Tjänstspecifika villkor för Google Workspace

Senaste ändring: 21 december 2020

 • Termer som skrivs med stor bokstav och som inte definieras i dessa Tjänstspecifika villkor för Google Workspace (tidigare G Suite) har den betydelse som anges i Google Workspace-serviceschemat för Google Cloud-huvudavtalet, Google Workspace for Education-avtalet eller andra tillämpliga avtal som reglerar användningen av Google Workspace-tjänster (i respektive fall ”Avtalet”).

  • 1. Dataregioner. Följande villkor gäller enbart för de Google Workspace-tjänster och den Kunddata som beskrivs i definitionen av ”Platslagrad data” i Avsnitt 1.3 (Definitioner) av dessa Tjänstspecifika villkor:

   • 1.1 Primär datalagring. Om Kunden använder en Version som omfattas av Tjänsterna kan Kunden välja en Dataregion för att lagra Platslagrad data under vila i Administratörskonsolen, varpå Google, i enlighet med tillämpliga lagar, lagrar sådan Platslagrad data i enlighet med detta (”Dataregionspolicy för Google Workspace”).

   • 1.2 Begränsning. För Kunddata som inte omfattas av Dataregionspolicyn för Google Workspace: Google kan lagra all Kunddata som inte omfattas av Dataregionspolicyn för Google Workspace var som helst där Google eller dess Personuppgiftsbiträden har anläggningar, i enlighet med Avsnitt 10.2 (Överföringar av Data) i Tillägg för databearbetning (om tillämpligt).

   • 1.3 Definitioner.

    • Platslagrad data” avser endast följande primärdata inom Kunddata för motsvarande Tjänst:

     • (a) Gmail: ämnesrad och text i e-postbilagor samt avsändare och mottagare av meddelanden.

     • (b) Google Kalender: händelsenamn och beskrivning av händelse, datum, tid, inbjudna, frekvens och platser.

     • (c) Google Dokument, Google Kalkylark och Google Presentationer: filtext, inbäddade bilder och tillhörande kommentarer från Slutanvändare.

     • (d) Google Drive: ursprungligt innehåll i filen som laddades upp till Drive.

     • (e) Hangouts Chat: meddelanden och bilagor.

     • (f) Google Arkiv: Arkiv-exporter.

    • Dataregion” avser antingen: (a) USA eller (b) Europa.

    • Version som omfattas” avser följande versioner:

     • (a) G Suite Business

     • (b) Google Workspace Enterprise Plus

     • (c) Google Workspace Enterprise for Education

  • 2. Google Arkiv Följande villkor gäller enbart Google Arkiv:

   • 2.1 Lagring. Google har ingen skyldighet att behålla arkiverad Kunddata efter det att lagringsperioden som angetts av Kunden eller Beställningsperioden för relevanta Google Arkiv-licenser om inte: (a) sådan lagringsperiod eller Beställningsperiod förnyas, (b) tillämplig lag eller juridisk process förhindrar Google från att radera data eller (c) data omfattas av en lagring inför eventuell rättstvist som upprättats av Kunden. Om Kunden inte förnyar Google Arkiv har Google ingen skyldighet att behålla någon arkiverad Kunddata.

  • 3. Google Workspace Essentials. Följande villkor gäller enbart Google Workspace Essentials-utgåvan:

   • 3.1 Fakturering.

    • (a) Om Kunden beställer Google Workspace Essentials direkt från Google gäller följande som en del av betalnings- och faktureringsåtagandena mellan Google och Kunden: (i) Google skickar Kunden en månadsfaktura för Avgifter som ackumulerats under föregående månad om inget annat anges på webbadressen som betecknar Avgifter för en tillämplig SKU och (ii) Kunden betalar för löpande Avgifter utifrån: (A) antalet Aktiva användare som Kunden har per månad (eller om Kunden inte har några Aktiva användare under en månad, minst en (1) Aktiv användare för månaden) och (B) köpåtaganden eller minimiåtaganden i förekommande fall. Googles mätverktyg används för att fastställa Kundens användning av Tjänsterna om det är tillämpligt för Avgifter.

    • (b) Avgifter för Kunder via Återförsäljare. Om Kunden beställer Google Workspace Essentials av Återförsäljaren fastställs Avgifterna för Tjänsterna mellan Kund och Återförsäljare, med undantag för att Googles mätverktyg används för att fastställa Kundens användning av Tjänsterna om det är tillämpligt för Avgifter.

   • 3.2 Google får blockera beteende som försöker kringgå spårning och fakturering av Aktiva användare eller lagring.

   • 3.3 SLA-tillgodohavanden. Om Kunden beställer Google Workspace Enterprise-utgåvan direkt från Google ställs eventuella Tjänstekrediter som Kunden ska erhålla ut i form av monetära tillgodohavanden (och inte ytterligare Tjänstedagar) och tillämpas på Kundens nästa faktura. Om Kunden beställer Google Workspace Essentials från en Återförsäljare utfärdar Google eventuella Tjänstekrediter till Återförsäljaren som kan vara aktuella till Kund i form av monetära tillgodohavanden (och inte ytterligare Tjänstedagar).

   • 3.4 Definitioner. Med ”Aktiv användare” avses en Slutanvändare som (a) är värd för eller går med i ett videomöte i Google Meet minst en gång under månaden eller (b) öppnar en fil i Google Drive minst en gång under kalendermånaden.

  • 4. Cloud Search. Följande villkor gäller enbart Cloud Search:

   • 4.1 Datakällor från tredje part. Kundens användning av datakällor från tredje part i samband med Cloud Search Platform omfattas av och styrs av användarvillkoren och andra avtal mellan Kund och tillämplig leverantör av datakällan från tredje part (”Villkor för datakälla från tredje part”). Kunden bär det fulla ansvaret för efterlevnad av sådana Villkor för datakälla från tredje part, inklusive att säkerställa nödvändiga rättigheter för att tillåta Google åtkomst till eller användning av sådana datakällor från tredje part för administration av Cloud Search Platform till Kund.

   • 4.2 Ytterligare definitioner.

    • Objekt” eller ”Dokument” avser alla typer av digitalt innehåll som Cloud Search kan indexera, inklusive, i tillämpliga fall, DOC-, XLS-, PPT- och PDF-filer, en rad i en databas, unika webbadresser eller någon av de filtyper som stöds.

    • Sökfråga” avser en begäran som skickats av Kunden till Google via Cloud Search för att hämta information eller en uppsättning resultat.

    • Sökapp” avser en konfiguration av Cloud Search som skapats och hanterats av Kunden eller kundens utsedda ombud för att möjliggöra ett specifikt tillämpningsfall, exempelvis att söka i dokument på en intranätportal eller Kundens supportverktyg.

  • 5. Cloud Identity Management. Följande villkor gäller enbart Cloud Identity Management och, vid användning av Cloud Identity Management, Google Kontakter och Google Groups for Business (tillsammans kallade ”Cloud Identity-tjänster”):

   • 5.1 Efterföljande avtal. Om Kunden i efterhand ingår ett separat avtal under vilket Google eller en Google-partner samtycker till att tillhandahålla Cloud Identity-tjänster kommer det efterföljande avtalet att ersätta detta Avtal med avseende på Cloud Identity-tjänster. Om detta Avtal sägs upp eller löper ut kommer Google, i tillämpliga fall, att fortsätta tillhandahålla Cloud Identity-tjänster i enlighet med Cloud Identity-avtalet om inte eller tills sådant avtal sägs upp eller löper ut i enlighet med dess villkor. ”Cloud Identity-avtal” avser ett avtal för administration av Cloud Identity-tjänster som ingås av parterna innan detta Avtal sägs upp eller löper ut.

  • 6. Villkor för erbjudanden som ännu inte är tillgängliga för allmänheten. Google kan ge Kunden tillgång till funktioner, tjänster eller programvara i Google Workspace som ännu inte är tillgängliga för allmänheten. De identifieras med ”Tidig åtkomst”, ”Alfa”, ”Beta”, ”Förhandsvisning”, ”Experiment” eller en liknande beteckning i Tjänstöversikten, tillhörande dokumentation eller material eller en Testansökan (definieras nedan) (sammantaget ”Pre-GA-erbjudanden”). Pre-GA-erbjudanden är inte Tjänster, men Kundens användning av Pre-GA-erbjudanden omfattas av villkoren i tillämpligt Avtal för Tjänster, enligt detta Avsnitt 6.

   • 6.1 Åtkomst till och användning av Pre-GA-erbjudanden.

    • (a) Testansökningar. Kunden kan ansöka om att bli testanvändare för ett eller flera Pre-GA-erbjudanden genom att skicka in ansökningar som är tillgängliga via Administratörskonsolen eller på annat sätt från Google (”Testansökning(ar)”). Om Google godkänner Kunden som testanvändare av ett Pre-GA-erbjudanden utifrån Googles rådande krav för testanvändare på domännivå), gör Google Pre-GA-erbjudandet tillgängligt för användning av Kunden enligt villkoren i detta Avsnitt 6. Ytterligare villkor (”Specifika testvillkor”) kan gälla för Pre-GA-erbjudandet och tillhandahålls, i tillämpliga fall, av Google via Testansökan eller på annat sätt skriftligen innan Kunden har börjat använda Pre-GA-erbjudandet. Testansökan och eventuella Specifika testvillkor ingår i detta Avsnitt 6.

    • (b) Användning av Kundtestdata. I enlighet med Avsnitt 6 (d) (Användningsbegränsning för myndighetskunder) av detta Avsnitt 6, får Google, och Kunden säkerställer att (inklusive genom att samla in eller tillhandahålla nödvändiga samtycken eller aviseringar) Google får använda Kunddata (inklusive Kundens personuppgifter) som sänts in, lagrats, skickats eller tagits emot via Pre-GA-erbjudanden av Kunden eller dess Slutanvändare (”Kundens testdata”) för att tillhandahålla, testa, analysera, utveckla och förbättra dessa Pre-GA-erbjudanden och eventuella produkter och tjänster från Google som används med dem utan begränsning eller skyldighet gentemot Kunden, Slutanvändare eller tredje part, utöver det som framgår av Avtalets konfidentialitetsvillkor och nedan.

    • Om Kunden har accepterat eller parterna på annat sätt har accepterat Googles gällande villkor om skyldigheter rörande dataskydd och bearbetning med avseende på Kunddata enligt https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html (”Tillägget för databearbetning” eller ”TFD”), gäller TFD för Pre-GA-erbjudanden som ”Tjänster” i TFD-syfte. För förtydligande utgör detta Avsnitt 6 en del av ”Avtalet” som det hänvisas till i Avsnitt 5.2.1 (Kundens instruktioner) av TFD, med följande tillägg:

     • (i) Pre-GA-erbjudanden är inte Granskade tjänster enligt TFD;

     • (ii) Kunden bekräftar att, för uppfyllande av Avsnitt 6.1 (Radering under period) av TFD och i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, funktionerna i Pre-GA-erbjudanden kanske inte tillåter radering av Kundtestdata under perioden då kunden får använda Pre-GA-erbjudandet (”Pre-GA-period”), men att Kundtestdata raderas då Perioden löper ut i enlighet med Avsnitt 6.2 (Radering då Perioden löper ut) av TFD;

     • (iii) Om inget annat framgår av tillämplig Testansökan gäller följande: (A) information om Personuppgiftsbiträden (enligt definition i TFD) som deltar i Pre-GA-erbjudanden, inklusive deras funktioner och platser görs tillgänglig skriftligen av Google på begäran av Kunden; och (B) Google informerar Kunden om deltagande under Pre-GA-perioden av eventuella nya externa Personuppgiftsbiträden i förhållande till Pre-GA-erbjudanden (inklusive namn och plats för Personuppgiftsbiträdet och dess aktiviteter) genom att skicka ett e-postmeddelande till E-postadressen för aviseringar innan Personuppgiftsbiträdet börjar bearbeta Kundtestdata. Kunden får, efter eget gottfinnande och som total kompensation om Kunden invänder mot Personuppgiftsbiträdet, sluta använda tillämpligt Pre-GA-erbjudande.

    • (c) Ingen insyn i dataplats eller åtkomst. Kundtestdata som bearbetas enligt detta Avsnitt 6 omfattas inte av krav på insyn i dataplats eller åtkomst (kraven finns på https://cloud.google.com/access-transparency/ och https://workspace.google.com/terms/service-terms).

    • (d) Användningsbegränsning för Myndighetskunder. Om inte Google gett sitt skriftliga tillstånd får följande Kunder enbart använda test- eller experimentdata med Pre-GA-erbjudanden och de får inte använda ”livedata” eller produktionsdata i samband med Pre-GA-erbjudanden: Myndighetskunder i USA och andra länder, inklusive federala, nationella, delstatliga, regionala eller lokala myndigheter eller reglerande enheter eller byråer samt Kunder som är utbildningsinstitutioner.

    • (e) Feedback. Kunden får ge feedback och förslag om Pre-GA-erbjudanden till Google och Google och dess Närstående bolag får använda feedback eller förslag utan begränsningar och utan skyldighet gentemot Kunden.

   • 6.2 Övriga villkor. PRE-GA-ERBJUDANDEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG. Pre-GA-erbjudanden (a) kan komma att ändras, stängas av eller tas bort när som helst utan föregående meddelande till Kunden och (b) omfattas inte av något servicenivåavtal eller någon gottgörelse från Google. Utöver vad som uttryckligen anges i en Testansökan eller övrig dokumentation eller övrigt material för ett visst Pre-GA-erbjudande, (i) omfattas Pre-GA-erbjudanden kanske inte av TSS och (ii) Kunden får inte använda Pre-GA-erbjudanden för att bearbeta skyddad information om hälsa (protected health information) enligt definitionen i HIPAA. Med avseende på Pre-GA-erbjudanden är Google, i den maximala utsträckning som medges av tillämplig lag, inte ansvarigt för belopp som överstiger det lägre av (A) begränsningen av ansvarsbeloppet som framgår av Avtalet eller (B) 25 000 USD. Inget i den föregående meningen påverkar de övriga villkoren i Avtalet gällande ansvar (inklusive specifika exkluderingar från någon ansvarsbegränsning). Google får avsluta Kundens användning av ett Pre-GA-erbjudande när som helst med skriftligt meddelande till Kunden.

  • 7. Verifiering med E-postadress för domän. Följande ytterligare villkor gäller endast när en E-postadress för domän (i stället för ett Domännamn) verifieras för användning av Tjänsterna:

   • 7.1 Bjuda in Slutanvändare. Kunden får bjuda in andra användare att använda Tjänsterna med hjälp av en E-postadress för domän. Om de användarna godkänner Kundens inbjudan att använda Tjänsterna ska de anses vara Kundens Slutanvändare i enlighet med Avtalet.

   • 7.2 Verifiering av Domännamn.

    • (a) Domännamnet som motsvarar E-postadressen för domänen får när som helst verifieras av alla personer eller rättssubjekt (”Verifierande part”).

    • (b) Om den Verifierande parten är Kunden eller en av dess Administratörer tar sådan Verifierande part över ägarrätten till och kontrollen över Slutanvändarkonton för motsvarande Domännamn, och all tillhörande data på sådana Slutanvändarkonton, omedelbart efter att Domännamnet har verifierats.

    • (c) I övriga fall tar den Verifierande parten över ägarrätten till och kontrollen över Slutanvändarkonton för motsvarande Domännamn, och all tillhörande data på sådana konton, 72 timmar efter att Domännamnet har verifierats.

    • (d) Kunden och alla Slutanvändare meddelas när Domännamnet har verifierats.

    • (e) Administration efter Verifiering av domännamn. Den Verifierande parten kan göra följande med avseende på Kundens konto och alla sådana Slutanvändarkonton: (i) komma åt, övervaka, använda, ändra, innehålla eller yppa Kunddata, (ii) styra kontoinställningar (däribland ändra kontolösenord), (iii) styra åtkomst till och användning av Tjänsterna, (iv) begränsa möjligheten att komma åt information eller inställningar, (v) begränsa möjligheten att koppla från Kundens konto och alla Slutanvändarkonton (däribland Kunddata och data i Kundens konto och alla Slutanvändarkonton) från den Verifierande parten, (vi) ta bort eller inaktivera Tjänster, Tilläggsprodukter eller andra tjänster/produkter som har aktiverats, använts, laddats ned eller installerats med hjälp av Kundens konto eller något Slutanvändarkonto för motsvarande Domännamn eller (vii) stänga av eller avsluta användningen av Tjänsterna.

   • 7.3 Radering av data. Kunden eller dess Slutanvändare kan när som helst innan den Verifierande parten tar över ägarrätten till och kontrollen av Domännamnet och alla kopplade Slutanvändarkonton (däribland Kundens konto) radera eller exportera Kunddata och/eller radera Slutanvändarkonton på ett sätt som överensstämmer med Tjänsternas funktionalitet och administration, såvida användning av Tjänsterna inte har Stängts av i enlighet med Avtalet. När den Verifierande parten har tagit över ägarrätten till och kontrollen av Domännamnet och alla kopplade Slutanvändarkonton (däribland Kundens konto) kan kanske inte Kunden eller dess Slutanvändare radera Slutanvändarkonton eller radera eller exportera någon Kunddata, beroende på hur Tjänsten administreras.

   • 7.4 Anvisning för Databehandling. Om inga åtgärder vidtas för att radera eller exportera någon Kunddata innan den Verifierande parten tar över ägarrätten till och kontrollen av Domännamnet och alla kopplade Slutanvändarkonton (däribland Kundens konto) godkänner Kunden, oaktat något motsägande villkor i Tillägget för databearbetning (om tillämpligt), att dessa Tjänstspecifika villkor utgör en del av Avtalet och som sådant dokumenterar Kundens specifika anvisningar till Google att: (a) efter uppsägning av Avtalet i enlighet med beskrivningen i Avsnitt 7.6 (Uppsägning efter domänverifiering) lagra all Kunddata som inte har raderats av Kunden innan sådan uppsägning sker och (b) göra all sådan lagrad Kunddata tillgänglig för den Verifierande parten.

   • 7.5 Samtycke till administration. Om tillämpligt samtycker Kunden till att (a) den Verifierande parten har den åtkomst och de rättigheter som beskrivs i Avtalet och (b) Google ger den Verifierande parten den åtkomst och de rättigheter som beskrivs i Avtalet.

   • 7.6 Uppsägning efter Domänverifiering. Om den Verifierande parten är tredje part upphör detta Avtal automatiskt att gälla när den Verifierande parten tar över ägarrätten till och kontrollen av Domännamnet och alla kopplade Slutanvändarkonton (däribland Kundens konto). Observera att detta avsnitt inte påverkar några slutanvändarrättigheter som beviljas av den Verifierande parten i enlighet med dess eget (separata) G Suite-avtal.

   • 7.7 Begränsningar av Tjänster. Vissa Tjänster och funktioner är kanske inte tillgängliga om inte, och tills dess att, Domännamnet har verifierats.

  • 8. Googles telefonitjänster. Följande villkor gäller enbart för (i) Google Voice och (ii) användning av Google Meet för att ringa och ta emot samtal (“Google Meet-telefoni”) där det är tillämpligt (i detta Avsnitt 8 kallas Google Voice och Google Meet-telefoni gemensamt för “Googles telefonitjänster”). DESSA VILLKOR INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM BEGRÄNSNINGAR FÖR NÖDSAMTAL. LÄS DEM NOGGRANT:

   • 8.1 Parter och kontraktsstruktur för Googles telefonitjänster.

    • (a) Leverantör av Googles telefonitjänster. I enlighet med Avsnitt 8.1 (d) ska den Google-part som anges på den tillämpliga listan över Tjänst- och telefonileverantörer (varje sådan Part avses här med “Leverantör av Googles telefonitjänster” eller “GTSP”) tillhandahålla de Tillämpliga telefonitjänsterna för Kunden enligt beskrivningen i Avsnitt 8.1 (b) (Avtalsstruktur för Googles telefonitjänster).

    • (b) Avtalsstruktur för Googles telefonitjänster. I enlighet med Avsnitt 8.1 (d) är rättssubjektet Google Workspace ett auktoriserat GTSP-ombud enbart i relation till Googles tillämpliga telefonitjänster från Google, samt kontrakt för GTSP:s räkning i relation till Googles telefonitjänster. Därmed gäller följande:

     • (i) Om Kunden väljer att beställa telefonitjänster från Google i tillägg till de andra tjänster som Kunden beställt enligt Avtalet, utgör Avsnitt 8.1 tillsammans med de övriga villkoren i Avtalet (inklusive Tillägget för databearbetning och alla ansvarsbegränsningar) ett separat avtal (”Googles telefoniavtal”) som ingås av tillämplig GTSP (via rättssubjektet Google Workspace Entity som auktoriserat GTSP-ombud) och Kunden enbart i relation till Googles telefonitjänster enligt återstående villkor i Avsnitt 8.1.

     • (ii) Googles telefoniavtal träder i kraft på startdatumet för Kundens första beställning av Googles telefonitjänster och, med avseende på tidigare uppsägning i enlighet med dessa villkor, löper till det som infaller först av (A) uppsägning av Googles telefoniavtal i enlighet med dess villkor eller (B) uppsägning eller utlöpande av Avtalet. Googles telefoniavtal ersätter enbart Avtalet med avseende på Googles telefonitjänster.

     • (iii) I Googles telefoniavtal ersätts alla referenser (förutom sådana som förekommer i Tjänstöversikten och Avsnitt 8 av dessa Tjänstspecifika villkor) till ”Avtalet” med ”Googles telefoniavtal”, rättssubjektet ”Google” ersätts med ”GTSP” och ”Tjänster” ersätts med ”Googles telefonitjänster”

     • (iv) Kunden kan genomdriva rättigheter och förmåner enligt Googles telefoniavtal endast gentemot GTSP, inte rättssubjektet Google Workspace och har skyldigheter enligt Googles telefoniavtal (inklusive skyldigheter att betala alla tillämpliga Avgifter) endast gentemot GTSP, inte rättssubjektet Google Workspace.

     • (v) Oaktat allt som eventuellt motsäger detta i Avtalet gäller villkoren i Avsnitt 8.1 vid en konflikt mellan Avsnitt 8.1 och ett annat villkor i Googles telefoniavtal (inklusive avsnittet ”Motstridiga villkor” i Avtalet och avsnittet Effekt av tillägget i Tillägget för databearbetning).

     • (vi) Samtliga parter har rätt att säga upp Googles telefoniavtal separat från Avtalet enligt villkoren i avsnittet ”Giltighet och uppsägning” i Avtalet. Om Kunden avslutar sin användning av Google Voice enligt beskrivningen i Avsnitt 8.10 (Uppsägning av Google Voice av Kunden), avslutar sådan uppsägning automatiskt Googles telefoniavtal.

    • (c) Regionala villkor. De Regionala villkoren har införlivats i Googles telefoniavtal och tillämpas i den omfattning som en Slutanvändare använder Google Voice i ett land som beskrivs i de Regionala villkoren.

    • (d) Tillämplighet. För Kunder med faktureringsadress i Kanada: (i) Avsnitt 8.1 (a) (Leverantör av Googles telefonitjänster) och Avsnitt 8.1 (b) (Kontraktsstruktur för Googles telefonitjänster) gäller inte för Google Voice, (ii) Google tillhandahåller Google Voice till Kunden och (iii) med avseende på Google Voice avser alla hänvisningar till ”Leverantör av Googles telefonitjänster” eller ”GTSP” i dessa Tjänstspecifika villkor Google.

   • 8.2 Tillhandahållande av Googles telefonitjänster.

    • (a) Dataanvändning.

     • (i) Insamling och användning av Data. GTSP samlar in och använder Kunddata i enlighet med Sekretessmeddelandet för Googles telefonitjänster som finns på https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html.

     • (ii) Telefonkatalog. GTSP ger inte Kundens eller dess Slutanvändares Google Voice-nummer till katalogtjänster såvida inte Kunden begär detta eller detta annars krävs enligt lag.

    • (b) Telefonileverantörer.

     • (i) Partnerleverantörer. GTSP kan använda sina Partnerleverantörer för att tillhandahålla Googles telefonitjänster enligt beskrivningen i Listan över tjänst- och telefonileverantörer.

     • (ii) Icke-partnerleverantörer av telefoni. GTSP och dess Partner anlitar icke-Google-relaterade utomstående underlevarantörer (“Telefonileverantörer”) för att dirigera inkommande och utgående telefonsamtal via det publika telefonnätet (PSTN). Telefonileverantörer och deras platser anges i Listan över tjänst- och telefonileverantörer. När kunden använder Googles telefonitjänster anvisar kunden GTSP att anlita, och be sina Partner att anlita, Telefonileverantörer för att

      • (1) dirigera utgående och inkommande telefonsamtal när det är tillämpligt

      • (2) bearbeta Kunddata som oberoende Personuppgiftsansvariga i länderna där de är belägna:

       • a) i minsta möjliga utsträckning som krävs för dirigeringen

       • b) i enlighet med tillämpliga lagar (inklusive europeiska dataskyddslagar och telekommunikationsbestämmelser).

    • Förtydligande: Telefonileverantörer utgör inte Personuppgiftsbiträden (enligt definitionen i tillägget om Databearbetning).

   • 8.3 Ytterligare betalningsvillkor.

    • (a) Fakturor för Googles telefonitjänster. Tillämpliga avgifter och andra kostnader som uppkommer för Kundens eller Slutanvändarens användning av Googles telefonitjänster faktureras separat från andra Google Workspace-tjänster och är föremål för betalningsvillkoren i Googles telefoniavtal.

    • (b) Samtalspriser. Utöver Avgifterna betalar Kunden GTSP för samtal utifrån användning, om tillämpligt. Dessa användningskostnader beräknas enligt gällande Samtalspriser.

    • (c) Skatter. Oaktat allt som eventuellt motsäger detta i Googles telefoniavtal ska Kunden betala tillämpliga Skatter oavsett intyg över skatteundantag. Fakturerade Skatter kan omfatta Skatter kopplade till en Slutanvändares användning av Googles telefonitjänster utanför landet där Slutanvändaren använder Googles telefonitjänster.

   • 8.4 Krav för Google Voice; Friskrivning för GTSP.

    • (a) Krav för Google Voice. Detta Avsnitt 8.4 (a) gäller endast för Google Voice och INTE för Google Meet-telefoni. Användning av Google Voice kan kräva en separat bredbands- eller mobildataanslutning och att Slutanvändarens enhet är kompatibel med vissa tekniska minimikrav. GTSP tillhandahåller Kunden en beskrivning av eventuella minimikrav för enheter. Användning av Google Voice i utlandet eller annan roaminganvändning kan leda till högre debiteringar från Slutanvändares mobiloperatörer.

    • (b) Friskrivning för GTSP. GTSP ansvarar inte för avbrott eller brister i Googles telefonitjänster som orsakats av fördröjningar, avbrott eller störningar i: (i) Kundens dataanslutning, (ii) Telefonileverantörens nätverk eller (iii) användningen av Slutanvändarens enheter. När Googles telefonitjänster används på mobila enheter kan Slutanvändarnas samtals- eller datamängder som köpts från deras mobiloperatörer användas.

   • 8.5 Google Voice-funktioner. Detta Avsnitt 8.5 gäller endast för Google Voice och INTE för Google Meet-telefoni.

    • (a) Nummertilldelning och tillgänglighet. Följande gäller när Google Voice tillåter tilldelning av telefonnummer:

     • (i) nummeraktivering kan kräva att GTSP samlar in information som krävs enligt tillämpliga telekommunikationsregler, inklusive Kundens adress för nödsamtal och skatte-ID,

     • (ii) i vissa länder måste adressen för nödsamtal stämma överens med området som omfattas av numret som ska tilldelas,

     • (iii) nummeraktiveringen kanske inte sker omedelbart på begäran och

     • (iv) inaktiva nummer kan tas bort från Kundens konto.

    • (b) Nummerportering. Kunden kan portera befintliga nummer från andra tjänsteleverantörer till Google Voice i den utsträckning som Google Voice erbjuder nummertilldelning och kan begära att tilldelade telefonnummer lämnas ut till en annan tjänsteleverantör, i enlighet med Avsnitt 8.5 (b) (i)–(iv) nedan.

     • (i) Inkommande portering. För att överföra ett nummer från en annan tjänsteleverantör måste Kunden följa processen som beskrivs på support.google.com/a/go/voice-porting, enligt uppdateringar på webbplatsen från tid till annan. Kunden kan endast portera in nummer till ett aktivt konto. Portering av inkommande nummer är kanske inte tillgängligt på alla platser där Google Voice erbjuds.

     • (ii) Utgående portering. Kunder som vill överföra ett tilldelat nummer till en annan tjänsteleverantör ska följa den andra tjänsteleverantörens porteringsprocess. GTSP bearbetar porteringsbegäran efter att Kundens nya tjänsteleverantör har meddelat att Kunden har lämnat in en porteringsbegäran. GTSP ansvarar inte för fördröjningar eller avbrott i tjänsten som orsakats av utporteringsprocessen för nummer, inkorrekta eller felaktiga porteringsbegäranden från Kunden eller Kundens nya tjänsteleverantör eller bedrägliga porteringsbegäranden från tredje parter.

     • (iii) Kundens skyldigheter. Kunden ansvarar för (A) riktigheten i information som tillhandahålls GTSP i samband med en porteringsbegäran, (B) avgifter i samband med portering av ett nummer, inklusive avgifter i samband med kvarvarande nummer och abonnemang, och (C) eventuella Avgifter som ska betalas till GTSP i samband med ett nummer fram tills nummerporteringen har slutförts, i den omfattning detta är tillåtet enligt tillämplig lag.

     • (iv) Uppsägning av tjänst. GTSP kan frigöra alla Google Voice-nummer efter uppsägning eller efter att Slutanvändarens tillämpliga licens har löpt ut om inte Kunden porterar numret till en annan tjänsteleverantör före uppsägningen eller löptidens slut.

    • (c) Nummerpresentatör. Google Voice möjliggör visning av Kundens Google Voice-nummer på mottagande enheter där detta är tekniskt möjligt. Slutanvändare kan dölja nummervisning permanent eller från samtal till samtal. Av tekniska skäl kan det hända att GTSP inte alltid kan dölja Google Voice-nummer, bland annat vid samtal till Nödnummer.

    • (d) Nummerblockering. GTSP blockerar eller avblockerar på Kundens begäran möjligheten att ringa med Google Voice till specifika nummer, nummergrupper eller nummertyper (inklusive tjänster som medför tilläggskostnader) i den utsträckning detta är tekniskt möjligt.

    • (e) Inspelning av samtal. Google Voice har en funktion som kan göra det möjligt för Slutanvändare att spela in enskilda telefonsamtal. Kunden samtycker till att inte, och inte låta sina Slutanvändare, spela in telefonsamtal utan samtycke om ett sådant samtycke krävs enligt tillämpliga lagar och bestämmelser.

   • 8.6 Begränsningar för Googles telefonitjänster. Googles telefonitjänster kanske inte

    • (a) inkluderar operatörsassisterad uppringning och samtal till kortnummer (ytterligare avgifter kan gälla för sådana samtal)

    • (b) har stöd för samtal som mottagaren betalar eller samtal som återbetalas eller

    • (c) stöder samtal eller anslutningar till vissa nummer, inklusive bland annat betalnummer.

   • 8.7 Begränsningar för Google Voice-användning. Detta Avsnitt 8.7 gäller endast för Google Voice och INTE för Google Meet-telefoni. Kunden får inte vidaretilldela nummer till, ge tillgång till eller på annat vis möjliggöra användning av Google Voice för personer som är minderåriga enligt tillämpliga lagar i aktuellt rättskipningsområde. GTSP kan tillfälligt eller permanent inaktivera alla konton som används av eller tillhandahålls till sådana individer.

   • 8.8 Nödsamtal. Underavsnitt 8.8 (a) gäller endast för Google Meet-telefoni och INTE för Google Voice. Alla andra underavsnitt ((b) till (f)) av Avsnitt 8.8 gäller endast för Google Voice och INTE för Google Meet-telefoni.

    • (a) Envägsuppringning. Det går inte att ringa nödsamtal med funktionerna för envägsuppringning i Google Meet-telefoni. Slutanvändare kan inte ringa eller ta emot nödsamtal. Kunden ansvarar för att se till att Slutanvändare har tillgång till alternativa sätt att ringa nödsamtal.

    • (b) Tvåvägsuppringning. Samtal till nödnummer stöds av Google Voice. IP-baserade nödnummertjänster har vissa begränsningar jämfört med traditionella nödsamtal och fungerar inte likadant som traditionella nödsamtal. Följande bestämmelser beskriver dessa begränsningar och skillnader. Ytterligare landsspecifika begränsningar beskrivs i Regionala villkor. Kunden bekräftar härmed kännedom och godkännande av skillnaderna mellan traditionella telefonitjänster och IP-baserade telefonsamtal med avseende på samtal till nödnummer som beskrivs nedan:

     • (i) Beskrivning av samtal till nödtjänster. Slutanvändare som använder möjligheten till tvåvägsuppringning i Google Voice kan ringa och ta emot samtal från nödtjänster utan kostnad. Nödtjänster varierar beroende på var Slutanvändaren befinner sig. När Slutanvändaren ringer nödnummer ger GTSP Slutanvändarens telefonnummer till nödtjänsten liksom den adress som Kunden har gett till Google (se Avsnitt 8.8 (d) (Kundens skyldigheter) nedan). Slutanvändare kan behöva bekräfta sin fysiska plats och sitt återuppringningsnummer eftersom nödsamtalsoperatören kanske inte har informationen.

     • (ii) Begränsningar för samtal till nödtjänster. Följande begränsningar gäller nödsamtalstjänsten i Google Voice: (A) tjänsten kanske inte är tillgänglig vid ett avbrott eller störningar i internettjänster eller strömförsörjning, (B) det kanske tar längre tid innan nödsamtal ansluts till alarmeringscentralen än vid traditionella samtal till nödnummer, det kanske tutar upptaget eller samtalet kanske inte ansluts, (C) nödsamtalet kanske ansluts korrekt till alarmeringscentralen, men Slutanvändarens telefonnummer eller plats överförs inte automatiskt och operatören hos räddningstjänsten kan kanske inte ringa tillbaka, (D) nödsamtal under roaming kan dirigeras till den lokala alarmeringscentral som förknippas med Slutanvändarens registrerade nummer (Kunder ska rekommendera Slutanvändare att använda sin ursprungliga uppringningsfunktion vid roaming), (E) Slutanvändare som är döva, har hörselskador eller talsvårigheter bör ringa det lokala nödnumret direkt med texttelefon eller en bildtelefontjänst istället för 711 eller lokal motsvarighet, (F) om Slutanvändaren har flera enheter kopplade till sitt kontonummer kan det hända att (i) uppringning från alarmeringscentralen inte ringer till alla kopplade enheter och (ii) alarmeringscentraloperatören ser ett annat nummer än Slutanvändarens personliga telefonnummer, (G) om Slutanvändaren har inaktiverat inkommande samtal kanske alarmeringscentraloperatören inte kan ringa tillbaka, (H) om ett samtal med Google Voice misslyckas kanske Slutanvändaren rekommenderas slutföra nödsamtalet med enhetens ursprungliga uppringningsfunktion och (I) nödsamtal kanske inte är tillgängliga via denna samtalstjänst om (i) Google Voice-nummer med endast inkommande tjänster används och (ii) samtal som dirigeras via användarens mobiloperatörs röstsamtalsnätverk. I Kanada och på vissa andra platser måste nummer och plats som uppges i nödsamtalet tillhandahållas verbalt av Googles nödsamtalsoperatör till relevant nödnummer. Om uppringaren inte kan ange sin plats till operatören dirigeras samtalet till nödnumret för uppringarens registrerade adress.

    • (c) Textmeddelanden till nödnummer. Google Voice kanske inte stöder sms till nödnummer. Tjänster för sms till nödnummer som tillhandahålls via Google Voice kanske inte stöds över ett Wi-Fi-nätverk.

    • (d) Kundens skyldigheter. Kunden ansvarar för följande med avseende på Avsnitt 8.8 (b) (Tvåvägsuppringning): (i) säkerställa att adressen som registrerats i Google Voice för varje Slutanvändare är den aktuella fysiska adress där Slutanvändaren kommer att använda Google Voice (underlåtenhet att tillhandahålla aktuella adresser kan leda till att fel alarmeringscentral kontaktas och fördröja nödtjänster till Slutanvändare), (ii) informera Slutanvändare om att deras fysiska adresser kommer att delas med Telefonileverantörer, (iii) informera Slutanvändare om att de kan behöva uppge sin fysiska plats och sitt uppringningsnummer till alarmeringscentralen när de har fått kontakt, (iv) säkerställa att Slutanvändare har tillgång till ett annat sätt att kontakta nödnummer samt (v) informera Slutanvändarna om begränsningarna i nödsamtalstjänsterna (Kunden kan ladda ned och skriva ut en varningsetikett som fästs på alla enheter som används till Google Voice på support.google.com/voice/go/emergency-services).

    • (e) Varningar vid nödsituationer. Varningar vid nödsituationer kanske inte mottas via Google Voice om enheterna är inställda på endast Wi-Fi eller mobiltelefonitjänster inte är tillgängliga.

    • (f) Ansvarsfriskrivning för samtal till nödnummer. I den utsträckning lagen medger har varken GTSP eller dess Partner något ansvar enligt Googles telefoniavtal (varken på kontraktuell eller utomkontraktuell grund (inklusive vårdslöshet) eller annars) för skador av någon typ (inklusive direkta och indirekta skador) som uppstår under eller i samband med användning eller försök att använda Google Voice för att kontakta nödnummer, inklusive men inte begränsat till oförmåga att få kontakt med sådana tjänster, fördröjningar i alarmeringscentralens svar, nödtjänstens, alarmeringscentralens eller operatörers uppförande eller felaktigheter i informationen som tillhandahålls nödtjänsten av Telefonileverantörer eller andra tredje parter som anlitats av GTSP eller dess Partner för förmedling av samtal till nödnummer.

   • 8.9 Avstängning. Utöver den avstängningsrätt som beskrivs i Googles telefoniavtal kan GTSP blockera inkommande och utgående samtal och meddelanden i Googles telefonitjänster om GTSP rimligen slår fast att Kunden eller en Slutanvändare har använt Googles telefonitjänster till följande förbjudna aktiviteter:

    • (a) generera eller förmedla oönskade kommersiella meddelanden

    • (b) driva upp samtalstrafik (t.ex. öka mängden samtal en lokal operatör kan debitera andra operatörer eller internationella intäktsdelningsbedrägerier).

   • 8.10 Uppsägning av Google Voice av Kunden. Detta Avsnitt 8.10 gäller endast för Google Voice och INTE för Google Meet-telefoni. Utöver övriga uppsägningsrättigheter kan Kunden när som helst säga upp sin användning av Google Voice genom skriftligt meddelande till GTSP. Kundens användning av Google Voice måste upphöra omedelbart efter uppsägningen.

   • 8.11 Ytterligare definitioner.

   • Samtalspriser” avser de aktuella samtalspriser som anges på https://voice.google.com/rates.

   • Slutanvändare” avser (i) i samband med Google Voice potentiella användare som kan närvara på den fysiska plats där en enhet som är kopplad till Google Voice finns och är tillgänglig för användning och (ii) i samband med Google Meet potentiella användare som kan använda Google Meet-telefonitjänster för att ringa till eller från Google Meet-möten.

   • Avgifter” avser i samband med Google Voice de avgifter som beskrivs på https://workspace.google.com/products/voice.

   • Google Workspace-enhet” är den Google-enhet med vilken Kunden ingår avtal om andra Google Workspace-tjänster enligt definitionen i Avtalet.

   • Alarmeringscentral” eller ”PSAP” avser tillämplig alarmeringscentral baserat på en Slutanvändares registrerade plats.

   • Regionala villkor” avser de villkor som beskrivs på https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html.

   • Telefonileverantör” har den innebörd som ges i Avsnitt 8.2 (b) (Telefonileverantörer) i dessa Tjänstspecifika villkor.

   • Lista över telefonileverantörer” avser den aktuella listan över Tjänst- och telefonileverantörer på (i) för Google Voice https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html och (ii) för Google Meet-telefoni, https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html

   *Om ett offlinedokument hänvisar till “Tjänstleverantör för Google Voice” eller “GVSP,” ska dessa hänvisningar anses lyda “Leverantör av Googles telefonitjänster” eller “GTSP” såsom de används i dessa tjänstspecifka villkor och i Googles telefoniavtal.

   9. Google Drive. Följande villkor gäller enbart Drive:

   • 9.1 Användning av Google Drive för innehållsdistribution. Google Drive är inte avsett att användas som ett nätverk för innehållsdistribution och Google kan begränsa användning och åtkomst för Google Drive om Google, efter eget rimligt gottfinnande, fastställer att användningen av Google Drive bryter mot policyn för tillåten användning eller utgör intrång, olaglig distribution eller massdistribution av innehåll inklusive videor. Alla videor på Google Drive som delas offentligt utanför Kundens domän måste följa YouTubes riktlinjer för communityn (som finns på https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ eller en efterföljande webbadress).

   Tidigare versioner

   6 oktober 2020