(Online) overeenkomst voor Google Workspace

 • Ga naar de Aanvullende voorwaarden voor services die beschikbaar worden gesteld met de nieuwe accountinfrastructuur.

 • Deze (Online) overeenkomst voor Google Workspace (de 'Overeenkomst') wordt aangegaan tussen Google en de entiteit die akkoord gaat met deze voorwaarden ('Klant'). Onder 'Google' wordt verstaan: (i) Google Voice Canada Corporation, gevestigd te 44 Chipman Hill, Suite 1000, Saint John, New Brunswick E2L 2A9, Canada, met betrekking tot uitsluitend de Google Voice-services waarbij het factuuradres van de Klant zich in Canada bevindt, en (ii) Google LLC, gevestigd te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië 94043, Verenigde Staten met betrekking tot alle overige Google Workspace-services. Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de datum dat u op de knop 'Ik ga akkoord' hieronder klikt of, indien van toepassing, de datum dat de Overeenkomst wordt medeondertekend (de 'Ingangsdatum'). Indien u akkoord gaat namens uw werkgever of een andere entiteit, verklaart en garandeert u dat: (i) u beschikt over alle benodigde rechten om uw werkgever of de betreffende entiteit te binden aan deze voorwaarden; (ii) u deze Overeenkomst heeft gelezen en begrepen; en (iii) u namens de partij die u vertegenwoordigt akkoord gaat met deze Overeenkomst. Als u niet over de benodigde rechten beschikt om uw werkgever of de toepasselijke partij te binden, klikt u niet op de onderstaande knop 'Ik ga akkoord' (of, indien van toepassing, ondertekent u deze Overeenkomst niet). Deze Overeenkomst beschrijft de toegang tot en het gebruik van de Services door de Klant, zoals besteld op het betreffende Bestelformulier.

  • 1. Services. Google verstrekt de Services die zijn besteld op het betreffende Bestelformulier in overeenstemming met de toepasselijke SLA. De Klant mag de op het betreffende Bestelformulier bestelde Services gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst.

   • 1.1 Faciliteiten en gegevensoverdracht. Alle faciliteiten die worden gebruikt voor het opslaan en verwerken van Klantgegevens, voldoen aan redelijke beveiligingsstandaarden die minstens zoveel bescherming bieden als de beveiligingsstandaarden voor faciliteiten waar Google eigen, soortgelijke informatie opslaat en verwerkt. Als onderdeel van het leveren van de Services, kan Google de Klantgegevens opslaan en verwerken in de Verenigde Staten of enig ander land waar Google of zijn vertegenwoordigers voorzieningen hebben. Door gebruik te maken van de Services, gaat de Klant akkoord met deze overdracht, verwerking en opslag van Klantgegevens.

   • 1.2 Geen advertenties. Niettegenstaande enige andere voorwaarde in de Overeenkomst, verwerkt Google geen Klantgegevens voor Advertentiedoeleinden noch geeft Google Advertenties weer in de Services.

   • 1.3 Nieuwe functies of Services. Google kan van tijd tot tijd nieuwe apps, functies of functionaliteit beschikbaar stellen via de Services, waarvan het gebruik afhankelijk is van instemming van de Klant met aanvullende voorwaarden.

   • 1.4 Verificatie voor het gebruik van de Services. De Klant moet een E-mailadres van een domein of een Domeinnaam verifiëren om de Services te gebruiken. Als de Klant geen geldige toestemming heeft om het E-mailadres van een domein te gebruiken of de Domeinnaam niet bezit of beheert, heeft Google geen verplichting om de Services aan de Klant te verstrekken en kan Google het Account zonder kennisgeving wissen.

   • 1.5 Servicespecifieke voorwaarden. De Servicespecifieke voorwaarden maken door middel van verwijzing onderdeel uit van deze Overeenkomst.

  • 2. Wijzigingen.

   • 2.1 Wijzigingen van Services.

    • (a) Beëindigingsbeleid. Google informeert de Klant minstens twaalf (12) maanden vóór een Aanzienlijke beëindiging, tenzij Google redelijkerwijs vaststelt dat: (i) Google dit op grond van de wet of een contract niet mag doen (waaronder indien er een wijziging is in de toepasselijke wetgeving of het betreffende contract), of (ii) het blijven aanbieden van de Service waarop de Aanzienlijke beëindiging betrekking heeft (A) een veiligheidsrisico of (B) een aanzienlijke economische of technische belasting zou kunnen vormen.

    • (b) Overige wijzigingen. Onder voorbehoud van sectie 2.1(a) (Beëindigingsbeleid) kan Google wijzigingen aanbrengen in de Services, waaronder het toevoegen, updaten of stopzetten van Services of delen van functies van de Services. Google informeert de Klant over eventuele ingrijpende wijzigingen in de Kernservices.

   • 2.2 Aanpassingen aan de Online voorwaarden.

    • (a) Wijzigingen in de Online voorwaarden. Google kan de Online voorwaarden wijzigen, onder voorbehoud van sectie 2.2(d) (Bezwaar tegen wijzigingen).

    • (b) Kennisgeving van ingrijpende wijzigingen. Google informeert de Klant over eventuele ingrijpende wijzigingen in de Online voorwaarden.

    • (c) Wanneer wijzigingen worden doorgevoerd. Ingrijpende wijzigingen in de Online voorwaarden treden in werking dertig (30) dagen nadat de gebruiker hiervan op de hoogte is gesteld, met dien verstande dat (i) wijzigingen die een aanzienlijke negatieve invloed hebben op de SLA negentig (90) dagen nadat de gebruiker op de hoogte is gesteld in werking treden; en (ii) wijzigingen die van invloed zijn op nieuwe Services of functies onmiddellijk in werking treden.

    • (d) Bezwaar tegen wijzigingen. Tenzij de wijziging in de Online voorwaarden door Google wordt vereist door een rechterlijk, juridisch of administratief bevel dat is verstrekt door de bevoegde autoriteit of op grond van de toepasselijke wetgeving, of van toepassing is op nieuwe Services of functionaliteit, is het volgende van toepassing:

     • (i) Indien een wijziging in de Online voorwaarden een wezenlijk negatieve invloed heeft op de Klant, kan de Klant bezwaar maken door Google hiervan op de hoogte te stellen binnen dertig (30) dagen nadat Google de Klant op de hoogte heeft gesteld.

     • (ii) Indien de Klant Google op deze manier in kennis stelt, blijven op de Klant de Online voorwaarden van toepassing die van toepassing waren direct voordat de wijziging in werking trad tot: (A) het einde van de lopende Besteltermijn of (B) twaalf (12) maanden nadat de Klant op de hoogte is gesteld, afhankelijk van welke van de twee zich het eerst voordoet.

  • 3. Verplichtingen van de Klant.

   • 3.1 Naleving. De Klant: (a) zorgt ervoor dat het gebruik van de Services door de Klant en door zijn Eindgebruikers, waaronder alle toegang tot en gebruik van Klantgegevens door hem en zijn Eindgebruikers, voldoet aan deze Overeenkomst en aan eventuele toepasselijke contractvoorwaarden of beleidsmaatregelen (waaronder eventuele arbeidscontracten of werkgeversbeleid met betrekking tot het gebruik van technologie, beveiliging of vertrouwelijkheid); (b) doet binnen de grenzen van het handelsverkeer aanvaardbare inspanningen om onbevoegde toegang tot of onbevoegd gebruik van de Services te voorkomen; en (c) stelt Google direct op de hoogte van ongeoorloofd gebruik van, of toegang tot de Services waarvan de Klant weet krijgt.

   • 3.2 Aanvullende producten. Google stelt optionele Aanvullende producten beschikbaar aan de Klant en zijn Eindgebruikers. Op het gebruik van Aanvullende producten zijn de Aanvullende productvoorwaarden van toepassing.

   • 3.3 Beheer van de Services.

    • (a) Beheerdersconsole. Google verleent de Klant toegang tot de Beheerdersconsole zodat de Beheerder zijn gebruik van de Services (en het gebruik van de Services door zijn Eindgebruikers, indien van toepassing) kan beheren. De Klant kan de Beheerdersconsole gebruiken om een of meer Beheerders op te geven die over de rechten beschikken om toegang te krijgen tot (een) Beheerdersaccount(s). De Klant is verantwoordelijk voor: (a) het behoud van de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Eindgebruikersaccounts en bijbehorende wachtwoorden; en (b) het gebruik van de Eindgebruikersaccounts. De Klant gaat ermee akkoord dat verantwoordelijkheden van Google zich niet uitstrekken tot het interne beheer of de administratie van de Services voor de Klant of Eindgebruikers.

    • (b) Toegang van Beheerders tot Eindgebruikersaccounts. Een Beheerder kan toegang krijgen tot en toezicht houden op Klantgegevens die zijn gekoppeld aan een Eindgebruikersaccount en kan deze tevens gebruiken, wijzigen, onthouden of openbaar maken. Daarnaast beheert de Beheerder de toegang van de Eindgebruiker tot de Services. Een Beheerder kan mogelijk ook: (i) de accountinstellingen beheren voor Eindgebruikersaccounts (waaronder wijziging van het wachtwoord van Eindgebruikersaccounts); en (ii) Services, Aanvullende producten of andere services/producten die zijn ingeschakeld of geïnstalleerd met behulp van de Eindgebruikersaccounts verwijderen of uitschakelen. Het gebruik van Aanvullende producten of andere services/producten via de Eindgebruikersaccounts gebeurt op eigen risico van de Klant.

    • (c) Reseller als Beheerder. Als de Klant Services bestelt via de Reseller, kan de Reseller, indien de Klant dat wenst, toegang hebben tot het Account van de Klant en tot de Eindgebruikersaccounts van de Klant. Net als tussen Google en de Klant, is de Klant als enige verantwoordelijk voor: (i) toegang door de Reseller tot het Account van de Klant of de Eindgebruikersaccounts van de Klant, en (ii) het vaststellen in de Resellerovereenkomst van eventuele rechten of verplichtingen tussen de Reseller en de Klant met betrekking tot de Services.

    • (d) Toestemmingen. De Klant verkrijgt en behoudt alle vereiste toestemmingen die het volgende mogelijk maken: (i) het gebruik van de Services door de Klant en zijn Eindgebruikers (indien van toepassing); en (ii) toegang tot en opslag en verwerking van Klantgegevens op grond van deze Overeenkomst.

   • 3.4 Gebruiksbeperkingen. Het volgende is de Klant niet toegestaan, noch is het hem toegestaan Eindgebruikers of derden waarover hij de controle heeft het volgende te laten doen: (a) kopiëren, wijzigen, decompileren, vertalen, demonteren of afgeleide werken maken van of reverse engineering toepassen op de broncode van de Services of anderszins trachten deze broncode te extraheren (uitgezonderd voor zover een dergelijke beperking uitdrukkelijk wordt verboden in de toepasselijke wetgeving); (b) de Services sublicentiëren, overdragen of distribueren; (c) de Services verkopen, wederverkopen of anderszins beschikbaar stellen aan een derde als onderdeel van een commercieel aanbod dat afgezien van de Services niet beschikt over wezenlijke waarde; (d) toegang krijgen tot de Services of deze gebruiken: (i) voor Activiteiten met een verhoogd risico, (ii) op een manier die als doel heeft Kosten te ontwijken, (iii) voor materialen of activiteiten waarop de ITAR (International Traffic in Arms Regulations) zoals ingesteld door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken van toepassing zijn, (iv) op een manier die inbreuk maakt op Uitvoercontrolewetgeving of die het maken van inbreuk hierop faciliteert, of (v) om gezondheidsinformatie waarop de Amerikaanse HIPAA-voorschriften van toepassing zijn over te dragen, op te slaan of te verwerken, uitgezonderd voor zover dit is toegestaan door een uitgevoerde HIPAA Business Associate Amendment (BAA). Tenzij anderszins is toegestaan in de Servicespecifieke voorwaarden, gebruikt de Klant de Services niet om in contact te komen met de hulpdiensten noch staat hij Eindgebruikers toe de Services hiervoor te gebruiken.

   • 3.5 Controleren op misbruik. Alleen de Klant is verantwoordelijk voor het controleren, beantwoorden en anderszins verwerken van e-mails die worden gestuurd naar de e-mailaliassen 'abuse' en 'postmaster' voor de Domeinnaam of -namen die zijn geverifieerd voor gebruik met de Services. Google kan e-mails die naar deze aliassen voor de Domeinnaam worden gestuurd echter controleren om misbruik van de Services vast te stellen.

   • 3.6 Extra Eindgebruikersaccounts aanvragen tijdens de Besteltermijn. De Klant kan extra Eindgebruikersaccounts aanschaffen tijdens een Besteltermijn: (a) door een aanvullend Bestelformulier in te dienen bij Google of de Reseller, zoals van toepassing; of (b) via de Beheerdersconsole. Deze extra Eindgebruikersaccounts hebben een evenredige termijn die eindigt op de laatste dag van de betreffende Besteltermijn.

  • 4. Betaling.

   • 4.1 Bestellingen via Reseller. Als de Klant de Services bestelt bij de Reseller, is het volgende van toepassing: (a) de kosten voor de Services worden bepaald tussen de Klant en de Reseller en betalingen worden rechtstreeks aan de Reseller verricht op grond van de Resellerovereenkomst; (b) de overige bepalingen in deze sectie 4 (Betaling) zijn niet van toepassing op de Services; (c) de Klant ontvangt toepasselijke Servicetegoeden van de Reseller (indien van toepassing); (d) de Klant kan extra Eindgebruikersaccounts aanvragen tijdens de Besteltermijn door contact op te nemen met de Reseller; en (e) Google kan Vertrouwelijke informatie van de Klant delen met de Reseller als een Gemachtigde, onder voorbehoud van sectie 7.1 (Vertrouwelijkheidsverplichtingen) van deze Overeenkomst.

   • 4.2 Gebruik en facturering. De Klant betaalt alle Kosten voor de Services. Google stuurt de Klant een factuur voor alle Kosten van de Services. De meetinstrumenten van Google worden gebruikt om het gebruik van de Services door de Klant te bepalen. De Klant kan een van de volgende factureringsopties of een van de andere door Google aangeboden opties kiezen bij het plaatsen van een bestelling voor de Services. Google mag de factureringsopties wijzigen, en mag een factureringsoptie beperken of stoppen met het aanbieden daarvan, waarbij de Klant dertig (30) dagen van tevoren schriftelijk kennisgeving zal krijgen (dit kan via e-mail gebeuren). Factureringsopties zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle klanten. De Klant kan betalen voor de Services door middel van de betalingsopties die in sectie 4.3 (Betaling) hieronder worden genoemd.

    • (a) Maandmodel. Als de Klant deze optie selecteert, is de Klant niet verplicht de Services gedurende een vooraf gedefinieerde termijn te kopen, maar zal de Klant maandelijks voor de Services betalen. Google zal de Klant als volgt factureren: (i) Kosten op basis van het dagelijks gebruik van de Services door de Klant gedurende de voorgaande maand; en (ii) maandelijks via betaling achteraf voor het gebruik van de Services door de Klant. Google zal de Klant het maandelijkse tarief aanbieden voor de Services wanneer de Klant de Services bestelt en op basis van dit tarief zullen de Kosten evenredig worden berekend voor het dagelijkse gebruik van de Klant gedurende de betreffende maand. Als Services een deel van de dag worden gebruikt, wordt dit afgerond naar een volledige dag met het doel Kosten te berekenen.

    • (b) Jaarmodel. Als de Klant deze optie kiest, verplicht de Klant zich ertoe de Services aan te schaffen bij Google voor de periode van een jaar. Google brengt dit bij de Klant in rekening volgens de voorwaarden van de keuze van de Klant op het Bestelformulier.

   • 4.3 Betaling. Alle verschuldigde betalingen zijn in Amerikaanse dollars, tenzij anders aangegeven op het Bestelformulier of op de factuur.

    • (a) Creditcard of pinpas. Kosten voor bestellingen waarbij de Klant betaalt met een creditcard, pinpas of andere betaalmethode die niet op basis van een factuur gebeurt, dienen te worden betaald vóór het einde van de maand gedurende welke de Klant de Services heeft ontvangen. Voor creditcards of pinpassen (zoals van toepassing) geldt het volgende: (i) Google zal de Klant alle verschuldigde Kosten in rekening brengen en (ii) deze Kosten worden als achterstallig beschouwd dertig (30) dagen na het einde van de maand gedurende welke de Klant de Services heeft ontvangen.

    • (b) Facturen. Facturen dienen, tenzij anders vermeld op het Bestelformulier, binnen dertig dagen na de factuurdatum te worden betaald, en worden daarna als achterstallig beschouwd.

    • (c) Overige betaalmethoden. De Klant kan zijn betaalmethode wijzigen in een van de methoden die in de Beheerdersconsole beschikbaar zijn. Google kan andere betaalmethoden activeren door ze in de Beheerinterface beschikbaar te maken. Deze andere betaalmethoden zijn mogelijk afhankelijk van aanvullende voorwaarden die de Klant moet accepteren voordat de andere betaalmethoden kunnen worden gebruikt.

   • 4.4 Achterstallige betalingen.

    • (a) De betaling van Kosten door de Klant wordt beschouwd als achterstallig wanneer Google de betaling niet heeft ontvangen op de uiterste betaaldatum. Als de betaling van de Klant achterstallig is, kan Google (i) rente in rekening brengen over het achterstallige bedrag tegen 1,5% per maand (of het hoogst toegestane wettelijke percentage, indien dat minder bedraagt) vanaf de uiterste betaaldatum totdat de factuur volledig is voldaan; en (ii) de Services Opschorten of beëindigen.

    • (b) De Klant vergoedt aan Google alle redelijke uitgaven (waaronder advocaatkosten) die Google heeft gedaan voor de inning van de achterstallige betalingen, tenzij deze betalingen het gevolg zijn van onnauwkeurigheden in de facturering door Google.

   • 4.5 Inkooporders. Als de Klant een inkoopordernummer vermeld wil hebben op zijn factuur, vermeldt de Klant een inkoopordernummer op het Bestelformulier. Als de Klant geen inkoopordernummer vermeldt, (a) factureert Google de Klant zonder inkoopordernummer; en (b) betaalt de Klant de facturen zonder inkoopordernummer. Eventuele voorwaarden op een inkooporder zijn nietig.

   • 4.6 Belastingen. Belastingen zijn niet opgenomen in de Kosten. De Klant betaalt Belastingen voor de Services. Indien wettelijk vereist, houdt de Klant Belastingen in op zijn betalingen aan Google en verstrekt hij een bronbelastingcertificaat. Tenzij de Klant tijdig een geldig belastingvrijstellingsdocument verstrekt, betaalt de Klant eventuele in rekening gebrachte Belastingen voor de Services. Zonder de verplichting van de Klant te beperken om Kosten te betalen, houdt de Klant Belastingen in als dit wettelijk vereist is.

   • 4.7 Prijswijzigingen. Google kan zijn Prijzen op elk moment aanpassen, tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen in een addendum of Bestelformulier. Google stelt de Klant minstens dertig (30) dagen van tevoren in kennis over eventuele Prijsverhogingen.

  • 5. Technische supportservices. Google verstrekt Technische supportservices ('TSS') aan de Klant gedurende de Besteltermijn in overeenstemming met de TSS-richtlijnen en afhankelijk van de betaling van supportkosten, indien van toepassing. Als de Klant de Services bestelt bij een Reseller, erkent de Klant en stemt hij ermee in dat de Reseller Klantgegevens bekend kan maken aan Google, voor zover redelijkerwijs vereist om de Reseller in staat te stellen supportkwesties af te handelen die de Klant naar of via de Reseller escaleert.

  • 6. Opschorting.

   • 6.1 Beperkingen op de Opschorting van de Services. Google kan de Services Opschorten zoals beschreven in secties 6.2 (Schendingen van het Beleid voor acceptabel gebruik) en 6.3 (Opschorting in noodsituaties). Opschorting op grond van die secties zal geschieden in de minimaal vereiste mate, en met de minimale duur die nodig is om (a) het inbreukmakende gebruik te voorkomen of beëindigen; (b) het Noodbeveiligingsprobleem te voorkomen of op te lossen; of (c) te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

   • 6.2 Schendingen van het Beleid voor acceptabel gebruik. Als Google zich ervan bewust wordt dat het gebruik van de Services door de Klant of een Eindgebruiker het Beleid voor acceptabel gebruik schendt, verzoekt Google de Klant de schending te corrigeren. Als de Klant een dergelijke schending niet binnen 24 uur na ontvangst van een dergelijk verzoek corrigeert of als Google anderszins wettelijk verplicht is om actie te ondernemen, kan Google de Services Opschorten.

   • 6.3 Opschorting in noodsituaties. Google kan in de volgende gevallen het gebruik van de Services door de Klant of een Eindgebruiker of een Eindgebruikersaccount onmiddellijk opschorten: (a) er is een Spoedeisend veiligheidsprobleem; of (b) Google moet het gebruik Opschorten om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Tenzij dit wettelijk verboden is, informeert Google de Klant op verzoek van de Klant over de grondslag voor de Opschorting zodra dat redelijkerwijs mogelijk is. Voor de Opschorting van Eindgebruikersaccounts biedt Google de Beheerder van de Klant in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om Eindgebruikersaccounts te herstellen.

  • 7. Vertrouwelijkheid.

   • 7.1 Verplichtingen. Onder voorbehoud van sectie 7.2 (Openbaarmaking van Vertrouwelijke informatie) gebruikt de ontvanger de Vertrouwelijke informatie van de andere partij alleen om gebruik te maken van rechten en te voldoen aan verplichtingen op grond van deze Overeenkomst. De ontvanger betracht redelijke zorg om te beschermen tegen de openbaarmaking van de Vertrouwelijke informatie van de andere partij aan andere partijen dan de werknemers, Aangesloten entiteiten, vertegenwoordigers of professionele adviseurs van de ontvanger ('Gemachtigden') die dit moeten weten en die de wettelijke verplichting hebben deze informatie vertrouwelijk te houden. De ontvanger zorgt ervoor dat zijn Gemachtigden eveneens gebonden zijn aan dezelfde verplichtingen op het gebied van niet-openbaarmaking en gebruik.

   • 7.2 Openbaarmaking van Vertrouwelijke informatie.

    • (a) Algemeen. Ongeacht enige andere bepaling in de Overeenkomst mag de ontvanger of een Aangesloten entiteit de Vertrouwelijke informatie van de andere partijen openbaar maken (i) in overeenstemming met een Juridische procedure, onder voorbehoud van sectie 7.2(b) (Kennisgeving over een Juridische procedure) of (ii) met de schriftelijke toestemming van de andere partij.

    • (b) Kennisgeving van Juridische procedures. De ontvanger betracht binnen de grenzen van het handelsverkeer aanvaardbare inspanningen om de andere partij te informeren voordat de Vertrouwelijke informatie van die partij openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met de Juridische procedure. De kennisgeving voorafgaand aan de openbaarmaking is niet vereist als de ontvanger wordt geïnformeerd dat (i) hij wettelijk geen kennisgeving mag verstrekken of (ii) de Juridische procedure betrekking heeft op uitzonderlijke omstandigheden met een risico op de dood of ernstig lichamelijk letsel.

    • (c) Bezwaar. De ontvanger en zijn Aangesloten entiteiten voldoen aan redelijke verzoeken van de andere partij om bezwaar te maken tegen de openbaarmaking van zijn Vertrouwelijke informatie.

  • 8. Intellectueel eigendom.

   • 8.1 Intellectuele-eigendomsrechten. Deze Overeenkomst biedt geen van beide partijen enig recht, impliciet of anderszins, op de content of intellectueel eigendom van de ander, behalve zoals uitdrukkelijk wordt vermeld in deze Overeenkomst. Ten aanzien van de partijen behoudt de Klant alle Intellectuele-eigendomsrechten in de Klantgegevens en behoudt Google alle Intellectuele-eigendomsrechten in de Services.

   • 8.2 Merkkenmerken. Google toont alleen die Merkkenmerken van de Klant waarvoor de Klant Google toestemming geeft om weer te geven door ze te uploaden naar de Services. Google geeft die Merkkenmerken van de Klant weer in aangewezen gebieden op de webpagina's die de Services weergeven aan de Klant of zijn Eindgebruikers. Google kan ook Merkkenmerken van Google weergeven op dergelijke webpagina's om aan te geven dat de Services door Google worden geleverd.

   • 8.3 Feedback. Indien hij dat wenst, kan de Klant Feedback geven over de Services aan Google. Als de Klant Feedback geeft, wijst de Klant alle rechten, titels en belangen in die Feedback toe aan Google.

  • 9. Marketing en publiciteit. Beide partijen mogen de Merkkenmerken van de andere partij in verband met deze Overeenkomst alleen gebruiken voor zover dit in de Overeenkomst is toegestaan. De Klant mag in het openbaar meedelen dat hij een klant is van Google en de Merkkenmerken van Google weergeven in overeenstemming met de Richtlijnen voor handelsmerken. Google mag (a) mondeling meedelen dat de Klant een klant van Google is en (b) de naam van de Klant of de Merkkenmerken van de Klant opnemen in een lijst met klanten van Google in promotiemateriaal van Google. Elk gebruik van de Merkkenmerken van een partij komt ten goede aan de partij die in het bezit is van de Intellectuele-eigendomsrechten op deze Merkkenmerken. Een partij kan het recht van de andere partij om zijn Merkkenmerken te gebruiken, intrekken door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij met vermelding van een redelijke termijn om het gebruik te stoppen.

  • 10. Verklaringen, garanties en disclaimers.

   • 10.1 Verklaringen en garanties. Elke partij verklaart het volgende: (a) de partij beschikt over alle benodigde rechten en is bevoegd de Overeenkomst aan te gaan, en (b) de partij zal voldoen aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot de levering, of het gebruik, van de Services, zoals van toepassing.

   • 10.2 Disclaimers. Uitgezonderd voor zover uitdrukkelijk vermeld in de Overeenkomst, verstrekt Google, voor zover maximaal toegestaan in de toepasselijke wetgeving (a) geen andere garanties, zij het expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, waaronder garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald gebruik, niet-schending of foutvrij of ononderbroken gebruik van de Services; en (b) geen verklaringen over content of informatie die beschikbaar is gesteld via de Services. Tenzij anders is vermeld in de Overeenkomst, erkent de Klant dat via de Services geen contact kan worden opgenomen met hulpdiensten in geval van nood.

  • 11. Looptijd en beëindiging.

   • 11.1 Looptijd van Overeenkomst. Deze Overeenkomst blijft van kracht gedurende de Looptijd tenzij de Overeenkomst verloopt of deze wordt beëindigd in overeenstemming met de Overeenkomst.

   • 11.2 Verlenging.

    • (a) Bij een Maandmodel. Met een Maandmodel is de Klant niet verplicht de Services te kopen voor een van tevoren vastgestelde termijn. Daardoor hoeft een Maandmodel ook niet te worden verlengd. In plaats daarvan blijft Google de Klant kosten in rekening brengen, in overeenstemming met sectie 4.1(a) hierboven.

    • (b) Bij een Jaarmodel. Aan het eind van elke Besteltermijn worden de Services verlengd in overeenstemming met de keuzen die de Klant maakt op het Bestelformulier of in de Beheerdersconsole.

    • (c) In het algemeen. De Klant kan het aantal te verlengen Eindgebruikersaccounts aanpassen via de Beheerdersconsole. De Klant blijft Google de op dat moment geldende kosten voor elk verlengd Eindgebruikersaccount betalen, tenzij de Klant en Google onderling anderszins overeenkomen. Als een partij de Services niet wil verlengen, zal deze partij de andere partij minstens vijftien (15) dagen vóór het einde van de op dat moment geldende Besteltermijn hierover een schriftelijke kennisgeving sturen. Deze kennisgeving van niet-verlenging wordt van kracht aan het einde van de dan geldende Besteltermijn.

   • 11.3 Beëindiging wegens schending. Elk van beide partijen kan de Overeenkomst beëindigen als de andere partij: (a) de Overeenkomst wezenlijk schendt en deze schending niet herstelt binnen dertig (30) dagen na het ontvangen van een schriftelijke kennisgeving hiervan; of (b) de andere partij zijn handelsactiviteiten staakt of onderworpen wordt aan een insolventieprocedure en de procedure niet binnen negentig (90) dagen wordt ingetrokken.

   • 11.4 Beëindiging wegens inactiviteit. Google behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst en de verstrekking van Services te beëindigen dertig (30) dagen na kennisgeving hierover indien de Klant, waaronder eventuele Eindgebruikers, gedurende een periode van zestig (60) opeenvolgende dagen: (a) geen toegang heeft gehad tot de Beheerdersconsole of (b) de Services niet heeft gebruikt.

   • 11.5 Gevolgen van beëindiging. Als de Overeenkomst wordt beëindigd of verloopt, eindigen of verlopen tevens alle Bestelformulieren, zoals van toepassing. Als de Overeenkomst wordt beëindigd of verloopt, (a) eindigen alle rechten en de toegang tot de Services op grond van de Overeenkomst (waaronder toegang tot Klantgegevens); en (b) stuurt Google de Klant een eindfactuur.

   • 11.6 Secties die na beëindiging van kracht blijven. De volgende secties blijven van kracht na het verlopen of beëindigen van de Overeenkomst: 4 (Betaling), 7 (Vertrouwelijkheid), 8 (Intellectueel eigendom), 10.2 (Disclaimers), 11.5 (Gevolgen van beëindiging), 12 (Schadeloosstelling), 13 (Aansprakelijkheid), 14 (Diversen) en 15 (Definities).

  • 12. Schadeloosstelling.

   • 12.1 Schadeloosstellingsverplichtingen van Google. Google verdedigt de Klant en zijn Aangesloten entiteiten die op grond van deze Overeenkomst deelnemen ('Schadeloosgestelde partijen van de Klant') en stelt ze schadeloos tegen Schadeloosgestelde verplichtingen in een Juridische procedure van derden. Dit geldt voor zover voortvloeiende uit de beschuldiging dat het gebruik in overeenstemming met deze Overeenkomst door de Schadeloosgestelde partijen van de Klant van Schadeloosgesteld materiaal van Google inbreuk maakt op Intellectuele-eigendomsrechten van een derde.

   • 12.2 Schadeloosstellingsverplichtingen van de Klant. Tenzij dit op grond van de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan, verdedigt de Klant in een juridische procedure van derden Google en zijn Aangesloten entiteiten en stelt hij hen schadeloos tegen Schadeloosgestelde verplichtingen in een Juridische procedure van derden voor zover voortvloeiend uit: (a) Schadeloosgestelde materialen van de Klant; of (b) het gebruik door de Klant of een Eindgebruiker van de Services in schending van het Beleid voor acceptabel gebruik of de Gebruiksbeperkingen.

   • 12.3 Uitsluitingen van schadeloosstelling. Secties 12.1 (Schadeloosstellingsverplichtingen van Google) en 12.2 (Schadeloosstellingsverplichtingen van de Klant) zijn niet van toepassing voor zover de onderliggende beschuldiging voortvloeit uit: (a) schending van de Overeenkomst door de schadeloosgestelde partij; of (b) een combinatie van Schadeloosgesteld materiaal van Google en Schadeloosgesteld materiaal van de Klant (zoals van toepassing) met materiaal dat niet is verstrekt door de schadeloosstellende partij in het kader van de Overeenkomst, tenzij deze combinatie vereist is in de Overeenkomst.

   • 12.4 Voorwaarden voor schadeloosstelling. Op secties 12.1 (Schadeloosstellingsverplichtingen van Google) en 12.2 (Schadeloosstellingsverplichtingen van de Klant) zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

    • (a) de schadeloosgestelde partij moet de schadeloosstellende partij onmiddellijk op de hoogte stellen van beschuldigingen die voorafgingen aan de Juridische procedure van derden en in redelijke mate samenwerken met de schadeloosstellende partij om de beschuldigingen en Juridische procedure van derden af te handelen. Als een schending van deze sectie 12.4 (a) de verdediging van de Juridische procedure van derden prejudicieert, worden de verplichtingen van de schadeloosstellende partij op grond van sectie 12.1 (Schadeloosstellingsverplichtingen van Google) of 12.2 (Schadeloosstellingsverplichtingen van de Klant) (zoals van toepassing) evenredig met de prejudicie gereduceerd.

    • (b) de schadeloosgestelde partij moet uitsluitende zeggenschap van het schadeloosgestelde deel van de Juridische procedure van derden aanbieden aan de schadeloosstellende partij, waarbij het volgende geldt: (i) de schadeloosgestelde partij kan op eigen kosten zijn eigen verdediging zonder zeggenschap aanwijzen; en (ii) voor een schikking waarbij de schadeloosgestelde partij verplicht wordt wettelijke aansprakelijkheid toe te geven, geld te betalen of maatregelen te treffen (of juist geen maatregelen te treffen), is voorafgaande schriftelijke toestemming van de schadeloosgestelde partij vereist, die niet op onredelijke wijze mag worden achtergehouden, onderworpen aan voorwaarden of vertraagd.

   • 12.5 Verhaal.

    • (a) Als Google redelijkerwijs van mening is dat de Services inbreuk kunnen maken op de Intellectuele-eigendomsrechten van een derde, kan Google, naar eigen goeddunken en voor eigen kosten: (i) het recht verwerven voor de Klant om zijn gebruik van de Services voort te zetten; (ii) de Services aanpassen zodat deze niet langer inbreuk maken zonder dat de functionaliteit wezenlijk wordt beperkt; of (iii) de Services vervangen door een niet-inbreukmakend, functioneel vergelijkbaar alternatief.

    • (b) Als Google van mening is dat de in sectie 12.5(a) vermelde opties niet aanvaardbaar zijn binnen de grenzen van het handelsverkeer, kan Google het gebruik van de betreffende Services opschorten of beëindigen.

   • 12.6 Enige rechten en verplichtingen. Onverminderd de beëindigingsrechten van de andere partij, vormt deze sectie 12 (Schadeloosstelling) de enige en exclusieve vorm van verhaal op grond van deze Overeenkomst voor eventuele beschuldigingen door derden van inbreuk op Intellectuele-eigendomsrechten die vallen onder sectie 12 (Schadeloosstelling).

  • 13. Aansprakelijkheid.

   • 13.1 Beperkte Aansprakelijkheid.

    • (a) Voor zover wettelijk toegestaan in de toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud van sectie 13.2 (Niet-beperkte Aansprakelijkheid), heeft geen van beide partijen Aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst voor: (i) gederfde inkomsten, gederfde winst of verloren goodwill; of (ii) indirecte, speciale, incidentele, gevolgschade, of hoge schadevergoeding als sanctie.

    • (b) De totale Aansprakelijkheid van beide partijen voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst is beperkt tot de Kosten die de Klant heeft betaald in het kader van de Overeenkomst gedurende de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die de aanleiding vormt voor de Aansprakelijkheid.

   • 13.2 Niet-beperkte Aansprakelijkheid. Niets in de Overeenkomst kan worden gebruikt ter uitsluiting of beperking van de Aansprakelijkheid van elk der partijen voor: (a) overlijden, persoonlijk letsel of tastbare schade aan persoonlijke eigendommen als gevolg van zijn nalatigheid of de nalatigheid van zijn werknemers of vertegenwoordigers; (b) door hem gepleegde fraude of frauduleuze handelingen; (c) verplichtingen op grond van sectie 12 (Schadeloosstelling); (d) inbreuk door hem op de Intellectuele-eigendomsrechten van de andere partij; (e) zijn betalingsverplichtingen op grond van de Overeenkomst; of (f) zaken waarvoor de Aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van de toepasselijke wetgeving.

  • 14. Diversen.

   • 14.1 Kennisgevingen. Google kan kennisgevingen aan de Klant meedelen door: (a) een e-mail te sturen naar het E-mailadres voor kennisgeving of door (b) een kennisgeving te plaatsen in de Beheerdersconsole. De Klant kan kennisgevingen verstrekken aan Google door een e-mail te sturen naar legal-notices@google.com. De kennisgeving wordt behandeld als ontvangen als (x) de e-mail is gestuurd, ongeacht of de andere partij de e-mail heeft ontvangen, of (y) de kennisgeving is gepost in de Beheerdersconsole. De Klant is ervoor verantwoordelijk het E-mailadres voor meldingen gedurende de gehele Looptijd actueel te houden.

   • 14.2 E-mails. Op grond van deze Overeenkomst mogen de partijen e-mails gebruiken om te voldoen aan vereisten inzake schriftelijke goedkeuring en toestemming.

   • 14.3 Toekenning. Geen der partijen mag deze Overeenkomst toekennen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij, behalve aan een Aangesloten entiteit, mits: (a) de rechtverkrijgende er schriftelijk mee akkoord gaat gebonden te zijn door de voorwaarden van de Overeenkomst; (b) de toekennende partij aansprakelijk blijft voor verplichtingen die voortkomen uit de Overeenkomst als de rechtverkrijgende deze verzuimt; en (c) de overdragende partij de andere partij in kennis heeft gesteld van de toekenning. Elke andere poging tot toekenning is ongeldig.

   • 14.4 Wijzigingen in bestuur. Indien er bij een partij een wijziging in het bestuur optreedt anders dan een interne herstructurering of reorganisatie: (a) stelt die partij de andere partij binnen dertig (30) dagen na de wijziging hierover in kennis; en (b) kan de andere partij de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen op elk moment binnen dertig (30) dagen nadat deze schriftelijke kennisgeving is ontvangen.

   • 14.5 Overmacht. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor het niet uitvoeren of vertraging in het uitvoeren van enige verplichting voor zover dit het gevolg is van omstandigheden die buiten de controle van de partij liggen, waaronder overmacht, natuurrampen, terrorisme, rellen of oorlog.

   • 14.6 Uitbesteding. Google mag verplichtingen op grond van de Overeenkomst uitbesteden, maar blijft aansprakelijk jegens de Klant voor eventueel uitbestede verplichtingen.

   • 14.7 Geen verklaring van afstand. Geen van beide partijen kan verklaring van afstand doen van zijn rechten door geen van de rechten uit te voeren (of de uitvoering van de rechten te vertragen) zoals deze zijn genoemd in de Overeenkomst.

   • 14.8 Scheidbaarheid. Als enige sectie (of deel van een sectie) van de Overeenkomst ongeldig, onrechtmatig of niet afdwingbaar is, blijft de rest van de Overeenkomst volledig van kracht.

   • 14.9 Geen agentschap. De Overeenkomst creëert geen agentschap, partnerschap of joint venture tussen de partijen.

   • 14.10 Geen begunstigde derden. Onder deze Overeenkomst hebben derden geen voordelen, tenzij uitdrukkelijk in de Overeenkomst staat beschreven dat zij deze wel hebben.

   • 14.11 Juridische ondersteuning. Niets in deze Overeenkomst beperkt de mogelijkheid van elk der partijen juridische ondersteuning te raadplegen.

   • 14.12 Heersend recht. Op alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of de Services is de wetgeving van de Amerikaanse staat Californië van toepassing, met uitzondering van de regels inzake strijdige bepalingen van deze staat. Vorderingen worden uitsluitend behandeld in de federale of staatsrechtbanken van Santa Clara County in Californië. De partijen stemmen in met persoonlijke jurisdictie in die rechtbanken.

   • 14.13 Amendementen. Uitgezonderd zoals specifiek anderszins vermeld in de Overeenkomst, moeten alle amendementen van de Overeenkomst schriftelijk zijn, uitdrukkelijk vermelden dat de Overeenkomst wordt gewijzigd en worden ondertekend door beide partijen.

   • 14.14 Onafhankelijke ontwikkeling. Niets in deze Overeenkomst wordt geïnterpreteerd als een beperking voor de partijen om onafhankelijk materialen, services, producten, programma's of technologieën te ontwikkelen, verstrekken of verwerven die lijken op het onderwerp van de Overeenkomst, mits de partij hierdoor geen inbreuk maakt op zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst.

   • 14.15 Volledige Overeenkomst De Overeenkomst bevat alle voorwaarden die tussen de partijen zijn overeengekomen en vervangt eventuele eerdere of gelijktijdige overeenkomsten tussen de partijen die betrekking hebben op het onderwerp van deze Overeenkomst. Bij het aangaan van de Overeenkomst heeft geen der partijen aanspraak gemaakt op en heeft geen der partijen recht of verhaal op een bewering, verklaring of garantie (of deze nu onachtzaam of in onschuld is gemaakt) die niet uitdrukkelijk wordt beschreven in de Overeenkomst. De Overeenkomst bevat URL's naar andere voorwaarden (waaronder naar de Online voorwaarden), die door middel van verwijzing zijn opgenomen in de Overeenkomst.

   • 14.16 Conflicterende voorwaarden. Als er een conflict bestaat tussen de documenten waaruit deze Overeenkomst bestaat, gelden de documenten in de volgende volgorde: het Bestelformulier, de Overeenkomst, en de Online voorwaarden.

   • 14.17 Duplicaten. De partijen kunnen deze Overeenkomst in duplicaten uitvoeren, met inbegrip van faxduplicaten, pdf's of andere elektronische kopieën, waarbij alle duplicaten gezamenlijk één document zullen vormen.

   • 14.18 Elektronische handtekeningen. De partijen geven toestemming voor het gebruik van elektronische handtekeningen.

   • 14.19 Kopteksten. Koppen en bijschriften die in de Overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld als referentie en zijn niet van invloed op de interpretatie van de Overeenkomst.

  • 15. Definities.

   • 'Beleid voor acceptabel gebruik': Het beleid voor acceptabel beleid voor de Services dat beschikbaar is op https://workspace.google.com/terms/use_policy.html.

   • 'Account': De Google-accountgegevens van de Klant en de bijbehorende toegang tot de Services op grond van deze Overeenkomst.

   • 'Aanvullende producten': Producten, services en apps die geen deel uitmaken van de Services, maar die toegankelijk kunnen zijn voor gebruik met de Services.

   • 'Aanvullende productvoorwaarden': De actuele voorwaarden die beschikbaar zijn op https://workspace.google.com/terms/additional_services.html.

   • 'Beheerdersaccount': Een soort Eindgebruikersaccount die de Klant (of, indien van toepassing, de Reseller) kan gebruiken om de Services te beheren.

   • 'Beheerdersconsole': De online console(s) en tool(s) die door Google aan de Klant worden verstrekt voor het beheer van de Services.

   • 'Beheerders': De door de Klant aangewezen technische medewerkers die de Services beheren namens de Klant en die mogelijk toegang hebben tot Klantgegevens en Eindgebruikersaccounts van de Klant.

   • 'Advertenties': Online advertenties die door Google worden weergegeven aan Eindgebruikers, exclusief advertenties waarvoor de Klant uitdrukkelijk heeft aangegeven dat Google of een Aangesloten entiteit van Google deze kan weergeven in verband met de Services op grond van een afzonderlijke overeenkomst (bijvoorbeeld Google AdSense-advertenties die worden uitgevoerd door de Klant op een door de Klant gemaakte website, met behulp van de functionaliteit 'Google Sites').

   • 'Aangesloten entiteit': Elke entiteit die direct dan wel indirect zeggenschap heeft over, wordt beheerd door of onder algemeen beheer valt van een partij.

   • 'BAA' of 'Business Associate Agreement': Een addendum bij deze Overeenkomst dat betrekking heeft op de verwerking van Beveiligde medische gegevens (Protected Health Information, PHI) (zoals gedefinieerd in HIPAA).

   • 'Merkkenmerken': Handelsnamen, handelsmerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende merkkenmerken van elk van beide partijen.

   • 'Vertrouwelijke informatie': Informatie die in het kader van de Overeenkomst door de ene partij (of een Aangesloten entiteit) aan de andere partij kenbaar wordt gemaakt en wordt aangemerkt als vertrouwelijk of gewoonlijk onder deze omstandigheden als vertrouwelijk zou worden aangemerkt. Klantgegevens zijn Vertrouwelijke informatie van de Klant. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die onafhankelijk wordt ontwikkeld door de ontvanger, die wordt gedeeld met de ontvanger door een derde zonder vertrouwelijkheidsverplichtingen of openbaar wordt zonder schuld van de ontvanger.

   • 'Bestuur': Controle over meer dan 50% van de stemrechten of aandelenbelangen van een partij.

   • 'Kernservices': De Kernservices voor Google Workspace, zoals beschreven in het Serviceoverzicht.

   • 'Klantgegevens': Gegevens die worden ingediend, opgeslagen, gestuurd of ontvangen via de Services door de Klant, zijn Aangesloten entiteiten of Eindgebruikers.

   • 'Schadeloosgestelde materialen van de Klant': Klantgegevens en de Merkkenmerken van de Klant.

   • 'E-mailadres van het domein': Het e-mailadres dat is gekoppeld aan de Domeinnaam voor gebruik in verband met de Services.

   • 'Domeinnaam': De op het Bestelformulier gespecificeerde domeinnaam die wordt gebruikt in verband met de Services.

   • 'Noodbeveiligingsprobleem': (a) Het gebruik van de Services door de Klant of Eindgebruiker in strijd met het Beleid voor acceptabel gebruik, waarbij dat gebruik kan leiden tot verstoring van: (i) de Services; (ii) het gebruik van de Services door andere klanten; of (iii) het netwerk of de servers van Google die worden gebruikt om de Services te leveren; of (b) onrechtmatige toegang tot de Services of de gegevens in de Services door derden.

   • 'Eindgebruikers': Personen aan wie de Klant toestemming heeft gegeven de Services te gebruiken en die worden beheerd door een Beheerder.

   • 'Eindgebruikersaccount': Een door Google gehost account dat is gemaakt door een Klant via zijn Beheerder zodat een Eindgebruiker de Services kan gebruiken.

   • 'Uitvoercontrolewetgeving': Alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder handelsembargo's en economische sancties, waaronder (a) de Export Administration Regulations ('EAR') die worden gehandhaafd door het Amerikaanse ministerie van Handel; (b) handelsembargo's en economische sancties die worden gehandhaafd door het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën en (c) de International Traffic in Arms Regulations ('ITAR') die worden gehandhaafd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

   • 'Feedback': Feedback of suggesties over de Services die worden gegeven door de Klant aan Google.

   • 'Kosten': Het product van het bedrag voor de door de Klant gebruikte of bestelde Services vermenigvuldigd met de Prijzen, plus eventueel toepasselijke Belastingen.

   • 'Schadeloosgestelde materialen van Google': De technologie van Google die wordt gebruikt om de Services aan te bieden en de Merkkenmerken van Google.

   • 'Activiteiten met verhoogd risico': Activiteiten waarbij het gebruik of de gebreken van de Services kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of milieuschade, waaronder de bediening van nucleaire installaties, luchtverkeersleidings- of levensinstandhoudingssystemen of wapens.

   • 'HIPAA': De Amerikaanse wet op Health Insurance Portability and Accountability uit 1996, die van tijd tot tijd gewijzigd kan worden, evenals op grond van deze wet uitgegeven regelgeving.

   • 'waaronder': Waaronder, maar niet beperkt tot.

   • 'Schadeloosgestelde verplichtingen': (i) Schikkingsbedragen die zijn goedgekeurd door de schadeloosstellende partij; en (ii) schadevergoedingen en kosten die door een rechtbank in de bevoegde jurisdictie zijn toegekend in een eindvonnis tegen schadeloosstellende partij en zijn Aangesloten entiteiten.

   • 'Intellectueel eigendom': Alles dat kan worden beschermd door een Intellectueel-eigendomsrecht.

   • 'Intellectuele-eigendomsrechten': Alle patentrechten, auteursrechten, rechten op handelsgeheimen (indien aanwezig), handelsmerkrechten, ontwerprechten, databaserechten, domeinnaamrechten, morele rechten en eventuele andere intellectuele-eigendomsrechten (al dan niet geregistreerd) in de hele wereld.

   • 'Juridische procedure': Een verzoek om openbaarmaking van informatie dat is ingediend op grond van een wet, overheidsregelgeving, rechterlijk bevel, dagvaarding, bevel, verzoek van een agentschap of een andere geldige juridische autoriteit, juridische procedure of soortgelijk proces.

   • 'Aansprakelijkheid': Elke aansprakelijkheid, al dan niet als gevolg van een contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins, ongeacht of deze voorzienbaar was voor of overwogen is door de partijen.

   • 'E-mailadres voor kennisgeving': Het (de) door de Klant in de Beheerdersconsole opgegeven e-mailadres(sen).

   • 'Bestelformulier': De online pagina of pagina's voor bestellingen, of enige andere bestelpagina die aanvaardbaar is voor Google op grond van deze Overeenkomst, is verstrekt door Google en wordt aanvaard door Google waarop de Services worden gespecificeerd die Google op grond van de Overeenkomst aan de Klant verstrekt.

   • 'Besteltermijn': De periode die aanvangt op de Startdatum van de Services en die voortduurt voor de op het Bestelformulier vermelde periode, onder voorbehoud van eerdere beëindiging in overeenstemming met de Overeenkomst.

   • 'Andere Services': De 'Andere Services voor Google Workspace' zoals beschreven in het Serviceoverzicht.

   • 'Prijzen': De toepasselijke prijzen, zoals vermeld op https://workspace.google.com/pricing.html, tenzij anders is overeengekomen op een Bestelformulier of in een amendement.

   • 'Reseller': Indien van toepassing, de bevoegde niet bij een Aangesloten entiteit aangesloten externe reseller die de Services aan de Klant verkoopt.

   • 'Resellerovereenkomst': De afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en de Reseller met betrekking tot de Services. De Resellerovereenkomst is onafhankelijk van en valt buiten het toepassingsbereik van deze Overeenkomst.

   • 'Servicespecifieke voorwaarden': De voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op een of meer Services en die te vinden zijn op https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

   • 'Services': De Kernservices en Andere Services die zijn besteld via het toepasselijke Bestelformulier.

   • 'Startdatum van de Services': De op het Bestelformulier vermelde datum of, indien dit later is, de datum waarop Google de Services ter beschikking stelt aan de Klant.

   • 'Serviceoverzicht': De dan geldende beschrijving die te vinden is op https://workspace.google.com/terms/user_features.html.

   • 'Aanzienlijke beëindiging': Een aanzienlijke stopzetting of het doorvoeren van een met eerdere versies incompatibele wijziging in de Kernservices die ertoe leidt dat de Services niet langer beschikbaar zijn voor de Klant of Eindgebruikers om: (1) e-mails te versturen en ontvangen; (2) evenementen te plannen en beheren; (3) bestanden te maken, te delen, op te slaan en te synchroniseren; (4) met andere Eindgebruikers in realtime te communiceren; of (5) e-mails te doorzoeken, archiveren en exporteren.

   • 'SLA': De dan geldende serviceovereenkomst die te vinden is op https://workspace.google.com/terms/sla.html.

   • 'Opschorten' of 'Opschorting': Het uitschakelen van de toegang tot of het gebruik van de Services of onderdelen van de Services.

   • 'Belastingen': Alle door de overheid opgelegde belastingen, uitgezonderd belastingen die zijn gebaseerd op het netto inkomen, de nettowaarde, de activawaarde, eigendomswaarde of arbeid van Google of van de Klant.

   • 'Looptijd': De periode die aanvangt op de Ingangsdatum en die blijft lopen zolang er een actief Bestelformulier is.

   • 'Juridische procedure van derden': Elke formele juridische procedure die is ingesteld door een niet aangesloten derde bij een rechtbank of overheidsinstantie (waaronder een beroepsprocedure).

   • 'Richtlijnen voor handelsmerken': De algemene voorwaarden voor merken van Google die te vinden zijn op https://www.google.com/permissions/trademark/brand-terms.html.

   • 'TSS': De technische supportservices die door Google worden geleverd aan de Klant op grond van de TSS-richtlijnen.

   • 'TSS-richtlijnen': De dan geldende supportservicerichtlijnen die te vinden zijn op https://workspace.google.com/terms/tssg.html.

   • 'Online voorwaarden': Het Beleid voor acceptabel gebruik, Servicespecifieke voorwaarden, de SLA en de TSS-richtlijnen.

   • 'Gebruiksbeperkingen': De in sectie 3.4 (Gebruiksbeperkingen) van de Overeenkomst vermelde beperkingen en eventuele aanvullende beperkingen van het gebruik van de Services in de Servicespecifieke voorwaarden.

  Versie: 8 april 2020