Poprawka do Umowy Google Workspace

Kliknięcie przycisku „Zatwierdzone i uzgodnione” jest jednoznaczne z zaakceptowaniem poniższych warunków. Osoba akceptująca te warunki w imieniu pracodawcy lub innego podmiotu niniejszym oświadcza i zapewnia, że dysponuje pełnomocnictwem do zobowiązania pracodawcy lub stosownego podmiotu niniejszymi postanowieniami. W przypadku braku uprawnień do ustanowienia takiego zobowiązania nie należy klikać przycisku „Zatwierdzone i uzgodnione” poniżej.

Poprawka reguluje określoną Umowę Google Workspace („Umowa”), która została wcześniej zawarta między klientem akceptującym jej postanowienia („Klient”) i odpowiednio firmą Google Inc., Google Ireland Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd lub Google Australia Pty Ltd („Google”). Terminy pisane wielką literą, które nie zostały tutaj zdefiniowane, powinny być rozumiane zgodnie z ich definicją w Umowie. Strony niniejszym zobowiązują się do przestrzegania określonych poniżej postanowień z uwzględnieniem wynikających z nich słusznych i wartościowych założeń.

 • Włączenie przez Klienta usługi Google Hangouts powoduje zastosowanie poniższych warunków dodatkowych:

  • 1. Hangouts. „Hangouts” to aplikacja umożliwiająca komunikację w czasie rzeczywistym między użytkownikami końcowymi, bardziej szczegółowo opisana tutaj: https://workspace.google.com/terms/user_features.html.

  • 2. Google Vault. Jeśli Klient kupił (lub później kupi) Google Vault, musi być świadomy, że usługa ta nie jest w pełni zgodna z aplikacją Hangouts. Włączenie aplikacji Hangouts powoduje wystąpienie następujących ograniczeń w usłudze Google Vault:

   • a. Zasady przechowywania i archiwizowania ustawione w usłudze Google Vault nie będą poprawnie stosowane do rejestrowanych rozmów na czacie. Na przykład po upływie okresu przechowywania zarejestrowana rozmowa na czacie zostanie usunięta z usługi Google Vault (Administratorzy nie będą mogli jej wyszukać ani eksportować), ale Użytkownicy końcowi zachowają do niej dostęp w historii rozmów.

   • b. Opisana w poprzednim zdaniu sytuacja jest wyjątkiem – podczas okresu przechowywania Klient może normalnie wyszukiwać, eksportować i blokować zarejestrowane rozmowy na czacie.

   • c. W przypadku błędnego działania usługi Google Vault spowodowanego przez aplikację Hangouts firma Google nie jest zobowiązana do świadczenia Klientowi usług pomocy technicznej w zakresie usługi Google Vault.

   • d. Funkcje przechowywania i archiwizowania dostępne w usłudze Google Vault nie powinny być stosowane do wiadomości czatu aż do momentu, gdy Klient zostanie powiadomiony o tym, że usługa Google Vault jest w pełni zgodna z aplikacją Hangouts.

  • 3. Obowiązujące prawo i postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów. Obowiązujące prawo i postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów zawarte w Umowie mają zastosowanie do tej Poprawki.

  • 4. Inne postanowienia. Pozostałe warunki przedstawione w Umowie nadal obowiązują w pełnym zakresie. W przypadku konfliktu między warunkami Umowy i warunkami tej Poprawki obowiązują warunki zawarte w tej Poprawce.