Google Voice – Regionális feltételek

 • 1. Alkalmazhatóság és a szerződésben használt kifejezések meghatározása

  A Regionális feltételek (az egyes országokra vonatkozó függelékekkel együtt) a Szolgáltatásspecifikus feltételek részét képezik, és kizárólag a Google Voice szolgáltatásnak az alább felsorolt országokban található végfelhasználók számára való biztosítására vonatkoznak:

  • Belgium
  • Kanada
  • Dánia
  • Franciaország
  • Németország
  • Írország
  • Olaszország
  • Hollandia
  • Portugália
  • Spanyolország
  • Svédország
  • Svájc
  • Egyesült Királyság
 • (a „Szolgáltatási országok”, egyenként „Szolgáltatási ország”)

  A jelen Regionális feltételekben használt, de ott nem definiált, nagy kezdőbetűvel írt kifejezések jelentését a Szolgáltatásspecifikus feltételek vagy a Szerződés más része ismerteti.

  A jelen Regionális feltételek és más, URL-címeken elérhető, a Google Voice-ra vonatkozó Feltételek közötti ellentmondás esetén a Regionális feltételek tekintendők mérvadónak.

 • 2. Szolgáltatásminőség

  A GTSP a Google Voice szolgáltatást a szolgáltatásiszint-szerződésnek megfelelően fogja biztosítani.

 • 3. Hálózati biztonság és hálózatkezelés

  A GTSP technikai és szervezeti lépéseket fog bevezetni és fenntartani a biztonsági incidensek megakadályozása, kezelése és enyhítése érdekében, valamint abból a célból, hogy kezelje a hálózatai kapacitását, A felhőbeli adatfeldolgozásról szóló kiegészítésben és a Szerződés más részeiben foglaltaknak megfelelően.

 • 4. Segélyhívások

  A segélyhívó számokhoz való hozzáférést és a rájuk vonatkozó korlátozásokat a Szolgáltatásspecifikus feltételek 7.8 szakasza (Segélyhívó szolgálatok) ismerteti.

  Az egyes Szolgáltatási országok nemzeti segélyhívó számai a következők:

  Ország Segélyhívó számok
  Belgium 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 116, 117, 119
  Dánia, Hollandia, Svédország 112
  Franciaország 112, 15, 17, 18, 115, 119, 116000, 114, 191, 196, 197, 116117
  Németország 110, 112
  Írország 112, 999
  Olaszország 112, 113, 114, 115, 118
  Portugália 112, 117
  Spanyolország 112, 085, 1006, 061, 062, 080, 091, 092, 016, 065, 116000
  Svájc 112, 117, 118, 143, 144, 147
  Egyesült Királyság 112, 999, 116000
  Kanada 911
  Egyesült Államok 911, 988
 • 5. Panaszkezelés

  A Szerződés tartalmazza azokat az általános szerződési feltételeket, amelyek teljesítése esetén az Ügyfél terméktámogatást kap a Google Voice szolgáltatáshoz, a Google Workspace-nek a terméktámogatási szolgáltatás használatára vonatkozó irányelvei szerint.

  Ha az Ügyfél nem elégedett a Google Voice-szal, lehetősége van felkeresni a Google Voice Ügyfélszolgálatát a https://support.google.com/a/contact/gsuite_voice_complaints címen. A panasz Google Voice Ügyfélszolgálatához való beküldését követően a csapat erőfeszítéseket fog tenni annak érdekében, hogy 10 munkanapon belül megoldást találjon a problémára. Minden egyes kérdést/panaszt külön veszünk nyilvántartásba, és ezek részleteihez a Google Voice Ügyfélszolgálatának minden tanácsadója hozzáfér. Ha a panaszra 10 munkanapon belül nem sikerül megoldást találni, a Google Voice Ügyfélszolgálata tájékoztatni fogja, hogy milyen további lépésekkel juthat előrébb a panaszával kapcsolatban. A csapat a panasz megoldásáról értesíteni fogja az Ügyfelet. A panaszok részleteit a megoldásuktól számított legalább egy évig megőrizzük.

  Ha a fent ismertetett panaszkezelési folyamat végén az Ügyfél úgy véli, hogy nem megfelelően kezelték a panaszát, az Ügyfélnek jogában áll a vitás kérdéssel kapcsolatban a helyi ombudsmani szolgálathoz fordulni egy vagy több Szolgáltatási országban.

  Ha az Ügyfél egy ilyen ombudsmani szolgálathoz fordul, az semmilyen kedvezőtlen hatással nincs a Szerződés (és így a Szolgáltatásspecifikus feltételek) hatálya alá tartozó vitarendezési eljárásokra.

  Alább megtalálja az egyes Szolgáltatási országok ombudsmani szolgálatának elérhetőségi adatait:

  Ország Ombudsmani szolgálatok
  Belgium Francia nyelven: Service de médiation pour les télécommunications Boulevard Roi Albert II 8 boîte 3 1000 Bruxelles Tel.: 02 223 06 06 – Fax: 02 219 77 88 E-mail: plaintes@mediateurtelecom.be

  Holland, angol vagy német nyelven: Ombudsdienst voor Telecommunicatie Koning Albert II-laan 8 bus 3 1000 Brussel Tel.: 02-223 09 09 – Fax: 02-219 86 59 E-mail: klachten@ombudsmantelecom.be

  Az interneten (több nyelven): https://www.ombudsmantelecom.be

  Dánia Danish Business Authority Langelinie Allé 17 2100 Copenhagen Denmark Telefon: +45 35 29 10 00 E-mail: erst@erst.dk
  Franciaország Lásd a 2. függelék 1. bekezdését (A Google Voice kiegészítő feltételei Franciaországban)
  Írország ComReg vitarendezési szolgálat Írországban: https://www.comreg.ie/queries-complaints/phone/
  Olaszország Lásd a 6. függelék 1. bekezdését (A Google Voice kiegészítő feltételei Olaszországban)
  Hollandia Authority for Consumers and Markets PO Box 16326 2500 BH The Hague The Netherlands Telefon: +31 70 7222 000
  Portugália ANACOM Av. José Malhoa, 12 1099-017 Lisbon Telefon: 800 206 665 E-mail: info@anacom.pt
  Spanyolország Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones Secretaría de Estado para el Avance Digital. Sede central: P. de la Castellana, 162. 28071 - Madrid Telefon: 911 81 40 45 és 901 33 66 99
  Svédország The Swedish Post and Telecom Authority (PTS) Box 5398, SE-102 49 Stockholm, Sweden Telefon: +46 8 678 55 00 E-mail: pts@pts.se
  Svájc Stiftung ombudscom Bundesgasse 26 CH-3011 Bern
  Egyesült Királyság CISAS 70 Fleet Street London EC4Y 1EU Telefon: +44 (0)20 7520 3814 E-mail: cisas@cedr.com Web: www.cedr.com/consumer/cisas

  A bizonyos Szolgáltatási országokban igénybe vehető további specifikus vitarendezési eljárások ismertetése a Függelékekben található.

1. FÜGGELÉK
A GOOGLE VOICE KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEI
DÁNIÁBAN
 • 1. Helyi jogszabályi követelmények

  A Google kifejezetten eltér a 2011. június 23-ai, az elektronikus hírközlő hálózatok és hírközlési szolgáltatások biztosításáról szóló, 715-ös számú végrehajtási rendelet (a „Végrehajtási rendelet”) 9-es, 11-es és 14–15-ös szakaszától, a 16(1) szakasz 2. és 3., illetve (2)–(4) pontjától, valamint 18-as, 19(1)–(4) és 20–21-es szakaszától, a szóban forgó Végrehajtási rendelet 1(4) szakaszának megfelelően.

2. FÜGGELÉK
A GOOGLE VOICE KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEI
FRANCIAORSZÁGBAN
 • 1. Vitás kérdések alternatív rendezése

  A Szerződés Google Voice-hoz kapcsolódó érvényességéből, értelmezéséből, teljesítéséből, nem teljesítéséből vagy felmondásából fakadó vagy azokkal kapcsolatos minden vitás kérdést közvetítésre kell bocsátani a CMAP (Centre for Mediation and Arbitration of Paris, Párizsi Kereskedelmi és Iparkamara – 39, avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris – https://www.cmap.fr/) közvetítési szabályainak megfelelően, amelyeket a felek magukra nézve kötelezőnek fogadnak el, és abban az esetben, ha így sem jutnak megegyezésre, elismerik a Szerződésben meghatározott bíróságok hatáskörét és illetékességét.

 • 2. Számhordozás

  A Szolgáltatásspecifikus feltételek 7.5(b)(ii) (Számhordozás a Google Voice szolgáltatásból) és 7.5(b)(iii) (Az Ügyfél kötelezettségei) szakaszának rendelkezései ellenére azokban az esetekben, amikor a francia telefonszámrendszerből szeretne számokat áthordozni, az Ügyfélnek nem keletkezik díjfizetési kötelezettsége a GTSP felé a számoknak az Ügyfél új szolgáltatójához való áthordozása után.

3. FÜGGELÉK
A GOOGLE VOICE KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEI
SPANYOLORSZÁGBAN
 • 1. Kártérítés a Szolgáltatásiszint-szerződés alapján

  Ha a GTSP nem teljesíti a Szolgáltatásiszint-szerződés feltételeit, akkor az Ügyfél kérése esetén a GTSP minden olyan visszatérítést biztosítani fog az Ügyfélnek, amelyre jogszabály kötelezi. Az ilyen visszatérítések semmilyen kedvezőtlen hatással nem lesznek a Szolgáltatásiszint-szerződésben ismertetett más jogorvoslatokra.

4. FÜGGELÉK
A GOOGLE VOICE KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEI
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN
 • 1. Gyakorlati panaszkezelési szabályzat kisvállalkozó ügyfeleknek

  Ez a Függelék a „Kisvállalkozó ügyfelekre” vonatkozik, azaz azokra az Ügyfelekre, akik az Egyesült Királyságban legfeljebb tíz dolgozót (akár alkalmazottként, akár önkéntesként vagy más formában) alkalmazó vállalkozást működtetnek, de ezt nem szabályozott kommunikációs szolgáltatóként teszik.

  Panaszt a Google Voice ügyfélszolgálatán keresztül nyújthat be a https://support.google.com/a/contact/gsuite_voice_complaints címen.

  Jogában áll, hogy a panaszaival az ombudsmani szolgálathoz forduljon (az elérhetőségi adatokat az 5. szakaszban találja), amennyiben:

  (i) teljesül a következő három feltétel: (a) a GTSP tájékoztatta a panasz kivizsgálásának eredményéről; (b) Ön tájékoztatta a GTSP-t arról, hogy az általa javasolt eredmény nem nyújt kielégítő megoldást a panaszban foglalt problémára; és (c) a GTSP-nek nem áll szándékában további lépéseket tenni annak érdekében, hogy az Ön számára kielégítő, eltérő eredménnyel járó megoldást találjon; vagy

  (ii) a panaszra az első beérkezésétől számított 8 héten belül sem érkezik megoldás.

5. FÜGGELÉK
A GOOGLE VOICE KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEI
KANADÁBAN
 • 1. A 911-es segélyhívó szám felhívása

  a. Hívásátirányítás. Kanadában a 911-es számra irányuló Google Voice-hívások a hívást indító Végfelhasználó szolgáltatási címének megfelelő, segélyhívásokat fogadó központ helyett egy nemzeti telefonos segélyhívó központba lesznek irányítva.

  b. Korlátok. A Google Voice nem támogatja a privátkapcsolat-jelző kézbesítését a Végfelhasználó általi meghívása esetén; továbbá nem támogatja a hívóvonal-azonosítás automatizált, univerzális, hívásonkénti letiltását; a jogosult Végfelhasználók vonalankénti hívásletiltásának biztosítását; a letiltott számok visszahívásának tiltását, valamint az univerzális híváskövetés biztosítását. A 911-es számra irányuló segélyhívásokra vonatkozó szolgáltatásleírásokat és korlátozásokat a Szolgáltatásspecifikus feltételek 7.8 szakasza (Segélyhívó szolgálatok) ismerteti.

6. FÜGGELÉK
A GOOGLE VOICE KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEI
OLASZORSZÁGBAN
 • 1. Vitás kérdések alternatív rendezése

  Az Ügyfél igénybe veheti az Olasz Kommunikációs Szabályozási Hatóság (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – „AgCom”) által hozott 353/19/CONS számú döntése alapján biztosított vitarendezési eljárásokat a területileg illetékes Regionális Kommunikációs Bizottsághoz (Comitato Regionale per le Comunicazioni – „Co.re.com.”) vagy az AgCom-hoz (Cím: Centro Direzionale, Isola B5 – 80143 Napoli, Tel.: 0817507111, Fax: 0817507616) fordulva.