Google Workspace az Oktatásban (Online) Szerződés

Utoljára módosítva: 2020. december 21. |

Ha Ön ennek a Szerződésnek egy fizikai (offline) formáját írta alá azonos Google Workspace az Oktatásban Fiókhoz tartozó Google Workspace az Oktatásban Szolgáltatások használata érdekében, ebben az esetben a feltételek Önre nem vonatkoznak, és a fizikai formában aláírt (offline) feltételek szabályozzák az Ön Google Workspace az Oktatásban Szolgáltatások használatát.

Ha az Ön számlázási fiókja Indiában van, kérjük, tekintse meg ezeket az Általános Szerződési Feltételeket, amelyek az Ön Google Workspace az Oktatásban használatára vonatkoznak.

Ha az Ön számlázási fiókja Brazíliában van, kérjük, tekintse meg ezeket az Általános Szerződési Feltételeket, amelyek az Ön Google Workspace az Oktatásban használatára vonatkoznak.

Se a sua conta para faturamento é no Brasil, por gentileza veja o Termos de Serviço, que será o Termo aplicável à sua utilização da Google Workspace for Education.

お客様の請求先アカウントが日本の場合、お客様のGoogle Workspace for Educationのご利用に対してはこちらの利用規約が適用されます.

Ezt a Google Workspace az Oktatásban Szerződést ( "Szerződés") a Google és az ezt elfogadó szervezet vagy személy ("Ügyfél") köti, és ez szabályozza az Ügyfél Szolgáltatásokhoz való hozzáférését és azok használatát. A "Google" jelentése a https://cloud.google.com/terms/google-entity webhelyen szereplő jelentés.

Ez a Szerződés akkor lép hatályba, amikor az Ügyfél rákattint az elfogadására (a "Hatálybalépés Napja"). Ha Ön a Szerződést az Ügyfél nevében fogadja el, akkor Ön kijelenti és szavatolja, hogy (i) teljes jogi felhatalmazással rendelkezik arra, hogy kötelezze az Ügyfelet a jelen Szerződésnek megfelelően; (ii) Ön elolvasta és érti ezt a Szerződést; és (iii) Ön az Ügyfél nevében elfogadja ezt a Szerződést.

  • 1. Szolgáltatások Nyújtása.
   • 1.1 Szolgáltatások Használata. Az Időtartam alatt a Google a Szolgáltatásokat a Szerződésnek megfelelően, ideértve az SLA-t is, fogja nyújtani. Az Ügyfél a vonatkozó Megrendelőlap vagy Viszonteladói Megrendelés használatával megrendelt Szolgáltatásokat ezen Szerződésnek megfelelően használhatja.
   • 1.2 Rendszergazdai Vezérlőpult. Az Ügyfélnek hozzáférése lesz a Rendszergazdai Vezérlőpulthoz, amelyen keresztül az Ügyfél a Szolgáltatások használatát kezelheti.
   • 1.3 Fiókok; Megerősítés a Szolgáltatások Használata Érdekében.
    • (a) Fiókok. Az Ügyfélnek Fiókkal kell rendelkeznie a Szolgáltatások használatához, és felelős a Fiók létrehozása érdekében nyújtott információkért, a Fiókhoz tartozó jelszavak biztonságáért és a Fiók bármilyen használatáért. A Google nem köteles több fiókot biztosítani az Ügyfélnek.
    • (b) Megerősítés a Szolgáltatások Használata Érdekében. A Szolgáltatások használatához az Ügyfélnek egy Domain E-mail Címet vagy egy Domain Nevet kell megerősítenie. Ha az Ügyfélnek nincs érvényes engedélye a Domain E-mail Cím használatára, vagy nem tulajdonosa vagy kezelője a Domain Névnek, akkor a Google nem lesz köteles az Ügyfél számára biztosítani a Szolgáltatásokat, és értesítés nélkül törölheti a Fiókot.
   • 1.4 Beépített Feltételek. Az URL-feltételek, ideértve a Szolgáltatás Specifikus Feltételeket és az Adatfeldolgozásról Szóló Kiegészítést, ezzel a hivatkozással beépülnek a Szerződésbe. Ezenkívül az Ügyféltől követelhető - kizárólag technikai vagy működési okokból -, hogy az Adatfeldolgozásról Szóló Kiegészítést a Rendszergazdai Vezérlőpulton keresztül fogadja el, de az ilyen elfogadás nem befolyásolja a felek jelen Szerződésben vagy az Adatfeldolgozásról Szóló Kiegészítésben leírt jogait vagy kötelezettségeit.
   • 1.5 Módosítások.
    • (a) A Szolgáltatásokat Érintő Módosítások. A Google időről időre üzletileg észszerű változtatásokat hajthat végre a Szolgáltatásokban. A Google tájékoztatja az Ügyfelet, ha a Google olyan lényeges változtatást hajt végre a Szolgáltatásokban, amely jelentős hatással van a Szolgáltatások Ügyfél általi használatára, és ha az Ügyfél feliratkozott a Google-nél, hogy tájékoztatást kapjon az ilyen változásról.
    • (b) A Szerződést Érintő Módosítások. A Google időről időre megváltoztathatja a jelen Szerződés feltételeit, és az ilyen változásokat a https://workspace.google.com/intl/hu/terms/education_terms.html oldalon teszi közzé. Ezek a változások csak az Ügyfél következő Megrendelési Időszakának kezdetén lépnek hatályba, amikor is az Ügyfél által a Szolgáltatások további használata a módosítások elfogadásának minősül. Ez az 1.5 szakasz (b) pont (A Szerződést Érintő Módosítások) nem vonatkozik az URL-feltételek módosításaira.
    • (c) Az URL-feltételeket Érintő Módosítások (ide nem értve az Adatfeldolgozásról Szóló Kiegészítést). A Google időről időre megváltoztathatja az URL-feltételeket, és bármely, lényeges változásról értesíti az Ügyfelet. A Google értesítheti az Ügyfelet az SLA lényeges változásairól a vonatkozó SLA weboldalon keresztül. Az URL-feltételek lényeges változásai az értesítés megadását követő 30 nap elteltével lépnek hatályba, kivéve (i) az SLA érdemileg hátrányos változtatásait, ezek az értesítés küldését követő 90 nap elteltével lépnek hatályba, és (ii) az új Szolgáltatásokra vagy funkcionalitásra vonatkozó változtatásokat, amelyek azonnal hatályba lépnek. Ez az 1.5 szakasz (c) pont (Az URL-feltételeket Érintő Módosítások (ide nem értve az Adatfeldolgozásról Szóló Kiegészítést)) nem vonatkozik az Adatfeldolgozásról Szóló Kiegészítés változásaira.
    • (d) Az Adatfeldolgozásról Szóló Kiegészítést Érintő Módosítások. A Google csak akkor változtathatja meg az Adatfeldolgozásról Szóló Kiegészítést, ha az ilyen változtatás a jogszabályoknak, az alkalmazandó szabályozásnak, bírósági döntésnek vagy kormányzati szabályozó szerv vagy hatóság által kiadott útmutatásnak való megfelelés érdekében szükséges, ha ezt a változtatást kifejezetten megengedi Adatfeldolgozásról Szóló Kiegészítés, vagy ha az ilyen változtatás:
     • (i) üzletileg észszerű;
     • (ii) nem vezet a Szolgáltatások általános biztonságának a csökkenéséhez;
     • (iii) az Adatfeldolgozásról Szóló Kiegészítés “Adatfeldolgozás Köre” szakaszában írt “Ügyfél Személyes Adatok” Google általi kezelésének körét nem bővíti vagy nem távolít el bármilyen, ezekre vonatkozó korlátozást; és
     • (iv) egyébiránt nincs hátrányos hatással az Ügyfelet az Adatfeldolgozásról Szóló Kiegészítés alapján megillető jogokra.
    • Ha a Google lényeges változtatást eszközöl az Adatfeldolgozásról Szóló Kiegészítésben a jelen 1.5 szakasz (d) pont (Az Adatfeldolgozásról Szóló Kiegészítést Érintő Módosítások) szerint, a Google a változást az Adatfeldolgozásról Szóló Kiegészítést tartalmazó weboldalon teszi közzé.
    • (e) Az Alapszolgáltatások Megszüntetése. A Google legalább 12 hónappal azelőtt értesíti az Ügyfelet, hogy bármely Alapszolgáltatást (vagy a kapcsolódó lényeges funkcionalitást) megszüntetne, hacsak a Google nem helyettesíti az ilyen megszűnt Alapszolgáltatást vagy funkcionalitást egy lényegében hasonló Alapszolgáltatással vagy funkcionalitással. Semmi ebben az 1.5 szakasz (e) pontban (Az Alapszolgáltatások Megszüntetése) nem korlátozza a Google azon lehetőségét, hogy az alkalmazandó jogszabályoknak való megfeleléshez, a lényeges biztonsági kockázatok kezeléséhez vagy a jelentős gazdasági vagy mérvadó technikai terhek elkerüléséhez szükséges változtatásokat végrehajtsa. Ez az 1.5 szakasz (e) pont (Az Alapszolgáltatások Megszüntetése) nem vonatkozik az Egyéb Szolgáltatásokra vagy az általános rendelkezésre állás előtti Szolgáltatásokra, ajánlatokra vagy funkcionalitásra.
  • 2. Fizetési Feltételek. Ha bármely, Ügyfél által használt Szolgáltatásra Díjak vonatkoznak, akkor ezekre a Szolgáltatásokra e 2. szakasz (Fizetési Feltételek) rendelkezései vonatkoznak.
   • 2.1 Használat Mérés és Számlázási Opciók. A Megrendelőlapnak megfelelően a Számlázás Kezdő Napján vagy azt követően a Google előre kiszámlázza az Ügyfélnek a Havi Díjat vagy az Éves Díjat. A Google a mérőeszközeit használja annak meghatározására, hogy az Ügyfél milyen mértékben használja a Szolgáltatásokat, és a Google ezen meghatározása a Díjak kiszámítása céljából véglegesnek minősül.
   • 2.2 Fizetés. Az Ügyfél minden Díjat a számlán feltüntetett pénznemben fizet meg. Minden Díj a számla keltét követő 30 nappal válik esedékessé. A Google nem köteles több számlát kibocsátani. Az átutalással történő fizetésnek tartalmaznia kell a Google által megadott banki információkat.
   • 2.3 Adók.
    • (a) Az Ügyfél felelős az esetleges Adókért, és az Adók bárminemű levonása nélkül fizet a Google-nek a Szolgáltatásokért. Ha a Google köteles bármilyen Adót beszedni vagy megfizetni, akkor az Adókat az Ügyfélnek kiszámlázza, és az Ügyfél ezeket az Adókat a Google-nek megfizeti, hacsak az Ügyfél nem nyújt a Google-nek egy alkalmas és érvényes adómentességi igazolást.
    • (b) Az Ügyfél bármely olyan alkalmazandó adóazonosító információt megad a Google-nek, amelyre a Google-nek az alkalmazandó jogszabályok alapján szüksége lehet annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen az alkalmazandó adójogi szabályoknak és az illetékes hatóságoknak. Az Ügyfél felelős azért, hogy megfizessen (vagy megtérítsen a Google-nek) bármely adót, kamatot, büntetést vagy bírságot, amely az Ügyfél téves nyilatkozatából ered.
   • 2.4 Fizetési Viták. Bármely fizetési vitát a fizetési határidő lejárta előtt kell jelezni. Ha a felek megállapítják, hogy bizonyos számlázási pontatlanságok a Google-nek tulajdoníthatók, a Google nem javított számlát, hanem jóváírási emlékeztetőt állít ki, amely az érintett számlában lévő téves összeget határozza meg. Ha egy vitatott számlát még nem fizettek ki, a Google a vitatott számlára alkalmazza a jóváírási emlékeztetőben foglalt összeget, és az Ügyfélnek az azon számla szerint esedékes nettó összeget kell megfizetnie. A jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem kötelezi a Google-t arra, hogy hitelt nyújtson bármelyik félnek.
   • 2.5 Késedelmes Fizetések; Felfüggesztés. Az elkésett fizetésekért havi 1,5% kamat (vagy a jogszerűen számítható legmagasabb mérték, amennyiben az alacsonyabb) számítható fel az esedékesség napjától addig, ameddig az elmaradás teljes mértékben megfizetésre nem kerül. Az Ügyfél felelős minden észszerű kiadásért (ideértve az ügyvédi díjakat is), amelyek a Google oldalán az ilyen késedelmes összegek beszedése miatt merültek fel. Továbbá, ha az Ügyfél késedelmesen fizetett a Szolgáltatásokért, a Google szerződésszegés miatt Felfüggesztheti a Szolgáltatásokat vagy felmondhatja a Szerződést a 8.3 szakasz (Felmondás A Szerződés Megszegése Miatt) alapján.
   • 2.6 Megrendelési Számra Nincs Szükség. Az Ügyfél köteles megfizetni az összes alkalmazandó Díjat anélkül, hogy a Google a számláján (vagy máshol) megadna egy megrendelési számot.
   • 2.7 Ár Felülvizsgálatok. A Google bármikor megváltoztathatja az Árakat, hacsak egy kiegészítés vagy a Megrendelőlap kifejezetten másként nem rendelkezik. A Google minden változásról legalább 30 nappal korábban értesíti az Ügyfelet. Az Ügyfélre vonatkozó Árak a 30 napos időszak után az Ügyfél következő Megrendelési Időszakának kezdetén változnak.
  • 3. Az Ügyfél Kötelezettségei.
   • 3.1 Megengedett Használatok. A Szolgáltatások használata jelen Szerződés alapján csak a következő szervezetek számára engedélyezett: (a) non-profit oktatási intézmények, amelyek megfelelnek a https://support.google.com/a/answer/134628?hl=hu vagy egy jogutód URL oldalon közölt feltételeknek és (b) más non-profit szervezetek (a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint).
   • 3.2 Megfelelés. Az Ügyfél (a) biztosítja, hogy a Szolgáltatások általa és Végfelhasználói általi használata megfelel a Szerződésnek, (b) üzletileg észszerű erőfeszítéseket tesz a Szolgáltatások bármely illetéktelen használatának vagy az azokhoz való illetéktelen hozzáférésnek a megakadályozása és a megszüntetése érdekében, és (c) azonnal értesíti a Google-t, ha az Ügyfél tudomást szerez a Szolgáltatások, a Fiók vagy az Ügyfél jelszavának illetéktelen használatáról vagy azokhoz való hozzáférésről. A Google fenntartja a jogot, hogy kivizsgálja az AUP bármely esetleges, Ügyfél általi megsértését, amely magában foglalhatja az Ügyféladatok ellenőrzését is.
   • 3.3 Adatvédelem. Az Ügyfél felelős minden hozzájárulásáért és értesítésért, amely szükséges (a) a Szolgáltatások Ügyfél általi használatához és átvételéhez, és (b) a Szerződésnek megfelelően az Ügyfél által átadott adatokhoz (az Ügyféladatokat is ideértve) történő Google általi hozzáféréséhez, tároláshoz és feldolgozáshoz.
   • 3.4 Korlátozások. Az Ügyfél nem fogja, és Végfelhasználóinak sem fogja engedni, hogy ők (a) a Szolgáltatásokat másolják, módosítsák vagy származékos művet hozzanak létre belőlük; (b) visszafejtsék, lebontsák, lefordítsák, szétszedjék, vagy más módon megkíséreljék a Szolgáltatások forráskódjának egy részét vagy egészét kinyerni (kivéve azon mértéket, amilyen mértékben a vonatkozó jog az ilyesfajta korlátozást kifejezetten tiltja); (c) a Szolgáltatások egy részét vagy egészét eladják, továbbértékesítsék, al-licencbe adják, átruházzák vagy terjesszék, vagy (d) hozzáférjenek vagy használják a Szolgáltatásokat (i) Magas Kockázatú Tevékenységek céljából, (ii) AUP-ellenesen, (iii) olyan módon, amely célja bármely vonatkozó Díj elkerülése (ideértve több Ügyfél Fiók létrehozását, hogy azok egyetlen Ügyfél Fiók látszatát keltsék vagy akként viselkedjenek, vagy hogy megkerüljenek Szolgáltatás-specifikus használati limiteket vagy kvótákat); (iv) kriptovaluta bászányatban való részvételre a Google előzetes írásbeli engedélye nélkül; (v) segélyhívások kezdeményezésére vagy fogadására, hacsak a Szolgáltatás Specifikus Feltételek máshogy nem rendelkeznek; (vi) olyan anyagokhoz vagy tevékenységekhez, amelyekre a Nemzetközi Fegyverforgalmi Szabályok (ITAR) vonatkoznak, és amelyet az Egyesült Államok Külügyminisztériuma vezet; (vii) olyan módon, ami az Exportellenőrzési Szabályokat sérti, vagy a megsértésüket okozza, (viii) az Egyesült Államok HIPAA szabályozása alá tartozó egészségügyi adatok átadására, tárolására vagy kezelésére, kivéve, amennyiben egy végrehajtott HIPAA BAA arra engedélyt ad.
   • 3.5 Kiegészítő Termékek. A Google elérhetővé tesz az Ügyfél és a Végfelhasználói számára választható Kiegészítő Termékeket. A Kiegészítő Termékek használatára a Kiegészítő Termék Feltételek vonatkoznak. Az Ügyfél a Rendszergazdai Vezérlőpulton keresztül bármikor engedélyezheti vagy letilthatja a Kiegészítő Termékeket. Az Ügyfél, mielőtt 18 évesnél fiatalabb Végfelhasználók számára engedné, hogy ezekhez a Kiegészítő Termékekhez hozzáférjenek, vagy azokat használják, megszerzi a szülői hozzájárulást a személyes adatok összegyűjtésére és felhasználására minden olyan Kiegészítő Termékben, amelyet az Ügyfél engedélyezni kíván.
   • 3.6 A Szolgáltatások Adminisztrációja. Az Ügyfél a Rendszergazdai Vezérlőpulton keresztül meghatározhat egy vagy több Adminisztrátort, akiknek joguk lesz hozzáférni a Rendszergazdai Fiókokhoz. Az Ügyfél felelős (a) a Végfelhasználói Fiókok és a hozzájuk tartozó jelszavak titkosságának és biztonságának fenntartásáért, és (b) a Végfelhasználói Fiókok bármilyen használatáért. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Google felelőssége nem terjed ki az Ügyfél vagy bármely Végfelhasználó Szolgáltatásai belső kezelésére vagy adminisztrációjára.
   • 3.7 Visszaélések Felügyelete. Az Ügyfél kizárólagos felelőssége az Ügyfél Domain Nevek "visszaélés" és "postmaster" címeire küldött e-mailek figyelése, megválaszolása és más módon történő feldolgozása, de a Google figyelemmel kísérheti az ezekre a címekre küldött e-maileket a Szolgáltatásbeli visszaélések azonosítása érdekében.
   • 3.8 További Végfelhasználói Fiókok Kérése A Megrendelési Időszak Alatt. Az Ügyfél további Végfelhasználói Fiókokat kérhet a Megrendelési Időszak alatt egy kiegészítő Megrendelőlap vagy Viszonteladói Megrendelés formájában, vagy a Rendszergazdai Vezérlőpulton keresztüli rendelés benyújtásával. Az ilyen további Végfelhasználói Fiókoknak arányosított időtartama lesz, amely a vonatkozó Megrendelési Időszak utolsó napján ér véget.
  • 4. Felfüggesztés.
   • 4.1 AUP-sértések. Ha a Google tudomására jut, hogy az Ügyfél vagy a Szolgáltatások bármely Végfelhasználó általi használata megsérti az AUP-t, a Google értesíti az Ügyfelet és megkéri, hogy orvosolja a szabálysértést. Ha az Ügyfél a Google kérésétől számított 24 órán belül nem orvosolja a szabálysértést, akkor a Google a szabálysértés kijavításáig Felfüggesztheti a Szolgáltatások egészének vagy részének az Ügyfél általi használatát. A Szolgáltatások Felfüggesztése magában foglalhatja az AUP-t sértő tartalom eltávolítását vagy megosztásának megszüntetését.
   • 4.2 Más Felfüggesztés. A 4.1. szakasz (AUP-sértések) ellenére a Google azonnal Felfüggesztheti az Ügyfél Szolgáltatásainak egészét vagy egy részét (ideértve az alapul szolgáló Fiók használatát is), ha (a) a Google észszerűen úgy véli, hogy az Ügyfél vagy bármely Végfelhasználó Szolgáltatás-használata hátrányosan befolyásolhatja a Szolgáltatásokat, a Szolgáltatások más ügyfelek vagy azok végfelhasználói általi használatát, vagy a Szolgáltatások nyújtásához használt Google hálózatot vagy szervereket; (b) harmadik személyek jogosulatlan hozzáférését feltételezi a Szolgáltatásokhoz; (c) a Google megalapozottan úgy véli, hogy azonnali Felfüggesztésre van szükség az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás betartása érdekében; vagy (d) az Ügyfél megsérti a 3.4 szakaszt (Korlátozások) vagy a Szolgáltatás Specifikus Feltételeket. A Google minden ilyen Felfüggesztést felold, ha a Felfüggesztést okozó körülmények rendeződtek. Az Ügyfél kérésére a Google a lehető leghamarabb értesíti az Ügyfelet a Felfüggesztés okáról, hacsak az alkalmazandó jogszabály nem tiltja.
  • 5. Szellemi Tulajdonjogok; Ügyféladatok Védelme; Visszajelzés; Márkajelzések Használata a Szolgáltatások Keretében.
   • 5.1 Szellemi Tulajdonjogok. Jelen Szerződés kifejezett rendelkezése hiányában jelen Szerződés nem enged egyik félnek sem semmilyen jogot, sem ráutaló magatartással, sem egyéb módon, a másik fél tartalma, illetve a másik fél bármely szellemi tulajdona tekintetében. A felek viszonylatában az Ügyfél tulajdonát képezi valamennyi Szellemi Tulajdonjog az Ügyféladatok tekintetében, és a Google tulajdonát képezi valamennyi Szellemi Tulajdonjog a Szolgáltatások tekintetében.
   • 5.2 Ügyféladatok Védelme. A Google csak a Szolgáltatások és a TSS Ügyfélnek történő nyújtása érdekében, vagy egyebekben az Ügyfél utasítása alapján fér hozzá vagy használja az Ügyféladatokat. Az előző mondat általános érvényének a korlátozása nélkül, a Google nem kezel Ügyféladatokat Hirdetési célokból vagy a Szolgáltatások keretében történő Hirdetés nyújtása érdekében. A Google az Ügyféladatok védelme érdekében adminisztratív, fizikai és műszaki garanciákat vezetett be és tart fent, erről részletesebb leírás az Adatfeldolgozásról Szóló Kiegészítésben található.
   • 5.3 Ügyfél Visszajelzés. Az Ügyfél választása szerint jogosult visszajelzést vagy javaslatokat tenni a Szolgáltatásokkal kapcsolatban a Google részére (“Visszajelzés”). Amennyiben az Ügyfél Visszajelzést nyújt, a Google és Kapcsolt Vállalkozásai a Visszajelzést korlátozások és az Ügyfél irányába fennálló kötelezettségvállalás nélkül használhatják.
   • 5.4 Márkajelzések Használata A Szolgáltatások Keretében. A Google a Szolgáltatások keretében csak azokat az Ügyfél Márkajelzéseket jeleníti meg, amelyekre az Ügyfél a Márkajelzések Szolgáltatásokba történő feltöltésével feljogosította. A Google ezeket a Márkajelzéseket az Ügyfél vagy a Végfelhasználók részére a Szolgáltatást megjelenítő weboldalak erre kijelölt részén jeleníti meg. Az Ügyfél részletezheti ezt a használatot a Rendszergazdai Vezérlőpulton. A Google jogosult Google Márkajelzések megjelenítésére ezeken a weboldalakon, annak jelzése érdekében, hogy a Szolgáltatásokat a Google nyújtja.
  • 6. Technikai Támogatási Szolgáltatások. Az alkalmazandó Díjak megfizetése esetén a Google az Ügyfél részére a TSS Irányelveknek megfelelően nyújt TSS-t az Időtartamra. Bizonyos TSS szintek minimum ismétlődő Díjhoz kötöttek, amelynek részletei itt elérhetők: https://workspace.google.com/intl/hu/terms/tssg.html. Amennyiben az Ügyfél bármely naptári hónapban csökkenti a TSS szintjét, a Google az érintett naptári hónap hátralévő idejére jogosult ugyanazt a szintű TSS-t nyújtani és ugyanazon a TSS Díjon, ami a szintcsökkentés előtt volt érvényben.
  • 7. Bizalmas Információ.
   • 7.1 Kötelezettségvállalások. Az információt fogadó fél csak a jelen Szerződés szerinti jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése érdekében jogosult az információt felfedő fél Bizalmas Információit használni, és észszerű gondosságot tanúsít az információt felfedő fél Bizalmas Információi felfedése elleni védelme érdekében. Az információt fogadó fél csak azon Kapcsolt Vállalkozásainak, munkavállalóinak, megbízottjainak vagy szakmai tanácsadóinak (“Illetékes Személyek”) jogosult a Bizalmas Információt felfedni, akiknek szükséges és akik írásban vállalták (vagy szakmai tanácsadók esetében szakmai titoktartási kötelezettség keretében egyébként kötelesek), hogy azt titokban tartják. Az információt fogadó fél biztosítja, hogy az Illetékes Személyek csak a jelen Szerződés szerinti jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében használják a kapott Bizalmas Információt.
   • 7.2 Kötelező Felfedés. A jelen Szerződés bármely rendelkezésétől eltérően, az információt fogadó fél vagy a Kapcsolt Vállalkozásai az alkalmazandó Jogi Eljárás által megkívánt mértékben felfedhetnek Bizalmas Információt, amennyiben az információt fogadó fél vagy a Kapcsolt Vállalkozásai gazdaságilag észszerű erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy (a) haladéktalanul értesítsék a másik felet annak Bizalmas Információi bármilyen felfedését megelőzően, és (b) megfeleljenek a másik fél észszerű kéréseinek, amelyek az információ felfedésének az ellenzésével kapcsolatosak. Az előbbiektől eltérően, az (a) és (b) pontok nem alkalmazandók, amennyiben az információt fogadó fél azt állapítja meg, hogy az (a) és (b) pontoknak való megfelelés a (i) Jogi Eljárások megsértéséhez; (ii) kormányzati vizsgálatok akadályozásához; vagy (iii) természetes személy halálához vagy súlyos fizikai sérüléséhez vezethet.
  • 8. Időtartam és Megszűnés.
   • 8.1 Szerződéses Időtartam. A jelen Szerződés időtartama (az “Időtartam”) a Hatálybalépés Napján kezdődik és a jelen Szerződés megszűnéséig vagy a jelen 8. szakasz (Időtartam és Megszűnés) szerinti meghosszabbítása elmaradásáig tart.
   • 8.2 Meghosszabbítás. Valamennyi Megrendelési Időszak végén a Szolgáltatások (és bármely Végfelhasználói Fiók, amely korábban Díj fizetési kötelezettséggel járt) automatikusan meghosszabbodik egy további 12 hónapos Megrendelési Időszakra. Amennyiben bármelyik fél nem kívánja a Szolgáltatások meghosszabbítását, köteles a másik felet erről legalább 15 nappal az éppen aktuális Megrendelési Időszak vége előtt értesíteni, amely értesítés a meghosszabbítás elmaradásáról az éppen aktuális Megrendelési Időszak végével válik hatályossá.
   • 8.3 Felmondás A Szerződés Megszegése Miatt. Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett mértékben, bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, ha (a) a másik fél súlyosan megsérti a Szerződést és nem orvosolja azt a szerződésszegésről való értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül, vagy (b) a másik fél megszünteti az üzleti tevékenységét vagy fizetésképtelenségi eljárás alanyává válik és az eljárást 90 napon belül nem utasítják el.
   • 8.4 Felmondás Indokolás Nélkül. Az Ügyfél bármikor felhagyhat a Szolgáltatások használatával. Az Ügyfél Megrendelőlap vagy egyébként jelen Szerződés szerinti pénzügyi kötelezettségei (amennyiben alkalmazandó) teljesítésének esetén (ideértve bármely és minden Megrendelési Időszakra járó Díj megfizetését) az Ügyfél jogosult a jelen Szerződést bármikor, indokolási kötelezettség nélkül felmondani előzetes írásbeli értesítés alapján.
   • 8.5 Felmondás Alkalmazandó Jog Alapján, Jogszabálysértés. A Google jogosult a jelen Szerződést és/vagy bármely érintett Megrendelőlapot azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a Google észszerűen feltételezheti, hogy (a) bármely Ügyfél által használt Szolgáltatás további nyújtása alkalmazandó jogszabály(ok)ba vagy szabályozás(ok)ba ütközne vagy (b) az Ügyfél megsértett vagy az Ügyfél miatt a Google megsértett bármely Vesztegetésellenes Jogszabályt vagy Exportellenőrzési Jogszabályt. Ha a Google a 8.5 szakasz (a) pont szerint felmondja a jelen Szerződést, akkor arányosan visszatéríti a felmondást követő időszakra járó, az Ügyfél által ténylegesen megfizetett, teljesítéssel nem fedezett Díjat.
   • 8.6 Megszűnés vagy Meghosszabbítás Elmaradásának Következménye. Ha a Szerződés megszüntetésre kerül, vagy nem kerül meghosszabbításra, (a) valamennyi jog és hozzáférés megszűnik a Szolgáltatáshoz (ideértve az Ügyféladatokhoz való hozzáférést), hacsak jelen Szerződés másképp nem rendelkezik, és (b) bármely és minden, az Ügyfél által a Google részére fizetendő Díj azonnal esedékessé válik a végszámla Ügyfél általi kézhezvételével.
   • 8.7 Nincs Visszatérítés. A jelen Szerződés kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a jelen Szerződés bármely pontja szerinti (ideértve az Adatfeldolgozásról Szóló Kiegészítést) megszűnés vagy a meghosszabbítás elmaradása esetén a Google nem köteles semmilyen Díj visszatérítésére.
  • 9. Nyilvánosság. Az Ügyfél részére engedélyezett, hogy a Védjegyirányelvekben foglaltak szerint nyilvánosan kijelentse, hogy ő a Szolgáltatások ügyfele. Ha az Ügyfél a Google Márkajelzéseket kívánja a Szolgáltatásokkal kapcsolatban használni, az Ügyfél köteles erre vonatkozó írásbeli engedélyt beszerezni a Google-től a Védjegyirányelvekben meghatározott eljárás szerint. A Google jogosult az Ügyfél nevét vagy Márkajelzéseit a Google ügyfeleket tartalmazó listán feltüntetni, akár online, akár a hirdetési anyagaiban. A Google szóban is hivatkozhat az Ügyfélre, mint a Szolgáltatások ügyfelére. Egyik fél sem köteles a jelen 9. szakasz (Nyilvánosság) alapján engedélyt kérni ahhoz, hogy már jóváhagyott nyilvános nyilatkozathoz lényegesen hasonló nyilvános nyilatkozatot tegyen. Valamely fél Márkajelzéseinek bármilyen használatából származó előny a Márkajelzések Szellemi Tulajdonjogaival rendelkező felet illeti. Bármelyik fél jogosult a Márkajelzései tekintetében a másik félnek a jelen 9. szakasz (Nyilvánosság) alapján engedélyezett felhasználási jogát visszavonni a másik félnek küldött írásbeli értesítéssel és megfelelő idő biztosításával a felhasználás befejezésére.
  • 10. Kijelentések és szavatosságvállalások. Valamennyi fél kijelenti és szavatolja, hogy (a) teljes jogkörrel és felhatalmazással rendelkezik a jelen Szerződés megkötésére és (b) megfelel a Szolgáltatások nyújtására, fogadására, használatára (amelyik alkalmazandó) vonatkozó valamennyi alkalmazandó jogszabálynak és szabályozásnak.
  • 11. A Felelősség Kizárása. A jelen Szerződésben kifejezetten vállaltakon felül, a Google nem vállal, és kifejezetten kizárja a felelősségét az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben, (a) minden, akár kifejezett, akár ráutaló módon tett, kötelező vagy más szavatosságvállalás vonatkozásában, ideértve a rendeltetésszerű célra, meghatározott célra való alkalmasságért való szavatosságot, jog- és kellékszavatosságot a Szolgáltatások használatáért és (b) minden kijelentést a Szolgáltatások tartalmával kapcsolatban, illetve a Szolgáltatásokon keresztül elérhető információkért.
  • 12. Felelősségkorlátozás.
   • 12.1 A következményes károkért való felelősség korlátozása. A jogszabályok által lehetővé tett mértékben és a 12.3 szakaszra (Korlátlan Felelősség) figyelemmel, egyik fél sem vállal semmilyen, a jelen Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos Felelősséget semmilyen (a) közvetett, következményes kárért, veszteségért, vagyoni hátrány kiküszöböléséhez szükséges költségért, büntető jellegű kárért vagy (b) elmaradt bevételért, haszonért, megtakarításért vagy jóhírnévért.
   • 12.2 Kárfelelősség Összegének Korlátozása. Valamennyi fél jelen Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos károkért való Felelőssége nem haladhatja meg összesen a kettő közül a magasabb összeget: (a) az 1.000 USD összeget vagy (b) az Ügyfél által a Felelősségre okot adó körülményt megelőző 12 hónapra fizetett Díj összegét.
   • 12.3 Korlátlan felelősség. A jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem zárja ki vagy korlátozza egyik fél Felelősségét sem az alábbiakért:
    • (a) csalás vagy megtévesztés;
    • (b) kötelezettségvállalások a 13. szakasz alapján (Kártalanítás);
    • (c) a másik fél Szellemi Tulajdonjogainak a megsértése;
    • (d) a jelen Szerződés szerinti fizetési kötelezettségek (ha van); vagy
    • (e) olyan ügyek, ahol az alkalmazandó jogszabály alapján nem lehet kizárni vagy korlátozni a felelősséget.
  • 13. Kártalanítás.
   • 13.1 A Google Kártalanítási Kötelezettsége. A Google ellátja az Ügyfél, az Ügyfél azon Kapcsolt Vállalkozásainak védelmét, amelyek a Szolgáltatást az Ügyfél Fiókjának igénybevételével használják, és megtérít nekik bármely, a Harmadik Személyek Jogi Eljárásában Kártalanított Kötelezettséget olyan mértékben, amely abból ered, hogy a Szolgáltatások vagy a Google Márkajelzések harmadik személyek Szellemi Tulajdonjogait sértik.
   • 13.2 Az Ügyfél Kártalanítási Kötelezettsége. Az Ügyfél ellátja a Google és a Szolgáltatást nyújtó Kapcsolt Vállalkozásai védelmét és megtérít nekik bármely, Harmadik Személyek Jogi Eljárásában Kártalanított Kötelezettséget olyan mértékben, amilyenben az (a) az Ügyféladatokból vagy az Ügyfél Márkajelzéseiből, vagy (b) az Ügyfél vagy a Végfelhasználó AUP-pal vagy a 3.4 szakasszal (Korlátozások) ellentétes Szolgáltatás-használatából ered.
   • 13.3 Kivételek. A 13.1 (A Google Kártalanítási Kötelezettsége) és a 13.2 szakaszok (Az Ügyfél Kártalanítási Kötelezettsége) nem alkalmazandók, amennyiben azok abból erednek, hogy (a) a kártalanítandó fél megszegte a jelen Szerződést vagy (b) a kártalanító fél technológiája vagy Márkajelzései olyan anyagokkal került egyesítésre, amelyeket a kártalanító fél nem szolgáltatott, kivéve, ha az egyesítést a jelen Szerződés kívánja meg.
   • 13.4 Feltételek. A 13.1 (A Google Kártalanítási Kötelezettsége) és a 13.2 szakaszok (Az Ügyfél Kártalanítási Kötelezettsége) az alábbi feltételek teljesülésétől függenek:
    • (a) Bármely kártalanítandó fél köteles haladéktalanul írásban értesíteni a kártalanító felet minden olyan állításról, amely a Harmadik Személyek Jogi Eljárását megelőzte és köteles észszerűen együttműködni a kártalanító féllel az állítások és a Harmadik Személyek Jogi Eljárása megoldása érdekében. Ha a jelen 13.4 szakasz (a) pont megszegése a Harmadik Személyek Jogi Eljárása elleni védekezést sérti, a kártalanító fél 13.1 (A Google Kártalanítási Kötelezettsége) és 13.2 szakaszok (Az Ügyfél Kártalanítási Kötelezettsége) szerinti kötelezettségei a sérelemmel arányos mértékben csökkennek.
    • (b) Bármelyik kártalanítandó fél számára kizárólagos irányítást kell biztosítania a kártalanító félnek a Harmadik Személyek Jogi Eljárása kártalanítással kapcsolatos része tekintetében, azzal, hogy (i) a kártalanítandó fél a saját költségén jogosult kijelölni a saját, irányításra nem jogosult tanácsadóját és (ii) bármely egyezséghez, amely a kártalanítandó fél felelőssége elismerését, pénzfizetési kötelezettségét, bármely cselekmény megtételét vagy attól való tartózkodást igényli, a kártalanítandó fél előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges, amelyet nem lehet indokolatlanul visszatartani feltételhez kötni, késleltetni.
   • 13.5 Jogorvoslatok.
    • (a) Ha a Google észszerűen feltételezi, hogy a Szolgáltatások valamely harmadik személy Szellemi Tulajdonjogait sérthetik, a Google saját választása szerint és költségén (i) továbbra is biztosítja az Ügyfélnek a Szolgáltatások felhasználási jogát (ii) módosítja a Szolgáltatásokat azok funkcionalitása lényeges csökkentése nélkül annak érdekében, hogy ne legyenek jogsértők; vagy (iii) kicseréli a Szolgáltatásokat nem jogsértő, funkcionálisan egyenértékű megoldásra.
    • (b) Ha a Google megítélése szerint a 13.5 szakasz (a) pont szerinti jogorvoslatok gazdaságilag nem észszerűek, a Google jogosult Felfüggeszteni vagy megszüntetni a Szolgáltatások Ügyfél általi használatát. Ha a Google megszünteti az érintett Szolgáltatásokat, a Google arányosan visszatéríti az érintett Szolgáltatások megszüntetését követő időszakra járó, az Ügyfél által ténylegesen megfizetett, teljesítéssel nem fedezett Díjat.
   • 13.6 Egyedüli Jogok és Kötelességek. Bármelyik fél bármely felmondási jogának érintése nélkül, a feleket a jelen Szerződés alapján egyedül és kizárólag a jelen 13. szakaszban (Kártalanítás) megállapított, bármely harmadik személynek a Szellemi Tulajdonjogok megsértésére vonatkozó igényével kapcsolatos jogorvoslat illeti meg.
  • 14. Viszonteladói Ügyfelek. A jelen 14. szakasz (Viszonteladói Ügyfelek) csak abban az esetben alkalmazandó, ha az Ügyfél a Szolgáltatásokat Viszonteladótól rendelte meg Viszonteladói Szerződés alapján (amely Szolgáltatások “Viszonteladói Szolgáltatások”).
   • 14.1 Alkalmazandó Feltételek. A Viszonteladói Szolgáltatások tekintetében:
    • (a) Jelen Szerződés 2. szakasza (Fizetési Feltételek) nem érvényesül;
    • (b) Amennyiben releváns, a Viszonteladói Díjak közvetlenül a Viszonteladónak lesznek fizetendőek, és a Viszonteladói Szolgáltatások bármely árát kizárólag a Viszonteladó és az Ügyfél fogja meghatározni;
    • (c) Az Ügyfél bármely alkalmazandó SLA jóváírást a Viszonteladótól fog megkapni;
    • (d) A 12.2 szakasz (Kárfelelősség Összegének Korlátozása) helyébe a következő lép: “Valamennyi fél jelen Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos károkért való Felelőssége nem haladhatja meg összesen a kettő közül a magasabb összeget: (a) az 1.000 USD összeget vagy (b) az Ügyfél által a Felelősségre okot adó körülményt megelőző 12 hónapra a Viszonteladói Szolgáltatásokért fizetett Viszonteladói Díj összegét.”
    • (e) A Szolgáltatások bármely megújítása vagy megújításai és/vagy bármely Viszonteladói Megrendelés az Ügyfél és a Viszonteladó döntése szerint történik.
    • (f) A “Megrendelési Időszak” Szerződésben használtak szerinti jelentése az az időszak, ami a Szolgáltatási Kezdő Napon vagy a megújítási napon kezdődik (amelyik irányadó) a Viszonteladói Szolgáltatások tekintetében, és amely az éppen aktuális Viszonteladói Megrendelésben foglalt ideig tart, hacsak az a Szerződésnek megfelelően nem kerül felmondásra a, és
    • (g) A "Szolgáltatási Kezdő Nap", ahogy az a Szerződésben szerepel, vagy a Viszonteladói Megrendelésben feltüntetett kezdő nap, vagy ha nincs ilyen, az a nap, amikor a Google a Viszonteladói Szolgáltatásokat az Ügyfél rendelkezésére bocsátotta.
   • 14.2 Bizalmas információk Megosztása. A Google a 7.1 szakasznak (Kötelezettségvállalások) megfelelően megoszthat Ügyfélre vonatkozó Bizalmas Információkat a Viszonteladóval, mint Illetékes Személlyel.
   • 14.3 Viszonteladó, Mint Rendszergazda. Az Ügyfél döntése alapján a Viszonteladó hozzáférhet az Ügyfél Fiókjához vagy a Végfelhasználói Fiókokhoz. A Google és az Ügyfél vonatkozásában az Ügyfél kizárólagosan felelős (a) bármely Viszonteladónak az Ügyfél Fiókjához vagy a Végfelhasználói Fiókokhoz biztosított hozzáférésért, és (b) a Viszonteladói Szolgáltatások tekintetében bármely jogok vagy kötelezettségek Viszonteladói Szerződésben történő Viszonteladó és Ügyfél közötti meghatározásáért.
   • 14.4 Viszonteladói Technikai Támogatás. Az Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a Viszonteladó a Végfelhasználó személyes adatait megossza a Google-lel, ha ez észszerűen szükséges ahhoz, hogy a Viszonteladó kezelje az Ügyfél által a Viszonteladónak vagy a Viszonteladón keresztül eljuttatott támogatási kérdéseket.
  • 15. Egyebek.
   • 15.1 Értesítések. A Google a Szerződés alapján az Értesítési E-mail Címre küldött e-mail küldésével küld értesítéseket az Ügyfélnek. Az Ügyfél a Szerződés alapján a legal-notices@google.com címre küldött e-mail üzenettel küld értesítéseket a Google-nek. Az értesítés az e-mail elküldésével fogadottként kerül kezelésre. Az Ügyfél felelős azért, hogy az Értesítési E-mail Címét naprakészen tartsa az Időtartam alatt.
   • 15.2 Emailek. A felek e-maileket használhatnak a Szerződés szerinti írásbeli jóváhagyási és hozzájárulási követelmények teljesítéséhez.
   • 15.3 Engedményezés. Egyik fél sem engedményezheti a Szerződés egyik részét sem a másik írásos beleegyezése nélkül, kivéve egy Kapcsolt Vállalkozásnak, ha (a) az engedményes írásban beleegyezett abba, hogy a jelen Szerződés feltételei kötelezzék, és (b) az engedményező az engedményezésről értesítette a másik felet. Minden más engedményezési kísérlet semmis. Ha az Ügyfél ezt a Szerződést egy másik joghatóságban lévő Kapcsolt Vállalkozásnak engedményezi úgy, hogy az engedményezés következtében megváltozik a szerződő szervezet, amely a https://cloud.google.com/terms/google-entity címen szerepel, akkor ez a Szerződés automatikusan az új Google szerződő félhez kerül engedményezésre.
   • 15.4 Változás az Irányításban. Ha egy fél belső átstrukturáláson vagy átszervezésen túlbekövetkező (például részvényvásárláson vagy eladáson, egyesülésen vagy más vállalati ügyleten alapuló) változást él meg az Irányításban, akkor az a fél az Irányítás megváltozását követő 30 napon belül írásban értesíti a másik felet. Ha az Ügyfél megszűnik non-profit oktatási intézmény vagy más, a 3.1. szakaszban (Megengedett Használatok) meghatározott non-profit szervezet lenni, az Ügyfél erről azonnal értesíti a Google-t.
   • 15.5 Vis Maior. Egyik fél sem felel a teljesítés meghiúsulásáért vagy késedelméért olyan mértékben, amilyen mértékben azt olyan körülmények okozták, amelyek az észszerű ellenőrzési körén kívül estek, ideértve az elemi csapásokat, természeti katasztrófákat, terrorizmust, zavargásokat vagy háborút.
   • 15.6 Alvállalkozók. A Google alvállalkozásba adhatja a Szerződés szerinti kötelezettségeit, de az alvállalkozónak kiadott kötelezettségekért továbbra is felel az Ügyfél felé.
   • 15.7 Nincs Képviselet. Ez a Szerződés nem hoz létre semmilyen képviseletet, partneri kapcsolatot vagy közös vállalatot a felek között.
   • 15.8 Nincs Joglemondás. Egyik fél sem tekintendő úgy, hogy lemondott bármely jogáról azáltal, hogy nem gyakorolja a jelen Szerződés szerinti jogait (vagy a gyakorlásukat késlelteti).
   • 15.9 Elválaszthatóság. Ha a Szerződés bármely része érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a Szerződés többi része érvényben marad.
   • 15.10 Nincsenek Harmadik Személy Kedvezményezettek. Ez a Szerződés semmilyen előnyt nem ruház semmilyen harmadik félre, hacsak kifejezetten nem mondja ki ennek ellenkezőjét. Az egyértelműség kedvéért a Google Kapcsolt Vállalkozásai harmadik fél kedvezményezettjei az 5.3 (Ügyfél Visszajelzés), a 7. (Bizalmas Információ) szakaszoknak, és ott, ahol a Szolgáltatásokat ők nyújtják, a 13.2 szakasznak (Az Ügyfél Kártalanítási Kötelezettsége).
   • 15.11 Nem Vagyoni Kártérítés. Ebben a Szerződésben semmi sem korlátozza bármely fél képességét arra vonatkozóan, hogy nem vagyoni kártérítési igényt érvényesítsen.
   • 15.12 Irányadó Jog. A SZERZŐDÉSBŐL VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ, VAGY AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMELY IGÉNY KALIFORNIAI JOG ALÁ TARTOZIK, KIVÉVE AZ ÁLLAMI KOLLÍZIÓS SZABÁLYOKAT, ÉS KIZÁRÓLAG SANTA CLARA MEGYE (KALIFORNIA, EGYESÜLT ÁLLAMOK) SZÖVETSÉGI VAGY ÁLLAMI BÍRÓSÁGAI FOGJÁK EZEKET TÁRGYALNI; A FELEK E BÍRÓSÁGOK JOGHATÓSÁGA ALÁ TARTOZNAK.
   • 15.13 Módosítások. Az 1.5 szakasz (b) pontjában (A Szerződést Érintő Módosítások), (c) pontjában (Az URL-feltételeket Érintő Módosítások (ide nem értve az Adatfeldolgozásról Szóló Kiegészítést)) vagy a (d) pontjában (Az Adatfeldolgozásról Szóló Kiegészítést Érintő Módosítások) foglaltak kivételével, a jelen Szerződésnek a Hatálybalépés Napja után történő bármely módosításának írásban, mindkét fél aláírásával kell történnie, és kifejezetten ki kell mondania, hogy módosítja a Szerződést. Az egyértelműség kedvéért, ha a Google egy frissített URL-t jelöl meg a jelen Szerződésben szereplő bármely URL helyett, nem jelenti a Szerződés feltételeinek módosítását vagy átalakítását.
   • 15.14 Fennmaradás. A következő szakaszok a jelen szerződés lejártát vagy felmondását követően is fennmaradnak: 2. szakasz (Fizetési Feltételek), 5. szakasz (Szellemi Tulajdonjogok; Ügyféladatok Védelme; Visszajelzés; Márkajelzések Használata a Szolgáltatások Keretében), 7. szakasz (Bizalmas Információ), 8.6 szakasz (Megszűnés vagy Meghosszabbítás Elmaradásának Következménye), 11. szakasz (A Felelősség Kizárása), 12. szakasz (Felelősségkorlátozás), 13. szakasz (Kártalanítás), 14.1. szakasz (Alkalmazandó Feltételek), 14.2. szakasz (Bizalmas információk Megosztása) és 15. szakasz (Egyebek).
   • 15.15 Teljes Szerződés. Ez a Szerződés rögzíti a felek által elfogadott összes feltételt, és megszünteti és hatályon kívül helyezi a felek között a Szerződés tárgyával kapcsolatos bármely és minden egyéb megállapodást, ideértve a jelen Szerződés bármely korábbi verzióját is. A jelen Szerződés megkötésekor semmilyen nyilatkozatra, képviseletre vagy szavatosságra (akár gondatlanul, akár ártatlanul) nem támaszkodtak a felek, illetve egyik fél sem alapít ezekre jogot vagy jogorvoslatot, kivéve azokat, amelyeket kifejezetten a jelen Szerződés rögzít.
   • 15.16 Egymással Ellentétes Feltételek. Ha a jelen Szerződést alkotó dokumentumok ütköznek egymással, akkor a dokumentumok a következő sorrendben (csökkenő elsőbbség szerint) irányadóak: a Megrendelőlap, az Adatfeldolgozásról Szóló Kiegészítés, a Szerződés fennmaradó része (kivéve az URL-feltételeket) és az URL-feltételek (Adatfeldolgozásról Szóló Kiegészítés kivételével).
   • 15.17 Címek. A Szerződésben használt Címek és Alcímek csak hivatkozási célt szolgálnak, és nincsenek hatással a Szerződés értelmezésére. .
   • 15.18 Ütköző Fordítások. Ha a jelen Szerződést lefordítják az angol nyelvtől eltérő nyelvre, és eltérés van az angol szöveg és a lefordított szöveg között, akkor az angol szöveg az irányadó, kivéve, ha a fordítás kifejezetten másként rendelkezik.
   • 15.19 Fogalmak.
    • A "Fiók" jelenti az Ügyfél Google-fiókjának hitelesítő adatait és az ezzel összefüggő hozzáférést a Szolgáltatásokhoz a jelen Szerződés alapján.
    • A "Kiegészítő Termékek" kifejezés olyan termékeket, szolgáltatásokat és alkalmazásokat jelent, amelyek nem részei a Szolgáltatásoknak, de használat céljából a Szolgáltatásokkal együtt hozzáférhetők lehetnek.
    • A "Kiegészítő Termék Feltételek" jelenti a https://workspace.google.com/intl/hu/terms/additional_services.html oldalon elérhető éppen aktuális feltételeket.
    • "Rendszergazdai Fiók" jelent egy bizonyos Végfelhasználói Fiókot, amit az Ügyfél (vagy a Viszonteladó, amennyiben releváns) használhat a Szolgáltatások kezeléséhez.
    • "Rendszergazdai Vezérlőpult" jelenti az online vezérlőpult(ok)at és eszköz(ök)et, amiket a Google nyújt az Ügyfélnek a Szolgáltatások kezeléséhez.
    • "Rendszergazdák” jelentik az Ügyfél által kijelölt azon személyeket, akik a Szolgáltatásokat az Ügyfél nevében eljuttatják a Végfelhasználókhoz , és képesek hozzáférni az Ügyféladatokhoz és a Végfelhasználói Fiókokhoz. Az ilyen hozzáférés magában foglalja a Végfelhasználók számára elérhető, a Végfelhasználói Fiókjukhoz kapcsolódó adatok elérésének, megfigyelésének, használatának, módosításának, visszatartásának vagy nyilvánosságra hozatalának lehetőségét.
    • A "Hirdetés" azon online hirdetéseket jelenti, amelyeket a Google jelenít meg a Végfelhasználóknak, ide nem értve azokat a hirdetéseket, amelyeket a Szolgáltatásokkal kapcsolatban az Ügyfél kifejezetten kér, hogy a Google vagy bármely Kapcsolat Vállalkozása jelenítsen meg egy külön szerződés alapján (például az Ügyfél által egy olyan webhelyen megvalósított Google AdSense hirdetések, amelyet az Ügyfél a Szolgáltatások "Google Webhelyek" funkciójának használatával hozott létre).
    • "Kapcsolt Vállalkozás" jelent bármely olyan szervezetet, amely közvetlenül vagy közvetve Irányítja az egyik felet, vagy az egyik fél Irányítása vagy közös Irányítás alatt van.
    • "Éves Díj" jelenti a Szolgáltatások éves díját annak megfelelően, ahogyan az a Megrendelőlapon szerepel.
    • "Vesztegetésellenes Jogszabályok" jelentik az összes alkalmazandó kereskedelmi és állami vesztegetésellenes törvényt, ideértve az Egyesült Államok 1977. évi Külföldi Korrupt Gyakorlatokról Szóló Törvényét (U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977) és az Egyesült Királyság 2010. évi Vesztegetési Törvényét (Bribery Act 2010), amely megtiltja bárkinek, ideértve a kormánytisztviselőket is, közvetlenül vagy közvetetten bármilyen értékű korrupt ajánlat nyújtását, üzletszerzési vagy -megtartási célból, vagy bármilyen más jogosulatlan kereskedelmi előny megszerzésének céljából. A kormánytisztviselők közé tartozik: minden kormányzati alkalmazott, közalkalmazotti pozíció jelöltjei, királyi családok tagjai, valamint kormányzati tulajdonban lévő vagy kormány által ellenőrzött vállalatok, nemzetközi állami szervezetek és politikai pártok alkalmazottai.
    • "AUP" jelentése az aktuálisan érvényes elfogadható használatokról szóló szabályzat, ami a https://workspace.google.com/intl/hu/terms/use_policy.html oldalon elérhető.
    • "BAA" vagy "Üzleti Együttműködési Megállapodás" egy kiegészítés a Védett Egészségügyi Információ kezelésére vonatkozó Szerződéshez (ahogyan az a HIPAA-ban szerepel).
    • "Számlázás Kezdő Napja" azt a napot jelenti, amikortól a Google felszámolja a Szolgáltatásért a Díjakat (amennyiben releváns).
    • "Márkajelzések" jelentik az egyes felek védjegyezett neveit, védjegyeit, szolgáltatási jeleit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető márkajegyeit, amelyeket az adott felek időről időre levédetnek.
    • "Bizalmas Információ" jelenti az olyan információt, amelyet az egyik fél (vagy egy Kapcsolt Vállalkozás) a másik fél számára a jelen Szerződés alapján átad, és amely bizalmasként van megjelölve, vagy normális körülmények között bizalmas információnak minősülne. Nem tartalmaz olyan információt, amelyet a címzett önállóan fejlesztett ki, amelyet harmadik fél jogszerűen ad át a címzettnek titoktartási kötelezettség nélkül, vagy nem a címzett hibájából nyilvánosságra kerül. Az előző mondatnak megfelelően az Ügyféladatok az Ügyfél Bizalmas Információjának minősülnek.
    • Az "Irányítás" jelenti, ha egy fél 50%-ot meghaladó szavazati joggal vagy részesedéssel rendelkezik.
    • "Alapszolgáltatások" jelentik az éppen aktuális “Alapszolgáltatásokat”, amelyek a Szolgáltatások Összefoglalójában szerepelnek, kizárva bármely Harmadik Féltől Származó Ajánlatot.
    • "Ügyféladatok" jelentik az Ügyfél vagy Végfelhasználói által a Szolgáltatásokon keresztül megadott, tárolt, elküldött vagy fogadott adatokat.
    • "Adatfeldolgozásról Szóló Kiegészítés" jelenti az éppen aktuális feltételeket, amik az adatvédelemhez és adatkezeléshez kapcsolódó kötelezettségekről szólnak az Ügyféladat vonatkozásában, ahogy ez a https://workspace.google.com/intl/hu/terms/dpa_terms.html oldalon szerepel.
    • "Domain E-mail Cím" jelenti a Szolgáltatások vonatkozásában használt Domain Néven szereplő e-mail címet.
    • "Domain Név" jelenti a domain nevet, ami a Szolgáltatásokban való használat céljából a Megrendelőlapon vagy a Viszonteladói Megrendelésben szerepel.
    • "Végfelhasználók" jelentik azon személyeket, akiknek az Ügyfél engedélyezte a Szolgáltatások használatát, és amiket egy Rendszergazda kezel. Az egyértelműség kedvéért: a Végfelhasználók közé tartozhatnak az Ügyfél Kapcsolt Vállalkozásai munkavállalói és más harmadik személyek is.
    • "Végfelhasználói Fiók" jelenti a Google által üzemeltetett fiókot, amelyet az Ügyfél a Szolgáltatásokon keresztül hozott létre, azért, hogy a Végfelhasználó a Szolgáltatásokat használhassa.
    • "Exportellenőrzési Jogszabály" jelenti az összes alkalmazandó export- és re-exportellenőrzési jogszabályt és szabályozást, ideértve (a) az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által fenntartott Export-adminisztrációs Szabályokat ("EAR"), (b) az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala által fenntartott kereskedelmi és gazdasági szankciókat és (c) az Egyesült Államok Külügyminisztériuma által fenntartott Nemzetközi Fegyverkereskedelmi Szabályzatot (“ITAR”).
    • "Díjak" jelentik (a) az Ügyfél által igénybe vett vagy megrendelt Szolgáltatások összegének árakkal való szorzatát (ha vannak ilyenek), vagy (b) a TSS-hez tartozó díjakat, valamint bármely alkalmazandó Adót.
    • "Súgó" jelenti a Google Súgót, amely a következő weboldalon érhető el: https://www.google.com/support/?hl=hu.
    • "Magas Kockázatú Tevékenységek" jelentik azon tevékenységeket, ahol a Szolgáltatások használata vagy azok hibája észszerű előrelátás alapján halálhoz, személyi sérüléshez, vagy környezeti vagy tulajdonban bekövetkezett kárhoz (ilyen például a nukleáris létesítmények, légi irányítás, életmentő rendszerek vagy haditechnika létrehozatalához vagy működtetéséhez) vezethet.
    • "HIPAA" jelenti az 1996-ban meghozott, Az egészségbiztosítás hordozhatóságáról és elszámolási kötelezettségéről szóló törvényt, amilyen formában időről időre létezik, és bármely jogszabályt, amelyet a felhatalmazása alapján alkottak.
    • "ideértve" jelentése ideértve, de nem kizárólag.
    • "Kártalanított Kötelezettségek" jelentenek bármely (i) egyezségi összeget, amelyet a kártalanító fél elfogadott, és (ii) kárt és költséget, amelyet jogerősen ítél meg a kártalanított féllel szemben egy megfelelő illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság.
    • "Szellemi Tulajdonjogok" jelentenek minden szabadalmi jogot, szerzői jogot, védjegyhez fűződő jogot, üzleti titokhoz való jogot (amennyiben releváns), formatervezésiminta-oltalomhoz való jogot, adatbázishoz kapcsolódó jogot, domain névhez kapcsolódó jogot, szerző személyhez fűződő jogát, és más szellemi tulajdonjogot (legyen az regisztrált vagy nem regisztrált) az egész világon.
    • "Jogi Eljárás" jelenti a jogszabályon alapuló adatkérést, kormányzati szabályt, bírósági ítéletet, végzést, idézést vagy más hatáskörrel rendelkező hatósági, vagy más jogi vagy hasonló eljárást.
    • "Felelősség" jelent bármely felelősséget, legyen az szerződéses vagy szerződésen kívüli (ideértve a gondatlanságot), vagy mást, függetlenül attól, hogy a felek által előrelátható vagy szándékolt volt-e.
    • "Havi Díj" jelenti a Szolgáltatásokért járó havi díjat, ahogyan az a Megrendelőlapon szerepel.
    • "Értesítési E-mail Cím" jelenti az e-mail címe(eke)t, amelyet az Ügyfél a Rendszergazdai Vezérlőpulton kijelöl.
    • "Megrendelőlap" jelenti az online megrendelési oldalt vagy oldalakat, vagy más rendelési nyomtatványt, amelyet a Google a jelen Szerződés alapján elfogad, és amelyet a Google adott ki, és az Ügyfél elfogadott vagy alkalmazott, és amely részletezi a Szolgáltatásokat, amelyet az Ügyfél a Szerződés alapján megrendel a Google-től.
    • "Megrendelési Időszak" jelenti azt az időszakot, ami Szolgáltatási Kezdő Napon kezdődik, és amely a Megrendelőlapon feltüntetett ideig tart, hacsak nem kerül sor felmondásra a Szerződésben foglaltak szerint.
    • "Más Szolgálatások" jelentik az éppen aktuális “Más Szolgáltatásokat”, amik a Szolgáltatások Összefoglalójában szerepelnek, kizárva bármely Harmadik Féltől Származó Ajánlatot.
    • "Árak" jelentik a Szolgáltatások éppen aktuális vonatkozó árait, amelyek a https://workspace.google.com/intl/hu/pricing.html oldalon szerepelnek, kivéve, amennyiben más egyezség született egy, a Megrendelőlaphoz tartozó kiegészítésben. Az Árak az Adókat nem tartalmazzák.
    • "Viszonteladó", amennyiben releváns, jelenti a hatáskörrel rendelkező, nem kapcsolt vállalkozás harmadik személy viszonteladót, amely eladja vagy biztosítja a Szolgáltatásokat az Ügyfélnek.
    • "Viszonteladói Szerződés", amennyiben releváns, jelenti a külön szerződést az Ügyfél és a Viszonteladó között a Szolgáltatások vonatkozásában. A Viszonteladói Szerződés jelen Szerződéstől független, és annak a hatályán kívül esik.
    • "Viszonteladói Díjak" jelentik azokat a díjakat (amennyiben relevánsak), amelyek az Ügyfél által használt vagy megrendelt Szolgáltatásért járnak, és amelyekről a felek a Viszonteladói Szerződésben megegyeztek, valamint bármely más vonatkozó Adót.
    • "Viszonteladói Megrendelés" jelenti, amennyiben releváns, a megrendelési formanyomtatványt (ideértve a megújítási megrendelési formanyomtatványt is), amelyet egy Viszonteladó ad ki, és amelyet az Ügyfél és a Viszonteladó hajt végre, és amely meghatározza a Szolgáltatásokat, amelyeket az Ügyfél megrendel a Viszonteladótól.
    • "Szolgáltatás Specifikus Feltételek" jelentik az éppen aktuális, egy vagy több Szolgáltatásra vonatkozó feltételeket, amelyek a https://workspace.google.com/intl/hu/terms/service-terms weboldalon elérhetőek.
    • "Szolgáltatások" jelentik azokat az Alapszolgáltatásokat és Más Szolgáltatásokat, amelyek részét képezik a Szolgáltatások éppen aktuális Google Workspace az Oktatásban kiadásának.
    • "Szolgáltatási Kezdő Nap" jelenti vagy a kezdő napot, ami a Megrendelőlapon szerepel, vagy ha ilyen a Megrendelőlapon nem szerepel, azt a napot, amikor a Google a Szolgáltatásokat elérhetővé teszi az Ügyfélnek.
    • "Szolgáltatások Összefoglalója" jelenti az éppen aktuális leírást a következő honlapon: https://workspace.google.com/intl/hu/terms/user_features.html.
    • "SLA" jelenti az éppen aktuális szolgáltatási szintről szóló megállapodás(oka)t, amely(ek) a https://workspace.google.com/intl/hu/terms/sla.html oldalon elérhetőek.
    • "Felfüggeszt" vagy "Felfüggesztés" jelenti a Szolgáltatáshoz vagy komponenseihez való hozzáférés megvonását, vagy az ezek használatának megvonását.
    • "Adók" jelentenek minden, a állam által kirótt adót, kivéve azon adókat, amelyeket a Google nettó árbevételén, piaci értékén, eszköz- vagy ingatlanértékén vagy foglalkoztatásán alapulnak.
    • "Időtartam" jelenti a Szerződés 8. szakaszában (Időtartam és Megszűnés) foglalt időtartamot.
    • "Harmadik Fél Általi Jogi Eljárás" jelent bármely hivatalos jogi eljárást, amelyet egy nem kapcsolt vállalkozás harmadik fél indít meg bíróságon kormányzati törvényszéken (ideértve bármely fellebbviteli eljárást is).
    • "Harmadik Féltől Származó Ajánlat" jelentése mindazon harmadik féltől származó szolgáltatás, szoftver, termék és más ajánlat, ami nem része a Szolgáltatásoknak.
    • "Védjegyirányelvek" jelentik a Google éppen aktuális Google Márkajelzések Harmadik Felek Általi Használatáról Szóló Irányelveit, amelyek a https://www.google.com/permissions/guidelines.html weboldalon érhetőek el.
    • "TSS" jelenti az éppen aktuális Google technikai támogatási szolgáltatását.
    • "TSS Irányelvek" jelentik a Google éppen aktuális irányelveit a technikai támogatási szolgáltatásokra, ahogyan azok a https://workspace.google.com/intl/hu/terms/tssg.html oldalon elérhetőek.
    • "URL-feltételek" jelentik, összesítetten, az AUP-ot, az Adatfeldolgozásról Szóló Kiegészítést, a Szolgáltatás Specifikus Feltételeket, az SLA-t és a TSS Irányelveket.
  • 16. Régióspecifikus Feltételek. Az Ügyfél egyetért a Szerződés következő módosításaival, amennyiben a Ügyfél számlázási címe az alább felsorolt vonatkozó régióban van:
   • APAC (Ázsiai-Csendes-óceáni régió) - Minden régió
    • A 2.3 szakasz (Adók) helyébe a következő lép:
    • 2.3 Adók. A Google részletezi a számlázott adókat. Ha az adókat vissza kell tartani a Google-nak történő bármilyen befizetésből, akkor az Ügyfél növeli a Google-nak történő befizetést, hogy a Google által kapott nettó összeg megegyezzen az Adók csökkentése nélkül számlázott összeggel,.
    • A 15.19 szakasz (Fogalmak) “Adók” definíciója helyébe a következő lép:
    • 15.19 Fogalmak.
    • "Adók" jelentik az összes állam által kirótt adót, a Szolgáltatások nyújtására és teljesítésére vonatkozó alkalmazandó jogszabályok szerint, ideértve, de nem kizárólag, az esetleges vámokat, vámhoz kapcsolódó díjakat és bármely közvetlen vagy közvetett adót, ideértve a kapcsolódó szankciókat vagy kamatokat is, kivéve a Google nyereségén alapuló adókat.
   • APAC - Minden régió kivéve Ausztráliát, Japánt, Indiát, Új-Zélandot, Szingapúrt és LATAM (Latin-Amerika) - Minden régió
   • A 15.12 szakasz (Irányadó jog) helyébe a következő lép:
   • 15.12 Irányadó Jog; Választottbíróság. .
    • (a) A SZERZŐDÉSBŐL VAGY A SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMELY GOOGLE TERMÉKBŐL VAGY SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ, VAGY AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMELY IGÉNY MEGÍTÉLÉSE (IDEÉRTVE AZON VITÁKAT IS, AMELYEK A SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSÉRE VAGY TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZNAK) (“Vita”) KALIFORNIA ÁLLAM JOGA ALÁ TARTOZIK, KIVÉVE KALIFORNIA KOLLÍZIÓS SZABÁLYAIT.
    • (b) A felek megpróbálnak minden Vitát a Vita felmerülésétől számított 30 napon belül jóhiszeműen rendezni. Ha a Vita 30 napon belül nem oldódik meg, azt választottbírósági úton az Amerikai Választottbírósági Szövetség Nemzetközi Vitarendezési Központja a jelen Szerződés napján hatályos Gyorsított Kereskedelmi Szabályai (a továbbiakban: “Szabályok”) szerint kell megoldani.
    • (c) A felek kölcsönösen választanak egy választottbírót. A választottbírósági eljárás angol nyelven zajlik majd az USA-ban, Kalifornia államban, Santa Clara megyében.
    • (d) Bármelyik fél bármely bírósághoz fordulhat jogainak védelme érdekében szükséges ideiglenes intézkedésért a választottbíróság döntésének meghozataláig. A választottbíró a Szerződés jogorvoslatainak és korlátozásainak megfelelő meghatározott magatartást vagy ideiglenes intézkedést rendelhet el.
    • (e) A (g) pontban foglalt titoktartási követelményekre is figyelemmel bármelyik fél bármelyik illetékes bírósághoz fordulhat az adott fél jogainak vagy tulajdonának védelméhez szükséges bármely határozat kiadása érdekében; ez a kereset nem tekinthető a jelen irányadó jog és a választottbírósági szakasz megsértésének vagy az e szakaszról való lemondásnak, és nem érinti a választottbíró hatáskörét, ideértve a bírósági határozat felülvizsgálatának hatáskörét. A felek kikötik, hogy az egyesült államokbeli, kaliforniai Santa Clara megye bíróságai illetékesek a jelen 15.12 szakasz (e) pontja szerinti bármely határozat meghozatalában.
    • (f) A választottbírósági határozat jogerős és kötelező lesz a felekre nézve, és végrehajtása bármely illetékes bíróságon előterjeszthető, ideértve bármelyik fél vagy annak bármely vagyontárgya felett joghatósággal rendelkező bíróságot.
    • (g) Az ezen 15.12 szakasz (Irányadó Jog; Választottbíróság) szerint lefolytatott bármely választottbírósági eljárás Bizalmas Információnak minősül a 7. szakasz (Bizalmas Információ) alapján, ideértve: a választottbírósági eljárás (i) létét, (ii) során nyilvánosságra hozott információkat és (iii) vonatkozásában felmerülő bármely szóbeli nyilatkozatot vagy dokumentumot. A 7. szakasz (Bizalmas információ) szerinti közzétételi jogokon túl a felek az ebben a 15.12 szakasz (g) pontban leírt azon információkat nyilvánosságra hozhatják egy hatáskörrel rendelkező bíróság előtt, amelyek szükségesek lehetnek a 15.12 szakasz (e) pontja szerinti határozat kérelmezéséhez vagy bármely választottbírósági határozat végrehajtásához, de a feleknek kérniük kell, hogy ezeket a bírósági eljárásokat zártan folytassák le.
    • (h) A felek a Szabályoknak megfelelően fizetik a választottbíró díjait, a választottbíró által kijelölt szakértői díjait és kiadásait, valamint a választottbírói központ adminisztrációs költségeit. Jogerős határozatában a választottbíró meghatározza a vesztes fél azon kötelezettségét, hogy megtérítse a nyertes fél által előre kifizetett összegeket.
    • (i) Mindegyik fél viseli saját jogászainak és szakértőinek díjait és kiadásait, függetlenül a választottbíró Vitával kapcsolatos végleges döntésétől.
  • APAC (Ázsiai-Csendes-óceáni régió) - Indonézia
   • Kiegészül egy új 8.8 szakasszal:
   • 8.8 Lemondás A Felmondáshoz Való Jogról. A felek megállapodnak abban, hogy lemondanak az alkalmazandó jog szerinti bármely rendelkezésről, amely alapján jelen Szerződés megszüntetéséhez bírósági ítélet vagy végzés lenne szükséges.
   • A Szerződés indonéz verziója itt érhető el, és a 15.18 szakasz (Ütköző Fordítások) helyébe a következő lép:
   • 15.18 Ütköző Fordítások. Ez a Szerződést indonéz és angol nyelven készült. Mindkét nyelv azonos módon, hitelesnek tekintendő. Amennyiben bármilyen eltérés vagy értelmezésbeli különbség lenne az indonéz és az angol verzió között, arra az esetre a felek megegyeznek abban, hogy az indonéz verziót úgy módosítják, hogy az indonéz verzió releváns részét összhangba hozzák az angol verzió releváns részével.
  • EMEA (Európa, Közel-Kelet és Afrika) - Minden régió
   • A 2.2 szakasz (Fizetés) helyébe a következő lép:
   • 2.2 Fizetés. Az Ügyfél minden Díjat a számlán feltüntetett pénznemben fizet. Minden Díj esedékessé válik a számla keltétől számított 30. napon. A Google nem köteles több számlát kibocsátani. Az átutalással történő fizetésnek tartalmaznia kell a Google által megadott banki információkat. Ha az Ügyfél a Google Commerce Limited céggel kötötte meg a Szerződést, a Google beszedheti a kifizetéseket a Google Payment Limited-en keresztül, amely Angliában és Walesben bejegyzett társaság, és amelynek irodái a Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9TQ, Egyesült Királyság cím alatt vannak.
  • EMEA (Európa, Közel-Kelet és Afrika) - Európai Gazdasági Térség, az Egyesült Királyság és Svájc
   • A 15.19 szakasz (Fogalmak) a 15.20 szakaszra (Fogalmak) változik.
   • Kiegészül egy új 15.19 szakasszal:
   • 15.19 EEHK Joglemondó Nyilatkozat.
    • (a) Ezen 15.19 szakasz (EEHK Joglemondó Nyilatkozat) értelmében a “mikrovállalkozás”, “kisvállalkozás” és “non-profit szervezet” jelentése azonos az EEHK-ban foglalt jelentéssel. Az “EEHK” jelentése az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex [ahogyan azt a Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/1972 Irányelve (2018. december 11.) létrehozta].
    • (b) A felek tudomásul veszik, hogy az EEHK alapján (i) bizonyos jogok megilletik a mikro- és kisvállalkozásokat, valamint non-profit szervezeteket, és (ii) amennyiben a (i) pontban fogalt kategóriákba esnek az ügyfelek, kifejezetten lemondhatnak ezekről a bizonyos jogokról.
    • (c) Ha az Ügyfél mikro-vagy kisvállalkozás vagy non-profit szervezet, kifejezetten egyetért azzal, hogy lemond bármely jogáról, amely megilleti
     • (i) az EEHK 102. cikk (1) bekezdése alapján, amely szerint az Ügyfél jogosult szerződéskötést megelőző tájékoztatásra;
     • (ii) az EEHK 102. cikk (3) bekezdése alapján, amely szerint az Ügyfél jogosult megkapni a szerződés összefoglalását;
     • (iii) az EEHK 105. cikk (1) bekezdése alapján, amely a szerződés maximális időtartamát bizonyos szolgáltatások esetén 24 hónapban határozza meg; és
     • (iv) az EEHK 107. cikk (1) bekezdése alapján, amely az EEHK szerinti más jogokat (ideértve a fent kifejtett 102. cikk (3) bekezdés és 105. cikk (1) bekezdés szerinti jogokat is) kiterjeszti minden olyan szolgáltatásra, amelyet azonos Google Workspace szerződés szerint nyújtanak.
  • NA Észak-Amerika - USA és Latin-Amerika - Minden régió, kivéve Brazíliát:
   • Kiegészül egy új 3.9 szakasszal:
   • 3.9 COPPA és Szülői Jóváhagyás. Ha az Ügyfél engedélyezi a 13 évesnél fiatalabb Végfelhasználók számára a Szolgáltatások használatát, akkor az Ügyfél hozzájárul a Gyermekek megánéletének online védelméről szóló törvény ("COPPA") előírása szerint a Szolgáltatásokban az ilyen Végfelhasználóktól a személyes adatok gyűjtéséhez és felhasználásához, abban a formában, ahogy az a Google Workspace az Oktatásban Adatvédelmi Közleményében kifejtésre került (amennyiben a COPPA az Ügyfél joghatóságában alkalmazandó). Az Ügyfél minden olyan Kiegészítő Termékben megszerzi a szülői hozzájárulást a személyes adatok gyűjtéséhez és felhasználásához, amelyet az Ügyfél engedélyezni kíván, azelőtt, hogy engedélyezné a 18 évesnél fiatalabb Végfelhasználók számára ezen Kiegészítő Termékek elérését vagy használatát.
   • Kiegészül egy új 7.3 szakasszal:
   • 7.3 FERPA. A felek tudomásul veszik, hogy (a) az Ügyféladatok tartalmazhatnak személyazonosításra alkalmas információkat a FERPA hatálya alá tartozó oktatási nyilvántartásokból ("FERPA Adatok"), és (b) amennyiben az Ügyféladatok tartalmazzák a FERPA Adatokat, akkor a Google "Iskolai Tisztviselőnek" minősül (amilyen értelemben ezt a kifejezést a FERPA és annak végrehajtási rendeletei használják), és meg fog felelni a FERPA-nak. A "FERPA" a Családi oktatási jogokról és a magánélethez való jogról szóló törvényt (20 U.S.C. 1232g) és a Családi oktatási jogokról és a magánélethez való jogról szóló törvényhez kapcsolódó szabályozást (34 CFR 99. rész) jelenti, ahogyan az kiegészül vagy egyébiránt módosul időről időre.
   • A 15.19 szakasz (Fogalmak) 15.20 szakaszra (Fogalmak) változik.
   • Kiegészül egy új 15.19 szakasszal:
   • 15.19 Szolgáltatások Fejlesztése. A Szolgáltatásokat kizárólag magánbefektetésekből fejlesztették, és kereskedelmi számítógépes szoftvereknek és kapcsolódó dokumentációnak minősülnek a vonatkozó Szövetségi Felvásárlási Szabályok (Federal Acquisition Regulations, FAR) és ügynökségi kiegészítéseik értelmében.
  • Csak a Közoktatási Intézményekre vonatkozik NA - Észak-Amerikában - Egyesült Államokban és Latin-Amerikában (kivéve Brazíliát)
   • A 2.5 szakasz (Késedelmes Fizetések; Felfüggesztés) helyébe a következő lép:
   • 2.5 Késedelmes Fizetések; Felfüggesztés. A késedelmes fizetésekért havi 1,5%-os kamatot (vagy a jogszerűen számítható legmagasabb mértéket, amennyiben az kevesebb) számíthatunk fel az esedékességet követő 30. naptól addig, ameddig az elmaradás teljes mértékben megfizetésre nem kerül. Továbbá, ha az Ügyfél késedelmesen fizetett a Szolgáltatásokért, a Google szerződésszegés miatt Felfüggesztheti a Szolgáltatásokat vagy felmondhatja a Szerződést a 8.3 szakasz (Felmondás A Szerződés Megszegése Miatt) alapján.
   • A 13.2 szakasz (Az Ügyfél Kártérítési Kötelezettségei) helyébe a következő lép:
   • 13.2 Az Ügyfél Kártérítési Kötelezettségei. Ha a Google károsul, vagy ha Harmadik Fél Általi Jogi Eljárás alanyává válik azért, mert az Ügyfél harmadik felek szellemi tulajdonát megsértette, akkor a Google az alkalmazandó szövetségi, állami, helyi vagy más jogszabályok szerint elérhető jogorvoslatokat igénybe veszi.
   • A 15.12 szakasz (Irányadó Jog) helyébe a következő lép:
   • 15.12 Irányadó Jog. Ha az Ügyfél egy egyesült államokbeli városi, megyei vagy állami kormányzati szervezet, akkor a Szerződés nem szól az irányadó jogról és joghatóságról.

Archivált Verziók

Amerikai országok (2020. október 6.)

APAC (2020. október 6.)

EMEA (2020. október 6.)