Domainregisztrációs feltételek

 • A jelen domainregisztrációs feltételek az Ön és a Google mint felek között létrejövő szerződés (a „Szerződés”) feltételeit képezik. A „Google” fogalmát a következő weboldalon meghatározott értelemben használjuk: https://cloud.google.com/terms/google-entity. A jelen Szerződés a domainregisztrációs szolgáltatás („Domainszolgáltatás”) Ön általi, a Google felületén keresztül történő megvásárlását szabályozza. A Domainszolgáltatás használatával olyan külső domainnév-regisztrátorokon keresztül regisztrálhat domainnev(ek)et, amelyek szerződéses kapcsolatban állnak a Google-lal („Regisztrátor partnerek”). A Google szerepe az ilyen regisztrációk esetén főként abban merül ki, hogy Regisztrátor partnert ajánl fel Önnek, valamint segítséget nyújt abban, hogy Ön regisztrálja a domainnevét vagy -neveit a Regisztrátor partnernél, és beállítsa a megfelelő Google-szolgáltatásokat az adott Regisztrátor partneren keresztül. A Google a Regisztrátor partnerek körét saját hatáskörében időről időre módosíthatja. Ha regisztrálni szeretne egy domainnevet egy Regisztrátor partnernél, el kell fogadnia az adott Regisztrátor partner feltételeit. Ön tudomásul veszi, hogy külön szerződés áll fenn Ön és a Regisztrátor partner között, és hogy Ön a felelős a szerződésben megállapított minden felelősség, kötelezettség és díj tekintetében. A domainnév-regisztrációhoz kötődő minden problémával, legyen az a rendelkezésre állással, a karbantartással vagy más támogatási kérdéssel kapcsolatos, a Regisztrátor partnerhez kell fordulnia, és nem a Google-hoz.

  • 1. Regisztráció. Ön tudomásul veszi, hogy a domainnevének vagy domainneveinek Ön a regisztrálója az ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) által meghatározott feltételek szerint. Ön vállalja, hogy betartja a domainnevére vagy domainneveire vonatkozó ICANN-szabályokat és -irányelveket, és aláveti magát az ICANN egységes vitarendezési folyamatának. Ön kötelezi magát arra, hogy benyújtja és szükség esetén módosítja regisztrációs – így például a regisztrációban illetékes kapcsolattartóra és a további kapcsolattartókra vonatkozó – adatait, hogy ezek az adatok mindig pontosak és teljesek legyenek. Ön azt is kijelenti és tudomásul veszi, hogy bár dönthet úgy, hogy nem teszi közzé adatait a WHOIS-adatbázisban, ha az ezzel a döntési lehetőséggel kapcsolatos szabályok változnak, Regisztrátor partnere vagy a Google közzéteheti az Ön domainadatait az általa szükségesnek tartott mértékben. Ön kijelenti, hogy amennyiben másokat jelöl ki arra, hogy bármilyen minőségben eljárjanak Ön helyett, az Ön felelősségi körébe tartozik minden olyan kötelezettség és felelősség, amely az ügynökeinek az Ön domainneve kapcsán végzett tevékenysége során merül fel, és köteles elfogadtatni az ügynökeivel ezeket a feltételeket, valamint a Regisztrátor partner általános szerződési feltételeit. A Google fenntartja magának a jogot arra, hogy elutasítson bármely olyan domainnevet, amely a Google Workspace elfogadható használatra vonatkozó irányelveibe ütközik.

  • 2. Módosítások. A Google esetenként végrehajthat gazdaságilag észszerű módosításokat a Google Workspace elfogadható használatra vonatkozó irányelvein. Ha a Google lényegi változtatást eszközöl a Google Workspace elfogadható használatra vonatkozó irányelveiben, tájékoztatja róla az ügyfeleit (például e-mailben).

  • 3. Számlázás és fizetés Az Elfogadom gombra kattintva Ön vállalja, hogy egyéves időszakra megvásárolja a Domainszolgáltatást a Google-tól. A Domainszolgáltatásért hitelkártyával, bankkártyával vagy a megrendelőlapon megadott bármely más fizetési módon fizethet. A Google a domainnev(ek)et azt követően regisztrálja, hogy jóváhagyta a választott fizetési módot, de csak annak a hónapnak a végén számlázza ki a megfelelő összeget, amelyben Ön a domainnev(ek)et vásárolta. Minden díj amerikai dollárban értendő, hacsak a megrendelőlapon másként nem szerepel. A regisztráció során vagy a Domainszolgáltatáson keresztül automatikusan megújíthatja domainnevét vagy domainneveit. Ha ezt a beállítást választja, akkor a Domainszolgáltatás az éves időszak végén automatikusan megújul egy további egyéves időszakra, a Google pedig az adott fizetés esedékességekor számlázza ki az akkor érvényes díjat a megújításért. Minden fizetés véglegesnek tekintendő. A Google semmilyen díjat nem térít vissza.

  • 4. Domainrekordok. Ön felhatalmazza a Google-t arra, hogy levelezzen az Ön nevében az Ön Regisztrátor partnerével vagy partnereivel, és hogy módosításokat hajtson végre az Ön Regisztrátor partnernél tárolt rekordjaiban a Domainszolgáltatás működésének lehetővé tétele érdekében. Ön felhatalmazza a Google-t arra, hogy saját belátása szerint a Google legyen a Domainszolgáltatás technikai, számlázási vagy egyéb kapcsolattartója.

  • 5. Átadás. Ön tudomásul veszi, hogy a Google saját kizárólagos hatáskörében bármikor megváltoztathatja Regisztrátor partnereinek körét, illetve úgy is dönthet, hogy maga nyújt ilyen domainnév-regisztrációs szolgáltatást. Ilyen változás kapcsán a Google-nak jogában áll, hogy megváltoztassa az Ön Regisztrátor partnerét. Ön felhatalmazza a Google-t arra, hogy korlátozott módon a Regisztrátor ügynökeként eljárjon az ilyen változtatás kérelmezése során, illetve az ehhez szükséges űrlapok és szerződések kitöltése közben. Ön felhatalmazza a Google-t, hogy adminisztrációs kapcsolattartóvá váljon kizárólag az Ön domainneve(i) átruházásának, illetve az ehhez szükséges űrlapok és szerződések kitöltésének céljára, majd visszaállítsa a kapcsolattartót.

  • 6. Megszüntetés A Google az aktuális időszak végén bármilyen okból felmondhatja a Domainszolgáltatást úgy, hogy arról legalább harminc nappal korábban értesíti Önt, azzal a feltétellel, hogy a Domainszolgáltatás azonnali hatállyal felmondható, ha a Google megalapozottan arra a megállapításra jut, hogy (i) a domain domainneve(i) vagy tevékenységei sértik a Google Workspace elfogadható használatra vonatkozó irányelveit, és (ii) a vonatkozó jogszabályok fényében a jövőben nem célszerű Domaiszolgáltatást nyújtania.

  • 7. A felelősség korlátozása

   • 7.1. A jelen Szerződésben semmi sem zárja ki és nem korlátozza a felek felelősségét a következő esetekben: (a) bármelyik fél, illetve alárendeltjei, ügynökei vagy alkalmazottai hanyagságából bekövetkezett haláleset vagy személyi sérülés; illetve (b) csalás vagy csalárd megtévesztés.

   • 7.2. A jelen Szerződés értelmében egyik fél sem felelős a másik fél által elszenvedett rendkívüli, közvetett vagy következményes károkért (legyenek azok szerződésen belüli, kívüli vagy egyéb károkozás következményei), attól függetlenül, hogy a felek a Szerződés időpontjában előre láthatták-e a károkat.

   • 7.3. Mindkét fél (szerződésen belüli, kívüli vagy egyéb károkozásért való) felelőssége a jelen Szerződés értelmében bármely eseménnyel vagy eseménysorozattal kapcsolatban a következőkre korlátozódik: (a) az eseményt vagy egymáshoz kapcsolódó események közül az első eseményt közvetlenül megelőző 12 hónapban az Ügyfél által a jelen Szerződés értelmében fizetett vagy fizetendő teljes összeg 125%-a; vagy (b) 25 000 GBP-nek megfelelő összeg (amelyik nagyobb).

  • 8. Alkalmazandó jog.

   • 8.1. A jelen Szerződés és a vele, illetve a tárgyával vagy a megfogalmazásával kapcsolatos bármiféle (szerződésen belüli vagy kívüli) vita („Vita”) az angol törvények hatálya alá tartozik.

   • 8.2. Minden Vitát választottbírósági eljárásra kell bocsátani, és választottbírósági eljáráson keresztül kell jogerősen rendezni a Londoni Nemzetközi Választottbíróság szabályai szerint, amely szabályok a jelen hivatkozással a Szerződés részének minősülnek. A választott bírák száma három. A választottbírósági eljárás székhelye vagy helyszíne az angliai London. A választottbírósági eljárás nyelve az angol.

   • 8.3 A jelen 8. szakasz nem sértheti a felek azon jogát, hogy bármely illetékes joghatóság bíróságához fordulhassanak rendkívüli, ideiglenes vagy tiltó jogorvoslatért (összefoglaló néven „Ideiglenes jogorvoslat”). Azon eseteket kivéve, amikor az Ügyfél bejegyzett székhelye vagy tevékenységének telephelye Oroszországban vagy Ukrajnában található, az ilyen Ideiglenes jogorvoslat választottbírósági felülvizsgálat tárgyát képezi, és az azt követő ítélet hatálya alá tartozik, ezért az Ideiglenes jogorvoslattal kapcsolatos minden vitát a választottbíróság dönt el.

  • 9. Vis major. Egyik fél sem tehető felelőssé a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének elmulasztása vagy elhalasztása miatt, ha a teljesítés meghiúsulását vagy elhalasztását az adott fél észszerű hatáskörén kívül eső körülmény okozza.

  • 10. A joglemondás kizárása. A Szerződés bármely rendelkezésének be nem tartatása nem jelenti az adott (vagy más) jogról vagy jogorvoslatról való lemondást.

  • 11. Érvényességi záradék. Ha a jelen Szerződés bármely pontja (vagy alpontja) érvénytelennek, törvényellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az adott pont többi része (ha van ilyen), valamint a Szerződés többi pontja továbbra is hatályos marad.

  • 12. Az ügynökségi kapcsolat kizárása. A felek független szerződő felek. A jelen Szerződésben foglaltak nem eredményeznek ügynökségi, társulási vagy vegyesvállalati kapcsolatot a két fél között.

  • 13. Harmadik fél kedvezményezettek kizárása. A jelen Szerződésben foglaltak nem teremtenek jogokat és előnyöket más személyek számára, illetve nem ruháznak fel jogokkal más személyeket a két szerződő félen kívül.

  • 14. „Equity” szerinti jogorvoslat. A jelen Szerződésben foglaltak nem korlátozzák a felek „equity” szerinti jogorvoslatra való lehetőségét.

  • 15. Teljes szerződés. A jelen Szerződés a benne hivatkozott dokumentumokkal együtt a feleknek a Szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodása, és felvált az érintett tárgyra vonatkozó minden korábbi szerződést.

  • 16. Egymásnak ellentmondó feltételek. Ha Ön elfogadta mind a jelen Szerződést, mind a Google Domains Általános Szerződési feltételeit (https://domains.google.com/tos, „Google Domains ÁSZF”), és ellentmondás mutatkozik a jelen Szerződés és a Google Domains ÁSZF valamely rendelkezése között, akkor a jelen Szerződés rendelkezése az irányadó.