Ändring av Google Workspace-avtalet

Genom att klicka på knappen Jag godkänner villkoren, godkänner du att följa nedanstående villkor. Om du godkänner villkoren för din arbetsgivare eller en annan enhet framhåller och garanterar du att: du har fullständig juridisk befogenhet att binda din arbetsgivare eller tillämplig enhet till dessa villkor. Om du inte har laglig befogenhet att binda din arbetsgivare eller enheten som godkänner dessa villkor ska du inte klicka på knappen Jag godkänner villkoren nedan.

Detta tillägg är en utökning av Google Workspace-avtalet som tidigare ingåtts mellan kunden som godkänner dessa villkor (kunden) och det tillämpliga av Google Inc., Google Ireland Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd eller Google Australia Pty Ltd (Google) (avtalet). Termer som används här har den betydelse som anges i avtalet. Parterna accepterar avtalsvillkoren enligt nedanstående.

 • Om kunden aktiverar Hangouts gäller följande ytterligare villkor:

  • 1. Hangouts. Hangouts är ett program som möjliggör realtidskommunikation mellan slutanvändare, vilket beskrivs närmare här: https://workspace.google.com/terms/user_features.html.

  • 2. Google Arkiv. Om kunden har köpt (eller senare köper) Google Arkiv: Kunden förstår och samtycker till att Google Arkiv inte är fullt kompatibelt med Hangouts. När Hangouts aktiveras gäller följande begränsningar för Google Arkiv:

   • a. Policyerna för lagring och arkivering i Google Arkiv tillämpas inte fullt ut på offentliga chattmeddelanden. Exempel: När en lagringsperiod har löpt ut tas offentliga chattmeddelanden bort från Google Arkiv (och administratörer kan inte längre söka bland eller exportera dem). Slutanvändarna har dock fortsatt åtkomst till konversationshistoriken.

   • b. Oaktat föregående mening kan kunden fortsätta att söka efter, exportera och spärra offentliga chattmeddelanden under lagringsperioden.

   • c. I den mån Hangouts medför att Google Arkiv inte kan användas åligger det inte Google att tillhandahålla teknisk support till kunden för Google Arkiv.

   • d. Funktionen för lagring och arkivering i Google Arkiv ska inte tillämpas på chattmeddelanden förrän kunden har aviserats om att Google Arkiv är fullt kompatibelt med Hangouts.

  • 3. Gällande lag och lösning av tvister. Villkoren för gällande lag och lösningar av tvister i avtalet gäller för detta tilläggsavtal.

  • 4. Övrigt. Alla andra villkor i avtalet förblir oförändrade och gäller fullt ut. I händelse av en konflikt mellan villkoren i avtalet och villkoren i detta tillägg, gäller villkoren i detta tillägg.