Umowa Google Workspace (online)

 • Na stronie Warunki korzystania z usług dodatkowych znajdują się informacje o usługach udostępnionych z nową infrastrukturą kont.

 • Niniejsza Umowa Google Workspace (online), określana dalej jako „Umowa”, zostaje zawarta między podmiotem, który wyraża zgodę na niniejsze warunki („Klient”), a firmą Google. „Google” oznacza (i) firmę Google Voice Canada Corporation z siedzibą pod adresem 44 Chipman Hill, Suite 1000, Saint John, New Brunswick E2L 2A9, Kanada (tylko w przypadku usług Google Voice, gdy adres rozliczeniowy Klienta znajduje się w Kanadzie) i (ii) firmę Google LLC z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA (w przypadku wszystkich innych usług Google Workspace). Niniejsza Umowa wchodzi w życie z datą kliknięcia przez Klienta przycisku „Akceptuję” znajdującego się poniżej lub (w stosownych przypadkach) z datą kontrasygnowania Umowy („Data wejścia w życie”). Osoba akceptująca tę Umowę w imieniu pracodawcy lub innego podmiotu niniejszym oświadcza i zapewnia, że (i) dysponuje pełnomocnictwem do zobowiązania pracodawcy lub stosownego podmiotu niniejszymi postanowieniami, (ii) przeczytała i zrozumiała niniejszą Umowę oraz (iii) w imieniu strony, którą reprezentuje, wyraża zgodę na postanowienia tej Umowy. W przypadku braku pełnomocnictwa do zobowiązania pracodawcy lub stosownego podmiotu nie należy klikać przycisku „Akceptuję” znajdującego się poniżej ani (w stosownych przypadkach) podpisywać niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa reguluje dostęp Klienta do Usług i korzystanie z nich zgodnie z treścią właściwego Formularza zamówienia.

  • 1. Usługi. Google udostępni Usługi zamówione w odpowiednim Formularzu zamówienia zgodnie z właściwą gwarancją jakości usług (SLA). Klient uzyska możliwość korzystania z Usług zamówionych w odpowiednim Formularzu zamówienia zgodnie z niniejszą Umową.

   • 1.1 Obiekty i przekazywanie danych. Wszystkie obiekty służące do przechowywania i przetwarzania Danych Klienta spełniają uzasadnione standardy bezpieczeństwa gwarantujące co najmniej taką samą ochronę jak standardy bezpieczeństwa stosowane w obiektach, w których Google przechowuje i przetwarza własne informacje tego typu. W ramach świadczenia Usług firma Google może przenosić, przechowywać i przetwarzać Dane Klienta w Stanach Zjednoczonych lub w dowolnym innym kraju, w którym firma Google lub jej przedstawicielstwa mają siedziby. Korzystając z Usług, Klient wyraża zgodę na takie przenoszenie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych.

   • 1.2 Brak reklam. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszej Umowy firma Google nie będzie przetwarzać Danych Klienta na potrzeby Reklam ani wyświetlać Reklam w Usługach.

   • 1.3 Nowe funkcje lub usługi. Google może udostępniać w Usługach nowe aplikacje lub funkcje, w przypadku których może być konieczne wyrażenie przez Klienta zgody na dodatkowe warunki.

   • 1.4 Potwierdzanie informacji na potrzeby korzystania z Usług. Aby móc korzystać z Usług, Klient musi potwierdzić Adres e-mail domeny lub Nazwę domeny. Jeśli Klient nie ma odpowiednich uprawnień do korzystania z Adresu e-mail domeny lub nie jest właścicielem ani nie kontroluje Nazwy domeny, firma Google nie będzie w żaden sposób zobowiązana do świadczenia Usług Klientowi i może usunąć jego Konto bez powiadomienia.

   • 1.5 Szczegółowe warunki korzystania z usługi. Szczegółowe warunki korzystania z usługi na mocy niniejszego odwołania stanowią część Umowy.

  • 2. Zmiany.

   • 2.1 Zmiany w Usługach.

    • (a) Zasady wycofywania. Google powiadomi Klienta co najmniej 12 miesięcy przed Istotnym wycofaniem, chyba że racjonalnie stwierdzi, iż (i) nie może tego zrobić ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub zobowiązania umowne (także w przypadku zmiany w odpowiednim prawie bądź w odpowiedniej umowie) albo (ii) dalsze świadczenie Usługi podlegającej Istotnemu wycofaniu mogłoby się wiązać z (A) zagrożeniem bezpieczeństwa lub (B) znacznym obciążeniem finansowym bądź technicznym.

    • (b) Inne zmiany. Zgodnie z artykułem 2.1.(a) (Zasady wycofywania) Google może wprowadzać zmiany w Usługach, które mogą obejmować dodawanie, aktualizowanie albo wycofywanie dowolnych Usług lub części funkcji Usług. Google powiadomi Klienta o wszelkich istotnych zmianach w Usługach podstawowych.

   • 2.2 Zmiany Warunków dostępnych pod adresem URL.

    • (a) Zmiany w Warunkach dostępnych pod adresem URL. Google może zmienić Warunki dostępne pod adresem URL zgodnie z artykułem 2.2.(d) (Zastrzeżenia wobec zmian).

    • (b) Powiadomienie o istotnych zmianach. Google powiadomi Klienta o wszelkich istotnych zmianach w Warunkach dostępnych pod adresem URL.

    • (c) Moment wejścia zmian w życie. Istotne zmiany w Warunkach dostępnych pod adresem URL zaczynają obowiązywać po 30 dniach od powiadomienia z następującymi wyjątkami: (i) istotne niekorzystne zmiany w gwarancji jakości usług (SLA) zaczynają obowiązywać po upływie 90 dni od powiadomienia; (ii) zmiany dotyczące nowych Usług lub funkcji obowiązują natychmiast.

    • (d) Zastrzeżenia wobec zmian. O ile wprowadzona przez Google zmiana w Warunkach dostępnych pod adresem URL nie jest wymagana na mocy orzeczenia sądowego lub administracyjnego wydanego przez właściwy organ lub zgodnego z obowiązującym prawem ani nie dotyczy nowych Usług lub Funkcji, obowiązują następujące zasady:

     • (i) Jeśli zmiana w Warunkach dostępnych pod adresem URL będzie w istotny sposób niekorzystna z punktu widzenia Klienta, Klient może zgłosić wobec niej sprzeciw, powiadamiając Google w ciągu 30 dni od przekazania powiadomienia przez Google.

     • (ii) Jeśli Klient powiadomi Google zgodnie z tymi wymaganiami o swoim sprzeciwie, będzie podlegać Warunkom dostępnym pod adresem URL obowiązującym bezpośrednio przed wprowadzeniem zmiany (A) do końca aktualnego Okresu zamówienia lub (B) przez 12 miesięcy od powiadomienia (obowiązuje wcześniejszy termin zakończenia).

  • 3. Zobowiązania Klienta.

   • 3.1 Zgodność z Umową. Klient ma obowiązek: (a) zadbać o to, aby korzystanie z Usług (również przez jego Użytkowników), w tym używanie wszelkich Danych Klienta i ich obsługa, odbywało się zgodnie z niniejszą Umową oraz z wszelkimi stosownymi zasadami i warunkami, w tym z postanowieniami umów o pracę lub zasadami pracodawcy dotyczącymi zabezpieczeń, poufności i korzystania z technologii; (b) dołożyć wszelkich uzasadnionych starań w celu zapobiegania lub przeciwdziałania nieuprawnionemu dostępowi do Usług lub korzystaniu z nich; (c) natychmiast powiadomić Google o wszelkich znanych Klientowi przypadkach nieuprawnionego dostępu do Usług lub korzystania z nich.

   • 3.2 Usługi dodatkowe. Google udostępnia Klientowi i jego Użytkownikom opcjonalne Usługi dodatkowe. Podlegają one Warunkom korzystania z usług dodatkowych.

   • 3.3 Administrowanie usługami.

    • (a) Konsola administracyjna. Google zapewni Klientowi dostęp do Konsoli administracyjnej, aby umożliwić Administratorowi zarządzanie korzystaniem z Usług (i korzystaniem z Usług przez Użytkowników w stosownych przypadkach). W Konsoli administracyjnej Klient może wskazać Administratora lub Administratorów, którzy będą mieli dostęp do Kont administratorów. Klient odpowiada za (a) zachowanie poufności i bezpieczeństwa Kont Użytkowników i powiązanych haseł oraz (b) wszelkie użycie Kont Użytkowników. Klient zgadza się, że obowiązki Google nie obejmują wewnętrznego zarządzania ani administrowania Usługami na rzecz Klienta i Użytkowników.

    • (b) Dostęp administracyjny do Kont Użytkowników. Administrator będzie mieć możliwość uzyskiwania dostępu do dowolnych Danych Klienta powiązanych z Kontami Użytkowników oraz ich monitorowania, używania, modyfikowania, utajniania i ujawniania, a także kontrolowania dostępu Użytkowników do Usług. Administrator może mieć również możliwość (i) kontrolowania ustawień Kont Użytkowników (w tym zmieniania ich haseł) oraz (ii) usuwania lub wyłączania wszelkich Usług, Usług dodatkowych lub innych usług włączonych bądź zainstalowanych przy użyciu Konta Użytkownika. Korzystanie z Usług dodatkowych lub innych usług za pomocą Kont Użytkowników odbywa się na własne ryzyko Klienta.

    • (c) Sprzedawca jako Administrator. Jeśli Klient zamawia Usługi u Sprzedawcy, ten Sprzedawca może (według uznania Klienta) mieć dostęp do konta Klienta oraz kont jego Użytkowników. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za (i) wszelki dostęp Sprzedawcy do konta Klienta lub kont jego Użytkowników oraz (ii) określenie w Umowie ze Sprzedawcą wszelkich praw i obowiązków między Sprzedawcą a Klientem w odniesieniu do Usług.

    • (d) Zgody. Klient uzyska i zachowa wszelkie wymagane zgody na (i) korzystanie z Usług przez Klienta i (w razie potrzeby) przez jego Użytkowników oraz (ii) uzyskiwanie dostępu do Danych Klienta, a także ich przechowywanie i przetwarzanie w ramach niniejszej Umowy.

   • 3.4 Ograniczenia w korzystaniu. Klient nie będzie ani nie pozwoli Użytkownikom czy podlegającym mu osobom trzecim (a) kopiować, modyfikować, odtwarzać, dekompilować, tłumaczyć, dezasemblować kodu źródłowego Usług, tworzyć na jego podstawie utworów zależnych ani w żaden inny sposób go wyodrębniać (z wyjątkiem w zakresie, w jakim takie ograniczenie jest wprost zakazane przez obowiązujące prawo), (b) udzielać podlicencji, przenosić własności ani udostępniać żadnych z Usług, (c) sprzedawać, odsprzedawać ani w inny sposób udostępniać Usług innym osobom w ramach oferty handlowej bez istotnej wartości niezależnej od Usług ani (d) uzyskiwać dostępu do Usług bądź korzystać z nich (i) do realizacji Działań wysokiego ryzyka, (ii) w sposób pozwalający na uniknięcie płacenia Opłat, (iii) do obsługi materiałów lub realizacji działań podlegających przepisom dotyczącym międzynarodowego handlu bronią (ITAR, International Traffic in Arms Regulations) regulowanym przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, (iv) w sposób naruszający lub umożliwiający naruszenie Przepisów kontroli eksportu, (v) do przesyłania, przechowywania lub przetwarzania informacji zdrowotnych podlegających przepisom amerykańskiej ustawy HIPAA, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych przez zrealizowaną umowę BAA dot. HIPAA. O ile w Szczegółowych warunkach korzystania z usługi nie określono inaczej, Klient nie będzie korzystał ani umożliwiał Użytkownikom korzystania z Usług w celu nawiązywania ani odbierania połączeń alarmowych.

   • 3.5 Monitorowanie nadużyć. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za monitorowanie e-maili wysyłanych na aliasy „abuse” i „postmaster” Nazw domen potwierdzonych na potrzeby korzystania z Usług, odpowiadanie na takie wiadomości i przetwarzanie ich w dowolny inny sposób. Jednocześnie Google może monitorować e-maile wysyłane na te aliasy Nazw domen w celu wykrywania nadużyć Usług.

   • 3.6 Zamawianie dodatkowych Kont Użytkowników w Okresie zamówienia. Klient może kupić dodatkowe Konta Użytkowników w Okresie zamówienia (a) przez wysłanie dodatkowego Formularza zamówienia do (stosownie do sytuacji) Google lub Sprzedawcy albo (b) w Konsoli administracyjnej. Takie dodatkowe Konta Użytkowników będą ważne przez proporcjonalny okres kończący się w ostatnim dniu stosownego Okresu zamówienia.

  • 4. Płatności.

   • 4.1 Zamówienia realizowane za pośrednictwem Sprzedawcy. Jeśli Klient zamówi Usługi za pośrednictwem Sprzedawcy, (a) Opłaty za Usługi będą ustalane między Klientem a Sprzedawcą, a wszelkie płatności będą przekazywane bezpośrednio Sprzedawcy zgodnie z Umową ze Sprzedawcą, (b) pozostałe postanowienia niniejszego artykułu 4. (Płatności) nie będą mieć zastosowania do Usług, (c) Klient otrzyma ewentualne należne środki z tytułu rekompensaty za niedostępność usługi od Sprzedawcy, (d) Klient może zwrócić się o dodatkowe Konta Użytkowników w Okresie zamówienia, kontaktując się ze Sprzedawcą, oraz (e) Google może udostępnić Informacje poufne Klienta Sprzedawcy jako Wyznaczonej osobie zgodnie z artykułem 7.1. (Zobowiązanie do zachowania poufności) niniejszej Umowy.

   • 4.2 Korzystanie i fakturowanie. Klient jest zobowiązany do regulowania wszystkich Opłat za Usługi. Google wystawi Klientowi faktury do wszystkich Opłat za Usługi. Do określenia sposobu korzystania z Usług przez Klienta zostaną wykorzystane narzędzia pomiarowe Google. Klient może wybrać jedną z opisanych poniżej opcji rozliczeń lub jedną z innych opcji oferowanych przez Google podczas składania zamówienia na Usługi. Google może zmienić oferowane przez siebie opcje rozliczeń między innymi przez ograniczenie lub wyłączenie dowolnej z nich w ciągu 30 dni od pisemnego powiadomienia (na przykład pocztą e-mail) Klienta o tym fakcie. Poszczególne opcje rozliczeń mogą być niedostępne dla niektórych użytkowników. Klient może płacić za Usługi, korzystając z opcji płatności opisanych poniżej w artykule 4.3. (Płatności).

    • (a) Abonament miesięczny. Po wybraniu tej opcji Klient nie zobowiązuje się do zakupu Usług przez określony czas, ale będzie płacić za nie co miesiąc. Firma Google będzie rozliczać się z Klientem (i) poprzez Opłaty określane na podstawie codziennego użytkowania Usług przez Klienta w poprzednim miesiącu oraz (ii) co miesiąc za wcześniejsze użytkowanie Usług. W momencie zamówienia Usług przez Klienta firma Google poda Klientowi miesięczną cenę za Usługi i będzie używać tej ceny do proporcjonalnego obliczania wysokości Opłat za codzienne ich użytkowanie przez Klienta w danym miesiącu. Na potrzeby obliczania wysokości Opłat każdy częściowy dzień użytkowania Usług zostanie zaokrąglony w górę do pełnego dnia użytkowania Usług.

    • (b) Abonament roczny. Jeśli Klient wybierze tę opcję, będzie zobowiązany do zakupu Usług od firmy Google na okres roku. Firma Google będzie rozliczać Klienta zgodnie z warunkami wybranymi przez Klienta w Formularzu zamówienia.

   • 4.3 Płatności. Wszystkie należne płatności są realizowane w dolarach amerykańskich, chyba że na Formularzu zamówienia lub fakturze wskazano inaczej.

    • (a) Karta kredytowa lub karta debetowa. Opłaty za zamówienia, za które Klient płaci kartą kredytową lub kartą debetową, albo za zamówienia regulowane w innej formie nieopartej na fakturze, są regulowane pod koniec miesiąca, podczas którego Klient korzystał z Usług. W przypadku odpowiednio kart kredytowych lub kart debetowych (i) Google obciąży Klienta w odpowiednim momencie wszystkimi należnymi Opłatami, (ii) te Opłaty są uważane za zaległe po 30 dniach od końca miesiąca, w którym Klient korzystał z Usług.

    • (b) Faktury. O ile w Formularzu zamówienia nie określono inaczej, termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. Po upływie tego terminu faktury są uważane za zaległe.

    • (c) Inne formy płatności. Klient może zmienić swoją formę płatności na inną dostępną w Konsoli administracyjnej. Firma Google może dodawać inne formy płatności, udostępniając je w Konsoli administracyjnej. Takie inne formy płatności mogą podlegać dodatkowym warunkom, do których zaakceptowania Klient może być zobowiązany przed rozpoczęciem ich użytkowania.

   • 4.4 Zaległe płatności.

    • (a) Płatność Klienta mająca pokryć Opłaty zostanie uznana za zaległą, jeśli Google nie otrzyma jej przed terminem płatności. Jeśli płatność Klienta jest zaległa, Google może (i) naliczać odsetki od zaległej kwoty w wysokości 1,5% miesięcznie (lub najwyższe dopuszczalne przez prawo, jeśli są one niższe) od terminu płatności do momentu pełnej zapłaty oraz (ii) zawiesić lub zakończyć świadczenie Usług.

    • (b) Klient zwróci wszelkie uzasadnione koszty (łącznie z kosztami obsługi prawnej) wynikające z dochodzenia takich zaległych płatności przez Google, poza sytuacjami, w których zaległe płatności wynikają z błędów księgowych Google.

   • 4.5 Zamówienia. Jeśli Klient wymaga podania numeru zamówienia na fakturze, musi wpisać numer zamówienia w Formularzu zamówienia. Jeśli Klient nie poda numeru zamówienia, (a) Google będzie wystawiać Klientowi faktury bez numeru zamówienia i (b) Klient będzie wnosić Opłaty za faktury bez numeru zamówienia. Wszelkie warunki podane w zamówieniu są nieważne.

   • 4.6 Podatki. Podatki nie są uwzględnione w Opłatach. Klient jest zobowiązany płacić Podatki za Usługi. Jeśli jest to wymagane przez prawo, Klient będzie potrącać Podatki ze swoich płatności na rzecz Google i wystawiać odpowiednie zaświadczenie podatkowe. O ile Klient nie przedstawi w odpowiednim terminie ważnego zaświadczenia o zwolnieniu z Podatku, zapłaci wszelkie zafakturowane Podatki za Usługi. Bez ograniczania zobowiązania Klienta do opłacania należnych Opłat Klient będzie potrącać Podatki, jeśli jest to wymagane przez przepisy prawa.

   • 4.7 Zmiany Cen. Google może w każdej chwili zmienić Ceny, chyba że uzgodniono inaczej w aneksie lub Formularzu zamówienia. Google powiadomi Klienta o jakichkolwiek podwyżkach Cen z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

  • 5. Usługi pomocy technicznej. Google będzie świadczyć Klientowi Usługi pomocy technicznej w Okresie zamówienia, zgodnie ze Wskazówkami dotyczącymi pomocy po uiszczeniu Opłat za pomoc techniczną (w stosownych przypadkach). Jeśli Klient zamawia Usługi u Sprzedawcy, przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Sprzedawca może ujawnić firmie Google Dane Klienta w ramach uzasadnionej potrzeby obsługi przez Sprzedawcę wniosków o pomoc, które Klient zgłasza Sprzedawcy lub za jego pośrednictwem.

  • 6. Zawieszenie.

   • 6.1 Ograniczenia dotyczące Zawieszenia Usług. Google może zawiesić Usługi zgodnie z opisem w artykułach 6.2. (Naruszenie Zasad dopuszczalnego użytkowania) i 6.3. (Zawieszenie wyjątkowe). Wszelkie Zawieszenia podlegające tym artykułom będą obowiązywać w minimalnym zakresie oraz w minimalnym czasie niezbędnym, aby (a) zapobiec niewłaściwemu użyciu lub je uniemożliwić, (b) zapobiec Wyjątkowemu zagrożeniu bezpieczeństwa lub je zlikwidować albo (c) zapewnić zgodność z obowiązującym prawem.

   • 6.2 Naruszenie Zasad dopuszczalnego użytkowania. Jeśli Google dowie się, że korzystanie z Usług przez Klienta lub dowolnego Użytkownika narusza Zasady dopuszczalnego użytkowania, zwróci się do Klienta o zlikwidowanie naruszenia. Jeśli Klient nie zlikwiduje takiego naruszenia w ciągu 24 godzin od takiego żądania lub na Google ciąży prawne zobowiązanie do podjęcia działań, Google może zawiesić Usługi.

   • 6.3 Zawieszenie wyjątkowe. Google może natychmiast zawiesić korzystanie przez Klienta lub Użytkownika z Usług lub Konta Użytkownika, jeśli (a) wystąpi Wyjątkowe zagrożenie bezpieczeństwa lub (b) takie zawieszenie będzie wymagane w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem. Na żądanie Klienta, o ile nie jest to zabronione przez prawo, Google przedstawi Klientowi powód Zawieszenia w najkrótszym możliwym czasie. W określonych okolicznościach w przypadku Zawieszenia Kont Użytkowników Google zapewni Administratorowi Klienta możliwość przywracania Kont Użytkowników.

  • 7. Poufność.

   • 7.1 Zobowiązanie do zachowania poufności. Zgodnie z postanowieniami artykułu 7.2. (Ujawnienie Informacji poufnych) odbiorca będzie korzystać z Informacji poufnych drugiej strony tylko w celu realizacji praw i wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Odbiorca dołoży należytej staranności w celu ochrony przed ujawnieniem Informacji poufnych drugiej strony osobom innym niż pracownicy, Podmioty stowarzyszone, przedstawiciele lub inni specjaliści („Wyznaczone osoby”) odbiorcy, którzy potrzebują dostępu do tych informacji i mają prawny obowiązek zachowania ich poufności. Odbiorca zagwarantuje, że Wyznaczone osoby również będą stosować się do zasad dotyczących nieujawniania tych informacji oraz korzystania z nich.

   • 7.2 Ujawnienie Informacji poufnych.

    • (a) Postanowienia ogólne. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień Umowy, odbiorca lub jego Podmioty stowarzyszone mogą ujawnić Informacje poufne drugiej strony (i) w związku z Procesem prawnym, jak postanowiono w artykule 7.2.(b) (Powiadomienie o Procesie prawnym) lub (ii) za pisemną zgodą drugiej strony.

    • (b) Powiadomienie o Procesie prawnym. Odbiorca podejmie uzasadnione ekonomicznie starania w celu powiadomienia drugiej strony przed ujawnieniem jej Informacji poufnych w ramach Procesu prawnego. Odbiorca nie musi wysyłać powiadomienia przed ujawnieniem, jeśli zostanie on poinformowany, że (i) wysłanie takiego powiadomienia będzie niezgodne z prawem lub (ii) Proces prawny odnosi się do wyjątkowych okoliczności związanych z zagrożeniem życia lub wystąpieniem poważnych obrażeń fizycznych.

    • (c) Sprzeciw. Odbiorca i jego Podmioty stowarzyszone zgodzą się nie ujawniać Informacji poufnych drugiej strony, jeśli druga strona wyrazi uzasadniony sprzeciw.

  • 8. Własność intelektualna.

   • 8.1 Prawa Własności intelektualnej. Poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w niniejszej Umowie, ta Umowa nie przyznaje żadnej ze stron jakichkolwiek praw, dorozumianych ani żadnych innych, do materiałów ani Własności intelektualnej drugiej strony. Zgodnie z ustaleniami między stronami wszystkie Prawa Własności intelektualnej do Danych Klienta zachowuje Klient, a wszystkie Prawa Własności intelektualnej do Usług zachowuje Google.

   • 8.2 Cechy marki. Google będzie wyświetlać tylko te Cechy marki Klienta, na które Klient wyrazi zgodę przez przesłanie ich do Usług. Google będzie wyświetlać te Cechy marki Klienta w wyznaczonych obszarach stron internetowych, na których Usługi są prezentowane Klientowi lub jego Użytkownikom. Na takich stronach internetowych Google może też wyświetlać Cechy marki Google, aby zaznaczyć, że Usługi są świadczone przez Google.

   • 8.3 Opinie. Klient może, według własnego uznania, przesłać do Google Opinie o Usługach. W razie przekazania Opinii Klient przyznaje Google wszelkie prawa i tytuły związane z tymi Opiniami.

  • 9. Marketing i promocja. Każda ze stron może używać Cech marki drugiej strony w związku z niniejszą Umową tylko w sposób dozwolony w Umowie. Klient może publicznie oświadczyć, że jest klientem Google, i prezentować Cechy marki Google zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi znaków towarowych. Google może (a) ustnie oświadczyć, że Klient jest klientem Google, oraz (b) umieścić nazwę Klienta lub jego Cechy marki na liście klientów Google w swoich materiałach promocyjnych. Wykorzystanie Cech marki którejś ze stron musi zawsze działać na korzyść strony, do której należą Prawa Własności intelektualnej do tych Cech marki. Każda ze stron może odwołać uprawnienie do używania swoich Cech marki przez drugą stronę, przedstawiając tej stronie pisemne powiadomienie i ustalając rozsądny termin zaprzestania używania tych cech.

  • 10. Oświadczenia, gwarancje i wyłączenia odpowiedzialności.

   • 10.1 Oświadczenia i gwarancje. Strony oświadczają, że (a) mają pełne prawo i upoważnienia do zawarcia niniejszej Umowy oraz (b) będą przestrzegać wszystkich przepisów prawnych mających zastosowanie w odniesieniu do (odpowiednio do danego przypadku) świadczenia Usług lub korzystania z Usług.

   • 10.2 Wyłączenia odpowiedzialności. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Umowie i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Google (a) nie udziela żadnych innych gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych ani innych, w tym gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw, bezawaryjności czy możliwości nieprzerwanego korzystania z Usług, a także (b) nie składa żadnych oświadczeń dotyczących treści ani informacji dostępnych przy użyciu Usług. O ile w Umowie nie określono inaczej, Klient potwierdza, że Usługi nie umożliwiają nawiązywania ani odbierania połączeń alarmowych.

  • 11. Okres obowiązywania Umowy i jej rozwiązanie.

   • 11.1 Okres obowiązywania Umowy. Niniejsza Umowa pozostaje w mocy przez Okres obowiązywania, chyba że wygaśnie lub zostanie wcześniej rozwiązana zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

   • 11.2 Odnowienie.

    • (a) Abonament miesięczny. W przypadku abonamentu miesięcznego Klient nie jest zobowiązany do zakupu Usług na ustalony z góry okres. W związku z tym w takim abonamencie nie występuje zdarzenie odnowienia. Zamiast tego Google kontynuuje naliczanie Opłat zgodnie z postanowieniami artykułu 4.1(a) powyżej.

    • (b) Abonament roczny. Na końcu każdego Okresu zamówienia abonament za Usługi będzie odnawiany zgodnie z ustawieniami wybranymi przez Klienta w Formularzu zamówienia lub w Konsoli administracyjnej

    • (c) Postanowienia ogólne. Klient może zmienić liczbę Kont Użytkowników do odnowienia w Konsoli administracyjnej. Klient będzie nadal płacić firmie Google obowiązujące wówczas Opłaty za każde odnowione Konto Użytkownika, chyba że Klient i firma Google wyrażą zgodę na inne rozwiązanie. Strona, która nie zechce odnowić Usług, przekaże drugiej stronie pisemne powiadomienie na co najmniej 15 dni przed końcem aktualnie obowiązującego Okresu zamówienia. To powiadomienie o nieodnawianiu wejdzie w życie wraz z zakończeniem danego Okresu zamówienia.

   • 11.3 Rozwiązanie Umowy z powodu naruszenia warunków. Każda ze stron może rozwiązać Umowę, jeśli druga strona (a) istotnie naruszy postanowienia Umowy i nie naprawi tego naruszenia w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia, (b) zaprzestanie prowadzenia działalności biznesowej lub zostanie wobec niej wszczęte postępowanie upadłościowe i postępowanie to nie zostanie uchylone w ciągu 90 dni.

   • 11.4 Wypowiedzenie Umowy z powodu braku aktywności. Google zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy i zakończenia świadczenia Usług po wysłaniu powiadomienia z 30-dniowym wyprzedzeniem, jeśli Klient, w tym jego Użytkownicy, przez 60 kolejnych dni (a) nie uzyskali dostępu do Konsoli administracyjnej lub (b) nie korzystali z Usług.

   • 11.5 Skutki rozwiązania Umowy. Zakończenie lub wygaśnięcie Umowy powoduje też odpowiednio zakończenie lub wygaśnięcie wszelkich Formularzy zamówień. Jeśli Umowa zostanie zakończona lub wygaśnie, (a) wygasną wszelkie wynikające z Umowy prawa do Usług i uprawnienia dostępu do nich (w tym dostęp do Danych Klienta) oraz (b) Google prześle Klientowi fakturę końcową.

   • 11.6 Zachowanie mocy prawnej zobowiązań. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy w mocy pozostają następujące artykuły: 4. (Płatności), 7. (Poufność), 8. (Własność intelektualna), 10.2. (Wyłączenia odpowiedzialności), 11.5. (Skutki rozwiązania Umowy), 12. (Odszkodowanie), 13. (Odpowiedzialność), 14. (Inne postanowienia) oraz 15. (Definicje).

  • 12. Odszkodowanie.

   • 12.1 Zobowiązania Google w związku z odszkodowaniem. Google podejmie się obrony Klienta i jego Podmiotów stowarzyszonych ujętych w niniejszej Umowie („Strony Klienta, którym przysługuje rekompensata”) oraz ochroni Klienta i jego Podmioty stowarzyszone przed roszczeniami z tytułu Odpowiedzialności objętej rekompensatą w przypadku Postępowania z powództwa osoby trzeciej w zakresie zarzutów, że wykorzystywanie przez Strony Klienta, którym przysługuje rekompensata, wszelkich materiałów Google objętych rekompensatą zgodnie z warunkami niniejszej Umowy stanowi naruszenie Praw Własności intelektualnej osoby trzeciej.

   • 12.2 Zobowiązania Klienta w związku z odszkodowaniem. O ile jest to prawnie dozwolone, Klient podejmie się obrony Google i Podmiotów stowarzyszonych Google oraz ochroni Google i Podmioty stowarzyszone Google przed roszczeniami z tytułu Odpowiedzialności objętej rekompensatą w przypadku Postępowania z powództwa osoby trzeciej wynikającego z (a) wszelkich Materiałów Klienta objętych rekompensatą, (b) korzystania przez Klienta lub Użytkownika z Usług w sposób niezgodny z Zasadami dopuszczalnego użytkowania lub Ograniczeniami w korzystaniu.

   • 12.3 Wyłączenia z odszkodowania. Artykuły 12.1. (Zobowiązania Google w związku z odszkodowaniem) i 12.2. (Zobowiązania Klienta w związku z odszkodowaniem) nie mają zastosowania, gdy powiązane z nimi zarzuty wynikają z (a) naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez stronę, której przysługuje rekompensata, lub (b) połączenia odpowiednio Materiałów Google objętych rekompensatą lub Materiałów Klienta objętych rekompensatą z materiałami niedostarczonymi przez stronę zobowiązaną do rekompensaty w ramach Umowy, chyba że Umowa wymaga tego połączenia.

   • 12.4 Warunki uzyskania odszkodowania. Artykuły 12.1. (Zobowiązania Google w związku z odszkodowaniem) i 12.2. (Zobowiązania Klienta w związku z odszkodowaniem) podlegają poniższym warunkom:

    • (a) Strona, której przysługuje rekompensata, musi niezwłocznie powiadomić stronę zobowiązaną do rekompensaty o wszelkich zarzutach poprzedzających Postępowanie z powództwa osoby trzeciej, a także w uzasadnionym zakresie współpracować ze stroną zobowiązaną do rekompensaty, aby odpowiedzieć na zarzuty oraz Postępowanie z powództwa osoby trzeciej. Jeśli naruszenie postanowień artykułu 12.4.(a) stanowi uszczerbek dla obrony w Postępowaniu z powództwa osoby trzeciej, zobowiązania strony zobowiązanej do rekompensaty wynikające z postanowień artykułu 12.1. (Zobowiązania Google w związku z odszkodowaniem) lub 12.2. (Zobowiązania Klienta w związku z odszkodowaniem) zostaną ograniczone proporcjonalnie do stopnia uszczerbku.

    • (b) Strona, której przysługuje rekompensata, musi przekazać wyłączną kontrolę nad podlegającą rekompensacie częścią Postępowania z powództwa osoby trzeciej stronie zobowiązanej do rekompensaty, z zastrzeżeniem że: (i) strona, której przysługuje rekompensata, może na swój koszt wybrać adwokata niesprawującego kontroli; (ii) wszelkie ugody wymagające, by strona, której przysługuje rekompensata, przyjęła na siebie odpowiedzialność, poniosła koszty lub podjęła działania (albo ich nie podejmowała) będą wymagać wcześniejszej pisemnej zgody strony, której przysługuje rekompensata, która to zgoda nie może być bezzasadnie wstrzymywana, uwarunkowywana lub opóźniana.

   • 12.5 Świadczenia.

    • (a) Jeśli firma Google ma uzasadnione przekonanie, że Usługi mogą naruszać Prawa Własności intelektualnej osoby trzeciej, firma Google może według własnego uznania i na własny koszt (i) zapewnić Klientowi prawo do dalszego korzystania z Usług; (ii) wprowadzić modyfikacje w Usługach, dzięki którym Usługi nie będą naruszały wspomnianych praw bez znaczącego ograniczenia funkcjonalności Usług; (iii) zastąpić Usługi odpowiednikiem o zbliżonej funkcjonalności, który nie będzie naruszać tych praw.

    • (b) Jeśli Google uzna, że świadczenia opisane w artykule 12.5(a) nie są uzasadnione ekonomicznie, może zawiesić odpowiednie Usługi lub zakończyć ich świadczenie.

   • 12.6 Wyłączne prawa i zobowiązania. Bez względu na prawo stron do rozwiązania Umowy ten artykuł 12. (Odszkodowanie) wyznacza jedyne i wyłączne prawa i zobowiązania stron w świetle niniejszej Umowy w odniesieniu do Postępowań z powództwa osób trzecich oraz zarzutów o naruszenie Praw Własności intelektualnej osób trzecich omówionych w tym artykule 12. (Odszkodowanie).

  • 13. Odpowiedzialność.

   • 13.1 Ograniczona odpowiedzialność.

    • (a) W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i z zastrzeżeniem artykułu 13.2. (Nieograniczona odpowiedzialność) żadna ze stron nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej z Umowy czy z nią związanej w odniesieniu do (i) utraconych przychodów, zysków lub oszczędności bądź uszczerbku na wizerunku ani (ii) szkód pośrednich, specjalnych, przypadkowych lub wtórnych bądź odszkodowań retorsyjnych.

    • (b) Całkowita Odpowiedzialność każdej ze stron za szkody wynikająca z niniejszej Umowy lub z nią powiązana jest ograniczona do kwoty Opłat zapłaconej przez Klienta na mocy niniejszej Umowy w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę powstania odpowiedzialności.

   • 13.2 Nieograniczona odpowiedzialność. Żadne zapisy w Umowie nie wykluczają ani nie ograniczają Odpowiedzialności żadnej ze stron za (a) śmierć, obrażenia fizyczne czy odczuwalny uszczerbek na własności osobistej wynikłe z zaniedbania strony lub jej pracowników albo przedstawicieli, (b) oszustwo lub składanie fałszywych oświadczeń, (c) zobowiązania wynikające z artykułu 12. (Odszkodowanie), (d) naruszenie Praw Własności intelektualnej drugiej strony, (e) zobowiązania zapłaty powstałe w ramach Umowy ani (f) sprawy, w przypadku których nie można wyłączyć ani ograniczyć odpowiedzialności na mocy obowiązującego prawa.

  • 14. Inne postanowienia.

   • 14.1 Powiadomienia. Google może powiadamiać Klienta, (a) wysyłając wiadomość e-mail na Adres e-mail do powiadomień lub (b) wysyłając powiadomienie w Konsoli administracyjnej. Klient może powiadamiać Google, wysyłając wiadomość e-mail na adres legal-notices@google.com. Powiadomienie jest uznawane za odebrane, gdy (x) zostanie wysłana wiadomość e-mail, bez względu na to, czy druga strona ją odebrała, lub (y) zostanie wysłane powiadomienie do Konsoli administracyjnej. Klient jest odpowiedzialny za dbanie o aktualność Adresu e-mail do powiadomień przez cały Okres obowiązywania Umowy.

   • 14.2 Wiadomości e-mail. Na mocy niniejszej Umowy strony mogą wykorzystywać pocztę e-mail w celu spełnienia wymagań dotyczących pisemnych zatwierdzeń i zgód.

   • 14.3 Cesja. Żadna ze stron nie może scedować niniejszej Umowy bez pisemnej zgody drugiej strony na nikogo innego oprócz Podmiotu stowarzyszonego pod następującymi warunkami: (a) cesjonariusz wyrazi na piśmie zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, (b) strona dokonująca cesji zachowa odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, jeśli cesjonariusz ich nie dotrzyma, oraz (c) strona dokonująca cesji powiadomi drugą stronę o takiej cesji. Każda inna próba cesji zostanie uznana za nieważną.

   • 14.4 Zmiana Kontroli. Jeśli w przypadku jednej ze stron nastąpi zmiana Kontroli inna niż restrukturyzacja lub reorganizacja wewnętrzna, (a) ta strona pisemnie powiadomi drugą stronę w ciągu 30 dni od zmiany Kontroli, (b) druga strona może niezwłocznie rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie w okresie 30 dni od otrzymania tego pisemnego powiadomienia.

   • 14.5 Siła wyższa. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za braki lub opóźnienia w wywiązywaniu się ze zobowiązań, jeśli wynika to z okoliczności pozostających poza jej kontrolą, w tym klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych, ataków terrorystycznych, zamieszek czy wojen.

   • 14.6 Umowy z podwykonawcami. Google może zlecić realizację swoich zobowiązań w ramach niniejszej Umowy podwykonawcom, ale zachowuje odpowiedzialność wobec Klienta za wszelkie takie zobowiązania.

   • 14.7 Wykluczenie zrzeczenia się praw. Nieegzekwowanie (lub opóźnione egzekwowanie) przez stronę praw wynikających z niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się ich.

   • 14.8 Klauzula salwatoryjna. Jeśli którykolwiek artykuł niniejszej Umowy jest nieprawidłowy, niezgodny z prawem lub niewykonalny (w całości lub w części), pozostałe warunki Umowy pozostają w mocy.

   • 14.9 Niezależność stron. Postanowienia niniejszej Umowy nie oznaczają powstania przedstawicielstwa, spółki osobowej ani spółki joint venture między stronami.

   • 14.10 Brak innych beneficjentów. O ile treść niniejszej Umowy wyraźnie nie stanowi inaczej, nie zapewnia ona żadnych korzyści osobom trzecim.

   • 14.11 Świadczenia przysługujące w oparciu o prawo słuszności. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia przez dowolną ze stron świadczeń przysługujących w oparciu o prawo słuszności.

   • 14.12 Prawo właściwe. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub Usług oraz z nimi związane podlegają prawu stanu Kalifornia, z wyjątkiem norm kolizyjnych obowiązujących w tym stanie, i będą rozpatrywane wyłącznie w sądzie federalnym lub stanowym w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia. Strony zgadzają się na właściwość podmiotową tych sądów.

   • 14.13 Aneksy. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Umowie wszelkie aneksy muszą zostać sporządzone na piśmie, zawierać wyraźne stwierdzenie, że są aneksami do niniejszej Umowy, i być potwierdzone podpisami obu stron.

   • 14.14 Niezależne opracowywanie. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako ograniczające którąkolwiek ze stron w zakresie niezależnego opracowywania, dostarczania lub nabywania jakichkolwiek materiałów, usług, produktów, programów lub technologii podobnych do przedmiotu Umowy pod warunkiem, że dana strona nie naruszy w ten sposób swoich zobowiązań wynikających z Umowy.

   • 14.15 Całość Umowy. Niniejsza Umowa określa wszystkie postanowienia dotyczące przedmiotu Umowy uzgodnione między stronami i zastępuje jakiekolwiek wcześniejsze lub jednoczesne porozumienia między stronami dotyczące tego przedmiotu. Zawierając niniejszą Umowę, żadna ze stron nie polegała na jakimkolwiek komunikacie, oświadczeniu lub gwarancji (niezależnie od tego, czy ich wydanie można uznać za zaniedbanie), których nie określono wyraźnie w niniejszej Umowie. Na ich podstawie stronom nie będą też przysługiwać żadne uprawnienia ani świadczenia. Umowa zawiera linki URL do innych warunków (w tym do Warunków dostępnych pod adresem URL), które na mocy odwołania stanowią część Umowy.

   • 14.16 Sprzeczne warunki. Jeśli wystąpi sprzeczność między dokumentami składającymi się na niniejszą Umowę, dokumenty te będą obowiązywać w następującej kolejności: Formularz zamówienia, Umowa i Warunki dostępne pod adresem URL.

   • 14.17 Kopie. Strony mogą zawrzeć Umowę w kilku kopiach, w tym w postaci faksu, dokumentu PDF lub innych kopii elektronicznych, które w całości stanowią jeden dokument.

   • 14.18 Podpisy elektroniczne. Strony wyrażają zgodę na stosowanie podpisów elektronicznych.

   • 14.19 Nagłówki. Nagłówki i tytuły użyte w Umowie mają jedynie charakter informacyjny i nie będą miały żadnego wpływu na interpretację Umowy.

  • 15. Definicje.

   • „Zasady dopuszczalnego użytkowania” to postanowienia określające dozwolone metody korzystania z Usług opisane na stronie https://workspace.google.com/terms/use_policy.html.

   • „Konto” oznacza dane logowania na konto Google Klienta oraz związany z nimi dostęp do Usług objętych niniejszą Umową.

   • „Usługi dodatkowe” to produkty, usługi i aplikacje, które nie są częścią Usług, ale mogą zostać udostępnione do użytku w Usługach.

   • „Warunki korzystania z usług dodatkowych” to aktualne warunki dostępne na stronie https://workspace.google.com/terms/additional_services.html.

   • „Konto administratora” oznacza typ Konta Użytkownika, przy użyciu którego Klient (lub w stosownej sytuacji Sprzedawca) może administrować Usługami.

   • „Konsola administracyjna” oznacza konsole i narzędzia internetowe, które Google udostępnia Klientowi do administrowania Usługami.

   • „Administratorzy” to pracownicy działu technicznego wyznaczeni przez Klienta, którzy w imieniu Klienta administrują Usługami oraz mogą mieć dostęp do Danych Klienta i Kont Użytkowników Klienta.

   • „Reklamy” to reklamy wyświetlane w trybie online Użytkownikom przez Google – z wyjątkiem reklam, które zgodnie z wyraźnym życzeniem Klienta mają być wyświetlane przez Google lub Podmioty stowarzyszone Google w związku z Usługami na mocy odrębnej umowy, takich jak reklamy Google AdSense w witrynie Klienta utworzonej przez Klienta przy użyciu usługi „Witryny Google” dostępnej w ramach Usług.

   • „Podmiot stowarzyszony” oznacza dowolny podmiot, który ma Kontrolę nad daną stroną, nad którym dana strona ma Kontrolę albo który pozostaje pod wspólną Kontrolą z daną stroną – pośrednio lub bezpośrednio.

   • „Umowa z partnerem biznesowym” („BAA”) to aneks do niniejszej Umowy dotyczący postępowania z chronionymi informacjami zdrowotnymi (zgodnie z definicją w ustawie HIPAA).

   • „Cechy marki” to nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki logo, nazwy domen i inne charakterystyczne cechy marki każdej ze stron.

   • „Informacje poufne” to informacje ujawniane przez jedną ze stron (lub jej Podmiot stowarzyszony) drugiej stronie na mocy niniejszej Umowy, które zostały oznaczone jako poufne lub są zwykle uznawane za poufne w danych okolicznościach. Dane Klienta są Informacjami poufnymi Klienta. Do Informacji poufnych nie należą informacje, które zostaną niezależnie opracowane przez stronę, która je otrzymała, zostały przekazane stronie zgodnie z prawem przez osobę trzecią bez zobowiązania do poufności lub zostały udostępnione publicznie bez winy strony.

   • „Kontrola” oznacza posiadanie ponad 50% praw głosu lub udziałów danej strony.

   • „Usługi podstawowe” oznaczają odpowiednie Usługi podstawowe dostępne w Google Workspace zgodnie z opisem w Podsumowaniu usług.

   • „Dane Klienta” to dane przesyłane, przechowywane, wysyłane lub odbierane przy użyciu Usług przez Klienta, jego Podmioty stowarzyszone lub Użytkowników.

   • „Materiały Klienta objęte rekompensatą” to Dane Klienta i jego Cechy marki.

   • „Adres e-mail domeny” to adres e-mail w Nazwie domeny, który jest używany w związku z Usługami.

   • „Nazwa domeny” oznacza nazwę domeny podaną w Formularzu zamówienia do użytku w związku z Usługami.

   • „Wyjątkowe zagrożenie bezpieczeństwa” oznacza albo (a) używanie Usług przez Klienta lub jego Użytkowników w sposób naruszający Zasady dopuszczalnego użytkowania, co może zakłócać (i) działanie Usług, (ii) korzystanie z Usług przez innych klientów lub (iii) działanie sieci lub serwerów Google służących do świadczenia Usług, albo (b) uzyskanie przez osobę trzecią nieautoryzowanego dostępu do Usług.

   • „Użytkownicy” to osoby, których kontami zarządza Administrator i którym Klient zezwala na korzystanie z Usług.

   • „Konto Użytkownika” oznacza obsługiwane przez Google konto utworzone dla Użytkownika przez Klienta za pośrednictwem Administratora na potrzeby korzystania z Usług.

   • „Przepisy kontroli eksportu” to wszelkie obowiązujące przepisy i uregulowania dotyczące kontroli eksportu i reeksportu, w tym (a) amerykańskie przepisy eksportowe (EAR, Export Administration Regulations) regulowane przez Departament Handlu USA, (b) sankcje gospodarcze i handlowe regulowane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA oraz (c) przepisy dotyczące międzynarodowego handlu bronią (ITAR, International Traffic in Arms Regulations) regulowane przez Departament Stanu USA.

   • „Opinie” oznaczają opinie lub sugestie na temat Usług przekazane Google przez Klienta.

   • „Opłaty” to iloczyn Cen oraz liczby Usług zamówionych lub wykorzystanych przez Klienta, powiększony o stosowne Podatki.

   • „Materiały Google objęte rekompensatą” to technologie Google, przy użyciu których są udostępniane Usługi i Cechy marki Google.

   • „Działania wysokiego ryzyka” to czynności, w przypadku których użycie lub błąd Usług może doprowadzić do śmierci, obrażeń ciała lub szkód dla środowiska, takie jak obsługa obiektów jądrowych, broni i aparatury podtrzymującej życie czy kontrola lotów.

   • „HIPAA” oznacza amerykańską ustawę o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (Health Insurance Portability and Accountability Act) z 1996 roku, wraz z okresowo wprowadzonymi zmianami, a także wszelkie regulacje wydane na jej podstawie.

   • „W tym”, „między innymi” – stwierdzenia tego typu oznaczają „w tym także, ale nie wyłącznie”.

   • „Odpowiedzialność objęta rekompensatą” oznacza (i) kwoty rozliczeń zatwierdzone przez stronę zobowiązaną do rekompensaty oraz (ii) odszkodowania i koszty zasądzone względem strony, której przysługuje rekompensata, a także jej Podmiotów stowarzyszonych na mocy wyroku wydanego przez właściwy sąd.

   • „Własność intelektualna” oznacza wszystko, co jest chronione prawem własności intelektualnej.

   • „Prawa Własności intelektualnej” to wszystkie prawa patentowe, autorskie, a także związane z tajemnicami handlowymi (jeśli mają zastosowanie), ze znakami towarowymi, z projektami, z bazami danych i z nazwami domen, prawa moralne oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej (zastrzeżone i niezastrzeżone) na całym świecie.

   • „Proces prawny” oznacza wniosek o ujawnienie informacji złożony na mocy obowiązującego prawa, ustawy, orzeczenia sądowego, wezwania sądowego, gwarancji, wniosku agencji rządowej lub innego organu prawnego, procedury prawnej lub podobnego postępowania.

   • „Odpowiedzialność” oznacza każdy rodzaj odpowiedzialności, w tym odpowiedzialność wynikającą z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub inną, bez względu na to, czy byłaby możliwa do przewidzenia lub rozważana przez strony.

   • „Adres e-mail do powiadomień” oznacza adresy e-mail wyznaczone przez Klienta w Konsoli administracyjnej.

   • „Formularz zamówienia” to jedna lub kilka stron internetowych albo inne dokumenty zamówienia akceptowane przez Google w ramach niniejszej Umowy, wystawiane i przyjmowane przez Google, w których określono Usługi, jakie Google będzie świadczyć Klientowi na podstawie Umowy.

   • „Okres zamówienia” oznacza okres rozpoczynający się w Dniu rozpoczęcia świadczenia usług i trwający przez czas wskazany w Formularzu zamówienia, z możliwością wcześniejszego rozwiązania zgodnie z niniejszą Umową.

   • „Inne usługi” oznaczają „Inne usługi Google Workspace” przedstawione w Podsumowaniu usług.

   • „Ceny” oznaczają obowiązujące ceny podane na stronie https://workspace.google.com/pricing.html, chyba że uzgodniono inaczej w Formularzu zamówienia lub przez wprowadzenie aneksu.

   • „Sprzedawca” (w stosownych przypadkach) to autoryzowany sprzedawca zewnętrzny niebędący Podmiotem stowarzyszonym, który sprzedaje Usługi Klientowi.

   • „Umowa ze Sprzedawcą” to odrębna umowa zawierana między Klientem a Sprzedawcą w odniesieniu do Usług. Umowa ze Sprzedawcą nie jest objęta niniejszą Umową i jest od niej niezależna.

   • „Szczegółowe warunki korzystania z usługi” to warunki szczegółowe dotyczące poszczególnych usług, które przedstawiono na stronie https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

   • „Usługi” to odpowiednie Usługi podstawowe i Inne usługi, które zostały zamówione w odpowiednim Formularzu zamówienia.

   • „Dzień rozpoczęcia świadczenia usług” oznacza datę podaną w Formularzu zamówienia, a w przypadku daty późniejszej – datę udostępnienia Usług Klientowi przez Google.

   • „Podsumowanie usług” oznacza aktualny w danej chwili opis dostępny na stronie https://workspace.google.com/terms/user_features.html.

   • „Istotne wycofanie” oznacza wycofanie w istotnym stopniu Usług podstawowych lub wprowadzenie w nich zmian niezgodnych z wcześniejszymi wersjami, wskutek czego Usługi nie będą już umożliwiać Klientowi lub Użytkownikom (1) wysyłania i odbierania e-maili, (2) planowania wydarzeń i zarządzania nimi, (3) tworzenia, udostępniania, przechowywania i synchronizowania plików, (4) komunikowania się z innymi Użytkownikami w czasie rzeczywistym, (5) wyszukiwania, archiwizowania lub eksportowania e-maili.

   • „Gwarancja jakości usług” oznacza aktualnie obowiązujące umowy określające jakość usług dostępne na stronie https://workspace.google.com/terms/sla.html.

   • „Zawieszenie” oznacza wyłączenie dostępu do Usług lub ich składników bądź możliwości korzystania z nich.

   • „Podatki” to wszystkie podatki nałożone przez administrację państwową, z wyjątkiem podatków opartych na dochodzie netto, majątku netto, wartości aktywów, wartości nieruchomości lub zatrudnieniu Google albo Klienta.

   • „Okres obowiązywania” oznacza okres rozpoczynający się Datą wejścia w życie i trwający tak długo, jak długo istnieje aktywny Formularz zamówienia.

   • „Postępowanie z powództwa osoby trzeciej” oznacza formalne postępowanie prowadzone z powództwa niestowarzyszonej osoby trzeciej przed sądem lub trybunałem administracyjnym (w tym wszelkie postępowania apelacyjne).

   • „Wytyczne dotyczące znaków towarowych” to hasła i warunki związane z marką Google podane na stronie https://www.google.com/permissions/trademark/brand-terms.html.

   • „Usługi pomocy technicznej” („UPT”) to usługi pomocy technicznej świadczone Klientowi przez Google zgodnie ze Wskazówkami dotyczącymi pomocy.

   • „Wskazówki dotyczące pomocy” to aktualne w danej chwili wytyczne dotyczące usług pomocy podane na stronie https://workspace.google.com/terms/tssg.html.

   • „Warunki dostępne pod adresem URL” oznaczają Zasady dopuszczalnego użytkowania, Szczegółowe warunki korzystania z usługi, Umowę dotyczącą gwarancji jakości usług i Wskazówki dotyczące pomocy.

   • „Ograniczenia w korzystaniu” to ograniczenia opisane w artykule 3.5 (Ograniczenia w korzystaniu) niniejszej Umowy oraz wszelkie dodatkowe ograniczenia dotyczące korzystania z Usług określone w Szczegółowych warunkach korzystania z usługi.

  Wersja: 8 kwietnia 2020 r.