Servicevoorwaarden van Google Workspace for Education

Laatst aangepast: 16 november 2023

Is Google Cloud nieuw voor u? Hier vindt u een overzicht van de online contracten van Google Cloud.

Klik hier voor een vertaling van deze overeenkomst in andere talen.

Als u een offline versie van deze Overeenkomst voor het gebruik van de Google Workspace for Education-services heeft getekend onder hetzelfde Google Workspace for Education-account, zijn de onderstaande voorwaarden niet op u van toepassing en zijn de offline voorwaarden van toepassing op uw gebruik van de Google Workspace for Education-services.

Se a sua conta para faturamento é no Brasil, por gentileza veja o Termos de Serviço (em português e em inglês), que seráo os Termos aplicáveis à sua utilização da Google Workspace for Education.

お客様の請求先アカウントが日本の場合、お客様のGoogle Workspace for Educationのご利用に対してはこちらの利用規約が適用されます.

Deze Servicevoorwaarden van Google Workspace for Education (de 'Overeenkomst') (voorheen bekend als de 'Servicevoorwaarden van G Suite for Education' of de '(Online) Overeenkomst voor G Suite for Education') worden gesloten tussen Google en de entiteit of persoon die ermee akkoord gaat ('Klant'), en zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Services door de Klant. 'Google' heeft de betekenis die wordt gegeven op https://cloud.google.com/terms/google-entity.

 • Deze Overeenkomst treedt in werking op het moment dat de Klant op de knop klikt om ermee akkoord te gaan (de 'Ingangsdatum'). Indien u akkoord gaat namens de Klant, verklaart en garandeert u dat (i) u beschikt over alle benodigde rechten om de Klant te binden aan deze Overeenkomst, (ii) u deze Overeenkomst heeft gelezen en begrepen, en (iii) u namens de Klant akkoord gaat met deze Overeenkomst.

  • 1. Levering van de Services.

   • 1.1 Gebruik van de Services. Google verstrekt de Services tijdens de Termijn in overeenstemming met de Overeenkomst, met inbegrip van de SLA. De Klant kan de Services die zijn besteld op het betreffende Bestelformulier of in de Bestelling van de Reseller gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst.

   • 1.2 Beheerdersconsole. De Klant krijgt toegang tot de Beheerdersconsole, waar de Klant het gebruik van de Services kan beheren.

   • 1.3 Accounts, Verificatie voor het gebruik van de Services.

    • (a) Accounts. De Klant moet een Account hebben om de Services te gebruiken en is verantwoordelijk voor de verstrekte informatie die nodig is om het Account te maken, de beveiliging van de wachtwoorden voor het Account en elk gebruik van het Account. Google is niet verplicht om meerdere accounts aan de Klant te verstrekken.

    • (b) Verificatie voor het gebruik van de Services. De Klant moet een E-mailadres van een domein of een Domeinnaam bevestigen om de Services te gebruiken. Als de Klant geen geldige toestemming heeft om het E-mailadres van een domein te gebruiken of de Domeinnaam niet bezit of beheert, heeft Google geen verplichting om de Services aan de Klant te verstrekken en kan Google het Account zonder kennisgeving verwijderen.

   • 1.4 Wijzigingen.

    • (a) In de Services. Google kan van tijd tot tijd wijzigingen in de Services aanbrengen die binnen de grenzen van het handelsverkeer aanvaardbaar zijn. Google informeert de Klant als Google een relevante wijziging aanbrengt in de Services die een wezenlijke invloed heeft op het gebruik van de Services door de Klant en als de Klant zich bij Google heeft aangemeld om over dergelijke wijzigingen te worden geïnformeerd.

    • (b) In de Overeenkomst. Google kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Overeenkomst en post dergelijke wijzigingen op https://workspace.google.com/terms/education_terms.html. Deze wijzigingen gaan pas in aan het begin van de volgende Besteltermijn van de Klant. Als de Klant op dat moment doorgaat met het gebruik van de Services, houdt dit in dat deze akkoord gaat met de wijzigingen. Dit artikel 1.4(b) (Wijzigingen in de Overeenkomst) is niet van toepassing op wijzigingen in de Online Voorwaarden.

    • (c) In de Online Voorwaarden. Google kan de Online Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en informeert de Klant als dit een relevante wijziging betreft. Google kan de Klant informeren over relevante wijzigingen in de SLA via de betreffende website van de SLA. Relevante wijzigingen in de Online Voorwaarden treden dertig (30) dagen nadat de gebruiker hiervan op de hoogte is gesteld in werking, met dien verstande dat (i) wijzigingen die een aanzienlijke negatieve invloed hebben op de SLA negentig (90) dagen nadat de gebruiker op de hoogte is gesteld in werking treden, en (ii) wijzigingen die van invloed zijn op nieuwe Services of functionaliteit of het Addendum voor Cloud-gegevensverwerking, of die vereist zijn op grond van toepasselijke wetgeving, onmiddellijk in werking treden.

    • (d) In het Addendum voor Cloud-gegevensverwerking. Google kan het Addendum voor Cloud-gegevensverwerking alleen wijzigen als een dergelijke wijziging vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, uitdrukkelijk is toegestaan in het Addendum voor Cloud-gegevensverwerking of:

     • (i) aanvaardbaar is binnen de grenzen van het handelsverkeer,

     • (ii) niet leidt tot een relevante vermindering in de beveiliging van de Services,

     • (iii) de omvang van de verwerking door Google niet uitbreidt en eventuele beperkingen van de verwerking van 'Persoonsgegevens van de Klant', zoals beschreven in het artikel 'Omvang van de verwerking' in het Addendum voor Cloud-gegevensverwerking, niet verwijdert, en

     • (iv) geen andere wezenlijke negatieve gevolgen heeft voor de rechten van de Klant op grond van het Addendum voor Cloud-gegevensverwerking.

    • Als Google een relevante wijziging aanbrengt in het Addendum voor Cloud-gegevensverwerking in overeenstemming met dit artikel 1.4(d) (Wijzigingen in het Addendum voor Cloud-gegevensverwerking), post Google de wijziging op de website waarop het Addendum voor Cloud-gegevensverwerking is geplaatst.

    • (e) Beëindiging van Kernservices. Google informeert de Klant ten minste twaalf (12) maanden vóór de beëindiging van een Kernservice (of verwante relevante functionaliteit), tenzij Google een dergelijke beëindigde Kernservice of functionaliteit vervangt door een relevante, soortgelijke Kernservice of functionaliteit. Niets in dit artikel 1.4(e) (Beëindiging van Kernservices) vormt een beperking voor Google om wijzigingen door te voeren die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, een wezenlijk beveiligingsrisico te verhelpen of een aanzienlijke economische of materiële belasting te voorkomen. Dit artikel 1.4(e) (Beëindiging van Kernservices) is niet van toepassing op Andere Services of op Services, aanbiedingen of functies die nog niet algemeen beschikbaar zijn.

  • 2. Betalingsvoorwaarden. Indien er Kosten in rekening worden gebracht voor het gebruik van een Service door de Klant, zijn de voorwaarden in dit Artikel 2 (Betalingsvoorwaarden) van toepassing op deze Services.

   • 2.1 Meting van het gebruik en factureringsopties. Op of na de Eerste Factureringsdatum verstrekt Google aan de Klant een vooruit te betalen factuur voor het Maandbedrag of het Jaarbedrag, zoals van toepassing op grond van het Bestelformulier. De meettools van Google bepalen het gebruik van de Services door de Klant. Dergelijke bepalingen door Google voor het berekenen van Kosten zijn definitief.

   • 2.2 Betaling. De Klant voldoet alle Kosten in de valuta die op de factuur is vermeld. Alle Kosten zijn uiterlijk dertig (30) dagen na de factuurdatum verschuldigd. Google is niet verplicht meerdere facturen te verstrekken. Betalingen die per overboeking worden uitgevoerd, moeten worden voorzien van de bankinformatie die door Google wordt verstrekt.

   • 2.3 Belastingen.

    • (a) De Klant is verantwoordelijk voor alle Belastingen, en de Klant betaalt Google voor de Services zonder enige aftrek voor Belastingen. Als Google verplicht is Belastingen te innen of betalen, zullen deze Belastingen aan de Klant worden gefactureerd. Tenzij de Klant Google tijdig een geldig certificaat van belastingvrijstelling met betrekking tot die Belastingen kan overleggen, zal de Klant deze Belastingen aan Google betalen.

    • (b) De Klant verstrekt aan Google eventueel toepasselijke belastingidentificatiegegevens die Google op grond van de toepasselijke wetgeving mogelijk nodig heeft om te voldoen aan de toepasselijke belastingregels en -wetgeving in de betreffende jurisdicties. De Klant is verplicht om belastingen, rente, extra kosten en boetes te betalen (of aan Google te vergoeden) die voortkomen uit verkeerde declaraties door de Klant.

   • 2.4 Betalingsgeschillen. Eventuele betalingsgeschillen moeten te goeder trouw worden ingediend vóór de uiterste betaaldatum. Als Google, na beoordeling te goeder trouw van het geschil, vaststelt dat onjuistheden in de facturering te wijten zijn aan Google, zal Google geen gecorrigeerde factuur sturen, maar in plaats daarvan een creditnota sturen waarin het onjuiste bedrag van de betreffende factuur wordt gespecificeerd. Als de betwiste factuur nog niet is betaald, verrekent Google het bedrag in de creditnota met de betwiste factuur. De Klant is verantwoordelijk voor het betalen van het resterende uitstaande saldo op die factuur. Niets in deze Overeenkomst verplicht Google om aan welke partij dan ook een tegoed te verstrekken.

   • 2.5 Achterstallige betalingen, Opschorting. Voor achterstallige betalingen (die, voor alle duidelijkheid, geen bedragen bevatten die vallen onder een geschil te goeder trouw dat is ingediend vóór de vervaldatum van de betaling) kan een rente van 1,5% per maand worden gerekend (of de hoogste rente die wettelijk is toegestaan, indien dit minder is) vanaf de vervaldatum van de betaling en totdat alle verschuldigde kosten zijn betaald. De Klant is verantwoordelijk voor alle redelijke uitgaven (inclusief advocaatkosten) die Google doet bij het innen van zulke achterstallige betalingen. Bovendien kan Google in het geval van een achterstallige betaling voor de Services deze Services Opschorten.

   • 2.6 Geen inkoopordernummer vereist. De Klant is verplicht om alle toepasselijke Kosten te betalen zonder dat Google verplicht is om een inkoopordernummer te verstrekken op de factuur van Google (of elders).

   • 2.7 Prijswijzigingen. Google kan de Prijzen op elk moment wijzigen, tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen in een addendum of op een Bestelformulier. Google stelt de Klant minstens dertig (30) dagen van tevoren in kennis van eventuele wijzigingen. De Prijzen voor de Klant wijzigen aan het begin van de eerstvolgende Besteltermijn van de Klant na deze periode van dertig (30) dagen.

  • 3. Verplichtingen van de Klant.

   • 3.1 Toegestaan gebruik. Het gebruik van de Services op grond van deze Overeenkomst is uitsluitend toegestaan aan (a) onderwijsinstellingen die voldoen aan de criteria zoals te vinden op https://support.google.com/a/answer/134628 of een opvolgende URL en (b) non-profitorganisaties (zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving).

   • 3.2 Naleving. De Klant (a) zorgt ervoor dat het gebruik van de Services door de Klant en de Eindgebruikers van de Klant voldoet aan de Overeenkomst, (b) spant zich op een aanvaardbare wijze binnen de grenzen van het handelsverkeer in om eventueel onbevoegd gebruik van of onbevoegde toegang tot de Services te voorkomen en beëindigen, en (c) informeert Google onverwijld wanneer de Klant zich bewust wordt van eventueel onbevoegd gebruik van of onbevoegde toegang tot de Services of het Account of het wachtwoord van de Klant. Google behoudt zich het recht voor om mogelijke schendingen van het AUP door de Klant te onderzoeken. Hierbij kunnen ook de Klantgegevens worden beoordeeld.

   • 3.3 Privacy. De Klant is verantwoordelijk voor eventuele toestemmingen en meldingen die vereist zijn om het volgende mogelijk te maken: (a) gebruik en ontvangst van de Services door de Klant, en (b) de toegang tot en opslag en verwerking van door de Klant geleverde gegevens (waaronder Klantgegevens) op grond van deze Overeenkomst door Google.

   • 3.4 Beperkingen. Het volgende is de Klant niet toegestaan, noch is het deze toegestaan Eindgebruikers het volgende te laten doen: (a) kopiëren, wijzigen, of afgeleide werken maken van de Services, (b), decompileren, vertalen of demonteren van of reverse engineering toepassen op (een deel van) de broncode van de Services of anderszins proberen deze broncode te extraheren (uitgezonderd voor zover een dergelijke beperking uitdrukkelijk wordt verboden in de toepasselijke wetgeving), (c) (een deel van) de Services verkopen, wederverkopen, sublicentiëren, overdragen of distribueren, (d) toegang krijgen tot de Services of deze gebruiken: (i) voor Activiteiten met een hoog risico, (ii) in strijd met het AUP, (iii) op een manier die als doel heeft toepasselijke Kosten te ontduiken (met inbegrip van het maken van meerdere Klantaccounts om zich voor te doen of te handelen als één Klantaccount of ter omzeiling van Servicespecifieke gebruiksbeperkingen of quota), (iv) voor het gebruik van cryptocurrency mining zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Google, (v) voor het plaatsen of ontvangen van noodoproepen, tenzij anders is vermeld in de Servicespecifieke Voorwaarden, (vi) voor materialen of activiteiten waarop de ITAR (International Traffic in Arms Regulations) zoals ingesteld door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken van toepassing zijn, (vii) op een manier die inbreuk maakt op Uitvoercontrolewetgeving of die zorgt voor het maken van inbreuk hierop, of (viii) om gezondheidsinformatie waarop de Amerikaanse HIPAA-voorschriften van toepassing zijn over te dragen, op te slaan of te verwerken, uitgezonderd voor zover dit is toegestaan door een uitgevoerde HIPAA Business Associate Amendment (BAA).

   • 3.5 Aanvullende Producten en Aanbiedingen van Derden. Optionele Aanvullende Producten en Aanbiedingen van Derden kunnen beschikbaar zijn voor gebruik in combinatie met de Services en kunnen in de Beheerdersconsole worden aan- en uitgezet. Op het gebruik van Aanvullende producten zijn de Aanvullende Productvoorwaarden van toepassing, die door middel van verwijzing in de Overeenkomst zijn opgenomen en die van tijd tot tijd door Google kunnen worden geüpdatet. Gebruik van Aanbiedingen van Derden valt onder de voorwaarden en het beleid van de relevante aanbieder. Als de Klant van plan is om Eindgebruikers die jonger zijn dan achttien jaar toegang te geven tot Aanvullende Producten of Aanbiedingen van Derden of hen deze producten te laten gebruiken, dan heeft de Klant, voordat deze een dergelijke Eindgebruiker toegang geeft tot die producten of aanbiedingen, ouderlijke toestemming nodig voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie door (a) de Aanvullende Producten en (b) voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, de Aanbiedingen van Derden.

   • 3.6 Beheer van de Services. De Klant kan via de Beheerdersconsole een of meer Beheerders aanwijzen die toegang hebben tot Beheerdersaccounts. De Klant is verantwoordelijk voor: (a) het behoud van de vertrouwelijkheid en beveiliging van de Eindgebruikersaccounts en bijbehorende wachtwoorden, en (b) het gebruik van de Eindgebruikersaccounts. De Klant gaat ermee akkoord dat verantwoordelijkheden van Google zich niet uitstrekken tot het interne beheer of de administratie van de Services voor de Klant of Eindgebruikers.

   • 3.7 Controleren op misbruik. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het controleren, beantwoorden en op andere manier verwerken van e-mailberichten die worden gestuurd naar de e-mailaliassen 'abuse' en 'postmaster' voor de Klantdomeinnamen. Google behoudt zich echter het recht voor e-mailberichten die naar deze aliassen worden gestuurd te controleren om misbruik van de Services vast te stellen.

   • 3.8 Extra Eindgebruikersaccounts aanvragen tijdens de Besteltermijn. De Klant kan extra Eindgebruikersaccounts aanvragen tijdens een Besteltermijn via een aanvullend Bestelformulier of aanvullende Bestelling bij een Reseller of door deze te bestellen via de Beheerdersconsole. Deze extra Eindgebruikersaccounts hebben een naar rato termijn die eindigt op de laatste dag van de betreffende Besteltermijn.

   • 3.9 Auteursrecht. Google reageert op meldingen van vermeende auteursrechtschending en beëindigt in voorkomende gevallen de Accounts van herhaaldelijke overtreders, zoals vereist is om de veiligheid voor online dienstverleners te handhaven onder de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

  • 4. Opschorting.

   • 4.1 Schendingen van het AUP. Als Google merkt dat het gebruik van de Services door de Klant of door een van de Eindgebruikers van de Klant in strijd is met het AUP, informeert Google de Klant en verzoekt Google de Klant deze schending te verhelpen. Als de Klant de schending niet binnen vierentwintig (24) uur na het verzoek van Google corrigeert, kan Google het gebruik van de Services door de Klant geheel of gedeeltelijk opschorten tot de schending is gecorrigeerd. De Opschorting van de Services kan mede bestaan uit de verwijdering of de opheffing van het delen van content die het AUP schendt.

   • 4.2 Overige Opschortingen. Niettegenstaande Artikel 4.1 (Schendingen van het AUP (Beleid voor acceptabel gebruik)) kan Google (een deel van) het gebruik van de Services (met inbegrip van het gebruik van het onderliggende Account) door de Klant opschorten als: (a) Google redelijkerwijs van mening is dat Opschorting nodig is om de Services, de infrastructuur van Google waarop de Services worden uitgevoerd of andere klanten van de Services (of diens eindgebruikers) te beschermen, (b) er verdachte toegang door onbevoegde derden is tot de Services, (c) Google redelijkerwijs van mening is dat onmiddellijke Opschorting vereist is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving, of (d) de Klant Artikel 3.4 (Beperkingen) of de Servicespecifieke Voorwaarden schendt. Google heft een dergelijke Opschorting op als de omstandigheden die aanleiding geven tot de Opschorting zijn opgelost. Op verzoek van de Klant informeert Google de Klant, tenzij dit op grond van de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is over de reden voor de Opschorting. Voor de Opschorting van Eindgebruikersaccounts biedt Google de Beheerder van de Klant in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om Eindgebruikersaccounts te herstellen.

  • 5. Intellectuele-eigendomsrechten, Bescherming van Klantgegevens, Feedback, Gebruik van Merkkenmerken in de Services.

   • 5.1 Intellectuele-eigendomsrechten. Deze Overeenkomst biedt geen van beide partijen enig recht, impliciet of anderszins, op de content of intellectuele eigendom van de ander, behalve zoals uitdrukkelijk wordt vermeld in deze Overeenkomst. Ten aanzien van de partijen behoudt de Klant alle Intellectuele-eigendomsrechten in de Klantgegevens en behoudt Google alle Intellectuele-eigendomsrechten in de Services.

   • 5.2 Bescherming van Klantgegevens. Google opent, gebruikt of verwerkt Klantgegevens anderszins alleen volgens het Addendum voor Cloud-gegevensverwerking en opent, gebruikt of verwerkt Klantgegevens niet voor enig ander doel. Niettegenstaande de algemeenheid van de voorgaande zin, verwerkt Google geen Klantgegevens voor Advertentiedoeleinden noch toont Google Advertenties in de Services. Google heeft technische, organisatorische en fysieke waarborgen ingevoerd (en onderhoudt deze) om Klantgegevens te beschermen, zoals nader is beschreven in het Addendum voor Cloud-gegevensverwerking.

   • 5.3 Feedback van Klanten. De Klant kan desgewenst feedback over of suggesties voor de Services aan Google verstrekken ('Feedback'). Als de Klant Feedback verstrekt, mogen Google en de Aangesloten Entiteiten die Feedback zonder beperking en zonder verplichting jegens de Klant gebruiken.

   • 5.4 Gebruik van Merkkenmerken binnen de Services. Google toont binnen de Services alleen die Merkkenmerken van de Klant waarvoor de Klant toestemming geeft door ze te uploaden naar de Services. Google toont die Merkkenmerken van de Klant in aangewezen gebieden op de webpagina's die de Services tonen aan de Klant of de Eindgebruikers van de Klant. De Klant kan informatie met betrekking tot dit gebruik opgeven in de Beheerdersconsole. Google kan ook Merkkenmerken van Google weergeven op dergelijke webpagina's om aan te geven dat de Services door Google worden geleverd.

  • 6. Technische supportservices. Onder voorbehoud van de betaling van de toepasselijke Kosten, verstrekt Google gedurende de Termijn TSS aan de Klant in overeenstemming met de TSS-richtlijnen. Bepaalde TSS-niveaus omvatten periodieke minimumkosten, zoals te vinden op https://workspace.google.com/terms/tssg.html. Als een Klant het TSS-niveau tijdens een kalendermaand downgradet, kan Google gedurende de rest van die maand de TSS op hetzelfde niveau en tegen dezelfde TSS-Kosten blijven verstrekken als vóór de downgrade.

  • 7. Vertrouwelijke informatie.

   • 7.1 Verplichtingen. De ontvanger gebruikt de Vertrouwelijke Informatie van de verstrekkende partij uitsluitend voor de uitoefening van de rechten van de ontvanger en om te voldoen aan verplichtingen van de ontvanger op grond van de Overeenkomst en neemt redelijke maatregelen om te beschermen tegen de bekendmaking van de Vertrouwelijke Informatie van de verstrekkende partij. De ontvanger van Vertrouwelijke informatie mag deze Vertrouwelijke Informatie uitsluitend bekendmaken aan Aangesloten Entiteiten, werknemers, vertegenwoordigers of professionele adviseurs ('Gemachtigden') die deze informatie nodig hebben en die schriftelijk hun instemming hebben gegeven (of in het geval van professionele adviseurs anderszins zijn gebonden) de informatie vertrouwelijk te behandelen. De ontvanger zorgt ervoor dat de Gemachtigden de ontvangen Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken om hun rechten uit te oefenen en te voldoen aan hun verplichtingen op grond van deze Overeenkomst.

   • 7.2 Verplichte kennisgeving. Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, mogen de ontvanger of de Aangesloten Entiteiten Vertrouwelijke Informatie ook bekendmaken voor zover dat vereist is in het kader van een toepasselijke Juridische Procedure, mits de ontvanger of de Aangesloten Entiteit binnen de grenzen van het handelsverkeer aanvaardbare inspanningen doet om (a) de andere partij onverwijld in kennis te stellen van een dergelijke bekendmaking van de Vertrouwelijke Informatie, en (b) te voldoen aan redelijke verzoeken van de andere partij met betrekking tot diens activiteiten om bezwaar te maken tegen de bekendmaking. Niettegenstaande het voorgaande zijn subartikelen (a) en (b) hierboven niet van toepassing als de ontvanger vaststelt dat naleving van (a) en (b) (i) kan leiden tot strijdigheid met een Juridische Procedure, (ii) een overheidsonderzoek kan belemmeren, of (iii) kan leiden tot de dood of ernstig fysiek letsel van een individu.

  • 8. Termijn en beëindiging.

   • 8.1 Termijn van de Overeenkomst. De termijn van deze Overeenkomst ('Termijn') vangt aan op de Ingangsdatum en duurt totdat de Overeenkomst wordt beëindigd of niet wordt verlengd, zoals vermeld in dit artikel 8 (Termijn en Beëindiging).

   • 8.2 Verlenging. Aan het eind van elke Besteltermijn worden de Services (en eventuele Eindgebruikersaccounts waarop Kosten van toepassing waren) automatisch verlengd voor een aanvullende Besteltermijn van twaalf (12) maanden. Als een van beide partijen de Services niet wil verlengen, moet deze de andere partij hierover uiterlijk vijftien (15) dagen voor het einde van de lopende Besteltermijn informeren. Deze kennisgeving van niet-verlenging gaat in aan het einde van de dan lopende Besteltermijn.

   • 8.3 Beëindiging wegens Schending. Voor zover wettelijk is toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, kan elk van beide partijen deze Overeenkomst onmiddellijk via een schriftelijke kennisgeving beëindigen als: (a) de andere partij de Overeenkomst wezenlijk schendt en deze schending niet herstelt binnen dertig (30) dagen na het ontvangen van een schriftelijke kennisgeving hiervan, of (b) de andere partij de handelsactiviteiten staakt of onderworpen wordt aan een insolventieprocedure en de procedure niet binnen negentig (90) dagen wordt ingetrokken.

   • 8.4 Beëindiging om Eigen Redenen. De Klant kan op elk moment stoppen met het gebruik van de Services. Onder voorbehoud van de nakoming van alle financiële verbintenissen (indien van toepassing) op grond van een Bestelformulier of elders in deze Overeenkomst (met inbegrip van alle Kosten voor de Besteltermijn), mag de Klant de Overeenkomst ook op elk moment om eigen redenen beëindigen na een schriftelijke kennisgeving.

   • 8.5 Beëindiging als gevolg van toepasselijke wetgeving, Schending van wetgeving. Google kan deze Overeenkomst en/of een toepasselijk Bestelformulier onverwijld na schriftelijke kennisgeving beëindigen als Google redelijkerwijs van mening is dat (a) voortzetting van het verstrekken van een door de Klant gebruikte Service de toepasselijke wet- of regelgeving zou schenden, of (b) de Klant eventuele anti-omkopingswetgeving of exportcontrolewetgeving heeft geschonden of ervoor heeft gezorgd dat Google deze heeft geschonden.

   • 8.6 Gevolgen van beëindigen of niet verlengen. Als de Overeenkomst wordt beëindigd of niet wordt verlengd, geldt het volgende: (a) alle rechten op en toegang tot de Services worden stopgezet (met inbegrip van toegang tot Klantgegevens), tenzij anders is vermeld in deze Overeenkomst, en (b) alle door de Klant verschuldigde Kosten zijn onmiddellijk opeisbaar na ontvangst van de eindfactuur door de Klant.

   • 8.7 Geen Terugbetalingen. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in deze Overeenkomst, leidt het beëindigen of niet verlengen op grond van een artikel in deze Overeenkomst (waaronder het Addendum voor Cloud-gegevensverwerking) niet tot een verplichting voor Google om eventuele Kosten terug te betalen.

  • 9. Publiciteit. De Klant mag in het openbaar meedelen dat deze een klant is van Google en de Merkkenmerken van Google weergeven in overeenstemming met de Richtlijnen voor Handelsmerken. Google kan de naam en Merkkenmerken van de Klant gebruiken in online of offline promotiemateriaal voor de Services. Beide partijen mogen de Merkkenmerken van de andere partij alleen gebruiken voor zover dit in de Overeenkomst is toegestaan. Elk gebruik van de Merkkenmerken van een partij komt ten goede aan de partij die in het bezit is van de Intellectuele-eigendomsrechten op deze Merkkenmerken.

  • 10. Verklaringen en Garanties. Elke partij verklaart en garandeert dat: (a) de partij de volledige rechten en bevoegdheid heeft om deze Overeenkomst aan te gaan, en dat (b) de partij zich zal houden aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de levering, de ontvangst of het gebruik van de Services, zoals van toepassing.

  • 11. DisclaimerUitgezonderd voor zover uitdrukkelijk is vermeld in de Overeenkomst, verstrekt Google, voor zover maximaal toegestaan in de toepasselijke wetgeving (a) geen garanties, zij het expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, waaronder garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald gebruik, titel, niet-schending of foutvrij of ononderbroken gebruik van de Services, en (b) geen verklaringen over content of informatie die beschikbaar is gesteld via de Services.

  • 12. Beperking van Wettelijke Aansprakelijkheid.

   • 12.1 Beperkte Indirecte Aansprakelijkheid. Voor zover wettelijk toegestaan en onder voorbehoud van artikel 12.3 (Niet-beperkte Aansprakelijkheid), heeft geen van beide partijen Aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst voor (a) indirecte, speciale, of incidentele schade, gevolgschade of hoge schadevergoeding als sanctie of (b) gederfde inkomsten, winst, besparingen of goodwill.

   • 12.2 Beperkte Mate van Aansprakelijkheid. De totale Aansprakelijkheid van elk van beide partijen voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst is beperkt tot de hoogste van de volgende opties: (a) 1000 USD of (b) de Kosten die de Klant heeft betaald gedurende de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die de aanleiding vormt voor de Aansprakelijkheid.

   • 12.3 Niet-beperkte Aansprakelijkheid. Niets in deze Overeenkomst beperkt of sluit de Aansprakelijkheid uit van een van beide partijen voor:

    • (a) bedrog of een bedrieglijke voorstelling van zaken,

    • (b) verplichtingen op grond van Artikel 13 (Schadeloosstelling),

    • (c) inbreuk op de Intellectuele-eigendomsrechten van de andere partij,

    • (d) betalingsverplichtingen (indien van toepassing) op grond van de Overeenkomst, of

    • (e) zaken waarvoor de aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van de toepasselijke wetgeving.

  • 13. Schadeloosstelling.

   • 13.1 Schadeloosstellingsverplichtingen van Google. Google zal in een Juridische Procedure van Derden de Klant en de Aangesloten Entiteiten die gebruikmaken van de Services op grond van het Account van de Klant verdedigen en hen schadeloosstellen voor Schadeloosgestelde Verplichtingen, voor zover voortvloeiend uit een beschuldiging dat een Service of Merkkenmerk van Google, in beide gevallen zoals gebruikt in overeenstemming met de Overeenkomst, inbreuk maakt op de Intellectuele-eigendomsrechten van deze derden.

   • 13.2 Schadeloosstellingsverplichtingen van de Klant. De Klant zal in een Juridische Procedure van Derden Google en de Aangesloten Entiteiten die de Services verstrekken, verdedigen en hen schadeloosstellen voor Schadeloosgestelde Verplichtingen voor zover deze voortvloeien uit (a) Klantgegevens of Merkkenmerken van de Klant, of (b) het gebruik door de Klant of een Eindgebruiker van de Services in strijd met het AUP of artikel 3.3 (Beperkingen).

   • 13.3 Uitzonderingen. Artikel 13.1 (Schadeloosstellingsverplichtingen van Google) en artikel 13.2 (Schadeloosstellingsverplichtingen van de Klant) zijn niet van toepassing voor zover de onderliggende beschuldiging voortvloeit uit: (a) een schending van de Overeenkomst door de schadeloosgestelde partij of (b) een combinatie van de technologie of Merkkenmerken van de schadeloosstellende partij met materiaal dat niet is verstrekt door de schadeloosstellende partij in het kader van de Overeenkomst, tenzij deze combinatie vereist is volgens de Overeenkomst.

   • 13.4 Voorwaarden. Op de Artikelen 13.1 (Schadeloosstellingsverplichtingen van Google) en 13.2 (Schadeloosstellingsverplichtingen van de Klant) zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

    • (a) Een schadeloosgestelde partij moet de schadeloosstellende partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van beschuldigingen die voorafgingen aan de Juridische Procedure van Derden en in redelijke mate samenwerken met de schadeloosstellende partij om de beschuldigingen en Juridische Procedure van Derden af te handelen. Als een schending van dit artikel 13.4(a) de verdediging van de Juridische Procedure van Derden benadeelt, worden de verplichtingen van de schadeloosstellende partij op grond van artikel 13.1 (Schadeloosstellingsverplichtingen van Google) of 13.2 (Schadeloosstellingsverplichtingen van de Klant) proportioneel met de benadeling verminderd.

    • (b) Een schadeloosgestelde partij moet uitsluitende zeggenschap van het schadeloosgestelde deel van de Juridische Procedure van Derden aanbieden aan de schadeloosstellende partij, waarbij het volgende geldt: (i) de schadeloosgestelde partij kan op eigen kosten de eigen verdediging zonder zeggenschap aanwijzen, en (ii) voor een schikking waarbij de schadeloosgestelde partij verplicht wordt wettelijke aansprakelijkheid toe te geven, geld te betalen of maatregelen te treffen (of juist geen maatregelen te treffen), is voorafgaande schriftelijke toestemming van de schadeloosgestelde partij vereist, die niet op onredelijke wijze mag worden achtergehouden, onderworpen aan voorwaarden of vertraagd.

   • 13.5 Verhaal.

    • (a) Als Google redelijkerwijs van mening is dat de Services inbreuk kunnen maken op de Intellectuele-eigendomsrechten van een derde, kan Google, naar eigen goeddunken en voor eigen kosten: (i) het recht verwerven voor de Klant om het gebruik van de Services voort te zetten, (ii) de Services aanpassen zodat deze niet langer inbreuk maken zonder dat de functionaliteit wezenlijk wordt beperkt, of (iii) de Services vervangen door een niet-inbreukmakend, functioneel vergelijkbaar alternatief.

    • (b) Als Google van mening is dat de in Artikel 13.5(a) vermelde opties niet aanvaardbaar zijn binnen de grenzen van het handelsverkeer, kan Google het gebruik van de betreffende Services door de Klant opschorten of beëindigen. Als Google de desbetreffende Services beëindigt, verstrekt Google een naar rato terugbetaling van eventuele niet verdiende Kosten die daadwerkelijk zijn betaald door de Klant, van toepassing op de periode na beëindiging van dergelijke Services.

   • 13.6 Enige Rechten en Verplichtingen. Onverminderd eventuele andere beëindigingsrechten van een van beide partijen en voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, vormt dit Artikel 13 (Schadeloosstelling) de enige en exclusieve vorm van verhaal op grond van deze Overeenkomst voor eventuele beschuldigingen door derden van inbreuk op Intellectuele-eigendomsrechten die vallen onder dit Artikel 13 (Schadeloosstelling).

  • 14. Klanten van Resellers. Dit Artikel 14 (Klanten van Resellers) is alleen van toepassing als de Klant de Services bestelt bij een Reseller op grond van een Resellerovereenkomst (deze Services worden aangeduid als 'Doorverkochte Services').

   • 14.1 Toepasselijke Voorwaarden. Met betrekking tot Doorverkochte Services:

    • (a) is Artikel 2 (Betalingsvoorwaarden) van deze Overeenkomst niet van toepassing,

    • (b) dienen Kosten voor Resellers, indien van toepassing, rechtstreeks aan de Reseller te worden voldaan en worden de prijzen voor Doorverkochte Services uitsluitend vastgesteld tussen de Reseller en de Klant,

    • (c) krijgt de Klant het betreffende SLA-tegoed van de Reseller,

    • (d) wordt Artikel 12.2 (Beperkte Mate van Aansprakelijkheid) vervangen door: 'De totale Aansprakelijkheid van elk van beide partijen voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst is beperkt tot de hoogste van de volgende opties: (a) 1000 USD of (b) de Kosten voor de Reseller die de Klant heeft betaald voor de Doorverkochte Services gedurende de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die de aanleiding vormt voor de Aansprakelijkheid.',

    • (e) gelden eventuele verlenging(en) van de Services en/of eventuele Bestellingen bij de Reseller zoals overeengekomen tussen de Klant en de Reseller,

    • (f) wordt onder 'Besteltermijn', zoals in de Overeenkomst gebruikt, verstaan: de periode die begint op de Ingangsdatum of de verlengingsdatum van de Services (zoals van toepassing) voor de Doorverkochte Services en zo lang duurt als de periode die is vermeld in de dan geldende Bestelling bij de Reseller, tenzij beëindigd in overeenstemming met de Overeenkomst, en

    • (g) wordt onder 'Ingangsdatum van de Services', zoals in de Overeenkomst gebruikt, verstaan: de ingangsdatum zoals beschreven in de Bestelling bij de Reseller of, indien dit niet op de Bestelling bij de Reseller is vermeld, de datum waarop Google de Doorverkochte Services beschikbaar maakt voor de klant.

   • 14.2 Delen van Vertrouwelijke Informatie. Google kan Vertrouwelijke Informatie van de Klant delen met de Reseller als Gemachtigde, onder voorbehoud van artikel 7.1 (Verplichtingen).

   • 14.3 Reseller als Beheerder. De Reseller kan, indien de Klant dat wenst, toegang hebben tot het Account of de Eindgebruikersaccounts van de Klant. Net als tussen Google en de Klant, is de Klant als enige verantwoordelijk voor: (a) toegang door de Reseller tot het Account van de Klant of de Eindgebruikersaccounts, en (b) het vaststellen in de Resellerovereenkomst van eventuele rechten of verplichtingen tussen de Reseller en de Klant met betrekking tot de Doorverkochte Services.

   • 14.4 Technische Support voor Reseller. De Klant erkent en stemt ermee in dat de Reseller persoonsgegevens van Eindgebruikers bekend kan maken aan Google, voor zover redelijkerwijs vereist om de Reseller in staat te stellen eventuele supportkwesties die de Klant wenst te escaleren naar of via de Reseller af te handelen.

  • 15. Diversen.

   • 15.1 Kennisgevingen. Op grond van de Overeenkomst moeten kennisgevingen aan de Klant worden verstuurd naar het E-mailadres voor meldingen en moeten kennisgevingen aan Google worden verstuurd naar legal-notices@google.com. De kennisgeving wordt op het moment van versturen als ontvangen beschouwd. De Klant is ervoor verantwoordelijk het E-mailadres voor meldingen gedurende de hele Termijn actueel te houden.

   • 15.2 E-mails. De partijen kunnen e-mails gebruiken om te voldoen aan vereisten voor schriftelijke goedkeuring en toestemming op grond van de Overeenkomst.

   • 15.3 Toewijzing. Geen van de partijen mag enig deel van deze Overeenkomst toewijzen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij, behalve aan een Aangesloten Entiteit, mits: (a) de rechtverkrijgende er schriftelijk mee akkoord gaat gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, (b) de overdragende partij de andere partij in kennis heeft gesteld van de toewijzing. Elke andere poging tot toewijzing is ongeldig. Als de Klant deze Overeenkomst toewijst aan een Aangesloten Entiteit in een andere jurisdictie, in die zin dat dit leidt tot een verandering van de contracterende Google-entiteit, zoals te vinden op https://cloud.google.com/terms/google-entity: (i) wordt deze Overeenkomst automatisch toegewezen aan de nieuwe contracterende Google-entiteit en (ii) zijn, als de factureringsaccount van de Aangesloten Entiteit zich in Brazilië of Japan bevindt, de toepasselijke Servicevoorwaarden waarnaar hiervoor een link is verstrekt van toepassing vanaf het moment van toewijzing.

   • 15.4 Wijzigingen in Bestuur. Indien er bij een partij sprake is van een wijziging in Bestuur, anders dan een interne herstructurering of reorganisatie (bijvoorbeeld door aankoop of verkoop van aandelen, fusie of andere vorm van zakelijke transactie), stelt die partij de andere partij hierover binnen dertig (30) dagen na de wijziging in Bestuur in kennis. Als een Klant niet langer een onderwijsinstelling met non-profitstatus of andere non-profitorganisatie is, zoals beschreven in artikel 3.1 (Toegestaan Gebruik), informeert de Klant Google onmiddellijk.

   • 15.5 Overmacht. Geen van de partijen is aansprakelijk voor het niet uitvoeren of vertraging in het uitvoeren van enige verplichting voor zover dit het gevolg is van omstandigheden die buiten de redelijke controle van de partij liggen, waaronder overmacht, natuurrampen, terrorisme, rellen of oorlog.

   • 15.6 Subcontract. Google mag verplichtingen op grond van de Overeenkomst uitbesteden, maar blijft aansprakelijk jegens de Klant voor eventueel uitbestede verplichtingen.

   • 15.7 Geen Agentschap. Deze Overeenkomst creëert geen agentschap, partnerschap of joint venture tussen de partijen.

   • 15.8 Geen Verklaring van Afstand. Geen van de partijen kan verklaring van afstand doen van de rechten door geen van de rechten uit te voeren (of de uitvoering van de rechten te vertragen) zoals deze zijn genoemd in deze Overeenkomst.

   • 15.9 Scheidbaarheid. Indien een deel van deze Overeenkomst ongeldig, onrechtmatig of niet-afdwingbaar is, blijft de rest van de Overeenkomst van kracht.

   • 15.10 Geen Begunstigde Derden. Onder deze Overeenkomst hebben derden geen voordelen, tenzij uitdrukkelijk in de Overeenkomst staat beschreven dat zij deze wel hebben.

   • 15.11 Juridische Ondersteuning. Niets in deze Overeenkomst beperkt de mogelijkheid van beide partijen om juridische ondersteuning te vragen.

   • 15.12 Heersend Recht. ALLE CLAIMS VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST OF DE SERVICES ZIJN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING VAN CALIFORNIË, MET UITZONDERING VAN DE CONFLICTREGELS VAN CALIFORNIË, EN ZULLEN UITSLUITEND WORDEN BEHANDELD DOOR DE FEDERALE OF STAATSRECHTBANKEN VAN SANTA CLARA COUNTY, CALIFORNIË, VS. DE PARTIJEN STEMMEN IN MET DE PERSOONLIJKE JURISDICTIE VAN DIE RECHTBANKEN.

   • 15.13 Amendementen. Uitgezonderd zoals bepaald in artikel 1.4(b) (Wijzigingen: In de Overeenkomst), (c) (Wijzigingen: In de Online Voorwaarden) of (d) (Wijzigingen: In het Addendum voor Cloud-gegevensverwerking), moeten alle wijzigingen in deze Overeenkomst na de Ingangsdatum schriftelijk zijn, door beide partijen zijn ondertekend en uitdrukkelijk vermelden dat deze Overeenkomst hierdoor wordt gewijzigd. Ter verduidelijking: Wanneer Google een geüpdatete URL verstrekt van een in deze Overeenkomst vermelde URL, vormt dat geen amendement of wijziging van de voorwaarden van de Overeenkomst.

   • 15.14 Voortbestaan. De volgende Artikelen blijven na het verlopen of beëindigen van deze Overeenkomst voortbestaan: Artikel 2 (Betalingsvoorwaarden), Artikel 5 (Intellectuele-eigendomsrechten, Bescherming van Klantgegevens, Feedback, Gebruik van Merkkenmerken binnen de Services), Artikel 7 (Vertrouwelijke Informatie), Artikel 8.6 (Gevolgen van beëindigen of niet verlengen), Artikel 11 (Disclaimer), Artikel 12 (Beperking van Wettelijke Aansprakelijkheid), Artikel 13 (Schadeloosstelling), Artikel 14.1 (Toepasselijke Voorwaarden), Artikel 14.2 (Delen van Vertrouwelijke Informatie) en Artikel 15 (Diversen).

   • 15.15 Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst bevat alle voorwaarden die tussen de partijen zijn overeengekomen en beëindigt en vervangt alle andere overeenkomsten tussen de partijen die betrekking hebben op het onderwerp, met inbegrip van eerdere versies van deze Overeenkomst. Bij het aangaan van deze Overeenkomst heeft geen van de partijen zich verlaten op, en beschikt geen van de partijen over enig recht of enige verhaalsmogelijkheid op basis van enige uitspraak, verklaring of garantie (gedaan of gegeven uit onachtzaamheid of argeloosheid), met uitzondering van uitspraken, verklaringen of garanties die expliciet in deze Overeenkomst zijn vermeld. De Online Voorwaarden zijn door middel van verwijzing opgenomen in de Overeenkomst. Na de Ingangsdatum kan Google een geüpdatete URL verstrekken ter vervanging van een URL in deze Overeenkomst.

   • 15.16 Conflicterende Voorwaarden. Als er sprake is van strijdigheid tussen de documenten waaruit deze Overeenkomst bestaat, gelden de documenten in de volgende volgorde (in aflopende prioriteit): het Bestelformulier, het Addendum voor Cloud-gegevensverwerking, de rest van de Overeenkomst (uitgezonderd de Online Voorwaarden) en de Online Voorwaarden (anders dan het Addendum voor Cloud-gegevensverwerking).

   • 15.17 Kopteksten. Koppen en bijschriften die in de Overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld als referentie en zijn niet van invloed op de interpretatie van de Overeenkomst.

   • 15.18 Conflicterende Talen. Als deze Overeenkomst in een andere taal dan het Engels is vertaald en er sprake is van verschillen tussen de Engelse tekst en de vertaalde tekst, geldt de Engelse tekst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de vertaling.

   • 15.19 Definities.

    • Account: De Google-accountgegevens van de Klant en de bijbehorende toegang tot de Services op grond van deze Overeenkomst.

    • Aanvullende Producten: Producten, services en apps aangeboden door Google of diens aangesloten entiteiten die geen deel uitmaken van de Services, maar die toegankelijk kunnen zijn voor gebruik in samenhang met de Services.

    • Aanvullende Productvoorwaarden: De dan geldende voorwaarden zoals te vinden op https://workspace.google.com/terms/additional_services.html.

    • Beheerdersaccount: Een soort Eindgebruikersaccount dat de Klant (of, indien van toepassing, de Reseller) kan gebruiken om de Services te beheren.

    • Beheerdersconsole: De online console(s) die of het dashboard dat Google aan de Klant levert voor het beheer van de Services.

    • Beheerders: De door de Klant aangewezen medewerkers die de Services namens de Klant beheren voor de Eindgebruikers en die toegang hebben tot Klantgegevens en Eindgebruikersaccounts. Dergelijke toegang omvat de mogelijkheid om toegang te krijgen tot voor Eindgebruikers beschikbare gegevens die gekoppeld zijn aan hun Eindgebruikersaccounts. Daarnaast kunnen de beheerders deze gegevens bewaken, gebruiken, wijzigen, onthouden of openbaar maken.

    • Advertenties: Online advertenties die door Google worden getoond aan Eindgebruikers, exclusief advertenties waarvoor de Klant uitdrukkelijk heeft aangegeven dat Google of een Aangesloten Entiteit van Google deze kan tonen in verband met de Services op grond van een afzonderlijke overeenkomst (bijvoorbeeld Google AdSense-advertenties die worden uitgevoerd door de Klant op een door de Klant gemaakte website, met behulp van de functionaliteit 'Google Sites' in de Services).

    • Aangesloten Entiteit: Een entiteit die direct dan wel indirect Zeggenschap heeft, wordt Beheerd door een partij of valt onder algemeen Zeggenschap van een partij.

    • Jaarbedrag: De jaarlijkse kosten voor de Services zoals vermeld op het Bestelformulier.

    • Anti-omkopingswetgeving: Alle toepasselijke commerciële en publieke anti-omkopingswetgeving, waaronder de Foreign Corrupt Practices Act van 1977 van de Verenigde Staten en de Bribery Act van 2010 van het Verenigd Koninkrijk, die een verbod leggen op corrupte aanbiedingen van artikelen van waarde, zowel direct als indirect, aan personen, waaronder overheidsfunctionarissen, om werk te krijgen of te behouden, of om een ander ongepast commercieel voordeel te garanderen. De term Overheidsfunctionaris omvat onder meer overheidsmedewerkers, kandidaten voor overheidsfuncties, leden van een koninklijke familie, en medewerkers van bedrijven die eigendom zijn van of worden beheerd door de overheid, openbare internationale organisaties en politieke partijen.

    • AUP: Het dan geldende Beleid voor acceptabel gebruik (Acceptable Use Policy) van de Services dat te vinden is op https://workspace.google.com/terms/use_policy.html.

    • Overeenkomst voor zakelijke partners (BAA of Business Associate Agreement): Een amendement bij de Overeenkomst dat betrekking heeft op de verwerking van Beveiligde medische gegevens (Protected Health Information, PHI) (zoals gedefinieerd in HIPAA).

    • Eerste factureringsdatum: De datum vanaf wanneer Google Kosten in rekening brengt voor de Services (indien van toepassing).

    • Merkkenmerken: De handelsnamen, handelsmerken, servicemerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende merkkenmerken van elke partij, zoals die van tijd tot tijd door deze partij zijn vastgelegd.

    • Addendum voor Cloud-gegevensverwerking: De dan geldende voorwaarden waarin de verplichtingen op het gebied van gegevensverwerking en -bescherming met betrekking tot de Klantgegevens worden beschreven, zoals te vinden op https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum.

    • Vertrouwelijke informatie: Informatie die in het kader van deze Overeenkomst door de ene partij (of een Aangesloten entiteit) aan de andere partij kenbaar wordt gemaakt en wordt aangemerkt als vertrouwelijk of gewoonlijk onder deze omstandigheden als vertrouwelijk zou worden aangemerkt. Deze omvat geen informatie die onafhankelijk wordt ontwikkeld door de ontvanger, die rechtmatig wordt verstrekt aan de ontvanger door een derde zonder vertrouwelijkheidsverplichtingen of die openbaar wordt zonder schuld van de partij. Onder voorbehoud van de voorgaande zin worden Klantgegevens aangemerkt als Vertrouwelijke informatie van de Klant.

    • Zeggenschap: Controle over meer dan 50% van de stemrechten of aandelenbelangen van een partij.

    • Kernservices: De dan geldende 'Kernservices', zoals beschreven in het Serviceoverzicht, met uitzondering van eventuele Aanbiedingen van derden.

    • Klantgegevens: Gegevens die worden ingediend, opgeslagen, gestuurd of verkregen via de Services door de Klant of de Eindgebruikers.

    • E-mailadres van het domein: Het e-mailadres dat is gekoppeld aan de Domeinnaam voor gebruik in verband met de Services.

    • Domeinnaam: De op het Bestelformulier of in de Bestelling bij de Reseller gespecificeerde domeinnaam die wordt gebruikt in verband met de Services.

    • Eindgebruikers: Personen aan wie de Klant toestemming heeft gegeven de Services te gebruiken en die worden beheerd door een Beheerder. Ter verduidelijking: Eindgebruikers kunnen ook werknemers zijn van Aangesloten entiteiten van de Klant en andere derden.

    • Eindgebruikersaccount: Een door Google gehost account dat via de Services door de Klant is gemaakt zodat een Eindgebruiker de Services kan gebruiken.

    • Exportwetgeving: Alle toepasselijke wetten en regelgevingen betreffende het exporteren of opnieuw exporteren, waaronder: (a) de 'EAR' (Export Administration Regulations), die wordt gehandhaafd door het Amerikaanse Ministerie van Handel, (b) de handelsembargo's en economische sancties van het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse Ministerie van Financiën, en (c) de 'ITAR' (International Traffic in Arms Regulations), die wordt gehandhaafd door het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken.

    • Kosten: (a) Het product van het bedrag voor de door de Klant gebruikte of bestelde Services vermenigvuldigd met de Prijzen (indien van toepassing), of (b) de toepasselijke kosten voor TSS, plus eventueel toepasselijke Belastingen.

    • Helpcentrum: Het helpcentrum van Google dat toegankelijk is via https://www.google.com/support.

    • Activiteiten met verhoogd risico: Activiteiten waarbij redelijkerwijs kan worden verwacht dat het gebruik of de gebreken van de Services kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of milieu- of eigendomsschade, zoals het maken of bedienen van nucleaire installaties, luchtverkeersleidingssystemen, levensondersteunende systemen of wapens).

    • HIPAA: De Health Insurance Portability and Accountability Act uit 1996, inclusief amendementen die van tijd tot tijd worden toegepast en regelgeving die hieronder valt.

    • waaronder/inclusief/met inbegrip van: inclusief maar niet beperkt tot.

    • Schadeloosgestelde verplichtingen: (i) Schikkingsbedragen die zijn goedgekeurd door de schadeloosstellende partij, en (ii) schadevergoedingen en kosten die door een rechtbank in de bevoegde jurisdictie zijn toegewezen in een eindvonnis tegen schadeloosgestelde partij.

    • Intellectuele-eigendomsrechten: Alle patentrechten, auteursrechten, handelsmerkrechten, rechten op handelsgeheimen (indien aanwezig), ontwerprechten, databaserechten, domeinnaamrechten, morele rechten en eventuele andere intellectuele-eigendomsrechten (al dan niet geregistreerd) in de hele wereld.

    • Juridische procedure: Een verzoek om bekendmaking van gegevens op grond van wetgeving, overheidsvoorschriften, rechterlijk bevel, dagvaarding, garantie of een andere geldige juridische autoriteit, juridische procedure of een vergelijkbaar proces.

    • Aansprakelijkheid: Elke aansprakelijkheid, al dan niet als gevolg van een contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins, ongeacht of deze voorzienbaar was voor of overwogen is door de partijen.

    • Maandbedrag: De maandelijkse kosten voor de Services zoals vermeld op het Bestelformulier.

    • E-mailadres voor Meldingen: Een of meer door de Klant in de Beheerdersconsole opgegeven e-mailadressen.

    • Bestelformulier: Een door de Klant uitgevoerd bestelformulier of een door de Klant via een Google-website geplaatste bestelling, waarin in beide gevallen de Services worden gespecificeerd die Google aan de Klant zal verstrekken op grond van de Overeenkomst.

    • Besteltermijn: De periode die begint op de Ingangsdatum of de verlengingsdatum van de Services (zoals van toepassing) en zo lang duurt als de periode die is vermeld op het Bestelformulier, tenzij de periode wordt beëindigd in overeenstemming met deze Overeenkomst. Indien er geen Bestelformulier van toepassing is op de Services, is de Eerste Besteltermijn de termijn die aanvangt op de Ingangsdatum en vervolgens twaalf (12) maanden voortduurt.

    • Andere services: De dan geldende 'Andere services', zoals beschreven in het Serviceoverzicht, met uitzondering van eventuele Aanbiedingen van derden.

    • Prijzen: De dan geldende van toepassing zijnde prijzen voor de Services, zoals te vinden op https://workspace.google.com/pricing.html (die door middel van verwijzing is opgenomen in deze Overeenkomst), tenzij anders is overeengekomen in een addendum of op een Bestelformulier. De prijzen zijn exclusief Belastingen.

    • Reseller: Indien van toepassing, de bevoegde niet bij een Aangesloten Entiteit aangesloten externe reseller die de Services aan de Klant verkoopt of levert.

    • Resellerovereenkomst: Indien van toepassing, de afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en de Reseller met betrekking tot de Services. De Resellerovereenkomst is onafhankelijk van en valt buiten het toepassingsbereik van deze Overeenkomst.

    • Resellerkosten: De kosten (indien van toepassing) voor Services die worden gebruikt of besteld door de Klant, zoals overeengekomen in een Resellerovereenkomst, plus eventueel toepasselijke Belastingen.

    • Bestelling bij een Reseller: Indien van toepassing, een bestelformulier (waaronder een bestelformulier voor verlenging) verstrekt door een Reseller en uitgevoerd door de Klant en de Reseller, waarin de Services worden gespecificeerd die de Klant bestelt bij de Reseller.

    • Servicespecifieke Voorwaarden: De dan geldende voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op een of meer Services, zoals te vinden op https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

    • Services: De Kernservices en Andere Services die deel uitmaken van de dan geldende toepasselijke Google Workspace for Education-versie van de Services.

    • Startdatum van de Services: De startdatum zoals vermeld op het Bestelformulier of, indien dit op het Bestelformulier niet is vermeld, de datum waarop Google de Services ter beschikking stelt aan de Klant.

    • Serviceoverzicht: De dan geldende beschrijving zoals te vinden op https://workspace.google.com/terms/user_features.html.

    • SLA: De dan geldende serviceovereenkomst(en) zoals te vinden op https://workspace.google.com/terms/sla.html.

    • Opschorten of Opschorting: De toegang tot of het gebruik van de Services of onderdelen van de Services uitzetten.

    • Belastingen: Alle door de overheid opgelegde belastingen, uitgezonderd belastingen die zijn gebaseerd op het netto-inkomen, de nettowaarde, de activawaarde, de eigendomswaarde of arbeid van Google.

    • Termijn: Deze term heeft de betekenis die wordt vermeld in Artikel 8.1 (Termijn van de Overeenkomst) van deze Overeenkomst.

    • Juridische procedure van derden: Elke formele juridische procedure die is gestart door een niet aangesloten derde bij een rechtbank of overheidsinstantie (waaronder een beroepsprocedure).

    • Aanbiedingen van derden: Services, software, producten en andere aanbiedingen van derden die geen deel uitmaken van de Services.

    • Handelsmerkrichtlijnen: De dan geldende richtlijnen van Google voor gebruik van de Merkkenmerken van Google door derden, zoals te vinden op https://www.google.com/permissions/guidelines.html.

    • TSS: De dan geldende technische supportservices van Google.

    • TSS-richtlijnen: De dan geldende richtlijnen van Google voor technische supportservices, zoals te vinden op https://workspace.google.com/terms/tssg.html.

    • Online voorwaarden: Gezamenlijk het AUP, het Addendum voor Cloud-gegevensverwerking, de Servicespecifieke voorwaarden, de SLA en de TSS-richtlijnen.

  • 16. Regiospecifieke voorwaarden. De Klant gaat akkoord met de volgende aanpassingen in de Overeenkomst als het factureringsadres van de Klant zich bevindt in de betreffende regio, zoals hieronder beschreven:

   • Azië en Stille Oceaan - Alle regio's

    • Artikel 2.3 (Belastingen) wordt vervangen door het volgende:

    • 2.3 Belastingen. Google zal alle gefactureerde Belastingen specificeren. Als Belastingen moeten worden ingehouden op een betaling aan Google, zal de Klant de betaling aan Google verhogen zodat het nettobedrag dat Google ontvangt gelijk is aan het gefactureerde bedrag zonder vermindering voor Belastingen.

    • De definitie van 'Belastingen' in Artikel 15.19 (Definities) wordt vervangen door de volgende:

    • 15.19 Definities.

    • Belastingen: Alle door de overheid opgelegde belastingen, op grond van de toepasselijke wetgeving in verband met de verlening en uitvoering van de Services, inclusief maar niet beperkt tot alle heffingen, douanerechten en alle directe of indirecte belastingen, inclusief alle gerelateerde boetes of rente, met uitzondering van belastingen op basis van de winst van Google.

   • Azië en Stille Oceaan (alle regio's, uitgezonderd Australië, Japan, India, Nieuw-Zeeland, Singapore) en Latijns-Amerika (alle regio's, uitgezonderd Brazilië)

    • Artikel 15.12 (Heersend Recht) wordt vervangen door het volgende:

    • 15.12 Heersend Recht, Arbitrage.

     • (a) OP ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST OF GERELATEERDE PRODUCTEN OF SERVICES VAN GOOGLE (WAARONDER ELK GESCHIL MET BETREKKING TOT DE INTERPRETATIE OF PRESTATIES VAN DEZE OVEREENKOMST) ('Geschil') IS DE WETGEVING VAN DE AMERIKAANSE STAAT CALIFORNIË VAN TOEPASSING, MET UITZONDERING VAN DE CONFLICTREGELS VAN DEZE STAAT.

     • (b) De partijen proberen te goeder trouw een eventueel Geschil op te lossen binnen dertig (30) dagen nadat dit Geschil ontstaat. Als het Geschil niet binnen dertig (30) dagen is opgelost, moet het worden opgelost door middel van arbitrage door het International Centre for Dispute Resolution van de American Arbitration Association in overeenstemming met de Expedited Commercial Rules die gelden op de datum van deze Overeenkomst ('Regels').

     • (c) De partijen kiezen elk één arbiter. De arbitrage vindt in het Engels plaats in Santa Clara County, Californië, Verenigde Staten.

     • (d) In afwachting van de uitspraak in de arbitrage mag elk van beide partijen een beroep doen op een bevoegde rechter voor redres middels een dwangbevel dat nodig is ter bescherming van diens rechten. De arbiter kan opdracht geven tot een genoegdoening naar billijkheid dat aansluit op de verhaalmogelijkheden en beperkingen in deze Overeenkomst.

     • (e) Onder voorbehoud van de vertrouwelijkheidsvereisten onder Artikel (g) hierna, kan elk van beide partijen een bevoegde rechter verzoeken om een bevel uit te vaardigen voor de bescherming van de rechten of het eigendom van die partij. Dit verzoek wordt niet beschouwd als een schending of verklaring van afstand van dit Artikel over heersend recht en arbitrage, en is niet van invloed op de bevoegdheden van de arbiter, waaronder de bevoegdheid om de rechterlijke beslissing te beoordelen. De partijen bepalen dat de rechtbanken in de county Santa Clara in de Amerikaanse staat Californië bevoegd zijn voor het uitvaardigen van enig bevel op grond van dit artikel 15.12(e).

     • (f) De toekenning door de arbiter is definitief en bindend voor de partijen en de uitvoering ervan kan worden voorgelegd aan een bevoegde rechter, waaronder een rechter met jurisdictie over een van beide partijen of enig onderdeel van diens vermogen.

     • (g) Een arbitrageprocedure die wordt uitgevoerd in overeenstemming met dit Artikel 15.12 (Heersend recht, Arbitrage) wordt beschouwd als Vertrouwelijke informatie op grond van Artikel 7 (Vertrouwelijke informatie), waaronder (i) het bestaan van, (ii) eventuele informatie die wordt bekendgemaakt tijdens, en (iii) eventuele mondelinge communicatie of documenten die verband houden met, de arbitrageprocedure. In aanvulling op de bekendmakingsrechten op grond van artikel 7 (Vertrouwelijke Informatie), kunnen de partijen de informatie in dit subartikel 15.12(g) bekendmaken aan een bevoegde rechter voor zover nodig kan zijn om een verzoek op grond van artikel 15.12(e) in te dienen of een arbitraal besluit uit te voeren, maar de partijen moeten verzoeken om deze juridische procedures achter gesloten deuren te voeren.

     • (h) De partijen betalen de kosten van de arbiter, de kosten van en uitgaven voor benoemde deskundigen en de administratieve kosten van de arbitrage-instelling in overeenstemming met de Regels. In het definitieve besluit bepaalt de arbiter de verplichting van de in het ongelijk gestelde partij voor de vergoeding van het vooraf betaalde bedrag door de in het gelijk gestelde partij voor deze kosten.

     • (i) Elke partij draagt de kosten van en uitgaven voor diens eigen advocaten en deskundigen, ongeacht het definitieve besluit van de arbiter met betrekking tot het Geschil.

   • Azië en Stille Oceaan - India

    • Google India Private Limited is door Google Asia Pacific Pte. Ltd. ('GAP') aangewezen als niet-exclusieve reseller van de Services (zoals hieronder gedefinieerd) in India. Hoewel in de Overeenkomst beide entiteiten worden aangeduid als ‘Google’, wordt, om elke twijfel te vermijden, hierbij verklaard dat wanneer de bepalingen naar Google verwijzen voor verkoop of rechten en plichten in verband daarmee (inclusief voorwaarden die verband houden met facturering voor verkoop van services, kredietlimiet, beëindiging van deze Overeenkomst, enzovoort), met 'Google' wordt bedoeld Google India Private Limited. Waar de bepalingen in de Overeenkomst verwijzen naar 'Google' als leverancier van de Services of rechten en plichten die daarmee verband houden, wordt met 'Google' 'GAP' bedoeld.

    • Google India Private Limited mag Bestelformulier(en) uitvoeren met verwijzing naar de Overeenkomst, maar het Bestelformulier vormt een afzonderlijk contract tussen Google India Private Limited en de Klant, waarin alle voorwaarden van deze Overeenkomst zijn opgenomen. Als reseller van Services koopt Google India Private Limited de Services van GAP voor wederverkoop aan de Klant, maar de totale verplichting om op grond van Overeenkomst dergelijke Services te leveren wordt voldaan door GAP en als zodanig heeft Google India Private Limited geen enkele verplichting met betrekking tot de prestaties van Services.

    • Artikel 2 (Betalingsvoorwaarden) wordt vervangen door het volgende:

    • 2. Betalingsvoorwaarden.

    • 2.1 Meting van het gebruik en factureringsopties. De meettools van Google worden gebruikt om het gebruik van de Services door de Klant te bepalen en dergelijke bepalingen door Google ten behoeve van de berekening van Kosten zijn definitief. De Klant kan een van de onderstaande factureringsopties of een andere door Google aangeboden optie kiezen wanneer de Klant de bestelling voor de Services plaatst.

     • (a) Flexibel model. Als de Klant deze optie kiest, is de Klant niet verplicht de Services te kopen voor een vooraf opgegeven termijn, maar betaalt de Klant wel Kosten op basis van het dagelijkse gebruik van de Services, die maandelijks achteraf worden gefactureerd. Wanneer de Services gedurende een dagdeel worden gebruikt, wordt dat ten behoeve van de berekening van de Kosten afgerond naar een hele dag.

     • (b) Jaarmodel/Abonnement met vaste termijn. Als de Klant deze optie kiest, verbindt de Klant zich ertoe de Services te kopen voor een of meer jaarlijkse termijnen (zoals door de Klant geselecteerd). Google brengt dit bij de Klant in rekening volgens de voorwaarden van de keuze van de Klant op het Bestelformulier.

    • Google kan de factureringsopties wijzigen (onder meer door een factureringsoptie te beperken of te stoppen met het aanbieden daarvan) waarbij de Klant dertig (30) dagen van tevoren schriftelijk in kennis wordt gesteld en een dergelijke wijziging ingaat aan het begin van de volgende Besteltermijn van de Klant. Factureringsopties zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle klanten. De Klant kan betalen voor de Services door middel van de betalingsopties die in artikel 2.2 (Betaling) hieronder worden genoemd.

    • 2.2 Betaling. Alle betalingen zijn verschuldigd in de valuta die vermeld staat op het Bestelformulier of de factuur.

     • (a) Creditcard of Pinpas. Als de Klant betaalt met een creditcard, pinpas of andere betaalmethode die niet op basis van een factuur plaatsvindt, zijn de betalingen verschuldigd aan het einde van de maand waarin de Klant de Services heeft ontvangen. Voor creditcards of pinpassen (zoals van toepassing) geldt het volgende: (i) Google verstrekt aan de Klant een elektronische factuur voor alle verschuldigde Kosten en (ii) deze Kosten worden als achterstallig beschouwd zestig (60) dagen na het einde van de maand gedurende welke de Klant de Services heeft ontvangen.

     • (b) Facturen. Facturen dienen, tenzij anders vermeld op het Bestelformulier, binnen zestig (60) dagen na de factuurdatum te worden betaald, en worden daarna als achterstallig beschouwd.

     • (c) Andere betaalmethoden. De Klant kan de betaalmethode wijzigen in een andere door Google in de Beheerdersconsole te activeren methode, mits de Klant akkoord gaat met eventuele aanvullende voorwaarden die op die betaalmethode van toepassing zijn.

     • (d) Betalingsgegevens. Betalingen die per overboeking worden uitgevoerd, moeten worden voorzien van de bankinformatie die door Google wordt verstrekt.

    • 2.3 Belastingen.

     • (a) Als tegenprestatie voor geleverde Services betaalt de Klant aan Google de Kosten zoals hierboven vermeld plus toepasselijke Belastingen. Als Google verplicht is Belastingen te innen of betalen, zullen deze Belastingen aan de Klant worden gefactureerd, tenzij de Klant Google een tijdig en geldig certificaat van belastingvrijstelling overlegt dat is verstrekt door de bevoegde belastingdienst.

     • (b) Als dat volgens de toepasselijke wetgeving is vereist, moet de Klant aan Google de juiste fiscale informatie verstrekken (ID-nummer voor belasting op goederen en diensten, ('GSTIN'), de locatie waar de Services door de Klant worden ontvangen, de fiscale status, enzovoort) die Google nodig heeft om de toepasselijke belastingwetgeving in India na te leven. De Klant staat in voor de juistheid van alle verstrekte gegevens, zoals het GSTIN, de locatie waar de Services door de Klant worden ontvangen, de fiscale status, enzovoort. Het verstrekte adres en GSTIN zijn van de locatie waar de Services door de Klant worden ontvangen. De Klant is verplicht om belastingen, rente, extra kosten en boetes te betalen (of aan Google te vergoeden) die voortkomen uit verkeerde declaraties door de Klant.

     • (c) Als de Klant er bij wet aan is gehouden Inkomstenbelasting in te houden op de betalingen aan Google, moet de Klant tijdig een voorheffingsbewijs of een ander toepasselijk document aan Google verstrekken om een dergelijke inhouding volgens de toepasselijke belastingwetgeving aan te tonen.

    • 2.4 Betalingsgeschillen. Eventuele betalingsgeschillen moeten worden ingediend voor de uiterste betaaldatum. Wanneer de partijen vaststellen dat onjuistheden in de facturering te wijten zijn aan Google, zal Google geen gecorrigeerde factuur sturen, maar in plaats daarvan een creditnota sturen waarin het onjuiste bedrag van de betreffende factuur wordt gespecificeerd. Als de betwiste factuur nog niet is betaald, verrekent Google het bedrag in de creditnota met de betwiste factuur. De Klant is verantwoordelijk voor het betalen van het resterende uitstaande saldo op die factuur. Niets in deze Overeenkomst verplicht Google om aan welke partij dan ook een tegoed te verstrekken.

    • 2.5 Achterstallige betalingen, Opschorting. Voor achterstallige betalingen kan een rente van 1,5% per maand worden gerekend (of de hoogste rente die wettelijk is toegestaan, indien dit minder is) vanaf de vervaldatum van de betaling en totdat de verschuldigde kosten volledig zijn betaald. De Klant is verantwoordelijk voor alle redelijke uitgaven (inclusief advocaatkosten) die Google doet bij het innen van zulke achterstallige betalingen. Daarnaast geldt dat als de Klant te laat is met de betaling voor de Services, Google via Google de Services kan opschorten.

    • 2.6 Geen inkoopordernummer vereist. De Klant is verplicht om alle toepasselijke Kosten te betalen zonder dat Google verplicht is om een inkoopordernummer te verstrekken op de factuur van Google (of elders).

    • 2.7 Prijswijzigingen. Google kan de Prijzen op elk moment wijzigen, tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen in een addendum of op een Bestelformulier. Google stelt de Klant minstens dertig (30) dagen van tevoren in kennis van eventuele wijzigingen. De Prijzen voor de Klant wijzigen aan het begin van de eerstvolgende Besteltermijn van de Klant na deze periode van dertig (30) dagen.

    • Artikel 15.12 (Heersend Recht in de Verenigde Staten) wordt vervangen door het volgende:

    • 15.12 Heersend Recht. Alle claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst zijn onderworpen aan de wetten van India. In geval zich een Geschil voordoet, is de rechtbank in New Delhi bevoegd uitspraak te doen. Niettegenstaande het bovenstaande kan en zal de klant alle claims met betrekking tot Google onder de Overeenkomst voeren tegen Google India Private Limited.

    • De definitie van 'Belastingen' in Artikel 15.19 (Definities) wordt vervangen door de volgende:

    • 15.19 Definities.

    • Belastingen: Alle belastingen op grond van de toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot alle heffingen of belastingen (anders dan inkomstenbelasting), inclusief indirecte belastingen zoals belasting op goederen en diensten of belastingen die verband houden met de aankoop van de Services.

   • Azië en Stille Oceaan - Indonesië

    • Er wordt een nieuw Artikel 8.8 ingevoegd:

    • 8.8 Verklaring van Afstand bij Beëindiging. De partijen komen overeen afstand te doen van alle bepalingen op grond van toepasselijke wetgeving voor zover een rechterlijke beslissing of een bevel vereist is voor de beëindiging van deze Overeenkomst.

    • De Indonesische versie van deze Overeenkomst is hier te vinden en artikel 15.18 (Conflicterende talen) wordt vervangen door het volgende:

    • 15.18 Conflicterende talen. Deze Overeenkomst is opgesteld in het Engels en Indonesisch. Beide versies zijn even authentiek. In het geval van een inconsistentie of verschil in interpretatie tussen de Indonesische versie en de Engelse versie, komen de partijen overeen de Indonesische versie te wijzigen om het relevante deel van de Indonesische versie in overeenstemming te brengen met het relevante deel van de Engelse versie.

   • Azië en Stille Oceaan - Australië

    • Er wordt een nieuw Artikel 11A ingevoegd:

    • 11A. Dit Artikel 11A is alleen van toepassing als voor de Services wettelijke garanties gelden onder de Australian Competition and Consumer Act 2010 ("ACCA"). Toepasselijke wetgeving, inclusief de ACCA, kan rechten en verhaal geven aan deze Overeenkomst die niet kunnen worden uitgesloten, en die niet worden uitgesloten door deze Overeenkomst. In het geval dat de toepasselijke wetgeving Google in staat stellen hun uitvoeringen te beperken, is de aansprakelijkheid van Google en hun Aangesloten Entiteiten onder die wetgeving beperkt tot hun optie, tot het opnieuw leveren van de Services of de betaling van de kosten van het opnieuw leveren van de Services.

    • Artikel 15.12(c) (Heersend recht in de Verenigde Staten) wordt gewijzigd door de volgende tekst toe te voegen aan het einde van dat Artikel: "ALS TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET TOESTAAT DAT EEN GESCHIL WORDT BESLECHT IN DE RECHTBANK VAN CALIFORNIË, MAG DE KLANT HET GESCHIL INDIENEN BIJ HUN LOKALE RECHTBANK. ALS TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET TOESTAAT DAT DE LOKALE RECHTBANK VAN DE KLANT DE WETTEN VAN CALIFORNIË TOEPAST OM EEN GESCHIL TE BESLECHTEN, DAN IS HET GESCHIL ONDERHEVIG AAN DE LOKALE WETTEN VAN HET LAND, DE STAAT OF ANDERE PLAATS WAAR DE KLANT WOONT."

    • Artikel 15.15 (Volledige Overeenkomst) is wordt gewijzigd door de volgende tekst toe te voegen aan het einde van dat Artikel: "Niets in deze overeenkomst kan worden gebruikt ter uitsluiting van de aansprakelijkheid van een van de partijen voor een eerdere geschreven of mondelinge verkeerde voorstelling."

   • Europa, Midden-Oosten en Afrika - Alle regio's

    • Artikel 2.2 (Betaling) wordt vervangen door het volgende:

    • 2.2 Betaling. De Klant voldoet alle Kosten in de valuta die op de factuur is vermeld. Alle Kosten zijn uiterlijk dertig (30) dagen na de factuurdatum verschuldigd. Google is niet verplicht meerdere facturen te verstrekken. Betalingen die per overboeking worden uitgevoerd, moeten worden voorzien van de bankinformatie die door Google wordt verstrekt. Als de Klant de Overeenkomst met Google Commerce Limited is aangegaan, kan Google betalingen incasseren via Google Payment Limited, een bedrijf dat is opgericht in Engeland en Wales, met als kantooradres Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, Londen, SW1W 9TQ, Verenigd Koninkrijk.

   • Europa, Midden-Oosten en Afrika - Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland

    • Artikel 15.19 (Definities) wordt gewijzigd in Artikel 15.20 (Definities).

    • Er wordt een nieuw Artikel 15.19 ingevoegd:

    • 15.19 Verklaring van afstand in het kader van het EECC.

     • (a) Ten behoeve van dit Artikel 15.19 (Verklaring van afstand in het kader van het EECC) hebben de termen 'micro-onderneming', 'kleine onderneming' en 'organisatie zonder winstoogmerk' de in het EECC vermelde betekenis. Onder 'EECC' wordt verstaan: het Europees wetboek voor elektronische communicatie, zoals dat is vastgesteld in Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018.

     • (b) De partijen erkennen dat op grond van het EECC: (i) bepaalde rechten ook toepasselijk zijn op micro-ondernemingen, kleine ondernemingen en non-profitorganisaties en (ii) klanten die vallen onder de in (i) bedoelde categorieën uitdrukkelijk akkoord kunnen gaan met het afstand doen van bepaalde rechten.

     • (c) Als de Klant een micro-onderneming, kleine onderneming of non-profitorganisatie is, gaat de Klant akkoord om afstand te doen van eventuele rechten die deze mogelijk heeft op grond van:

      • (i) Artikel 102(1) van het EECC, op grond waarvan de Klant bepaalde precontractuele informatie kan ontvangen,

      • (ii) Artikel 102(3) van het EECC, op grond waarvan de Klant een samenvatting van het contract kan ontvangen,

      • (iii) Artikel 105(1), van het EECC, waarin de maximale contractduur voor bepaalde services wordt beperkt tot vierentwintig (24) maanden, en

      • (iv) Artikel 107, lid 1, van het EECC, waarmee andere rechten in het EECC worden uitgebreid (waaronder Artikel 102, lid 3, en Artikel 105, lid 1, zoals hiervoor beschreven) tot alle services die worden aangeboden op grond van dezelfde Google Workspace-overeenkomst.

   • Europa, Midden-Oosten en Afrika - Algerije, Bahrein, Jordanië, Koeweit, Libië, Mauritanië, Marokko, Oman, Palestina, Qatar, Tunesië, Jemen, Egypte, Israël, de Verenigde Arabische Emiraten en Libanon

    • Er wordt een nieuw Artikel 8.8 ingevoegd:

    • 8.8 Geen Rechterlijk Bevel vereist. Beide partijen erkennen en stemmen ermee in dat er geen rechterlijk bevel vereist is om gevolg te geven aan beëindiging of wijziging van de Overeenkomst of om gevolg te geven aan enig ander artikel van de Overeenkomst.

    • Artikel 15.12 (Heersend Recht) wordt vervangen door het volgende:

    • 15.12 Heersend Recht, Arbitrage.

     • (a) OP ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST OF GERELATEERDE PRODUCTEN OF SERVICES VAN GOOGLE (WAARONDER ELK GESCHIL MET BETREKKING TOT DE INTERPRETATIE OF PRESTATIES VAN DEZE OVEREENKOMST) ('Geschil') IS DE WETGEVING VAN DE AMERIKAANSE STAAT CALIFORNIË VAN TOEPASSING, MET UITZONDERING VAN DE CONFLICTREGELS VAN DEZE STAAT.

     • (b) De partijen proberen te goeder trouw een eventueel Geschil op te lossen binnen dertig (30) dagen nadat dit Geschil ontstaat. Als het Geschil niet binnen dertig (30) dagen is opgelost, moet het worden beslecht middels arbitrage volgens de Regels van de London Court of International Arbitration (LCIA) ('Regels'). Deze Regels worden geacht door middel van verwijzing te zijn opgenomen in dit artikel.

     • (c) De partijen kiezen elk één arbiter. De arbitrage vindt in het Engels plaats. De plaats en zetel van de arbitrage is Dubai International Financial Center (DIFC), Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

     • (d) In afwachting van de uitspraak in de arbitrage mag elk van beide partijen een beroep doen op een bevoegde rechter voor redres middels een dwangbevel dat nodig is ter bescherming van diens rechten. De arbiter kan opdracht geven tot een genoegdoening naar billijkheid dat aansluit op de verhaalmogelijkheden en beperkingen in deze Overeenkomst.

     • (e) De toekenning door de arbiter is definitief en bindend voor de partijen en de uitvoering ervan kan worden voorgelegd aan een bevoegde rechter, waaronder een rechter met jurisdictie over een van beide partijen of enig onderdeel van diens vermogen.

     • (f) Een arbitrageprocedure die wordt uitgevoerd in overeenstemming met dit Artikel 15.12 (Heersend recht, Arbitrage) wordt beschouwd als Vertrouwelijke Informatie op grond van Artikel 7 (Vertrouwelijke Informatie), waaronder (i) het bestaan van, (ii) eventuele informatie die wordt bekendgemaakt tijdens, en (iii) eventuele mondelinge communicatie of documenten die verband houden met, de arbitrageprocedure. In aanvulling op de kennisgevingsrechten op grond van artikel 7 (Vertrouwelijke Informatie) kunnen de partijen de informatie in dit artikel 15.12(f) bekendmaken aan een bevoegde rechter voor zover nodig kan zijn om een arbitraal besluit uit te voeren, maar de partijen moeten wel verzoeken om deze juridische procedures achter gesloten deuren te voeren.

     • (g) De partijen betalen de kosten van de arbiter, de kosten van en uitgaven voor benoemde deskundigen en de administratieve kosten van de arbitrage-instelling in overeenstemming met de Regels. In het definitieve besluit bepaalt de arbiter de verplichting van de in het ongelijk gestelde partij voor de vergoeding van het vooraf betaalde bedrag door de in het gelijk gestelde partij voor deze kosten.

     • (h) Elke partij draagt de kosten van en uitgaven voor eigen advocaten en deskundigen, ongeacht het definitieve besluit van de arbiter met betrekking tot het Geschil.

   • Noord-Amerika - Verenigde Staten, en Latijns-Amerika (alle regio's, uitgezonderd Brazilië)

    • Er wordt een nieuw Artikel 3.10 ingevoegd:

    • 3.10 COPPA en Ouderlijke Toestemming. Als de Klant Eindgebruikers jonger dan 13 jaar in staat stelt de Services te gebruiken, gaat de Klant, zoals vereist op grond van de Children's Online Privacy Protection Act ('COPPA'), akkoord met de verzameling en het gebruik van persoonlijke informatie in de Services, zoals beschreven in de Privacyverklaring van Google Workspace for Education, van deze Eindgebruikers (voor zover COPPA van toepassing is in de jurisdictie van de Klant).

    • Er wordt een nieuw Artikel 7.3 ingevoegd:

    • 7.3 FERPA. De partijen erkennen dat (a) Klantgegevens persoonlijke identificeerbare informatie kunnen bevatten uit onderwijsrecords waarop FERPA van toepassing is ('FERPA-records'), en (b) voor zover Klantgegevens FERPA-records bevatten, Google zal worden beschouwd als 'School Official' (zoals deze term wordt gebruikt in FERPA en de uitvoeringsverordeningen van FERPA) en zich aan de bepalingen in FERPA zal houden. Onder 'FERPA' wordt verstaan: de Amerikaanse Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. 1232g) en de Amerikaanse Family Educational Rights and Privacy Act Regulations (34 CFR Part 99), zoals deze van tijd tot tijd worden aangepast of gewijzigd.

    • Artikel 15.19 (Definities) wordt gewijzigd in Artikel 15.20 (Definities).

    • Er wordt een nieuw Artikel 15.19 ingevoegd:

    • 15.19 Ontwikkeling van de Services. De Services zijn uitsluitend ontwikkeld op eigen kosten en zijn commerciële computersoftware en bijbehorende documentatie in de zin van de toepasselijke Amerikaanse Federal Acquistion Regulations en de aanvullingen van aangesloten agentschappen.

   • Uitsluitend van toepassing op openbare onderwijsinstellingen: Noord-Amerika - Verenigde Staten en Latijns-Amerika (alle regio's, uitgezonderd Brazilië)

    • Artikel 2.5 (Achterstallige betalingen, Opschorting) wordt vervangen door het volgende:

    • 2.5 Achterstallige betalingen, Opschorting. Voor achterstallige betalingen kan een rente van 1,5% per maand worden gerekend (of de hoogste rente die wettelijk is toegestaan, indien dit minder is) vanaf dertig (30) dagen na de vervaldatum van de betaling en totdat de verschuldigde kosten volledig zijn betaald. Daarnaast kan Google, indien de Klant te laat is met de betaling voor de Services, de Services opschorten of de Overeenkomst beëindigen vanwege schending van artikel 8.3 (Beëindiging vanwege schending).

    • Artikel 13.2 (Schadeloosstellingsverplichtingen van de Klant) wordt vervangen door het volgende:

    • 13.2 Schadeloosstellingsverplichtingen van de Klant. Als Google wordt geschaad of het voorwerp wordt van een Juridische Procedure van Derden als gevolg van een schending van intellectueel eigendom van derden door de Klant, zal Google verhaal proberen te halen op grond van toepasselijke federale, statelijke, lokale of andere wetgeving.

    • Artikel 15.12 (Heersend Recht) wordt vervangen door het volgende:

    • 15.12 Heersend recht. Als de Klant een overheidsentiteit voor een stad, county of staat in de Verenigde Staten is, zegt de Overeenkomst niets over het heersend recht en arrondissement.

Eerdere versies

12 juli 2023

19 april 2023

14 maart 2023

6 februari 2023

7 november 2022

20 september 2022

20 september 2021

1 april 2021

17 februari 2021

India (17 februari 2021)

Noord-, Midden- en Latijns-Amerika (6 oktober 2020)

APAC (6 oktober 2020)

EMEA (6 oktober 2020)