Oświadczenie o ochronie prywatności w Usługach telefonicznych Google

Polityka prywatności Google obowiązuje w odniesieniu do (i) Google Voice oraz (ii) używania Google Meet do wykonywania i odbierania połączeń („Usługi telefoniczne Google Meet”) (na potrzeby Oświadczenia o ochronie prywatności w Usługach telefonicznych Google usługa Google Voice i Usługi telefoniczne Google Meet są razem nazywane „Usługami telefonicznymi Google”). Oświadczenie o ochronie prywatności w Usługach telefonicznych Google („Oświadczenie”) zawiera dodatkowe objaśnienia na temat informacji zbieranych podczas korzystania przez Użytkownika („Użytkownik”) z Usług telefonicznych Google oraz wykorzystywania i udostępniania tych informacji przez Google. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu i Polityki prywatności Google.

Oświadczenie dotyczy Usług telefonicznych Google oferowanych przez Dostawców usług telefonicznych Google (z których każdy nazywany jest „Dostawcą usług telefonicznych Google”) w grupie Google. Dostawca usług telefonicznych Google świadczący Usługi telefoniczne Google Użytkownikowi zostanie określony na podstawie adresu rozliczeniowego klienta, który zamówił Usługi („Klient”), oraz lokalizacji Użytkownika. W celu świadczenia Usług telefonicznych Google Dostawcy usług telefonicznych Google korzystają także z dostawców zewnętrznych spoza Google („Dostawcy usług telefonicznych”). Lista wszystkich Dostawców usług telefonicznych Google (razem nazywanych „my” w tym Oświadczeniu) oraz Dostawców usług telefonicznych (i) w przypadku Google Voice jest dostępna tutaj: https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html, (ii) a w przypadku Usług telefonicznych Google Meet tutaj: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. Każdy podmiot podlega przepisom prawa obowiązującym w kraju jego rejestracji.

Gromadzenie i wykorzystywanie dodatkowych informacji

Polityka prywatności Google wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy zgromadzone informacje. Dodatkowe wyjaśnienia na temat sposobu wykorzystywania informacji zebranych przez Usługi telefoniczne Google znajdują się poniżej.

Konto Google Workspace to konto Google tworzone i zarządzane przez administratora domeny Użytkownika. Administrator domeny Użytkownika i wszyscy sprzedawcy, którzy zarządzają kontem Google Workspace Użytkownika, mogą mieć dostęp do informacji zapisanych na jego koncie, na przykład do nagrań rozmów, SMS-ów lub poczty głosowej, oraz mogą przechowywać te informacje. Więcej informacji o danych kontrolowanych przez administratorów domen znajdziesz w Polityce prywatności Google.

Gdy Klient lub Użytkownik wyśle prośbę o przeniesienie numeru telefonu do Google Voice od bieżącego operatora Użytkownika, pozyskamy od tego operatora informacje takie jak imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu. Gromadzimy także bezpośrednio od Użytkownika dane osobowe związane z używaniem Usług telefonicznych Google. Obejmują one m.in. historię połączeń (w tym numery osób dzwoniących, wybierane numery, lokalizację, daty, godziny i czas trwania połączeń).

Wykorzystujemy te dane osobowe w celu rozliczenia Klienta oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi, w tym (i) w celu udostępnienia lokalnych numerów telefonicznych; (ii) przeniesienia informacji o Kliencie lub Użytkowniku do nowego usługodawcy; (iii) obsługiwania połączeń ze służbami ratunkowymi; (iv) w sposób opisany niżej w części „Informacje udostępniane przez Google”.

Nie wyświetlamy reklam w Usługach telefonicznych Google ani nie wykorzystujemy danych osobowych zgromadzonych w tych usługach do celów marketingowych lub reklamowych. Dane o lokalizacji związane z korzystaniem przez Użytkownika z Usług telefonicznych Google są wykorzystywane wyłącznie w celu przekazywania informacji w sieci komunikacji elektronicznej, dokonywania rozliczeń, wykonywania połączeń alarmowych oraz zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem.

Informacje udostępniane przez Google

  • Polityka prywatności Google wyjaśnia, w jaki sposób udostępniamy gromadzone przez nas dane. Poniżej znajduje się dodatkowe wyjaśnienie sposobu udostępniania informacji zebranych przez Usługi telefoniczne Google.

    • • Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane Dostawcom usług telefonicznych, jeśli jest to konieczne w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi w odpowiednich jurysdykcjach wymienionych powyżej, aby umożliwić Użytkownikowi oraz innym Użytkownikom kończenie połączeń z publiczną komutowaną siecią telefoniczną (PSTN) oraz odbieranie połączeń od sieci PSTN, a także w celach rozliczeniowych. Informacje o lokalizacji rozmówcy mogą zostać udostępnione organom zajmującym się połączeniami alarmowymi.

    • • Możemy być zobowiązani do zachowania niektórych informacji uzyskanych w ramach świadczenia Usług telefonicznych Google (w tym danych historii połączeń) w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, przepisami, procesem prawnym lub prawomocnym wnioskiem urzędowym.

    • • Możemy uzyskiwać dostęp do informacji o Użytkownikach, takich jak imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów, zapisy połączeń, treść komunikacji, dane o lokalizacji, informacje rozliczeniowe i wszelkie inne informacje zebrane za pośrednictwem Usług telefonicznych Google przez Klienta lub Użytkownika, oraz ujawniać je, w sposób wymagany przez przepisy prawa, między innymi organom administracji państwowej.

    • • Jeśli Użytkownik korzysta z Google Voice, jego numer telefonu może zostać wyświetlony osobie, do której dzwoni. Tutaj Użytkownik może dowiedzieć się, jak zablokować wyświetlanie swojego numeru telefonu.

Kontakt z nami

Jeśli Użytkownik ma pytania dotyczące zarządzania kontami Google Workspace lub wykorzystywaniem danych osobowych przez jego domenę, może skontaktować się z administratorem Google Workspace.

Informacje na temat naszych metod można znaleźć w Centrum bezpieczeństwa i zaufania Google Workspace oraz w Polityce prywatności Google. Więcej informacji na temat prywatności i usług Google znajdziesz w instrukcjach rozwiązywania problemów związanych z prywatnością. Administratorzy Google Workspace mogą skontaktować się z nami w sprawie informacji zawartych w tym Oświadczeniu, przesyłając formularz kontaktowy po zalogowaniu się na swoje konto administratora.