Avtale for forhandlere av Google-domener

Sist endret: 25. juli 2023

 • Denne avtalen for forhandlere av domener («avtalen») inngås mellom deg – enheten eller personen som godtar denne avtalen («kunden» eller «deg») – og Google. «Google» har den betydningen som er oppgitt på https://cloud.google.com/terms/google-entity. Eventuelle henvisninger til «vi», «oss» eller «vår» i denne avtalen betyr Google. Denne avtalen styrer Googles videresalg av tjenester for registrering av domenenavn («domenetjenester») som leveres av den gjeldende tredjeparts domeneregistratoren som identifiseres på tidspunktet for kjøpet ditt eller fornyelsen din («domeneregistrator»).

  • 1. Domenetjenester.

   • 1.1 Forhandler av domenetjenester. Denne avtalen etablerer vilkårene for Googles videresalg av tilgang til domenetjenestene som autorisert forhandler for domeneregistrator. Som forhandler fungerer ikke Google som domeneregistrator for noe domenenavn, men kan utføre visse funksjoner eller tjenester på vegne av domeneregistratoren.

   • 1.2 Vilkår for domeneregistrator. Domenetjenestene blir levert av domeneregistratoren. All tilgang til og bruk av domenetjenestene styres av og er underlagt den gjeldende domeneregistratorens vilkår. Kunden må overholde, og samtykker i å være bundet av, de vilkårene. Google utgjør ingen part i avtalen din med en domeneregistrator og skal ikke ha noe ansvar for domeneregistratorens oppfyllelse.

   • 1.3 Personvernregler for domeneregistrator. Kunden godtar at Google oppgir kundens navn og kontaktdetaljer til domeneregistratoren i forbindelse med registrering av domenenavn. Domeneregistratorens behandling av den informasjonen er underlagt dennes gjeldende personvernregler.

  • 2. Betalinger.

   • 2.1 Fakturering og betalinger. Når du har fullført kjøpet, er du forpliktet til å kjøpe domenetjenestene, inkludert alle gjeldende avgifter, for en faktureringsperiode på ett år. Du kan betale for domenetjenestene med kredittkort, bankkort eller på andre måter som er tilgjengelige på bestillingssiden. Alle betalinger skjer i amerikanske dollar, hvis ikke noe annet er angitt på bestillingssiden eller fakturaen. Med mindre du sier opp fornyelsen som beskrevet i del 2.3 («Oppsigelse av fornyelse»), blir kjøpet ditt av domenetjenester automatisk fornyet på slutten av hver årlige faktureringsperiode for flere årlige faktureringsperioder, og Google fakturerer deg med den til enhver tid gjeldende prisen for fornyelse når slik betaling forfaller. Alle betalinger er endelige, og Google gir ingen refusjoner.

   • 2.2 Prisendringer. Google forbeholder seg retten til å endre (dvs. øke eller redusere) prisen på domenetjenestene fra tid til annen. Eventuelle prisendringer gjelder kun for den neste planlagte betalingen fra deg, etter at du har fått forhåndsvarsel innen rimelig tid.

   • 2.3 Oppsigelse av fornyelse. Du må si opp minst 5 virkedager før slutten av faktureringsperioden for å unngå å bli belastet for den neste fornyelsesperioden. Du kan si opp via administrasjonskonsollen. Hvis du sier opp, har du ikke rett til refusjon for innbetalinger du allerede har gjort, men i henhold til denne avtalen og den gjeldende domeneregistratorens avtaler får du fortsatt tilgang til domenetjenestene frem til slutten av den gjeldende faktureringsperioden.

  • 3. Konfidensiell informasjon.

   • 3.1 Definisjoner.

    • 3.1.1. «Konfidensiell informasjon» er informasjon som én part (eller dennes samarbeidspartner) formidler til den andre parten under denne avtalen, og som enten er merket som konfidensiell, eller som normalt anses for å være konfidensiell under omstendighetene. Dette inkluderer ikke informasjon som er uavhengig utviklet av mottakeren, informasjon som er rettmessig gitt til mottakeren av en tredjepart uten krav om taushetsplikt, eller informasjon som blir offentlig uten at noen av partene har skyld i det.

    • 3.1.2. «Juridisk prosess» er en forespørsel om videreformidling av informasjon som fremsettes i henhold til lov og rett, myndighetsregulering, rettskjennelse, stevning, fullmakt eller annen gyldig juridisk myndighet, juridisk prosedyre eller lignende prosess.

   • 3.2 Forpliktelser. Mottakeren skal kun bruke den konfidensielle informasjonen fra parten som oppgir slik informasjon, til å utøve mottakerens rettigheter og oppfylle dens forpliktelser i henhold til avtalen, og skal ta rimelige forholdsregler for å sikre at den konfidensielle informasjonen ikke videreformidles. Mottakeren kan kun videreformidle konfidensiell informasjon til samarbeidspartnere, ansatte, representanter eller profesjonelle rådgivere («personer med tilgang») som trenger den, og som har gitt skriftlig samtykke (eller, når det gjelder profesjonelle rådgivere, på annen måte har forpliktet seg) til å behandle den konfidensielt. Mottakeren skal sikre at dens personer med tilgang kun bruker den konfidensielle informasjonen de mottar, til å utøve rettigheter og oppfylle forpliktelser i henhold til denne avtalen.

   • 3.3 Påkrevd videreformidling. Uavhengig av eventuelle motstridende bestemmelser i denne avtalen kan mottakeren også videreformidle konfidensiell informasjon i den grad det kreves i henhold til gjeldende juridiske prosesser, så lenge mottakeren gjør en kommersielt ansvarlig innsats for å (a) informere den andre parten snarest mulig før slik videreformidling av konfidensiell informasjon, og (b) oppfylle den andre partens rimelige forespørsler dersom denne motsetter seg slik videreformidling. Uavhengig av det foregående gjelder ikke (a) og (b) ovenfor hvis mottakeren avgjør at overholdelse av (a) og (b) kan (i) medføre brudd på en juridisk prosess, (ii) hindre en etterforskning som utføres av myndighetene, eller (iii) føre til dødsfall eller alvorlige personskader.

  • 4. Ansvarsfraskrivelse. I DEN GRAD DET ER TILLATT IFØLGE GJELDENDE LOV OG RETT, ER GOOGLES INNFRIELSE I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN «SOM DEN ER», UTEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG BESKYTTELSE AV IMMATERIELLE RETTIGHETER. GOOGLE GIR FOR EKSEMPEL INGEN GARANTIER OM INNHOLDET ELLER FUNKSJONENE ANGÅENDE YTELSEN ELLER DOMENEREGISTRATORENS DOMENETJENESTER, INKLUDERT HVOR NØYAKTIGE, PÅLITELIGE ELLER TILGJENGELIGE DE ER, ELLER OM DE KAN DEKKE BEHOVENE DINE.

  • 5. Godtgjørelse og skadesløsholdelse. Du skal forsvare, beskytte og holde Google og dennes underleverandører samt deres respektive direktører, representanter, ansatte, agenter og samarbeidspartnere, skadesløse fra alle krav, skader, erstatningsansvar, kostnader og utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer og andre juridiske utgifter) som oppstår som følge av eller relatert til

   • • at du registrerer et domenenavn og bruker domenetjenestene

   • • at du bryter tredjepartsrettigheter, inkludert immaterielle rettigheter

  • 6. Ansvarsbegrensning.

   • 6.1 Begrensning av indirekte ansvar. GOOGLE OG DENNES SAMARBEIDSPARTNERE OG LEVERANDØRER KAN IKKE I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN HOLDES ANSVARLIG FOR TAP AV INNTEKT ELLER DATA ELLER ØKONOMISKE TAP ELLER INDIREKTE SKADER, SPESIELLE SKADER, TILFELDIGE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER STRAFFEERSTATNING, SELV OM VI VISSTE ELLER BURDE HA VISST AT KRAV OM SLIKE SKADESERSTATNINGER KUNNE OPPSTÅ, OG SELV OM DIREKTE SKADEERSTATNING IKKE OPPFYLLER ET RETTSMIDDEL.

   • 6.2 Begrensning av ansvarsstørrelse. DET SAMLEDE ANSVARET FOR GOOGLE OG GOOGLES SAMARBEIDSPARTNERE OG LEVERANDØRER FOR EVENTUELLE KRAV SOM BASERES PÅ DENNE AVTALEN, ER BEGRENSET TIL DET SOM ER LAVEST AV (I) BELØPET DU HAR BETALT I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN DE SISTE 12 MÅNEDENE FØR HENDELSEN SOM FØRTE TIL ERSTATNINGSANSVARET, ELLER (II) USD 5 000.

   • 6.3 Begrensningsunntak. Disse ansvarsbegrensningene gjelder ikke tilfeller der du bryter Googles eller dennes samarbeidspartneres immaterielle rettigheter eller unndrar deg forpliktelser til godtgjørelse, skadesløsholdelse eller betaling.

  • 7. Generelt.

   • 7.1 Varsler. For å forenkle prosesser blir begge partene bedt om, men er ikke forpliktet til, å sende skriftlige varsler på engelsk og adressere dem til den andre partens juridiske avdeling og hovedkontaktperson. E-postadressen for varsler som sendes til Googles juridiske avdeling, er legal-notices@google.com.

   • 7.2 Overdragelse. Du kan ikke overdra noen del av denne avtalen uten skriftlig forhåndstillatelse fra Google. Alle andre forsøk på overdragelse er uten virkning.

   • 7.3 Force Majeure. Ingen av partene skal holdes ansvarlig for manglende eller forsinket oppfyllelse i den grad det skyldes forhold som er utenfor partens rimelige kontroll.

   • 7.4 Intet avkall på rettigheter. Ingen av partene skal bli behandlet som om de har gitt avkall på noen rettigheter ved ikke å utøve (eller utsette utøvelsen av) sine rettigheter i denne avtalen.

   • 7.5 Ingen agentforhold. Denne avtalen genererer ingen agentforhold, partnerskap eller fellesforetak mellom partene.

   • 7.6 E-poster. Partene kan bruke e-post til å oppfylle kravene om skriftlig godkjenning og samtykke i henhold til denne avtalen.

   • 7.7 Underleverandører. Google kan sette bort forpliktelser i denne avtalen til underleverandører, men skal forbli ansvarlig overfor kunden for alle forpliktelser som settes bort til underleverandører.

   • 7.8 Tredjepartsbegunstigede. Denne avtalen gir ingen fordeler til noen tredjepart med mindre det uttrykkelig er angitt i avtalen at den gjør det.

   • 7.9 Atskilt ugyldighet. Hvis ett eller flere vilkår i denne avtalen (eller deler av et vilkår) er ugyldig, er ulovlig eller ikke kan gjennomføres, har resten av denne avtalen fremdeles full kraft og virkning.

   • 7.10 Gjeldende lov i USA. Under forutsetning av del 7.15 («Regionsspesifikke vilkår») gjelder følgende for tvister mellom partene:

    • (a) For offentlige instanser på by-, fylkes- eller delstatsnivå i USA. Hvis kunden er en offentlig etat i USA (by, fylke eller delstat), erklærer ikke denne avtalen på forhånd hvilken gjeldende lov og rett samt jurisdiksjon de faller inn under.

    • (b) For føderale offentlige instanser i USA. Hvis kunden er en føderal offentlig etat, gjelder følgende: ALLE KRAV SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER RELATERT TIL DENNE AVTALEN ELLER GOOGLES INNFRIELSE, SKAL STYRES AV LOV OG RETT I USA, UTEN HENSYN TIL USAS REGLER FOR MOTSTRIDENDE LOVPRINSIPPER. KUN I DEN GRAD DET TILLATES I HENHOLD TIL FØDERAL LOV, GJELDER FØLGENDE: (I) LOVENE I DELSTATEN CALIFORNIA (UTEN HENSYN TIL CALIFORNIAS REGLER FOR MOTSTRIDENDE LOVPRINSIPPER) SKAL GJELDE I FRAVÆR AV GJELDENDE FØDERAL LOV OG RETT, OG (II) VED ALLE KRAV SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV ELLER I TILKNYTNING TIL DENNE AVTALEN ELLER GOOGLES INNFRIELSE, SAMTYKKER PARTENE I PERSONLIG Å VÆRE UNDERLAGT DE ENERÅDENDE JURISDIKSJONENE TIL DOMSTOLENE I SANTA CLARA COUNTY I CALIFORNIA I USA.

    • (c) For alle andre enheter. Hvis kunden er en enhet som ikke er spesifisert i del 7.10(a) (Gjeldende lov i USA for offentlige instanser på by-, fylkes- eller delstatsnivå i USA) eller (b) (Gjeldende lov i USA for føderale offentlige instanser i USA), gjelder følgende: ALLE KRAV SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER RELATERT TIL DENNE AVTALEN ELLER GOOGLES INNFRIELSE, SKAL STYRES AV LOV OG RETT I CALIFORNIA, UTEN HENSYN TIL DELSTATENS REGLER FOR MOTSTRIDENDE LOVPRINSIPPER, OG SKAL UTELUKKENDE BEHANDLES I FØDERALE DOMSTOLER ELLER DELSTATSDOMSTOLENE I SANTA CLARA COUNTY I CALIFORNIA I USA. PARTENE SAMTYKKER I PERSONLIG Å VÆRE UNDERLAGT DISSE DOMSTOLENES VIRKEKRETSER.

   • 7.11 Motstridende språkversjoner. Hvis denne avtalen blir oversatt til et annet språk enn engelsk og det forekommer avvik mellom den engelske teksten og den oversatte teksten, skal den engelske teksten gjelde, med mindre noe annet er uttrykkelig angitt i oversettelsen.

   • 7.12 Rimelig oppreisning. Det finnes ingen vilkår i denne avtalen som begrenser noen av partenes muligheter til å kreve rimelig oppreisning.

   • 7.13 Endringer. Google kan endre vilkårene i denne avtalen fra tid til annen og legger ut slike endringer på https://workspace.google.com/terms/domain_reseller_agreement.html. Disse endringene trer ikke i kraft før begynnelsen av kundens neste faktureringsperiode. På det tidspunktet teller kundens fornyelse som godkjenning av endringene. Med unntak av slik det er beskrevet i denne delen, må endringer av denne avtalen skje skriftlig, signeres av begge parter og eksplisitt uttrykke at den utgjør en endring av denne avtalen.

   • 7.14 Hele avtalen. Denne avtalen erstatter alle andre avtaler partene har inngått i forbindelse med dette innholdet. Når partene inngår denne avtalen, har ingen av dem tatt hensyn til, og ingen av partene skal ha noen rett til kompensasjon basert på, noen kunngjøring, erklæring eller garanti (fremsatt enten forsømmelig eller uskyldig), bortsett fra det som uttrykkelig er angitt i denne avtalen.

   • 7.15 Regionsspesifikke vilkår. Kunden godtar følgende endringer i denne avtalen hvis kundens faktureringsadresse er i den relevante regionen som beskrevet nedenfor:

    • Asia og Stillehavet (alle regioner unntatt Australia, Japan, India, New Zealand, Singapore) og Latin-Amerika

     • Del 7.10 («Gjeldende lov i USA») erstattes med følgende:

     • 7.10 Gjeldende lov; voldgift.

     • (a) ALLE KRAV SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER RELATERT TIL DENNE AVTALEN ELLER RELATERTE GOOGLE-PRODUKTER ELLER -TJENESTER (INKLUDERT EVENTUELLE TVISTER ANGÅENDE TOLKING ELLER INNFRIELSE AV DENNE AVTALEN) («tvist»), SKAL STYRES AV LOV OG RETT I DELSTATEN CALIFORNIA I USA, UTEN HENSYN TIL CALIFORNIAS LOVKONFLIKTBESTEMMELSER.

     • (b) Partene skal i god tro prøve å løse eventuelle tvister innen 30 dager etter at tvisten har oppstått. Hvis tvisten ikke er løst innen 30 dager, må den løses ved voldgift av American Arbitration Association’s International Centre for Dispute Resolution i samsvar med deres Expedited Commercial Rules som gjelder fra datoen for denne Avtalen («reglene»).

     • (c) Partene skal i fellesskap velge én voldgiftsdommer. Voldgiften skal gjennomføres på engelsk i Santa Clara County i California i USA.

     • (d) Hver av partene kan søke en hvilken som helst kompetent domstol om rettslige påbud som er nødvendige for å beskytte egne rettigheter i påvente av resultatet av voldgiften. Voldgiftsdommeren kan gi påleggslettelse som står i samsvar med kompensasjonen og begrensningene i denne avtalen.

     • (e) Underlagt kravene til konfidensialitet under bokstav (g) kan hver av partene søke om at en hvilken som helst kompetent domstol utsteder eventuelle nødvendige kjennelser for å beskytte den aktuelle partens rettigheter eller eiendom. Slike søknader skal ikke anses som brudd på eller avkall på denne delen om gjeldende lov og voldgift og har ingen innvirkning på voldgiftsdommerens fullmakt, inkludert fullmakten til å gjennomgå den juridiske kjennelsen. Partene erkjenner at domstolene i Santa Clara County i California i USA er kompetente til å gi eventuelle kjennelser i henhold til ledd 7.10 (e) (dette leddet).

     • (f) Avgjørelsen fra voldgiftsdommeren er endelig og bindende for begge partene, og signeringen av den kan presenteres i en hvilken som helst kompetent domstol, inkludert domstoler med virkekrets som omfatter en av partene eller deres eiendom.

     • (g) Eventuelle voldgiftsprosesser som utføres i henhold til del 7.10 («Gjeldende lov; voldgift» – denne delen) blir ansett som konfidensiell informasjon i henhold til del 3 («Konfidensiell informasjon»), inkludert (i) at prosessen eksisterer og pågår, (ii) all informasjon som avsløres i løpet av prosessen, og (iii) all verbal kommunikasjon og alle dokumenter tilknyttet prosessen. I tillegg til formidlingsrettighetene under del 3 («Konfidensiell informasjon») kan partene videreformidle informasjonen som er beskrevet i ledd 7.10 (g) (dette leddet) til en kompetent domstol der det er nødvendig for å registrere en kjennelse under ledd 7.10 (e) eller signere avgjørelser fra voldgift, men partene må be om at de juridiske prosessene blir utført for lukkede dører (privat).

     • (h) Partene skal betale voldgiftsdommerens gebyrer, salærene og utgiftene til eksperter voldgiftsdommeren har utpekt, og voldgiftssenterets administrative utgifter i henhold til reglene. I sin endelige beslutning avgjør voldgiftsdommeren den ikke-medholdte partens forpliktelse til å refundere beløpet som er forhåndsbetalt av den medholdte parten for disse utgiftene.

     • (i) Hver av partene skal betale honorarene og utgiftene til sine egne advokater og eksperter, uansett hva voldgiftsdommerens endelige beslutning er angående tvisten.

    • Asia og Stillehavet – India

     • Del 7.10 («Gjeldende lov i USA») erstattes med følgende:

     • 7.10 Gjeldende lov. Alle krav som oppstår som følge av eller relatert til denne avtalen, styres av lov og rett i India. I tilfelle tvister er virkekretsen New Delhis domstoler. Uavhengig av det ovenstående kan og skal kunden fremsette ethvert krav som gjelder Google under denne avtalen, mot Google India Private Limited.

    • Europa, Midtøsten og Afrika – Algerie, Bahrain, Jordan, Kuwait, Libya, Mauritania, Marokko, Oman, Palestina, Qatar, Tunis, Jemen, Egypt, Israel, De forente arabiske emirater og Libanon

     • Del 7.10 («Gjeldende lov i USA») erstattes med følgende:

     • 7.10 Gjeldende lov; voldgift.

     • (a) ALLE KRAV SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER RELATERT TIL DENNE AVTALEN ELLER RELATERTE GOOGLE-PRODUKTER ELLER -TJENESTER (INKLUDERT EVENTUELLE TVISTER ANGÅENDE TOLKING ELLER INNFRIELSE AV DENNE AVTALEN) («tvist»), SKAL STYRES AV LOV OG RETT I DELSTATEN CALIFORNIA I USA, UTEN HENSYN TIL CALIFORNIAS LOVKONFLIKTBESTEMMELSER.

     • (b) Partene skal i god tro prøve å løse eventuelle tvister innen 30 dager etter at tvisten har oppstått. Hvis tvisten ikke er løst innen 30 dager, må den løses ved voldgift i henhold til voldgiftsreglene til London Court of International Arbitration (LCIA) («reglene»). Disse reglene anses som innlemmet i denne delen ved henvisning.

     • (c) Partene skal i fellesskap velge én voldgiftsdommer. Voldgiftsprosessen blir utført på engelsk, og sted og domstol for voldgiften blir Dubai International Financial Center, DIFC, Dubai, De forente arabiske emirater.

     • (d) Hver av partene kan søke en hvilken som helst kompetent domstol om rettslige påbud som er nødvendige for å beskytte egne rettigheter i påvente av resultatet av voldgiften. Voldgiftsdommeren kan gi påleggslettelse som står i samsvar med kompensasjonen og begrensningene i denne avtalen.

     • (e) Avgjørelsen fra voldgiftsdommeren er endelig og bindende for begge partene, og signeringen av den kan presenteres i en hvilken som helst kompetent domstol, inkludert domstoler med virkekrets som omfatter en av partene eller deres eiendom.

     • (f) Eventuelle voldgiftsprosesser som utføres i henhold til del 7.10 («Gjeldende lov; voldgift» – denne delen), blir ansett som konfidensiell informasjon i henhold til del 3 («Konfidensiell informasjon»), inkludert (i) at prosessen eksisterer og pågår, (ii) all informasjon som avsløres i løpet av prosessen, og (iii) all verbal kommunikasjon og alle dokumenter tilknyttet prosessen. I tillegg til videreformidlingsrettighetene under del 3 («Konfidensiell informasjon») kan partene videreformidle informasjonen som er beskrevet i ledd 7.10 (f) (dette leddet), til en kompetent domstol der det er nødvendig for å signere avgjørelser fra voldgift, men partene må be om at de juridiske prosessene blir utført for lukkede dører (privat).

     • (g) Partene skal betale voldgiftsdommerens gebyrer, salærene og utgiftene til eksperter voldgiftsdommeren har utpekt, og voldgiftssenterets administrative utgifter i henhold til reglene. I sin endelige beslutning avgjør voldgiftsdommeren den ikke-medholdte partens forpliktelse til å refundere beløpet som er forhåndsbetalt av den medholdte parten for disse utgiftene.

     • (h) Hver av partene skal betale honorarene og utgiftene til sine egne advokater og eksperter, uansett hva voldgiftsdommerens endelige beslutning er angående tvisten.