תנאים ספציפיים לשירות Google Workspace

תאריך שינוי אחרון: 3 ביוני 2024

תרגומים של 'התנאים הספציפיים לשירות' לשפות אחרות זמינים כאן.

 • המשמעות של מונחי מפתח שלא מוגדרים במסמך הזה של התנאים הספציפיים ל-Google Workspace (לשעבר G Suite) תהיה כפי שמצוין בלוח הזמנים של שירותי Google Workspace להסכם הראשי של Google Cloud, בהסכם Google Workspace for Education או בהסכם רלוונטי אחר שמסדיר את השימוש בשירותי Google Workspace (כל אחד מאלה ייקרא ה"הסכם").

  • 1. אזורים גיאוגרפיים לאחסון נתונים.

   • 1.1 אחסון של נתונים ראשיים. בכפוף לסעיף 1.2 (אחסון נתונים ראשיים של AppSheet), אם הלקוח משתמש במהדורה שכלולה בהיקף השירותים, הלקוח יכול לבחור אזור גיאוגרפי לאחסון נתונים כדי לאחסן בו בזמן מנוחה נתונים ניתנים לניהול גיאוגרפי, ו-Google תאחסן את הנתונים האלה בהתאם לדין החל ול"מדיניות לגבי אזורים גיאוגרפיים לאחסון נתונים".

   • 1.2 אחסון נתונים ראשיים של AppSheet. המדיניות לגבי אזורים גיאוגרפיים לאחסון נתונים חלה רק על אפליקציית AppSheet (גם אם היא חלק ממהדורה שכלולה בהיקף השירותים), כאשר (א) הלקוח משתמש במהדורה של AppSheet שכלולה בהיקף ו-(ב) משתמש קצה בחר לאחסן נתונים ניתנים לניהול גיאוגרפי ספציפיים באזור הגיאוגרפי לאחסון נתונים.

   • 1.3 הגבלה. בנוגע לנתוני לקוח שלא מכוסים במדיניות לגבי אזורים גיאוגרפיים לאחסון נתונים, Google עשויה לאחסן אותם בכל מקום שבו יש ל-Google או למעבדי המידע המשניים שלה תשתיות לאחסון, בכפוף לנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud.

   • 1.4 הגדרות.

    1. "נתונים ניתנים לניהול גיאוגרפי" הם הנתונים הראשיים, שמתוך נתוני הלקוח בשירות המתאים, הבאים בלבד:

     1. (א) Gmail: שורת הנושא וגוף האימייל, קבצים מצורפים והשולחים והנמענים של ההודעות.

     2. (ב) יומן Google: כותרת האירוע ותיאור האירוע, תאריך, שעה, מוזמנים, תדירות ומיקומים.

     3. (ג) Google Docs‏, Google Sheets ו-Google Slides: הטקסט בגוף הקובץ, תמונות מוטמעות בקובץ ותגובות או הערות שמשתמשי הקצה הוסיפו.

     4. (ד) Google Drive: תוכן של קבצים מקוריים שהועלו ל-Drive.

     5. (ה) Google Chat: הודעות וקבצים מצורפים.

     6. (ו) Google Vault: ייצוא נתונים של Vault.

     7. (ז) AppSheet: הגדרות של האפליקציה, הגדרות ואסימוני גישה של מקור הנתונים ונתוני לקוח במסדי הנתונים של AppSheet.

    2. "אזור גיאוגרפי לאחסון נתונים" הוא:

     1. (א) ארצות הברית או אירופה, מלבד בהקשר של AppSheet, או

     2. (ב) אירופה, בהקשר של AppSheet.

    3. "מהדורה שכלולה בהיקף השירותים" היא אחת מהמהדורות האלה:

     1. (א) G Suite Business

     2. (ב) Google Workspace Enterprise Plus

     3. (ג) Google Workspace for Education Standard

     4. (ד) Google Workspace for Education Plus

  • 2. Google Vault. התנאים הבאים חלים על Google Vault בלבד:

   • 2.1 שמירה. ל-Google לא תהיה כל מחויבות לשמור נתוני לקוח שהועברו לארכיון, אחרי שתסתיים תקופת השמירה שהלקוח ציין או תקופת ההזמנה שחלה על הרישיונות הרלוונטיים של Google Vault, אלא אם: (א) הלקוח מאריך את תקופת השמירה או מחדש את תקופת ההזמנה הרלוונטית לפני סיום תקופת השמירה, (ב) חקיקה או הליך משפטי שחלים על Google מונעים ממנה למחוק את הנתונים, או (ג) הנתונים כפופים להחזקה לצורך משפטי בהוראת הלקוח.

  • 3. Google Workspace Essentials. התנאים הבאים חלים על מהדורת Google Workspace Essentials בלבד ו/או על מהדורת Google Workspace Essentials Starter, כפי שמצוין בהמשך:

   • 3.1 סיום ההתקשרות עקב חוסר פעילות או מטעמי נוחות. ‏Google שומרת את הזכות לסיים את ההקצאה של מהדורת Google Workspace Essentials Starter, אם הלקוח מזמין את המהדורה הזאת:

    1. (א) בהתראה של 30 יום ללקוח אם במשך 60 ימים רצופים כלשהם לפני מתן ההתראה לא היה שימוש במסוף Admin או שהלקוח, או מי ממשתמשי הקצה שלו, לא השתמש בשירותים, או

    2. (ב) מטעמי נוחות – בהודעה של 90 יום מראש ללקוח.

   • 3.2 שירותי תמיכה טכנית (TSS). שירותי TSS אינם זמינים במהדורת Google Workspace Essentials Starter.

   • 3.3 הגדרות נוספות.

    1. "משתמש פעיל" הוא משתמש קצה במהדורת Google Workspace Essentials אשר (א) מארח פגישת וידאו או מצטרף לפגישת וידאו ב-Google Meet לפחות פעם אחת במהלך החודש הקלנדרי, או (ב) פותח קובץ ב-Google Drive לפחות פעם אחת במהלך החודש הקלנדרי.

  • 4. Cloud Search. התנאים הבאים חלים על Cloud Search בלבד:

   • 4.1 מקורות נתונים של צד שלישי. השימוש שעושה הלקוח במקורות נתונים של צד שלישי במסגרת פעילותו ב-Cloud Search Platform, כפוף לתנאים ולהגבלות שהוסכם עליהם בין הלקוח לבין הספק הרלוונטי של מקורות הנתונים. כפי שהדבר עומד בין הצדדים, הלקוח נושא באחריות הבלעדית לתנאים ולהגבלות האלה, כולל כדי להבטיח שהם מאפשרים ל-Google לגשת למקורות הנתונים הרלוונטיים ולהשתמש בהם לצורך אספקת Cloud Search Platform.

  • 5. שירותי Cloud Identity. התנאים שבהמשך חלים רק על שירותי Cloud Identity שמכוסים בהסכם הזה:

   • 5.1 ההסכם החל. אם, בנוסף להסכם הזה, השימוש של הלקוח בשירותים האלה של Cloud Identity דרך החשבון כפוף להסכם של Google Cloud Platform ("הסכם GCP") ו/או לתנאים שמתוארים בכתובת https://cloud.google.com/terms/identity ("התנאים וההגבלות של Cloud Identity"), אז המסמכים יהיו תקפים בסדר הבא (בעדיפות יורדת): (א) ההסכם הזה, (ב) הסכם GCP או (ג) התנאים וההגבלות של Cloud Identity. הסעיף הזה יישאר בתוקף גם אחרי שההסכם יסתיים.

   • 5.2 הגדרות נוספות.

    1. המשמעות של "Google Cloud Platform" היא השירותים שהיו תקפים באותו זמן ומפורטים בכתובת https://cloud.google.com/terms/services.

   • 6. תנאים לשימוש במוצרים שעוד לא זמינים לכלל המשתמשים (טרום-GA). ‏Google רשאית להעמיד לרשות הלקוח תכונות, שירותים או תוכנות של Google Workspace שעוד לא זמינים לכלל המשתמשים, ושבסיכום השירותים, במסמכים או בחומרים שקשורים לכך או בבקשה להיות משתמש מבחן (כפי שמוגדר בהמשך) הם מזוהים כ'גישה מוקדמת', 'אלפא', 'בטא', 'גרסת טרום-השקה', 'גירסה ניסיונית' או סיווג דומה לכך (להלן ביחד, "מוצרים במצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים" ). בעוד שמוצרים במצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים אינם נחשבים שירותים, השימוש של לקוחות במוצרים האלה כפוף לתנאי ההסכם שחלים על שירותים, בהתאם לתיקון שמופיע בסעיף 6 כאן.

    1. 6.1 גישה למוצרים במצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים, ושימוש בהם

     1. (א) בקשות להיות משתמש מבחן. הלקוח רשאי להגיש מועמדות להיות משתמש מבחן של מוצרים במצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים, באמצעות הגשה של הבקשה שזמינה דרך מסוף Admin או זמינה בדרך אחרת מ-Google ("בקשות להיות משתמש מבחן"). אם הלקוח יתקבל כמשתמש מבחן (בהתאם לדרישות של Google ברמת הדומיין למשתמשי מבחן שהיו תקפות באותו הזמן), ‏Google תהפוך את המוצר שבמצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים לזמין לשימוש עבור הלקוח, בכפוף לתנאים שמתוארים פה בסעיף 6. תנאים נוספים ("תנאי בדיקה ספציפיים") יכולים לחול על אותו מוצר שבמצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים, ואם הם חלים, הם יסופקו על ידי Google דרך הבקשה להיות משתמש מבחן או בדרך אחרת בכתב, לפני כל שימוש של הלקוח במוצר. תנאי הבקשה להיות משתמש מבחן וכל תנאי בדיקה ספציפיים משולבים בסעיף 6 כאן.

     2. (ב) שימוש בנתוני הבדיקה של הלקוח. בכפוף לסעיף 6(ד) (הגבלות שימוש ללקוחות ממשלתיים) ולסעיף 6(ה) (הגבלות שימוש במידע רפואי מוגן [PHI]) שבהמשך, Google רשאית – והלקוח נדרש (כולל באמצעות איסוף או מתן כל הסכמה או התראה נדרשת) – להבטיח ש-Google תוכל להשתמש בכל נתוני הלקוחות (כולל מידע אישי של לקוחות) שהוא או משתמשי הקצה שלו מגישים, שולחים או מקבלים דרך כל מוצר שבמצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים, או שהם שומרים בו ("נתוני הבדיקה של הלקוח"). זאת כדי לספק, לבדוק, לנתח, לפתח ולשפר את אותם מוצרים שבמצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים ואת כל המוצרים והשירותים של Google שמופעלים איתם, ללא כל הגבלה או מחויבות כלפי הלקוח, כל משתמש קצה או כל צד שלישי, מלבד כפי שמצוין בהוראות הסודיות של ההסכם ובהמשך.

     3. אם הלקוח קיבל את תנאי Google המעודכנים לאותו זמן, או אם הצדדים הסכימו בדרך אחרת לתנאים אלה, שמתארים מחויבות להגנה על נתונים ולעיבוד בהקשר של המידע של הלקוח כפי שמצוין בכתובת https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum (ה"נספח לעיבוד נתונים ב-Cloud" או "CDPA" ), הנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud יחול על המוצרים שבמצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים כ"שירותים" למטרות הנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud. נוסף לזה, לשם הבהרה, סעיף 6 כאן יהווה חלק מ"ההסכם" שמצוין בסעיף 5.2 (ציות להוראות ללקוח) של הנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud, בכפוף לתיקונים הבאים:

      1. (i) הלקוח מכיר בכך שלמטרת סעיף 6.1 (מחיקה בידי הלקוח) של הנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud, ובמידה המרבית המותרת על פי הדין החל, ייתכן שאופן הפעולה של מוצרים במצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים לא יאפשר מחיקה של נתוני הבדיקה של הלקוח במהלך התקופה שבה הלקוח יכול להשתמש במוצרים ("תקופת השימוש במוצרים שבמצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים"). עם זאת, נתוני הבדיקה של הלקוח יימחקו בסיום התקופה בהתאם לסעיף 6.2 (החזרה או מחיקה בסיום תקופת ההסכם) של הנספח;

      2. (ii) אלא אם מצוין אחרת בתנאי הבדיקה הספציפיים: (א) מידע על מעבדי מידע משניים (כפי שמוגדר ב-CDPA) שמעורבים בהפעלת מוצרים שבמצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים, כולל התפקידים והמיקומים שלהם, יימסר בכתב על ידי Google לפי בקשה של הלקוח, וכן (ב) ‏Google תיידע את הלקוח בנוגע לפעילות הזו לאורך תקופת השימוש מוצרים שבמצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים. הלקוח יקבל מידע על כל מעבד מידע משני חדש של צד שלישי ש-Google עירבה בהפעלת מוצרים שבמצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים (כולל השם והמיקום של מעבד המידע המשני והפעילויות שלו). המידע יישלח לכתובת האימייל לקבלת התראות לפני שמעבד המידע המשני יתחיל לעבד את נתוני הבדיקה של הלקוח. אם הלקוח מתנגד למעבד המידע המשני, הלקוח רשאי, כסעד היחיד והבלעדי שלו, להפסיק להשתמש במוצר או בשירות הרלוונטי שעוד לא זמין לכלל המשתמשים.

     4. (ג) ללא מידע על מיקום נתונים או שקיפות לגבי הגישה לנתונים. נתוני הבדיקה של הלקוח שמעובדים לפי סעיף 6 כאן לא יהיו כפופים לדרישות ביחס למידע על מיקום הנתונים (כפי שמתואר בסעיף 1 [אזורים גיאוגרפיים לאחסון נתונים] בתנאים הספציפיים האלה לשירות) או ביחס לשקיפות לגבי הגישה לנתונים (כפי שמוסבר בכתובת https://support.google.com/a/answer/9230474).

     5. (ד) הגבלות שימוש ללקוחות ממשלתיים. אלא אם התקבלה הרשאה לכך בכתב מ-Google, הלקוחות הבאים רשאים להשתמש רק בנתוני בדיקה או בנתונים ניסיוניים שמתקבלים ממוצרים במצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים, ונאסר עליהם השימוש בנתוני "זמן אמת" או בנתונים מגרסת הייצור (production) שמשויכים למוצרים שבמצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים, ואלה הם: ממשלת ארצות הברית או לקוחות ממשלתיים אחרים, כולל ישויות או סוכנויות רגולטוריות או של ממשלה ברמה הפדרלית, הלאומית, ברמת המדינה, המחוז, או ברמה המקומית, ולהוציא לקוחות שהם מוסדות חינוכיים.

     6. (ה) הגבלות שימוש במידע רפואי מוגן (PHI). הלקוח לא רשאי להשתמש במוצרים במצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים כדי לעבד מידע רפואי מוגן (PHI) כפי שמוגדר ב-HIPAA.

    2. 6.2 שינוי, השעיה או ביטול. ‏Google רשאית לשנות, להשעות או לבטל מוצרים במצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים (כולל כל התכונות שלהם) בכל שלב, ללא הודעה מוקדמת ללקוח.

    3. 6.3 כתב ויתורמוצרים במצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים מסופקים "כמות שהם", ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת או הצהרות מכל סוג, והם לא יזכו את הלקוח בשיפוי במסגרת הסכם רמת שירות או בכל שיפוי אחר מ-Google. אלא אם צוין אחרת בתנאי הבדיקה הספציפיים של מוצר מסוים במצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים, מוצרים במצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים לא מכוסים במסגרת TSS.

    4. 6.4 חבות. ל-Google לא תהיה חבות לכל סכום מעבר ל-(א) מגבלת סכום החבות שמצוינת בהסכם או (ב) 25,000$ – הנמוך מביניהם. שום חלק מהמשפט הקודם לא משפיע על החרגות של הגבלת חבות בהסכם, ביחס למפורט להלן: (1) מוות או חבלה גופנית בעקבות רשלנות, (2) מעשה מרמה או מצג שווא מסולף, (3) הפרה של זכויות הקניין הרוחני של הצד השני, או (4) עניינים שבגינם אי אפשר להחריג או להגביל את החבות במסגרת החוק החל.

    5. 6.5 סיום. בכל עת ‏Google רשאית לסיים את השימוש של הלקוח במוצר שבמצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים באמצעות הודעה כתובה ללקוח, כולל במטרה לאפשר ללקוחות אחרים להשתמש באותו מוצר שבמצב טרום-זמינות לכלל המשתמשים.

   • 7. אימות באמצעות כתובת אימייל שמשויכת לדומיין. התנאים הנוספים שבהמשך חלים רק כשכתובת אימייל שמשויכת לדומיין (ולא שם הדומיין) מאומתת כדי להשתמש בשירותים האלה:

    1. 7.1 הזמנת משתמשי קצה. הלקוח רשאי לשלוח למשתמשים אחרים שיש להם כתובת אימייל שמשויכת לדומיין הזמנה להשתמש בשירותים. אם אותם משתמשים יאשרו את ההזמנה מצד הלקוח להשתמש בשירותים, הם ייחשבו, לפי ההסכם, משתמשי קצה של הלקוח.

    2. 7.2 אימות שם הדומיין.

     1. (א) שליטה בידי הצד המאמת. כל אדם או ישות רשאים בכל עת לבצע אימות של שם הדומיין שתואם לשם שמופיע בכתובת האימייל שמשויכת לדומיין ("הצד המאמת"). מיד לאחר שהתבצע אימות של שם הדומיין, הצד המאמת יוכל לקבל בעלות ושליטה על חשבונות משתמשי הקצה שמתאימים לשם הדומיין ועל כל הנתונים שמשויכים לחשבונות האלה. כאשר יתבצע אימות של שם הדומיין, הלקוח וכל משתמשי הקצה יקבלו הודעה על כך.

     2. (ב) ניהול לאחר האימות של שם הדומיין. הצד המאמת יקבל הרשאות מסוימות בנוגע לחשבון הלקוח ולחשבונות משתמשי הקצה, כפי שמתואר במסמך.

    3. 7.3 מחיקת נתונים. בכל שלב לפני שהצד המאמת יקבל בעלות ושליטה על שם הדומיין ועל כל החשבונות של משתמשי הקצה שמשויכים אליו (כולל חשבון הלקוח), הלקוח ומשתמשי הקצה שלו יוכלו למחוק או לייצא נתוני לקוח ו/או למחוק חשבונות של משתמשי קצה בהתאם לפונקציונליות של השירותים. גם אם נאמר אחרת בנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud, לאחר שהצד המאמת יקבל בעלות ושליטה על שם הדומיין ועל כל החשבונות של משתמשי הקצה שמשויכים אליו (כולל חשבון הלקוח) ייתכן שהלקוח או משתמשי הקצה שלו לא יוכלו למחוק את החשבון או החשבונות של משתמשי הקצה ולא יוכלו למחוק או לייצא נתונים של הלקוח, וזאת בהתאם לאופן הניהול של השירותים.

    4. 7.4 הוראות לעיבוד נתונים. גם אם נאמר אחרת בסעיף 6.2 (החזרה או מחיקה בסיום תקופת ההסכם) בנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud, אם הלקוח לא נוקט שום פעולה כדי למחוק או לייצא את הנתונים שלו לפני שהצד המאמת מקבל בעלות ושליטה על שם הדומיין ועל כל החשבונות של משתמשי הקצה שמשויכים אליו (כולל חשבון הלקוח), יש בדבר הכרה מצידו בכך שהתנאים הספציפיים האלה לשירות נחשבים הוראות מצד הלקוח ל-Google: (א) לשמור לאחר סיום ההסכם כפי שמתואר בסעיף 7.6 (סיום לאחר אימות דומיין) את כל נתוני הלקוח שהוא לא מחק לפני הסיום; ו-(ב) לדאוג שנתוני הלקוח השמורים האלה יהיו זמינים לצד המאמת.

    5. 7.5 הבעת הסכמה לניהול. במקרים הרלוונטיים, הלקוח מסכים לאפשר: (א) לצד המאמת את הגישה והיכולות שמתוארות בהסכם; ו-(ב) ל-Google לסַפֵּק לצד המאמת את הגישה ואת היכולות שמתוארות בהסכם.

    6. 7.6 סיום לאחר אימות דומיין. אם הצד המאמת הוא צד שלישי, ההסכם הזה יסתיים אוטומטית ברגע שהצד המאמת יקבל בעלות ושליטה על שם הדומיין ועל כל החשבונות של משתמשי הקצה שמשויכים לדומיין (כולל חשבון הלקוח). לשם הבהרה, אין בסעיף זה כדי לפגוע באף זכות של משתמש קצה שעשויה להינתן על ידי הצד המאמת במסגרת הסכם Google Workspace (נפרד) שהצד המאמת חתום עליו.

    7. 7.7 הגבלות על השירותים. ייתכן שחלק מהשירותים, מהתכונות ומהפונקציות יהיו זמינים רק אחרי ששם הדומיין יאומת.

  • 8. שירותי טלפוניה ב-Google. התנאים שבהמשך חלים רק על (i)‏ Google Voice ועל (ii) השימוש ב-Google Meet לביצוע שיחות יוצאות ולקבלת שיחות נכנסות ("טלפוניה של Google Meet"), ככל שרלוונטי (ולצורכי סעיף 8 כאן, שירותי הטלפוניה של Google Voice ו-Google Meet מכונים יחד "שירותי טלפוניה ב-Google"). התנאים האלה כוללים מידע חשוב על הגבלות של שירותי חירום. יש לקרוא בעיון:

   • 8.1 הצדדים ומבנה החוזה בשירותי הטלפוניה ב-Google.

    • (א) ספק שירותי הטלפוניה ב-‏Google‏ (GTSP). הישות הרלוונטית של Google, שמופיעה ברשימה הרלוונטית של ספקי השירות והטלפוניה (ישות כזאת תכונה בכל מקרה "ספק שירותי טלפוניה ב-‏Google‏" או "GTSP"), תספק ללקוח את שירותי הטלפוניה הרלוונטיים של Google.

    • (ב) מבנה ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google. כאשר ה-GTSP הרלוונטי הוא שותף עצמאי של Google ולא Google, אז ביחס לשירותי הטלפוניה הרלוונטיים של Google בלבד, Google מתחייבת בשם ה-GTSP (לאחר שהוסמך כדין בתור סוכן שלה) ובאופן הבא:

     • (i) אם הלקוח בוחר להזמין שירות טלפוניה כלשהו של Google נוסף על שירותים אחרים שהלקוח הזמין בכפוף להסכם, הסעיף הזה 8.1, יחד עם התנאים האחרים בהסכם (כולל ה-CDPA וכל הגבלות החבות) יהוו הסכם נפרד ("הסכם שירותי הטלפוניה ב-Google"), שייחתם בין ה-GTSP הרלוונטי (דרך Google, כסוכן שלה שהוסמך כדין) לבין הלקוח ביחס לשירותי הטלפוניה ב-Google האלה בלבד, ובכפוף לתנאים הנותרים בסעיף 8.1 הזה.

     • (ii) ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google ייכנס לתוקף החל ממועד הכניסה לתוקף של ההזמנה הראשונית של הלקוח לשירותי טלפוניה ב-Google. בכפוף לתנאים שלו לסיום מוקדם, ההסכם יהיה בתוקף עד שהמוקדם מבין שני התרחישים האלה יקרה: (א) סיום של ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google בהתאם לתנאים שלו, או (ב) סיום או פקיעת התוקף של ההסכם. ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google יחליף את ההסכם רק ביחס לשירותי הטלפוניה ב-Google.

     • (iii) למטרות ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google, כל ההתייחסויות ל"הסכם" הוחלפו ל"ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google", ההתייחסויות לישות "Google" הוחלפו ב-"GTSP" וההתייחסויות ל"שירותים" או ל"שירותי ליבה" הוחלפו ב"שירותי טלפוניה ב-Google" (למעט ההתייחסויות שמצוינות בסיכום השירותים ובסעיף 8 שכאן בתנאים הספציפיים לשירות).

     • (iv) הלקוח רשאי לאכוף זכויות והטבות מתוקף ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google כנגד GTSP בלבד ולא כנגד Google, ויהיה מחויב להסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google (כולל התחייבויות לשלם את כל העמלות הרלוונטיות) ל-GTSP בלבד ולא ל-Google.

     • (v) על אף כל האמור בסתירה לכך בהסכם זה, במקרה של סתירה בין הסעיף 8.1 שכאן לכל תנאי אחר בהסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google (כולל הסעיף "תנאים סותרים" בהסכם והסעיף "קדימות" בנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud), התנאים בסעיף 8.1 שכאן הם הקובעים.

     • (vi) כל צד רשאי לסיים את ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google בנפרד מההסכם כפי שהוגדר בסעיף 'תקופת ההסכם וסיומו' בהסכם. אם הלקוח יסיים את השימוש שלו ב-Google Voice כפי שמתואר בסעיף 8.10 (סיום השימוש ב-Google Voice מצד הלקוח), סיום כזה יסיים אוטומטית את ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google.

   • (ג) תנאים אזוריים. התנאים האזוריים הם חלק מההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google, והם חלים על משתמשי הקצה שמשתמשים ב-Google Voice במדינה שמתוארת באותם תנאים.

   • 8.2 אספקת שירותי הטלפוניה ב-Google.

    1. (א) שימוש בנתונים.

     1. (i) איסוף נתונים ושימוש בהם. GTSP יאסוף נתוני לקוח וישתמש בהם בהתאם לגילוי הנאות על פרטיות לשירותי הטלפוניה ב-Google שמפורט בכתובת https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html.

     2. (ii) מאגרי מנויים. GTSP לא יספק מספרי Google Voice של הלקוח או של משתמשי הקצה שלו לשירותי מאגר, אלא אם הלקוח ביקש לעשות זאת או אם החוק מחייב זאת.

    2. (ב) ספקי שירותי טלפוניה.

     1. (i) ספקים שהם שותפים עצמאיים. GTSP יכול להשתמש בשותפים עצמאיים כדי לספק שירותי טלפוניה ב-Google כפי שמפורט ברשימת ספקי השירות והטלפוניה.

     2. (ii) ספקי טלפוניה שאינם שותפים עצמאיים. GTSP והשותפים העצמאיים שלו משתמשים בצדדים שלישיים שאינם שייכים ל-Google המחויבים בחוזה משנה ("ספקי טלפוניה") כדי לנתב שיחות טלפון נכנסות ויוצאות, כמתחייב בחוזה, דרך מערכת הטלפוניה העולמית (PSTN). ספקי הטלפוניה והמיקומים שלהם מפורטים ברשימת ספקי השירות והטלפוניה. בשימוש בשירותי הטלפוניה של Google, הלקוח מורה ל-GTSP לערב, בעצמו ודרך השותפים העצמאיים שלו, את ספקי הטלפוניה כדי:

      1. (1) לנתב שיחות טלפון נכנסות ויוצאות, כפי שרלוונטי; וגם

      2. (2) לעבד נתוני לקוחות בתור נאמני מידע עצמאיים במדינות שבהן הם ממוקמים:

       1. א) במידה המינימלית הנדרשת לניתוב כזה; וגם

       2. ב) בהתאם לחוקים החלים [לרבות חוקי הגנה על נתונים ותקנות תקשורת (טלקומוניקציה) אירופאיים].

    3. לשם הבהרה, ספקי טלפוניה אינם בגדר מעבדי מידע משניים (כפי שמוגדר בנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud).

   • 8.3 תנאי תשלום נוספים.

    1. (א) חשבוניות של שירותי הטלפוניה ב-Google. עמלות רלוונטיות ועלויות נוספות שנובעות משימוש של לקוח או של משתמש קצה בשירותי הטלפוניה ב-Google מחויבות בחשבונית נפרדת משירותי Google Workspace אחרים, והן כפופות לתנאי התשלום של ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google.

    2. (ב) תעריפי שיחות. נוסף על העמלות, הלקוח ישלם ל-GTSP עבור שיחות לפי שימוש, אם רלוונטי. עלויות השימוש האלה מחושבות לפי תעריפי השיחות החלים באותו זמן.

    3. (ג) מיסים. על אף כל האמור בסתירה לכך בהסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google, הלקוח ישלם את כל המיסים החלים ללא תלות באישורים כלשהם לפטור ממס. מיסים שמחויבים בחשבונית יכולים לכלול מיסים שקשורים לשימוש של משתמשי קצה, מחוץ למדינה שבה נעשה השימוש, בשירותי הטלפוניה ב-Google.

   • 8.4 דרישות של Google Voice; כתב ויתור של GTSP.

    1. (א) דרישות של Google Voiceהסעיף 8.4(א) חל על Google Voice בלבד ולא על הטלפוניה של Google Meet. ייתכן שכדי להשתמש ב-Google Voice יידרש חיבור נפרד בפס רחב או בחבילת גלישה וכן שהמכשיר של משתמש הקצה יעמוד בדרישות טכנולוגיות מינימליות מסוימות. שימוש מחוץ למדינה או שימוש אחר בנדידה ב-Google Voice עשוי לגרור עלויות גבוהות יותר שמפעילי הרשתות הסלולריות יגבו ממשתמשי הקצה.

    2. (ב) כתב ויתור של GTSP. GTSP אינו אחראי לכל הפרעה או כשל בשירותי הטלפוניה ב-Google בגלל עיכובים, הפסקות שירות או הפרעות: (i) בחבילת הגלישה של הלקוח, (ii) ברשת של ספקי הטלפוניה או (iii) בפעולת המכשירים של הלקוח או של משתמשי הקצה. ייתכן שהשימוש בשירותי הטלפוניה ב-Google במכשירים ניידים ינצל את חבילת הגלישה וחבילת השיחות של משתמשי הקצה, שנרכשו ממפעילי הרשת הסלולרית שלהם.

   • 8.5 היכולות של Google Voiceהסעיף 8.5 חל על Google Voice בלבד ולא על הטלפוניה של Google Meet.

    1. (א) הקצאת מספרים וזמינותם. כאשר Google Voice מאשרת הקצאה של מספרי טלפון, יחולו התנאים האלה:

     1. (i) ייתכן שכדי להפעיל מספר, GTSP יצטרך לאסוף מידע לפי דרישת תקנות התקשורת (טלקומוניקציה) החלות, לרבות כתובת למקרי חירום ומזהה מס של הלקוח;

     2. (ii) בחלק מהמדינות, הכתובת למקרי חירום של הלקוח צריכה להיות תואמת לאזור שמכוסה במספר שיוקצה;

     3. (iii) ייתכן שהמספר לא יופעל באופן מיידי כשתוגש הבקשה; וגם

     4. (iv) ייתכן שמספרים לא פעילים יוסרו מהחשבון של הלקוח.

    2. (ב) ניוד של מספרי טלפון. הלקוח יכול לנייד מספרי טלפון קיימים מספקי שירות אחרים אל Google Voice, במידה שבה Google Voice מאפשרת הקצאת מספרים. הלקוח יכול גם לבקש שמספרי טלפון שהוקצו ישוחררו לספק שירות אחר, בכפוף לסעיף 8.5(ב)(i)-‏(iv) שבהמשך.

     1. (i) התחייבויות הלקוח. הלקוח אחראי על: (א) הדיוק של המידע שהוא מספק ל-GTSP בקשר לבקשת ניוד; (ב) העמלות שכרוכות בניוד מספר, לרבות עמלות שקשורות למספרים ולתוכניות שנותרים; וגם (ג) עמלות שטרם שולמו ל-GTSP בקשר למספר עד למועד שבו הסתיים תהליך הניוד של המספר, במידה שבה מותר על פי החוק החל.

     2. (ii) סיום השירות. GTSP יכול לשחרר כל מספר Google Voice לאחר הסיום או פקיעת התוקף של הרישיון הרלוונטי של משתמש הקצה, אם הלקוח לא מנייד את המספר לספק שירות אחר טרם הסיום או פקיעת התוקף.

    3. (ג) שיחה מזוהה. ‏Google Voice מאפשר להציג במכשיר המקבל את המספר של הלקוח המתקשר ב-Google Voice, כשהדבר אפשרי טכנית. לקוחות קצה יכולים להשבית את הצגת המספר באופן קבוע, או כפי שיבחרו לגבי כל שיחה בנפרד. מסיבות טכניות, ייתכן ש-GTSP לא יוכל השבית את ההצגה של מספרי Google Voice בכל המקרים, כולל בשיחות למספרי חירום.

    4. (ד) חסימת מספרים. עם קבלת בקשה מהלקוח, GTSP יחסום או יבטל חסימה של השימוש ב-Google Voice לביצוע שיחות למספרים מסוימים, טווחי מספרים או סוגים של מספרים (כולל שירותים בתשלום נוסף), במידה שבה הדבר בר-ביצוע מבחינה טכנית.

    5. (ה) הקלטת שיחות. Google Voice יכול לאפשר למשתמשי קצה להקליט שיחות טלפון. הלקוח מסכים לא להקליט שיחות טלפון, ולא לאפשר למשתמשי הקצה שלו להקליט שיחות טלפון, אם לא ניתנה לכך הסכמה, אם החוק והתקנות החלים מחייבים הבעת הסכמה.

   • 8.6 הגבלות לשירותי הטלפוניה ב-Google. ייתכן שלא תהיה בשירותי הטלפוניה ב-Google:

    1. (א) אפשרות לבצע זיהוי קוד המדינה לשיחות יוצאות ממרכזייה ושיחות למספרים מקוצרים (ייתכן שיחולו עמלות נוספות על שיחות כאלה);

    2. (ב) תמיכה בשיחות גוביינא או בשיחות עם החזר כספי; או

    3. (ג) תמיכה בשיחות או בחיבורים למספרים מסוימים, לרבות מספרים עם תעריף פרימיום, למשל.

   • 8.7 הגבלות על שימוש ב-Google Voiceהסעיף 8.7 חל על Google Voice בלבד, ולא יחול על הטלפוניה של Google Meet. הלקוח לא יבצע הקצאת משנה של מספרים ל-Google Voice, לא יספק גישה ולא יאפשר בדרך אחרת כל שימוש ב-Google Voice לאדם שגילו נמוך מגיל ההסכמה שנקבע בחוקים החלים בסמכות השיפוט הרלוונטית. GTSP רשאי להשעות או להשבית באופן סופי כל חשבון שנמצא בשימושם של אנשים כאלה או מוקצה להם.

   • 8.8 שירותי חירוםסעיף המשנה 8.8(א) חל על הטלפוניה של Google Meet בלבד, ולא יחול על Google Voice. כל שאר סעיפי המשנה [(ב)-(ו)] של סעיף 8.8 חלים על Google Voice בלבד, ולא יחולו על הטלפוניה של Google Meet.

    1. (א) חיוג חד-כיווני. משתמשי קצה שמשתמשים בתכונות של החיוג החד-כיווני בטלפוניה של Google Meet לא יוכלו לבצע שיחות לשירותי חירום או לקבל כאלה. באחריות הלקוח לוודא שיש למשתמשי הקצה גישה לאמצעים חלופיים לחיוג לשירותי חירום.

    2. (ב) חיוג דו-כיווני. שירות Google Voice תומך בחיוג לשירותי חירום. בשירותי חיוג לשירותי חירום בטלפוניה מבוססת-IP קיימות מגבלות. השירותים האלה יפעלו באופן שונה מחיוג מסורתי לשירותי חירום, כפי שמתואר בסעיפים בהמשך. מגבלות נוספות שקשורות למדינה מתוארות בתנאים האזוריים. הלקוח מכיר בזאת, ומאשר, את התנאים הבאים בקשר לשיחות לשירותי חירום:

     1. (i) תיאור של שירות חיוג לשירותי חירום . משתמשי קצה שמשתמשים בתכונות חיוג דו-כיווני של Google Voice יכולים לחייג לשירותי חירום ולקבל שיחות משירותי חירום ללא תוספת תשלום. שירותי החירום משתנים בהתאם למיקום של משתמש הקצה. כשמשתמש קצה יתקשר לשירותי חירום, GTSP יספק למרכזיית שיחות החירום את מספר הטלפון של משתמש הקצה ואת הכתובת שהלקוח סיפק ל-Google [כמפורט בסעיף 8.8(ד) (מחויבויות הלקוח) שבהמשך]. ייתכן שמשתמשי הקצה יצטרכו לציין את מיקומם הפיזי ולתת מספר לשיחה חוזרת, וזאת כי המידע הזה לא קיים במרכזיית החירום.

     2. (ii) הגבלות על שירות חיוג לשירותי חירום . ההגבלות הבאות חלות על הזמינות של שירות החיוג של Google Voice לשירותי חירום: (א) ייתכן שהשירות לא יהיה זמין במקרים של הפסקות או הפרעות באינטרנט או בחשמל; (ב) ייתכן שבשיחות חירום יידרש זמן רב יותר להתחבר למוקד חירום לציבור (PSAP) מאשר בחיוג מסורתי לשירותי חירום. ייתכן גם שיישמע צליל של קו תפוס או שלא יתבצע חיבור; (ג) ייתכן ששיחות חירום יחוברו ל-PSAP כראוי, אבל מספר הטלפון או המיקום של משתמש הקצה לא יועבר אוטומטית, והמרכזייה של שירותי החירום לא תוכל להתקשר חזרה; (ד) ייתכן ששיחות חירום שמתבצעות בזמן נדידה ינותבו ל-PSAP המקומי שמשויך לכתובת הרשומה של משתמש הקצה (על הלקוח לייעץ למשתמש הקצה להשתמש בחייגן המקורי שלו בזמן נדידה); (ה) משתמשי קצה חירשים, כבדי שמיעה או עם הפרעות דיבור צריכים להתקשר לשירותי חירום מקומיים ישירות באמצעות TTY או שירות ממסר התקשרויות (טלקומוניקציות) במקום לחייג 711 או מספר מקומי מקביל; (ו) אם יש למשתמשי קצה כמה מכשירים שמשויכים למספר החשבון שלהם: (i) ייתכן ששיחות חוזרות מ-PSAP לא יצלצלו בכל המכשירים המשויכים, וגם (ii) ייתכן שבמרכזייה של שיחות החירום יופיע מספר שאינו המספר האישי של משתמש הקצה; (ז) אם משתמש הקצה השבית את השיחות הנכנסות, ייתכן שלא תהיה ל-PSAP אפשרות להתקשר חזרה; (ח) אם שיחה באמצעות Google Voice נכשלה, ייתכן שמשתמשי הקצה יופנו להשלמת שיחות החירום באמצעות החייגן המקורי במכשירים שלהם; וגם (ט) ביצוע שיחות חירום אינו זמין דרך שירות השיחות הזה אם: (i) נעשה שימוש בשירות Google Voice לשיחות נכנסות בלבד, או (ii) השיחות מופנות דרך רשת השיחות של ספק חבילות הסלולר של המשתמש, בשימוש בחייגן המקורי במכשיר של משתמש הקצה.

    3. (ג) שליחת הודעות טקסט לשירותי חירום . ייתכן ש-Google Voice לא יתמוך בשליחת הודעות טקסט לשירותי חירום. יכול להיות שתכונות של שליחת הודעות טקסט לשירותי חירום שזמינות דרך Google Voice לא יהיו זמינות כשמחוברים ב-Wi-Fi.

    4. (ד) מחויבויות הלקוח . בנוגע לסעיף 8.8(ב) (חיוג דו-כיווני), באחריות הלקוח: (i) לוודא שהכתובת של כל משתמש קצה שרשומה ב-Google Voice היא הכתובת הפיזית המעודכנת שממנה יעשה שימוש ב-Google Voice (אם לא יסופקו כתובות עדכניות, ייתכנו חיבור למרכז הלא נכון למענה במקרי חירום ועיכוב במענה למקרה החירום של משתמשי הקצה); (ii) ליידע את משתמשי הקצה שהכתובות הפיזיות שלהם ישותפו עם ספקי טלפוניה; (iii) ליידע את משתמשי הקצה שייתכן שהם יצטרכו לספק את המיקום הפיזי שלהם ומספר טלפון לשיחה חוזרת ל-PSAP כשיהיו מחוברים; (iv) לוודא שלמשתמשי הקצה יש גישה לאמצעי חלופי אחר להתקשרות לשירותי חירום; וגם (v) ליידע את משתמשי הקצה על המגבלות של שירותי החיוג בשעת חירום (הלקוח יכול להוריד תווית אזהרה, להדפיס אותה ולצרף אותה לכל המכשירים שייתכן שתהיה מהם גישה לשימוש ב-Google Voice. הכתובת להורדה היא support.google.com/voice/go/emergency-services).

    5. (ה) התראות על מקרי חירום. ייתכן שלא יתקבלו התראות על מקרי חירום דרך Google Voice אם המכשירים מוגדרים למצב Wi-Fi בלבד, או ששירות הסלולר לא זמין.

    6. (ו) כתב ויתור על חבות של שירותי חירום . במידה המרבית המותרת על פי חוק, לא תחול שום חבות מתוקף ההסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google [על בסיס חוזה, נזיקין (לרבות רשלנות) או אחר] על GTSP או על כל שותף עצמאי שלו בגין נזקים מכל סוג (לרבות נזקים ישירים ועקיפים) שייגרמו עקב שימוש או ניסיון לשימוש ב-Google Voice או בקשר אליו כדי לגשת לשירותי חירום. לרבות, אך לא רק, כל חוסר יכולת לגשת לשירותים האלה, כל עיכוב במענה של שירות חירום, התנהלות של מרכזים או מרכזיות במענה של שירותי חירום או אי-דיוקים במידע שסופק לשירותי החירום על ידי ספקי טלפוניה או צדדים שלישיים אחרים שעירב ה-GTSP או שותף עצמאי שלו כדי לאפשר מתן גישה לשירותי חירום.

   • 8.9 השעיה. נוסף על זכויות ההשעיה שמתוארות בהסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google, ל-GTSP יש זכות לחסום שיחות או הודעות יוצאות או נכנסות של שירותי הטלפוניה ב-Google, אם הוא קובע באופן סביר שהלקוח או כל משתמש קצה השתמשו בשירותי הטלפוניה של Google כדי לייצר או לאפשר ייצור של הודעות אוטומטיות או הודעות בכמות גדולה, או הודעות מסחריות ללא אישור מצד המשתמש.

   • 8.10 סיום ההסכם עם Google Voice מצד הלקוחסעיף 8.10 חל על Google Voice בלבד, ולא יחול על הטלפוניה של Google Meet. נוסף על כל זכויות סיום אחרות, הלקוח רשאי לסיים את השימוש ב-Google Voice בכל זמן באמצעות העברת הודעה כתובה ל-GTSP. הלקוח חייב להפסיק את השימוש ב-Google Voice מייד עם הסיום.

   • 8.11 הגדרות נוספות.

    1. "תעריפי שיחות" הם תעריפי השיחות המעודכנים לאותו זמן (i) עבור Google Voice כפי שמתואר בכתובת https://voice.google.com/rates, ו-(ii) עבור הטלפוניה של Google Meet כפי שמתואר בכתובת https://meet.google.com/u/0/tel/rates.

    2. "משתמשי קצה" כוללים, (i) בהגדרה לצורכי Google Voice, משתמשים אפשריים שעשויים להיות נוכחים במיקום הפיזי שבו נמצא מכשיר שמחובר ל-Google Voice ושניתן להשתמש בו; וגם (ii) בהגדרה לצורכי Google Meet, משתמשים אפשריים שייתכן שישתמשו בשירותי הטלפוניה של Google Meet כדי לחייג בשביל להצטרף לפגישה ב-Google Meet או לעזוב אותה.

    3. "עמלות", בהקשר של Google Voice, כוללות את העמלות שמתוארות בכתובת https://workspace.google.com/products/voice.

    4. "מוקד חירום לציבור" או "PSAP" הוא מרכז השירות הציבורי למענה לשיחות חירום שרלוונטי לפי המיקום הרשום של משתמש הקצה.

    5. "תנאים אזוריים" הם התנאים שמפורטים בכתובת https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html.

    6. המונח "ספק טלפוניה" הוגדר בסעיף 8.2(ב) (ספקי שירותי טלפוניה) במסמך הזה של התנאים הספציפיים לשירות.

    7. "רשימת ספקי השירות והטלפוניה" היא הרשימה של ספקי השירות והטלפוניה המעודכנת לאותו זמן: (i) עבור Google Voice בכתובת https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html ו-(ii) עבור הטלפוניה של Google Meet בכתובת https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html.

    *אם מסמך אופליין מתייחס אל 'ספק שירות של Google Voice', או 'GVSP', ההתייחסויות האלה נחשבות 'ספק שירותי טלפוניה ב-Google', או 'GTSP', כפי שמשתמשים במונח במסמך הזה של התנאים הספציפיים לשירות ובהסכם של שירותי הטלפוניה ב-Google.

  • 9. Google SIP Link.

   • 9.1 תנאים נוספים ל-Google SIP Link. התנאים הבאים חלים על השימוש של הלקוח ב-Google SIP Link:

    • (א) ניוד מספרי טלפון לספק ה-SIP של הלקוח חייב להתבצע על ידי ספק ה-SIP.

    • (ב) ידוע ללקוח ומקובל עליו ש-Google יכולה לבצע שיחות ללקוח כדי לאמת את הגדרות Trunk של הלקוח או כדי לאמת את הבעלות על מספר. הלקוח מסכים לקבל את כל סוגי השיחות הנ"ל, כולל שיחות ממערכת אוטומטית.

    • (ג) הלקוח אחראי לוודא שכל השיחות לשירותי החירום שיבוצעו על ידי משתמשים ב-Google SIP Link ינותבו דרך ספק ה-SIP. כמו כן, הלקוח חייב לעדכן על שינויים במיקום או בכתובת לצורך שירותי חירום דרך ספק ה-SIP.

    • (ד) לשם הבהרה, ספקי SIP אינם בגדר מעבדי מידע משניים (כפי שמוגדר בנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud).

   • 9.2 הגדרות נוספות.

    • "ספק SIP" הוא כלי לשילוב מערכות, ספק, או שותף אחר של הלקוח, שמספקים ללקוח שירותי טלפוניה בנפרד מ-Google Voice.

  • 10. Google Drive. התנאים שבהמשך חלים על Drive בלבד:

   • 10.1 שימוש ב-Google Drive להפצת תוכן. ‏Google Drive לא מיועד לשימוש כרשת להפצת תוכן, ו-Google רשאית להגביל את השימוש ב-Google Drive ואת הגישה אליו אם היא קובעת, לפי שיקול דעתה באופן סביר, שהשימוש שנעשה ב-Google Drive מפר את מדיניות השימוש המקובל, או שבוצעה הפצה שמהווה הפרה, הפצה לא חוקית או הפצה בכמויות גדולות של תוכן, כולל סרטונים. כל סרטון שנמצא ב-Google Drive ושמשותף באופן ציבורי מחוץ לדומיין של הלקוח חייב לעמוד בהנחיות הקהילה של YouTube (זמינות בכתובת https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/‎‏ או בכתובת URL שמחליפה אותה).

  • 11. AppSheet. התנאים שבהמשך חלים על AppSheet בלבד:

   • 11.1 רלוונטיות ההסכם. ההסכם, כולל התנאים הספציפיים האלה לשירות, רלוונטי רק לשימוש הלקוח ב-AppSheet ביחס למשתמשי קצה שניגשים ל-AppSheet דרך חשבונות משתמשי הקצה שלהם, ולא רלוונטי לכל תוכנית AppSheet שנרכשה דרך https://www.appsheet.com.

   • 11.2 ניהול של AppSheet. אם תוכנית AppSheet של הלקוח כוללת אמצעי בקרה נוספים לניהול (כפי שמתואר ב-https://about.appsheet.com/pricing), אמצעי בקרה נוספים לניהול AppSheet יהיו זמינים לאדמינים שיועדו במיוחד ל-AppSheet.

   • 11.3 תנאי תשלום. ההגדרה של 'מחירים' תוקנה, ומשמעותה היא המחירים הרלוונטיים שהיו מעודכנים באותו זמן ב-https://solutions.appsheet.com/pricing, אלא אם הוסכם אחרת בנספח או בטופס ההזמנה.

   • 11.4 מקורות נתונים. השימוש של הלקוח במקורות נתונים במסגרת הפעילות בשירותים, כפוף לתנאים ולהגבלות שהוסכמו בין הלקוח והספק הרלוונטי של מקור הנתונים. כפי שהדבר עומד בין הצדדים, הלקוח נושא באחריות הבלעדית לתנאים ולהגבלות כאלה, כולל כדי להבטיח שהם מאפשרים ל-Google לגשת למקורות הנתונים הרלוונטיים ולהשתמש בהם לצורך אספקת AppSheet.

   • 11.5 תוכנת AppSheet. אם Google תאפשר ללקוח לגשת לתוכנת AppSheet (שעשויה לכלול תוכנת צד שלישי), היא תעניק ללקוח למשך התקופה רישיון ללא תמלוגים (אלא אם צוין אחרת על ידי Google) שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה, לשחזר את התוכנה ולהשתמש בה כדי להפוך אפליקציית לקוח לזמינה למשתמשי קצה. במקרה כזה ייתכן ש-Google תטיל הגבלות רישוי נוספות, ואם כן היא תודיע על כך ללקוח. כל ייצוא, ייצוא חוזר, העברה או שימוש בתוכנת AppSheet על ידי הלקוח כפופים להסכם זה (כולל ההגבלות וחובות הציות שההסכם מטיל ביחס לשימוש בשירותים וחלות על תוכנת AppSheet), ועשויים גם להיות כפופים לתנאי רישיון ולדרישות של צד שלישי במסגרת חוקי בקרת היצוא. כפי שהדבר עומד בין הצדדים, Google שומרת על כל זכויות הקניין הרוחני בתוכנת AppSheet. כל צד מצהיר ומתחייב שהוא יציית לכל החוקים והתקנות החלים בנוגע לאספקת תוכנת AppSheet או לשימוש בה, בהתאם למה שרלוונטי. למעט מה שנקבע במפורש בהסכם, תוכנת AppSheet ניתנת כפי שהיא ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת או הצהרה מכל סוג.

   • 11.6 גרסאות ללא תשלום.

    • (א) הגבלות. הגרסאות ללא תשלום של AppSheet כפופות להגבלות, והן אינן עומדות בדרישות ל-TSS. ייתכן גם שתכונות מסוימות של AppSheet לא יהיו זמינות בגרסאות ללא תשלום. חובות השיפוי של Google לא חלות על השימוש בגרסאות ללא תשלום של AppSheet.

    • (ב) סיום עקב חוסר פעילות. ‏Google שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את האספקה של גרסת AppSheet ללא תשלום עבור משתמש קצה בהודעה מראש של 30 יום למשתמש הקצה, אם במשך תקופה של 60 יום (א) משתמש הקצה לא ניגש ל-AppSheet או (ב) לא הייתה פעילות של משתמש הקצה באף אפליקציה של הלקוח.

   • 11.7 ביטול שירות AppSheet. ‏Google תודיע ללקוח לפחות 12 חודשים לפני ביטול של AppSheet (או פונקציונליות מהותית שקשורה אליו), אלא אם Google תחליף את השירות או הפונקציונליות שבוטלו בשירות או בפונקציונליות דומים באופן מהותי. שום דבר בסעיף 11.7 (ביטול שירות AppSheet) לא מגביל את יכולתה של Google לבצע שינויים שנדרשים כדי לציית לחוק רלוונטי, לטפל בסיכון אבטחה מהותי או להימנע מנטל כלכלי או טכני משמעותי.

   • 11.8 תמיכה טכנית.

    • (א) תיקונים. ההגדרה של "הנחיות לשירותי תמיכה טכנית (TSS) של Google Workspace" או "הנחיות ל-TSS" תוקנה, ומשמעותה היא ההנחיות לשירות התמיכה של AppSheet שהיו מעודכנות באותו זמן ב-https://www.appsheet.com/Home/TSSG

    • (ב) אפליקציות של הלקוח. הלקוח אחראי לתת תמיכה טכנית עבור האפליקציות שלו.

   • 11.9 הגדרות נוספות.

    • "תוכנת AppSheet" היא כל כלי, ערכת כלים לפיתוח תוכנה (SDK) או תוכנת מחשב אחרת שניתנים להורדה ושסופקו על ידי Google בקשר ל-AppSheet, וכן כל עדכון ש-Google עשויה לבצע לתוכנת AppSheet מעת לעת.

    • "אפליקציית לקוח" משמעותה תוכנה שהלקוח יוצר או מארח באמצעות AppSheet.

    • "מקור נתונים" משמעותו מקורות הנתונים של Google או צד שלישי שמתוארים ב-https://www.appsheet.com/Home/StartWithData.

  • 12. שירותי AI גנרטיבי של Workspace. התנאים שבהמשך חלים רק על שירותי AI גנרטיבי של Workspace:

   • 12.1 כתב ויתור. שירותי AI גנרטיבי של Workspace‏ (i) משתמשים בטכנולוגיה מתפתחת, (ii) עשויים לייצר פלט עם תוכן לא מדויק או פוגעני ו-(iii) עשויים לספק תוכן שלא מייצג את ההשקפות של Google. הפלט שנוצר לא נועד לעמוד במחויבויות רגולטוריות, משפטיות או אחרות של הלקוח, ואין להשתמש בו או להסתמך עליו כתחליף לייעוץ רפואי, משפטי, כספי או מקצועי אחר.

   • 12.2 יצירה של פלט דומה. הלקוח מכיר בכך ששירותי AI גנרטיבי של Workspace עשויים בחלק מהמקרים לייצר את אותו פלט או פלט דומה עבור כמה לקוחות שונים.

   • 12.3 המדיניות בנושא שימוש אסור. למטרות השימוש בשירותי AI גנרטיבי של Workspace, המדיניות בנושא שימוש אסור משולבת במדיניות השימוש המקובל. המדיניות בנושא שימוש אסור נמצאת בכתובת https://policies.google.com/terms/generative-ai/use-policy ועשויה להתעדכן מעת לעת.

   • 12.4 הגבלות על השימוש. הלקוח לא ישתמש, ולא יאפשר למשתמשי הקצה שלו להשתמש, בפלט שנוצר (i) כקלט מהותי לצורך פיתוח מודלים שמתחרים בשירותי AI גנרטיבי של Workspace או בשירותים אחרים של Google Workspace, או (ii) כדי לבצע הנדסה הפוכה על שירות Google Workspace כלשהו או על מודלים שלו, או כדי לחלץ רכיבים שלהם (מלבד במקרים שבהם הדין החל אוסר על הגבלה כזו באופן מפורש).

   • 12.5 השימוש בשירותים והזמינות שלהם. הלקוח מבין ומאשר (i) שאסור לו להשתמש, או לאפשר למשתמשי הקצה שלו להשתמש, בשירותי AI גנרטיבי של Workspace באופן שחורג מהמגבלות שהוגדרו על ידי Google, וגם (ii) שהשימוש בשירותי AI גנרטיבי של Workspace כפוף לזמינות השירותים, כפי שמתואר בכתובת https://support.google.com/a/answer/13853332.

   • 12.6 הגבלות גיל. הלקוח לא יאפשר למשתמשי קצה שגילם מתחת ל-18 להשתמש בשירותי AI גנרטיבי של Workspace.

   • 12.7 הגבלות בנושאי בריאות. הלקוח לא ישתמש, ולא יאפשר למשתמשי הקצה שלו להשתמש, בשירותי AI גנרטיבי של Workspace למטרות מחקר רפואי (לשם הבהרה, אין הגבלה על מחקר לא רפואי או משימות אדמיניסטרטיביות כמו קביעת לוח זמנים), או כדי לספק ייעוץ רפואי, טיפול רפואי או אבחנה, או בכל אופן אחר שנדרשים בו השגחה, הסדרה או אישור של סמכות רפואית או תרופתית, בין של שירותי הבריאות ובין של כל רשות רגולטורית אחרת.

   • 12.8 חשד להפרות. ‏Google עשויה להשעות או לסיים באופן מיידי את השימוש של הלקוח בשירותי AI גנרטיבי של Workspace, על סמך כל חשד להפרה של סעיפי המשנה (12.4) עד (12.6) שמתוארים למעלה.

   • 12.9 הגבלות. ההגבלות שנכללות בסעיפי המשנה (12.6) ו-(12.7) שמתוארים למעלה, נחשבות כ"הגבלות" או כ"הגבלות על השימוש" במסגרת ההסכם הרלוונטי.

   • 12.10 התחייבויות נוספות לשיפוי מצד Google‏.

    • (i) הפלט שנוצר. מתוקף ההסכם, ההתחייבויות לשיפוי מצד Google חלות גם על טענות שפלט שנוצר באמצעות שירות משופה של AI גנרטיבי ולא בוצעו בו שינויים מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו. סעיף המשנה (i) (הפלט שנוצר) לא תקף אם הטענה לגבי הפלט שנוצר היא כאשר: (1) הלקוח יוצר או משתמש בפלט הזה כשהוא יודע או היה אמור לדעת שיש סבירות גבוהה להפרת זכויות יוצרים, (2) הלקוח (או Google בהוראת הלקוח) מתעלם, משבית או עוקף ציטוטים של מקורות, מסננים, הוראות או כלים אחרים ש-Google העמידה לרשות הלקוח כדי לעזור לו ליצור פלט או להשתמש בו באופן אחראי, (3) הלקוח משתמש בפלט הזה אחרי שקיבל התראה על טענה להפרת זכויות יוצרים מבעלי הזכויות או מנציג מורשה מטעמם, או (4) הטענה מבוססת על זכות שקשורה בסימן מסחרי כתוצאה מהשימוש של הלקוח בפלט הזה, בעסקים או במסחר. “שירות משופה של AI גנרטיבי” הוא שירות או תכונה שמופיעים בכתובת https://cloud.google.com/terms/generative-ai-indemnified-services, שהלקוח משלם עבורם ואינו משתמש בהם בכפוף לקרידטים או במסגרת תוכנית ללא תשלום.

    • (ii) נתונים לאימון. מתוקף ההסכם, ההתחייבויות לשיפוי מצד Google חלות גם על טענות שהשימוש של Google בנתונים לאימון כדי ליצור מודל כלשהו של Google עבור שירות AI גנרטיבי מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי. השיפוי לא חל על טענות שקשורות לפלט ספציפי שנוצר, שייתכן וחל עליו סעיף המשנה (i) (הפלט שנוצר) שלמעלה.

   • 12.11 הגבלות אימון. Google לא תשתמש בנתוני לקוחות כדי לאמן או לשפר את המודלים של AI גנרטיבי שתומכים בשירותי AI גנרטיבי של Google Workspace בלי לקבל אישור מראש או הוראה מהלקוחות.

   • 12.12 הגדרות נוספות.

    • "הפלט שנוצר" משמעותו הנתונים או התוכן שהלקוח או משתמשי הקצה שלו יצרו או קיבלו באמצעות שירותי AI גנרטיבי של Workspace תוך שימוש בחשבון של הלקוח ב-Workspace, וזאת בהמשך לנתונים או לתוכן שנשלחו על ידי הלקוח או משתמשי הקצה שלו דרך השירותים האלה. הפלט שנוצר הוא נתונים של הלקוח. כפי שהדבר עומד בין הלקוח לבין Google‏, Google אינה מצהירה על זכויות בעלות כלשהן על קניין רוחני חדש כלשהו שנוצר בפלט.

    • "שירותי AI גנרטיבי של Workspace" כוללים (i) תכונות Gemini ל-Google Workspace ו-(ii) פונקציונליות או תכונות אחרות של AI גנרטיבי של שירותי Google Workspace.

  • 13. מחקר בנושא חוויית המשתמש. אם הלקוח נרשם לתוכנית המחקר בנושא חוויית המשתמש ב-Google Cloud עבור Google Workspace, ההשתתפות של הלקוח תהיה כפופה לנספח פאנל המחקר בנושא חוויית המשתמש ב-Google Cloud. הנספח זמין בכתובת https://cloud.google.com/terms/user-experience-research.

  • 14. הצפנה מצד הלקוח. כפי שהדבר עומד בין Google והלקוח, הלקוח נושא באחריות הבלעדית לכל ההיבטים של השירות החיצוני לניהול מפתחות (KMS) שנבחר על ידי הלקוח, כולל כל מפתחות ההצפנה שנוצרו על ידי השירות הזה לצורך שימוש בהצפנה מצד הלקוח. גם אם בנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud נאמר אחרת, במקרה שבו מפתח ההצפנה אבד, נגנב או נפגם, ‏Google לא תוכל לשחזר כל מפתח הצפנה או נתוני לקוחות שהוצפנו באמצעות מפתח ההצפנה הזה. במקרה שבו שירות ניהול המפתחות החיצוני נקטע או שהוא לא נגיש, ההצפנה מצד הלקוח תהיה בלתי זמינה לחלוטין עבור כל השירותים הרלוונטיים.

  • 15. חתימה דיגיטלית. התנאים הבאים חלים על התכונה 'חתימה דיגיטלית' ב-Google Docs וב-Google Drive בלבד ("חתימה דיגיטלית"):

   • 15.1 מהדורות שהתכונה זמינה בהן. חתימה דיגיטלית כלולה במהדורות Google Workspace הבאות:

    • (א) כל מהדורות Google Workspace Business (למעט Google Workspace Business Starter);

    • (ב) כל מהדורות Google Workspace Enterprise;

    • (ג) כל מהדורות Google Workspace Essentials (למעט Google Workspace Essentials Starter); וגם

    • (ד) Google Workspace for Education Plus.

   • 15.2 ביצוע עסקאות דיגיטליות. חתימה דיגיטלית על מסמך היא למעשה עסקה אלקטרונית בין הלקוח או משתמשי הקצה שחתמו על המסמך הרלוונטי לבין הצד השני שמצוין במסמך (שגם הוא יכול להיות משתמש קצה) הבהרה: העובדה ש-Google מספקת שירות 'חתימה דיגיטלית' לא הופכת את Google לצד במסמך כלשהו שחתום בחתימה דיגיטלית או במסמך שנכנס לתוקף ברגע שחותמים עליו דיגיטלית ("מסמך שנחתם דיגיטלית"), ולא מחייבת את Google למסמכים כאלה.

   • 15.3 נשיאה באחריות על תוכן ועמידה בדרישות משפטיות. כשמשתמשים בשירות חתימה דיגיטלית כדי לחתום על מסמך או לתת לו תוקף, הלקוח ומשתמשי הקצה שחותמים עליו נושאים באחריות:

    • (א) לתוכן שבמסמך;

    • (ב) לוודא שהדין החל בכל אזורי סמכויות השיפוט הרלוונטיים מאפשר חתימה דיגיטלית על מסמך או מתן תוקף למסמך בחתימה דיגיטלית (בניגוד ל'חתימה בדיו'), וגם

    • (ג) לוודא ציות לכל הכללים הרשמיים הנדרשים כדי לחתום על מסמך או לתת לו תוקף כך שהוא יהיה תקף על פי חוק ואפשר יהיה לאכוף את המוסכם בו, בכל סמכויות השיפוט הרלוונטיות, כולל כללים רשמיים שקשורים לאופי המסמך (למשל, דרישות לנוכחות עדים).

   • 15.4 כתב ויתור. ככל שמתיר החוק החל, Google מוותרת במפורש על כל תנאי אחריות מכל סוג ועל כל ייצוג שקשור לתוקף החוקי או ליכולת האכיפה של כל מסמך שנחתם דיגיטלית בכל סמכות שיפוט.

   • 15.5 זהות והרשאות בעל החתימה. באחריות הלקוח ומשתמשי הקצה לוודא את הזהות, כתובת האימייל והרשאת החתימות של כל נמען שנשלחה אליו בקשה לחתימה דיגיטלית. באחריות הלקוח לוודא שמשתמשי קצה שהוסמכו כדין בלבד משתמשים בחתימה דיגיטלית כדי לחתום על מסמכים או לתת להם תוקף בשמו של הלקוח.

   • 15.6 התנאים שמחייבים את בעל החתימה. ייתכן שהנמען שקיבל בקשה לחתימה דיגיטלית יצטרך לאשר תנאים נפרדים (שכוללים את התנאים וההגבלות של Google וגם תנאים והגבלות נוספים לחותמים בחתימה דיגיטלית או תנאים והגבלות נוספים לחתימה דיגיטלית), אבל כל בקשה לחתימה דיגיטלית שהתקבלה על ידי משתמש קצה תהיה כפופה להסכם זה.

   • 15.7 עותקים ושמירה של מסמכים שנחתמו דיגיטלית.

    • (a) Google תנסה לשלוח במייל לכל הגורמים החותמים עותקים של מסמכים שנחתמו דיגיטלית ולהוסיף עותקים לחשבונות Google Drive שלהם, אבל היא לא יכולה להבטיח קבלה של העותקים (למשל במקרים שמסנני ספאם חוסמים את האימייל שנשלח מ-Google או שלגורמים החותמים אין חשבונות Drive או נפח אחסון מספיק).

    • (b) באחריות הלקוח ומשתמשי הקצה לשמור עותקים של מסמכים שנחתמו דיגיטלית, לגבות את העותקים האלה כנדרש ולוודא – אחרי שהם שלחו את הבקשות לחתימה דיגיטלית או אחרי ששינו את הרשאות הגישה לעותקים של המסמכים שנחתמו דיגיטלית ששמורים ב-Google Drive – שכל הצדדים הנוגעים בדבר קיבלו ושמרו עותקים של המסמכים שנחתמו דיגיטלית.

   • 15.8 מידע על חתימה וגישה למסמך. עותקים של מסמכים שנחתמו דיגיטלית (לרבות נתיבי הביקורת שלהם) עשויים להכיל: חתימות מבוססות-אישורים שעוזרות לזהות את הצדדים; כתובות אימייל של הגורמים החותמים; מידע על חשבונות Google של הגורמים החותמים (למשל מזהים פסאודונימיים) ועל מכשירים שלהם (למשל כתובות IP); ופרטים נוספים (למשל התאריך והשעה של החתימות). מבלי לפגוע בהתחייבויות של Google לפי הנספח לעיבוד נתונים ב-Cloud, הלקוח ומשתמשי הקצה מסכימים שכל מי שמקבל גישה למסמך שנחתם דיגיטלית יקבל גם גישה למידע שתואר בסעיף זה.

   • 15.9 תנאים אזוריים לחתימה דיגיטלית.

    • ברזיל. בברזיל יש סיכוי גבוה יותר שאי אפשר יהיה לאכוף מסמכים שנחתמו דיגיטלית. כפי שמתואר בסעיף 15.3 (נשיאה באחריות על תוכן ועמידה בדרישות משפטיות), ומבלי להגביל התחייבויות לפי הסעיף הזה, באחריות הלקוח ומשתמשי הקצה לוודא שהחוק בברזיל מתיר שימוש בחתימה דיגיטלית כאמצעי חוקי לחתימה על חוזים ומתן תוקף לחוזים.

  • 16. תנאים אזוריים.

   • 16.1 יפן. אם הכתובת לחיוב של הלקוח היא ביפן, אז Gmail, ‏Chat ו-Meet יסופקו על ידי Google Connect Asia Pacific Pte. Ltd.‎ ‏("GCAP"), וזאת אף על פי שהחשבוניות עדיין יישלחו על ידי Google Asia Pacific Pte. Ltd.‎. בהקשר של השירותים שלעיל בלבד, Google Asia Pacific Pte. Ltd.‎ היא סוכן מורשה של GCAP, והיא יוצרת חוזים בשם GCAP.

   • 16.2 צרפת. הלקוח חייב לפעול בהתאם למדיניות האבטחה הכללית של צרפת למערכות מידע רפואי ובריאותי (PGSSI-S) במידה הרלוונטית.

גרסאות קודמות

21 בפברואר 2024

20 בנובמבר 2023

12 באוקטובר 2023

14 באוגוסט 2023

31 במאי 2023

3 במאי 2023

11 בינואר 2023

31 באוקטובר 2022

11 באוקטובר 2022

22 בספטמבר 2022

19 בספטמבר 2022

7 ביולי 2022

31 במרץ 2022

15 במרץ 2022

1 בפברואר 2022

30 בספטמבר 2021

3 ביוני 2021

14 באפריל 2021

21 בדצמבר 2020

6 באוקטובר 2020