozással a Szerződés szerves részévé válnak.

  • 2. Módosítások.

   • 2.1 A Szolgáltatások változásai.

    • (a) Elavulási irányelv. A Google legalább tizenkét hónappal a Lényegi elavulás előtt köteles tájékoztatni az Ügyfelet, kivéve, ha arra a megalapozott megállapításra jut, hogy az alábbiak egyike áll fenn: (i) egy jogszabály vagy szerződés (beleértve a vonatkozó jogszabály vagy szerződés változását) tiltja ezt a Google számára, vagy (ii) a Lényegi elavulás előtt álló Szolgáltatás folytatólagos biztosítása (A) biztonsági kockázatot vagy (B) súlyos gazdasági vagy technikai terhet jelentene.

    • (b) (Egyéb változtatások. A 2.1(a) (Elavulási irányelv) szakasz rendelkezéseit figyelembe véve a Google módosíthatja a Szolgáltatásokat, így többek között hozzáadhat, frissíthet vagy leállíthat Szolgáltatásokat vagy a Szolgáltatások egyes funkcióinak részeit. A Google minden olyan lényegi változásról köteles tájékoztatni az Ügyfelet, amely az Alapszolgáltatásokat érinti.

   • 2.2 Az URL-címen elérhető Feltételek módosítása

    • (a) Az URL-címen elérhető Feltételeket érintő változások. A Google módosíthatja az URL-címen található Feltételeket, figyelembe véve a 2.2(d) (Kifogás a változtatásokkal szemben) szakasz előírásait.

    • (b) Értesítés a lényegi változásokról. A Google minden olyan lényegi változásról tájékoztatni fogja az Ügyfelet, amely az URL-címen elérhető Feltételeket érinti.

    • (c) A változtatások életbe lépése. Az URL-címen elérhető Feltételek lényegi változtatásai 30 nappal az értesítés kiküldése után lépnek érvénybe, kivéve (i) a jelentős hátrányt okozó, a szolgáltatásiszint-szerződést érintő változásokat, amelyek az értesítést követően 90 nappal lépnek hatályba, illetve (ii) az új Szolgáltatásokra és funkciókra vonatkozó változásokat, amelyek azonnal hatályosak lesznek.

    • (d) Kifogás a változtatásokkal szemben. Arra az esetre, ha a Google által az URL-címen elérhető Feltételekben végrehajtott változtatásokat nem bíróság, egy illetékes hatóság által kibocsátott bírósági vagy közigazgatási határozat vagy vonatkozó jogszabály írja elő, valamint ha nem új Szolgáltatást vagy Funkciót érint a változás, a következők vonatkoznak:

     • (i) Ha az URL-címen elérhető Feltételek módosítása jelentős hátrányt okoz az Ügyfélnek, az Ügyfél kifogással élhet, és erről a Google-tól kapott értesítést követő 30 napon belül tájékoztatnia kell a Google-t.

     • (ii) Ha az Ügyfél ennek megfelelően értesíti a Google-t, akkor az Ügyfélre a közvetlenül a módosítás előtt hatályban lévő, az URL-címen elérhető Feltételek vonatkoznak (A) az aktuális Rendelési időtartam végéig; vagy (B) a változásról szóló értesítés után 12 hónapig, ha az utóbbi hamarabb eltelik.

  • 3. Az Ügyfél kötelezettségei.

   • 3.1 A rendelkezések betartása. Az Ügyfél (a) köteles gondoskodni arról, hogy az Ügyfél, a Szolgáltatásoknak a Végfelhasználók általi használata, valamint az Ügyféladatok általa és Végfelhasználói által történő elérése megfeleljen a jelen Szerződésnek és minden, az Ügyfélre vonatkozó szerződési feltételnek és irányelvnek, beleértve a munkavállalókkal kötött szerződéseket, illetve azokat az irányelveket, amelyeket a munkáltató az alkalmazottak általi technológiahasználatra, a biztonságra és a titoktartásra vonatkozóan megfogalmazott; (b) köteles foganatosítani az elvárható intézkedéseket a Szolgáltatások jogosulatlan elérésének és használatának megakadályozására; továbbá (c) köteles haladéktalanul értesíteni a Google-t, ha tudomására jut, hogy a Szolgáltatásokat jogosulatlanul használták vagy érték el.

   • 3.2 Kiegészítő termékek. A Google Kiegészítő termékeket is az Ügyfél és a Végfelhasználók rendelkezésére bocsáthat. A Kiegészítő termékek használatát a Kiegészítő termékekre vonatkozó szerződési feltételek szabályozzák.

   • 3.3 A szolgáltatások felügyelete.

    • (a) Felügyeleti Konzol. A Google hozzáférést biztosít az Ügyfélnek a Felügyeleti Konzolhoz, hogy az Adminisztrátor kezelhesse a Szolgáltatásoknak az Ügyfél (és az esetleges Végfelhasználók) általi használatát. Az Ügyfél a Felügyeleti konzolon megadhat egy vagy több Adminisztrátort, aki(k) hozzáférhet(nek) az adminisztrátori fiók(ok)hoz. Az Ügyfél a következőkért felelős: (a) a Végfelhasználói fiókok és a hozzájuk tartozó jelszavak titkossága és biztonsága; és (b) a Végfelhasználói fiókok használata. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Google kötelezettségei nem terjednek ki a Szolgáltatásoknak az Ügyfélre vagy a Végfelhasználókra vonatkozó belső kezelésére és felügyeletére.

    • (b) Adminisztrátori hozzáférés a Végfelhasználói fiókokhoz. Az Adminisztrátorok elérhetik, felügyelhetik, használhatják, módosíthatják, visszatarthatják és kiadhatják a Végfelhasználói fiókokhoz kapcsolódó Ügyféladatokat, és szabályozhatják a Végfelhasználóknak a Szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Az Adminisztrátorok emellett a következő jogkörökkel rendelkezhetnek: (i) kezelhetik a Végfelhasználói fiókok beállításait (beleértve a Végfelhasználói fiókok jelszavának módosítását), és (ii) eltávolíthatják és letilthatják a Szolgáltatásokat és a Kiegészítő termékeket, illetve a Végfelhasználói fiók használatával engedélyezett vagy telepített egyéb szolgáltatásokat/termékeket. Kiegészítő termékeknek vagy más szolgáltatásoknak/termékeknek a Végfelhasználói fiókokkal való használata az Ügyfél saját felelősségére történik.

    • (c) A viszonteladó mint adminisztrátor. Ha az Ügyfél a Szolgáltatásokat egy Viszonteladón keresztül rendeli meg, a Viszonteladó – az Ügyfél döntésétől függően – hozzáférhet az Ügyfél fiókjához és az Ügyfél Végfelhasználói fiókjaihoz. Éppen úgy, ahogy a Google és az Ügyfél között, az Ügyfél ebben az esetben is kizárólagosan felel a következőkért: (i) a Viszonteladónak az Ügyfél és az Ügyfél Végfelhasználóinak fiókjához való hozzáférése; és (ii) a Viszonteladóra és az Ügyfélre a Szolgáltatások kapcsán vonatkozó jogoknak és kötelezettségeknek a Viszonteladói szerződésben való meghatározása.

    • (d) Beleegyezések. Az Ügyfél megszerzi és tárolja az összes olyan hozzájárulást, amely szükséges ahhoz, hogy: (i) az Ügyfél és az esetleges Végfelhasználók használhassák a Szolgáltatásokat, és (ii) az Ügyfél hozzáférhessen, tárolhassa és feldolgozhassa a jelen Szerződés hatálya alá tartozó Ügyféladatokat.

   • 3.4 Használatra vonatkozó korlátozások. Az Ügyfél számára tilosak a következők, és a Végfelhasználók vagy az általa felügyelt harmadik felek számára sem teheti lehetővé a következőket: (a) a Szolgáltatások másolása, módosítása, belőlük származó munkák létrehozása, visszafejtése, visszafordítása, lefordítása, részekre bontása, vagy a forráskódjuk más módon történő kinyerése (kivéve olyan mértékben, amennyiben a vonatkozó jogszabályok kifejezetten tiltják az ilyen korlátozást), (b) a Szolgáltatások allicencbe adása, átadása vagy terjesztése, (c) a Szolgáltatások értékesítése, viszonteladása és a Szolgáltatásoknak harmadik felek rendelkezésére bocsátása olyan kereskedelmi konstrukcióban, amely nem tartalmaz a Szolgáltatástól független lényeges értéket; vagy (d) a Szolgáltatások következőképpen jellemezhető elérése vagy használata: (i) nagy kockázattal járó tevékenységekhez, (ii) oly módon, amellyel elkerülhető a Díjfizetés, (iii) az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumának nemzetközi fegyverkereskedelemről szóló törvényének hatálya alá eső anyagokhoz vagy tevékenységekhez; (iv) oly módon, amely az exportszabályozási jogszabályokba ütközik, vagy előmozdítja az ilyen jogszabályok megsértését; (v) az Egyesült Államok HIPAA-rendelkezéseinek hatálya alá eső egészségügyi adatok átadására, tárolására vagy feldolgozására (kivéve, ha azt egy érvényes HIPAA-partnerszerződés lehetővé teszi). Hacsak a Szolgáltatásspecifikus feltételek ezt lehetővé nem teszik, az Ügyfél nem indíthat és nem fogadhat segélyhívást a Szolgáltatásokkal, és ezt a Végfelhasználóknak sem teheti lehetővé.

   • 3.5 A visszaélések nyomon követése. Kizárólag az Ügyfél felelős azért, hogy figyelje az Ügyfél által a Szolgáltatással való használatra igazoltan engedélyezett domainnevének vagy -neveinek „abuse” és „postmaster” aliasaira érkező e-maileket, válaszoljon rájuk, illetve más módon feldolgozza őket, de a Szolgáltatásokkal való visszaélések azonosítása végett a Google is jogosult figyelni az Ügyfél domainneveinek ezen aliasaira küldött e-maileket.

   • 3.6 További végfelhasználói fiókok igénylése a Rendelési időtartam alatt. Az Ügyfél a következőképpen vásárolhat további Végfelhasználói fiókokat a Rendelési időtartam alatt: (a) a Google-tól vagy a Viszonteladótól kapott Megrendelőlap újbóli kitöltésével; vagy (b) a Felügyeleti Konzolon. A később hozzáadott Végfelhasználói fiókok után időarányos díjat számítunk fel, és az ilyen fiókok a Rendelési időtartam utolsó napján járnak le.

  • 4. Fizetés.

   • 4.1 Viszonteladón keresztüli rendelések. Ha az Ügyfél a Szolgáltatásokat Viszonteladótól rendeli meg: (a) a Szolgáltatások díjáról az Ügyfél és a Viszonteladó állapodik meg a Viszonteladói szerződésben, és a díjat az Ügyfél közvetlenül a Viszonteladónak fizeti; (b) a jelen, a fizetésről szóló 4. szakasz további rendelkezései nem vonatkoznak a Szolgáltatásokra; (c) az Ügyfél a Viszonteladótól kap Szolgáltatási jóváírást (ha van ilyen); (d) az Ügyfél a Rendelési időtartam alatt a Viszonteladótól igényelhet további Végfelhasználói fiókokat; és (e) a Google a Szerződés 7.1-es (Titoktartási kötelezettségek) szakaszának rendelkezései értelmében megoszthatja az Ügyfél bizalmas adatait a Viszonteladóval mint Felhatalmazottal.

   • 4.2 Használat és számlázás. Az Ügyfél köteles megfizetni a Szolgáltatás összes Díját. A Google a Szolgáltatással kapcsolatos minden Díj után számlát állít ki az ügyfélnek. A Google a mérőeszközeivel állapítja meg a Szolgáltatásoknak az Ügyfél általi használatát. Az Ügyfél a Szolgáltatások megrendelésekor a következő számlázási módok vagy a Google által kínált más módok közül választhat. A Google módosíthatja a felkínált számlázási módokat, beleértve a korlátozásukat és a megszüntetésüket is, de erről legalább 30 nappal előre írásban (esetleg e-mailben) értesítenie kell az Ügyfelet. Egyes számlázási módok nem állnak rendelkezésre minden ügyfél számára. Az Ügyfél a Szolgáltatásokért a 4.3-as (Fizetés) szakaszban szereplő fizetési lehetőségek használatával fizethet.

    • (a) Havi konstrukció. E lehetőség választása esetén az Ügyfél a Szolgáltatásokat nem egy előre meghatározott időszakra vásárolja meg, hanem havonta fizet a Szolgáltatásokért. A Google a következőképpen számláz az Ügyfélnek a Szolgáltatásért: (i) az Ügyfél előző hónapban mért napi használati statisztikái alapján; és (ii) havonta utólagosan. A Google a Szolgáltatások megrendelésekor az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a Szolgáltatások havi díjával kapcsolatos információt, és ezt a díjat veszi alapul a Szolgáltatásoknak az adott hónapban érvényes, Ügyfél általi napi használatára vonatkozó díjak arányosan történő kiszámításához. A Szolgáltatások nem egész napi használatait a díjak kiszámításakor a Szolgáltatások egész napos használatára kerekítjük.

    • (b) Éves konstrukció. E lehetőség választása esetén az Ügyfél a Szolgáltatásokat egyéves időszakra vásárolja meg a Google-tól. A Google az Ügyfél által a Megrendelőlapon kiválasztott mód feltételeinek megfelelően számláz az Ügyfélnek.

   • 4.3 Fizetés. Minden díj amerikai dollárban értendő, hacsak a Megrendelőlapon vagy a számlán másként nem szerepel.

    • (a) Hitelkártya vagy bankkártya. Az olyan megrendelések díjai, amelyekért az Ügyfél hitelkártyával, bankkártyával vagy más, számlát nem igénylő módon fizet, annak a hónapnak a végén esedékesek, amelyben az Ügyfél igénybe vette a Szolgáltatásokat. Hitelkártyás vagy bankkártyás fizetés esetén: (i) a Google minden vonatkozó díjat azok esedékessége idején számol fel az Ügyfélnek, és (ii) ezek a díjak annak a hónapnak a vége után harminc nappal számítanak késedelmesnek, amelyben az Ügyfél igénybe vette a Szolgáltatásokat.

    • (b) Számlák. A számlakifizetések a számla dátumától számított harminc nap múlva esedékesek, kivéve, ha a Megrendelőlapon másként nem szerepel, és ezt követően késedelmesnek minősülnek.

    • (c) Más fizetési módok. Az Ügyfél a Felügyeleti Konzol segítségével megváltoztathatja a fizetési módot. A Google más fizetési formákat is elérhetővé tehet a Kezelői konzolban. Előfordulhat, hogy ezekre a fizetési módokra további feltételek vonatkoznak, amelyeket az Ügyfélnek a további fizetési módok használatához el kell fogadnia.

   • 4.4 Késedelmes fizetések.

    • (a) Az Ügyfél Díjfizetése akkor számít késedelmesnek, ha a Google a befizetés határidejéig nem kapja meg a Díjat. Ebben az esetben a Google (i) havi 1,5%-os (vagy ha az utóbbi kevesebb, a törvényben megengedett legnagyobb mértékű) késedelmi kamatot számíthat fel a határidőtől a teljes rendezés napjáig, és (ii) felfüggesztheti vagy lemondhatja a Szolgáltatásokat.

    • (b) Az Ügyfélnek meg kell térítenie a Google számára a késedelmes összegek beszedéséért tett erőfeszítésével járó alátámasztható költségeket (beleértve az ügyvédi díjakat), kivéve abban az esetben, ha a késedelmes összeg a Google-nak felróható számlázási pontatlanságokból ered.

   • 4.5 Megrendelések. Ha az Ügyfél fel szeretne tüntetni egy rendelésszámot a számláján, az Ügyfélnek meg kell adnia azt a Megrendelőlapon. Ha az Ügyfél nem adja meg a rendelésszámot, (a) a Google az Ügyfélnek rendelésszám nélküli számlát fog kiállítani; (b) az Ügyfél pedig beleegyezik abba, hogy ki fogja fizetni a rendelésszám nélküli számlákat. A megrendelésre vonatkozó feltételek ebben az esetben érvénytelenek.

   • 4.6 Adók. A Díjak nem tartalmazzák az Adókat. A Szolgáltatás Adóterheit az Ügyfél köteles megfizetni. Ha az Ügyfelet törvény kötelezi rá, visszatarthatja az adóösszegeket a Google-nak szánt kifizetésekből, de ebben az esetben köteles hivatalos adóigazolást mellékelni. Ha az Ügyfél nem biztosítja időben az adómentességet igazoló érvényes dokumentumot, az Ügyfél a Szolgáltatás után fizetendő minden kiszámlázott Adót köteles megtéríteni. Az Ügyfél köteles visszatartani az Adókat, ha erre a jogszabályok kötelezik; a jelen rendelkezés nem érinti az Ügyfélnek a Díjak megfizetésére vonatkozó kötelezettségét.

   • 4.7 Árváltozások. A Google bármikor módosíthatja az árait, kivéve, ha egy külön függelékben vagy a Megrendelőlapon ettől eltérő megállapodás van rögzítve. Az áremelésekről a Google legalább 30 nappal előre értesíti az Ügyfelet.

  • 5. Terméktámogatási szolgáltatás. Az esetleges ügyfélszolgálati díjak megfizetése ellenében és a Terméktámogatási szolgáltatás használatára vonatkozó irányelveknek megfelelően a Google terméktámogatást nyújt az Ügyfélnek a Rendelési időtartam alatt. Ha az Ügyfél Viszonteladótól rendeli meg a szolgáltatásokat, az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Viszonteladó megoszthatja az Ügyfél személyes adatait a Google-lal olyan mértékben, amely ahhoz szükséges, hogy a Viszonteladó kezelje az Ügyfél által a Viszonteladóhoz vagy a Viszonteladón keresztül továbbítani kívánt ügyfélszolgálati eseteket.

  • 6. Felfüggesztés.

   • 6.1 A szolgáltatások felfüggesztésének korlátozása. A Google a 6.2 (Az elfogadható használat irányelveinek megsértése) és a 6.3 (Sürgős felfüggesztés) szakaszban foglaltaknak megfelelően felfüggesztheti a Szolgáltatásokat. Az említett szakaszok értelmében történő Felfüggesztés a lehető legrövidebb olyan időtartamra lesz érvényben, amely ahhoz szükséges, hogy (a) megakadályozzuk vagy megszüntessük a szabályokba ütköző használatot, (b) megakadályozzuk vagy megoldjuk a Rendkívüli biztonsági problémát, vagy (c) gondoskodjunk a vonatkozó jogszabályok betartásáról.

   • 6.2 Az elfogadható használat irányelveinek megsértése. Ha a Google tudomására jut, hogy az Ügyfél vagy egy Végfelhasználó a Szolgáltatások használata során megsértette az elfogadható használat irányelveit, a Google arra kéri az Ügyfelet, hogy javítsa ki az irányelvsértést. Ha az Ügyfél ezt a Google kérésétől számított 24 órán belül nem teljesíti, vagy a Google-t törvény kötelezi arra, hogy intézkedjen, a Google felfüggesztheti a Szolgáltatásokat.

   • 6.3 Sürgős felfüggesztés. A Google bármelyik Végfelhasználói fiókot, illetve a Szolgáltatásoknak az Ügyfél vagy bármelyik Végfelhasználó általi használatát azonnal felfüggesztheti, ha (a) Rendkívüli biztonsági probléma merül fel, vagy (b) a Google köteles ezt tenni a vonatkozó jogszabályok értelmében. Ha jogszabályok nem tiltják, az Ügyfél kérésére a Google a lehető leghamarabb tájékoztatja az Ügyfelet a felfüggesztés okáról. A Végfelhasználói fiókok felfüggesztése esetén a Google bizonyos körülmények között lehetővé teszi az Ügyfél Adminisztrátorának, hogy visszaállítsa a Végfelhasználói fiókokat.

  • 7. Titoktartás.

   • 7.1 Kötelezettségek. A fogadó fél kizárólag a jelen Szerződésből fakadó jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése céljából használja fel a másik fél Bizalmas adatait, figyelembe véve a 7.2-es szakasz (Bizalmas adatok kiadása) rendelkezéseit. A fogadó fél az elvárható körültekintéssel törekszik arra, hogy megóvja a másik fél Bizalmas adatait attól, hogy harmadik fél tudomására jussanak, kivéve az olyan alkalmazottakat, Társult vállalkozásokat, képviselőket vagy szakmai tanácsadókat („Felhatalmazott)”, akiknek ismerniük kell őket, és akik jogilag kötelezve vannak a kapott információk bizalmas kezelésére. A fogadó fél köteles gondoskodni arról, hogy a Felhatalmazottakra is ugyanezek a titoktartási és felhasználási kötelezettségek vonatkozzanak.

   • 7.2 Bizalmas adatok kiadása.

    • (a) Általános. Függetlenül a Szerződésben foglalt más előírásoktól, a fogadó fél és a partnerei akkor adhatják ki a Bizalmas adatokat, (i) ha ezt egy Jogi eljárás részeként kell megtenniük (7.2(b) (Jogi eljárásból fakadó adatkiadásról szóló értesítés) szakasz), vagy (ii) ha rendelkeznek a másik fél írásos hozzájárulásával.

    • (b) Jogi eljárásból fakadó adatkiadásról szóló értesítés. A fogadó fél köteles gazdaságilag észszerű erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy értesítse a másik felet, ha a jogi eljárásból fakadó kötelezettségének való megfelelés céljából kiadja a fél Bizalmas adatait. Nincs szükség előzetes tájékoztatásra, ha a fogadó félnek tudomása van arról, hogy (i) az értesítést jogszabályok tiltják, vagy (ii) a Jogi eljárás különleges körülményekkel kapcsolatos, például egy személy halálához vagy súlyos sérüléséhez van köze.

    • (c) Ellenkezés. A fogadó fél és Társult vállalkozásai kötelesek teljesíteni a másik fél indokolható, a Bizalmas adatainak kiadását ellenző kéréseit.

  • 8. Szellemi tulajdon.

   • 8.1 Szellemi tulajdonjogok. A jelen Szerződés ezzel ellentétes rendelkezéseit kivéve a jelen Szerződés egyik felet sem ruházza fel a másik fél tulajdonában lévő tartalomhoz vagy a másik fél Szellemi tulajdonához fűződő hallgatólagos vagy egyéb jogokkal. A felek megállapodásának értelmében az Ügyféladatokhoz fűződő összes Szellemi tulajdonjog az Ügyfél tulajdona, a Szolgáltatásokhoz fűződő összes Szellemi tulajdonjog pedig a Google tulajdona.

   • 8.2 Márkajegyek. A Google az Ügyfélnek csak azon Márkajegyeit jeleníti meg, amelyek megjelenítésére az Ügyfél a Szolgáltatásokba való feltöltéssel felhatalmazta. A Google ezeket a Márkajegyeket a Szolgáltatásokat az Ügyfél és a Végfelhasználók számára megjelenítő internetes oldalak kijelölt területein helyezi el. A Google megjeleníthet Google Márkajegyeket is az ilyen oldalakon annak jelzésére, hogy a Szolgáltatásokat a Google biztosítja.

   • 8.3 Visszajelzés. Az Ügyfél igény szerint Visszajelzést küldhet a Szolgáltatásokról a Google számára. Ha így tesz, az Ügyfél a Visszajelzéshez kapcsolódó minden jogot, jogcímet és érdekeltséget átad a Google-nak.

  • 9. Marketing és nyilvánosság. A jelen Szerződéssel összefüggésben mindkét fél csak a Szerződésben engedélyezett módon használhatja fel a másik fél Márkajegyeit. Az Ügyfél nyilvánosan kijelentheti, hogy a Google ügyfele, és a Védjegyhasználati irányelvek betartása mellett megjelenítheti a Google Márkajegyeit. A Google (a) szóban kijelentheti, hogy az Ügyfél a Google ügyfele, és (b) megadhatja az Ügyfél nevét vagy márkajegyeit a Google promóciós anyagaiban szereplő ügyféllistákban. A felek a másik fél Márkajegyeit csak az adott Márkajegyek Szellemi tulajdonjogával rendelkező fél javára használhatják. A felek a másik felet írásban értesítve és a használat leállítására méltányos időtartamot biztosítva visszavonhatják a másik félnek a Márkajegyeik használatára vonatkozó jogát.

  • 10. Nyilatkozatok, szavatosság és felelősségkizárások.

   • 10.1 Nyilatkozatok és szavatosság. Mindkét fél kijelenti, hogy (a) a jelen Szerződés elfogadásához teljes körű felhatalmazással és teljes hatáskörrel rendelkezik; és (b) betart minden, a Szolgáltatások biztosítására, illetve használatára vonatkozó törvényt és rendeletet (az adott fél szerepének megfelelően).

   • 10.2 FelelősségkizárásokA jelen Szerződésben meghatározottakon túl, a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben a Google (a) nem vállal semmiféle egyéb, kifejezett, vélelmezett, törvényes vagy más szavatosságot, ideértve a rendeltetésszerűségre, az adott célra való alkalmasságra, a mások jogainak tiszteletben tartására vagy a Szolgáltatás hibáktól mentes és folyamatos használatára vonatkozó szavatosságot is, és (b) nem jelent ki semmit a Szolgáltatásokon keresztül elérhetővé tett semmilyen tartalomról vagy információról. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Szerződésben más nem áll, a Szolgáltatások nem alkalmasak segélyhívások indítására és fogadására.

  • 11. Tartam és Felmondás.

   • 11.1 A Szerződés időtartama. Ez a Szerződés a Szerződés időtartamáig marad érvényben, hacsak a rendelkezéseivel összhangban korábban le nem jár vagy meg nem szűnik.

   • 11.2 Megújítás.

    • (a) Havi konstrukció. A Havi konstrukciót választó Ügyfél nem köteles a Szolgáltatásokat előre meghatározott időtartamra megvásárolni. Ennek következtében a Havi konstrukcióhoz nem tartozik megújítási esemény. A Google ehelyett a 4.1(a) szakasznak megfelelően számlázza az Ügyféldíjakat.

    • (b) Éves konstrukció. A Rendelési időtartam lejártakor a Szolgáltatások az Ügyfélnek a Megrendelőlapon vagy a Felügyeleti Konzolon megadott beállítása szerint megújulnak.

    • (c) Általános rendelkezések. Az Ügyfél a Felügyeleti Konzolon módosíthatja a megújítandó Végfelhasználói fiókok számát. Az Ügyfél továbbra is az érvényben lévő díjakat fizeti a Google-nak minden egyes megújított végfelhasználói fiókért, hacsak az Ügyfél és a Google kölcsönösen máshogy meg nem egyeznek. Ha az egyik fél nem szeretné megújítani a Szolgáltatásokat, erről az érvényben lévő Rendelési időtartam vége előtt legalább tizenöt nappal írásban értesíti a másik felet. A meg nem újításról szóló értesítés az érvényben lévő Rendelési időtartam befejeződésekor lép hatályba.

   • 11.3 Felmondás szerződésszegés esetén. Bármelyik fél felmondhatja a jelen Szerződést, amennyiben a másik fél: (a) lényeges mértékben megszegi a jelen Szerződést, és az írásbeli értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül elmulasztja a szerződésszegés orvoslását; (b) megszünteti üzleti tevékenységét, vagy kilencven napon túl meg nem szűnő csődeljárás alá kerül.

   • 11.4 Felmondás inaktivitás miatt. A Google fenntartja magának a jogot, hogy az értesítést követő 30 napos időszak után felmondja a Szerződést, és leállítsa a Szolgáltatások biztosítását, ha az Ügyfél (beleértve a Végfelhasználókat) 60 egymást követő napon (a) nem nyitotta meg a Felügyeleti Konzolt, vagy (b) nem használta a Szolgáltatásokat.

   • 11.5 A felmondás következményei. A Szerződés felmondásakor vagy lejártakor (a megfelelő alkalmazandó) az összes Megrendelőlap érvényessége is megszűnik vagy lejár. Ha a Szerződést felmondják vagy lejár: (a) a Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden jog és hozzáférés megszűnik (beleértve az Ügyféladatokhoz való hozzáférést is); és (b) a Google elküldi a végszámlát az Ügyfélnek.

   • 11.6 Érvényesség fenntartása. A következő szakaszok a Szerződés lejárta vagy felmondása után is érvényben maradnak: 4. (Fizetés), 7. (Titoktartás), 8. (Szellemi tulajdon), 10.2 (Felelősség kizárása), 11.5 (A felmondás következményei), 12. (Kártalanítás), 13. (Felelősség), 15. (Egyéb) és 16. (A szerződésben használt kifejezések meghatározása).

  • 12. Kártalanítás.

   • 12.1 A Google kártalanítási kötelezettségei. A Google minden olyan, Harmadik féllel folytatott jogi eljárásban megvédi az Ügyfelet és annak a jelen Szerződés hatálya alá tartozó Társult vállalkozásait (Ügyfél kártalanított felei), valamint kártalanítja őket egy Harmadik féllel folytatott jogi eljárásban meghatározott olyan Kártalanítási kötelezettségek esetén, amely vagy amelyek abból erednek, hogy az Ügyfél kártalanított felei a Google kártalanított tartalmainak a jelen Szerződéssel összhangban történő használatával vélelmezetten megsértik egy harmadik fél szellemi tulajdonjogát.

   • 12.2 Az Ügyfél kártalanítási kötelezettségei. Ha azt vonatkozó jogszabály nem tiltja, az Ügyfél megvédi a Google-t és annak társult vállalkozásait azokban a harmadik féllel folytatott jogi eljárásokban, valamint kártalanítja őket minden olyan Kártalanítási kötelezettség esetén, amelyek a következők egyikéből erednek: (a) az Ügyfél kártalanított tartalmai; vagy (b) az Ügyfélnek vagy a Végfelhasználóknak az Elfogadható használat irányelveit vagy a használati korlátozásokat sértő szolgáltatáshasználata.

   • 12.3 Kivételek a kártalanítás alól. A 12.1 (A Google kártalanítási kötelezettségei) és a 12.2 (Az Ügyfél kártalanítási kötelezettségei) szakaszban foglalt kötelezettségek nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a tényállítás a következőkből fakad: (a) a kártalanított fél szerződésszegése; vagy (b) a Google kártalanított tartalmainak vagy az Ügyfél kártalanított tartalmainak (értelemszerűen) olyan tartalmakkal való együttes használata, amelyeket nem a kártalanító fél biztosított a Szerződés értelmében, kivéve, ha az együttes használatot a Szerződés írja elő.

   • 12.4 A kártalanítás feltételei. A 12.1-es (A Google kártalanítási kötelezettségei) és a 12.2-es (Az Ügyfél kártalanítási kötelezettségei) szakaszban foglalt kártalanítások feltételei a következők:

    • (a) A kártalanított félnek azonnali hatállyal értesítenie kell a kártalanító felet a Harmadik féllel folytatott jogi eljárást megelőző tényállításokról, és a tényállítás(ok) tisztázása, valamint a Harmadik féllel folytatott jogi eljárás megoldása érdekében az elvárható mértékben együtt kell működnie a kártalanító féllel Ha a jelen 12.4(a) szakaszban foglaltak megsértése kárt okoz a védelemnek a Harmadik féllel folytatott jogi eljárásban, a kártalanító félnek a vonatkozó 12.1-es (A Google kártalanítási kötelezettségei) és a 12.2-es (Az Ügyfél kártalanítási kötelezettségei) szakaszban foglalt kötelezettségei a védelemnek okozott kárral arányosan csökkennek.

    • (b) A kártalanított fél köteles a Harmadik féllel folytatott jogi eljárás kártalanított részének kizárólagos felügyeletét átadni a kártalanító félnek, a következők figyelembevételével: (i) a kártalanított fél saját költségén kinevezhet egy saját, felügyelettel nem bíró jogi képviselőt, és (ii) minden olyan megállapodás esetén, amelynek során a kártalanításra igényt tartó felet felelősségének elismerésére vagy bármilyen összeg megfizetésére kötelezik, vagy amely arra kötelezi a kártalanított felet, hogy tegyen (vagy éppen ne tegyen) bizonyos lépéseket, az érintett fél előzetes írásbeli hozzájárulására van szükség, amely nem tartható vissza, nem köthető feltételekhez, és nem késleltethető.

   • 12.5 Jogorvoslatok.

    • (a) Abban az esetben, ha a Google okkal feltételezi, hogy a Szolgáltatások sértik valamely harmadik fél szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, a Google saját döntéseként, saját költségen a következők egyikét teheti: (i) a saját költségén megszerzi az Ügyfél részére a Szolgáltatások folytatólagos igénybevételének jogát; (ii) úgy módosítja a Szolgáltatásokat a jogsértő állapot felszámolása végett, hogy a Szolgáltatások funkciói lényegében ne csökkenjenek; vagy (iii) azonos funkciókat kínáló, nem jogsértő szolgáltatással helyettesíti a Szolgáltatásokat.

    • (b) Ha a Google nem találja gazdaságilag észszerűnek a 12.5(a) szakaszban foglalt lehetőségeket, felfüggesztheti vagy felmondhatja az érintett Szolgáltatásokat.

   • 12.6 Kizárólagos jogok és kötelezettségek. Anélkül, hogy ez befolyásolná a feleknek a Szerződés felmondására való jogosultságát, a 12. (Kártalanítás) szakasz tartalmazza a felek kizárólagos jogorvoslati lehetőségét a Szerződés tárgyát képező, a 12. (Kártalanítás) szakaszban szabályozott, a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos harmadik fél általi tényállításokkal kapcsolatban.

  • 13. Felelősség.

   • 13.1 Korlátozott felelősség.

    • (a) Amilyen mértékben a vonatkozó jogszabályok és a 13.2 (Korlátlan felelősség) szakasz rendelkezései ezt megengedik, egyik fél sem tehető felelőssé a Szerződéssel kapcsolatos vagy abból fakadó következő jellegű károkért: (i) kieső bevételek vagy nyereségek, elvesző megtakarítások vagy jó hírnév; vagy (ii) közvetett, rendkívüli, alkalomszerű, következményes vagy büntető kártérítések.

    • (b) Az egyes felek által a Szerződéssel kapcsolatos vagy abból fakadó kártérítésként fizetendő összeg az Ügyfélnek a Szerződés értelmében a felelősségvállaláshoz vezető eseményt megelőző 12 hónapban befizetett Díjainak összegére van korlátozva.

   • 13.2 Korlátlan felelősségA Szerződésben foglaltak nem zárják ki és nem korlátozzák egyik fél felelősségvállalását sem (a) bármelyik félnek vagy a felek alkalmazottjainak vagy képviselőinek a gondatlanságából fakadó haláleset vagy személyi sérülés, illetve jelentős személyi vagyoni kár esetére; (b) csalás vagy hamis nyilatkozat esetére; (c) a 12. (Kártalanítás) szakaszban foglalt kötelezettségek esetére; (d) a másik fél szellemi tulajdonjogának megsértése esetére; (e) a jelen Szerződésben foglalt fizetési kötelezettségek esetére; valamint (f) olyan esetekre, amikor a vonatkozó jogszabályok értelmében nem zárható ki vagy korlátozható a felelősség.

  • 14. Egyéb.

   • 14.1 Tájékoztatás. A Google a következő módokon tájékoztathatja az Ügyfelet: (a) e-mailt küld az értesítési e-mail-címre; vagy (b) tájékoztatást tesz közzé a Felügyeleti Konzolon. Az Ügyfél a legal-notices@google.com címre küldött e-mailben tájékoztathatja a Google-t. A tájékoztatás átvettnek tekintendő, ha (x) az e-mailt ténylegesen elküldték, függetlenül attól, hogy a másik fél megkapta-e az e-mailt; vagy (y) az értesítést közzétették a Felügyeleti Konzolon. Az Ügyfél felelős azért, hogy az Értesítési e-mail-címet szükség esetén mindig módosítsa az Időtartam során.

   • 14.2 E-mailek. A Szerződés értelmében a felek e-mailben is kifejezhetik az írásos jóváhagyásukat, és eleget tehetnek a beleegyezési követelményeknek.

   • 14.3 Átruházás. Egyik fél sem engedményezheti a jelen Szerződés részeit a másik fél írásos hozzájárulása nélkül. Ez alól csak a Társult vállalkozások képeznek kivételt, de csak akkor, ha: (a) az engedményezett írásban magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szerződés feltételeit; (b) az engedményező fél továbbra is felelős marad a Szerződésben foglalt kötelezettségekért, ha az engedményezett nem teljesítené azokat; és (c) az engedményező fél értesítette az engedményezésben részt vevő másik felet. Bármely más, átruházásra irányuló próbálkozás érvénytelen.

   • 14.4 A Felügyelet megváltoztatása. Ha az egyik fél Felügyelete megváltozik (belső átalakítástól vagy átszervezéstől eltérő okból): (a) az érintett fél a Felügyelet változását követő 30 napon belül írásban értesíti a másik felet; és (b) a másik fél az írásos értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül bármikor felmondhatja a jelen Szerződést.

   • 14.5 Vis major. Egyik fél sem tehető felelőssé a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének elmulasztása vagy késedelmes teljesítése miatt addig a mértékig, ameddig ezt az érintett fél által nem befolyásolható körülmény – például természeti csapás, természeti katasztrófa, terrorizmus, felkelés vagy háború – okozza.

   • 14.6 Alszerződések. A Szerződés értelmében a Google bevonhat alvállalkozókat, de az alvállalkozóknak kiadott kötelezettségeiért ugyanúgy felelős marad az Ügyfél felé.

   • 14.7 A joglemondás kizárása. A Szerződésben foglalt jogok nem gyakorlása (vagy késedelmes gyakorlása) nem jelenti a jogról való lemondást egyik fél esetén sem.

   • 14.8 Érvényességi záradék. Ha a Szerződés bármely Szakasza (vagy szakaszrésze) érvénytelen, törvénybe ütközik, vagy végrehajthatatlan, a Szerződés többi része érvényben marad.

   • 14.9 Az ügynökségi kapcsolat kizárása. A Szerződés nem eredményez ügynökségi, partneri vagy vegyesvállalati kapcsolatot a két fél között.

   • 14.10 Nincsenek kedvezményezett harmadik személyek. A Szerződés, ha erről külön nem rendelkezik, nem ruház fel harmadik felet jogokkal.

   • 14.11 „Equity” szerinti jogorvoslat. A jelen Szerződésben foglaltak nem korlátozzák a felek „equity” szerinti jogorvoslatra való lehetőségét.

   • 14.12 Irányadó jog. A jelen Szerződésből vagy a Szolgáltatásokból eredő, illetve ezekhez kapcsolódó összes keresetre a kaliforniai törvények vonatkoznak (az állam kollíziós jogi rendelkezéseinek kivételével). A keresetek peres eljárása kizárólag a Santa Clara megyei (Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok) szövetségi vagy állami bíróságok előtt zajlik le, a felek pedig alávetik magukat ezen bíróságok személyes joghatóságának.

   • 14.13 Kiegészítések. Ha jelen Szerződés máshogy nem rendelkezik, minden módosítást írásba kell foglalni, és a módosításoknak egyértelműen tartalmazniuk kell, hogy a jelen Szerződésre vonatkoznak. A módosításokat mindkét félnek alá kell írnia.

   • 14.14 Független fejlesztés. A Szerződés egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy korlátozza bármely felet a jelen Szerződés tárgyához hasonló tartalmak, szolgáltatások, termékek, programok vagy technológiák fejlesztésében, nyújtásában vagy beszerzésében, feltéve, ha a felek ennek során eleget tesznek a Szerződésben foglalt kötelezettségeiknek.

   • 14.15 A szerződés teljessége. A Szerződés tartalmazza a felek közötti összes feltételt, és hatályon kívül helyez minden korábbi vagy egyidejű, a Szerződés tárgyára vonatkozó megállapodást. A jelen Szerződés megkötésekor egyik fél sem hagyatkozott olyan – akár hanyagságból vagy jóhiszeműségből eredő – nyilatkozatra, kijelentésre vagy szavatosságvállalásra, amely nincs kifejezetten rögzítve a Szerződésben. Ilyenből a felek sem jogra, sem jogorvoslatra nem tarthatnak igényt. A Szerződésben foglalt URL-linkeken elérhető más feltételek (beleértve az URL-címen elérhető Feltételek) a rájuk való hivatkozással szerves részévé válnak a jelen Szerződésnek.

   • 14.16 Egymásnak ellentmondó feltételek. Ha a jelen Szerződést alkotó dokumentumok ellentmondásban állnak egymással, a következő sorrendben kell figyelembe venni őket: a Megrendelőlap, a Szerződés, az URL-címen elérhető Feltételek.

   • 14.17 Másolatok. A felek másolatot készíthetnek a jelen Szerződésről fax, PDF-fájl vagy olyan más elektronikus másolat formájában, amelyek együttese egyetlen okiratnak minősül.

   • 14.18 Elektronikus aláírások. A felek beleegyeznek az elektronikus aláírások használatába.

   • 14.19 Fejlécek. A Szerződésben használt címek és feliratok referenciaként szolgálnak, és nincsenek hatással a Szerződés értelmezésére.

  • 15. A szerződésben használt kifejezések meghatározása.

   • „Elfogadható használat irányelvei” – A Szolgáltatások elfogadható használatára vonatkozó irányelvek, amelyek a https://workspace.google.com/terms/use_policy.html webhelyen olvashatók.

   • „Fiók” – Az Ügyfél Google-fiókjának hitelesítési adatai, illetve a Szerződés értelmében biztosított Szolgáltatásokhoz való hozzáférés.

   • „Kiegészítő termékek” – Azok a termékek, szolgáltatások és alkalmazások, amelyek nem tartoznak a Szolgáltatások közé, de elérhetők lehetnek a Szolgáltatásokkal való együttes használat céljából.

   • „Kiegészítő termékekre vonatkozó szerződési feltételek” – A https://workspace.google.com/terms/additional_services.html webhelyen található aktuális szerződési feltételek.

   • „Adminisztrátori fiók” – Olyan Végfelhasználói fiók, amellyel az Ügyfél (vagy az esetleges Viszonteladó) a Szolgáltatásokat felügyelheti.

   • „Felügyeleti Konzol” – A Google által az Ügyfélnek a Szolgáltatások felügyelete céljából biztosított online konzol(ok) vagy eszköz(ök).

   • „Adminisztrátorok” – Az Ügyfél által kijelölt technikai személyzet, amelynek tagjai a Végfelhasználóknak nyújtott Szolgáltatásokat az Ügyfél nevében felügyelik, és hozzáférhetnek az Ügyféladatokhoz és a Végfelhasználói fiókokhoz.

   • „Hirdetés” – A Google által a Végfelhasználók számára megjelenített online hirdetések, leszámítva azokat a hirdetéseket, amelyek megjelenítésére az Ügyfél egy különálló szerződésben kérte a Google-t vagy a Google bármely Társult vállalkozását. Ilyenek lehetnek egy, az Ügyfél által a Szolgáltatások közé tartozó Google Webhelyek funkcióval létrehozott webhelyen, az Ügyfél által beállított Google AdSense-hirdetések.

   • „Társult vállalkozás” – Olyan jogi személy, amely közvetlenül vagy közvetetten irányít egy felet, egy fél irányítása alatt áll, vagy egy féllel közösen látja el az irányítást.

   • „Partnerszerződés” – A Szerződés függeléke, amely a HIPAA törvényben definiált védett egészségügyi adatok kezelését szabályozza.

   • „Márkajegyek” – A felek kereskedelmi nevei, védjegyei, emblémái, domainnevei és egyéb megkülönböztető márkajegyei.

   • „Bizalmas adatok” – Azok a bizalmasként megjelölt vagy az adott körülmények között egyébként bizalmasnak minősülő információk, amelyeket az egyik fél a másik fél előtt a jelen Szerződés értelmében felfed. Az Ügyféladatok az Ügyfél bizalmas információi. Nem minősülnek Bizalmas adatnak azok az adatok, amelyeket a fogadó fél függetlenül tudott meg, amelyet titoktartási kötelezettség nélkül osztott meg egy harmadik fél a fogadó féllel, vagy amelyek a fogadó fél hibáján kívül nyilvánosan hozzáférhetővé váltak.

   • „Felügyelet” – Az egyik félben szerzett ötven százalék feletti szavazati jog vagy tőkerészesedés.

   • „Alapszolgáltatások” – A Szolgáltatások összefoglalásában leírt Google Workspace-alapszolgáltatások.

   • „Ügyféladatok” – Az Ügyfél, a Társult vállalkozásai vagy a Végfelhasználói által a Szolgáltatásokon keresztül beküldött, tárolt, elküldött vagy fogadott adatok.

   • „Ügyfél kártalanított tartalmai” – Az Ügyféladatok és az Ügyfél márkajegyei.

   • „Domainbeli e-mail-cím” – A Szolgáltatásokkal kapcsolatban használandó Domainnévhez tartozó e-mail cím.

   • „Domainnév” – A Szolgáltatásokhoz kapcsolódóan használt, a Megrendelőlapon megadott domainnév.

   • „Rendkívüli biztonsági probléma” – Olyan eset, amikor (a) az Ügyfél vagy egy Végfelhasználó az Elfogadható használat irányelveit megsértve használja a Szolgáltatásokat, és ez fennakadást okozhat: (i) a Szolgáltatásokban, (ii) a Szolgáltatások más ügyfelek általi használatában vagy (iii) a Szolgáltatások biztosítására használt Google-hálózat vagy -szerverek működésében; vagy (b) egy harmadik személy jogosulatlanul fér hozzá a Szolgáltatásokhoz.

   • „Végfelhasználók” – Azok a személyek, akiknek az Ügyfél engedélyezi a Szolgáltatások használatát, és akiket egy Adminisztrátor felügyel.

   • „Végfelhasználói fiók” – Az Ügyfél által az Adminisztrátoron keresztül egy adott végfelhasználó számára létrehozott és a Google által működtetett fiók, amellyel igénybe vehetők a Szolgáltatások.

   • „Exportszabályozási törvények” – Az összes vonatkozó exportszabályozási és újrakivitelt szabályozó törvény és jogszabály, beleértve (a) az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által kidolgozott exportigazgatási törvényt („EAR”), (b) az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyontárgyakat Ellenőrző Osztálya által kidolgozott kereskedelmi és gazdasági szankciókat, valamint (c) az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma által kidolgozott, nemzetközi fegyverkereskedelemről szóló törvényt („ITAR”).

   • „Visszajelzés” – A Szolgáltatásokkal kapcsolatos visszajelzések és javaslatok, melyeket az Ügyfél küld a Google számára.

   • „Díjak” – Az Ügyfél által használt vagy megrendelt Szolgáltatások mennyisége szorozva az Árral, plusz a vonatkozó Adók.

   • „A Google kártalanított tartalmai” – A Szolgáltatások biztosításához használt Google-technológia, valamint a Google márkajegyei.

   • „Nagy kockázatú tevékenységek” – Olyan tevékenységek – például nukleáris létesítmények üzemeltetése, a légiforgalom irányítása, életmentő berendezések üzemeltetése vagy fegyverek működtetése –, ahol a Szolgáltatások használata vagy hibája halált, személyi sérülést vagy környezeti károkat okozhat.

   • „HIPAA” – az amerikai egyesült államokbeli 1996. évi Health Insurance Portability and Accountability Act (az egészségbiztosítás hordozhatóságát és elszámoltathatóságát előíró törvény) mindenkori aktuális módosításai, valamint az abból eredő bármilyen jogszabály.

   • „Beleértve” – Egyebek között beleértve.

   • „Kártalanítási kötelezettségek” – (i) A kártalanító fél által jóváhagyott kártalanítási összegek; és (ii) a kártalanított fél és társult vállalkozásai számára egy illetékes bíróság által jogerősen megítélt kárpótlások és költségek.

   • „Szellemi tulajdon” – Minden, ami a szellemi tulajdonjog védelme alatt áll.

   • „Szellemi tulajdonjogok” – Minden szabadalmi jog, szerzői jog, kereskedelmi titkokra vonatkozó törvénybe foglalt jog, védjegy, mintaoltalom, adatbázisjog, domainnevekhez fűződő jogok és világszerte minden más, szellemi tulajdonhoz fűződő jog (bejegyzett és bejegyzetlen egyaránt).

   • „Jogi eljárás” – A törvény, más jogszabály, bírósági végzés, idézés, házkutatási parancs értelmében, állami szervek vagy hatóságok, illetve más, erre jogszerűen felhatalmazott szervezet által, illetve jogi vagy más eljárás során kiadott adatigénylési kérelem.

   • „Felelősség” – Minden felelősségtípus, beleértve a szerződésben foglalt, károkozással kapcsolatos vagy egyéb felelősséget, illetve a gondatlanságot is, függetlenül attól, hogy a felek előre láthatták-e vagy előre megfontoltan követték-e el a károkozást.

   • „Értesítési e-mail-cím” – Az az e-mail-cím, amelyet az Ügyfél erre a célra megadott a Felügyeleti Konzolon.

   • „Megrendelőlap” – Online megrendelőlap (vagy megrendelőlapok) vagy más, a Google által a jelen Szerződés szerint elfogadható, rendelésről szóló dokumentum, amelyet a Google elfogad és amelyet a Google bocsátott ki, és amely meghatározza a Google által a Szerződés értelmében az Ügyfélnek biztosított Szolgáltatásokat.

   • „Rendelési időtartam” – A Szolgáltatások kezdő dátumával induló időtartam, amely a Megrendelőlapon megadott ideig tart, de a Szerződés értelmében korábban is felmondható.

   • „Egyéb szolgáltatások” – A Szolgáltatások összefoglalójában leírt egyéb Google Workspace-szolgáltatások („A Google Workspace egyéb szolgáltatásai”).

   • „Árak” – A https://workspace.google.com/pricing.html oldalon található árak (ha a Megrendelőlap vagy egy kiegészítés másképp nem rendelkezik).

   • „Viszonteladó” – Az az – esetleges – hivatalos, nem Társult vállalkozásként tevékenykedő viszonteladó, aki a Szolgáltatásokat értékesíti az Ügyfélnek.

   • „Viszonteladói szerződés” – A Szolgáltatásokra vonatkozó, az Ügyfél és a Viszonteladó által kötött különálló szerződés. A Viszonteladói szerződés független jelen Szerződéstől, és nem tartozik annak hatálya alá.

   • „Szolgáltatásspecifikus feltételek” A https://workspace.google.com/terms/service-terms/ webhelyen található, egy vagy több Szolgáltatásra vonatkozó külön feltételek.

   • „Szolgáltatások” – A kapcsolódó Megrendelőlapon megrendelt, a Google által nyújtott és az Ügyfél által igénybe vett Alapszolgáltatások és Egyéb Szolgáltatások.

   • „Szolgáltatások kezdő dátuma” – A Megrendelőlapon szereplő azon dátum, amelyen a Google elérhetővé teszi a Szolgáltatásokat az Ügyfél számára.

   • „Szolgáltatások összefoglalója” – A szolgáltatásoknak a következő címen elérhető mindenkori leírása: https://workspace.google.com/terms/user_features.html.

   • „Lényegi elavulás” – Az Alapszolgáltatások lényegi megszűnése vagy visszafelé inkompatibilissá tétele, aminek eredményeként a Google nem biztosítja az Ügyfélnek vagy a Végfelhasználóknak a következő funkciókat: (1) e-mail-üzenetek küldése és fogadása; (2) események ütemezése és kezelése; (3) fájlok létrehozása, megosztása, tárolása és szinkronizálása; (4) más Végfelhasználókkal való valós idejű kommunikáció; vagy (5) e-mail-üzenetek keresése, archiválása és exportálása.

   • „Szolgáltatásiszint-szerződés” – A következő weblapon elérhető mindenkori szolgáltatásiszint-szerződések: https://workspace.google.com/terms/sla.html.

   • „Felfüggesztés” vagy „Felfüggeszt” – A Szolgáltatásokhoz vagy a Szolgáltatások összetevőihez való hozzáférés letiltása.

   • „Adók” – Az állam által kirótt adók, kivéve a Google vagy az Ügyfél nettó jövedelmén, nettó értékén, eszközértékén, ingatlanértékén vagy foglalkoztatásán alapuló adókat.

   • „Időtartam” – A Hatálybalépés dátumának napján kezdődő időszak, amely mindaddig tart, amíg van aktív Megrendelőlap.

   • „Harmadik féllel folytatott jogi eljárás” – Egy, nem a felekhez tartozó harmadik fél által indított hivatalos jogi – bírósági vagy törvényszéki – eljárás, beleértve a fellebbviteli eljárásokat is.

   • „Védjegyhasználati irányelvek” – A Google márkajegyhasználati feltételei, amelyek a https://www.google.com/permissions/trademark/brand-terms.html weboldalon tekinthetők meg.

   • „Terméktámogatási szolgáltatás” – A Google által a Terméktámogatási szolgáltatás használatára vonatkozó irányelvek alapján az Ügyfélnek biztosított terméktámogatási szolgáltatás.

   • „Terméktámogatási szolgáltatás használatára vonatkozó irányelvek” – A https://workspace.google.com/terms/tssg.html weboldalon található aktuális terméktámogatási irányelvek.

   • „URL-címen elérhető Feltételek” – Az Elfogadható használatra vonatkozó irányelvek, a Szolgáltatásspecifikus feltételek, a Szolgáltatásiszint-szerződés és a Technikai támogatási szolgáltatás használatára vonatkozó irányelvek összessége.

   • „Használatra vonatkozó korlátozások” – A Szerződés 3.5-ös (Használatra vonatkozó korlátozások) szakaszában foglalt korlátozások, valamint a Szolgáltatásspecifikus feltételekben szereplő egyéb, a Szolgáltatások használatára vonatkozó korlátozások.

  Verzió: 2020. április 8.