Spesifikke vilkår for Google Workspace-tjenestene

Sist endret: 21. desember 2020

 • Ord og uttrykk som ikke er definert i disse tjenestespesifikke vilkårene for Google Workspace (tidligere kalt G Suite), skal ha den betydningen de er gitt i tillegget om Google Workspace-tjenester til hovedtjenesteavtalen for Google Cloud, Google Workspace for Education-avtalen eller andre gjeldende avtaler som regulerer bruken av Google Workspace-tjenester (som i hvert tilfelle kalles «avtalen»).

  • 1. Dataregioner. De følgende vilkårene gjelder kun for Google Workspace-tjenestene og kundedataene som er beskrevet i definisjonen av «stedfestede data» i del 1.3 («Definisjoner») av disse tjenestespesifikke vilkårene:

   • 1.1 Primær datalagring. Hvis kunden bruker en berørt utgave av tjenestene, kan kunden bruke administrasjonskonsollen til å velge en dataregion til langtidslagring av data. Da lagrer Google slike stedfestede data i henhold til dette og i henhold til gjeldende lov og rett («Google Workspace-retningslinjer for dataregioner»).

   • 1.2 Begrensning. Google kan lagre alle kundedata som ikke dekkes av Google Workspace-retningslinjene for dataregioner, alle steder hvor Google eller Googles underleverandører har fasiliteter. Dette er underlagt del 10.2 («Dataoverføring» / «Transfers of data») i tillegget om databehandling (der dette er relevant).

   • 1.3 Definisjoner.

    • Med «stedfestede data» menes kun de følgende primærdataene i kundedataene for den aktuelle tjenesten:

     • (a) Gmail: emnelinjer og meldingstekster i e-poster, vedlegg samt avsendere og mottakere av e-poster.

     • (b) Google Kalender: titler og beskrivelser for aktiviteter, datoer, tidspunkter, inviterte personer, frekvenser og steder.

     • (c) Google Dokumenter, Google Regneark og Google Presentasjoner: brødtekster, innebygde bilder og tilknyttede brukergenererte kommentarer i filer.

     • (d) Google Disk: originalt filinnhold som er lastet opp til Disk.

     • (e) Hangouts Chat: meldinger og vedlegg.

     • (f) Google Arkiv: Arkiv-eksporter.

    • Med «dataregion» menes enten (a) USA eller (b) Europa.

    • Med «berørt utgave» menes følgende utgaver:

     • (a) G Suite Business

     • (b) Google Workspace Enterprise Plus

     • (c) Google Workspace Enterprise for Education

  • 2. Google Arkiv. Følgende vilkår gjelder kun for Google Arkiv:

   • 2.1 Oppbevaring. Google har ingen forpliktelse til å oppbevare arkiverte kundedata etter utløpsdatoen for oppbevaringsperioden som er angitt av kunden, eller for bestillingsperioden som gjelder for de aktuelle Google Arkiv-lisensene, med mindre (a) denne oppbevaringsperioden eller bestillingsperioden blir fornyet, (b) gjeldende lovgivning eller juridiske prosesser forhindrer Google fra å slette dataene eller (c) dataene er underlagt pålagt dataoppbevaring (legal hold) fra kunden. Hvis kunden ikke fornyer kjøpet og bruken av Google Arkiv, har Google ingen forpliktelse til å oppbevare arkiverte kundedata.

  • 3. Google Workspace Essentials. Følgende vilkår gjelder kun for Google Workspace Essentials-utgaven:

   • 3.1 Utstedelse av fakturaer.

    • (a) Hvis kunden bestiller Google Workspace Essentials-utgaven direkte fra Google, gjelder følgende som en del av betalings- og faktureringsforpliktelsene mellom Google og kunden: (i) Google sender kunden en månedlig faktura for gebyrer som er påløpt i løpet av den forrige måneden, med mindre noe annet er oppgitt på nettadressen der gebyrene for vareenheten er angitt, og (ii) kunden pådrar seg og skal betale alle gebyrer basert på (A) antallet aktive brukere kunden har hver måned (eller minimum én (1) bruker hvis kunden ikke har hatt aktive brukere i løpet av en måned), og (B) eventuelle utførte kjøp eller minstekjøp, der dette er aktuelt. Googles måleverktøy blir brukt til å fastslå kundens bruk av tjenestene hvis dette er relevant for gebyrene.

    • (b) Gebyrer for forhandlerkunder. Hvis kunden bestiller Google Workspace Essentials-utgaven fra en forhandler, blir gebyrene for tjenestene avtalt mellom kunden og forhandleren, bortsett fra at Googles måleverktøy blir brukt til å fastslå kundens bruk av tjenestene hvis dette er relevant for gebyrene.

   • 3.2 Google kan blokkere enhver atferd som utgjør forsøk på å omgå sporing av og fakturering for aktive brukere eller lagringsplass.

   • 3.3 TA-kreditt. Hvis kunden bestiller Google Workspace Essentials-utgaven direkte fra Google, blir eventuell tjenestekreditt kunden har til gode, utstedt i form av penger (ikke ytterligere tjenestedager) som blir godskrevet på neste faktura kunden mottar. Hvis kunden bestiller Google Workspace Essentials-utgaven fra en forhandler, utsteder Google eventuell tjenestekreditt som kunden måtte ha til gode, til forhandleren i form av pengekreditt (ikke ytterligere tjenestedager).

   • 3.4 Definisjoner. Med «aktiv bruker» menes en bruker som (a) holder eller blir med i et videomøte i Google Meet minst én gang i løpet av kalendermåneden, eller (b) åpner en fil i Google Disk minst én gang i løpet av kalendermåneden.

  • 4. Cloud Search. Følgende vilkår gjelder kun for Cloud Search:

   • 4.1 Datakilder fra tredjeparter. Kundens bruk av datakilder fra tredjeparter i forbindelse med Cloud Search Platform er underlagt og regulert av vilkårene for bruk samt andre avtaler mellom kunden og den aktuelle leverandøren av datakilden fra tredjepart («vilkår for datakilder fra tredjeparter»). Kunden har eneansvaret for å overholde disse vilkårene for datakilder fra tredjeparter, blant annet ved å sikre de nødvendige rettighetene for å tillate Google å få tilgang til eller bruke slike datakilder fra tredjeparter for å levere Cloud Search Platform til kunden.

   • 4.2 Ytterligere definisjoner.

    • Med «element» eller «dokument» menes ethvert digitalt innholdselement som Cloud Search kan indeksere, inkludert DOCS-, XLS-, PPT- og PDF-filer, rader i databaser, unike nettadresser eller en hvilken som helst av de støttede filtypene, hvis dette er relevant.

    • Med «søk» menes en forespørsel kunden sender til Google via Cloud Search for å få informasjon eller et sett med resultater.

    • Med «søkeapp» menes en konfigurasjon for Cloud Search som er opprettet og administrert av kunden eller en aktør kunden har autorisert, for å muliggjøre et bestemt bruksmønster, for eksempel søk i alle dokumentene på en intranettportal eller i kundens brukerstøtteverktøy.

  • 5. Cloud Identity Management. De følgende vilkårene gjelder kun for Cloud Identity Management samt for Google-kontakter og Google Groups for Business som brukes sammen med Cloud Identity Management (samlet kalt «Cloud Identity-tjenester»):

   • 5.1 Etterfølgende styrende avtale. Hvis kunden senere inngår en separat avtale der Google eller en av Googles samarbeidspartnere godtar å levere Cloud Identity-tjenester, gjelder den etterfølgende avtalen i stedet for denne avtalen med hensyn til Cloud Identity-tjenester. Hvis denne avtalen blir oppsagt eller utløper, fortsetter Google å levere Cloud Identity-tjenester i henhold til Cloud Identity-avtalen med mindre eller inntil den aktuelle avtalen blir oppsagt eller utløper i henhold til vilkårene. Med «Cloud Identity-avtale» menes en avtale om levering av Cloud Identity-tjenester som inngås av partene før denne avtalen blir oppsagt eller utløper.

  • 6. Vilkår for tilbud om tilgang til tjenester før de blir offentlig tilgjengelige. Google kan gi kunden tilgang til Google Workspace-funksjoner, -tjenester eller -programvare som er i kategoriene «tidlig tilgang», «alfa», «beta», «forhåndsvisning», «på forsøksstadiet» eller en lignende klassifisering i tjenestesammendraget, beslektet dokumentasjon eller materiell eller en testsøknad (som beskrevet nedenfor) før de blir offentlig tilgjengelige (samlet kalt «før-OT-tilbud»). Selv om slike før-OT-tilbud ikke er tjenester, er kundens bruk av før-OT-tilbud underlagt vilkårene i avtalen som gjelder for tjenestene, i henhold til endringene i del 6 (denne delen).

   • 6.1 Tilgang til og bruk av før-OT-tilbud.

    • (a) Testsøknader. Kunden kan søke om å bli testbruker for ett eller flere før-OT-tilbud ved å sende inn søknaden(e) som er tilgjengelig(e) via administrasjonskonsollen eller på andre måter fra Google («testsøknad(er)»). Hvis Google godtar kunden som testbruker for et før-OT-tilbud (basert på Googles til enhver tid gjeldende krav til testbrukere), gjør Google det aktuelle før-OT-tilbudet tilgjengelig for bruk for kunden under forutsetning av vilkårene i del 6 (denne delen). Tilleggsvilkår («spesifikke testvilkår») kan gjelde for det aktuelle før-OT-tilbudet, og hvis det er aktuelt, blir disse oppgitt skriftlig av Google via testsøknaden eller annet før kunden tar før-OT-tilbudet i bruk. Testsøknaden og eventuelle spesifikke testvilkår er innlemmet i del 6 (denne delen).

    • (b) Bruk av kundens testdata. I henhold til vilkårene i del 6(d) («Bruksbegrensning for kunder tilknyttet offentlige organer») i del 6 (denne delen) kan Google, og skal kunden (inkludert ved å samle inn eller skaffe eventuelle påkrevde samtykker eller varsler) sikre at Google kan, bruke alle kundedata (inkludert kunders personopplysninger) som sendes inn, lagres, sendes eller mottas via før-OT-tilbud av kunden eller kundens brukere («kundens testdata») for å levere, teste, analysere, utvikle og optimalisere før-OT-tilbud samt eventuelle Google-produkter og -tjenester som brukes sammen med dem, uten begrensninger eller forpliktelser overfor kunden eller eventuelle brukere eller tredjeparter, bortsett fra slik det er angitt i bestemmelsene om taushetsplikt for avtalen samt nedenfor.

    • Hvis kunden har godtatt eller partene på andre måter har samtykket i Googles til enhver tid gjeldende vilkår som beskriver forpliktelsene knyttet til databeskyttelse og -behandling med hensyn til kundedata, som beskrevet på https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html («tillegget om databehandling»), gjelder tillegget om databehandling for før-OT-tilbud som «tjenester» i forbindelse med tillegget om databehandling, og del 6 (denne delen) blir innlemmet i «avtalen» som nevnes i del 5.2.1 («Customer's Instructions» – kundens instrukser) i tillegget om databehandling, under forutsetning av disse endringene:

     • (i) Før-OT-tilbud inngår ikke i tjenestene som oppgis under «Audited Services» (reviderte tjenester) i tillegget om databehandling.

     • (ii) Kunden erkjenner at i forbindelse med del 6.1 («Deletion During Term» – sletting i avtaleperioden) i tillegget om databehandling og i den grad gjeldende lov og rett tillater det, kan det hende at funksjonaliteten i før-OT-tilbudene ikke gir mulighet til sletting av kundens testdata i perioden når kunden tillates å bruke før-OT-tilbudet («før-OT-perioden»), men at kundens testdata blir slettet når perioden utløper, i overensstemmelse med del 6.2 («Deletion on Term Expiry» – sletting når perioden utløper) i tillegget om databehandling.

     • (iii) Med mindre annet er oppgitt i den gjeldende testsøknaden, (Aa) blir informasjon om underleverandører av databehandling (som definert i tillegget om databehandling) som er engasjert i forbindelse med før-OT-tilbud, inkludert deres funksjoner og hvor de befinner seg, gjort tilgjengelig skriftlig av Google på forespørsel fra kunden, og (Bb) informerer Google kunden om engasjementet i løpet av før-OT-perioden om eventuelle nye tredjeparts underleverandører av databehandling relatert til før-OT-tilbudet (inkludert navn et til underleverandøren av databehandling, dennes aktiviteter og hvor denne befinner seg) ved å sende en e-post til e-postadressen for varsling før underleverandøren av databehandling begynner å behandle kunders testdata. Kundens eneste kompensasjon hvis kunden har innvendinger mot underleverandøren av databehandling, er å slutte å bruke det gjeldende før-OT-tilbudet.

    • (c) Intet innsyn i dataplassering eller tilgang. Kundetestdata som behandles i del 6 (denne delen), blir ikke underlagt noen krav om innsyn i dataplassering eller tilgang (som du finner på https://cloud.google.com/access-transparency/ og https://workspace.google.com/terms/service-terms).

    • (d) Bruksbegrensning for kunder tilknyttet offentlige organer. Med mindre det er godkjent skriftlig av Google, kan følgende kunder kun bruke testdata eller eksperimentelle data med før-OT-tilbud, og de har ikke tillatelse til å bruke data i produksjonsmiljøer i forbindelse med før-OT-tilbud: kunder tilknyttet offentlige organer i USA eller andre steder, inkludert føderale, nasjonale, delstatlige, provinsielle eller lokale myndigheter eller regulerende etater, og ikke inkludert kunder som er tilknyttet utdanningsinstitusjoner.

    • (e) Tilbakemeldinger. Kunden kan gi Google tilbakemeldinger og forslag angående før-OT-tilbudene, og Google og dennes samarbeidspartnere kan bruke alle innkomne tilbakemeldinger eller forslag uten begrensninger og uten forpliktelser overfor kunden.

   • 6.2 Andre vilkår. FØR-OT-TILBUD LEVERES «SOM DE ER» UTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER AV NOE SLAG. Før-OT-tilbud (a) kan endres, suspenderes eller avvikles når som helst uten forhåndsvarsel til kunden, og (b) dekkes ikke av noen tjenesteavtale eller Google-skadesløsholdelse. Bortsett fra der det ellers er uttrykkelig angitt i en testsøknad eller annen dokumentasjon eller annet materiell for et gitt før-OT-tilbud, (i) kan før-OT-tilbud ikke dekkes av retningslinjene for teknisk brukerstøtte, og (ii) kan ikke kunden bruke før-OT-tilbud til å behandle beskyttet helseinformasjon som definert i HIPAA. Når det gjelder før-OT-tilbud, skal Google, i den grad det tillates av gjeldende lov og rett, ikke holdes ansvarlig for noe beløp som overstiger det som er lavest av (A) begrensningen på ansvarsbeløpet som oppgis i avtalen, eller (B) USD 25 000. Ingenting i den foregående setningen påvirker de øvrige vilkårene i avtalen angående erstatningsansvar (inkludert eventuelle spesifikke unntak fra ansvarsbegrensninger). Google kan avslutte kundens bruk av et før-OT-tilbud når som helst ved skriftlig varsel til kunden.

  • 7. Bekreftelse med domene-e-postadresse. De følgende tilleggsvilkårene gjelder bare hvis en domene-e-postadresse (og ikke et domenenavn) bekreftes for å bruke tjenestene:

   • 7.1 Invitasjon av brukere. Kunden kan invitere andre brukere med en domene-e-postadresse til å bruke tjenestene. Hvis disse brukerne godtar kundens invitasjon til å bruke tjenestene, regnes de som kundens brukere i henhold til avtalen.

   • 7.2 Bekreftelse av domenenavn.

    • (a) En hvilken som helst person eller enhet kan når som helst bekrefte domenenavnet som korresponderer med domene-e-postadressen («den bekreftende parten»).

    • (b) Hvis den bekreftende parten er kunden eller en av kundens administratorer, tar den bekreftende parten eierskapet til og kontrollen over brukerkontoer som korresponderer med domenenavnet, samt alle data som er tilknyttet slike brukerkontoer, umiddelbart etter å ha bekreftet domenenavnet.

    • (c) I alle andre tilfeller tar den bekreftende parten eierskap til og kontroll over brukerkontoer som korresponderer med domenenavnet, samt alle data som er tilknyttet slike brukerkontoer, 72 timer etter at domenenavnet er bekreftet.

    • (d) Kunden og alle brukerne blir varslet når domenenavnet er bekreftet.

    • (e) Administrering etter bekreftelse av domenenavn. Den bekreftende parten kommer til å kunne gjøre følgende med kundens konto og alle slike brukerkontoer: (i) få tilgang til / innsyn i, overvåke, bruke, modifisere, tilbakeholde eller videreformidle kundedata; (ii) kontrollere kontoinnstillinger (herunder endring av kontopassord); (iii) kontrollere tilgang til og bruk av tjenestene; (iv) begrense muligheten for tilgang til informasjon eller innstillinger; (v) begrense muligheten for å oppheve tilknytningen mellom kundekontoen samt alle brukerkontoer (herunder kundedata og data i kundens konto og alle brukerkontoer) og den bekreftende parten; (vi) fjerne eller deaktivere alle tjenester, tilleggsprodukter eller andre tjenester/produkter som måtte være aktivert, brukt, lastet ned eller installert via kundens konto, eller en hvilken som helst brukerkonto som svarer til domenenavnet; (vii) suspendere eller si opp bruken av tjenestene.

   • 7.3 Sletting av data. Før den bekreftende parten tar eierskap til og kontroll over domenenavnet og alle tilknyttede brukerkontoer (herunder kundens konto), kan kunden eller dennes brukere når som helst slette eller eksportere kundedata og/eller slette brukerkontoen(e) sin(e) på en måte som er forenlig med funksjonaliteten til og administrasjonen av tjenestene, med mindre bruken av tjenestene er suspendert i samsvar med avtalen. Etter at den bekreftende parten har tatt eierskapet til og kontrollen over domenenavnet og alle tilknyttede brukerkontoer (herunder kundens konto), kan kunden eller kundens brukere kanskje ikke slette brukerkontoer eller eksportere noen kundedata. Dette avhenger av hvordan tjenestene administreres.

   • 7.4 Instrukser om databehandling. Hvis det ikke blir gjort noe for å slette eller eksportere kundedata før den bekreftende parten tar eierskapet til og kontrollen over domenenavnet og alle tilknyttede brukerkontoer (herunder kundens konto), og uavhengig av eventuelle motstridende vilkår i Tillegg om databehandling (dersom dette er aktuelt), erkjenner kunden at disse tjenestespesifikke vilkårene utgjør en del av avtalen, og at de dermed dokumenterer kundens spesifikke instrukser til Google om (a) å oppbevare alle kundedata etter oppsigelse av avtalen som beskrevet i del 7.6 («Oppsigelse etter domenebekreftelse»), dersom de ikke er slettet av kunden før denne oppsigelsen, og (b) å gjøre alle slike oppbevarte kundedata tilgjengelige for den bekreftende parten.

   • 7.5 Samtykke til administrering. Der det er aktuelt, samtykker kunden i (a) at den bekreftende parten får den tilgangen og de rettighetene som er beskrevet i avtalen, og (b) at Google gir den bekreftende parten den tilgangen og de rettighetene som er beskrevet i avtalen.

   • 7.6 Oppsigelse etter domenebekreftelse. Når den bekreftende parten er en tredjepart, sies denne avtalen automatisk opp når vedkommende tar eierskapet til og kontrollen over domenenavnet og alle tilknyttede brukerkontoer (herunder kundens konto). Vær oppmerksom på at denne delen ikke påvirker eventuelle brukerrettigheter som måtte være gitt av den bekreftende parten i henhold til dennes egne (separate) Google Workspace-avtale.

   • 7.7 Tjenestebegrensninger. Enkelte tjenester og funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige før domenenavnet er bekreftet.

  • 8. Googles telefonitjenester. Følgende vilkår gjelder kun for (i) Google Voice og (ii) bruk av Google Meet til utgående og innkommende anrop («Google Meet-telefoni»), alt etter hva som er aktuelt (og i del 8 – denne delen – omtales Google Voice- og Google Meet-telefoni samlet som «telefonitjenester fra Google»). DISSE VILKÅRENE INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON OM BEGRENSNINGER KNYTTET TIL NØDTJENESTER. SØRG FOR AT DU LESER DEM NØYE:

   • 8.1 Parter og kontraktstruktur for Googles telefonitjenester.

    • (a) Leverandør av Googles telefonitjenester. Under forutsetning av del 8.1(d) skal den gjeldende Google-samarbeidspartneren som er oppført i den gjeldende listen over tjeneste- og telefonileverandører (i hvert tilfelle omtales en slik samarbeidspartner som «leverandøren av Googles telefonitjenester» eller «LGTT») levere de aktuelle Google-telefonitjenestene til kunden, som beskrevet i del 8.1(b) («Avtalestrukturen for Googles telefonitjenester»).

    • (b) Avtalestrukturen for Googles telefonitjenester. Under forutsetning av del 8.1(d) er Google Workspace-enheten en behørig autorisert agent for LGTT kun når det gjelder Googles telefonitjenester, og enheten inngår avtaler på vegne av LGTT. Følgelig gjelder dette:

     • (i) Hvis kunden velger å bestille noen av Googles telefonitjenester i tillegg til de øvrige tjenestene som kunden har bestilt i henhold til avtalen, utgjør del 8.1 (denne delen) sammen med de øvrige vilkårene i avtalen (inkludert tillegget om databehandling og alle ansvarsbegrensningene) en separat avtale («Avtalen om Googles telefonitjenester») som inngås mellom den relevante LGTT (via Google Workspace-enheten som dens behørig autoriserte agent) og kunden, utelukkende med hensyn til slike Google-telefonitjenester i henhold til resten av vilkårene i del 8.1 (denne delen).

     • (ii) Avtalen om Googles telefonitjenester trer i kraft på iverksettelsesdatoen for kundens første bestilling av Googles telefonitjenester og fortsetter, med forbehold om tidligere oppsigelse i henhold til vilkårene, til et av følgende forhold oppstår: (A) oppsigelse av avtalen om Googles telefonitjenester i henhold til vilkårene eller (B) oppsigelse eller utløp av avtalen. Avtalen om Googles telefonitjenester erstatter bare avtalen med hensyn til Googles telefonitjenester.

     • (iii) Når det gjelder avtalen om Googles telefonitjenester, erstattes alle henvisninger (med unntak av henvisninger i tjenestesammendraget og del 8 – denne delen – av disse tjenestespesifikke vilkårene) til «avtalen» med «avtalen om Googles telefonitjenester», henvisninger til enheten «Google» erstattes med «LGTT», og henvisninger til «tjenester» eller «kjernetjenester» erstattes med «Googles telefonitjenester».

     • (iv) Kunden kan rette krav om rettigheter og fordeler i henhold til avtalen knyttet til Googles telefonitjenester kun mot LGTT (ikke mot Google Workspace-enheten) og er påkrevet å oppfylle forpliktelser i henhold til avtalen om Googles telefonitjenester (inkludert betaling av alle gjeldende gebyrer) kun overfor LGTT – ikke overfor Google Workspace-enheten.

     • (v) Uansett om det finnes motstridende punkter i avtalen, skal vilkårene i del 8.1 (denne delen) ha forrang hvis de er i strid med noen andre vilkår i avtalen om Googles telefonitjenester (inkludert delen «Motstridende vilkår» i avtalen og delen «Virkning av endring» («Effect of amendment») i tillegget om databehandling).

     • (vi) Begge partene kan si opp avtalen om Googles telefonitjenester separat fra avtalen, slik det er beskrevet i delen «Gyldighetsperiode og oppsigelse» i avtalen. Hvis kunden sier opp bruken av Google Voice som beskrevet i del 8.10 (Kundens oppsigelse av Google Voice), sies avtalen om Googles telefonitjenester automatisk opp.

    • (c) Regionsspesifikke vilkår. De regionsspesifikke vilkårene er innlemmet i avtalen om Googles telefonitjenester og gjelder i utstrekningen en bruker benytter seg av Google Voice i et land som er beskrevet i de regionsspesifikke vilkårene.

    • (d) Anvendelighet. For kunder med faktureringsadresse i Canada (i) gjelder ikke del 8.1(a) («Leverandør av Googles telefonitjenester») eller del 8.1(b) («Avtalestrukturen for Googles telefonitjenester») med hensyn til Google Voice; (ii) leveres Google Voice av Google til kunden, og (iii) viser alle henvisninger til «leverandøren av Googles telefonitjenester» eller «LGTT» i disse tjenestespesifikke vilkårene til Google, med hensyn til Google Voice.

   • 8.2 Levering av Googles telefonitjenester.

    • (a) Databruk.

     • (i) Innsamling og bruk av data. LGTT samler inn og bruker kundedata i henhold til personvernerklæringen for Googles telefonitjenester på https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html.

     • (ii) Abonnentkatalog. LGTT oppgir ikke Google Voice-numrene til kunden eller kundens brukere til katalogtjenester, med mindre kunden ber om det eller det er påkrevet ved lov og rett.

    • (b) Telefonileverandører.

     • (i) Leverandører som er samarbeidspartnere. LGTT kan bruke samarbeidspartnere til å tilby Googles telefonitjenester, som beskrevet i listen over tjeneste- og telefonileverandører.

     • (ii) Telefonileverandører som ikke er samarbeidspartnere. LGTT og samarbeidspartnerne deres bruker tredjeparter som underleverandører («telefonileverandører») for å rute innkommende og utgående telefonanrop, alt etter hva som er aktuelt, via PSTN (linjesvitsjet telefonnettverk). Telefonileverandører og dekningsområdene deres er oppført i listen over tjeneste- og telefonileverandører. Ved å bruke Googles telefonitjenester ber kunden LGTT om å benytte – eller få samarbeidspartnerne sine til å benytte – telefonileverandører til

      • (1) å rute utgående og innkommende telefonanrop, alt etter hva som er aktuelt, og

      • (2) å behandle kundedata som uavhengige behandlingsansvarlige i landene der de holder til:

       • a) i den minste graden som er nødvendig for slik ruting, og

       • b) i samsvar med gjeldende lov og rett (herunder europeisk lov og rett om personvern og databeskyttelse og lover og forskrifter om telekommunikasjon).

    • Vær oppmerksom på at telefonileverandører ikke er underleverandører av databehandling (som definert i tillegget om databehandling).

   • 8.3 Ytterligere betalingsvilkår.

    • (a) Fakturaer for Googles telefonitjenester. Gjeldende gebyrer og andre kostnader som påløper på grunn av kundens eller brukernes bruk av Googles telefonitjenester, faktureres separat fra andre Google Workspace-tjenester og er underlagt betalingsvilkårene i avtalen om Googles telefonitjenester.

    • (b) Ringetakster. I tillegg til gebyrene skal kunden betale LGTT for anrop basert på bruk, der dette er aktuelt. Disse brukskostnadene beregnes ved hjelp av de til enhver tid gjeldende ringetakstene.

    • (c) Avgifter. Uansett om det finnes motstridende punkter i avtalen om Googles telefonitjenester, skal kunden betale gjeldende avgifter uavhengig av eventuelle gyldige attester om skatte- eller avgiftsfritak. Fakturerte avgifter kan omfatte avgifter som er tilknyttet en brukers benyttelse av Googles telefonitjenester utenfor landet der brukeren benytter Googles telefonitjenester.

   • 8.4 Google Voice-krav – LGTT-ansvarsfraskrivelse.

    • (a) Google Voice-krav. Del 8.4(a) (denne delen) gjelder kun for Google Voice – IKKE for Google Meet-telefoni. Bruken av Google Voice kan kreve en egen bredbånds- eller mobildatatilkobling og en brukerenhet som oppfyller visse tekniske minstekrav. LGTT skal gi kunden tilgang til en beskrivelse av eventuelle minstekrav for enheter. Bruk av Google Voice via roaming eller annen bruk av Google Voice utenfor landet bruken er avtalt for, kan føre til at brukerne pådrar seg høyere kostnader fra mobiloperatørene sine.

    • (b) LGTT-ansvarsfraskrivelse. LGTT har ikke ansvaret for avbrudd eller svikt i Googles telefonitjenester som skyldes forsinkelser, driftsavbrudd eller forstyrrelser i (i) kundens datatilkobling, (ii) telefonileverandørers nettverk eller (iii) betjeningen av eller funksjonaliteten i brukernes enheter. Bruk av Googles telefonitjenester kan gå på bekostning av brukernes tale- eller datakvoter som de har kjøpt av mobiloperatørene sine.

   • 8.5 Google Voice-funksjoner. Del 8.5 (denne delen) gjelder kun for Google Voice – IKKE for Google Meet-telefoni.

    • (a) Nummertilordning og -tilgjengelighet. Der Google Voice tillater tilordning av telefonnumre, gjelder dette:

     • (i) Nummeraktivering kan kreve at LGTT samler inn informasjon som kreves i henhold til gjeldende forskrifter for telekommunikasjon, for eksempel kundens tjenesteadresse og org.nr.

     • (ii) I enkelte land må tjenesteadressen stemme overens med området som dekkes av nummeret som skal tilordnes.

     • (iii) Det er ikke sikkert at nummeraktivering skjer umiddelbart når det blir forespurt.

     • (iv) Inaktive numre kan bli fjernet fra kundens konto.

    • (b) Nummerportering. Kunden kan portere eksisterende numre fra andre tjenesteleverandører til Google Voice, i den utstrekningen Google Voice tilbyr nummertilordning, og kunden kan be om at de tilordnede telefonnumrene frigjøres til andre tjenesteleverandører, i henhold til del 8.5(b)(i)–(iv) nedenfor.

     • (i) Innkommende portering. For å overføre numre fra andre tjenesteleverandører må kunden følge prosessen som er beskrevet på support.google.com/a/go/voice-porting. Dette nettstedet kan oppdateres fra tid til annen. Kunden kan bare portere inn numre til en aktiv konto. Det er ikke sikkert at innkommende nummerportering er tilgjengelig alle steder hvor Google Voice tilbys.

     • (ii) Utgående portering. For å overføre tilordnede numre til andre tjenesteleverandører må kunden følge de aktuelle tjenesteleverandørenes porteringsprosess. LGTT behandler porteringsforespørsler når kundens nye tjenesteleverandør varsler om at kunden har sendt inn en porteringsforespørsel. LGTT har ikke ansvaret for eventuelle forsinkelser eller avbrudd i tjenesten som skyldes prosessen for utgående portering, unøyaktige eller feilaktige porteringsforespørsler fra kunden eller kundens nye tjenesteleverandør eller falske porteringsforespørsler som gjøres av tredjeparter.

     • (iii) Kundens forpliktelser. Kunden har ansvaret for (A) å sikre at informasjonen som oppgis til LGTT i forbindelse med porteringsforespørsler, er riktig, (B) å betale gebyrer som er tilknyttet portering av numre, deriblant gebyrer som er tilknyttet gjenværende numre og abonnementer, og (C) å betale eventuelle skyldige gebyrer til LGTT i forbindelse med numre opptil tidspunktet de aktuelle numrene er portert, i den utstrekningen det er tillatt i henhold til gjeldende lov og rett.

     • (iv) Oppsigelse av tjenesten. LGTT kan gjøre et hvilket som helst Google Voice-nummer tilgjengelig for andre når den aktuelle brukerlisensen er sagt opp eller utløpt, såfremt kunden ikke porterer nummeret til en annen tjenesteleverandør før lisensen sies opp eller utløper.

    • (c) Anrops-ID. Google Voice gjør det mulig å vise kundens Google Voice-nummer på enheter det ringes til, der dette er teknisk mulig. Brukere kan stoppe visningen av nummeret permanent eller for hvert enkelt anrop. Av tekniske årsaker er det ikke alltid mulig for LGTT å stoppe visningen av Google Voice-numre, for eksempel ved anrop til nødnumre.

    • (d) Blokkering av numre. Hvis kunden ber om det, kommer LGTT til å blokkere eller oppheve blokkeringen av bruken av Google Voice for anrop til spesifikke numre, nummerserier eller nummertyper (deriblant verdiøkende tjenester), i den utstrekningen det er teknisk mulig.

    • (e) Opptak av anrop. Google Voice kan tillate at brukere tar opp enkeltstående telefonsamtaler. Kunden samtykker i at kunden ikke skal – og heller ikke skal tillate brukerne å – ta opp telefonsamtaler uten samtykke hvis gjeldende lov og rett og forskrifter krever slikt samtykke.

   • 8.6 Begrensninger knyttet til Googles telefonitjenester. Googles telefonitjenester kan ikke

    • (a) inkludere operatørhjelp med å slå numre og ringe til spesialnumre (det kan påløpe ekstrakostnader for slike anrop)

    • (b) støtte noteringsoverføringer eller anrop med tilbakebetaling

    • (c) støtte anrop eller tilkobling til visse typer numre, for eksempel spesialnumre med høy pris

   • 8.7 Bruksbegrensning for Google Voice. Del 8.7 (denne delen) gjelder kun for Google Voice – IKKE for Google Meet-telefoni. Kunden skal ikke videretilordne numre til enkeltpersoner som er under den juridiske myndighetsalderen som er fastsatt av gjeldende lov og rett i den relevante virkekretsen, og skal heller ikke gi tilgang til eller på annen måte gjøre det mulig for slike personer å bruke Google Voice. LGTT kan suspendere eller permanent deaktivere kontoer som brukes av eller er gjort tilgjengelig for slike personer.

   • 8.8 Nødtjenester. Punkt 8.8(a) gjelder kun for Google Meet-telefoni – IKKE for Google Voice. Alle andre punkt ((b)–(f)) i del 8.8 gjelder kun for Google Voice – IKKE for Google Meet-telefoni.

    • (a) Enveisoppringing. Oppringing av nødtjenester er ikke tilgjengelig for funksjoner for enveisoppringing i Google Meet-telefoni. Brukerne kan ikke utføre eller motta anrop til eller fra nødtjenester. Kunden er ansvarlig for å sikre at brukerne har tilgang til alternative måter å ringe nødtjenester på.

    • (b) Toveisoppringing. Oppringing av nødtjenester støttes av Google Voice. IP-baserte nødanropstjenester har visse begrensninger sammenlignet med tradisjonelle nødanrop og fungerer annerledes enn tradisjonelle nødanrop. De følgende bestemmelsene beskriver de aktuelle begrensningene og forskjellene. Andre landsspesifikke begrensninger er beskrevet i de regionsspesifikke vilkårene. Kunden erkjenner og godtar herved forskjellene mellom tradisjonelle telefonitjenester og IP-baserte telefonanrop når det gjelder anrop til nødtjenester, som beskrevet her:

     • (i) Beskrivelse av nødanropstjenesten. Brukere av Google Voice-funksjonen for toveisoppringing kan kostnadsfritt ringe til og motta anrop fra nødtjenester. Hvilke nødtjenester som kontaktes, avhenger av hvor brukeren befinner seg. Når en bruker ringer til nødtjenester, oppgir LGTT brukerens telefonnummer og adresse – som kunden har oppgitt til Google (se del 8.8(d) («Kundens forpliktelser») nedenfor) – til operatørene ved nødtjenestene. Det kan hende brukeren må bekrefte hvor vedkommende fysisk befinner seg, samt hvilket nummer nødtjenestene kan ringe tilbake til, siden det ikke er sikkert at operatøren ved nødtjenestene har denne informasjonen.

     • (ii) Begrensninger for nødanropstjenesten. De følgende begrensningene gjelder for tilgjengeligheten til Google Voice-tjenesten for nødanrop: (A) Tjenesten kan bli utilgjengelig ved avbrudd eller forstyrrelser i internettilkoblingen eller strømtilførselen. (B) Det kan ta lengre tid å koble til nødsentralen enn ved bruk av tradisjonelle nødanrop, brukeren kan få et opptattsignal eller det kan hende anropet ikke kobles til. (C) Det kan hende at nødanrop kobles til nødsentralen, men at brukerens telefonnummer eller posisjon ikke sendes automatisk, og at operatøren ved nødtjenestene ikke er i stand til å ringe tilbake. (D) Nødanrop som utføres via roaming, kan bli rutet til den lokale nødsentralen som er tilknyttet brukerens registrerte adresse (kunden må anbefale brukerne om å bruke den vanlige anropsfunksjonen ved roaming). (E) Brukere som er døve eller hørselshemmede eller har talevansker, bør ringe de lokale nødtjenestene direkte via TTY eller en relétjeneste for telekommunikasjon i stedet for å ringe 711 eller et lokalt, tilsvarende nummer. (F) Hvis en bruker har flere enheter som er tilknyttet kontonummeret sitt, kan det hende (i) at returanrop fra nødsentralen ikke ringer på alle tilknyttede enheter, og (ii) at operatøren ved nødtjenestene ser et annet telefonnummer enn brukerens personlige telefonnummer. (G) Hvis brukeren har deaktivert innkommende anrop, er det kanskje ikke mulig for nødsentralen å ringe tilbake. (H) Hvis et anrop ikke kan utføres via Google Voice, kan det hende brukeren blir bedt om å ringe nødtjenestene via den vanlige ringefunksjonen på enheten sin. (I) Nødanrop er ikke tilgjengelig via denne anropstjenesten (i) ved bruk av Google Voice-tjenesten som bare støtter innkommende anrop, eller (ii) hvis anrop viderekobles via talenettverket til brukerens mobiloperatør ved bruk av den vanlige ringefunksjonen på brukerens enhet I Canada og visse andre steder må nummeret og posisjonen til den som ringer nødtjenestene, verbalt oppgis av Googles nødanropsoperatør til den aktuelle nødsentralen. Hvis den som ringer, imidlertid ikke er i stand til å oppgi posisjonen sin til operatøren, rutes anropet til nødsentralen som dekker innringerens registrerte adresse.

    • (c) Sending av tekstmeldinger til nødtjenester. Det er ikke sikkert at det er mulig å bruke Google Voice til å sende tekstmeldinger til nødtjenester. Eventuelle funksjoner for å sende tekstmeldinger til nødtjenester som tilbys gjennom Google Voice, støttes kanskje ikke via Wi-Fi-nettverk.

    • (d) Kundens forpliktelser. Når det gjelder del 8.8(b) («Toveisoppringing»), har kunden ansvaret for å (i) sikre at adressen som er registrert i Google Voice for hver bruker, er den fysiske adressen hvor brukeren kommer til å bruke Google Voice (hvis oppdaterte adresser ikke oppgis, kan feil nødsentral kontaktes, noe som kan føre til at beredskapstjenestene kommer sent frem til brukerne), (ii) å informere brukerne om at de fysiske adressene deres blir delt med telefonileverandører, (iii) å informere brukerne om at de kan måtte oppgi informasjon om den fysiske posisjonen sin og et nummer de kan ringes tilbake på, til nødsentralen når samtalen er i gang, (iv) å sikre at brukerne har tilgang til en alternativ metode for å ringe nødtjenester, og (v) å informere brukerne om begrensninger i nødanropstjenestene (kunden kan gå til support.google.com/voice/go/emergency-services for å laste ned og skrive ut en advarselsetikett som kan festes på alle enheter som kan brukes med Google Voice).

    • (e) Nødvarsler. Nødvarsler kan ikke mottas via Google Voice på enheter der «Bare Wi-Fi»-modus er valgt, eller på steder uten mobildekning.

    • (f) Fraskrivelse av erstatningsansvar knyttet til nødtjenester. Så langt lovgivningen tillater det, skal verken LGTT eller noen av deres samarbeidspartnere ha noe erstatningsansvar i forbindelse med avtalen om Googles telefonitjenester (uansett om det gjelder kontraktsmessige forhold, skadevoldende handlinger (herunder forsømmelighet) eller annet) for noen slags skader (herunder direkte og indirekte skader samt følgeskader) som oppstår ved eller i tilknytning til at Google Voice er brukt eller forsøkt brukt til å kontakte nødtjenester. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, at brukeren ikke var i stand til å kontakte slike tjenester, at nødtjenestene hadde forsinket respons, at nødtjenestenes beredskapssentre eller operatører hadde uønsket eller uriktig atferd eller respons, eller at det er gitt uriktig informasjon til nødtjenestene fra telefonileverandørene eller andre tredjeparter som LGTT eller deres samarbeidspartnere har engasjert for å levere tilgang til nødtjenester.

   • 8.9 Suspensjon. I tillegg til suspensjonsrettighetene som er beskrevet i avtalen om Googles telefonitjenester, kan LGTT blokkere innkommende og utgående anrop eller meldinger i Googles telefonitjenester hvis LGTT har rimelig grunn til å mene at kunden eller brukere har brukt Googles telefonitjenester til å delta i de følgende forbudte aktivitetene:

    • (a) generering eller levering av uønskede kommersielle budskap eller

    • (b) kunstig økning av anropstrafikk (f.eks. trafikkstimulering eller svindel forbundet med internasjonal inntektsdeling).

   • 8.10 Kundens oppsigelse av Google Voice. Del 8.10 (denne delen) gjelder kun for Google Voice – IKKE for Google Meet-telefoni. I tillegg til eventuelle andre oppsigelsesrettigheter, kan kunden når som helst si opp bruken av Google Voice ved å sende skriftlig varsel til LGTT. Kunden må slutte å bruke Google Voice umiddelbart etter oppsigelsen.

   • 8.11 Ytterligere definisjoner.

   • «Ringetakster» er de til enhver tid gjeldende ringeprisene som er beskrevet på voice.google.com/rates.

   • «Bruker» omfatter, (i) når det gjelder Google Voice, potensielle brukere som kan være på det fysiske stedet der en enhet som er koblet til Google Voice, befinner seg og er gjort tilgjengelig for bruk, og (ii) når det gjelder Google Meet, potensielle brukere som kan bruke Google Meet-telefonitjenestene til å ringe til eller fra Google Meet-møter.

   • «Gebyrer» omfatter – når det gjelder Google Voice – gebyrene som er beskrevet på https://workspace.google.com/products/voice.

   • «Google Workspace-enhet» er Google-enheten som kunden inngår en kontrakt om andre Google Workspace-tjenester med, som definert i avtalen.

   • Med «nødsentral» menes nødsentralen som gjelder for brukerens registrerte sted.

   • Med «regionsspesifikke vilkår» menes vilkårene som er beskrevet på https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html.

   • «Telefonileverandør» har den betydningen som er oppgitt i del 8.2(b) («Telefonileverandører») av disse tjenestespesifikke vilkårene.

   • Med «liste over tjeneste- og telefonileverandører» menes den til enhver tid gjeldende listen over tjeneste- og telefonileverandører på (i) https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html for Google Voice, og på (ii) https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.htmlfor Google Meet-telefoni.

   *Hvis et offline-dokument henviser til «Google Voice-tjenesteleverandør» eller «GVTL», skal de referansene anses for å være «leverandør av Googles telefonitjenester» eller «LGTT», slik de brukes i disse tjenestespesifikke vilkårene og i avtalen om Googles telefonitjenester.

   • 9. Google Disk. Følgende vilkår gjelder kun for Disk:

    • 9.1 Bruk av Google Disk til distribuering av innhold. Google Disk er ikke ment å brukes som et nettverk for distribuering av innhold, og Google kan begrense bruk av og tilgang til Google Disk hvis Google – etter sitt eget rimelige skjønn – vurderer det slik at Google Disk brukes i strid med retningslinjene for akseptabel bruk eller til distribuering av innhold – inkludert videoer – som innebærer rettighetsbrudd, lovbrudd eller massedistribuering. Eventuelle videoer i Google Disk som deles offentlig utenfor kundens domene, må overholde YouTube-retningslinjene for brukere (tilgjengelig på https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ eller en etterfølgende nettadresse).

   Tidligere versjoner

   6. oktober 2020