Tjenestespesifikke vilkår for Google Workspace

Sist endret: 31. mai 2023

Klikk her for å se disse tjenestespesifikke vilkårene på andre språk.

Ord og uttrykk som ikke er definert i disse tjenestespesifikke vilkårene for Google Workspace (tidligere kalt G Suite), skal ha den betydningen de er gitt i tillegget om Google Workspace-tjenester i hovedtjenesteavtalen for Google Cloud, Google Workspace for Education-avtalen eller andre gjeldende avtaler som regulerer bruken av Google Workspace-tjenester (som i hvert tilfelle kalles «avtalen»).

  1. 1. Dataregioner. De følgende vilkårene gjelder kun for Google Workspace-tjenestene og kundedataene som er beskrevet i definisjonen av «stedfestede data» i del 1.3 («Definisjoner») av disse tjenestespesifikke vilkårene:

   1. 1.1 Primær datalagring. Hvis kunden bruker en berørt utgave av tjenestene, kan kunden bruke administrasjonskonsollen til å velge en dataregion til langtidslagring av data. Da lagrer Google slike stedfestede data i henhold til dette og i henhold til gjeldende lov og rett («Google Workspace-retningslinjer for dataregioner»).

   2. 1.2 Begrensning. Google kan lagre alle kundedata som ikke dekkes av Google Workspace-retningslinjene for dataregioner, alle steder hvor Google eller Googles underleverandører har fasiliteter. Dette er underlagt del 10.2 («Restricted European Transfers» – begrensede europeiske overføringer) i tillegget om databehandling for Cloud (hvis det gjelder).

   3. 1.3 Definisjoner.
    1. «Stedfestede data» er kun de følgende primærdataene i kundedataene for den aktuelle tjenesten:

     1. (a) Gmail: emnelinjer og meldingstekster i e-poster, vedlegg samt avsendere og mottakere av e-poster.
     2. (b) Google Kalender: titler på og beskrivelser av aktiviteter, datoer, tidspunkter, inviterte personer, frekvenser og steder.
     3. (c) Google Dokumenter, Google Regneark og Google Presentasjoner: brødtekst, innebygde bilder og tilknyttede brukergenererte kommentarer i filer.
     4. (d) Google Disk: originalt filinnhold som er lastet opp til Disk.
     5. (e) Google Chat: meldinger og vedlegg.
     6. (f) Google Arkiv: Arkiv-eksporter.
    2. «Dataregion» er enten (a) USA eller (b) Europa.

    3. «Berørt utgave» kan være følgende utgaver:

     1. (a) G Suite Business
     2. (b) Google Workspace Enterprise Plus
     3. (c) Google Workspace for Education Standard
     4. (d) Google Workspace for Education Plus
  2. 2. Google Arkiv. Følgende vilkår gjelder kun for Google Arkiv:

   1. 2.1 Oppbevaring. Google har ingen forpliktelse til å oppbevare arkiverte kundedata etter utløpsdatoen for oppbevaringsperioden som er angitt av kunden, eller for bestillingsperioden som gjelder for de aktuelle Google Arkiv-lisensene, med mindre (a) denne oppbevaringsperioden eller bestillingsperioden blir fornyet, (b) gjeldende lovgivning eller juridiske prosesser forhindrer Google fra å slette dataene eller (c) dataene er underlagt pålagt dataoppbevaring (legal hold) fra kunden. Hvis kunden ikke fornyer kjøpet og bruken av Google Arkiv, har Google ingen forpliktelse til å oppbevare arkiverte kundedata.

  3. 3. Google Workspace Essentials. Følgende vilkår gjelder kun for Google Workspace Essentials- og/eller Google Workspace Essentials Starter-utgaven(e) slik det er angitt her:

   1. 3.1 Utstedelse av fakturaer.

    1. (a) Hvis kunden bestiller Google Workspace Essentials-utgaven direkte fra Google, gjelder følgende som en del av betalings- og faktureringsforpliktelsene mellom Google og kunden: (i) Google sender kunden en månedlig faktura for gebyrer som er påløpt i løpet av den forrige måneden, med mindre noe annet er oppgitt på nettadressen der gebyrene for vareenheten er angitt, og (ii) kunden pådrar seg og skal betale alle gebyrer basert på (A) antallet aktive brukere kunden har hver måned (eller minimum én (1) aktiv bruker hvis kunden ikke har hatt aktive brukere i løpet av en måned), og (B) eventuelle utførte kjøp eller minstekjøp, der dette er aktuelt. Googles måleverktøy blir brukt til å fastslå kundens bruk av tjenestene hvis dette er relevant for gebyrene.
    2. (b) Gebyrer for forhandlerkunder. Hvis kunden bestiller Google Workspace Essentials-utgaven fra en forhandler, blir gebyrene for tjenestene avtalt mellom kunden og forhandleren, bortsett fra at Googles måleverktøy blir brukt til å fastslå kundens bruk av tjenestene hvis dette er relevant for gebyrene.
   2. 3.2 Sporing av og fakturering for aktive brukere og lagringsplass. Enten kunden bestiller Google Workspace Essentials- og/eller Google Workspace Essentials Starter-utgaven(e), kan Google blokkere enhver atferd som utgjør forsøk på å omgå sporing av og fakturering for aktive brukere eller lagringsplass (der det er aktuelt).

   3. 3.3 Tjenesteavtalekreditt. Hvis kunden bestiller Google Workspace Essentials-utgaven direkte fra Google, blir eventuell tjenestekreditt kunden har til gode, utstedt i form av penger (ikke flere tjenestedager) som blir godskrevet på neste faktura kunden mottar. Hvis kunden bestiller Google Workspace Essentials-utgaven fra en forhandler, utsteder Google eventuell tjenestekreditt som kunden måtte ha til gode, til forhandleren i form av pengekreditering (ikke flere tjenestedager).

   4. 3.4 Unntak fra TA og teknisk brukerstøtte. Hvis kunden bestiller Google Workspace Essentials Starter-utgaven, gjelder ikke TA for tjenester som er inkludert i den utgaven (uansett om tjenesteavtalen skulle definere disse tjenestene som dekket av Google Workspace), og teknisk brukerstøtte blir ikke tilgjengelig.

   5. 3.5 Vanlig oppsigelse eller oppsigelse ved inaktivitet. Hvis kunden bestiller Google Workspace Essentials Starter-utgaven, forbeholder Google seg retten til å si opp avtalen og slutte å levere tjenestene

    1. (a) med 30 dagers varsel hvis kunden eller brukerne i en periode på 60 sammenhengende dager før varseldatoen ikke har brukt administrasjonskonsollen eller tjenestene, eller
    2. (b) som en vanlig oppsigelse med 90 dagers varsel til kunden
   6. 3.6 Definisjoner. «Aktiv bruker» er en bruker av Google Workspace Essentials-utgaven som (a) er vert for eller er med i et videomøte i Google Meet minst én gang i løpet av kalendermåneden, eller (b) åpner en fil i Google Disk minst én gang i løpet av kalendermåneden.

  4. 4. Cloud Search. Følgende vilkår gjelder kun for Cloud Search:

   1. 4.1 Datakilder fra tredjeparter. Kundens bruk av datakilder fra tredjeparter i forbindelse med Cloud Search Platform er underlagt og regulert av vilkårene for bruk samt andre avtaler mellom kunden og den aktuelle leverandøren av datakilden fra tredjepart («vilkår for datakilder fra tredjeparter»). Kunden har eneansvaret for å overholde disse vilkårene for datakilder fra tredjeparter, blant annet ved å sikre de nødvendige rettighetene for å tillate Google å få tilgang til eller bruke slike datakilder fra tredjeparter for å levere Cloud Search Platform til kunden.

   2. 4.2 Produktplanen for Cloud Search tilbys til Cloud Search-kunder i bestemte perioder og kun for informasjonsformål. Funksjoner eller oppdateringer i produktplanen for Cloud Search kan ikke garanteres, og Google er ikke forpliktet til å levere slike funksjoner eller oppdateringer som en del av tjenestene. Kunden kan gi tilbakemeldinger eller komme med funksjonsforespørsler til Google, og Google kan etter eget skjønn vurdere å legge disse til i fremtidige versjoner av produktplanen for Cloud Search. Google er ikke forpliktet til å implementere noen tilbakemeldinger eller funksjonsforespørsler, enten de legges til i produktplanen for Cloud Search eller ikke.

   3. 4.3 Andre definisjoner.

    1. «Produktplan for Cloud Search» er et dokument som inneholder planlagte produktfunksjoner for og oppdateringer av Cloud Search.

    2. «Element» eller «dokument» er ethvert digitalt innholdselement som Cloud Search kan indeksere, inkludert DOCS-, XLS-, PPT- og PDF-filer, rader i databaser, unike nettadresser eller en hvilken som helst av de støttede filtypene, hvis dette er relevant.

    3. «Søk» er en forespørsel kunden sender til Google via Cloud Search for å få informasjon eller et sett med resultater.

    4. «Søkeapp» er en konfigurasjon av Cloud Search som opprettes og administreres av kunden eller en aktør kunden har autorisert, for å muliggjøre et bestemt bruksmønster, for eksempel søk i alle dokumentene på en intranettportal eller i kundens brukerstøtteverktøy.

  5. 5. Cloud Identity-tjenester. Følgende vilkår gjelder kun for Cloud Identity-tjenester:

   1. 5.1 Styrende avtale. Hvis både denne avtalen og en separat Google Cloud Platform-avtale gjelder for kundens bruk av Cloud Identity-tjenester via kontoen, (a) skal denne avtalen regulere de Cloud Identity-tjenestene så lenge den forblir i kraft; (b) hvis kundens Google Cloud Platform-avtale fortsatt er i kraft når denne avtalen utløper eller avsluttes, skal den Google Cloud Platform-avtalen regulere kundens fortsatte bruk av de Cloud Identity-tjenestene via kontoen; og (c) hvis kundens Google Cloud Platform-avtale ikke lenger er i kraft når denne avtalen utløper eller sies opp, skal vilkårene på https://cloud.google.com/terms/identity regulere kundens fortsatte bruk av Cloud Identity-tjenestene via kontoen. Denne delen fortsetter å være gyldig selv om avtalen utløper eller sies opp.

   2. 5.2 Andre definisjoner.

    1. «Google Cloud Platform» betyr de til enhver tid gjeldende tjenestene som er beskrevet på https://cloud.google.com/terms/services.

  6. 6. Vilkår for produkter før offentlig lansering. Google kan gi kunden tilgang til Google Workspace-funksjoner, -tjenester eller -programvare som er i kategoriene «tidlig tilgang», «alfa», «beta», «forhåndsversjon», «på forsøksstadiet» eller en lignende klassifisering i tjenestesammendraget, relatert dokumentasjon eller materiell eller en testsøknad (som beskrevet nedenfor) før de blir offentlig tilgjengelige (samlet kalt «produkter før offentlig lansering»). Selv om slike produkter ikke er tjenester, er de underlagt vilkårene i avtalen som gjelder for tjenestene, i henhold til endringene i del 6 (denne delen).

   1. 6.1 Tilgang til og bruk av produkter før offentlig lansering.

    1. (a) Testsøknader. Kunden kan søke om å bli testbruker for ett eller flere produkter før offentlig lansering ved å sende inn søknaden(e) som er tilgjengelig(e) via administrasjonskonsollen eller på andre måter fra Google («testsøknad(er)»). Hvis Google godtar kunden som testbruker for et produkt før offentlig lansering (basert på Googles til enhver tid gjeldende krav til testbrukere), gjør Google det aktuelle produktet før offentlig lansering tilgjengelig for bruk for kunden under forutsetning av vilkårene i del 6 (denne delen). Tilleggsvilkår («spesifikke testvilkår») kan gjelde for det aktuelle produktet før offentlig lansering, og hvis det er aktuelt, blir disse oppgitt skriftlig av Google via testsøknaden eller annet før kunden tar produktet i bruk. Testsøknaden og eventuelle spesifikke testvilkår er innlemmet i del 6 (denne delen).

    2. (b) Bruk av kundens testdata. Under forutsetning av vilkårene i del 6(d) («Bruksbegrensning for kunder tilknyttet offentlige organer») og del 6(e) («Bruksbegrensning for beskyttet helseinformasjon») nedenfor kan Google, og skal kunden (inkludert ved å samle inn eller sende ut eventuelle påkrevde samtykker eller varsler) sikre at Google kan bruke alle kundedata (inkludert kunders personopplysninger) som sendes inn, lagres, sendes eller mottas via produkter før offentlig lansering av kunden eller kundens brukere («kundens testdata») for å levere, teste, analysere, utvikle og optimalisere produkter før offentlig lansering samt eventuelle Google-produkter og -tjenester som brukes sammen med dem, uten begrensninger eller forpliktelser overfor kunden eller eventuelle brukere eller tredjeparter, bortsett fra slik det er angitt i bestemmelsene om taushetsplikt for avtalen samt nedenfor.

    3. Hvis kunden har godtatt, eller partene på andre måter har sagt seg enige i, Googles til enhver tid gjeldende vilkår som beskriver forpliktelsene om databeskyttelse, personvern og databehandling med hensyn til kundedata, som beskrevet på https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendumtillegget om databehandling for Cloud» eller «CDPA» ), skal tillegget om databehandling for Cloud gjelde for produkter før offentlig lansering, på samme måte som for «tjenester» i forbindelse med tillegget om databehandling for Cloud. I tillegg skal del 6 (denne delen) innlemmes i «avtalen» som nevnes i del 5.2.1 («Compliance with Customer's Instructions» – overholdelse av kundens instrukser) i tillegget om databehandling for Cloud, under forutsetning av disse endringene:

     1. (i) Produkter før offentlig lansering inngår ikke i tjenestene som oppgis under «Audited Services» (reviderte tjenester) i tillegget om databehandling for Cloud.
     2. (ii) Kunden erkjenner at i forbindelse med del 6.1 («Deletion by Customer» – sletting utført av kunde) i tillegget om databehandling for Cloud, og i den grad gjeldende lov og rett tillater det, kan det hende at funksjonaliteten i produkter før offentlig lansering ikke gir mulighet til sletting av kundens testdata i den perioden kunden har tillatelse til å bruke produktene («perioden med tilgang før offentlig lansering»), men at kundens testdata blir slettet når perioden utløper, i overensstemmelse med del 6.2 («Return or Deletion When Term Ends» – retur eller sletting når perioden utløper) i tillegget om databehandling for Cloud.
     3. (iii) Hvis ikke noe annet er oppgitt i spesifikke testvilkår, (A) blir informasjon om underleverandører av databehandling (som definert i tillegget om databehandling for Cloud) som engasjeres i forbindelse med produkter før offentlig lansering, inkludert funksjoner og hvor de befinner seg, gjort tilgjengelig skriftlig av Google på forespørsel fra kunden, og (B) skal Google informere kunden om eventuelle nye tredjeparts underleverandører som engasjeres av Google i løpet av perioden med tilgang før offentlig lansering, relatert til produktene (inkludert navnet på underleverandøren, dennes aktiviteter og hvor denne befinner seg) ved å sende en e-post til e-postadressen for varsling før underleverandøren begynner å behandle kunders testdata. Kundens eneste kompensasjon hvis kunden har innvendinger mot underleverandøren, er å slutte å bruke det gjeldende ikke-lanserte produktet.
    4. (c) Intet innsyn i dataplassering eller tilgang. Kundetestdata som behandles i del 6 (denne delen), blir ikke underlagt noen krav om innsyn i dataplassering eller tilgang (som beskrevet på https://cloud.google.com/access-transparency/ og https://workspace.google.com/terms/service-terms).

    5. (d) Bruksbegrensning for kunder tilknyttet offentlige organer. Hvis ikke det er godkjent skriftlig av Google, kan følgende kunder kun bruke testdata eller eksperimentelle data med produkter før offentlig lansering, og de har ikke tillatelse til å bruke data i produksjonsmiljøer i forbindelse med produkter før offentlig lansering: kunder tilknyttet offentlige organer i USA eller andre steder, inkludert føderale, nasjonale, delstatlige, provinsielle eller lokale myndigheter eller regulerende etater, og ikke inkludert kunder som er tilknyttet utdanningsinstitusjoner.

    6. (e) Bruksbegrensning for beskyttet helseinformasjon. Kunden kan ikke bruke produkter før offentlig lansering til å behandle beskyttet helseinformasjon som definert i HIPAA.

    7. (f) Tilbakemelding. Kunden kan gi Google tilbakemeldinger og forslag om produkter før offentlig lansering, og Google og deres samarbeidspartnere kan bruke alle innkomne tilbakemeldinger eller forslag uten begrensninger og uten forpliktelser overfor kunden.

   2. 6.2 Endring, suspensjon eller avvikling. Produkter før offentlig lansering (inkludert funksjoner i slike) kan endres, suspenderes eller avvikles når som helst uten forhåndsvarsel til kunden. Google kan også velge å ikke sende produkter før offentlig lansering (inkludert funksjoner i slike) videre til offentlig lansering.

   3. 6.3 Utelatelser og ansvarsbegrensninger. PRODUKTER FØR OFFENTLIG LANSERING LEVERES «SOM DE ER» UTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER AV NOE SLAG, OG DE DEKKES IKKE AV NOEN TJENESTEAVTALE ELLER GOOGLE-SKADESLØSHOLDELSE, INKLUDERT NÅR DET GJELDER PÅSTANDER RELATERT TIL BRUDD PÅ IMMATERIELLE RETTIGHETER. Med mindre noe annet er oppgitt i spesifikke testvilkår for et gitt produkt før offentlig lansering, (i) dekkes ikke produkter før offentlig lansering av teknisk brukerstøtte, og (ii) skal Google ikke holdes ansvarlig for noe beløp som overstiger det som er lavest av (A) begrensningen på ansvarsbeløpet som oppgis i avtalen, eller (B) USD 25 000. Ingenting i den foregående setningen påvirker unntak fra ansvarsbegrensning i avtalen når det gjelder følgende: (1) dødsfall eller personskade som følge av forsømmelighet, (2) svindel eller falsk informasjon, (3) krenkelse av den andre partens åndsrettighet eller (4) saker der erstatningsansvaret ikke kan fraskrives eller begrenses under gjeldende lov og rett.

   4. 6.4 Oppsigelse. Google kan når som helst si opp kundens bruk av et produkt før offentlig lansering ved skriftlig varsel til kunden, inkludert for å la andre kunder bruke produktet før offentlig lansering.

  7. 7. Bekreftelse med domene-e-postadresse. De følgende tilleggsvilkårene gjelder bare hvis en domene-e-postadresse (og ikke et domenenavn) bekreftes for å bruke tjenestene:

   1. 7.1 Invitasjon av brukere. Kunden kan invitere andre brukere med en domene-e-postadresse til å bruke tjenestene. Hvis disse brukerne godtar kundens invitasjon til å bruke tjenestene, regnes de som kundens brukere i henhold til avtalen.

   2. 7.2 Bekreftelse av domenenavn.

    1. (a) En hvilken som helst person eller enhet kan når som helst bekrefte domenenavnet som samsvarer med domene-e-postadressen («den bekreftende parten»).

    2. (b) Den bekreftende parten tar eierskap til og kontroll over brukerkontoer som samsvarer med domenenavnet, samt alle data som er tilknyttet slike brukerkontoer, umiddelbart etter at domenenavnet er bekreftet.

    3. (c) Kunden og alle brukerne blir varslet når domenenavnet er bekreftet.

    4. (d) Administrering etter bekreftelse av domenenavn. Den bekreftende parten får mulighet til å gjøre følgende med kundens konto og alle slike brukerkontoer: (i) få tilgang til / innsyn i, overvåke, bruke, modifisere, tilbakeholde eller videreformidle kundedata; (ii) kontrollere kontoinnstillinger (herunder endring av kontopassord); (iii) kontrollere tilgang til og bruk av tjenestene; (iv) begrense muligheten for tilgang til informasjon eller innstillinger; (v) begrense muligheten for å oppheve tilknytningen mellom kundekontoen samt alle brukerkontoer (herunder kundedata og data i kundens konto og alle brukerkontoer) og den bekreftende parten; (vi) fjerne eller deaktivere alle tjenester, tilleggsprodukter eller andre tjenester/produkter som måtte være aktivert, brukt, lastet ned eller installert via kundens konto, eller en hvilken som helst brukerkonto som svarer til domenenavnet; (vii) suspendere eller si opp bruken av tjenestene.

   3. 7.3 Sletting av data. Før den bekreftende parten tar eierskap til og kontroll over domenenavnet og alle tilknyttede brukerkontoer (herunder kundens konto), kan kunden eller dennes brukere når som helst slette eller eksportere kundedata og/eller slette brukerkontoen(e) sin(e) på en måte som er forenlig med funksjonaliteten til og administrasjonen av tjenestene, med mindre bruken av tjenestene er suspendert i samsvar med avtalen. Etter at den bekreftende parten har tatt eierskapet til og kontrollen over domenenavnet og alle tilknyttede brukerkontoer (herunder kundens konto), kan kunden eller kundens brukere kanskje ikke slette brukerkontoer eller eksportere noen kundedata. Dette avhenger av hvordan tjenestene administreres.

   4. 7.4 Instruksjoner om databehandling. Hvis det ikke blir gjort noe for å slette eller eksportere kundedata før den bekreftende parten tar eierskapet til og kontrollen over domenenavnet og alle tilknyttede brukerkontoer (herunder kundens konto), og uavhengig av eventuelle motstridende vilkår i tillegget om databehandling for Cloud (dersom dette er aktuelt), erkjenner kunden at disse tjenestespesifikke vilkårene utgjør en del av avtalen, og at de dermed dokumenterer kundens spesifikke instruksjoner til Google om (a) å oppbevare alle kundedata etter oppsigelse av avtalen som beskrevet i del 7.6 («Oppsigelse etter domenebekreftelse»), dersom de ikke er slettet av kunden før denne oppsigelsen, og (b) å gjøre alle slike oppbevarte kundedata tilgjengelige for den bekreftende parten.

   5. 7.5 Samtykke til administrering. Der det er aktuelt, samtykker kunden i (a) at den bekreftende parten får den tilgangen og de rettighetene som er beskrevet i avtalen, og (b) at Google gir den bekreftende parten den tilgangen og de rettighetene som er beskrevet i avtalen.

   6. 7.6 Oppsigelse etter domenebekreftelse. Når den bekreftende parten er en tredjepart, sies denne avtalen automatisk opp når vedkommende tar eierskapet til og kontrollen over domenenavnet og alle tilknyttede brukerkontoer (herunder kundens konto). Vær oppmerksom på at denne delen ikke påvirker eventuelle brukerrettigheter som måtte være gitt av den bekreftende parten i henhold til dennes egne (separate) Google Workspace-avtale.

   7. 7.7 Tjenestebegrensninger. Noen tjenester og funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige før domenenavnet er bekreftet.

  8. 8. Googles telefonitjenester. Følgende vilkår gjelder kun for (i) Google Voice og (ii) bruk av Google Meet til utgående og innkommende anrop («Google Meet-telefoni»), alt etter hva som er aktuelt (og i del 8 – denne delen – omtales Google Voice- og Google Meet-telefoni samlet som «telefonitjenester fra Google»). DISSE VILKÅRENE INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON OM BEGRENSNINGER KNYTTET TIL NØDTJENESTER. LES DEM NØYE:

   1. 8.1 Parter og kontraktstruktur for Googles telefonitjenester.

    1. (a) Leverandør av Googles telefonitjenester. I henhold til vilkårene i del 8.1(d) skal den gjeldende Google-samarbeidspartneren som er oppført i den gjeldende listen over tjeneste- og telefonileverandører (i hvert tilfelle omtales en slik samarbeidspartner som «leverandøren av Googles telefonitjenester» eller «LGTT»), levere de aktuelle Google-telefonitjenestene til kunden, som beskrevet i del 8.1(b) («Avtalestrukturen for Googles telefonitjenester»).

    2. (b) Avtalestrukturen for Googles telefonitjenester. Under forutsetning av del 8.1(d) er Google Workspace-enheten en behørig autorisert agent for LGTT kun når det gjelder Googles telefonitjenester, og enheten inngår avtaler på vegne av LGTT. Følgelig gjelder dette:

     1. (i) Hvis kunden velger å bestille noen av Googles telefonitjenester i tillegg til de øvrige tjenestene som kunden har bestilt i henhold til avtalen, utgjør del 8.1 (denne delen) sammen med de øvrige vilkårene i avtalen (inkludert tillegget om databehandling for Cloud og alle ansvarsbegrensningene) en separat avtale («Avtalen om Googles telefonitjenester») som inngås mellom den relevante LGTT (via Google Workspace-enheten som dens behørig autoriserte agent) og kunden, bare med hensyn til slike Google-telefonitjenester i henhold til resten av vilkårene i del 8.1 (denne delen).
     2. (ii) Avtalen om Googles telefonitjenester trer i kraft på iverksettelsesdatoen for kundens første bestilling av Googles telefonitjenester og fortsetter, med forbehold om tidligere oppsigelse i henhold til vilkårene, til ett av følgende forhold oppstår: (A) Avtalen om Googles telefonitjenester sies opp i henhold til vilkårene, eller (B) avtalen sies opp eller utløper. Avtalen om Googles telefonitjenester erstatter bare avtalen med hensyn til Googles telefonitjenester.
     3. (iii) Når det gjelder avtalen om Googles telefonitjenester, erstattes alle henvisninger (med unntak av henvisninger i tjenestesammendraget og del 8 – denne delen – av disse tjenestespesifikke vilkårene) til «avtalen» med «avtalen om Googles telefonitjenester», henvisninger til enheten «Google» erstattes med «LGTT», og henvisninger til «tjenester» eller «kjernetjenester» erstattes med «Googles telefonitjenester».
     4. (iv) Kunden kan rette krav om rettigheter og fordeler i henhold til avtalen knyttet til Googles telefonitjenester kun mot LGTT (ikke mot Google Workspace-enheten) og må oppfylle forpliktelser i henhold til avtalen om Googles telefonitjenester (inkludert betaling av alle gjeldende gebyrer) kun overfor LGTT – ikke overfor Google Workspace-enheten.
     5. (v) Uansett om det finnes motstridende punkter i avtalen, skal vilkårene i del 8.1 (denne delen) ha forrang hvis de er i strid med noen andre vilkår i avtalen om Googles telefonitjenester (inkludert delen «Motstridende vilkår» i avtalen og delen «Precedence» (forrang) i tillegget om databehandling for Cloud).
     6. (vi) Begge partene kan si opp avtalen om Googles telefonitjenester separat fra avtalen, slik det er beskrevet i delen «Gyldighetsperiode og oppsigelse» i avtalen. Hvis kunden sier opp bruken av Google Voice som beskrevet i del 8.10 (Kundens oppsigelse av Google Voice), sies avtalen om Googles telefonitjenester automatisk opp.
    3. (c) Regionsspesifikke vilkår. De regionsspesifikke vilkårene er innlemmet i avtalen om Googles telefonitjenester og gjelder i den grad en bruker benytter seg av Google Voice i et land som er beskrevet i de regionsspesifikke vilkårene.

    4. (d) Anvendelighet. For kunder med faktureringsadresse i Canada, Frankrike eller Italia (i) gjelder ikke del 8.1(a) («Leverandør av Googles telefonitjenester») eller del 8.1(b) («Avtalestrukturen for Googles telefonitjenester») med hensyn til Google Voice, (ii) leveres Google Voice av Google til kunden, og (iii) viser alle henvisninger til «leverandøren av Googles telefonitjenester» eller «LGTT» i disse tjenestespesifikke vilkårene til Google, med hensyn til Google Voice.

   2. 8.2 Levering av Googles telefonitjenester.

    1. (a) Databruk.
     1. (i) Innsamling og bruk av data. LGTT samler inn og bruker kundedata i henhold til personvernerklæringen for Googles telefonitjenester på https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html.
     2. (ii) Abonnentkatalog. LGTT oppgir ikke Google Voice-numrene til kunden eller kundens brukere til katalogtjenester, hvis ikke kunden ber om det eller det kreves gjennom lov og rett.
    2. (b) Telefonileverandører.
     1. (i) Leverandører som er samarbeidspartnere. LGTT kan bruke samarbeidspartnere til å tilby Googles telefonitjenester, som beskrevet i listen over tjeneste- og telefonileverandører.
     2. (ii) Telefonileverandører som ikke er samarbeidspartnere. LGTT og samarbeidspartnerne deres bruker tredjeparter som underleverandører («telefonileverandører») for å rute innkommende og utgående telefonanrop, alt etter hva som er aktuelt, via PSTN (linjesvitsjet telefonnettverk). Telefonileverandører og dekningsområdene deres er oppført i listen over tjeneste- og telefonileverandører. Ved å bruke Googles telefonitjenester ber kunden LGTT om å benytte – og få samarbeidspartnerne sine til å benytte – telefonileverandører til
      1. (1) å rute utgående og innkommende telefonanrop, alt etter hva som er aktuelt, og
      2. (2) å behandle kundedata som uavhengige behandlingsansvarlige i landene der de holder til:
       1. a) i den minste graden som er nødvendig for slik ruting, og
       2. b) i samsvar med gjeldende lov og rett (herunder europeisk lov og rett om personvern og databeskyttelse samt lover og forskrifter om telekommunikasjon).
    3. Vær oppmerksom på at telefonileverandører ikke er underleverandører av databehandling (som definert i tillegget om databehandling for Cloud).
   3. 8.3 Andre betalingsvilkår.

    1. (a) Fakturaer for Googles telefonitjenester. Gjeldende gebyrer og andre kostnader som påløper på grunn av kundens eller brukernes bruk av Googles telefonitjenester, faktureres separat fra andre Google Workspace-tjenester og er underlagt betalingsvilkårene i avtalen om Googles telefonitjenester.
    2. (b) Ringetakster. I tillegg til gebyrene skal kunden betale LGTT for anrop basert på bruk, der dette er aktuelt. Disse brukskostnadene beregnes ved hjelp av de til enhver tid gjeldende ringetakstene.
    3. (c) Skatter og avgifter. Uansett om det finnes motstridende punkter i avtalen om Googles telefonitjenester, skal kunden betale gjeldende avgifter uavhengig av eventuelle gyldige attester om skatte- eller avgiftsfritak. Fakturerte avgifter kan inkludere avgifter som er tilknyttet en brukers benyttelse av Googles telefonitjenester utenfor landet der brukeren benytter Googles telefonitjenester.
   4. 8.4 Google Voice-krav – LGTT-ansvarsfraskrivelse.

    1. (a) Google Voice-krav. Del 8.4(a) (denne delen) gjelder kun for Google Voice – IKKE for Google Meet-telefoni. Bruken av Google Voice kan kreve en egen bredbånds- eller mobildatatilkobling og en brukerenhet som oppfyller visse tekniske minstekrav. LGTT skal gi kunden tilgang til en beskrivelse av eventuelle minstekrav for enheter. Bruk av Google Voice via roaming eller annen bruk av Google Voice utenfor landet bruken er avtalt for, kan føre til at brukerne pådrar seg høyere kostnader fra mobiloperatørene sine.
    2. (b) LGTT-ansvarsfraskrivelse. LGTT har ikke ansvaret for avbrudd eller svikt i Googles telefonitjenester som skyldes forsinkelser, driftsavbrudd eller forstyrrelser i (i) kundens datatilkobling, (ii) telefonileverandørers nettverk eller (iii) betjeningen av eller funksjonaliteten i brukernes enheter. Bruk av Googles telefonitjenester kan gå på bekostning av brukernes tale- eller datakvoter som de har kjøpt av mobiloperatørene sine.
   5. 8.5 Google Voice-funksjoner. Del 8.5 (denne delen) gjelder kun for Google Voice – IKKE for Google Meet-telefoni.

    1. (a) Nummertilordning og -tilgjengelighet. Der Google Voice tillater tilordning av telefonnumre, gjelder dette:
     1. (i) Nummeraktivering kan kreve at LGTT samler inn informasjon som kreves i henhold til gjeldende forskrifter for telekommunikasjon, for eksempel kundens tjenesteadresse og organisasjonsnummer.
     2. (ii) I enkelte land må tjenesteadressen stemme overens med området som dekkes av nummeret som skal tilordnes.
     3. (iii) Det er ikke sikkert at nummeraktivering skjer umiddelbart når det blir forespurt.
     4. (iv) Inaktive numre kan bli fjernet fra kundens konto.
    2. (b) Nummerportering. Kunden kan portere eksisterende numre fra andre tjenesteleverandører til Google Voice, i den utstrekningen Google Voice tilbyr nummertilordning, og kunden kan be om at de tilordnede telefonnumrene frigjøres til andre tjenesteleverandører, i henhold til del 8.5(b)(i)–(iv) nedenfor.
     1. (i) Innkommende portering. For å overføre numre fra andre tjenesteleverandører må kunden følge prosessen som er beskrevet på support.google.com/a/go/voice-porting. Dette nettstedet kan oppdateres fra tid til annen. Kunden kan bare portere inn numre til en aktiv konto. Det er ikke sikkert at innkommende nummerportering er tilgjengelig alle steder hvor Google Voice tilbys.
     2. (ii) Utgående portering. For å overføre tilordnede numre til en annen tjenesteleverandør må kunden følge denne tjenesteleverandørens porteringsprosess. LGTT behandler porteringsforespørsler når kundens nye tjenesteleverandør varsler om at kunden har sendt inn en porteringsforespørsel. LGTT har ikke ansvaret for eventuelle forsinkelser eller avbrudd i tjenesten som skyldes prosessen for utgående portering, unøyaktige eller feilaktige porteringsforespørsler fra kunden eller kundens nye tjenesteleverandør eller falske porteringsforespørsler som gjøres av tredjeparter.
     3. (iii) Kundens forpliktelser. Kunden har ansvaret for (A) å sikre at informasjonen som oppgis til LGTT i forbindelse med porteringsforespørsler, er riktig, (B) å betale gebyrer som er tilknyttet portering av numre, deriblant gebyrer som er tilknyttet gjenværende numre og abonnementer, og (C) å betale eventuelle skyldige gebyrer til LGTT i forbindelse med numre opptil tidspunktet de aktuelle numrene er portert, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov og rett.
     4. (iv) Oppsigelse av tjenesten. LGTT kan gjøre et hvilket som helst Google Voice-nummer tilgjengelig for andre når den aktuelle brukerlisensen er sagt opp eller utløpt, såfremt kunden ikke porterer nummeret til en annen tjenesteleverandør før lisensen sies opp eller utløper.
    3. (c) Anrops-ID. Google Voice gjør det mulig å vise kundens Google Voice-nummer på enheter det ringes til, der dette er teknisk mulig. Brukere kan stoppe visningen av nummeret permanent eller for hvert enkelt anrop. Av tekniske årsaker er det ikke alltid mulig for LGTT å stoppe visningen av Google Voice-numre, for eksempel ved anrop til nødnumre.
    4. (d) Blokkering av numre. Hvis kunden ber om det, kommer LGTT til å blokkere eller oppheve blokkeringen av bruken av Google Voice for anrop til spesifikke numre, nummerserier eller nummertyper (deriblant verdiøkende tjenester), i den grad det er teknisk mulig.
    5. (e) Opptak av samtaler. Google Voice kan tillate at brukere tar opp enkeltstående telefonsamtaler. Kunden samtykker i at kunden ikke skal – og heller ikke skal tillate brukerne å – ta opp telefonsamtaler uten samtykke hvis gjeldende lover og forskrifter krever slikt samtykke.
  9. 8.6 Begrensninger knyttet til Googles telefonitjenester. Googles telefonitjenester kan ikke

   1. (a) inkludere operatørhjelp med å slå numre og ringe til spesialnumre (det kan påløpe ekstrakostnader for slike anrop)
   2. (b) støtte noteringsoverføringer eller anrop med mottakerbetaling
   3. (c) støtte anrop eller tilkobling til visse typer numre, for eksempel spesialnumre med høy pris
  10. 8.7 Bruksbegrensning for Google Voice. Del 8.7 (denne delen) gjelder kun for Google Voice – IKKE for Google Meet-telefoni. Kunden skal ikke videretilordne numre til enkeltpersoner som er under den juridiske myndighetsalderen som er fastsatt av gjeldende lov og rett i den relevante virkekretsen, og de skal heller ikke gi tilgang til eller på annen måte gjøre det mulig for slike personer å bruke Google Voice. LGTT kan sperre eller permanent deaktivere kontoer som brukes av eller er gjort tilgjengelig for slike personer.

  11. 8.8 Nødtjenester. Ledd 8.8(a) gjelder kun for Google Meet-telefoni – IKKE for Google Voice. Alle andre ledd ((b)–(f)) i del 8.8 gjelder kun for Google Voice – IKKE for Google Meet-telefoni.

   1. (a) Enveisoppringing. Oppringing av nødtjenester er ikke tilgjengelig for funksjoner for enveisoppringing i Google Meet-telefoni. Brukerne kan ikke utføre anrop til eller motta anrop fra nødtjenester. Kunden er ansvarlig for å sikre at brukerne har tilgang til alternative måter å ringe nødtjenester på.
   2. (b) Toveisoppringing. Oppringing av nødtjenester støttes av Google Voice. IP-baserte nødanropstjenester har visse begrensninger sammenlignet med tradisjonelle nødanrop og fungerer annerledes enn tradisjonelle nødanrop. De følgende bestemmelsene beskriver de aktuelle begrensningene og forskjellene. Andre landsspesifikke begrensninger er beskrevet i de regionsspesifikke vilkårene. Kunden erkjenner og godtar herved forskjellene mellom tradisjonelle telefonitjenester og IP-baserte telefonanrop når det gjelder anrop til nødtjenester, som beskrevet her:
    1. (i) Beskrivelse av nødanropstjenesten. Brukere av Google Voice-funksjonen for toveisoppringing kan ringe til og motta anrop fra nødtjenester kostnadsfritt. Hvilke nødtjenester som kontaktes, avhenger av hvor brukeren er. Når en bruker ringer til nødtjenester, oppgir LGTT brukerens telefonnummer og adresse – som kunden har oppgitt til Google (se del 8.8(d) («Kundens forpliktelser») nedenfor) – til operatørene ved nødtjenestene. Det kan hende brukeren må bekrefte hvor vedkommende fysisk befinner seg, samt hvilket nummer nødtjenestene kan ringe tilbake til, siden det ikke er sikkert at operatøren ved nødtjenestene har denne informasjonen.
    2. (ii) Begrensninger for nødanropstjenesten. De følgende begrensningene gjelder for tilgjengeligheten til Google Voice-tjenesten for nødanrop: (A) Tjenesten kan bli utilgjengelig ved avbrudd eller forstyrrelser i internettilkoblingen eller strømtilførselen. (B) Det kan ta lengre tid å koble til nødsentralen enn ved bruk av tradisjonelle nødanrop, brukeren kan få et opptattsignal, eller det kan hende anropet ikke kobles til. (C) Det kan hende at nødanrop kobles til nødsentralen, men at brukerens telefonnummer eller posisjon ikke sendes automatisk, og at operatøren ved nødtjenestene ikke er i stand til å ringe tilbake. (D) Nødanrop som utføres via roaming, kan bli rutet til den lokale nødsentralen som er tilknyttet brukerens registrerte adresse (kunden må anbefale brukerne å bruke den vanlige anropsfunksjonen ved roaming). (E) Brukere som er døve eller hørselshemmede eller har talevansker, bør ringe de lokale nødtjenestene direkte via TTY eller en relétjeneste for telekommunikasjon i stedet for å ringe 711 eller et lokalt, tilsvarende nummer. (F) Hvis en bruker har flere enheter som er tilknyttet kontonummeret sitt, kan det hende (i) at returanrop fra nødsentralen ikke ringer på alle tilknyttede enheter, og (ii) at operatøren ved nødtjenestene ser et annet telefonnummer enn brukerens personlige telefonnummer. (G) Hvis brukeren har deaktivert innkommende anrop, er det kanskje ikke mulig for nødsentralen å ringe tilbake. (H) Hvis et anrop ikke kan utføres via Google Voice, kan det hende brukeren blir bedt om å ringe nødtjenestene via den vanlige ringefunksjonen på enheten sin. (I) Nødanrop er ikke tilgjengelig via denne anropstjenesten (i) ved bruk av Google Voice-tjenesten som bare støtter innkommende anrop, eller (ii) hvis anrop viderekobles via talenettverket til brukerens mobiloperatør ved bruk av den vanlige ringefunksjonen på brukerens enhet. I Canada og noen andre steder må nummeret og posisjonen til den som ringer nødtjenestene, verbalt oppgis av Googles nødanropsoperatør til den aktuelle nødsentralen. Og hvis den som ringer, ikke er i stand til å oppgi posisjonen sin til operatøren, rutes anropet til nødsentralen som dekker innringerens registrerte adresse.
   3. (c) Sending av tekstmeldinger til nødtjenester. Det er ikke sikkert at det er mulig å bruke Google Voice til å sende tekstmeldinger til nødtjenester. Eventuelle funksjoner for å sende tekstmeldinger til nødtjenester som tilbys gjennom Google Voice, støttes kanskje ikke via wifi-nettverk.
   4. (d) Kundens forpliktelser. Når det gjelder del 8.8(b) («Toveisoppringing»), har kunden ansvaret for (i) å sikre at adressen som er registrert i Google Voice for hver bruker, er den fysiske adressen hvor brukeren kommer til å bruke Google Voice (hvis oppdaterte adresser ikke oppgis, kan feil nødsentral kontaktes, noe som kan medføre at utrykningspersonellet kommer senere frem til brukerne), (ii) å informere brukerne om at de fysiske adressene deres blir delt med telefonileverandører, (iii) å informere brukerne om at de kanskje må oppgi informasjon om den fysiske posisjonen sin og et nummer de kan ringes tilbake på, til nødsentralen når samtalen er i gang, (iv) å sikre at brukerne har tilgang til en alternativ metode for å ringe nødtjenester, og (v) å informere brukerne om begrensninger i nødanropstjenestene (kunden kan gå til support.google.com/voice/go/emergency-services for å laste ned og skrive ut en varseletikett som kan festes på alle enheter som kan brukes med Google Voice).
   5. (e) Nødvarsler. Nødvarsler kan ikke mottas via Google Voice på enheter der «Bare wifi»-modus er valgt, eller på steder uten mobildekning.
   6. (f) Fraskrivelse av erstatningsansvar knyttet til nødtjenester. Så langt lovgivningen tillater det, skal verken LGTT eller noen av deres samarbeidspartnere ha noe erstatningsansvar under avtalen om Googles telefonitjenester (uansett om det gjelder kontraktsmessige forhold, skadevoldende handlinger (herunder forsømmelighet) eller annet) for noen slags skader (herunder direkte og indirekte skader samt følgeskader) som oppstår ved eller i tilknytning til at Google Voice er brukt eller forsøkt brukt til å kontakte nødtjenester. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, at brukeren ikke var i stand til å kontakte slike tjenester, at nødtjenestene hadde forsinket respons, atferden til nødtjenestenes beredskapssentre eller operatører, eller at det er gitt uriktig informasjon til nødtjenestene fra telefonileverandørene eller andre tredjeparter som LGTT eller deres samarbeidspartnere har engasjert for å levere tilgang til nødtjenester.
  12. 8.9 Suspensjon. I tillegg til suspensjonsrettighetene som er beskrevet i avtalen om Googles telefonitjenester, kan LGTT blokkere innkommende og utgående anrop eller meldinger i Googles telefonitjenester hvis LGTT har rimelig grunn til å mene at kunden eller brukere har brukt Googles telefonitjenester til å delta i de følgende forbudte aktivitetene:

   1. (a) generering eller levering av masseutsendte/automatiserte meldinger eller uønskede kommersielle budskap eller
   2. (b) kunstig økning av anropstrafikk (f.eks. trafikkstimulering eller svindel forbundet med internasjonal inntektsdeling)
  13. 8.10 Kundens oppsigelse av Google Voice. Del 8.10 (denne delen) gjelder kun for Google Voice – IKKE for Google Meet-telefoni. I tillegg til eventuelle andre oppsigelsesrettigheter kan kunden når som helst si opp bruken av Google Voice ved å sende skriftlig varsel til LGTT. Kunden må slutte å bruke Google Voice umiddelbart etter oppsigelsen.

  14. 8.11 Andre definisjoner.

   1. «Ringetakster» er de til enhver tid gjeldende ringeprisene som er beskrevet på (i) https://voice.google.com/rates (Google Voice) og (ii) https://meet.google.com/u/0/tel/rates (Google Meet-telefoni).

   2. «Bruker» inkluderer, (i) når det gjelder Google Voice, potensielle brukere som kan være på det fysiske stedet der en enhet som er koblet til Google Voice, befinner seg og er gjort tilgjengelig for bruk, og (ii) når det gjelder Google Meet, potensielle brukere som kan bruke Google Meet-telefonitjenestene til å ringe til eller fra Google Meet-møter.

   3. «Gebyrer» inkluderer, når det gjelder Google Voice, gebyrene som er beskrevet på https://workspace.google.com/products/voice.

   4. «Google Workspace-enhet» er Google-enheten som kunden inngår en kontrakt om andre Google Workspace-tjenester med, som definert i avtalen.

   5. «Nødsentral» er nødsentralen som er relevant for brukerens registrerte sted.

   6. «Regionsspesifikke vilkår» er vilkårene som er beskrevet på https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html.

   7. «Telefonileverandør» har den betydningen som er oppgitt i del 8.2(b) («Telefonileverandører») av disse tjenestespesifikke vilkårene.

   8. «Liste over tjeneste- og telefonileverandører» er den gjeldende listen over tjeneste- og telefonileverandører på (i) https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html (Google Voice) og (ii) https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html (Google Meet-telefoni).

   * Hvis et fysisk dokument henviser til «Google Voice-tjenesteleverandør» eller «GVTL», skal de referansene anses for å være «leverandør av Googles telefonitjenester» eller «LGTT», slik de brukes i disse tjenestespesifikke vilkårene og i avtalen om Googles telefonitjenester.

 1. 9. Google SIP Link. Google SIP Link er tilgjengelig i landene der Google Voice er tilgjengelig (som beskrevet på https://support.google.com/a/answer/9206529 eller en nettadresse som erstatter denne) og i landene som står oppført på https://support.google.com/a?p=sipcountries (eller en nettadresse som erstatter denne). Kunden kan bruke Google SIP Link til å ringe med Google Voice med hjelp fra kundens systemintegrator, leverandør eller annen partner som tilbyr telefontjenester til kunden uavhengig av Google Voice («SIP-leverandør»), selv om kunden ikke har kjøpt Google Voice. Følgende vilkår gjelder for kundens bruk av Google SIP Link:

  1. (a) Portering av telefonnumre til kundens SIP-leverandør må iverksettes av SIP-leverandøren.
  2. (b) Kunden bekrefter og godtar at Google kan ringe til kunden for å validere kundens kanalkonfigurasjon eller bekrefte eierskap til numre. Kunden samtykker i å motta slike anrop, inkludert fra et automatisk system.
  3. (c) Kunden er ansvarlig for å sikre at anrop til nødtjenester som foretas av en Google SIP Link-bruker, blir rutet via SIP-leverandøren. I tillegg må kunden utføre eventuelle oppdateringer av sted eller adresse med hensyn til nødtjenester, via SIP-leverandøren.
  4. (d) Vær oppmerksom på at SIP-leverandører ikke er underleverandører av databehandling (som definert i tillegget om databehandling for Cloud).
 1. 10. Google Disk. Følgende vilkår gjelder kun for Disk:

  1. 10.1 Bruk av Google Disk til distribuering av innhold. Google Disk er ikke ment å brukes som et nettverk for distribusjon av innhold, og Google kan begrense bruk av og tilgang til Google Disk hvis Google – etter sitt eget rimelige skjønn – vurderer det slik at Google Disk brukes i strid med retningslinjene for akseptabel bruk eller til distribuering av innhold – inkludert videoer – som innebærer rettighetsbrudd, lovbrudd eller massedistribuering. Eventuelle videoer i Google Disk som deles offentlig utenfor kundens domene, må overholde YouTube-retningslinjene for brukere (tilgjengelig på https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ eller en nettadresse som erstatter denne).

 1. 11. AppSheet. Følgende vilkår gjelder kun for AppSheet:

  1. 11.1 Avtalens virkeområde. Avtalen, inkludert disse tjenestespesifikke vilkårene, gjelder kun for kundens bruk av AppSheet i form av brukere som får tilgang til AppSheet via brukerkontoene sine, og den gjelder ikke for eventuelle AppSheet-abonnementer som kjøpes på https://www.appsheet.com.

  2. 11.2 Administrering av AppSheet. Hvis kundens AppSheet-abonnement inkluderer tilleggskontroller for administrering (som beskrevet på https://about.appsheet.com/pricing/), blir flere kontroller for håndtering og administrering av AppSheet tilgjengelige for utpekte AppSheet-administratorer.

  3. 11.3 Betalingsvilkår. Definisjonen av «priser» er endret slik at de betyr de til enhver tid gjeldende prisene på https://solutions.appsheet.com/pricing, med mindre annet er avtalt via et tillegg eller bestillingsskjema.

  4. 11.4 Datakilder. Kunders bruk av datakilder i forbindelse med tjenestene er underlagt og reguleres av vilkårene for bruk mellom kunden og den relevante leverandøren av datakilder.

  5. 11.5 AppSheet-programvare. Google kan gjøre AppSheet-programvare (som kan inkludere programvare fra tredjepart) tilgjengelig for kunden. I avtaleperioden gir Google kunden en royaltyfri (med mindre annet er oppgitt av Google), ikke-eksklusiv lisens som ikke kan overføres, til å reprodusere og bruke AppSheet-programvaren for å gjøre en kundeapp tilgjengelig for brukerne, og Google kan innføre ytterligere lisensbegrensninger med varsel til kunden. Kundens eksport, reeksport, overføring eller bruk av AppSheet-programvaren er underlagt denne avtalen (inkludert begrensningene samt forpliktelsene til overholdelse av regler som den pålegger kunden når det gjelder bruk av tjenestene – som alt gjelder for AppSheet-programvaren), og den kan også være underlagt lisensvilkår hos tredjeparter samt krav i henhold til lover om eksportregulering. Mellom partene beholder Google alle immaterielle rettigheter til AppSheet-programvaren. Hver part bekrefter og garanterer at de skal overholde alle lover og forskrifter som gjelder leveringen eller bruken av AppSheet-programvaren, alt etter hva som er aktuelt. MED UNNTAK AV DET SOM ER UTTRYKKELIG ANGITT I AVTALEN, LEVERES APPSHEET-PROGRAMVAREN «SOM DEN ER» UTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BEKREFTELSER AV NOE SLAG.

  6. 11.6 Kostnadsfrie versjoner.

   1. (a) Begrensninger. Kostnadsfrie versjoner av AppSheet er underlagt begrensninger og kvalifiserer ikke for teknisk brukerstøtte, og enkelte funksjoner i AppSheet er kanskje ikke tilgjengelige i de kostnadsfrie versjonene. Googles forpliktelser knyttet til godtgjørelse gjelder ikke ved bruk av kostnadsfrie versjoner av AppSheet.
   2. (b) Oppsigelse ved inaktivitet. Google forbeholder seg retten til å si opp en brukers tilgang til en kostnadsfri versjon av AppSheet med 30 dagers forhåndsvarsel til brukeren hvis (a) brukeren i en periode på 60 dager ikke har brukt AppSheet, eller hvis (b) brukeren ikke har vært aktiv i noen kundeapp.
  7. 11.7 Avvikling av AppSheet. Google skal varsle kunden minst 12 måneder før AppSheet (eller tilknyttet funksjonalitet av vesentlig betydning) avvikles, med mindre Google erstatter slike avviklede tjenester eller funksjonaliteter med en vesentlig lik tjeneste eller funksjonalitet. Ingenting i del 11.7 (Avvikling av AppSheet – denne delen) begrenser Googles adgang til å gjøre endringer som kreves for å overholde gjeldende lov og rett, takle sikkerhetsrisikoer av vesentlig betydning eller unngå betydelige økonomiske eller vesentlige tekniske belastninger.

  8. 11.8 Teknisk brukerstøtte.

   1. (a) Definisjoner. Definisjonen av «retningslinjer for teknisk brukerstøtte for Google Workspace» eller «retningslinjer for teknisk brukerstøtte» er endret slik at de betyr de til enhver tid gjeldende retningslinjene for AppSheet-brukerstøtte på https://www.appsheet.com/Home/TSSG
   2. (b) Kundeapper. Kunden er ansvarlig for den tekniske brukerstøtten for sine egne kundeapper.
  9. 11.9 Databehandling. Tillegget om databehandling for Cloud er endret som følger:

   1. (a) Informasjon om plassering av datasentre Under del 10.6 («Data Center Location Information» – informasjon om plassering av datasentre) i tillegget om databehandling for Cloud gjelder både ledd a. og b. for AppSheet.
   2. (b) Tjeneroperativsystem. Avsnittet «Server Operating Systems» (Tjeneroperativsystem) i del 1(a) av «Appendix 2» (Tillegg 2) i tillegget om databehandling for Cloud er slettet og erstattet med følgende:

    Tjeneroperativsystem. Google-tjenerne bruker en Linux-basert implementering som er tilpasset spesielt for programmiljøet. Google bruker en prosess for kodegjennomgang som øker sikkerheten for koden som brukes til å levere tjenestene og forbedre sikkerhetsproduktene i produksjonsmiljøer.

  10. 11.10 Andre definisjoner.

   1. «AppSheet-programvare» betyr alle verktøy som kan lastes ned, utviklingssett for programvare eller annen slik programvare som leveres av Google i forbindelse med AppSheet, og eventuelle oppdateringer Google kan utføre for slik AppSheet-programvare fra tid til annen.
   2. «Kundeapp» betyr en app eller et program som kunden utvikler eller er vert for via AppSheet.
   3. «Datakilde» betyr Google- eller tredjepartskildene som er beskrevet på https://www.appsheet.com/Home/StartWithData.
 1. 12. Undersøkelser om brukeropplevelser. Hvis kunden registrerer seg for Google Cloud-programmet for undersøkelse av brukeropplevelser knyttet til Google Workspace, er kundens deltakelse underlagt tillegget om Google Cloud-panelet for undersøkelse av brukeropplevelser, som er tilgjengelig på https://cloud.google.com/terms/user-experience-research.

 1. 13. Kryptering på klientsiden. Google er ikke ansvarlig for noen aspekter ved den eksterne administrasjonstjenesten for krypteringsnøkler som kunden har valgt. Kunden har eneansvar for den tjenesten, herunder alle krypteringsnøkler som genereres av en slik nøkkeladministrasjonstjeneste for bruk med kryptering på klientsiden. Uavhengig av eventuelle motstridende vilkår i tillegget om databehandling for Cloud kan ikke Google gjenopprette eventuelle krypteringsnøkler eller kundedata som er kryptert med denne krypteringsnøkkelen, hvis nøkkelen blir mistet, stjålet eller ødelagt. Kryptering på klientsiden blir fullstendig utilgjengelig for alle gjeldende tjenester hvis den eksterne administrasjonstjenesten for nøkler blir avbrutt eller utilgjengelig.

 1. 14. Regionsspesifikke vilkår.

  1. 14.1 Japan. Hvis kundens faktureringsadresse er i Japan, leveres Gmail, Chat og Meet av Google Connect Asia Pacific Pte. Ltd. («GCAP»), selv om fakturaer fortsatt blir sendt av Google Asia Pacific Pte. Ltd. Kun i forbindelse med de forannevnte tjenestene er Google Asia Pacific Pte. Ltd. en behørig autorisert agent for GCAP og inngår avtaler på vegne av GCAP.

  2. 14.2 Frankrike. Kunden skal overholde Frankrikes generelle sikkerhetsretningslinjer for helseinformasjonssystemer (PGSSI-S) i den grad det er relevant.

Tidligere versjoner

3. mai 2023

11. januar 2023

31. oktober 2022

11. oktober 2022

22. september 2022

19. september 2022

7. juli 2022

31. mars 2022

15. mars 2022

1. februar 2022

30. september 2021

3. juni 2021

14. april 2021

21. desember 2020

6. oktober 2020