Domainregisztrációs feltételek

 • A jelen domainregisztrációs feltételek Ön és a Google Inc. („Google”) között jönnek létre, amennyiben Ön elfogadja az alábbi feltételeket (a „Szerződést”), amely a domainregisztrációs szolgáltatás („Domainszolgáltatás”) Ön általi, a Google felületén keresztül történő megvásárolását szabályozza. A Domainszolgáltatás használatával olyan külső domainnév-regisztrálókon keresztül regisztrálhat domainnev(ek)et, amelyek szerződéses kapcsolatban állnak a Google-lal („Regisztráló partnerek”). A Google szerepe az ilyen regisztrációk esetén főként abban merül ki, hogy Regisztráló partnert ajánl fel Önnek, valamint segítséget nyújt abban, hogy regisztrálja domainnevét vagy -neveit a Regisztráló partnerrel és beállítsa a megfelelő Google-szolgáltatásokat az adott Regisztráló partneren keresztül. A Google Regisztráló partnereit saját hatáskörében időről időre módosíthatja. Ha regisztrálni szeretne egy domainnevet egy Regisztráló partnernél, el kell fogadnia az adott Regisztráló partner feltételeit. Ön tudomásul veszi, hogy külön szerződés áll fenn Ön és a Regisztráló partner között, és hogy Ön a felelős a szerződésben megállapított minden felelősség, kötelezettség és díj tekintetében. A domainnév-regisztrációhoz kötődő minden problémával, legyen az a rendelkezésre állással, a karbantartással vagy más támogatási kérdéssel kapcsolatos, a Regisztráló partnerhez kell fordulnia, és nem a Google-hoz. A Domainszolgáltatásra a Google-nak a https://www.google.com/policies/privacy/ címen elérhető adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.

  • 1. Regisztráció. Ön elfogadja, hogy Ön a domainneve(i) regisztrálója az ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) által meghatározott feltételek értelmében. Ön vállalja, hogy betartja a domainnevére vagy domainneveire vonatkozó ICANN-szabályokat és -irányelveket, beleértve az ICANN egységes vitaelrendezési folyamatát. Ön kötelezi magát arra, hogy benyújtja és szükség esetén módosítja regisztrációs adatait, így például a regisztrációban illetékes kapcsolattartót és a további kapcsolattartókat úgy, hogy ezek az adatok mindig pontosak és teljesek legyenek. Ön azt is kijelenti és tudomásul veszi, hogy bár dönthet úgy, hogy nem teszi közzé adatait a WHOIS-adatbázisban, ha az ezzel a döntési lehetőséggel kapcsolatos szabályok változnak, Regisztrátor partnere vagy a Google közzéteheti az Ön domainadatait az általa szükségesnek látott mértékben. Ön kijelenti, hogy amennyiben másokat jelöl ki arra, hogy bármilyen minőségben eljárjanak Ön helyett, az Ön felelősségi körébe tartozik minden olyan kötelezettség és felelősség, amely az ügynökeinek az Ön domainneve kapcsán végzett tevékenysége során merül fel, és köteles elfogadtatni az ügynökeivel ezeket a feltételeket, valamint a Regisztrátor partner általános szerződési feltételeit. A Google fenntartja a jogot bármely olyan domainnév regisztrálásának elutasítására vagy megszakítására, amely sérti a Google Workspace elfogadható használatra vonatkozó irányelveit, melyeket a https://workspace.google.com/terms/use_policy.html oldalon vagy a Google által megadott más URL-címen talál.

  • 2. Módosítások. A Google időről időre végrehajthat gazdaságilag ésszerű módosításokat a Szerződésen. Ha a Google tartalmi változtatást eszközöl a Szerződésben, tájékoztatja róla ügyfeleit (például e-mailben).

  • 3. Számlázás és fizetés. Az Elfogadom gombra kattintva Ön vállalja, hogy egyéves időszakra megvásárolja a Domainszolgáltatást a Google-tól. A Domainszolgáltatásért hitelkártyával, bankkártyával vagy a megrendelőlapon megadott bármely más fizetési móddal fizethet. A Google a domainnev(ek)et azt követően regisztrálja, hogy jóváhagyta a választott fizetési módot, de csak annak a hónapnak a végén számlázza ki a megfelelő összeget, amelyben a domainnev(ek)et vásárolta. Minden díj amerikai dollárban értendő, hacsak a megrendelőlapon másként nem szerepel. A regisztráció során vagy a Domainszolgáltatáson keresztül automatikusan megújíthatja domainnevét vagy domainneveit. Ha ezt a beállítást választja, akkor a Domainszolgáltatás az éves időszak végén automatikusan megújul egy további egyéves időszakra, a Google pedig az adott fizetés esedékességekor számlázza ki az akkor érvényes díjat a megújításért. Minden fizetés véglegesnek tekintendő, így a Google nem foglalkozik díjvisszatérítéssel.

  • 4. Domainrekordok. Ön felhatalmazza a Google-t arra, hogy levelezzen az Ön nevében az Ön Regisztráló partnerével vagy partnereivel, és hogy módosításokat hajtson végre az Ön Regisztráló partnernél tárolt rekordjaiban a Domainszolgáltatás működésének elősegítése érdekében. Ön felhatalmazza a Google-t arra, hogy saját belátása szerint a Google legyen a Domainszolgáltatás technikai, számlázási vagy egyéb kapcsolattartója.

  • 5. Átruházás. Ön tudomásul veszi, hogy a Google saját kizárólagos hatáskörében bármikor megváltoztathatja Regisztráló partnereit, illetve úgy dönthet, hogy maga nyújt ilyen domainnév-regisztrációs szolgáltatást. Ilyen változás kapcsán a Google-nak jogában áll, hogy megváltoztassa az Ön Regisztráló partnerét. Ön felhatalmazza a Google-t arra, hogy a Regisztráló ügynökeként járjon el korlátozottan, az ilyen változtatás kérelmezése során, illetve az ehhez szükséges űrlapok és szerződések kitöltése közben. Ön arra is felhatalmazza a Google-t, hogy korlátozott ideig a Google legyen az Ön domainneveinek átvitele során az Ön domainneveinek adminisztratív kapcsolattartója, és kitöltse a szükséges űrlapokat és szerződéseket, majd visszaállítsa a kapcsolattartót.

  • 6. Megszüntetés. A Google az aktuális időszak végén bármilyen okból felmondhatja a Domainszolgáltatást úgy, hogy arról legalább harminc nappal korábban értesíti Önt, azzal a feltétellel, hogy a Domainszolgáltatás azonnali hatállyal felmondható, ha a Google megalapozottan arra a megállapításra jut, hogy (i) az Ön domainneve(i) vagy tevékenységei sértik a Google Workspace elfogadható használatra vonatkozó irányelveit, és (ii) a vonatkozó jogszabályok fényében a Google-nek a jövőben nem célszerű Domaiszolgáltatást nyújtania.

  • 7. A felelősség korlátozása

   • a. A közvetett felelősség korlátozása. A jelen Szerződés értelmében a felek semmilyen esetben nem vonhatják felelősségre a másik felet elmaradt bevételekért, illetve a közvetett, rendkívüli, alkalomszerű, következményes, jelzésértékű vagy büntetőjogi károkért. Ez abban az esetben is érvényes, ha az érintett fél tudott vagy tudhatott volna az ilyen károk lehetőségéről, illetve ha a közvetlen kártérítés nem jelent jogorvoslatot.

   • b. A felelősség mértékének korlátozása. A jelen Szerződés értelmében a felek anyagi felelőssége nem haladhatja meg azt az összeget, amelyet a felelősségvállalásra kötelező eseményt megelőző tizenkét hónapban az ügyfél a Google-nak fizetett.

  • 8. Alkalmazandó jog. A jelen Szerződésre Kalifornia állam törvényei vonatkoznak, kivéve a jogérvényesítés megválasztására vonatkozó szabályokat. A FELEK ELFOGADJÁK A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ VITÁS KÉRDÉSEKBEN A KALIFORNIAI SANTA CLARA MEGYÉBEN TALÁLHATÓ BÍRÓSÁGOK SZEMÉLYES ÉS KIZÁRÓLAGOS ILLETÉKESSÉGÉT.

  • 9. Vis maior. Egyik fél sem vonható felelősségre a hiányos teljesítésért, amennyiben azt az adott fél által nem befolyásolható külső körülmény (például természeti katasztrófa, háború vagy terrorcselekmény, munkafeltételek, állami intézkedés vagy internetes zavar) okozta.

  • 10. A joglemondás kizárása. A jelen Szerződés valamely rendelkezésének be nem tartása nem jelenti a rendelkezésről való lemondást.

  • 11. Elválaszthatóság. Ha a jelen Szereződés bármelyik rendelkezése végrehajthatatlannak bizonyul, a Szerződés minden más rendelkezése érvényes és hatályos marad.

  • 12. Az ügynökségi kapcsolat kizárása. A felek független szerződő felek, és a jelen Szerződésben foglaltak nem eredményeznek ügynökségi, partneri vagy vegyesvállalati kapcsolatot a két fél között.

  • 13. A külső kedvezményezettek kizárása. A jelen Szerződésnek nincsenek a két félen kívüli kedvezményezettjei.

  • 14. "Equity" szerinti jogorvoslat. A jelen Szerződésben foglaltak nem korlátozzák a felek "equity" szerinti jogorvoslatra való lehetőségét.

  • 15. Teljes szerződés. A jelen Szerződés a benne hivatkozott dokumentumokkal együtt a feleknek a Szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodása, és az érintett tárgyra vonatkozó minden korábbi vagy egyidejű szerződést felvált.

  • 16. Egymásnak ellentmondó feltételek. Ha mind ezt a szerződést, mind a Google Domeinnevek Általános Szerződési Feltételeit (https://domains.google.com/tos) elfogadta, és a kettőben ellentmondó feltételek szerepelnek, a jelen szerződésben foglaltak lesznek érvényesek.