Điều khoản đăng ký miền

 • Bạn và Google đã tham gia các Điều khoản đăng ký miền này (“Thỏa thuận”). "Google" có nghĩa như nêu tại https://cloud.google.com/terms/google-entity. Thỏa thuận này điều chỉnh việc bạn mua dịch vụ đăng ký miền (“Dịch vụ miền”) thông qua giao diện của Google. Bằng cách sử dụng Dịch vụ miền này, bạn đăng ký tên miền thông qua công ty đăng ký tên miền của bên thứ ba có quan hệ hợp đồng với Google ("Đối tác đăng ký"). Trong các lần đăng ký như vậy, vai trò chủ yếu của Google là đề xuất cho bạn một Đối tác đăng ký, giúp bạn đăng ký tên miền với Đối tác đăng ký đó và trợ giúp thiết lập các dịch vụ hiện hành của Google thông qua Đối tác đăng ký đó. Đối tác đăng ký của Google có thể thay đổi bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của Google. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và điều kiện của Đối tác đăng ký để đăng ký tên miền với Đối tác đăng ký đó. Bạn hiểu rằng bạn có thỏa thuận hợp đồng riêng với Đối tác đăng ký và bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ và các khoản phí được nêu trong thỏa thuận đó. Mọi vấn đề về khả năng sử dụng, yêu cầu mua, gia hạn, bảo trì hoặc hỗ trợ khác liên quan đến việc đăng ký tên miền của bạn phải được giải quyết với Đối tác đăng ký chứ không phải với Google.

  • 1. Đăng ký. Bạn hiểu rằng bạn chính là Người đăng ký tên miền của mình theo định nghĩa của Tập đoàn Internet cấp số và tên miền ("ICANN"). Bạn đồng ý tuân theo các quy định và chính sách liên quan của ICANN về (các) tên miền của bạn, bao gồm Quy trình thống nhất về giải quyết tranh chấp của ICANN. Bạn đồng ý gửi và lưu giữ thông tin đăng ký của bạn (bao gồm thông tin liên hệ để đăng ký và các thông tin liên hệ khác) một cách luôn đầy đủ và chính xác. Bạn cũng đồng ý và hiểu rằng mặc dù bạn có thể chọn lưu giữ thông tin của bạn bên ngoài cơ sở dữ liệu của WHOIS, nhưng nếu các quy định liên quan đến lựa chọn đó thay đổi, thì Đối tác đăng ký hoặc Google có thể tiết lộ thông tin tên miền của bạn khi thấy cần thiết. Trong trường hợp bạn chỉ định người khác đại diện cho bạn với tư cách bất kỳ, bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào mà người đại diện cho bạn phải chịu liên quan tới (các) tên miền của bạn. Đồng thời, bạn phải yêu cầu người đại diện của mình đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này cũng như các Điều khoản và điều kiện của Đối tác đăng ký. Google giữ quyền từ chối hoặc hủy đăng ký bất kỳ tên miền nào vi phạm Chính sách sử dụng của Google Workspace.

  • 2. Sửa đổi. Tùy từng thời điểm, Google có thể thực hiện các thay đổi hợp lý về phương diện thương mại đối với Chính sách sử dụng của Google Workspace. Nếu Google thực hiện một thay đổi quan trọng đối với Chính sách sử dụng của Google Workspace, thì Google sẽ thông báo cho Khách hàng (thông báo có thể được gửi qua email).

  • 3. Lập hóa đơn và thanh toán. Khi chấp nhận, bạn sẽ cam kết mua Dịch vụ miền từ Google theo thời hạn hằng năm. Bạn có thể thanh toán cho Dịch vụ miền bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc các phương thức khác có trên trang đặt hàng. Google sẽ đăng ký tên miền của bạn sau khi xác nhận tính hợp lệ của phương thức thanh toán nhưng sẽ không lập hóa đơn cho bạn cho đến cuối của tháng mà bạn mua tên miền. Tất cả các khoản thanh toán đến hạn đều được tính bằng đô la Mỹ trừ khi được nêu khác trên trang đặt hàng. Trong thời gian đăng ký hoặc thông qua Dịch vụ miền, bạn có thể chọn để tự động gia hạn (các) tên miền của mình. Nếu bạn chọn tùy chọn này, khi kết thúc thời hạn hằng năm, Dịch vụ tên miền sẽ tự động gia hạn thêm thời hạn một năm và Google sẽ lập hóa đơn cho khoản phí tại thời điểm đó để gia hạn khi đến hạn thanh toán. Tất cả khoản thanh toán đều là cuối cùng và Google sẽ không hoàn lại bất kỳ khoản phí nào.

  • 4. Hồ sơ miền. Bạn ủy quyền cho Google giao tiếp với (các) Đối tác đăng ký của bạn thay mặt bạn, cũng như thực hiện thay đổi đối với hồ sơ cùng với (các) Đối tác đăng ký này để tạo điều kiện cho Dịch vụ miền hoạt động. Bạn ủy quyền cho Google, theo lựa chọn của Google, trở thành người liên hệ về kỹ thuật, thanh toán hoặc thông tin khác cho các miền được đăng ký qua Dịch vụ miền.

  • 5. Chuyển giao. Bạn hiểu rằng Google có thể thay đổi Đối tác đăng ký hoặc tự bắt đầu cung cấp các dịch vụ đăng ký tên miền như vậy bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của Google. Cùng với sự thay đổi này, Google có thể thay đổi Đối tác đăng ký của bạn. Bạn ủy quyền cho Google hoạt động với tư cách là đại lý của Người đăng ký vì mục đích giới hạn là yêu cầu thay đổi này và hoàn thành mọi thỏa thuận hoặc biểu mẫu cần thiết. Bạn cũng ủy quyền cho Google trở thành và thiết lập lại người liên hệ quản trị cho mục đích giới hạn của việc chuyển giao (các) tên miền của mình và hoàn thành mọi thỏa thuận hoặc biểu mẫu cần thiết.

  • 6. Chấm dứt. Google có thể chấm dứt Dịch vụ miền vì bất cứ lý do gì khi hết thời hạn hiện hành bằng cách thông báo trước cho bạn ít nhất 30 ngày, với điều kiện là Google có thể chấm dứt Dịch vụ miền ngay lập tức nếu Google xác định một cách hợp lý rằng (i) (các) tên miền hoặc các hoạt động trên miền của bạn vi phạm Chính sách sử dụng của Google Workspace, hoặc (ii) xét về mặt thương mại, việc tiếp tục cung cấp Dịch vụ miền theo luật hiện hành là không thực tế.

  • 7. Giới hạn trách nhiệm pháp lý.

   • 7.1 Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của mỗi bên đối với: (a) trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của một trong hai bên hay do sơ suất của người làm công, đại lý hoặc nhân viên của họ; hoặc (b) hành vi gian lận hay trình bày sai nhằm mục đích gian lận.

   • 7.2 Theo Thỏa thuận này, không bên nào phải chịu trách nhiệm pháp lý (cho dù có trong hợp đồng, vi phạm ngoài hợp đồng hay các trường hợp khác) đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả nào (cho dù các thiệt hại này có nằm trong dự tính của các bên vào ngày tham gia Thỏa thuận này hay không) phải gánh chịu hoặc do bên kia gây ra.

   • 7.3 Theo Thỏa thuận này, trách nhiệm pháp lý của mỗi bên (cho dù có trong hợp đồng, vi phạm ngoài hợp đồng hay các trường hợp khác) liên quan đến trách nhiệm pháp lý nảy sinh từ bất kỳ sự kiện cụ thể nào hoặc chuỗi các sự kiện có liên quan với nhau, sẽ được giới hạn ở: (a) 125% tổng số tiền mà Khách hàng đã thanh toán và phải thanh toán theo Thỏa thuận này trong 12 tháng ngay trước tháng xảy ra sự kiện (hoặc sự kiện đầu tiên trong chuỗi các sự kiện có liên quan với nhau); hoặc (b) 25.000 bảng Anh, tùy theo số tiền nào lớn hơn.

  • 8. Luật điều chỉnh.

   • 8.1 Thỏa thuận này và mọi tranh chấp (theo hợp đồng hoặc không theo hợp đồng) liên quan đến Thỏa thuận này hoặc chủ đề của thỏa thuận hay sự hình thành thỏa thuận (“Tranh chấp”) sẽ chịu sự điều chỉnh của Luật Anh.

   • 8.2 Mọi Tranh chấp cuối cùng sẽ được xem xét và giải quyết theo hình thức trọng tài và tuân theo quy tắc của LCIA (những quy tắc này được coi là phần được tham chiếu của điều khoản này). Số lượng trọng tài viên sẽ là 3 người. Địa điểm (hay nơi tiến hành hợp pháp) của phiên trọng tài sẽ là Luân Đôn, Anh. Ngôn ngữ trong phiên trọng tài sẽ là tiếng Anh.

   • 8.3 Mục 8 này sẽ không gây tổn hại đến quyền của mỗi bên áp dụng cho bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào đối với việc đền bù khẩn cấp, tạm thời hoặc theo lệnh (gọi chung là “Đền bù tạm thời”). Trừ trường hợp Khách hàng có văn phòng đã đăng ký hoặc trụ sở chính tại Nga hay Ukraina, việc Đền bù tạm thời như vậy sẽ được hội đồng trọng tài xem xét và đưa ra phán quyết sau đó, bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc Đền bù tạm thời đó đều do hội đồng trọng tài quyết định.

  • 9. Trường hợp bất khả kháng. Không bên nào phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ bất kỳ nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận này nếu việc không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ đó là do hoàn cảnh ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của bên đó gây ra.

  • 10. Không từ bỏ. Việc không thực thi bất kỳ quy định nào trong Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền/biện pháp khắc phục này (hay bất kỳ quyền/biện pháp khắc phục nào khác).

  • 11. Tính hiệu lực từng phần. Tính không hợp lệ, không hợp pháp hoặc không thể thi hành của bất kỳ điều khoản nào (hoặc phần nào của điều khoản) trong Thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các phần còn lại của điều khoản (nếu có) và của Thỏa thuận này.

  • 12. Không có mối quan hệ đại lý. Các bên là những nhà thầu độc lập và Thỏa thuận này không tạo mối quan hệ đại lý, đối tác hay liên doanh.

  • 13. Không có người thụ hưởng bên thứ ba. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ tạo hoặc mang lại bất kỳ quyền hay lợi ích nào khác cho cá nhân không phải là các bên tham gia Thỏa thuận này.

  • 14. Sự đền bù theo luật công bằng. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ giới hạn khả năng bên kia yêu cầu đền bù theo luật công bằng.

  • 15. Toàn bộ Thỏa thuận. Thỏa thuận này và tất cả tài liệu được đề cập ở đây đều là toàn bộ thỏa thuận của các bên liên quan đến chủ đề của Thỏa thuận này và thay thế cho tất cả thỏa thuận trước đó giữa các bên liên quan đến cùng một thỏa thuận.

  • 16. Trường hợp xung đột giữa các điều khoản. Nếu bạn đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện của cả Thỏa thuận này lẫn Điều khoản dịch vụ của Google Domains tại https://domains.google.com/tos ("Điều khoản dịch vụ của Google Domains") và có sự xung đột giữa bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này với một điều khoản trong Điều khoản dịch vụ của Google Domains, thì điều khoản của Thỏa thuận này sẽ được ưu tiên.