Googles domänåterförsäljaravtal

Senast ändrad: 25 juli 2023

 • Detta domänåterförsäljaravtal (”Avtalet”) ingås mellan dig, rättssubjektet eller personen som samtycker till avtalet (”Kunden” eller ”du”) och Google. ”Google” har den innebörd som anges på https://cloud.google.com/terms/google-entity. Hänvisningar till ”vi”, ”oss” eller ”vår” i detta Avtal avser Google. Detta Avtal reglerar Googles återförsäljning av registreringstjänster för domännamn (”Domäntjänster”) som tillhandahålls av den tillämpliga tredjepartsregistraren som identifieras vid köpet eller förnyelsen (”Registrar”).

  • 1. Domäntjänster.

   • 1.1 Återförsäljare av Domäntjänster. Detta Avtal upprättar villkoren under vilka Google återförsäljer åtkomst till Domäntjänsterna som en auktoriserad återförsäljare för en Registrar. Som återförsäljare agerar Google inte i egenskap av registrar för några domännamn men kan utföra särskilda funktioner eller tjänster för Registrarens räkning.

   • 1.2 Registrarvillkor. Domtjänsterna tillhandahålls av Registraren. All åtkomst till och användning av Domäntjänsterna styrs av och står under tillämplig Registrars användarvillkor. Kunden måste följa, och godkänner att omfattas av, dessa användarvillkor. Google är inte en part i ditt avtal med en Registrar och tar inget ansvar för Registrarens utförande.

   • 1.3 Registrarens integritetspolicy. Kunden bekräftar att Google tillhandahåller Kundens namn och kontaktuppgifter till Registraren som en del av domännamnsregistreringen. Registrarens behandling av dessa uppgifter omfattas av dess tillämpliga integritetspolicyer.

  • 2. Betalningar.

   • 2.1 Fakturering och betalningar. När du slutför köpet måste du köpa Domäntjänsterna, inklusive alla tillämpliga skatter, enligt en faktureringsperiod på årsbasis. Du kan betala för Domäntjänsterna med kreditkort, betalkort eller på något annat sätt som anges på beställningssidan. Alla betalningar sker i amerikanska dollar om inte annat anges på beställningssidan. Såvida du inte säger upp förnyelsen enligt beskrivningen i avsnitt 2.3 (Uppsägning av förnyelse) i slutet av varje faktureringsperiod på årsbasis förnyas automatiskt ditt köp av Domäntjänster i ytterligare faktureringsperioder på årsbasis och Google fakturerar dig den gällande förnyelseavgiften när betalningen förfaller. Alla betalningar är oåterkalleliga och Google gör inga återbetalningar.

   • 2.2 Prisändringar. Google förbehåller sig rätten att ändra (dvs. höja eller sänka) avgiften för Domäntjänster från tid till annan. Eventuella ändringar av avgiften gäller endast din nästkommande betalning efter att du underrättats om detta i rimlig tid.

   • 2.3 Uppsägning av förnyelse. Du måste genomföra uppsägningen minst fem arbetsdagar före slutet av din faktureringsperiod för att inte bli debiterad för nästa förnyelseperiod. Du kan genomföra uppsägningen via administratörskonsolen. Om du genomför uppsägningen är du inte berättigad till återbetalning av avgifterna du redan har betalat, men, i enlighet med detta Avtal och tillämplig Registrars avtal, fortsätter du att ha åtkomst till Domäntjänsterna till dess din aktuella faktureringsperiod tar slut.

  • 3. Konfidentiell information.

   • 3.1 Definitioner.

    • 3.1.1. ”Konfidentiell information” avser information som en part (eller ett närstående bolag) yppar till den andra parten enligt detta Avtal och som är markerad som konfidentiell eller under normala förhållanden skulle betraktas som konfidentiell information. Det omfattar inte information som självständigt utvecklats av mottagaren, rättmätigt tilldelats en part av en tredje part utan sekretesskrav eller som blir offentlig utan att mottagaren begått något fel.

    • 3.1.2. ”Rättsprocess” avser en begäran om att lämna ut uppgifter enligt lag, myndighetsbestämmelse, domstolsbeslut, stämning, rannsakningsorder eller andra giltiga rättsmyndigheter, rättsförfaranden eller liknande processer.

   • 3.2 Skyldigheter. Mottagaren använder enbart den yppande partens Konfidentiella information för att utöva mottagarens rättigheter och uppfylla dess skyldigheter enligt Avtalet och vidtar rimliga åtgärder för att skydda mot yppande av den yppande partens Konfidentiella information. Mottagaren får enbart yppa Konfidentiell information till närstående bolag, medarbetare, ombud eller professionella rådgivare (”Delegater”) som behöver känna till den och som har skriftligen avtalat (eller vad avser professionella rådgivare på annat sätt är bundna) att hålla informationen konfidentiell. Mottagaren säkerställer att dess Delegater endast använder den mottagna Konfidentiella informationen för att utöva rättigheter och uppfylla skyldigheter i enlighet med detta Avtal.

   • 3.3 Obligatoriskt yppande. Oaktat något villkor i detta Avtal som motsäger det får mottagaren även yppa Konfidentiell information i den utsträckning som krävs av tillämplig Juridisk process, under förutsättning att mottagaren använder kommersiellt rimliga ansträngningar för att (a) utan dröjsmål informera den andra parten före sådant yppande och av dess Konfidentiella information och (b) uppfylla den andra partens rimliga förfrågningar gällande ansträngningar för att motsätta sig yppande. Oaktat det föregående gäller underavsnitt (a) och (b) inte om mottagaren bedömer att efterlevnad av (a) och (b) kan (i) leda till brott mot en Juridisk process (ii) hindra en myndighetsundersökning eller (iii) leda till dödsfall eller allvarlig fysisk skada för en individ.

  • 4. Ansvarsfriskrivning. I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKER GOOGLES UTFÖRANDE I SAMBAND MED DETTA AVTAL I BEFINTLIGT SKICK UTAN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILDA SYFTEN OCH ICKE-INTRÅNG. GOOGLE LÄMNAR TILL EXEMPEL INGA GARANTIER OM INNEHÅLLET ELLER FUNKTIONER I DESS UTFÖRANDE ELLER REGISTRARENS DOMÄNTJÄNSTER, INKLUSIVE DERAS EXAKTHET, TILLFÖRLITLIGHET, TILLGÄNGLIGHET ELLER MÖJLIGHET ATT UPPFYLLA DINA BEHOV.

  • 5. Gottgörelse. Du ska försvara, gottgöra och hålla Google och dess underleverantörer, och dess respektive styrelse, ledning, anställda, ombud och närstående bolag, skadeslösa från och mot alla fordringar, skador, ansvar, kostnader och utgifter (inklusive rimliga juridiska kostnader och utgifter) som uppstår till följd av eller i relation till:

   • • din registrering av ett domännamn och användning av Domäntjänsterna

   • • överträdelser av någon tredje parts rättigheter, däribland immateriella rättigheter.

  • 6. Ansvarsbegränsning.

   • 6.1 Begränsning av indirekt ansvar. GOOGLE, OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAG OCH LEVERANTÖRER, ANSVARAR ENLIGT DETTA AVTAL INTE FÖR UTEBLIVEN INTÄKT, ELLER DATA, FINANSIELL FÖRLUST ELLER INDIREKT SKADA, TILLFÄLLIG SKADA, SÄRSKILD SKADA, FÖLJDSKADA, SKADESTÅND SOM UTMÄTS I AVSKRÄCKANDE SYFTE ELLER STRAFFSKADESTÅND, ÄVEN OM VI VISSTE ELLER BORDE HA KÄNT TILL ATT SÅDANA SKADOR VAR MÖJLIGA OCH ÄVEN OM DIREKTA SKADOR INTE KRÄVER ERSÄTTNING.

   • 6.2 Begränsning av ansvarsomfattning. DET TOTALA ANSVARET FÖR GOOGLE, OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAG OCH LEVERANTÖRER, BEGRÄNSAS FÖR ALLA FORDRINGAR UNDER DETTA AVTAL TILL DET SOM ÄR LÄGST AV (I) BELOPPET DU BETALAT I SAMBAND MED DETTA AVTAL UNDER DE TOLV MÅNADERNA FÖRE DEN HÄNDELSE SOM GER UPPHOV TILL ANSVAR ELLER (II) 5 000 AMERIKANSKA DOLLAR.

   • 6.3 Undantag från begränsningar. Dessa ansvarsbegränsningar gäller inte om du bryter mot Googles eller dess närstående bolags immateriella rättigheter, dina förbindelser angående gottgörelse eller dina betalningsskyldigheter.

  • 7. Allmänt.

   • 7.1 Aviseringar. För att underlätta förfarandena är det önskvärt men inte obligatoriskt för parterna att skicka in skriftliga aviseringar på engelska och adressera dem till den andra partens juridiska avdelning och huvudsakliga kontaktperson. E-postadressen för aviseringar som skickas till Googles juridiska avdelning är legal-notices@google.com.

   • 7.2 Överlåtelse. Du får inte överlåta någon del av detta Avtal utan skriftligt medgivande från Google. Alla andra försök till överlåtelse är ogiltiga.

   • 7.3 Force Majeure. Ingen av parterna hålls ansvarig för fel eller förseningar i utförandet som orsakats av omständigheter som ligger utanför parternas rimliga kontroll.

   • 7.4 Inget avstående. Ingen part behandlas som att parten har avstått från rättigheter genom att inte utöva (eller fördröja utförandet av) rättigheter enligt detta Avtal.

   • 7.5 Ingen agentur. Detta Avtal skapar ingen agentur, inget partnerskap eller samriskföretag mellan parterna.

   • 7.6 E-postmeddelanden. Parterna får använda e-postmeddelanden för att uppfylla kraven för skriftligt godkännande och samtycke enligt detta Avtal.

   • 7.7 Underleverantörskontrakt. Google får lägga ut skyldigheter enligt detta Avtal på underentreprenad men förblir ansvarig gentemot Kunden för alla förbindelser som lagts ut på underentreprenad.

   • 7.8 Utomstående förmånstagare. Detta Avtal överlåter inga förmåner till tredje part om det inte uttryckligen anges.

   • 7.9 Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om något villkor (eller del av ett villkor) i detta Avtal är ogiltigt, olagligt eller ogenomförbart fortsätter resterande delarna av detta Avtal att gälla.

   • 7.10 Tillämplig lagstiftning i USA. Enligt Avsnitt 7.15 (Regionspecifika villkor) gäller följande vid tvister mellan parterna:

    • (a) För lokala, regionala och nationella myndigheter i USA. Om Kunden är en lokal, regional eller nationell myndighet i USA reglerar Avtalet inte gällande lag och jurisdiktionsort.

    • (b) För federala myndigheter i USA. Om Kunden är en federal myndighet i USA gäller följande: ALLA ANSPRÅK SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL ELLER GOOGLES UTFÖRANDE REGLERAS AV LAGARNA I USA, EXKLUSIVE LANDETS REGLER OM LAGVALSKONFLIKTER. I DEN UTSTRÄCKNING DET TILLÅTS AV FEDERAL LAG: (I) LAGARNA I DELSTATEN KALIFORNIEN (EXKLUSIVE DELSTATENS LAGVALSREGLER) GÄLLER VID FRÅNVARO AV TILLÄMPLIG FEDERAL LAG OCH (II) VID TVISTER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I FÖRHÅLLANDE TILL DETTA AVTAL ELLER GOOGLES UTFÖRANDE ACCEPTERAR PARTERNA ATT OMFATTAS AV LAGSTIFTNINGEN VID DOMSTOLARNA I SANTA CLARA COUNTY, KALIFORNIEN, USA.

    • (c) För alla andra enheter. Om Kunden är en enhet som inte identifieras i Avsnitt 7.10(a) (Tillämplig lagstiftning i USA för lokala, regionala och nationella myndigheter) eller (b) (Tillämplig lagstiftning i USA för federala myndigheter) gäller följande: ALLA ANSPRÅK SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL ELLER GOOGLES UTFÖRANDE REGLERAS AV LAGEN I KALIFORNIEN, EXKLUSIVE DELSTATENS REGLER OM LAGVALSKONFLIKTER, OCH AVGÖRS UTESLUTANDE VID FEDERAL ELLER DELSTATLIG DOMSTOL I SANTA CLARA COUNTY, KALIFORNIEN, USA. PARTERNA ACCEPTERAR ATT DESSA DOMSTOLAR HAR DOMSRÄTT.

   • 7.11 Språkkonflikter. Om detta Avtal översätts till andra språk och det finns inkonsekvenser mellan den engelska texten och det andra språket gäller den engelska texten om inget annat anges i översättningen.

   • 7.12 Rättsmedel på grund av billighetsrätt. Inget i detta avtal begränsar någon av parternas förmåga att söka rättsmedel på grund av billighetsrätt.

   • 7.13 Ändringar. Google har rätt att ändra villkoren för detta Avtal från tid till annan och publicerar sådana ändringar på https://workspace.google.com/terms/domain_reseller_agreement.html. Dessa ändringar träder endast i kraft i början av Kundens nästa faktureringsperiod, då Kundens förnyelse innebär samtycke till ändringarna. Förutom det som anges i detta Avsnitt måste tillägg till detta Avtal göras skriftligen, undertecknas av båda parter och uttryckligen ange att det utgör ett tillägg till detta Avtal.

   • 7.14 Hela Avtalet. Detta Avtal ersätter alla andra överenskommelser mellan parterna som berör ämnet i fråga. Parterna ingår detta Avtal utan att ta hänsyn till och utan att få några rättigheter eller ersättningar baserat på något uttalande, några uppgifter eller några garantier (oavsett om de lämnas oavsiktligt eller i god tro) som inte uttryckligen anges i detta Avtal.

   • 7.15 Regionspecifika villkor. Kunden samtycker till följande ändringar av detta Avtal om Kundens faktureringsadress finns i tillämplig region som beskrivs nedan:

    • Asien och Stillahavsområdet (alla regioner förutom Australien, Japan, Indien, Nya Zeeland, Singapore) och Latinamerika

     • Avsnitt 7.10 (Tillämplig lagstiftning i USA) ersätts enligt följande:

     • 7.10 Tillämplig lagstiftning, Skiljedom.

     • (a) ALLA ANSPRÅK SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV, ELLER I RELATION TILL, DETTA AVTAL ELLER RELATERADE GOOGLE-PRODUKTER ELLER -TJÄNSTER (INKLUSIVE BESTRIDANDEN RÖRANDE TOLKNING ELLER UPPFYLLANDE AV DETTA AVTAL) (”Bestridande”) REGLERAS AV LAGARNA I DELSTATEN KALIFORNIEN, USA, EXKLUDERANDE KALIFORNIENS REGLER OM LAGKONFLIKTER.

     • (b) Parterna försöker lösa Bestridanden i god tro inom 30 dagar från det att Bestridandet har uppstått. Om Bestridandet inte har lösts inom 30 dagar måste det lösas via skiljedom av den amerikanska skiljedomssammanslutningens internationella center för tvistlösning (American Arbitration Association’s International Centre for Dispute Resolution) i enlighet med dess förenklade kommersiella regler som gäller vid datumet för detta Avtal (”Regler”).

     • (c) Parterna väljer gemensamt en skiljedomare. Skiljedomsförfarandet genomförs på engelska i Santa Clara County, Kalifornien, USA.

     • (d) Båda parter kan ansöka till behörig domstol om föreläggande som är nödvändiga för att skydda sina rättigheter i avvaktan på skiljedom. Skiljedomaren kan besluta om rättsmedel på grund av billighetsrätt eller domstolsföreläggande som överensstämmer med rättsmedel och begränsningar i detta Avtal.

     • (e) Med förbehåll för konfidentialitetskraven i Underavsnitt (g) kan båda parter framställa att en behörig domstol utfärdar ett beslut som krävs för att skydda partens rättigheter eller egendom; denna framställan betraktas inte som ett brott mot eller avstående från detta avsnitt om reglerande lag och skiljedomsförfarande och påverkar inte skiljedomarens befogenheter, inklusive befogenheten att granska det rättsliga beslutet. Parterna stipulerar att domstolarna i Santa Clara County, Kalifornien, USA, är behöriga att bevilja order enligt Underavsnitt 7.10(e).

     • (f) Skiljedomen är slutgiltig och bindande för parterna och dess verkställighet kan presenteras i vilken behörig domstol som helst, inklusive alla domstolar som har jurisdiktion över någon av parterna eller någon av dess egendom.

     • (g) Alla skiljedomsförfaranden som genomförs i enlighet med detta Avsnitt 7.10 (Tillämplig lagstiftning, Skiljedom) betraktas som Konfidentiell information enligt Avsnitt 3 (Konfidentiell information), inklusive: (i) förekomsten av, (ii) information som yppas under och (iii) muntlig kommunikation eller dokument relaterade till skiljedomsförfarandet. Utöver yppanderättigheterna enligt Avsnitt 3 (Konfidentiell information) får parterna yppa den informationen som beskrivs i detta Underavsnitt 7.10 (g) till en behörig domstol när så är nödvändigt för ett beslut enligt Underavsnitt 7.10 (e) eller utföra skiljedomsbeslut, men parterna måste begära att dessa rättsliga förfaranden ska genomföras privat.

     • (h) Parterna betalar skiljedomarens avgifter, skiljedomarens utsedda experters avgifter och kostnader samt skiljedomscentrets administrativa kostnader i enlighet med Reglerna. I det slutgiltiga skiljedomsbeslutet beslutas om den förlorande partens förbindelse att ersätta det belopp som den vinnande parten har betalat i förskott för dessa avgifter.

     • (i) Varje part står för sina egna advokaters och experters avgifter och kostnader, oavsett skiljedomarens slutgiltiga beslut rörande Bestridandet.

    • Asien och Stillahavsområdet – Indien

     • Avsnitt 7.10 (Tillämplig lagstiftning i USA) ersätts enligt följande:

     • 7.10 Tillämplig lagstiftning. Alla anspråk som uppstår till följd av, eller i relation till, detta Avtal regleras av lagarna i Indien. Vid eventuella bestridanden är rättskipningsområdet domstolarna i New Delhi. Oaktat ovanstående kan och kommer Kunden att rikta alla anspråk med avseende på Google enligt detta Avtal mot Google India Private Limited.

    • Europa, Mellanöstern, Afrika – Algeriet, Bahrain, Jordanien, Kuwait, Libyen, Mauretanien, Marocko, Oman, Palestina, Qatar, Tunisien, Jemen, Egypten, Israel, Förenade Arabemiraten och Libanon

     • Avsnitt 7.10 (Tillämplig lagstiftning i USA) ersätts enligt följande:

     • 7.10 Tillämplig lagstiftning, Skiljedom.

     • (a) ALLA ANSPRÅK SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV, ELLER I RELATION TILL, DETTA AVTAL ELLER RELATERADE GOOGLE-PRODUKTER ELLER -TJÄNSTER (INKLUSIVE BESTRIDANDEN RÖRANDE TOLKNING ELLER UPPFYLLANDE AV DETTA AVTAL) (”Bestridande”) REGLERAS AV LAGARNA I DELSTATEN KALIFORNIEN, USA, EXKLUDERANDE KALIFORNIENS REGLER OM LAGKONFLIKTER.

     • (b) Parterna försöker lösa Bestridanden i god tro inom 30 dagar från det att Bestridandet har uppstått. Om Bestridandet inte har lösts inom 30 dagar måste det lösas via skiljedomsreglerna vid London Court of International Arbitration (LCIA) (”Regler”), som anses inkluderade genom referens till detta Avsnitt.

     • (c) Parterna väljer gemensamt en skiljedomare. Skiljedomsförfarandet ska genomföras på engelska vid Dubai International Financial Center, DIFC, Dubai UAE.

     • (d) Båda parter kan ansöka till behörig domstol om föreläggande som är nödvändiga för att skydda sina rättigheter i avvaktan på skiljedom. Skiljedomaren kan besluta om rättsmedel på grund av billighetsrätt eller domstolsföreläggande som överensstämmer med rättsmedel och begränsningar i detta Avtal.

     • (e) Skiljedomen är slutgiltig och bindande för parterna och dess verkställighet kan presenteras i vilken behörig domstol som helst, inklusive alla domstolar som har jurisdiktion över någon av parterna eller över deras egendom.

     • (f) Alla skiljedomsförfaranden som genomförs i enlighet med detta Avsnitt 7.10 (Tillämplig lagstiftning, Skiljedom) betraktas som Konfidentiell information enligt Avsnitt 3 (Konfidentiell information), inklusive: (i) förekomsten av, (ii) information som yppas under och (iii) muntlig kommunikation eller dokument relaterade till skiljedomsförfarandet. Utöver yppanderättigheterna enligt Avsnitt 3 (Konfidentiell information) får parterna yppa den informationen som beskrivs i detta Underavsnitt 7.10 (f) till en behörig domstol när så är nödvändigt för att upprätta skiljedomsbeslut, men parterna måste begära att dessa rättsliga förfaranden ska genomföras privat.

     • (g) Parterna betalar skiljedomarens avgifter, skiljedomarens utsedda experters avgifter och kostnader samt skiljedomscentrets administrativa kostnader i enlighet med Reglerna. I det slutgiltiga skiljedomsbeslutet beslutas om den förlorande partens förbindelse att ersätta det belopp som den vinnande parten har betalat i förskott för dessa avgifter.

     • (h) Varje part står för sina egna advokaters och experters avgifter och kostnader, oavsett skiljedomarens slutgiltiga beslut rörande Bestridandet.