Google-domain-viszonteladói szerződés

Legutóbbi módosítás: 2023. július 25.

 • A jelen Domain-viszonteladói szerződést (a „Szerződés”) Ön, a Szerződést elfogadó természetes vagy jogi személy („Ügyfél” vagy „Ön”) és a Google között jön létre mint felek között. A „Google” fogalmát a következő weboldalon meghatározott értelemben használjuk: https://cloud.google.com/terms/google-entity. A jelen szerződésben szereplő „mi” névmás, ragozott alakjai, illetve a többes szám első személyű szerkezetek a Google-ra utalnak. A jelen Szerződés szabályozza a vásárláskor vagy a megújításkor megnevezett regisztrátor („Regisztrátor”) domainnév-regisztrációs szolgáltatásainak („Domainszolgáltatások") Google általi viszonteladását.

  • 1. Domainszolgáltatások.

   • 1.1 A Domainszolgáltatások viszonteladója. A jelen Szerződés lefekteti azokat a feltételeket, amelyeknek az értelmében a Google továbbértékesíti a Domainszolgáltatásokhoz való hozzáférést a Regisztrátor hivatalos viszonteladójaként. A Google mint viszonteladó nem jár el semmilyen domainnév regisztrátoraként, de teljesíthet bizonyos funkciókat és szolgáltatásokat a Regisztrátor nevében.

   • 1.2 A Regisztrátor feltételei. A Domainszolgáltatásokat a Regisztrátor biztosítja. A Domainszolgáltatásokhoz való hozzáférés és használatuk tekintetében teljes egészében a Regisztrátor általános szerződési feltételei az irányadók és hatályosak. Az Ügyfél köteles betartani ezeket az általános szerződési feltételeket, és kötelezi magát a betartásukra. A Google nem szerződő fél az Ön és a bármely Regisztrátor közötti szerződésben, és nem visel felelősséget a Regisztrátor általi teljesítésért.

   • 1.3 A Regisztrátor adatvédelmi szabályzata. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Google ki fogja adni az Ügyfél nevét és kapcsolatfelvételi adatait a Regisztrátornak a domainnévregisztráció részeként. Ezeknek az adatoknak a Regisztrátor általi kezelésére az ő vonatkozó adatvédelmi irányelvei érvényesek.

  • 2. Fizetések.

   • 2.1 Számlázás, fizetés. A vásárlás befejezésével Ön egy egyéves számlázási időszakra kötelezettséget vállal a Domainszolgáltatások megvásárlására, minden vonatkozó adót is beleértve. A Domainszolgáltatásokért hitelkártyával, bankkártyával vagy a megrendelőlapon megadott bármely más fizetési módon fizethet. Minden díj amerikai dollárban értendő, hacsak a megrendelőlapon másként nem szerepel. Ha Ön nem mondja le a megújítást a 2.3 szakasz (A megújítás lemondása) rendelkezései szerint, a Domainszolgáltatások Ön általi megvásárlása minden éves számlázási időszak végén automatikusan megújul egy további éves számlázási időszakra, és a Google a fizetés esedékességekor kiszámlázza Önnek a megújítás mindenkori díját. Minden kifizetés végleges. A Google semmit sem térít vissza.

   • 2.2 Árváltozások. A Google fenntartja magának a jogot arra, hogy esetenként módosítsa (vagyis megemelje vagy csökkentse) a Domainszolgáltatások díját. A díjváltozások csak az Öntől esedékes következő fizetéstől lépnek életbe, és kellő időben előre tájékoztatjuk róluk.

   • 2.3 A megújítás lemondása. Legalább 5 munkanappal a számlázási időszak vége előtt le kell mondania a megújítást, ha el szeretné kerülni, hogy levonjuk Öntől a következő megújítási időszak díját. A Felügyeleti Konzolon mondhatja le a megújítást. Amennyiben lemondja, nem jogosult visszatérítésre a már megfizetett díjakból, ellenben – a jelen Szerződésnek és a vonatkozó Regisztrátori szerződéseknek megfelelően – továbbra is hozzáfér a Domainszolgáltatásokhoz a folyó számlázási időszak végéig.

  • 3. Bizalmas információk.

   • 3.1 A szerződésben használt kifejezések meghatározása.

    • 3.1.1. „Bizalmas információ” – az egyik fél (vagy társult vállalkozása) által a másik fél számára a jelen Szerződés keretében átadott és bizalmasként megjelölt vagy az adott körülmények között bizalmasnak tekintendő információk. Nem tartoznak a Bizalmas információk közé azok az információk, amelyeket a felek a másik féltől függetlenül szereznek meg, amelyeket egy harmadik fél titoktartási kötelezettségek nélkül ad át az egyik félnek, vagy amelyek a felek hibáján kívül nyilvánosan hozzáférhetővé válnak.

    • 3.1.2. „Jogi eljárás” – törvény, más jogszabály, bírósági végzés, idézés, házkutatási parancs vagy más érvényes joghatóság értelmében, illetve jogi vagy más eljárás során kiadott nyilvánosságra hozatali kérelem.

   • 3.2 Kötelezettségek. Az egyik fél által átadott Bizalmas információkat a fogadó fél kizárólag a Szerződés szerinti jogainak gyakorlására és kötelezettségeinek teljesítésére használhatja, és köteles észszerűen elvárható gondossággal eljárni, hogy az átadó fél Bizalmas információi ne kerülhessenek harmadik felek birtokába. A fogadó fél kizárólag azoknak a társult vállalkozásainak, alkalmazottjainak, képviselőinek és szakmai tanácsadóinak („Felhatalmazottak”) adhatja át ezeket a Bizalmas információkat, akiknek munkájuk elvégzéséhez szükségük van rájuk, és akik írásban vállalták (vagy a szakmai tanácsadók esetében más módon kötelezték magukat), hogy bizalmasan kezelik őket. A fogadó fél köteles gondoskodni róla, hogy a Bizalmas információkat átvevő Felhatalmazottjai kizárólag a Szerződésben meghatározott jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére használják ezeket az információkat.

   • 3.3 Kötelező adatkiadás. A jelen Szerződés ellentétes értelmű rendelkezéseitől függetlenül a fogadó fél a releváns Jogi eljárások által előírt mértékben is kiadhatja a Bizalmas információkat, azzal a feltétellel, hogy a fogadó félnek gazdaságilag észszerű erőfeszítéseket kell tennie arra, hogy (a) haladéktalanul értesítse a másik felet az ő tulajdonát képező Bizalmas információ kiadása előtt, és (b) teljesítenie kell a másik félnek az ilyen információk kiadásának megakadályozásával kapcsolatos észszerű kéréseit. Az előzőek sérelme nélkül a fenti (a) és (b) pont nem tekintendő érvényesnek, ha a fogadó fél megállapítja, hogy e pontok betartása (i) ellentétes egy Jogi eljárás előírásaival; (ii) állami szerv általi vizsgálatot akadályoz; vagy (iii) más személyek halálához vagy súlyos személyi sérüléséhez vezethet.

  • 4. Felelősségkizárás. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A JELEN SZERZŐDÉSNEK A GOOGLE ÁLTALI TELJESÍTÉSE „ÖNMAGÁBAN” TÖRTÉNIK, KIFEJEZETT ÉS TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁGOK NÉLKÜL, IDEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE, A MEGFELELŐ CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁGOT. A GOOGLE NEM VÁLLAL PÉLDÁUL SEMMILYEN SZAVATOSSÁGOT A SAJÁT TELJESÍTÉSÉNEK, ILLETVE A REGISZTRÁTOR DOMAINSZOLGÁLTATÁSAINAK TARTALMÁRA ÉS FUNKCIÓIRA, BELEÉRTVE A PONTOSSÁGUKAT, A MEGBÍZHATÓSÁGUKAT, A RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSUKAT, ILLETVE AZ ÖN IGÉNYEINEK KIELÉGÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMASSÁGUKAT.

  • 5. Kártalanítás. Ön köteles megvédeni és kártalanítani a Google-t, alvállalkozóit, a Google-nak és alvállalkozóinak az igazgatóit, tisztviselőit, alkalmazottait, ügynökeit és társult vállalkozásait minden olyan kárigénnyel, kártérítéssel, felelősséggel, költséggel és kiadással szemben (az indokolt jogi díjakat és költségeket is beleértve), amely a következőkből ered vagy függ össze:

   • • egy domainnév Ön általi regisztrációja és a Domainszolgáltatások használata;

   • • harmadik fél jogainak megsértése, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

  • 6. A felelősség korlátozása.

   • 6.1 A közvetett felelősség korlátozása. A GOOGLE, VALAMINT TÁRSULT VÁLLALKOZÁSAI ÉS BESZÁLLÍTÓI A JELEN SZERZŐDÉS ÉRTELMÉBEN NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE AZ ELVESZTETT BEVÉTELEKÉRT ÉS ADATOKÉRT, A PÉNZÜGYI VESZTESÉGEKÉRT, SEM A KÖZVETETT, RENDKÍVÜLI, ALKALOMSZERŰ, KÖVETKEZMÉNYES, JELZÉSÉRTÉKŰ VAGY BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉSEKÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA TUDTUNK VAGY TUDNUNK KELLETT VOLNA AZ ILYEN KÁROK ESHETŐSÉGÉRŐL, ÉS AKKOR SEM, HA A KÖZVETLEN KÁRTÉRÍTÉS NEM ELÉGSÉGES JOGORVOSLAT.

   • 6.2 A felelősség mértékének korlátozása. A GOOGLE-NAK, VALAMINT TÁRSULT VÁLLALKOZÁSAINAK ÉS BESZÁLLÍTÓINAK A JELEN SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN VISELT TELJES FELELŐSSÉGE NEM HALADHATJA MEG (I) AZ ÖN ÁLTAL A JELEN SZERZŐDÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN A FELELŐSSÉGRE OKOT ADÓ ESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSE ELŐTTI TIZENKÉT HÓNAPBAN KIFIZETETT ÖSSZEGET, (II) VAGY HA AZ UTÓBBI KISEBB, AKKOR AZ 5000 AMERIKAI DOLLÁRT.

   • 6.3 Korlátozások alá nem eső kivételek. A fenti felelősségkorlátozások nem érvényesek arra az esetre, ha Ön megsérti a Google-nak vagy társult vállalkozásainak a szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, vagy megszegi a kártalanítási kötelezettségeit, illetve a fizetési kötelezettségeit.

  • 7. Általános.

   • 7.1 Tájékoztatás. Az eljárások előmozdítása érdekében a felek angol nyelven és a másik fél jogi osztályának és elsődleges kapcsolattartójának címezve küldik el a szerződéssel kapcsolatos hivatalos üzeneteiket (de nem kötelesek erre). A Google Jogi osztályának küldött hivatalos üzenetek e-mail-címe: legal-notices@google.com.

   • 7.2 Engedményezés. Ön nem ruházhatja át másra a jelen Szerződés egyetlen részét sem a Google előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. Bármely más átruházásra irányuló próbálkozás érvénytelen.

   • 7.3 Vis major. Egyik fél sem tehető felelőssé a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének elmulasztása vagy elhalasztása miatt, ha azt az adott fél észszerű hatáskörén kívül eső körülmény okozza.

   • 7.4 A joglemondás kizárása. A Szerződésben foglalt jogok gyakorlásának elmulasztása (vagy késedelmes gyakorlása) egyik fél esetében sem jelenti az adott jogról való lemondást.

   • 7.5 Az ügynökségi kapcsolat kizárása. A Szerződés nem eredményez ügynökségi, partneri vagy vegyesvállalati kapcsolatot a két fél között.

   • 7.6 E-mailek. A felek e-mailben is kifejezhetik a jelen Szerződéshez kapcsolódó írásos jóváhagyásukat, és eleget tehetnek a beleegyezési követelményeknek.

   • 7.7 Alvállalkozásba adás. A Google megbízhat alvállalkozókat a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésével, de az alvállalkozóknak kiadott kötelezettségeiért ugyanúgy felelős marad az Ügyfél felé.

   • 7.8 Kedvezményezett harmadik fél. A Szerződés, ha erről külön nem rendelkezik, nem ruház fel harmadik felet jogokkal.

   • 7.9 Érvényességi záradék. Ha a Szerződés bármely feltétele (vagy feltételrésze) érvénytelen, törvénybe ütközik vagy nem kényszeríthető ki, a Szerződés többi része érvényben marad.

   • 7.10 Irányadó jog az Amerikai Egyesült Államokban. A felek közötti jogvitákra a következők érvényesek, a 7.15 szakasz (Regionális feltételek) figyelembevételével:

    • (a) Egyesült államokbeli települési, megyei és állami kormányzati szervek esetén. Ha az Ügyfél egy egyesült államokbeli települési, megyei vagy állami kormányzati szerv, akkor a Szerződés nem határozza meg az irányadó jogot és az illetékességet.

    • (b) Egyesült államokbeli szövetségi kormányzati szervek esetén. Ha az Ügyfél szövetségi kormányzati szerv, a következő feltételek alkalmazandók: A JELEN SZERZŐDÉSBŐL VAGY A GOOGLE ÁLTALI TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ VAGY EZZEL KAPCSOLATOS MINDEN KÖVETELÉSRE NÉZVE AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK TÖRVÉNYEI AZ IRÁNYADÓK, A KOLLÍZIÓS SZABÁLYOK KIVÉTELÉVEL. KIZÁRÓLAG A SZÖVETSÉGI TÖRVÉNYEK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT KERETEK KÖZÖTT: (I) ABBAN AZ ESETBEN, HA NINCS VONATKOZÓ SZÖVETSÉGI TÖRVÉNY, KALIFORNIA ÁLLAM TÖRVÉNYEI ALKALMAZANDÓK (A KALIFORNIAI KOLLÍZIÓS SZABÁLYOKAT KIVÉVE), ÉS (II) A FELEK A JELEN SZERZŐDÉSBŐL VAGY A GOOGLE ÁLTALI TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ VAGY EZZEL KAPCSOLATOS MINDEN KÖVETELÉS ESETÉBEN ELFOGADJÁK A KALIFORNIAI SANTA CLARA MEGYE BÍRÓSÁGAINAK SZEMÉLYES ÉS KIZÁRÓLAGOS ILLETÉKESSÉGÉT.

    • (c) Minden más jogi személy esetén. Ha az Ügyfél bármilyen más jogi személy a 7.10 szakasz (a) pontjában (egyesült államokbeli települési, megyei és állami kormányzati szervek esetén) vagy (b) pontjában (egyesült államokbeli szövetségi kormányzati szervek esetén) meghatározottakon kívül, akkor a következő feltételek alkalmazandók: A JELEN SZERZŐDÉSBŐL VAGY A GOOGLE ÁLTALI TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ VAGY EZZEL KAPCSOLATOS VALAMENNYI KÖVETELÉSRE KALIFORNIA ÁLLAM TÖRVÉNYEI VONATKOZNAK (A KOLLÍZIÓS SZABÁLYOK KIVÉTELÉVEL), ÉS EZEK TÁRGYALÁSÁRA KIZÁRÓLAG AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KALIFORNIA ÁLLAMÁNAK SANTA CLARA MEGYEI SZÖVETSÉGI VAGY ÁLLAMI BÍRÓSÁGA JOGOSULT.

   • 7.11 Nyelvi eltérések. Ha a jelen Szerződésről fordítás készül az angoltól eltérő bármely más nyelvre, és eltérés van az angol és a más nyelvre lefordított szöveg között, az angol nyelvű szöveg tekintendő mérvadónak, kivéve, ha a fordításban más rendelkezés szerepel.

   • 7.12 „Equity” szerinti jogorvoslat. A jelen Szerződésben foglaltak nem korlátozzák a felek „equity” szerinti jogorvoslatra való lehetőségét.

   • 7.13 Módosítások. A Google esetenként módosíthatja a jelen Szerződés feltételeit, és ezeket a módosításokat a következő oldalon teszi közzé: https://workspace.google.com/terms/domain_reseller_agreement.html. Az ilyen módosítások csak az Ügyfél következő számlázási időszakának kezdetén lépnek hatályba. Ekkor az Ügyfél általi megújítás a módosítások elfogadását is jelenti. A jelen Szakasz ettől eltérő rendelkezésein kívül a Szerződés csak írásban, mindkét fél általi aláírással, és a jelen Szerződés módosítására kifejezetten utaló megszövegezéssel módosítható.

   • 7.14 Teljes szerződés. A jelen Szerződés hatályon kívül helyezi a felek által az adott tárggyal kapcsolatban megkötött összes többi szerződést. A jelen Szerződés megkötésekor egyik fél sem hagyatkozott olyan – akár hanyagságból történő, akár törvényes – nyilatkozatra, kijelentésre vagy szavatosságvállalásra, amely nincs kifejezetten rögzítve a Szerződésben. Ilyenből a felek sem jogra, sem jogorvoslatra nem tarthatnak igényt.

   • 7.15 Regionális feltételek. Az Ügyfél beleegyezik a Szerződés következő módosításaiba, amennyiben az Ügyfél számlázási címe az alábbi leírásban meghatározott régióban van:

    • Ázsia és a csendes-óceáni régió (minden régió Ausztrália, Japán, India, Új-Zéland és Szingapúr kivételével) és Latin-Amerika

     • A 7.10 szakasz (Irányadó jog az Amerikai Egyesült Államokban) a következőre módosul:

     • 7.10 Irányadó jog, választottbírósági eljárás.

     • (a) A JELEN SZERZŐDÉSBŐL VAGY BÁRMELY KAPCSOLÓDÓ GOOGLE-TERMÉKBŐL VAGY -SZOLGÁLTATÁSBÓL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS MINDEN KÖVETELÉSRE („VITA”), A SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSÉVEL VAGY TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS VITÁKAT IS BELEÉRTVE, AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KALIFORNIA ÁLLAMÁNAK TÖRVÉNYEI VONATKOZNAK, KALIFORNIA ÁLLAM KOLLÍZIÓS SZABÁLYAINAK KIVÉTELÉVEL.

     • (b) A felek minden Vita esetében kötelesek kísérletet tenni arra, hogy a Vitát a felmerülésétől számított 30 napon belül jóhiszeműen rendezzék. Ha a Vitát nem sikerül 30 napon belül rendezni, akkor az American Arbitration Association szervezet International Centre for Dispute Resolution vitarendezési központja által lefolytatott választottbírósági eljárásra kell bocsátani, és ennek keretében kell megoldani a központnak a jelen Szerződés dátumán érvényes gyorsított kereskedelmi eljárásra vonatkozó szabályai szerint („Szabályok”).

     • (c) A felek kölcsönösen választanak egy döntőbírót. A választottbírósági eljárás angol nyelven zajlik Santa Clara megyében (Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok).

     • (d) Bármelyik fél bármely illetékes bírósághoz fordulhat a jogai védelméhez szükséges bírósági meghagyás iránti kérelemmel a választottbírósági eljárás lezárultáig. A döntőbíró a Szerződésben foglalt jogorvoslati lehetőségekkel és korlátozásokkal összhangban álló „Equity” szerinti jogorvoslatokat vagy bírósági meghagyásokat rendelhet el.

     • (e) A (g) alszakaszban foglalt titoktartási követelményekre is figyelemmel bármelyik fél kérvényezheti bármely illetékes bíróságtól az adott fél jogainak vagy tulajdonának védelméhez szükséges bármely végzés kiadását; ez a kérvény nem minősül az irányadó jog és a választottbírósági szakasz megsértésének vagy az arról való lemondásnak, és nem érinti a döntőbíró hatáskörét, a bírósági határozat felülvizsgálatára vonatkozó hatáskört is beleértve. A felek rögzítik, hogy Santa Clara megye (Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok) bíróságai illetékesek a jelen 7.10 szakasz (e) pontja szerinti bármely végzés meghozatalában.

     • (f) A választottbírósági ítélet végleges és kötelező érvényű a felekre nézve, és a végrehajtása bármely illetékes bíróság elé terjeszthető, beleértve bármely olyan bíróságot, amely bármelyik fél vagy annak bármely tulajdona felett joghatósággal rendelkezik.

     • (g) A jelen 7.10 szakasz (Irányadó jog, választottbírósági eljárás) szerint lefolytatott bármely választottbírósági eljárás a 3. szakasz (Bizalmas információk) szerinti bizalmas információnak minősül, a következőket is beleértve: (i) a választottbírósági eljárás létezését, (ii) az annak során felfedett bármely információt és (iii) a választottbírósági eljárással kapcsolatos bármely szóbeli közlést vagy dokumentumot. A 3. szakasz (Bizalmas információk) szerinti adatkiadási jogokon túlmenően a felek a jelen 7.10 szakasz (g) pontjában leírt információkat a 7.10 szakasz (e) pontja szerinti bármely végzés benyújtásához vagy bármely választottbírósági határozat végrehajtásához szükséges mértékben felfedhetik az illetékes bíróság előtt, de ilyen esetben a feleknek kérniük kell, hogy a bírósági eljárást zárt ülésen (zártkörűen) folytassák le.

     • (h) A döntőbíró díját, a döntőbíró által kijelölt szakértők díját és költségeit, valamint a választottbírósági központ igazgatási költségeit a felek a Szabályoknak megfelelően fizetik. Végleges határozatában a döntőbíró meghatározza, hogy a vesztes köteles-e megtéríteni a nyertes fél által ezekre a díjakra előzetesen kifizetett összeget.

     • (i) A saját ügyvédi és szakértői díjait és költségeit mindkét fél maga viseli, függetlenül attól, hogy a döntőbíró milyen végleges döntést hoz a Vitával kapcsolatban.

    • Ázsia és a csendes-óceáni régió – India

     • A 7.10 szakasz (Irányadó jog az Amerikai Egyesült Államokban) a következőre módosul:

     • 7.10 Irányadó jog. A jelen szerződésből eredő vagy vele kapcsolatos minden követelésre nézve India törvényei az irányadók. Bármilyen jogvita esetén Új-Delhi bíróságai rendelkeznek joghatósággal. A fenti rendelkezéstől függetlenül az Ügyfél a Szerződés értelmében minden, a Google-lal szemben támasztott igényét a Google India Private Limiteddel szemben nyújthatja be, és annak köteles benyújtani.

    • Európa, Közel-Kelet és Afrika – Algéria, Bahrein, Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Izrael, Jemen, Jordánia, Katar, Kuvait, Libanon, Líbia, Marokkó, Mauritánia, Omán, Palesztina és Tunézia

     • A 7.10 szakasz (Irányadó jog az Amerikai Egyesült Államokban) a következőre módosul:

     • 7.10 Irányadó jog, választottbírósági eljárás.

     • (a) A JELEN SZERZŐDÉSBŐL VAGY BÁRMELY KAPCSOLÓDÓ GOOGLE-TERMÉKBŐL VAGY -SZOLGÁLTATÁSBÓL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS MINDEN KÖVETELÉSRE („VITA”), A SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSÉVEL VAGY TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS VITÁKAT IS BELEÉRTVE, AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KALIFORNIA ÁLLAMÁNAK TÖRVÉNYEI VONATKOZNAK, KALIFORNIA ÁLLAM KOLLÍZIÓS SZABÁLYAINAK KIVÉTELÉVEL.

     • (b) A felek minden Vita esetében kötelesek kísérletet tenni arra, hogy a Vitát a felmerülésétől számított 30 napon belül jóhiszeműen rendezzék. Ha a Vitát nem sikerül 30 napon belül rendezni, akkor az ügyet a London Court of International Arbitration (LCIA) választottbírósági eljárásra vonatkozó szabályai („Szabályok”) szerint lefolytatott választottbírósági eljárásra kell bocsátani, amelyek hivatkozás útján a jelen szakasz részét képezik.

     • (c) A felek kölcsönösen választanak egy döntőbírót. A választottbírósági eljárást angol nyelven kell lefolytatni, a székhelye és jog szerinti helye pedig a Dubai International Financial Center, DIFC, Dubaj, Egyesült Arab Emírségek.

     • (d) Bármelyik fél bármely illetékes bírósághoz fordulhat a jogai védelméhez szükséges bírósági meghagyás iránti kérelemmel a választottbírósági eljárás lezárultáig. A döntőbíró a Szerződésben foglalt jogorvoslati lehetőségekkel és korlátozásokkal összhangban álló „Equity” szerinti jogorvoslatokat vagy bírósági meghagyásokat rendelhet el.

     • (e) A választottbírósági ítélet végleges és kötelező érvényű a felekre nézve, és a végrehajtása bármely illetékes bíróság elé terjeszthető, beleértve bármely olyan bíróságot, amely bármelyik fél vagy annak bármely tulajdona felett joghatósággal rendelkezik.

     • (f) A jelen 7.10 szakasz (Irányadó jog, választottbírósági eljárás) szerint lefolytatott bármely választottbírósági eljárás a 3. szakasz (Bizalmas információk) szerinti bizalmas információnak minősül, a következőket is beleértve: (i) a választottbírósági eljárás létezését, (ii) az annak során nyilvánosságra hozott bármely információt és (iii) a választottbírósági eljárással kapcsolatos bármely szóbeli közlést vagy dokumentumot. A 3. szakasz (Bizalmas információk) szerinti közzétételi jogokon túlmenően a felek a jelen 7.10 szakasz (f) pontjában leírt információkat bármely választottbírósági határozat végrehajtásához szükséges mértékben felfedhetik az illetékes bíróság előtt, de ilyen esetben a feleknek kérniük kell, hogy a bírósági eljárást zárt ülésen (zártkörűen) folytassák le.

     • (g) A döntőbíró díját, a döntőbíró által kijelölt szakértők díját és költségeit, valamint a választottbírósági központ igazgatási költségeit a felek a Szabályoknak megfelelően fizetik. Végleges határozatában a döntőbíró meghatározza, hogy a vesztes köteles-e megtéríteni a nyertes fél által ezekre a díjakra előzetesen kifizetett összeget.

     • (h) A saját ügyvédi és szakértői díjait és költségeit mindkét fél maga viseli, függetlenül attól, hogy a döntőbíró milyen végleges döntést hoz a Vitával kapcsolatban.