Villkor för domänregistrering

 • Du godkänner dessa villkor för domänregistrering ("Avtalet") mellan dig och Google. "Google" har den innebörd som ges på https://cloud.google.com/terms/google-entity. Detta avtal reglerar ditt köp av domänregistreringstjänsten ("Domäntjänsten") genom Googles gränssnitt. Genom att använda den här domäntjänsten registrerar du domännamn via externa domännamnsregistratorer som har en kontraktsbaserad relation med Google ("registreringspartner"). Googles roll vid en sådan registrering består i princip av att föreslå en registreringspartner för dig, hjälpa dig registrera ditt/dina domännamn hos denna registreringspartner och hjälpa till med konfigurationen av tillämpliga Google-tjänster via en sådan registreringspartner. Googles registreringspartner kan ändras med jämna mellanrum enligt Googles eget gottfinnande. Du måste godkänna registreringspartners villkor för att kunna registrera ett domännamn hos denna partner. Du förstår att du har ett separat avtal med registreringspartnern och att du är ansvarig för alla skyldigheter, åtaganden och avgifter som anges i avtalet. Alla frågor rörande tillgänglighet, köp, förnyelse, underhåll eller annan support i anslutning till domännamnsregistreringen ska riktas till denna Registreringspartner och inte till Google.

  • 1. Registrering. Du ansöker om domännamnet/namnen enligt riktlinjerna från ICANN (Internet Corporation for Assigned Names). Du godkänner att följa alla relevanta ICANN-regler och policyer rörande ditt/dina domännamn, inklusive ICANN:s Uniform Dispute Resolution Process. Du samtycker till att skicka och underhålla din registreringsinformation, inklusive kontaktuppgifter för registrering och andra kontakter, i komplett och korrekt skick. Du samtycker också till och förstår att trots att du kan välja att din information inte ska finnas i WHOIS-databasen, om regler kring sådana val ändras, så får din registreringspartner eller Google yppa din domäninformation på det sätt som krävs. I den utsträckning du namnger andra för att agera åt dig oavsett funktion, samtycker du till att du är ansvarig för åtaganden eller skyldigheter för dina ombud i förhållande till ditt/dina domännamn och du måste se till att dina ombud godkänner villkoren i detta Avtal och Registreringspartnerns villkor. Google förbehåller sig rätten att neka att registrera eller annullera registreringen av domännamn som bryter mot Google Workspace policy för tillåten användning.

  • 2. Ändringar. Google kan när som helst göra kommersiellt rimliga ändringar av Google Workspace policy för tillåten användning. Om Google gör en väsentlig förändring av Google Workspace policy för tillåten användning kommer Google att informera Kunden (detta kan ske via e-post).

  • 3. Fakturering och betalning. När du godkänner avtalet måste du köpa domäntjänsten från Google på årsbasis. Du kan betala för Domäntjänsten med kreditkort, betalkort eller på något annat sätt som anges på ordersidan. Google kommer att registrera ditt/dina domännamn efter att din betalningsmetod har godkänts men kommer inte att fakturera dig förrän i slutet av den månad som du köper domännamnet/namnen. Alla betalningar sker i amerikanska dollar om inte annat anges på Beställningssidan. Under registrering eller via domäntjänsten kan du välja att automatiskt förnya ditt/dina domännamn. Om du väljer det här alternativet förnyas Domäntjänsten automatiskt för ytterligare årsperioder och Google fakturerar dig den aktuella förnyelseavgiften när det är dags för betalning. Alla betalningar är oåterkalleliga och Google betalar inte tillbaka några avgifter.

  • 4. Domänposter. Du godkänner att Google kommunicerar med din ombudspartner för din räkning och att ändra dina domänposter hos ombudspartnern för att underlätta domäntjänstens funktion. Du godkänner att Google enligt eget tycke blir kontakt för teknik, betalning eller annat för domäner som registrerats via domäntjänsten.

  • 5. Överföring. Du förstår att Google kan byta ut sina ombudspartners eller själva börja erbjuda registreringstjänster för domännamn när som helst. I samband med en sådan ändring kan Google ändra din ombudspartner. Du ger Google rätt att agera som ombud för registratorn i det begränsade syftet att begära en sådan ändring och fylla i eventuella nödvändiga formulär eller avtal. Du ger även Google rätt att bli och återställa den administrativa kontakten i det begränsade syftet att överföra ditt/dina domännamn och fylla i eventuella nödvändiga formulär eller avtal.

  • 6. Uppsägning. Google har rätt att säga upp Domäntjänsten oavsett skäl i slutet av den nuvarande perioden genom att ge dig minst trettio dagars uppsägningstid, under förutsättning att Google får säga upp Domäntjänsten direkt om Google på rimligt sätt fastställer att (i) ditt/dina domännamn eller dina aktiviteter på domänen bryter mot Google Workspace policy för tillåten användning eller (ii) det inte är kommersiellt gångbart att fortsätta tillhandahålla Domäntjänsten i enlighet med gällande lagar.

  • 7. Ansvarsbegränsning.

   • 7.1 Inget i detta Avtal exkluderar eller begränsar någon parts ansvar för: (a) dödsfall eller personskador som uppstår till följd av försumlighet av partens betjäning, agenter eller medarbetare; eller (b) bedrägeri eller oriktig framställning.

   • 7.2 Ingen av avtalsparterna ansvarar under detta Avtal (rörande Avtalet, skadevållande handling eller annat) för särskilda eller indirekta förluster eller följdförluster (oavsett om dessa förluster var kända av parterna på giltighetsdatumet) som drabbar den andra parten.

   • 7.3 Parternas ansvarsåtagande uppgår i detta Avtal (rörande Avtalet, skadevållande handling eller annat) med avseende på ansvarsåtagande som uppkommer till följd av händelser eller en serie av förknippade händelser, till: det högre värdet av (a) 125 % av den totala summa som Kunden har erlagt och ska erlägga enligt detta Avtal under de 12 månader som direkt föregår månaden då händelsen (eller den första i en serie av förknippade händelser) inträffade, eller (b) 25 000 GBP.

  • 8. Gällande lag.

   • 8.1 Detta Avtal och alla tvister (inom eller utanför kontraktet) rörande detta avtal eller dess innehåll eller utformning (en "Tvist") regleras av engelsk lag.

   • 8.2 Alla Tvister ska bestridas till och lösas genom skiljedomsförfarande enligt reglerna i LCIA, som anses inkluderade genom referens till denna paragraf. Antalet skiljedomare ska vara tre. Skiljedomsförfarandet ska genomföras i London, England. Språket som används i skiljedomsförfarandet ska vara engelska.

   • 8.3 Detta avsnitt 8 ska gälla utan någondera parts rätt att väcka talan hos någon domstol i gällande rättskipningsområde med avseende på nödhjälp interimistiska åtgärder eller förbudsföreläggande (sammantaget ”Interimistiska åtgärder”). Förutom i fall där kunden har sitt säte eller sin huvudsakliga verksamhet i Ryssland eller Ukraina, ska sådana Interimistiska åtgärder omfattas av granskning och beslut av skiljedomstolen så att alla tvister med avseende på Interimistiska åtgärder ska beslutas av skiljedomstolen.

  • 9. Force Majeure. Ingen av parterna hålls ansvarig för underlåtenhet eller försening i att utöva en förpliktelse enligt detta Avtal, om underlåtenheten eller förseningen beror på omständigheter som ligger utanför partens rimliga kontroll.

  • 10. Inget avstående. Misslyckande att hävda någon bestämmelse i detta Avtal utgör inte något avstående från dess giltighet (eller annan rättighet eller kompensation).

  • 11. Avskiljbarhet. Om ett villkor (eller en del av ett villkor) i detta Avtal blir ogiltigt, olagligt eller omöjligt att verkställa påverkar det inte giltigheten hos den resterande delen av villkoret (i förekommande fall) och Avtalet.

  • 12. Ingen agentur. Parterna är oberoende underleverantörer och detta Avtal skapar ingen agentur, inget partnerskap eller samriskföretag.

  • 13. Inga utomstående förmånstagare. Inget i detta Avtal skapar eller överför några rättigheter eller andra fördelar till förmån för någon annan person än parterna i detta Avtal.

  • 14. Rättsmedel på grund av billighetsrätt. Ingen del av detta Avtal begränsar någon av parternas rätt att söka rättsmedel på grund av billighetsrätt.

  • 15. Hela Avtalet. Detta Avtal, och alla dokument som refereras i det, utgör parternas hela avtal rörande ämnet och det åsidosätter eventuella tidigare eller samtidiga avtal mellan parterna om ämnet.

  • 16. Motstridiga villkor. Om du har godkänt villkoren för både detta Avtal och användarvillkoren för Google Domains på https://domains.google.com/tos (”anvnädarvillkor för Google Domains”) och en konflikt uppstår mellan villkor i detta avtal och ett villkor i användarvillkoren för Google Domains, styr villkoren i detta Avtal.