Servicevoorwaarden voor Google Workspace

Laatst aangepast: 21 december 2020

Als u een offline versie van deze Overeenkomst voor het gebruik van de Google Workspace-services heeft getekend onder hetzelfde Google Workspace-account, zijn de onderstaande voorwaarden niet op u van toepassing en zijn de offline voorwaarden van toepassing op uw gebruik van de Google Workspace-services.

Als uw factureringsaccount zich in India bevindt, lees dan deze Servicevoorwaarden, die van toepassing zijn op uw gebruik van Google Workspace.

Als uw factureringsaccount zich in Brazilië bevindt, lees dan deze Servicevoorwaarden, die van toepassing zijn op uw gebruik van Google Workspace.

Se a sua conta para faturamento é no Brasil, por gentileza veja o Termos de Serviço, que será o Termo aplicável à sua utilização da Google Workspace.

Deze Servicevoorwaarden van Google Workspace (de 'Overeenkomst') (voorheen bekend als de '(Online) Overeenkomst voor Google Workspace' of 'Google Workspace-overeenkomst') worden gesloten tussen Google en de entiteit of persoon die ermee akkoord gaat ('Klant') en zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Services door de Klant. 'Google' heeft de betekenis die wordt gegeven op https://cloud.google.com/terms/google-entity.

Deze Overeenkomst treedt in werking op het moment dat de Klant op de knop klikt om ermee akkoord te gaan (de 'Ingangsdatum'). Indien u akkoord gaat namens de Klant, verklaart en garandeert u dat: (i) u beschikt over alle benodigde rechten om de Klant te binden aan deze Overeenkomst; (ii) u deze Overeenkomst heeft gelezen en begrepen; en (iii) u namens de Klant akkoord gaat met deze Overeenkomst.

 • 1. Levering van de Services.
  • 1.1 Gebruik van de Services. Google verstrekt de Services tijdens de Termijn in overeenstemming met de Overeenkomst, met inbegrip van de SLA. De Klant kan de Services die zijn besteld op het betreffende Bestelformulier of in de Bestelling van de Reseller gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst.
  • 1.2 Beheerdersconsole. De Klant krijgt toegang tot de Beheerdersconsole, waar de Klant zijn gebruik van de Services kan beheren.
  • 1.3 Accounts; Verificatie voor het gebruik van de Services.
   • (a) Accounts. De Klant moet beschikken over een Account om de Services te gebruiken en is verantwoordelijk voor de informatie die hij verstrekt om het Account te maken, de veiligheid van zijn wachtwoorden voor het Account en elk gebruik van zijn Account. Google is niet verplicht om meerdere Accounts aan de Klant te verstrekken.
   • (b) Verificatie voor het gebruik van de Services. De Klant moet een E-mailadres van een domein of een Domeinnaam verifiëren om de Services te gebruiken. Als de Klant geen geldige toestemming heeft om het E-mailadres van een domein te gebruiken of de Domeinnaam niet bezit of beheert, heeft Google geen verplichting om de Services aan de Klant te verstrekken en kan Google het Account zonder kennisgeving wissen.
  • 1.4 Opgenomen voorwaarden. De Online Voorwaarden, met inbegrip van de Servicespecifieke Voorwaarden en het Amendement Gegevensverwerking, worden door middel van verwijzing opgenomen in de Overeenkomst. De Klant kan daarnaast worden verplicht om akkoord te gaan met het Amendement Gegevensverwerking via de Beheerdersconsole, uitsluitend voor technische of operationele redenen, maar een dergelijk akkoord is niet van invloed op de rechten of verplichtingen van de partijen zoals beschreven in deze Overeenkomst of het Amendement Gegevensverwerking.
  • 1.5 Wijzigingen.
   • (a) In de Services. Google kan van tijd tot tijd wijzigingen in de Services aanbrengen die binnen de grenzen van het handelsverkeer aanvaardbaar zijn. Google informeert de Klant als Google een relevante wijziging aanbrengt in de Services die een wezenlijke invloed heeft op het gebruik van de Services door de Klant en als de Klant zich bij Google heeft aangemeld om over dergelijke wijzigingen te worden geïnformeerd.
   • (b) In de Overeenkomst. Google kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Overeenkomst en post dergelijke wijzigingen op https://workspace.google.com/intl/nl/terms/premier_terms.html. Deze wijzigingen gaan pas in aan het begin van de volgende Besteltermijn van de Klant. Als de Klant op dat moment doorgaat met het gebruik van de Services, houdt dit in dat hij akkoord gaat met de wijzigingen. Dit artikel 1.5(b) (Wijzigingen in de Overeenkomst) is niet van toepassing op wijzigingen in de Online Voorwaarden.
   • (c) In de Online Voorwaarden (uitgezonderd het Amendement Gegevensverwerking). Google kan de Online Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en informeert de Klant als dit een relevante wijziging betreft. Google kan de Klant informeren over relevante wijzigingen in de SLA via de betreffende website van de SLA. Relevante wijzigingen in de Online Voorwaarden treden in werking dertig (30) dagen nadat de gebruiker hiervan op de hoogte is gesteld, met dien verstande dat (i) wijzigingen die een aanzienlijke negatieve invloed hebben op de SLA negentig (90) dagen nadat de gebruiker op de hoogte is gesteld in werking treden; en (ii) wijzigingen die van invloed zijn op nieuwe Services of functies onmiddellijk in werking treden. Dit artikel 1.5(c) (Wijzigingen in de Online Voorwaarden (uitgezonderd het Amendement Gegevensverwerking)) is niet van toepassing op wijzigingen in het Amendement Gegevensverwerking.
   • (d) In het Amendement Gegevensverwerking. Google kan het Amendement Gegevensverwerking alleen wijzigen als een dergelijke wijziging vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, toepasselijke regelgeving, een rechterlijk bevel of richtlijnen die zijn uitgegeven door een regelgevende instantie of agentschap van de overheid, wanneer een dergelijke wijziging uitdrukkelijk is toegestaan in het Amendement Gegevensverwerking of als een dergelijke wijziging:
    • (i) aanvaardbaar is binnen de grenzen van het handelsverkeer,
    • (ii) niet leidt tot een vermindering in de algemene beveiliging van de Services,
    • (iii) de omvang van de verwerking door Google niet uitbreidt en eventuele beperkingen van de verwerking van 'Persoonsgegevens van de Klant', zoals beschreven in de sectie 'Omvang van de verwerking' in het Amendement Gegevensverwerking, niet verwijdert, en
    • (iv) geen andere wezenlijke negatieve gevolgen heeft voor de rechten van de Klant op grond van het Amendement Gegevensverwerking.
   • Als Google een relevante wijziging aanbrengt in het Amendement Gegevensverwerking in overeenstemming met dit artikel 1.5(d) (Wijzigingen in het Amendement Gegevensverwerking), post Google de wijziging op de website waarop het Amendement Gegevensverwerking is geplaatst.
   • (e) Stopzetting van Kernservices. Google informeert de Klant ten minste twaalf (12) maanden vóór de stopzetting van een Kernservice (of verwante relevante functies), tenzij Google een dergelijke stopgezette Kernservice of functie vervangt door een wezenlijk soortgelijke Kernservice of functie. Niets in dit artikel 1.5(e) (Stopzetting van Kernservices) vormt een beperking voor Google om wijzigingen door te voeren die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, een wezenlijk beveiligingsrisico te verhelpen of een aanzienlijke economische of materiële belasting te voorkomen. Dit artikel 1.5(e) (Stopzetting van Kernservices) is niet van toepassing op Andere Services of op Services, aanbiedingen of functies die nog niet algemeen beschikbaar zijn.
 • 2. Betalingsvoorwaarden.
  • 2.1 Meting van het gebruik en factureringsopties. De meettools van Google worden gebruikt om het gebruik van de Services door de Klant te bepalen en dergelijke bepalingen door Google ten behoeve van de berekening van Vergoedingen is definitief. De Klant kan een van de onderstaande factureringsopties of een andere door Google aangeboden optie kiezen wanneer de Klant zijn bestelling voor de Services plaatst.
   • (a) Flexibel model. Als de Klant deze optie kiest, is de Klant niet verplicht de Services aan te schaffen voor een vooraf gedefinieerde periode, maar betaalt de Klant Vergoedingen op basis van zijn dagelijkse gebruik van de Services, die maandelijks achteraf worden gefactureerd. Wanneer de Services gedurende een dagdeel worden gebruikt, wordt dit ten behoeve van de berekening van de Vergoedingen afgerond naar een volledige dag.
   • (b) Jaarmodel/Abonnement met vaste termijn. Als de Klant deze optie kiest, verbindt de Klant zich ertoe de Services aan te schaffen voor één of meer jaarlijkse termijnen (zoals door de Klant geselecteerd). Google brengt dit bij de Klant in rekening volgens de voorwaarden van de keuze van de Klant op het Bestelformulier.
  • Google kan de factureringsopties wijzigen (onder meer door een factureringsoptie te beperken of te stoppen met het aanbieden daarvan) waarbij de Klant dertig (30) dagen van tevoren schriftelijk kennisgeving zal krijgen en een dergelijke wijziging in zal gaan aan het begin van de volgende Besteltermijn van de Klant. Factureringsopties zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle klanten. De Klant kan betalen voor de Services door middel van de betalingsopties die in sectie 2.2 (Betaling) hieronder worden genoemd.
  • 2.2 Betaling. Alle betalingen zijn verschuldigd in de valuta die vermeld staat op het Bestelformulier of de factuur.
   • (a) Creditcard of pinpas. Als de Klant betaalt met een creditcard, pinpas of andere betaalmethode die niet op basis van een factuur plaatsvindt, zijn de betalingen verschuldigd aan het einde van de maand waarin de Klant de Services heeft ontvangen. Voor creditcards of pinpassen (zoals van toepassing) geldt het volgende: (i) Google verstrekt aan de Klant een elektronische factuur voor alle verschuldigde Vergoedingen en (ii) deze Vergoedingen worden als achterstallig beschouwd dertig (30) dagen na het einde van de maand gedurende welke de Klant de Services heeft ontvangen.
   • (b) Facturen. Facturen dienen, tenzij anders vermeld op het Bestelformulier, binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum te worden betaald, en worden daarna als achterstallig beschouwd.
   • (c) Overige betaalmethoden. De Klant kan zijn betaalmethode wijzigen in een andere door Google in de Beheerdersconsole te activeren methode, mits de Klant akkoord gaat met eventuele aanvullende voorwaarden die op die betaalmethode van toepassing zijn.
   • (d) Betalingsgegevens. Betalingen die per overboeking worden uitgevoerd, moeten worden voorzien van de bankgegevens die door Google worden verstrekt.
  • 2.3 Belastingen.
   • (a) De Klant is verantwoordelijk voor alle Belastingen, en de Klant betaalt Google voor de Services zonder enige aftrek voor Belastingen. Als Google verplicht is Belastingen te innen of betalen, zullen deze Belastingen aan de Klant worden gefactureerd. Tenzij de Klant Google tijdig een geldig certificaat van belastingvrijstelling kan overleggen, zal de Klant deze Belastingen aan Google betalen.
   • (b) De Klant verstrekt aan Google eventueel toepasselijke belastingidentificatiegegevens die Google op grond van de toepasselijke wetgeving mogelijk nodig heeft om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de toepasselijke belastingregels en -wetgeving in de betreffende jurisdicties. De Klant is verplicht om belastingen, rente, extra kosten en boetes te betalen (of aan Google te vergoeden) die voortkomen uit verkeerde declaraties door de Klant.
  • 2.4 Betalingsgeschillen. Eventuele betalingsgeschillen moeten worden ingediend voor de uiterste betaaldatum. Wanneer de partijen vaststellen dat onjuistheden in de facturering te wijten zijn aan Google, zal Google geen gecorrigeerde factuur verzenden, maar in plaats daarvan een creditnota verzenden waarin het onjuiste bedrag van de betreffende factuur wordt gespecificeerd. Als de betwiste factuur nog niet is betaald, verrekent Google het bedrag in de creditnota met de betwiste factuur. De Klant is verantwoordelijk voor het betalen van het resterende uitstaande saldo op die factuur. Niets in deze Overeenkomst verplicht Google om aan welke partij dan ook een tegoed te verstrekken.
  • 2.5 Achterstallige betalingen; Opschorting. Voor achterstallige betalingen kan een rente van 1,5% per maand worden gerekend (of de hoogste rente die wettelijk is toegestaan, indien dit minder is) vanaf de vervaldatum van de betaling en totdat de verschuldigde kosten volledig zijn betaald. De Klant is verantwoordelijk voor alle redelijke uitgaven (inclusief advocaatkosten) die Google doet bij het innen van zulke achterstallige betalingen. Daarnaast kan Google, als de Klant te laat is met de betaling voor de Services, de Services Opschorten of de Overeenkomst beëindigen vanwege schending van artikel 8.3 (Beëindiging vanwege schending).
  • 2.6 Geen inkoopordernummer vereist. De Klant is verplicht om alle toepasselijke Kosten te betalen zonder dat Google verplicht is om een inkoopordernummer te verstrekken op de factuur van Google (of elders).
  • 2.7 Prijswijzigingen. Google kan de Prijzen op elk moment wijzigen, tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen in een addendum of op een Bestelformulier. Google stelt de Klant minstens dertig (30) dagen van tevoren in kennis over eventuele wijzigingen. De Prijzen voor de Klant wijzigen aan het begin van de eerstvolgende Besteltermijn van de Klant na deze periode van dertig (30) dagen.
 • 3. Verplichtingen van de Klant.
  • 3.1 Naleving. De Klant (a) zorgt ervoor dat het gebruik van de Services door de Klant en zijn Eindgebruikers voldoet aan de Overeenkomst, (b) spant zich op binnen de grenzen van het handelsverkeer aanvaardbare wijze in om eventueel onbevoegd gebruik van of onbevoegde toegang tot de Services te voorkomen en beëindigen, en (c) informeert Google onverwijld wanneer de Klant zich bewust wordt van eventueel onbevoegd gebruik van of onbevoegde toegang tot de Services of het Account of het wachtwoord van de Klant. Google behoudt zich het recht voor om mogelijke schendingen van het AUP door de Klant te onderzoeken. Hierbij kunnen ook de Klantgegevens worden beoordeeld.
  • 3.2 Privacy. De Klant is verantwoordelijk voor eventuele toestemmingen en meldingen die vereist zijn om het volgende mogelijk te maken: (a) gebruik en ontvangst van de Services door de Klant; en (b) de toegang tot en opslag en verwerking van door de Klant geleverde gegevens (waaronder Klantgegevens) op grond van deze Overeenkomst door Google.
  • 3.3 Beperkingen. Het volgende is de Klant niet toegestaan, noch is het hem of haar toegestaan Eindgebruikers het volgende te laten doen: (a) kopiëren, wijzigen, of afgeleide werken maken van de Services; (b), decompileren, vertalen of demonteren van of reverse engineering toepassen op (een deel van) de broncode van de Services of anderszins trachten deze broncode te extraheren (uitgezonderd voor zover een dergelijke beperking uitdrukkelijk wordt verboden in de toepasselijke wetgeving); (c) (een deel van) de Services verkopen, wederverkopen, sublicentiëren, overdragen of distribueren; (d) toegang krijgen tot de Services of deze gebruiken: (i) voor Activiteiten met een hoog risico, (ii) in strijd met het AUP, (iii) op een manier die als doel heeft Vergoedingen te ontwijken (met inbegrip van het maken van meerdere Klantaccounts om zich voor te doen of te handelen als één Klantaccount of ter omzeiling van Servicespecifieke gebruiksbeperkingen of quota), (iv) voor het gebruik van cryptocurrency mining zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Google; (v) voor het plaatsen of ontvangen van noodoproepen, tenzij anders is vermeld in de Servicespecifieke Voorwaarden; (vi) voor materialen of activiteiten waarop de ITAR (International Traffic in Arms Regulations) zoals ingesteld door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken van toepassing zijn, (vii) op een manier die inbreuk maakt op Uitvoercontrolewetgeving of die zorgt voor het maken van inbreuk hierop, of (viii) om gezondheidsinformatie waarop de Amerikaanse HIPAA-voorschriften van toepassing zijn over te dragen, op te slaan of te verwerken, uitgezonderd voor zover dit is toegestaan door een uitgevoerde HIPAA Business Associate Amendment (BAA).
  • 3.4 Aanvullende producten. Google stelt optionele Aanvullende producten beschikbaar aan de Klant en zijn Eindgebruikers. Op het gebruik van Aanvullende producten zijn de Aanvullende productvoorwaarden van toepassing. De Klant kan Aanvullende Producten via de Beheerdersconsole op elk moment aan- of uitzetten.
  • 3.5 Beheer van de Services. De Klant kan via de Beheerdersconsole een of meer Beheerders aanwijzen die toegang hebben tot Beheerdersaccounts. De Klant is verantwoordelijk voor: (a) het behoud van de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Eindgebruikersaccounts en bijbehorende wachtwoorden; en (b) het gebruik van de Eindgebruikersaccounts. De Klant gaat ermee akkoord dat verantwoordelijkheden van Google zich niet uitstrekken tot het interne beheer of de administratie van de Services voor de Klant of Eindgebruikers.
  • 3.6 Controleren op misbruik. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het controleren, beantwoorden en op andere manier verwerken van e-mailberichten die worden gestuurd naar de e-mailaliassen 'abuse' en 'postmaster' voor de Klantdomeinnamen. Google behoudt zich echter het recht voor e-mailberichten die naar deze aliassen worden gestuurd te controleren om misbruik van de Services vast te stellen.
  • 3.7 Extra Eindgebruikersaccounts aanvragen tijdens de Besteltermijn. De Klant kan extra Eindgebruikersaccounts aanschaffen tijdens een Besteltermijn door middel van een aanvullend Bestelformulier of aanvullende Bestelling bij een Reseller of door deze te bestellen via de Beheerdersconsole. Deze extra Eindgebruikersaccounts hebben een evenredige termijn die eindigt op de laatste dag van de betreffende Besteltermijn.
 • 4. Opschorting.
  • 4.1 Schendingen van het AUP (Beleid voor acceptabel gebruik). Als Google merkt dat het gebruik van de Services door de Klant of door een van zijn Eindgebruikers in strijd is met het AUP, informeert Google de Klant en verzoekt de Klant deze schending te verhelpen. Als de Klant de schending niet binnen vierentwintig (24) uur na het verzoek van Google corrigeert, kan Google het gebruik van de Services door de Klant geheel of gedeeltelijk opschorten tot de schending is gecorrigeerd. De Opschorting van de Services kan mede bestaan uit de verwijdering of de opheffing van het delen van content die het AUP schendt.
  • 4.2 Overige Opschortingen. Niettegenstaande artikel 4.1 (Schendingen van het AUP (Beleid voor acceptabel gebruik)) kan Google (een deel van) het gebruik van de Services (met inbegrip van het gebruik van het onderliggende Account) door de Klant Opschorten als: (a) Google redelijkerwijs van mening is dat het gebruik van de Services door de Klant of een Eindgebruiker negatieve gevolgen kan hebben voor de Services, het gebruik van de Services door andere klanten of hun eindgebruikers of het Google Netwerk of servers die worden gebruikt voor het aanbieden van de Services; (b) er verdachte toegang door onbevoegde derden is tot de Services; (c) Google redelijkerwijs van mening is dat onmiddellijke Opschorting vereist is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving; of (d) de Klant artikel 3.3 (Beperkingen) of de Servicespecifieke Voorwaarden schendt. Google heft een dergelijke Opschorting op als de omstandigheden die aanleiding geven tot de Opschorting, zijn opgelost. Op verzoek van de Klant informeert Google de Klant zo snel als redelijkerwijs mogelijk is over de reden voor de Opschorting, tenzij dit op grond van de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan.
 • 5. Intellectuele-eigendomsrechten; Bescherming van Klantgegevens; Feedback; Gebruik van Merkkenmerken in de Services.
  • 5.1 Intellectuele-eigendomsrechten. Deze Overeenkomst biedt geen van beide partijen enig recht, impliciet of anderszins, op de content of intellectuele eigendom van de ander, behalve zoals uitdrukkelijk wordt vermeld in deze Overeenkomst. Ten aanzien van de partijen valt het bezit van alle Intellectuele-eigendomsrechten in de Klantgegevens volledig toe aan de Klant en vallen alle Intellectuele-eigendomsrechten in de Services toe aan Google.
  • 5.2 Bescherming van Klantgegevens. Google krijgt alleen toegang tot Klantgegevens en gebruikt deze alleen voor het verstrekken van de Services en de TSS aan de Klant of zoals anderszins geïnstrueerd door de Klant. Niettegenstaande de algemeenheid van de voorgaande zin, verwerkt Google geen Klantgegevens voor Advertentiedoeleinden noch geeft Google Advertenties weer in de Services. Google heeft administratieve, fysieke en technische waarborgen ingevoerd (en onderhoudt deze) om Klantgegevens te beschermen, zoals nader is beschreven in het Amendement Gegevensverwerking.
  • 5.3 Feedback van Klanten. De Klant kan desgewenst feedback over of suggesties voor de Services aan Google verstrekken ('Feedback'). Als de Klant Feedback verstrekt, mogen Google en zijn Aangesloten entiteiten die Feedback zonder beperking en zonder verplichting jegens de Klant gebruiken.
  • 5.4 Gebruik van Merkkenmerken binnen de Services. Google toont binnen de Services alleen die Merkkenmerken van de Klant waarvoor de Klant toestemming geeft door ze te uploaden naar de Services. Google geeft die Merkkenmerken van de Klant weer in aangewezen gebieden op de webpagina's die de Services weergeven aan de Klant of zijn Eindgebruikers. De Klant kan details met betrekking tot dit gebruik opgeven in de Beheerdersconsole. Google kan ook Merkkenmerken van Google weergeven op dergelijke webpagina's om aan te geven dat de Services door Google worden geleverd.
 • 6. Technische supportservices. Onder voorbehoud van de betaling van de toepasselijke Vergoedingen, verstrekt Google gedurende de Termijn TSS aan de Klant in overeenstemming met de TSS-richtlijnen. Bepaalde TSS-niveaus omvatten een periodieke minimumvergoeding, zoals beschreven op https://workspace.google.com/intl/nl/terms/tssg.html. Als een Klant het TSS-niveau tijdens een kalendermaand downgradet, kan Google gedurende de rest van die maand de TSS op hetzelfde niveau en tegen dezelfde TSS-Vergoedingen blijven verstrekken als werden toegepast voor de downgrade.
 • 7. Vertrouwelijke informatie.
  • 7.1 Verplichtingen. De ontvanger gebruikt de Vertrouwelijke informatie van de verstrekkende partij uitsluitend voor de uitoefening van de rechten van de ontvanger en voor de uitvoering van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst en betracht redelijke zorg om te beschermen tegen de bekendmaking van de Vertrouwelijke informatie van de verstrekkende partij. De ontvanger van Vertrouwelijke informatie mag deze Vertrouwelijke informatie uitsluitend bekendmaken aan Aangesloten entiteiten, werknemers, vertegenwoordigers of professionele adviseurs ('Gemachtigden') die deze informatie nodig hebben en die schriftelijk hun instemming hebben gegeven (of in het geval van professionele adviseurs anderszins zijn gebonden) de informatie vertrouwelijk te behandelen. De ontvanger zorgt ervoor dat zijn Gemachtigden de ontvangen Vertrouwelijke informatie alleen gebruiken om hun rechten uit te oefenen en te voldoen aan hun verplichtingen op grond van deze Overeenkomst.
  • 7.2 Verplichte bekendmaking. Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, mogen de ontvanger of zijn Aangesloten Entiteiten Vertrouwelijke informatie ook bekendmaken voor zover dat vereist is in het kader van een toepasselijke Juridische Procedure, mits de ontvanger of zijn Aangesloten Entiteit binnen de grenzen van het handelsverkeer aanvaardbare inspanningen betracht om (a) de andere partij onverwijld in kennis te stellen van een dergelijke bekendmaking van zijn Vertrouwelijke informatie; en (b) te voldoen aan redelijke verzoeken van de andere partij met betrekking tot diens activiteiten om bezwaar te maken tegen de bekendmaking. Niettegenstaande het voorgaande zijn subsecties (a) en (b) hierboven niet van toepassing als de ontvanger vaststelt dat naleving van (a) en (b) (i) kan leiden tot strijdigheid met een Juridische Procedure, (ii) een overheidsonderzoek kan belemmeren, of (iii) kan leiden tot de dood of ernstig fysiek letsel van een individu.
 • 8. Termijn en beëindiging.
  • 8.1 Termijn van Overeenkomst. De termijn van deze Overeenkomst ('Termijn') vangt aan op de Ingangsdatum en duurt totdat de Overeenkomst wordt beëindigd of niet wordt verlengd, zoals vermeld in dit artikel 8.1 (Termijn en beëindiging).
  • 8.2 Verlenging.
   • (a) Met een flexibel model. De Besteltermijn voor het flexibele model bedraagt één maand. Aan het einde van elke maand wordt de Besteltermijn automatisch met één maand verlengd, tenzij de Klant de verlenging heeft geannuleerd via de Beheerdersconsole.
   • (b) Met een Jaarmodel/Abonnement met vaste termijn. Aan het einde van elke Besteltermijn voor een Jaarmodel/Abonnement met vaste termijn worden de Services verlengd in overeenstemming met de door de Klant aangegeven keuzes op het Bestelformulier of in de Beheerdersconsole.
   • (c) In het algemeen. De Klant kan de Beheerdersconsole gebruiken om het aantal te verlengen Eindgebruikersaccounts aan te passen. De Klant blijft Google de op dat moment geldende Vergoedingen voor elk verlengd Eindgebruikersaccount betalen, tenzij de Klant en Google onderling anderszins overeenkomen. Als een van beide partijen de Services niet wil verlengen, moet deze de andere partij hierover uiterlijk vijftien (15) dagen voor het einde van de lopende Besteltermijn informeren. Deze kennisgeving van niet-verlenging gaat in aan het einde van de dan lopende Besteltermijn.
  • 8.3 Beëindiging wegens schending. Voor zover wettelijk is toegestaan overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, kan elk van beide partijen deze Overeenkomst onmiddellijk via een schriftelijke kennisgeving beëindigen als: (a) de andere partij de Overeenkomst wezenlijk schendt en deze schending niet herstelt binnen dertig (30) dagen na het ontvangen van een schriftelijke kennisgeving hiervan; of (b) de andere partij zijn handelsactiviteiten staakt of onderworpen wordt aan een insolventieprocedure en de procedure niet binnen negentig (90) dagen wordt ingetrokken.
  • 8.4 Beëindiging om eigen redenen. De Klant kan op elk moment stoppen met het gebruik van de Services. Onder voorbehoud van de nakoming van al zijn financiële verbintenissen op grond van een Bestelformulier of elders in deze Overeenkomst (met inbegrip van alle Vergoedingen voor de Besteltermijn), mag de Klant de Overeenkomst ook op elk moment om eigen redenen beëindigen na een schriftelijke kennisgeving.
  • 8.5 Beëindiging als gevolg van toepasselijke wetgeving; Schending van wetgeving. Google kan deze Overeenkomst en/of een toepasselijk Bestelformulier onverwijld na schriftelijke kennisgeving beëindigen als Google redelijkerwijs van mening is dat (a) voortzetting van het verstrekken van een door de Klant gebruikte Service de toepasselijke wet- of regelgeving zou schenden; of (b) de Klant eventuele anti-omkopingswetgeving of exportcontrolewetgeving heeft geschonden of ervoor heeft gezorgd dat Google deze heeft geschonden. Als Google de Overeenkomst beëindigt op basis van artikel 8.5(a), verstrekt Google een evenredige terugbetaling van eventuele niet verdiende Vergoedingen die daadwerkelijk zijn betaald door de Klant, van toepassing op de periode na de beëindiging.
  • 8.6 Gevolgen van beëindigen of niet verlengen. Als de Overeenkomst wordt beëindigd of niet wordt verlengd, geldt het volgende: (a) alle rechten op en toegang tot de Services worden stopgezet (met inbegrip van toegang tot Klantgegevens), tenzij anders is vermeld in deze Overeenkomst; en (b) alle door de Klant verschuldigde Vergoedingen zijn onmiddellijk opeisbaar na ontvangst van de definitieve elektronische factuur door de Klant of zoals vermeld op eindfactuur.
  • 8.7 Geen terugbetalingen. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in deze Overeenkomst, leidt het beëindigen of niet verlengen op grond van een artikel in deze Overeenkomst (waaronder het Amendement Gegevensverwerking) niet tot een verplichting voor Google om eventuele Vergoedingen terug te betalen.
 • 9. Publiciteit. De Klant mag in het openbaar meedelen dat hij een klant is van de Services, in overeenstemming met de Richtlijnen voor handelsmerken. Indien de Klant Merkkenmerken van Google wil gebruiken met betrekking tot de Services, moet de Klant schriftelijke toestemming verkrijgen van Google door middel van de in de richtlijnen voor handelsmerken gespecificeerde procedure. Google kan de naam of Merkkenmerken van de Klant opnemen in een lijst met klanten van Google, zowel online als in promotiemateriaal van Google. Google kan ook mondeling naar de Klant verwijzen als een klant van de Services. Geen van beide partijen hoeft toestemming te verkrijgen op grond van dit artikel 9 (Publiciteit) om een openbare verklaring uit te doen gaan die wezenlijk lijkt op een eerder goedgekeurde openbare verklaring. Elk gebruik van de Merkkenmerken van een partij komt ten goede aan de partij die in het bezit is van de Intellectuele-eigendomsrechten op deze Merkkenmerken. Een partij kan het recht van de andere partij om zijn Merkkenmerken te gebruiken op grond van dit artikel 9 (Publiciteit), intrekken door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij met vermelding van een redelijke termijn om het gebruik te stoppen.
 • 10. Verklaringen en garanties. Elke partij verklaart en garandeert dat: (a) de partij de volledige bevoegdheid heeft om deze Overeenkomst aan te gaan, en dat (b) de partij zich zal houden aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de levering, de ontvangst of het gebruik van de Services, zoals van toepassing.
 • 11. Disclaimer. Uitgezonderd voor zover uitdrukkelijk is vermeld in de Overeenkomst, verstrekt Google, voor zover maximaal toegestaan in de toepasselijke wetgeving (a) geen garanties, zij het expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, waaronder garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald gebruik, titel, niet-schending of foutvrij of ononderbroken gebruik van de Services; en (b) geen verklaringen over content of informatie die beschikbaar is gesteld via de Services. Voor zover maximaal toegestaan in de toepasselijke wetgeving verwerpt Google uitdrukkelijk enige garanties en verklaringen in de zin van subsecties (a) en (b) hierboven.
 • 12. Beperking van wettelijke Aansprakelijkheid.
  • 12.1 Beperkte indirecte Aansprakelijkheid. Voor zover wettelijk toegestaan en onder voorbehoud van Artikel 12.3 (Niet-beperkte aansprakelijkheid), heeft geen van beide partijen Aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst voor (a) indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade of punitieve schade of (b) gederfde inkomsten, winst, besparingen of goodwill.
  • 12.2 Beperkte mate van Aansprakelijkheid. De maximale Aansprakelijkheid van beide partijen voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst is beperkt tot de Kosten die de Klant heeft betaald in het kader van de Overeenkomst gedurende de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die de aanleiding vormt voor de Aansprakelijkheid.
  • 12.3 Niet-beperkte Aansprakelijkheid. Niets in deze Overeenkomst beperkt of sluit de Aansprakelijkheid uit van een van beide partijen voor:
   • (a) fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken,
   • (b) zijn verplichtingen op grond van artikel 13 (Schadeloosstelling),
   • (c) inbreuk door hem op de Intellectuele-eigendomsrechten van de andere partij,
   • (d) zijn betalingsverplichtingen op grond van de Overeenkomst, of
   • (e) zaken waarvoor de aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van de toepasselijke wetgeving.
 • 13. Schadeloosstelling.
  • 13.1 Schadeloosstellingsverplichtingen van Google. Google zal in een Juridische Procedure van Derden de Klant en zijn Aangesloten Entiteiten die de Services gebruiken in het kader van het Account van de Klant verdedigen en hen schadeloosstellen voor Schadeloosgestelde Verplichtingen, voor zover voortvloeiend uit een beschuldiging dat een Service of een Merkkenmerk van Google inbreuk maakt op de Intellectuele-eigendomsrechten van deze derden.
  • 13.2 Schadeloosstellingsverplichtingen van de Klant. De Klant zal in een Juridische Procedure van Derden Google en zijn Aangesloten Entiteiten die de Services verstrekken, verdedigen en hen schadeloosstellen voor Schadeloosgestelde Verplichtingen voor zover deze voortvloeien uit (a) Klantgegevens of Merkkenmerken van de Klant; of (b) het gebruik door de Klant of een Eindgebruiker van de Services in strijd met het AUP of artikel 3.3 (Beperkingen).
  • 13.3 Uitsluitingen. Artikel 13.1 (Schadeloosstellingsverplichtingen van Google) en artikel 13.2 (Schadeloosstellingsverplichtingen van de Klant) zijn niet van toepassing voor zover de onderliggende beschuldiging voortvloeit uit: (a) een schending van de Overeenkomst door de schadeloosgestelde partij of (b) een combinatie van de technologie of Merkkenmerken van de schadeloosstellende partij met materiaal dat niet is verstrekt door de schadeloosstellende partij in het kader van de Overeenkomst, tenzij deze combinatie vereist is volgens de Overeenkomst.
  • 13.4 Voorwaarden. Op de artikelen 13.1 (Schadeloosstellingsverplichtingen van Google) en 13.2 (Schadeloosstellingsverplichtingen van de Klant) zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
   • (a) Een schadeloosgestelde partij moet de schadeloosstellende partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van beschuldigingen die voorafgingen aan de Juridische Procedure van Derden en in redelijke mate samenwerken met de schadeloosstellende partij om de beschuldigingen en Juridische Procedure van Derden af te handelen. Als een schending van dit artikel 13.4(a) de verdediging van de Juridische Procedure van Derden prejudicieert, worden de verplichtingen van de schadeloosstellende partij op grond van artikel 13.1 (Schadeloosstellingsverplichtingen van Google) of 13.2 (Schadeloosstellingsverplichtingen van de Klant) evenredig met de prejudicie gereduceerd.
   • (b) Een schadeloosgestelde partij moet uitsluitende zeggenschap van het schadeloosgestelde deel van de Juridische Procedure van Derden aanbieden aan de schadeloosstellende partij, waarbij het volgende geldt: (i) de schadeloosgestelde partij kan op eigen kosten haar eigen verdediging zonder zeggenschap aanwijzen; en (ii) voor een schikking waarbij de schadeloosgestelde partij verplicht wordt wettelijke aansprakelijkheid toe te geven, geld te betalen of maatregelen te treffen (of juist geen maatregelen te treffen), is voorafgaande schriftelijke toestemming van de schadeloosgestelde partij vereist, die niet op onredelijke wijze mag worden achtergehouden, onderworpen aan voorwaarden of vertraagd.
  • 13.5 Verhaal.
   • (a) Als Google redelijkerwijs van mening is dat de Services inbreuk kunnen maken op de Intellectuele-eigendomsrechten van een derde, kan Google, naar eigen goeddunken en voor eigen kosten: (i) het recht verwerven voor de Klant om zijn gebruik van de Services voort te zetten; (ii) de Services aanpassen zodat deze niet langer inbreuk maken zonder dat de functionaliteit wezenlijk wordt beperkt; of (iii) de Services vervangen door een niet-inbreukmakend, functioneel vergelijkbaar alternatief.
   • (b) Als Google van mening is dat de in artikel 13.5(a) vermelde opties niet aanvaardbaar zijn binnen de grenzen van het handelsverkeer, kan Google het gebruik van de betreffende Services door de Klant Opschorten of beëindigen. Als Google de desbetreffende Services beëindigt, verstrekt Google een evenredige terugbetaling van eventuele niet verdiende Vergoedingen die daadwerkelijk zijn betaald door de Klant, van toepassing op de periode na beëindiging van dergelijke Services.
  • 13.6 Enige rechten en verplichtingen. Onverminderd eventuele andere beëindigingsrechten van een van beide partijen, vormt dit artikel 13 (Schadeloosstelling) de enige en exclusieve vorm van verhaal op grond van deze Overeenkomst voor eventuele beschuldigingen door derden van inbreuk op Intellectuele-eigendomsrechten die vallen onder dit artikel 13 (Schadeloosstelling).
 • 14. Klanten aan wie is doorverkocht. Dit artikel 14 (Klanten aan wie is doorverkocht) is alleen van toepassing als de Klant de Services bestelt bij een Reseller op grond van een Resellerovereenkomst (deze services worden aangeduid als 'Doorverkochte Services').
  • 14.1 Toepasselijke voorwaarden. Met betrekking tot Doorverkochte Services:
   • (a) is artikel 2 (Betalingsvoorwaarden) van deze Overeenkomst niet van toepassing,
   • (b) zijn Vergoedingen voor Resellers van toepassing en deze dienen rechtstreeks te worden voldaan aan de Reseller en worden alle prijzen voor Doorverkochte Services uitsluitend vastgesteld tussen de Reseller en de Klant,
   • (c) ontvangt de Klant de betreffende SLA-inloggegevens van de Reseller,
   • (d) wordt artikel 12.2 (Beperkte mate van aansprakelijkheid) vervangen door: 'De totale Aansprakelijkheid van elk van beide partijen voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst is beperkt tot de Vergoedingen voor de Reseller die de Klant heeft betaald voor de Doorverkochte Services gedurende de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die de aanleiding vormt voor de Aansprakelijkheid.',
   • (e) gelden eventuele verlenging(en) van de Services en/of eventuele Bestellingen bij de Reseller zoals overeengekomen tussen de Klant en de Reseller,
   • (f) wordt onder 'Besteltermijn', zoals in de Overeenkomst gebruikt, verstaan: de periode die aanvangt op de Ingangsdatum of de verlengingsdatum van de Services (zoals van toepassing) voor de Doorverkochte Services en duurt de periode die is vermeld in de dan geldende Bestelling bij de Reseller, tenzij beëindigd in overeenstemming met de Overeenkomst, en
   • (g) wordt onder 'Ingangsdatum van de Services', zoals in de Overeenkomst gebruikt, verstaan: de ingangsdatum zoals beschreven in de Bestelling van de Reseller of, indien dit niet op de Bestelling van de Reseller is vermeld, de datum waarop Google de Doorverkochte Services beschikbaar maakt voor de klant.
  • 14.2 Delen van Vertrouwelijke informatie. Google kan Vertrouwelijke informatie van de Klant delen met de Reseller als Gemachtigde, onder voorbehoud van artikel 7.1 (Verplichtingen).
  • 14.3 Reseller als Beheerder. De Reseller kan, indien de Klant dat wenst, toegang hebben tot het Account of de Eindgebruikersaccounts van de Klant. Net als tussen Google en de Klant, is de Klant als enige verantwoordelijk voor: (a) toegang door de Reseller tot het Account van de Klant of de Eindgebruikersaccounts; en (b) het vaststellen in de Resellerovereenkomst van eventuele rechten of verplichtingen tussen de Reseller en de Klant met betrekking tot de Doorverkochte Services.
  • 14.4 Technische Support voor Reseller. De Klant erkent en stemt ermee in dat de Reseller persoonsgegevens van Eindgebruikers bekend kan maken aan Google, voor zover redelijkerwijs vereist om de Reseller in staat te stellen eventuele supportkwesties die de Klant wenst te escaleren naar of via de Reseller af te handelen.
 • 15. Diversen.
  • 15.1 Kennisgevingen. Google verstrekt kennisgevingen aan de Klant op grond van de Overeenkomst door een e-mail te versturen naar het E-mailadres voor meldingen. Op grond van de Overeenkomst verstrekt de Klant kennisgevingen aan Google door een e-mail te sturen naar legal-notices@google.com. Kennisgevingen worden beschouwd als ontvangen op het moment van versturen van de e-mail. De Klant is ervoor verantwoordelijk het E-mailadres voor meldingen gedurende de gehele Termijn actueel te houden.
  • 15.2 E-mails. De partijen kunnen e-mails gebruiken om te voldoen aan vereisten voor schriftelijke goedkeuring en toestemming op grond van de Overeenkomst.
  • 15.3 Toekenning. Geen van de partijen mag enig deel van deze Overeenkomst toekennen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij, behalve aan een Aangesloten entiteit, mits: (a) de rechtverkrijgende er schriftelijk mee akkoord gaat gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, (b) de toekennende partij de andere partij in kennis heeft gesteld van de toekenning. Elke andere poging tot toekenning is ongeldig. Als de Klant deze Overeenkomst toekent aan een Aangesloten Entiteit in een andere jurisdictie, in die zin dat dit leidt tot een verandering van de contracterende Google-entiteit, zoals gedefinieerd op https://cloud.google.com/terms/google-entity, wordt deze Overeenkomst automatisch toegekend aan de nieuwe contracterende Google-entiteit.
  • 15.4 Wijzigingen in bestuur. Indien er bij een partij sprake is van een wijziging in Bestuur, anders dan een interne herstructurering of reorganisatie (bijvoorbeeld door aankoop of verkoop van aandelen, fusie of andere vorm van zakelijke transactie), stelt die partij de andere partij hierover binnen dertig (30) dagen na de wijziging in Bestuur in kennis.
  • 15.5 Overmacht. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor het niet uitvoeren of vertraging in het uitvoeren van enige verplichting voor zover dit het gevolg is van omstandigheden die buiten de redelijke controle van de partij liggen, waaronder overmacht, natuurrampen, terrorisme, rellen of oorlog.
  • 15.6 Uitbesteding. Google mag verplichtingen op grond van de Overeenkomst uitbesteden, maar blijft aansprakelijk jegens de Klant voor eventueel uitbestede verplichtingen.
  • 15.7 Geen agentschap. Deze Overeenkomst stelt geen agentschap, partnerschap of joint venture in tussen de partijen.
  • 15.8 Geen verklaring van afstand. Bij geen van beide partijen wordt aangenomen dat deze afstand heeft gedaan van eventuele rechten door deze rechten op grond van deze Overeenkomst niet uit te oefenen (of de uitoefening ervan uit te stellen).
  • 15.9 Scheidbaarheid. Indien een deel van deze Overeenkomst ongeldig, onrechtmatig of niet-afdwingbaar is, blijft de rest van de Overeenkomst van kracht.
  • 15.10 Geen begunstigde derden. Onder deze Overeenkomst hebben derden geen voordelen, tenzij uitdrukkelijk in de Overeenkomst staat beschreven dat zij deze wel hebben. Ter verduidelijking: Aangesloten Entiteiten van Google zijn begunstigde derden van de artikelen 5.3 (Feedback van Klanten), 7 (Vertrouwelijke informatie) en, indien zij deze Services aanbieden, 13.2 (Schadeloosstellingsverplichtingen van de Klant).
  • 15.11 Billijk herstel. Niets in deze Overeenkomst beperkt de mogelijkheid van beide partijen om billijk herstel te vragen.
  • 15.12 Heersend recht in de Verenigde Staten.
   • (a) Voor overheidsinstanties op het niveau van een stad, county of staat in de Verenigde Staten. Als de Klant een overheidsinstantie voor een stad, county of staat in de Verenigde Staten is, zegt de Overeenkomst niets over het heersend recht en arrondissement.
   • (b) Voor federale overheidsinstanties van de Verenigde Staten. Als de Klant een federale overheidsinstantie van de Verenigde Staten is, geldt het volgende: ALLE CLAIMS DIE VOLGEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST OF DE SERVICES ZIJN ONDERWORPEN AAN DE WETTEN VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, MET UITZONDERING VAN DE CONFLICTREGELS. UITSLUITEND VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR FEDERALE WETGEVING: (I) ZIJN DE WETTEN VAN DE STAAT CALIFORNIË (MET UITZONDERING VAN DE CONFLICTREGELS VAN CALIFORNIË) VAN TOEPASSING IN AFWEZIGHEID VAN TOEPASSELIJKE FEDERALE WETGEVING, EN (II) GEVEN DE PARTIJEN VOOR ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST OF DE SERVICES TOESTEMMING VOOR PERSOONLIJKE JURISDICTIE IN, EN HET EXCLUSIEVE ARRONDISSEMENT VAN, DE RECHTBANKEN IN SANTA CLARA COUNTY, CALIFORNIË.
   • (c) Voor alle andere entiteiten. Als de Klant een entiteit is die niet is geïdentificeerd in artikel 15.12(a) (Heersend recht in de Verenigde Staten voor overheidsinstanties op het niveau van een stad, county of staat in de Verenigde Staten) of 15.12(b) (Heersend recht in de Verenigde Staten voor federale overheidsinstanties van de Verenigde Staten), geldt het volgende: ALLE EISEN VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST OF DE SERVICES ZIJN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING VAN CALIFORNIË, MET UITZONDERING VAN DE CONFLICTREGELS VAN CALIFORNIË, EN ZULLEN UITSLUITEND WORDEN BEHANDELD DOOR DE FEDERALE OF STAATSRECHTBANKEN VAN SANTA CLARA COUNTY, CALIFORNIË, VS. DE PARTIJEN STEMMEN IN MET DE BEVOEGDHEID VAN DIE RECHTBANKEN.
  • 15.13 Amendementen. Uitgezonderd zoals bepaald in artikel 1.5(b) (Wijzigingen: In de Overeenkomst), (c) (Wijzigingen: In de Online Voorwaarden (uitgezonderd het Amendement Gegevensverwerking)) of (d) (Wijzigingen: In het Amendement Gegevensverwerking), moeten alle wijzigingen in deze Overeenkomst na de Ingangsdatum schriftelijk zijn, door beide partijen zijn ondertekend en uitdrukkelijk vermelden dat deze Overeenkomst hierdoor wordt gewijzigd. Ter verduidelijking: Wanneer Google een geüpdatete URL verstrekt van een in deze Overeenkomst vermelde URL, vormt dat geen amendement of wijziging van de voorwaarden van de Overeenkomst.
  • 15.14 Artikelen die na beëindiging van kracht blijven. De volgende artikelen blijven na het verlopen of beëindigen van deze Overeenkomst van kracht: artikel 2 (Betalingsvoorwaarden), artikel 5 (Intellectuele-eigendomsrechten); Bescherming van Klantgegevens; Feedback; Gebruik van Merkkenmerken binnen de Services); artikel 7 (Vertrouwelijke informatie); artikel 8.6 (Gevolgen van beëindigen of niet verlengen); artikel 11 (Disclaimer); artikel 12 (Beperking van Aansprakelijkheid); artikel 13 (Schadeloosstelling); Artikel 14.1 (Toepasselijke voorwaarden); artikel 14.2 (Delen van Vertrouwelijke informatie) en artikel 15 (Diversen).
  • 15.15 Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst bevat alle voorwaarden die tussen de partijen zijn overeengekomen en beëindigt en vervangt alle andere overeenkomsten tussen de partijen die betrekking hebben op het onderwerp, met inbegrip van eerdere versies van deze Overeenkomst. Bij het aangaan van deze Overeenkomst heeft geen van de partijen zich verlaten op, en beschikt geen van de partijen over enig recht of enige verhaalsmogelijkheid op basis van enige uitspraak, verklaring of garantie (gedaan of gegeven uit onachtzaamheid of argeloosheid), met uitzondering van uitspraken, verklaringen of garanties die expliciet in deze Overeenkomst zijn vermeld.
  • 15.16 Conflicterende voorwaarden. Als er sprake is van strijdigheid tussen de documenten waaruit deze Overeenkomst bestaat, gelden de documenten in de volgende volgorde (in aflopende prioriteit): het Bestelformulier, het Amendement Gegevensverwerking, de rest van de Overeenkomst (uitgezonderd de Online Voorwaarden) en de Online Voorwaarden (anders dan het Amendement Gegevensverwerking)
  • 15.17 Koppen. Koppen en bijschriften die in de Overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld als referentie en zijn niet van invloed op de interpretatie van de Overeenkomst.
  • 15.18 Conflicterende talen. Als deze Overeenkomst in een andere taal dan het Engels is vertaald en er sprake is van verschillen tussen de Engelse tekst en de vertaalde tekst, geldt de Engelse tekst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de vertaling.
  • 15.19 Definities.
   • 'Account': De Google-accountgegevens van de Klant en de bijbehorende toegang tot de Services op grond van deze Overeenkomst.
   • 'Aanvullende Producten': Producten, services en apps die geen deel uitmaken van de Services, maar die toegankelijk kunnen zijn voor gebruik in samenhang met de Services.
   • 'Aanvulende Productvoorwaarden': De dan geldende voorwaarden die te vinden zijn op https://workspace.google.com/intl/nl/terms/additional_services.html.
   • 'Beheerdersaccount': Een soort Eindgebruikersaccount die de Klant (of, indien van toepassing, de Reseller) kan gebruiken om de Services te beheren.
   • 'Beheerdersconsole': De online console(s) en tool(s) die door Google aan de Klant worden verstrekt voor het beheer van de Services.
   • 'Beheerders': De door de Klant aangewezen medewerkers die de Services namens de Klant beheren voor de Eindgebruikers en die toegang hebben tot Klantgegevens en Eindgebruikersaccounts. Dergelijke toegang omvat de mogelijkheid om toegang te krijgen tot voor Eindgebruikers beschikbare gegevens die gekoppeld zijn aan hun Eindgebruikersaccounts. Daarnaast kunnen de beheerders deze gegevens bewaken, gebruiken, wijzigen, onthouden of openbaarmaken.
   • 'Advertenties': Online advertenties die door Google worden weergegeven aan Eindgebruikers, exclusief advertenties waarvoor de Klant uitdrukkelijk heeft aangegeven dat Google of een Aangesloten entiteit van Google deze kan weergeven in verband met de Services op grond van een afzonderlijke overeenkomst (bijvoorbeeld Google AdSense-advertenties die worden uitgevoerd door de Klant op een door de Klant gemaakte website, met behulp van de functionaliteit 'Google Sites').
   • 'Aangesloten Entiteit': Een entiteit die direct dan wel indirect Zeggenschap heeft, wordt Beheerd door een partij of onder algemeen Zeggenschap valt van een partij.
   • 'Anti-omkopingswetgeving': Alle toepasselijke commerciële en publieke anti-omkopingswetgeving, waaronder de Foreign Corrupt Practices Act van 1977 van de Verenigde Staten en de Bribery Act van 2010 van het Verenigd Koninkrijk, die een verbod leggen op corrupte aanbiedingen van artikelen van waarde, zowel direct als indirect, aan personen, waaronder overheidsfunctionarissen, om werk te verkrijgen of te behouden, of om een ander ongepast commercieel voordeel te verzekeren. De term 'Overheidsfunctionaris' omvat onder meer overheidsmedewerkers, kandidaten voor overheidsfuncties, leden van een koninklijke familie, en medewerkers van bedrijven die eigendom zijn van of worden beheerd door de overheid, openbare internationale organisaties en politieke partijen.
   • 'AUP': Het dan geldende Beleid voor acceptabel gebruik (Acceptable Use Policy) van de Services dat te vinden is op https://workspace.google.com/intl/nl/terms/use_policy.html.
   • 'BAA' of 'Business Associate Agreement': Een amendement bij de Overeenkomst dat betrekking heeft op de verwerking van Beveiligde medische gegevens (Protected Health Information, PHI) (zoals gedefinieerd in HIPAA).
   • 'Merkkenmerken': De handelsnamen, handelsmerken, servicemerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende merkkenmerken van elke partij, zoals die door deze partij zijn vastgelegd.
   • 'Vertrouwelijke informatie': Informatie die in het kader van deze Overeenkomst door de ene partij (of een Aangesloten Entiteit) aan de andere partij kenbaar wordt gemaakt en wordt aangemerkt als vertrouwelijk of gewoonlijk onder deze omstandigheden als vertrouwelijk zou worden aangemerkt. Deze informatie omvat geen informatie die onafhankelijk wordt ontwikkeld door de ontvanger, die rechtmatig wordt verstrekt aan de ontvanger door een derde zonder vertrouwelijkheidsverplichtingen of die openbaar wordt zonder schuld van de partij. Onder voorbehoud van de voorgaande zin worden Klantgegevens aangemerkt als Vertrouwelijke informatie van de Klant.
   • 'Zeggenschap': Controle over meer dan 50% van de stemrechten of aandelenbelangen van een partij.
   • 'Kernservices': De dan geldende 'Kernservices', zoals beschreven in het Serviceoverzicht, met uitzondering van eventuele Aanbiedingen van Derden.
   • 'Klantgegevens': Gegevens die worden ingediend, opgeslagen, gestuurd of ontvangen via de Services door de Klant, zijn Aangesloten Entiteiten of Eindgebruikers.
   • 'Amendement Gegevensverwerking': De dan geldende voorwaarden waarin de verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming en -verwerking met betrekking tot de Klantgegevens worden beschreven, zoals vermeld op https://workspace.google.com/intl/nl/terms/dpa_terms.html.
   • 'E-mailadres van het domein': Het e-mailadres dat is gekoppeld aan de Domeinnaam voor gebruik met betrekking tot de Services.
   • 'Domeinnaam': De op het Bestelformulier of in de Bestelling bij de Reseller gespecificeerde domeinnaam die wordt gebruikt met betrekking tot de Services.
   • 'Eindgebruikers': Personen aan wie de Klant toestemming heeft gegeven de Services te gebruiken en die worden beheerd door een Beheerder. Ter verduidelijking: Eindgebruikers kunnen werknemers zijn van Aangesloten Entiteiten van de Klant en andere derden.
   • 'Eindgebruikersaccount': Een door Google gehost account dat is gemaakt door de Klant via de Services zodat een Eindgebruiker de Services kan gebruiken.
   • Onder 'Exportwetgeving' wordt verstaan: alle toepasselijke wetten en regelgevingen betreffende het exporteren of opnieuw exporteren, waaronder: (a) de 'EAR' (Export Administration Regulations), die wordt gehandhaafd door het Amerikaanse ministerie van Handel, (b) de handelsembargo's en economische sancties van het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën, en (c) de 'ITAR' (International Traffic in Arms Regulations) die wordt gehandhaafd door het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse zaken.
   • 'Vergoedingen': (a) Het product van het bedrag voor de door de Klant gebruikte of bestelde Services vermenigvuldigd met de Prijzen; of (b) de toepasselijke vergoedingen voor TSS, plus eventueel toepasselijke Belastingen.
   • 'Activiteiten met verhoogd risico': Activiteiten waarbij redelijkerwijs kan worden verwacht dat het gebruik of de gebreken van de Services kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of milieu- of eigendomsschade (zoals het maken of bedienen van nucleaire installaties, luchtverkeersleidings- of levensinstandhoudingssystemen of wapens).
   • 'HIPAA': de Health Insurance Portability and Accountability Act uit 1996, inclusief amendementen die van tijd tot tijd worden toegepast en regelgeving die hieronder valt.
   • 'waaronder/inclusief/met inbegrip van': waaronder/inclusief/met inbegrip van, maar niet beperkt tot.
   • 'Schadeloosgestelde Verplichtingen': (i) Schikkingsbedragen die zijn goedgekeurd door de schadeloosstellende partij; en (ii) schadevergoedingen en kosten die door een rechtbank in de bevoegde jurisdictie zijn toegekend in een eindvonnis tegen schadeloosstellende partij.
   • 'Intellectuele-eigendomsrechten': Alle patentrechten, auteursrechten, rechten op handelsgeheimen (indien aanwezig), handelsmerkrechten, ontwerprechten, databaserechten, domeinnaamrechten, morele rechten en eventuele andere intellectuele-eigendomsrechten (geregistreerd of niet) in de hele wereld.
   • 'Juridische Procedure': Een verzoek om bekendmaking van gegevens op grond van wetgeving, overheidsvoorschriften, rechterlijk bevel, dagvaarding, garantie of een andere geldige juridische autoriteit, juridische procedure of een vergelijkbaar proces.
   • 'Aansprakelijkheid': Elke aansprakelijkheid, al dan niet als gevolg van een contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins, ongeacht of deze voorzienbaar was voor of overwogen is door de partijen.
   • 'E-mailadres voor meldingen': Een of meer door de Klant in de Beheerdersconsole opgegeven e-mailadressen.
   • 'Bestelformulier': De online bestelpagina of -pagina's of enig ander besteldocument dat aanvaardbaar is voor Google op grond van deze Overeenkomst, verstrekt door Google en aanvaard of uitgevoerd door de Klant, waarop de Services worden gespecificeerd die de Klant op grond van de Overeenkomst bij Google bestelt.
   • 'Besteltermijn': De periode die aanvangt op de Startdatum van de Services en die voortduurt voor de op het Bestelformulier vermelde periode, tenzij beëindigd in overeenstemming met deze Overeenkomst.
   • 'Andere Services': De dan geldende 'Andere Services', zoals beschreven in het Serviceoverzicht, met uitzondering van eventuele Aanbiedingen van Derden.
   • 'Prijzen': De dan geldende van toepassing zijnde prijzen voor de Services, zoals beschreven op https://workspace.google.com/intl/nl/pricing.html, tenzij anders is overeengekomen in een addendum of op een Bestelformulier. De prijzen zijn exclusief Belastingen.
   • 'Reseller': Indien van toepassing, de bevoegde niet bij een Aangesloten Entiteit aangesloten externe reseller die de Services aan de Klant verkoopt.
   • 'Resellerovereenkomst': Indien van toepassing, de afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en de Reseller met betrekking tot de Services. De Resellerovereenkomst is onafhankelijk van en valt buiten het toepassingsbereik van deze Overeenkomst.
   • 'Resellervergoedingen': De vergoedingen (indien van toepassing) voor Services die worden gebruikt of besteld door de Klant, zoals overeengekomen in een Resellerovereenkomst, plus eventueel toepasselijke Belastingen.
   • 'Bestelling bij een Reseller': Indien van toepassing, een bestelformulier (waaronder een bestelformulier voor verlenging) verstrekt door een Reseller en uitgevoerd door de Klant en de Reseller waarin de Services worden gespecificeerd die de Klant bestelt bij de Reseller.
   • 'Servicespecifieke Voorwaarden': De dan geldende voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op een of meer Services, zoals vermeld op https://workspace.google.com/intl/nl/terms/service-terms.
   • 'Services': De dan geldende Kernservices en Andere Services
   • 'Ingangsdatum van de Services': De ingangsdatum zoals vermeld op het Bestelformulier of, indien dit op het Bestelformulier niet is vermeld, de datum waarop Google de Servies ter beschikking stelt aan de Klant.
   • 'Serviceoverzicht': De dan geldende beschrijving zoals vermeld op https://workspace.google.com/intl/nl/terms/user_features.html.
   • 'SLA': De dan geldende serviceovereenkomst(en) op https://workspace.google.com/intl/nl/terms/sla.html.
   • 'Opschorten' of 'Opschorting': De toegang tot of het gebruik van de Services of onderdelen van de Services uitzetten.
   • 'Belastingen': Alle door de overheid opgelegde belastingen, uitgezonderd belastingen die zijn gebaseerd op het netto inkomen, de nettowaarde, de activawaarde, de eigendomswaarde of arbeid van Google.
   • 'Termijn': Deze term heeft de betekenis die wordt vermeld in artikel 8 (Termijn en beëindiging) van deze Overeenkomst.
   • 'Juridische Procedure van Derden': Elke formele juridische procedure die is gestart door een niet aangesloten derde bij een rechtbank of overheidsinstantie (waaronder een beroepsprocedure).
   • 'Aanbiedingen van Derden': Services, software, producten en andere aanbiedingen van derden die geen deel uitmaken van de Services.
   • 'Handelsmerkrichtlijnen': De dan geldende Richtlijnen van Google voor het gebruik van de Merkkenmerken van Google door derden, te vinden op http://www.google.com/permissions/guidelines.html.
   • 'TSS': De dan geldende technische supportservice van Google.
   • 'TSS-richtlijnen': De dan geldende richtlijnen van Google voor technische supportervices, zoals te vinden op https://workspace.google.com/intl/nl/terms/tssg.html.
   • 'Online Voorwaarden': gezamenlijk het AUP, het Amendement Gegevensverwerking, de Servicespecifieke Voorwaarden, de SLA en de TSS-richtlijnen.
 • 16. Regiospecifieke voorwaarden. De Klant gaat akkoord met de volgende aanpassingen in de Overeenkomst als het factureringsadres van de Klant zich bevindt in de betreffende regio, zoals hieronder beschreven:
  • APAC - Alle regio's
   • Artikel 2.3 (Belastingen) wordt vervangen door het volgende:
   • 2.3 Belastingen. Google zal alle gefactureerde Belastingen specificeren. Als Belastingen moeten worden ingehouden op een betaling aan Google, zal de Klant de betaling aan Google verhogen zodat het nettobedrag dat Google ontvangt gelijk is aan het gefactureerde bedrag zonder vermindering voor Belastingen.
   • De definitie van 'Belastingen' in Artikel 15.19 (Definities) wordt vervangen door het volgende:
   • 15.19 Definities.
   • 'Belastingen': Alle door de overheid opgelegde belastingen, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving in verband met de verlening en uitvoering van de Services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle heffingen, douanerechten en alle directe of indirecte belastingen, met inbegrip van alle gerelateerde boetes of rente, met uitzondering van belastingen op basis van de winst van Google.
  • APAC - Alle regio's, exclusief Australië, Japan, India, Nieuw-Zeeland, Singapore en LATAM - Alle regio's
   • Artikel 15.12 (Heersend recht in de Verenigde Staten) wordt vervangen door het volgende:
   • 15.12 Heersend recht; Arbitrage.
   • (a) OP ALLE EISEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST OF GERELATEERDE PRODUCTEN OF SERVICES VAN GOOGLE (WAARONDER ELK GESCHIL MET BETREKKING TOT DE INTERPRETATIE OF PRESTATIES VAN DEZE OVEREENKOMST) ('Geschil') IS DE WETGEVING VAN DE AMERIKAANSE STAAT CALIFORNIË VAN TOEPASSING, MET UITZONDERING VAN DE CONFLICTREGELS VAN DEZE STAAT.
   • (b) De partijen proberen te goeder trouw een eventueel Geschil op te lossen binnen dertig (30) dagen nadat dit Geschil ontstaat. Indien het Geschil niet binnen dertig (30) dagen is beslecht, moet dit worden opgelost door middel van arbitrage door het International Centre for Dispute Resolution van de American Arbitration Association in overeenstemming met de Expedited Commercial Rules die gelden op de datum van deze Overeenkomst ('Regels').
   • (c) De partijen kiezen elk één arbiter. De arbitrage vindt in het Engels plaats in Santa Clara County, Californië, Verenigde Staten.
   • (d) In afwachting van de uitspraak in de arbitrage mag elk van beide partijen een beroep doen op een bevoegde rechter voor redres middels een dwangbevel dat nodig is ter bescherming van diens rechten. De arbiter kan opdracht geven tot een billijk herstel of redres via dwangbevel dat aansluit op de verhaalmogelijkheden en beperkingen in deze Overeenkomst.
   • (e) Onder voorbehoud van de vertrouwelijkheidsvereisten onder (g) hierna, kan elk van beide partijen een bevoegde rechter verzoeken om een bevel uit te vaardigen voor de bescherming van de rechten of het eigendom van die partij. Dit verzoek wordt niet beschouwd als een schending of verklaring van afstand van dit artikel over heersend recht en arbitrage en is niet van invloed op de bevoegdheden van de arbiter, waaronder de bevoegdheid om de rechterlijke beslissing te beoordelen. De partijen bepalen dat de rechtbanken in de county Santa Clara in de Amerikaanse staat Californië bevoegd zijn voor de uitgifte van enig bevel op grond van dit artikel 15.12(e).
   • (f) De toekenning door de arbiter is definitief en bindend voor de partijen en de uitvoering ervan kan worden voorgelegd aan een bevoegde rechter, waaronder een rechter met jurisdictie over een van beide partijen of enig onderdeel van zijn vermogen.
   • (g) Een arbitrageprocedure die wordt uitgevoerd in overeenstemming met dit artikel 15.12 (Heersend recht; Arbitrage) wordt beschouwd als Vertrouwelijke informatie overeenkomstig artikel 7 (Vertrouwelijke informatie), waaronder (i) het bestaan van, (ii) eventuele informatie die wordt bekendgemaakt tijdens; en (iii) eventuele mondelinge communicatie of documenten die verband houden met, de arbitrageprocedure. In aanvulling op de bekendmakingsrechten overeenkomstig artikel 7 (Vertrouwelijke informatie), kunnen de partijen de informatie in dit artikel 15.12(g) bekendmaken aan een bevoegde rechter voor zover nodig kan zijn om een verzoek op grond van artikel 15.12(e) in te dienen of een arbitraal besluit uit te voeren, maar de partijen moeten verzoeken om deze juridische procedures achter gesloten deuren te voeren.
   • (h) De partijen betalen de kosten van de arbiter, de kosten van en uitgaven voor benoemde deskundigen en de administratieve kosten van de arbitrage-instelling in overeenstemming met de Regels. In zijn definitieve besluit bepaalt de arbiter de verplichting van de in het ongelijk gestelde partij voor de vergoeding van het vooraf betaalde bedrag door de in het gelijk gestelde partij voor deze kosten.
   • (i) Elke partij draagt de kosten van en uitgaven voor zijn eigen advocaten en deskundigen, ongeacht het definitieve besluit van de arbiter met betrekking tot het Geschil.
  • APAC - Indonesië
   • Er wordt een nieuw artikel 8.8 ingevoegd:
   • 8.8 Verklaring van afstand bij beëindiging. De partijen komen overeen afstand te doen van alle bepalingen op grond van toepasselijke wetgeving voor zover een rechterlijke beslissing of een bevel vereist is voor de beëindiging van deze Overeenkomst.
   • De indonesische versie van deze Overeenkomst is hier toegankelijk en artikel 15.8 (Conflicterende talen) wordt vervangen door het volgende:
   • 15.18 Conflicterende talen. Deze Overeenkomst is opgesteld in het Engels en Indonesisch. Beide versies zijn even authentiek. In het geval van een inconsistentie of verschil in interpretatie tussen de Indonesische versie en de Engelse versie, komen de partijen overeen de Indonesische versie te wijzigen om het relevante deel van de Indonesische versie in overeenstemming te brengen met het relevante deel van de Engelse versie.
  • EMEA - All regio's
   • Artikel 2.2(d) (Betalingsgegevens) wordt vervangen door het volgende:
   • 2.2(d) Betalingsgegevens. Betalingen die per overboeking worden uitgevoerd, moeten worden voorzien van de bankgegevens die door Google worden verstrekt. Als de Klant de Overeenkomst heeft gesloten met Google Commerce Limited, kan Google betalingen innen via Google Payment Limited, een in Engeland en Wales gevestigde onderneming, kantoorhoudende te Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9TQ, Verenigd Koninkrijk.
  • EMEA - Europese Economische Ruimte, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland
   • Artikel 15.19 (Definities) wordt gewijzigd in artikel 15.20 (Definities).
   • Er wordt een nieuw artikel 15.19 ingevoegd:
   • 15.19 Verklaring van afstand in het kader van het EECC.
   • (a) Ten behoeve van dit artikel 15.19 (Verklaring van afstand in het kader van het EECC) hebben de termen 'micro-onderneming', 'kleine onderneming' en 'organisatie zonder winstoogmerk' de in het EECC vermelde betekenis. Onder 'EECC' wordt verstaan: het Europees wetboek voor elektronische communicatie, zoals dat is vastgesteld in Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018.
   • (b) De partijen erkennen dat op grond van het EECC: (i) bepaalde rechten ook toepasselijk zijn op micro-ondernemingen, kleine ondernemingen en organisaties zonder winstoogmerk en (ii) klanten die vallen onder de in (i) bedoelde categorieën uitdrukkelijk akkoord kunnen gaan met het doen van afstand van bepaalde rechten.
   • (c) Als de Klant een micro-onderneming, kleine onderneming of organisatie zonder winstoogmerk is, gaat de Klant akkoord met het doen van afstand van eventuele rechten die hij mogelijk heeft op grond van:
    • (i) artikel 102, lid 1, van het EECC op grond waarvan de Klant bepaalde precontractuele informatie kan ontvangen,
    • (ii) artikel 102, lid 3, van het EECC op grond waarvan de Klant een samenvatting van het contract kan ontvangen,
    • (iii) artikel 105, lid 1, van het EECC, waarin de maximale contractduur voor bepaalde services wordt beperkt tot vierentwintig (24) maanden, en
    • (iv) artikel 107, lid 1, van het EECC, waarmee andere rechten in het EECC worden uitgebreid (waaronder artikel 102, lid 3, en artikel 105, lid 1, zoals hiervoor beschreven) tot alle services die worden aangeboden overeenkomstig dezelfde Google Workspace-overeenkomst.
  • NA - Verenigde Staten
   • Artikel 15.19 (Definities) wordt gewijzigd in artikel 15.20 (Definities).
   • Er wordt een nieuw artikel 15.19 ingevoegd:
   • 15.19 Gebruikers bij federale agentschappen van de Verenigde Staten. De Services zijn uitsluitend ontwikkeld op eigen kosten en zijn commerciële computersoftware en bijbehorende documentatie in de zin van de toepasselijke Amerikaanse Federal Acquistion Regulations en de aanvullingen van aangesloten agentschappen.

Eerdere versies

Noord- en Zuid-Amerika (6 oktober 2020)

APAC (6 oktober 2020)

EMEA - EER (6 oktober 2020)

EMEA - Niet-EER (6 oktober 2020)