Servicevilkår for Google Workspace for Education

Senest ændret: 16. november 2023

Er Google Cloud nyt for dig? Du kan finde en hurtig oversigt over Google Clouds onlinekontrakter her.

Klik her for at se oversættelser af denne Aftale til andre sprog.

Hvis du har underskrevet en offlineudgave af denne Aftale for brugen af Google Workspace for Education-tjenester på den samme Google Workspace-konto, gælder vilkårene nedenfor ikke for dig, og dine offlinevilkår styrer din brug af Google Workspace for Education-tjenester.

Se a sua conta para faturamento é no Brasil, por gentileza veja o Termos de Serviço (em português e em inglês), que seráo os Termos aplicáveis à sua utilização da Google Workspace for Education.

お客様の請求先アカウントが日本の場合、お客様のGoogle Workspace for Educationのご利用に対してはこちらの利用規約が適用されます.

Disse servicevilkår for Google Workspace for Education (samlet kaldet "Aftalen") (tidligere kendt som "Servicevilkår for G Suite for Education" eller "Aftale om G Suite for Education (Online)") indgås mellem Google og den juridiske enhed eller person, der accepterer dem ("Kunden"), og styrer Kundens adgang til og brug af Tjenesterne. "Google" har den betydning, der er angivet på https://cloud.google.com/terms/google-entity.

 • Denne Aftale træder i kraft, når Kunden klikker for at acceptere den ("Ikrafttrædelsesdatoen"). Hvis du accepterer Aftalen på vegne af Kunden, erklærer og garanterer du, (i) at du har fuld juridisk bemyndigelse til at forpligte Kunden til denne Aftale, (ii) at du har læst og forstået denne Aftale, og (iii) at du på vegne af Kunden accepterer denne Aftale.

  • 1. Provisionering af Tjenesterne.

   • 1.1 Brug af Tjenester. I løbet af Aftaleperioden leverer Google Tjenesterne i overensstemmelse med Aftalen, herunder SLA'en. Kunden kan bruge de Tjenester, der er bestilt i den relevante Ordreformular eller Forhandlerordre, i henhold til denne Aftale.

   • 1.2 Administrationskonsol. Kunden får adgang til Administrationskonsollen, hvor Kunden kan administrere sin brug af Tjenesterne.

   • 1.3 Konti, Verificering for at bruge Tjenesterne.

    • (a) Konti. Kunden skal have en Konto for at bruge Tjenesterne og er ansvarlig for de oplysninger, der angives for at oprette Kontoen, beskyttelse af adgangskoder til Kontoen og enhver brug af Kontoen. Google er ikke forpligtet til at stille flere konti til rådighed for Kunden.

    • (b) Verificering for at bruge Tjenesterne. Kunden skal verificere en Domænemailadresse eller et Domænenavn for at bruge Tjenesterne. Hvis Kunden ikke har gyldig tilladelse til at bruge Domænemailadressen eller ikke ejer eller kontrollerer Domænenavnet, har Google ingen forpligtelse til at levere Tjenesterne til Kunden og kan slette Kontoen uden varsel.

   • 1.4 Ændringer.

    • (a) Af Tjenesterne. Google kan til enhver tid foretage kommercielt rimelige ændringer af Tjenesterne. Google informerer Kunden, hvis Google foretager en væsentlig ændring af Tjenesterne, der har en væsentlig indvirkning på Kundens brug af Tjenesterne, og hvis Kunden har abonneret på oplysninger om sådanne ændringer fra Google.

    • (b) Af Aftalen. Google kan fra tid til anden ændre vilkårene i denne Aftale og gør opmærksom på alle sådanne ændringer på https://workspace.google.com/terms/education_terms.html. Disse ændringer træder først i kraft ved begyndelsen af Kundens næste Ordreperiode. Fra dette tidspunkt udgør Kundens fortsatte brug af Tjenesterne en accept af ændringerne. Nærværende Afsnit 1.4(b) (Ændringer af Aftalen) gælder ikke for ændringer af Vilkårene på webadresser.

    • (c) Af Vilkårene på webadresser. Google kan fra tid til anden ændre Vilkårene på webadresser og giver Kunden besked, hvis en sådan ændring er væsentlig. Google kan informere Kunden om væsentlige ændringer af SLA via den relevante SLA-webside. Væsentlige ændringer af Vilkårene på webadresser træder i kraft, 30 dage efter at underretningen er sendt, med undtagelse af (i) ændringer af SLA med en væsentlig negativ indvirkning, som træder i kraft, 90 dage efter at underretningen er sendt, og (ii) ændringer, der er gældende for nye Tjenester eller funktioner eller Tillægget vedrørende databehandling i skyen, eller som er pålagt ved gældende lov, som træder i kraft med det samme.

    • (d) Af Tillægget vedrørende databehandling i skyen. Google kan kun ændre Tillægget vedrørende databehandling i skyen, hvis en sådan ændring er påkrævet for at overholde gældende lovgivning, hvis en sådan ændring er udtrykkeligt tilladt i Tillægget vedrørende databehandling i skyen, eller:

     • (i) Ændringen er kommercielt rimelig

     • (ii) Ændringen ikke medfører en væsentlig forringelse af Tjenesternes sikkerhed

     • (iii) Ændringen ikke udvider anvendelsesområdet for eller fjerner nogen begrænsninger for Googles behandling af "Kunders personoplysninger" som beskrevet i afsnittet "Omfang af behandling" i Tillægget vedrørende databehandling i skyen

     • (iv) Ændringen ikke på anden måde har væsentlig negativ indvirkning på Kundens rettigheder i henhold til Tillægget vedrørende databehandling i skyen.

    • Hvis Google foretager en væsentlig ændring af Tillægget vedrørende databehandling i skyen i overensstemmelse med nærværende Afsnit 1.4(d) (Ændringer af Tillægget vedrørende databehandling i skyen), gør Google opmærksom på ændringen på websiden, der indeholder Tillægget vedrørende databehandling i skyen.

    • (e) Ophør af Kernetjenester. Google giver Kunderne besked mindst 12 måneder, før en Kernetjeneste (eller tilknyttede væsentlige funktioner) ophører, medmindre Google erstatter en sådan ophørt Kernetjeneste eller funktion med en Kernetjeneste eller funktion, der i væsentlig grad svarer til den ophørte Kernetjeneste/funktion. Intet i nærværende Afsnit 1.4(e) (Ophør af Kernetjenester) begrænser Googles mulighed for at foretage ændringer, der er påkrævet for at overholde gældende lovgivning, håndtere en væsentlig sikkerhedsrisiko eller undgå en væsentlig økonomisk eller teknisk byrde. Dette afsnit 1.4(e) (Ophør af Kernetjenester) gælder ikke for Andre tjenester eller Tjenester, tilbud eller funktioner, der endnu ikke er generelt tilgængelige.

  • 2. Betalingsbetingelser. Hvis der er gældende Gebyrer for Kundens brug af nogen Tjenester, gælder vilkårene i Afsnit 2 (Betalingsvilkår) for disse Tjenester.

   • 2.1 Måling af forbrug og valgmuligheder for fakturering. På Startdatoen for fakturering eller derefter fakturerer Google Kunden på forhånd for den Månedlige debitering eller Årlige debitering, alt efter hvad der fremgår af Ordreformularen. Googles måleværktøjer bliver brugt til at registrere Kundens forbrug af Tjenesterne, og sådanne registreringer, der udføres af Google for at beregne Gebyrer, er endegyldige.

   • 2.2 Betaling. Kunden betaler alle Gebyrer i den valuta, der er angivet på fakturaen. Alle Gebyrer skal betales senest 30 dage efter fakturadatoen. Google er ikke forpligtet til at levere mere end én faktura. Betalinger, der foretages via bankoverførsel, skal indeholde de bankoplysninger, der stilles til rådighed af Google.

   • 2.3 Afgifter.

    • (a) Kunden er ansvarlig for at betale eventuelle Afgifter, og Kunden skal betale Google for Tjenesterne uden fradrag af sådanne eventuelle Afgifter. Hvis Google er forpligtet til at indsamle eller betale Afgifter, bliver Afgifterne faktureret til Kunden, og Kunden skal betale sådanne Afgifter til Google, medmindre Kunden giver Google et tidsmæssigt relevant og gyldigt certifikat om fritagelse for de pågældende Afgifter.

    • (b) Kunden skal give Google de skatteidentifikationsoplysninger, som Google skal bruge i henhold til gældende lovgivning for at sikre overholdelse af gældende afgiftsregler og -myndigheder i relevante jurisdiktioner. Kunden skal betale (eller refundere Google for) alle afgifter, renter eller bøder, der måtte opstå som følge af fejlagtige deklarationer foretaget af Kunden.

   • 2.4 Betalingstvister. Alle betalingstvister skal i god tro indsendes før betalingens forfaldsdato. Hvis Google, efter at have gennemgået tvisten i god tro, fastslår, at visse faktureringsunøjagtigheder kan tilskrives Google, vil Google ikke udstede en rettet faktura, men vil i stedet udstede en kreditnota, der angiver det forkerte beløb på den berørte faktura. Hvis den faktura, som tvisten vedrører, endnu ikke er betalt, vil Google anvende kreditnotabeløbet på den bestridte faktura, og Kunden vil være ansvarlig for at betale den samlede forfaldne saldo på den pågældende faktura. Intet i denne Aftale forpligter Google til at give kredit til nogen parter.

   • 2.5 Forfaldne betalinger – Suspendering. Forsinkede betalinger (som for klarhedens skyld ikke omfatter beløb, der i god tro er underlagt en betalingstvist, som er indgivet før betalingsdatoen) kan påføres en rente på 1,5 % om måneden (eller den højeste rentesats tilladt i henhold til loven, hvis denne er lavere) fra betalingsfristen indtil fuld betaling. Kunden er ansvarlig for at afholde alle rimelige udgifter (herunder til advokatsalærer), som Google måtte blive påført i forbindelse med inddrivelse af restancebeløb. Ydermere kan Google suspendere Tjenesterne i tilfælde af forsinket betaling for Tjenesterne.

   • 2.6 Der kræves ikke et købsordrenummer. Kunden er forpligtet til at betale alle gældende Gebyrer uden noget krav om, at Google leverer et købsordrenummer på Googles faktura (eller andre steder).

   • 2.7 Prisændringer. Google kan ændre Priserne til enhver tid, medmindre der foreligger en udtrykkelig aftale om det modsatte i et tillæg eller i Ordreformularen. Google underretter Kunden senest 30 dage før, der foretages ændringer. Kundens pris ændres ved begyndelsen af Kundens næste Ordreperiode efter perioden på 30 dage.

  • 3. Kundens forpligtelser.

   • 3.1 Tilladt brug. Brug af Tjenesterne i henhold til denne Aftale er kun tilladt for (a) nonprofituddannelsesinstitutioner, der lever op til kriterierne på https://support.google.com/a/answer/134628 eller en senere udgave af webadressen, og (b) nonprofitenheder (som defineret i henhold til gældende lovgivning).

   • 3.2 Overholdelse. Kunden skal (a) sikre, at Kunden og dennes Slutbrugeres brug af Tjenesterne overholder Aftalen, (b) gøre en kommercielt rimelig indsats for at forhindre og stoppe brugen af eller adgangen til Tjenesterne og (c) straks informere Google, hvis Kunden bliver opmærksom på uautoriseret brug af eller adgang til Tjenesterne, Kontoen eller Kundens adgangskode. Google forbeholder sig retten til at undersøge eventuelle potentielle overtrædelser af politikken for acceptabel brug. Dette kan omfatte gennemgang af Kundedata.

   • 3.3 Privatliv. Kunden er ansvarlig for alle påkrævede samtykker og meddelelser for at tillade (a) Kundens brug og modtagelse af Tjenesterne og (b) Googles adgang til, lagring og behandling af data, der er angivet af Kunden (herunder Kundedata), i henhold til Aftalen.

   • 3.4 Begrænsninger. Kunden vil ikke og vil heller ikke tillade Slutbrugere at: (a) Kopiere, ændre eller skabe et afledt værk ud fra Tjenesterne; (b) foretage reverse engineering, dekompilere, oversætte, opdele eller på anden måde forsøge at udtrække nogen del af eller hele Tjenesternes kildekode (undtagen i det omfang en sådan begrænsning er udtrykkeligt forbudt i henhold til gældende lov); (c) sælge, videresælge, underlicensere, overføre eller distribuere nogen af eller alle Tjenester; eller (d) få adgang til eller bruge Tjenesterne (i) ved højrisikoaktiviteter; (ii) i strid med politikken for acceptabel brug; (iii) på en måde, der har til hensigt at undgå alle relevante Gebyrer (herunder oprettelse af flere Kundekonti for at simulere eller agere som én Kundekonto eller for at omgå Tjenestespecifikke forbrugsgrænser eller -kvoter); (iv) til at deltage i udvinding af kryptovaluta uden Googles forudgående skriftlige godkendelse; (v) til at foretage eller modtage nødopkald, medmindre andet er angivet i de Tjenestespecifikke vilkår; (vi) til materiale eller aktiviteter, der er underlagt de amerikanske bestemmelser om international våbenhandel (ITAR, International Traffic in Arms Regulations); (vii) på en måde, der overtræder eller medfører overtrædelse af Lovene om eksportkontrol; eller (viii) til at overføre, lagre eller behandle sundhedsoplysninger, der er underlagt de amerikanske HIPAA-bestemmelser (Health Insurance Portability and Accountability Act), medmindre dette er tilladt i henhold til en effektueret HIPAA Business Associate Agreement.

   • 3.5 Yderligere produkter og Tilbud fra tredjeparter. Yderligere produkter og Tilbud fra tredjeparter er muligvis tilgængelige til brug sammen med Tjenesterne og er muligvis aktiveret eller deaktiveret via Administrationskonsol. Enhver brug af Yderligere produkter er underlagt Vilkårene for yderligere produkter, som er inkluderet via denne henvisning i Aftalen, og som kan blive opdateret af Google fra tid til anden. Enhver brug af Tilbud fra tredjeparter er underlagt separate vilkår og politikker med den relevante tjenesteudbyder. Hvis kunden har til hensigt at gøre det muligt for Slutbrugere under 18 år at tilgå og bruge eventuelle Yderligere produkter eller Tilbud fra tredjeparter, vil Kunden, inden der gives tilladelse til, at sådanne Slutbrugere tilgår eller bruger de pågældende produkter eller tilbud, indhente forældresamtykke til indsamlingen og brugen af personlige oplysninger via (a) de Yderligere produkter og (b) Tilbuddene fra tredjeparter i det omfang, det er pålagt ved gældende lov.

   • 3.6 Administration af Tjenester. Kunden kan via Administrationskonsollen angive én eller flere Administratorer, der vil have adgangstilladelse til Administratorkonti. Kunden er ansvarlig for (a) at opretholde fortroligheden og sikkerheden for Slutbrugerkonti og tilknyttede adgangskoder og (b) enhver brug af Slutbrugerkonti. Kunden accepterer, at Googles forpligtelser ikke omfatter intern styring eller administration af Tjenesterne for Kunden og eventuelle Slutbrugere.

   • 3.7 Overvågning af misbrug. Kunden bærer alene ansvaret for at overvåge, besvare og på anden måde behandle mails, der sendes til "abuse"- eller "postmaster"-aliasser for et eller flere Kundedomænenavne, men Google kan overvåge mails, som sendes til disse aliasser, for at identificere misbrug af Tjenesterne.

   • 3.8 Anmodning om yderligere Slutbrugerkonti i Ordreperioden. Kunden kan anmode om yderligere Slutbrugerkonti i løbet af en Ordreperiode gennem en yderligere Ordreformular eller Forhandlerordre eller ved at bestille via Administratorkonsollen. Disse yderligere Slutbrugerkonti har en forholdsmæssig gyldighedsperiode, der slutter på den sidste dag i den relevante Ordreperiode.

   • 3.9 Ophavsret. Google reagerer på meddelelser om påstået krænkelse af ophavsret og lukker Konti tilhørende brugere, der gentagne gange har krænket ophavsretten, i de tilfælde, hvor det giver mening, som det er påkrævet for at beskytte onlineudbydere i henhold til den amerikanske lov om ophavsret (DMCA, Digital Millennium Copyright Act).

  • 4. Suspendering.

   • 4.1 Overtrædelser af Politikken for acceptabel brug. Hvis Google bliver opmærksom på, at Kunden eller enhver anden Slutbrugers anvendelse af Tjenesterne er i strid med AUP, giver Google Kunden besked og anmoder om, at Kunden afhjælper overtrædelsen. Hvis Kunden ikke afhjælper overtrædelsen inden for 24 timer efter Googles anmodning, kan Google Suspendere Kundens brug af Tjenesterne helt eller delvist, indtil overtrædelsen er afhjulpet. Suspendering af Tjenesterne kan omfatte fjernelse eller ophævelse af deling af indhold, der er i strid med AUP.

   • 4.2 Anden suspendering. Uanset Afsnit 4.1 (Overtrædelser af AUP) kan Google øjeblikkeligt Suspendere Kundens brug af Tjenesterne helt eller delvist (herunder brug af den underliggende Konto), hvis (a) Google med rimelighed mener, at Suspendering er nødvendig for at beskytte Tjenesterne, Googles infrastruktur, der understøtter Tjenesterne, eller andre kunder af Tjenesterne (eller deres slutbrugere); (b) der er mistanke om uautoriseret tredjepartsadgang til Tjenesterne; (c) Google med rimelighed mener, at umiddelbar Suspendering er påkrævet for at overholde gældende lovgivning; eller (d) Kunden overtræder Afsnit 3.4 (Begrænsninger) eller de Tjenestespecifikke vilkår. Google ophæver alle sådanne Suspenderinger, når de problemer, der lå til grund for Suspenderingen, er løst. Google underretter, medmindre det er forbudt i henhold til gældende lovgivning, Kunden om årsagen til Suspenderingen på Kundens anmodning, så snart det er muligt. Ved Suspendering af Slutbrugerkonti skal Google give Kundens Administrator mulighed for at gendanne Slutbrugerkonti under visse omstændigheder.

  • 5. Intellektuelle ejendomsrettigheder; Beskyttelse af kundedata; Feedback; Brug af Brandelementer i Tjenesterne.

   • 5.1 Intellektuelle ejendomsrettigheder. Undtagen som udtrykkeligt angivet i denne Aftale giver denne Aftale ikke nogen af parterne rettigheder, hverken stiltiende eller på anden måde, til den anden parts indhold eller til nogen af den anden parts intellektuelle ejendom. I forholdet mellem parterne bevarer Kunden alle Intellektuelle ejendomsrettigheder til Kundedata, og Google ejer alle Intellektuelle ejendomsrettigheder til Tjenesterne.

   • 5.2 Beskyttelse af Kundedata. Google vil kun tilgå, bruge og på anden måde behandle Kundedata i overensstemmelse med Tillægget vedrørende databehandling i skyen, og vil ikke tilgå, bruge eller behandle Kundedata til noget andet formål. Uden at begrænse den forrige sætnings generelle natur behandler Google ikke Kundedata til Annonceringsformål og viser ikke Annoncer i Tjenesterne. Google har implementeret og vedligeholder tekniske, organisatoriske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte Kundedata. Dette beskrives nærmere i Tillægget vedrørende databehandling i skyen.

   • 5.3 Kundefeedback. Kunden kan efter eget valg give feedback eller forslag om Tjenesterne til Google ("Feedback"). Hvis Kunden giver Feedback, kan Google og Googles Tilknyttede virksomheder bruge denne Feedback uden begrænsninger og uden forpligtelser over for Kunden.

   • 5.4 Brug af Brandelementer i Tjenesterne. Google må i Tjenesterne kun vise de af Kundens Brandelementer, som Kunden giver Google tilladelse til at bruge ved at uploade dem i Tjenesterne. Google viser de pågældende Kundebrandelementer inden for angivne områder af de websider, som viser Tjenesterne til Kunden eller dennes Slutbrugere. Kunderne kan angive oplysninger om denne brug i Administrationskonsollen. Google kan også vise Googles Brandelementer på disse websider for at angive, at Tjenesterne leveres af Google.

  • 6. Teknisk support (TSS). Såfremt gældende Gebyrer betales, leverer Google inden for Gyldighedsperioden TSS til Kunden i overensstemmelse med retningslinjerne for TSS. Visse TSS-niveauer omfatter et fast Minimumsgebyr som beskrevet på https://workspace.google.com/terms/tssg.html. Hvis Kunden nedgraderer TSS-niveauet i løbet af en kalendermåned, kan Google i resten af denne måned fortsat levere TSS på samme niveau og for samme TSS-gebyrer, som gjaldt før nedgraderingen.

  • 7. Fortrolige oplysninger.

   • 7.1 Forpligtelser. Modtageren bruger kun de Fortrolige oplysninger fra den videregivende part til at udøve modtagerens rettigheder og opfylde dennes forpligtelser i henhold til Aftalen og beskytter med et rimeligt niveau af omhu mod videregivelse af den videregivende parts Fortrolige oplysninger. Modtageren kan kun videregive Fortrolige oplysninger til dennes Tilknyttede virksomheder, medarbejdere, repræsentanter eller professionelle rådgivere ("Delegerede"), som har brug for disse oplysninger, og som skriftligt har accepteret (eller, hvis der er tale om professionelle rådgivere, på anden vis er bundet til) at holde oplysningerne fortrolige. Modtageren skal sikre, at dennes Delegerede kun bruger de modtagne Fortrolige oplysninger til at udøve rettigheder og overholde forpligtelser i henhold til denne Aftale.

   • 7.2 Påkrævet videregivelse. Uanset bestemmelser i denne Aftale, der måtte anføre andet, gælder det, at modtageren eller dennes Tilknyttede virksomheder også kan videregive Fortrolige oplysninger i den grad, det er påkrævet i henhold til Retslige skridt, såfremt modtageren eller dennes Tilknyttede virksomheder gør en kommercielt rimelig indsats for at (a) oplyse den anden part hurtigt derom, før en sådan videregivelse af partens Fortrolige oplysninger og (b) overholde den anden parts rimelige anmodninger i forhold til at modsætte sig videregivelsen af oplysninger. Uanset ovenstående gælder underafsnit (a) og (b) ovenfor ikke, hvis modtageren fastslår, at overholdelse af (a) og (b) kunne (i) medføre overtrædelse af Retslige skridt, (ii) obstruere en statslig undersøgelse eller (iii) medføre død eller alvorlig fysisk skade for en enkeltperson.

  • 8. Periode og ophævelse.

   • 8.1 Aftalens gyldighedsperiode. Gyldighedsperioden for denne Aftale ("Perioden") begynder på Ikrafttrædelsesdatoen og fortsætter, indtil Aftalen ophæves eller ikke fornyes som angivet i dette Afsnit 8 (Periode og ophævelse).

   • 8.2 Fornyelse. Ved afslutningen af hver Ordreperiode bliver Tjenesterne (og alle Slutbrugerkonti, der tidligere skulle betale Gebyrer) automatisk fornyet for en ny Ordreperiode på 12 måneder. Hvis den ene af parterne ikke ønsker, at Tjenesterne skal fornyes, skal parten meddele dette til den anden part mindst 15 dage før slutningen på den aktuelle Ordreperiode, og denne frist for udeblivende fornyelse gælder fra afslutningen af den aktuelle Ordreperiode.

   • 8.3 Ophævelse ved misligholdelse. I det omfang gældende lov tillader det, kan begge parter ophæve denne Aftale omgående ved skriftlig meddelelse herom, hvis (a) den anden part i væsentlig grad misligholder Aftalen og ikke har afhjulpet overtrædelsen senest 30 dage efter modtagelse af en skriftlig meddelelse om overtrædelse, eller (b) den anden part bringer sin virksomhedsdrift til ophør eller gøres til genstand for konkursbegæring, som ikke afvises inden for 90 dage.

   • 8.4 Frivillig ophævelse. Kunden kan til enhver tid stoppe med at bruge Tjenesterne. Såfremt Kunden overholder alle sine økonomiske forpligtelser (hvis relevant) i henhold til en Ordreformular eller på anden vis i henhold til denne Aftale (herunder betaling af alle Gebyrer for Ordreperioden), kan Kunden også opsige denne Aftale når som helst efter forudgående skriftligt varsel.

   • 8.5 Ophævelse med baggrund i gældende lovgivning; Overtrædelse af lovgivning. Google kan ophæve denne Aftale og/eller eventuelle gældende Ordreformularer øjeblikkeligt efter skriftlig meddelelse, hvis Google med rimelighed mener, at (a) fortsat levering af enhver Tjeneste, der bruges af Kunden, ville overtræde gældende lovgivning, eller (b) Kunden har overtrådt eller medført, at Google overtræder love til bekæmpelse af bestikkelse eller love om eksportkontrol.

   • 8.6 Konsekvens af ophævelse eller udeblivende fornyelse. Hvis Aftalen ophæves eller ikke fornyes, gælder det, at (a) alle rettigheder og al adgang til Tjenesterne ophører (herunder adgang til Kundedata), medmindre andet er beskrevet i denne Aftale, og (b) alle Gebyrer, som Kunden skylder Google, forfalder, så snart Kunden modtager den endelige faktura.

   • 8.7 Ingen refusioner. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i denne Aftale, medfører ophævelse eller udeblivende fornyelse i henhold til et hvilket som helst afsnit i denne Aftale (herunder Tillægget vedrørende databehandling i skyen) ikke, at Google skal refundere nogen Gebyrer.

  • 9. Offentlig omtale. Kunden må offentliggøre, at denne er kunde hos Google, og vise Googles Brandelementer i overensstemmelse med Varemærkeretningslinjerne. Google må bruge Kundens navn og Brandelementer i materiale til promovering af Tjenesterne online eller offline. Begge parter må udelukkende bruge den anden parts Brandelementer, sådan som det er tilladt i henhold til Aftalen. Enhver brug af en parts Brandelementer kommer den part til gode, som er indehaver af de Intellektuelle ejendomsrettigheder til disse Brandelementer.

  • 10. Erklæringer og garantier. Begge parter erklærer og garanterer, at (a) de har fuld bemyndigelse til at indgå Aftalen, og (b) at de vil overholde alle gældende love i forhold til provisionering, modtagelse eller brug af Tjenesterne, alt efter relevans.

  • 11. Ansvarsfraskrivelse. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i Aftalen, giver Google ikke og fraskriver sig udtrykkeligt i videst muligt omfang i henhold til gældende lovgivning (a) alle garantier af nogen form, både udtrykkelige, stiltiende, lovfæstede eller andre, herunder garantier om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, adkomst til og ikke-krænkelse eller fejlfri eller uforstyrret brug af Tjenesterne og (b) alle erklæringer om indhold eller oplysninger, der er tilgængelige via Tjenesterne.

  • 12. Ansvarsbegrænsning.

   • 12.1 Begrænsning af indirekte ansvar. I det omfang gældende lov tillader det og med forbehold af Afsnit 12.3 (Ubegrænset ansvar), har ingen af parterne noget Ansvar, som følge af eller i forbindelse med denne Aftale, for (a) indirekte skader, følgeskader, særlige skader, hændelige skader eller pønalt begrundet erstatning eller (b) mistet omsætning, overskud, opsparing eller goodwill.

   • 12.2 Begrænsning af beløb ved erstatningsansvar. Hver parts fulde Ansvar for skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med Aftalen, er begrænset til det største beløb ud af enten (a) 1.000 USD eller (b) de Gebyrer, Kunden har betalt i de 12 måneder før den hændelse, der ligger til grund for Ansvaret.

   • 12.3 Ubegrænset ansvar. Intet i Aftalen udelukker eller begrænser hver parts Ansvar for:

    • (a) Partens svindel eller svigagtige anvendelse af urigtige oplysninger

    • (b) Partens forpligtelser i henhold til Afsnit 13 (Skadesløsholdelse)

    • (c) Partens krænkelse af den anden parts Intellektuelle ejendomsrettigheder

    • (d) Vedkommendes betalingsforpligtelser (hvis relevant) i henhold til Aftalen

    • (e) Forhold, hvor ansvar ikke kan undtages eller begrænses i henhold til gældende lov.

  • 13. Skadesløsholdelse.

   • 13.1 Googles forpligtelser til Skadesløsholdelse. Google forsvarer Kunden og dennes Tilknyttede virksomheder, der bruger Tjenesterne på Kundens Konto, og skadesløsholder dem fra Skadesløsholdelsesansvar i tilfælde af en Tredjepartsretsproces, i det omfang at den opstår som følge af en påstand om, at en Tjeneste eller et Google-brandelement, i hvert tilfælde brugt i henhold til Aftalen, krænker tredjepartens Intellektuelle ejendomsrettigheder.

   • 13.2 Kundens forpligtelser til Skadesløsholdelse. Kunden forsvarer Google og dennes Tilknyttede virksomheder, der leverer Tjenesterne, og skadesløsholder dem fra Skadesløsholdelsesansvar i tilfælde af en Tredjepartsretsproces, i det omfang at den opstår som følge af (a) Kundedata eller Kundens brandelementer eller (b) Kundens eller en Slutbrugers brug af Tjenesterne i strid med AUP eller Afsnit 3.3 (Begrænsninger).

   • 13.3 Undtagelser. Afsnit 13.1 (Googles forpligtelser til Skadesløsholdelse) og 13.2 (Kundens forpligtelser til Skadesløsholdelse) finder ikke anvendelse i det omfang, at den underliggende påstand opstår på baggrund af (a) den skadesløsholdte parts misligholdelse af Aftalen eller (b) en kombination af den skadesløsholdende parts teknologi eller Brandelementer med materiale, der ikke leveres af den skadesløsholdende part i henhold til Aftalen, medmindre kombinationen er påkrævet i henhold til Aftalen.

   • 13.4 Betingelser. Afsnit 13.1 (Googles forpligtelser til Skadesløsholdelse) og 13.2 (Kundens forpligtelser til Skadesløsholdelse) er betinget af følgende:

    • (a) Den skadesløsholdte part skal øjeblikkeligt skriftligt underrette den skadesløsholdende part om eventuelle påstande, som gik forud for Tredjepartsretsproces, og indgå i et rimeligt samarbejde med den skadesløsholdende part for at få bilagt påstandene og Tredjepartsretsprocessen. Hvis en manglende overholdelse af nærværende Afsnit 13.4(a) skader forsvaret af Tredjepartsretsprocessen, reduceres den skadesløsholdende parts forpligtelser i henhold til Afsnit 13.1 (Googles forpligtelser til Skadesløsholdelse) eller 13.2 (Kundens forpligtelser til Skadesløsholdelse) (alt efter hvad der er relevant) i forhold til skaden.

    • (b) Den skadesløsholdte part skal tilbyde fuld kontrol over den skadesløsholdte del af Tredjepartsretsprocessen til den skadesløsholdende part med forbehold af følgende: (i) Den skadesløsholdte part kan udpege sin egen ikke-styrende rådgivning for egen regning, og (ii) ethvert forlig, der kræver, at den skadesløsholdte part vedgår sig ansvar, betaler et beløb eller foretager (eller afstår fra at foretage) en handling, skal have den skadesløsholdte parts forudgående skriftlige samtykke, som ikke må tilbageholdes, betinges eller forsinkes i urimelig grad.

   • 13.5 Retsmidler.

    • (a) Hvis Google med rimelighed mener, at Tjenesterne kan krænke en tredjeparts Intellektuelle ejendomsrettigheder, kan Google efter eget skøn og for egen regning (i) indhente retten til, at Kunden kan fortsætte med at anvende Tjenesterne, (ii) ændre Tjenesterne, så de ikke længere krænker nogen rettigheder, uden i væsentlig grad at reducere deres funktionalitet eller (iii) erstatte Tjenesterne med et ikke-krænkende alternativ med tilsvarende funktionalitet.

    • (b) Hvis Google ikke mener, at retsmidlerne i Afsnit 13.5(a) er kommercielt rimelige, kan Google Suspendere eller bringe Kundens brug af de berørte Tjenester til ophør. Hvis Google bringer de berørte Tjenester til ophør, refunderer Google Kunden de ubrugte Gebyrer forholdsmæssigt, som Kunden måtte have betalt for den efterfølgende periode efter Tjenesternes ophør.

   • 13.6 Enerettigheder og forpligtelser. Uden at påvirke nogen andre ophævelsesrettigheder for nogen af parterne og i det omfang, som gældende lovgivning tillader det, angiver nærværende Afsnit 13 (Skadesløsholdelse) parternes fulde og eksklusive retsmiddel i henhold til denne Aftale mod nogen tredjepartsanklager om krænkelse af Intellektuelle ejendomsrettigheder, der er omfattet af nærværende Afsnit 13 (Skadesløsholdelse).

  • 14. Kunder, der har købt via en forhandler. Nærværende Afsnit 14 (Kunder, der har købt via en forhandler) gælder kun, hvis Kunden bestiller Tjenesterne fra en Forhandler i henhold til en Forhandleraftale (sådanne Tjenester kaldes "Forhandlede tjenester").

   • 14.1 Gældende vilkår. For så vidt angår Forhandlede tjenester:

    • (a) Afsnit 2 (Betalingsbetingelser) i denne Aftale gælder ikke

    • (b) Forhandlergebyrer, hvis sådanne gælder, skal betales direkte til Forhandleren og alle priser for Forhandlede tjenester skal udelukkende fastsættes mellem Forhandleren og Kunden

    • (c) Kunden modtager alle gældende SLA-krediteringer fra Forhandleren

    • (d) Afsnit 12.2 (Begrænsning af beløb ved erstatningsansvar) udskiftes med "Hver parts fulde Ansvar for skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med Aftalen er begrænset til det største beløb ud af mulighederne (a) 1.000 USD eller (b) de Forhandlergebyrer, som Kunden har betalt for de Forhandlede tjenester i løbet af en periode på 12 måneder før den hændelse, der ligger til grund for Ansvaret."

    • (e) Alle fornyelser af Tjenester og/eller Forhandlerordrer bliver som aftalt mellem Kunden og Forhandleren.

    • (f) "Ordreperioden", som begrebet anvendes i denne Aftale, betyder den tidsperiode, der begynder på Startdatoen for Tjenesten eller fornyelsesdatoen (alt efter relevans) for de Forhandlede tjenester, og som fortsætter i den periode, der er angivet i den aktuelle Forhandlerordre, medmindre den ophæves i overensstemmelse med Aftalen

    • (g) "Tjenesternes startdato", som begrebet anvendes i denne Aftale, betyder enten startdatoen, der beskrives i Forhandlerordren, eller, hvis en sådan ikke er angivet i Forhandlerordren, den dato, hvor Google stiller de Forhandlede tjenester til rådighed for Kunden.

   • 14.2 Deling af fortrolige oplysninger. Google kan dele Kundens Fortrolige oplysninger med Forhandleren som Delegeret med forbehold af Afsnit 7.1 (Forpligtelser).

   • 14.3 Forhandler som administrator. Forhandleren kan efter Kundens skøn få adgang til Kundens Konto eller Slutbrugerkonti. I forholdet mellem Google og Kunden er Kunden alene ansvarlig for (a) Forhandlerens adgang til Kundens Konto eller Slutbrugerkonti og (b) i Forhandleraftalen at definere alle rettigheder eller forpligtelser for forholdet mellem Forhandleren og Kunden i forbindelse med de Forhandlede tjenester.

   • 14.4 Teknisk support fra Forhandler. Kunden anerkender og accepterer, at Forhandleren må videregive Slutbrugerens personoplysninger til Google, når det med rimelighed kræves, for at Forhandleren kan håndtere supportproblemer, som Kunden eskalerer til eller via Forhandleren.

  • 15. Diverse.

   • 15.1 Meddelelser. I henhold til Aftalen skal meddelelser til Kunden sendes til Mailadressen til notifikationer, og meddelelser til Google skal sendes til legal-notices@google.com. Meddelelser anses som modtaget, når mailen er afsendt. Kunden er ansvarlig for at have en opdateret Mailadresse til notifikationer i hele Gyldighedsperioden.

   • 15.2 Mails. Parterne kan bruge mails til at overholde kravene om godkendelse og samtykke i Aftalen.

   • 15.3 Overdragelse. Ingen af parterne må overdrage denne Aftale, hverken helt eller delvist, uden skriftlig samtykke fra den anden part, bortset fra til en Tilknyttet virksomhed, hvis (a) erhververen skriftligt har accepteret at være bundet af vilkårene i denne Aftale, og (b) overdrager har meddelt den anden part om overdragelsen. Ethvert andet forsøg på overdragelse er ugyldigt. Hvis Kunden overdrager denne Aftale til en Tilknyttet virksomhed i en anden jurisdiktion, således at der sker en ændring af, hvilken Google-enhed der indgår kontrakten, som defineret på https://cloud.google.com/terms/google-entity: (i) overdrages denne Aftale automatisk til den nye Google-enhed, der indgår kontrakten, og (ii) hvis den Tilknyttede virksomheds faktureringskonto er i Brasilien eller Japan, er det ikke denne Aftale, men servicevilkårene, der er indsat link til ovenfor, som er gældende, fra det øjeblik overdragelsen finder sted.

   • 15.4 Skift i Kontrollen. Hvis en part oplever et skift i Kontrollen på anden vis end en intern omstrukturering eller reorganisering (f.eks. gennem et aktiekøb eller -salg, en fusion eller en anden form for virksomhedstransaktion), skal denne part meddele dette skriftligt til den anden part inden for 30 dage efter skiftet i Kontrollen. Hvis Kunden ophører med at være en nonprofituddannelsesinstitution eller en anden nonprofitenhed som beskrevet i Afsnit 3.1 (Tilladt brug), skal Kunden straks give Google besked herom.

   • 15.5 Force majeure. Ingen af parterne har erstatningsansvar for fejl eller forsinkelse, såfremt disse forårsages af omstændigheder, som de ikke har nogen rimelig kontrol over, herunder naturkatastrofer, terrorisme, oprør eller krig.

   • 15.6 Underkontrakter. Google kan give forpligtelser i henhold til Aftalen som underkontrakter, men er fortsat erstatningsansvarlig over for Kunden for alle underkontraherede forpligtelser.

   • 15.7 Intet agentur. Denne Aftale danner ikke grundlag for et agentur, partnerskab eller joint venture mellem parterne.

   • 15.8 Intet afkald. Ingen af parterne anses for at have givet afkald på nogen rettigheder ved ikke at udøve (eller udsætte udøvelsen af) rettigheder i henhold til denne Aftale.

   • 15.9 Vilkårenes uafhængighed. Hvis dele af nærværende Aftale er ugyldige, lovstridige eller uden retskraft, er resten af Aftalen stadig gældende.

   • 15.10 Ingen begunstigede tredjeparter. Denne Aftale tildeler ikke nogen fordele til tredjeparter, medmindre det er udtrykkeligt angivet, at dette er tilfældet.

   • 15.11 Rimeligt retsmiddel. Intet i denne Aftale begrænser parternes evne til at søge rimeligt retsmiddel.

   • 15.12 Lovvalg. ALLE KRAV, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE ELLER TJENESTERNE, ER UNDERLAGT LOVGIVNINGEN I CALIFORNIEN, MED UNDTAGELSE AF DENNE DELSTATS LOVVALGSREGLER, OG VIL UDELUKKENDE BLIVE BEHANDLET VED DE FØDERALE ELLER DELSTATSLIGE DOMSTOLE I SANTA CLARA COUNTY I CALIFORNIEN, USA, OG PARTERNE ACCEPTERER PERSONLIG JURISDIKTION VED DISSE DOMSTOLE.

   • 15.13 Ændringer. Undtagen som anført i Afsnit 1.4(b) (Ændringer: Af Aftalen), (c) (Ændringer: Af Vilkårene på webadresser) eller (d) (Ændringer: Af Tillægget vedrørende databehandling i skyen), skal alle ændringer af denne Aftale efter Ikrafttrædelsesdatoen fremsættes skriftligt, underskrives af begge parter og tydeligt anføre, at der er tale om en ændring af denne Aftale. For klarheds skyld udgør Googles levering af en opdateret webadresse som erstatning for en webadresse, der angives i denne Aftale, ikke en tilføjelse til eller ændring af vilkårene i denne Aftale.

   • 15.14 Fortsat gyldighed. De følgende Afsnit vil fortsat være gældende efter udløb eller ophævelse af denne Aftale: Afsnit 2 (Betalingsbetingelser), Afsnit 5 (Intellektuelle ejendomsrettigheder; Beskyttelse af kundedata; Feedback; Brug af Brandelementer i Tjenesterne), Afsnit 7 (Fortrolige oplysninger), Afsnit 8.6 (Konsekvens af ophævelse eller udeblivende fornyelse), Afsnit 11 (Ansvarsfraskrivelse), Afsnit 12 (Ansvarsbegrænsning), Afsnit 13 (Skadesløsholdelse), Afsnit 14.1 (Gældende vilkår), Afsnit 14.2 (Deling af fortrolige oplysninger) og Afsnit 15 (Diverse).

   • 15.15 Hele Aftalen. Denne Aftale beskriver alle vilkår, der indgås mellem parterne, og ophæver og tilsidesætter alle andre aftaler mellem parterne i henhold til dens indhold, herunder alle tidligere udgaver af denne Aftale. Ved indgåelse af denne Aftale har ingen af parterne påberåbt sig, og ingen af parterne har nogen ret eller beføjelse baseret på nogen udtalelse, erklæring eller garanti (uanset om denne er udarbejdet uagtsomt eller i god tro), medmindre disse udtrykkeligt er angivet i denne Aftale. Vilkårene på webadresser er indarbejdet via denne henvisning i Aftalen. Efter Ikrafttrædelsesdatoen kan Google angive en opdateret webadresse i stedet for en hvilken som helst af webadresserne i denne Aftale.

   • 15.16 Modstridende Vilkår. Hvis der er en uoverensstemmelse mellem de dokumenter, der udgør denne Aftale, har dokumenterne forrang i denne rækkefølge (opstillet fra højeste til laveste rang): Ordreformularen, Tillægget vedrørende databehandling i skyen, resten af Aftalen (bortset fra Vilkårene på webadresser) og Vilkårene på webadresser (bortset fra Tillægget vedrørende databehandling i skyen).

   • 15.17 Overskrifter. Anvendte overskrifter og billedtekster i Aftalen er udelukkende beregnet som referencer og har ingen betydning for fortolkningen af Aftalen.

   • 15.18 Modstridende sprog. Hvis denne Aftale er oversat til et andet sprog end engelsk, og der opstår en uoverensstemmelse mellem den engelske tekst og den oversatte tekst, har den engelske tekst forrang, medmindre andet tydeligt angives i oversættelsen.

   • 15.19 Definitioner.

    • "Konto" er loginoplysningerne til Kundens Google-konto og tilhørende adgang til de Tjenester, der behandles i denne Aftale.

    • "Yderligere produkter" er de produkter, tjenester eller apps, der tilbydes af Google eller Googles tilknyttede virksomheder, som ikke er en del af Tjenesterne, men som kan være tilgængelige til brug sammen med Tjenesterne.

    • "Vilkår for yderligere produkter" er de på tidspunktet aktuelle vilkår, der er angivet på https://workspace.google.com/terms/additional_services.html.

    • "Administratorkonto" er en type Slutbrugerkonto, som Kunden (eller Forhandleren, hvis dette er relevant) kan bruge til at administrere Tjenesterne.

    • "Administrationskonsol" er den eller de onlinekonsoller eller det kontrolpanel, som Google leverer til Kunden til administration af Tjenesterne.

    • "Administratorer" er Kundens angivne medarbejdere, som administrerer Tjenesterne for Slutbrugerne på Kundens vegne og kan få adgang til Kundedata og Slutbrugerkonti. En sådan adgang omfatter muligheden for at tilgå, overvåge, bruge, ændre, tilbageholde eller videregive data, der er tilgængelige for Slutbrugere og knyttet til deres Slutbrugerkonti.

    • "Annoncering" er onlineannoncer, som vises af Google til Slutbrugerne. Dette omfatter dog ikke annoncer, som Kunden udtrykkeligt vælger, at Google eller en af Googles Tilknyttede virksomheder skal vise i forbindelse med Tjenesterne i henhold til en separat aftale (f.eks. Google AdSense-annoncer, der er implementeret af Kunden på et website, som Kunden har oprettet ved hjælp af "Google Sites"-funktionen i Tjenesterne).

    • "Tilknyttet virksomhed" er en part, der direkte eller indirekte Kontrollerer, Kontrolleres af eller er under samme Kontrol som en af parterne.

    • "Årlig debitering" er den årlige debitering for Tjenesterne, som er beskrevet i Ordreformularen.

    • "Love til bekæmpelse af bestikkelse" er alle gældende kommercielle og offentlige love til bekæmpelse af bestikkelse, herunder den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act (Loven om korruptionspraksis i udlandet) fra 1977 og den britiske Bribery Act (Lov om bestikkelse) fra 2010, som forbyder korrupte tilbud om noget af værdi, enten direkte eller indirekte, til nogen, herunder embedsmænd, med henblik på at opnå eller bevare forretningsaktiviteter eller for at opnå anden kommerciel fordel. "Embedsmænd" omfatter offentligt ansatte, kandidater til offentlige embeder, medlemmer af royale familier og medarbejdere hos offentligt ejede eller offentligt kontrollerede virksomheder, offentlige internationale organisationer og politiske partier.

    • "AUP" er den aktuelle politik for acceptabel brug af Tjenesterne som angivet på https://workspace.google.com/terms/use_policy.html.

    • "BAA" eller Business Associate Agreement er en ændring af Aftalen, der dækker håndtering af PHI (Protected Health Information) (som defineret i HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)).

    • "Startdato for fakturering" er den dato, hvorfra Google opkræver Gebyrer for Tjenesterne (hvis dette er relevant).

    • "Brandelementer" er varemærkenavne, varemærker, servicemærker, logoer, domænenavne og andre karakteristiske varemærketræk tilhørende en af parterne, og som den pågældende part fra tid til anden har sikret sig.

    • "Tillæg vedrørende databehandling i skyen" er de på tidspunktet aktuelle vilkår, der beskriver forpligtelser vedrørende databehandling og -beskyttelse med hensyn til Kundedata som angivet på https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum.

    • "Fortrolige oplysninger" er oplysninger, som den ene part (eller en Tilknyttet virksomhed) har videregivet til den anden part i henhold til denne Aftale, og som er markeret som fortrolige, eller som under de pågældende omstændigheder normalt ville blive betragtet som fortrolige. Dette omfatter ikke oplysninger, der er frembragt selvstændigt af modtageren, er retmæssigt givet til modtageren af en tredjepart uden forpligtelser om fortrolighed, eller som bliver offentliggjort, uden at det kan tilregnes modtageren. Med forbehold for den foregående sætning betragtes Kundedata som Kundens Fortrolige Oplysninger.

    • "Kontrol" er kontrol over mere end 50 procent af stemmerne eller aktierne hos en part.

    • "Kernetjenester" er de på tidspunktet aktuelle "Kernetjenester", der er beskrevet i Oversigten over tjenester, bortset fra eventuelle Tilbud fra tredjeparter.

    • "Kundedata" er data, som indsendes, gemmes, sendes eller modtages via Tjenesterne af Kunden eller dennes Slutbrugere.

    • "Domænemailadresse" er mailadressen for Domænenavnet, der bruges i forbindelse med Tjenesterne.

    • "Domænenavn" er det domænenavn, der er angivet i Ordreformularen eller Forhandlerordren, og som skal bruges i forbindelse med Tjenesterne.

    • "Slutbrugere" er de personer, Kunden giver tilladelse til at bruge Tjenesterne, og som administreres af en Administrator. For klarheds skyld kan Slutbrugere omfatte medarbejdere hos Kundens Tilknyttede virksomheder og andre tredjeparter.

    • "Slutbrugerkonto" er en konto i et system, der hostes af Google, som Kunden opretter til Tjenesterne, så en Slutbruger kan bruge Tjenesterne.

    • "Eksportkontrollove" er alle gældende love og regler vedrørende kontrol af eksport og geneksport, herunder (a) bestemmelserne om eksportbegrænsning (EAR, Export Administration Regulations), som udarbejdes af det amerikanske handelsministerium, (b) handelsmæssige og økonomiske sanktioner, som fastlægges af OFAC (Office of Foreign Assets Control), og (c) de amerikanske bestemmelser om international våbenhandel (ITAR, International Traffic in Arms Regulations), som udarbejdes af det amerikanske indenrigsministerium.

    • "Gebyrer" er (a) produktet af mængden af Tjenester, som Kunden har brugt eller bestilt, ganget med Priserne (hvis relevant) eller (b) de gældende gebyrer for TSS og eventuelle gældende afgifter.

    • "Hjælp" er Hjælp til Google, der er tilgængelig på https://www.google.com/support.

    • "Højrisikoaktiviteter" er aktiviteter, hvor brug eller svigt af Tjenesterne kan føre til dødsfald, personskade, miljøskade eller fysiske skader på personlig ejendom (herunder etablering eller drift af atomanlæg, lufttrafikstyring, respiratorsystemer eller våben).

    • "HIPAA" er den amerikanske lov Health Insurance Portability and Accountability Act fra 1996, som kan ændres fra tid til anden, og eventuelle bestemmelser udstedt i henhold hertil.

    • "herunder" betyder inklusive, men ikke begrænset til.

    • "Skadesløsholdelsesansvar" er (i) forligsbeløb, som er godkendt af den skadesløsholdende part, og (ii) erstatninger og omkostninger, som ved en endelig dom er tildelt den skadesløsholdte part af en kompetent domstol.

    • "Intellektuelle ejendomsrettigheder" er alle patentrettigheder, ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, rettigheder til erhvervshemmeligheder (hvis det er relevant), designrettigheder, databaserettigheder, rettigheder til domænenavne, ideelle rettigheder og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder (registrerede eller ikke-registrerede) globalt.

    • "Retslige skridt" er en anmodning om videregivelse af data i henhold til lov, statslig regulering, retskendelse, stævning, dommerkendelse eller anden gyldig juridisk myndighed, retslig procedure eller lignende proces.

    • "Ansvar" er ethvert ansvar både i og uden for kontrakt (herunder uagtsomhed) eller andet, uanset om det måtte være påregneligt, eller om parterne måtte være klar over det.

    • "Månedlig debitering" er den månedlige debitering for Tjenesterne, som er beskrevet i Ordreformularen.

    • "Mailadresse til notifikationer" er de mailadresser, som Kunden har angivet i Administrationskonsol.

    • "Ordreformular" er en ordreformular, der er underskrevet af Kunden, eller en ordre, som er afgivet af Kunden via et Google-website, og angiver i begge tilfælde de Tjenester, som Google skal stille til rådighed for Kunden i henhold til Aftalen.

    • "Ordreperioden" er den tidsperiode, der begynder på Startdatoen for Tjenesterne eller fornyelsesdatoen (alt efter relevans), og som fortsætter i den periode, der er angivet i Ordreformularen, medmindre den ophæves i overensstemmelse med Aftalen. Hvis der ikke findes en Ordreformular, der gælder for Tjenesterne, starter Ordreperioden på Ikrafttrædelsesdatoen og fortsætter i 12 måneder.

    • "Andre tjenester" er de på tidspunktet aktuelle "Andre tjenester", der er beskrevet i Oversigten over tjenester, bortset fra eventuelle Tilbud fra tredjeparter.

    • "Priser" er de på tidspunktet gældende priser for Tjenesterne som beskrevet på https://workspace.google.com/pricing.html (inkluderet via denne henvisning i Aftalen), medmindre andet aftales i en tilføjelse eller Ordreformular. Priserne er ekskl. Afgifter.

    • "Forhandler" er den autoriserede, ikke-tilknyttede tredjepartsforhandler, der sælger eller leverer Tjenesterne til Kunden, hvis dette er relevant.

    • "Forhandleraftale" er den separate aftale mellem Kunden og Forhandleren i forbindelse med Tjenesterne, hvis dette er relevant. Forhandleraftalen er uafhængig af og ligger uden for rammerne af denne Aftale.

    • "Forhandlergebyrer" er, hvis dette er relevant, gebyrer for Tjenester, der bruges eller bestilles af Kunden som aftalt i en Forhandleraftale, plus eventuelle gældende Afgifter.

    • "Forhandlerordre" er, hvis dette er relevant, en ordreformular (herunder en fornyet ordreformular), som udstedes af en Forhandler og underskrives af Kunden og Forhandleren, der angiver de Tjenester, Kunden bestiller fra Forhandleren.

    • "Tjenestespecifikke vilkår" er de på tidspunktet aktuelle vilkår, der gælder specifikt for én eller flere Tjenester, og er beskrevet på https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

    • "Tjenester" er de Kernetjenester og Andre tjenester, der er inkluderet i den på tidspunktet aktuelle Google Workspace for Education-udgave af Tjenesterne.

    • "Tjenesternes startdato" er enten startdatoen, der beskrives i Ordreformularen, eller, hvis en sådan ikke er angivet i Ordreformularen, den dato, hvor Google gør Tjenesterne tilgængelige for Kunden.

    • "Oversigt over tjenester" er den på tidspunktet aktuelle beskrivelse, som er angivet på https://workspace.google.com/terms/user_features.html.

    • "SLA" er de på tidspunktet aktuelle serviceniveauaftaler på https://workspace.google.com/terms/sla.html.

    • "Suspendere" eller "Suspendering" betyder deaktivering af adgang til eller brug af Tjenesterne eller elementer af Tjenesterne.

    • "Afgifter" er alle statslige afgifter med undtagelse af afgifter, der er baseret på Googles eller Kundens nettoindtjening, nettoformue, aktivværdi, ejendomsværdi eller beskæftigelse.

    • "Periode" har den betydning, der er angivet i Afsnit 8.1 (Aftalens gyldighedsperiode) i denne Aftale.

    • "Tredjepartsretsproces" er enhver formel retsproces, der anlægges af en ikke-tilknyttet tredjepart for en domstol eller regeringstribunal (herunder eventuelle appelsager).

    • "Tilbud fra tredjeparter" er tredjepartstjenester, -software, -produkter og andre tilbud, der ikke er indarbejdet i Tjenesterne.

    • "Varemærkeretningslinjer" er Googles på tidspunktet aktuelle Retningslinjer for Tredjeparters brug af Googles Brandelementer på https://www.google.com/permissions/guidelines.html.

    • "TSS" er Googles på tidspunktet aktuelle tekniske support.

    • "Retningslinjer for TSS" er Googles på tidspunktet aktuelle retningslinjer for teknisk support som angivet på https://workspace.google.com/terms/tssg.html.

    • "Vilkår for webadresser" er den samlede betegnelse for AUP, Tillægget vedrørende databehandling i skyen, Tjenestespecifikke vilkår, SLA og Retningslinjer for TSS.

  • 16. Regionsspecifikke vilkår. Kunden accepterer følgende ændringer af Aftalen, hvis Kundens faktureringsadresse er i den pågældende region som beskrevet nedenfor:

   • Asien og Stillehavsområdet – Alle regioner

    • Afsnit 2.3 (Afgifter) udskiftes som følger:

    • 2.3 Afgifter. Google udspecificerer alle fakturerede Afgifter. Hvis Afgifter skal tilbageholdes fra en betaling til Google, øger Kunden betalingen til Google, så nettobeløbet, der modtages af Google, svarer til de fakturerede beløb uden reduktion for Afgifter.

    • Definitionen af "Afgifter" i henhold til Afsnit 15.19 (Definitioner) udskiftes som følger:

    • 15.19 Definitioner.

    • "Afgifter" er alle statslige afgifter i overensstemmelse med gældende lovgivning, der er knyttet til leveringen og udførelsen af Tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, told og alle direkte eller indirekte afgifter, herunder relaterede bøder eller renter, med undtagelse af afgifter baseret på Googles overskud.

   • Asien og Stillehavsområdet (alle regioner, eksklusive Australien, Indien, Japan, New Zealand og Singapore) og Latinamerika (alle regioner, eksklusive Brasilien)

    • Afsnit 15.12 (Lovvalg) udskiftes som følger:

    • 15.12 Lovvalg – Voldgift.

     • (a) ALLE KRAV, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE ELLER RELATEREDE GOOGLE-PRODUKTER ELLER -TJENESTER (HERUNDER ENHVER TVIST ANGÅENDE FORTOLKNINGEN ELLER OPFYLDELSEN AF AFTALEN) ("Tvist"), ER UNDERLAGT LOVGIVNINGEN I STATEN CALIFORNIEN I USA, UNDTAGEN CALIFORNIENS LOVVALGSREGLER.

     • (b) Parterne skal i god tro forsøge at løse enhver Tvist inden for 30 dage, efter Tvisten er opstået. Hvis Tvisten ikke løses inden for 30 dage, skal den løses ved voldgift af ICDR (International Centre for Dispute Resolution), som varetages af AAA (American Arbitration Association), i overensstemmelse med AAA's Expedited Commercial Rules, som er gældende fra og med datoen for denne Aftale ("Regler").

     • (c) Parterne vælger indbyrdes én voldgiftsdommer. Voldgiften foregår på engelsk i Santa Clara County i Californien i USA.

     • (d) Hver part kan ansøge hos enhver kompetent retsinstans om påbud for at beskytte den pågældende parts rettigheder, indtil behandlingen af voldgiftssagen er afsluttet. Voldgiftsdommeren kan beordre rimelige eller påbudte retsmidler i overensstemmelse med retsmidlerne og begrænsningerne i Aftalen.

     • (e) I henhold til fortrolighedskravene i Underafsnit (g) kan hver part anmode en kompetent domstol om at afsige en hvilken som helst nødvendig kendelse for at beskytte den pågældende parts rettigheder eller ejendom. Denne anmodning anses ikke for en overtrædelse eller fraskrivelse af dette afsnit om lovvalg og voldgift og påvirker ikke voldgiftsmandens beføjelser, herunder beføjelsen til at revurdere den juridiske beslutning. Parterne indgår herved aftale om, at domstolene i Santa Clara County i Californien i USA er kompetente til at afsige kendelse i henhold til dette Underafsnit 15.12 (e).

     • (f) Voldgiftsafgørelsen er endelig og bindende for parterne, og dens udførelse kan fremføres for en kompetent domstol, herunder en domstol med jurisdiktion over enhver af parterne eller dennes ejendomme.

     • (g) Alle voldgiftssager, der behandles i overensstemmelse med dette Afsnit 15.12 (Lovvalg – Voldgift), anses som Fortrolige oplysninger i henhold til Afsnit 7 (Fortrolige oplysninger), herunder: (i) Eksistensen af voldgiftssagen, (ii) alle oplysninger, der videregives under voldgiftssagen, og (iii) al mundtlig kommunikation og alle dokumenter med relation til voldgiftssagen. Ud over rettighederne til videregivelse af oplysninger i Afsnit 7 (Fortrolige oplysninger) kan parterne videregive de oplysninger, der er beskrevet i dette Underafsnit 15.12 (g) til en kompetent domstol, såfremt dette er nødvendigt for at afsige en dom i henhold til Underafsnit 15.12 (e) eller fuldbyrde en voldgiftsafgørelse, men parterne skal anmode om, at disse retslige forløb bliver afholdt for lukkede døre (privat).

     • (h) Parterne betaler voldgiftsmandens salær, voldgiftsmandens udpegede eksperters salærer og udgifter samt voldgiftscenterets administrative udgifter i overensstemmelse med Reglerne. I sin endelige afgørelse pålægger voldgiftsdommeren den tabende part at betale den vindende part det beløb, som denne har forudbetalt for salær og udgifter.

     • (i) Hver part afholder sine egne advokat- og ekspertsalærer og -udgifter, uanset voldgiftsmandens endelige beslutning vedrørende Tvisten.

   • Asien og Stillehavsområdet – Indien

    • Google India Private Limited er blevet udpeget af Google Asia Pacific Pte. Ltd. ("GAP") som ikke-eksklusiv forhandler af Tjenesterne (som angivet nedenfor) i Indien. Eftersom begge enheder omtales som "Google" i Aftalen, skal følgende tydeliggøres for at undgå tvivl: Når betingelserne henviser til Google vedrørende salg eller rettigheder og forpligtelser i forbindelse med salg (herunder alle vilkår vedrørende fakturering af salg af tjenester, kreditgrænser, ophævelse af denne Aftale osv.), skal "Google" forstås som Google India Private Limited, og når betingelserne i Aftalen henviser til "Google" som udbyder af Tjenester, eller når den henviser til "Google" vedrørende rettigheder og forpligtelser i forbindelse med disse Tjenester, skal "Google" forstås som "GAP".

    • Google India Private Limited kan underskrive Ordreformularer, der henviser til Aftalen, men Ordreformularen udgør en separat kontrakt mellem Google India Private Limited og Kunden og inkorporerer alle vilkårene i denne Aftale. Som forhandler af Tjenester (Google India Private Limited køber Tjenesterne hos GAP med henblik på videresalg til Kunden) har GAP i henhold til Aftalen hele ansvaret for at levere sådanne tjenester, og Google India Private Limited har derfor ingen forpligtelser i henhold til opfyldelse af Tjenester.

    • Afsnit 2 (Betalingsbetingelser) udskiftes som følger:

    • 2. Betalingsbetingelser.

    • 2.1 Måling af forbrug og valgmuligheder for fakturering. Googles måleværktøjer bliver brugt til at registrere Kundens forbrug af Tjenesterne, og sådanne registreringer, der udføres af Google for at beregne Gebyrer, er endegyldige. Kunden kan vælge en af faktureringsmulighederne nedenfor eller vælge mellem andre muligheder, der tilbydes af Google, når Kunden afgiver sin bestilling på Tjenesterne.

     • (a) Flexabonnement. Hvis Kunden vælger denne valgmulighed, er Kunden ikke forpligtet til at købe Tjenesterne for en foruddefineret periode, men betaler Gebyrer, der er baseret på den daglige brug af Tjenesterne betalt månedligt bagud. I forbindelse med beregningen af Gebyrerne rundes eventuelle ufuldstændige dage, hvor Tjenesterne bruges, op til hele dage.

     • (b) Årsabonnement. Hvis Kunden vælger denne valgmulighed, er Kunden forpligtet til at købe Tjenesterne for en eller flere årlige perioder (valgt af Kunden). Google fakturerer Kunden i henhold til de vilkår, der er knyttet til Kundens valg i Ordreformularen.

    • Google kan med 30 dages varsel til Kunden ændre de tilbudte faktureringsmuligheder (herunder begrænse eller ophøre med at tilbyde enhver faktureringsmulighed), og en sådan ændring træder i kraft ved begyndelsen af Kundens næste Ordreperiode. Nogle faktureringsmuligheder er muligvis ikke tilgængelige for alle kunder. Kunden kan betale for Tjenesterne med en af valgmulighederne på listen i Afsnit 2.2 (Betaling) herunder.

    • 2.2 Betaling. Alle betalinger skal betales i den valuta, der er angivet i Ordreformularen eller fakturaen.

     • (a) Kreditkort eller debetkort. Hvis Kunden betaler med kreditkort eller debetkort eller en anden betalingsform uden fakturering, forfalder betalingen ved udgangen af den måned, hvor Kunden har modtaget Tjenesterne. Ved betaling med kreditkort eller debetkort (i) udsteder Google en elektronisk faktura for alle de relevante Gebyrer, når de forfalder til betaling, og (ii) disse Gebyrer anses for at være i restance 60 dage efter udløbet af den måned, hvor Kunden har modtaget Tjenesterne.

     • (b) Fakturaer. Fakturaer forfalder til betaling 60 dage efter fakturadatoen (medmindre andet er angivet i Ordreformularen) og betragtes som i restance efter denne dato.

     • (c) Andre betalingsformer. Kunden har ret til at ændre betalingsmetoden til enhver anden metode, som Google måtte have aktiveret i Administrationskonsol, i henhold til Kundens accept af yderligere vilkår, der er gældende for denne betalingsmetode.

     • (d) Betalingsoplysninger. Betalinger, der foretages via bankoverførsel, skal indeholde de bankoplysninger, der stilles til rådighed af Google.

    • 2.3 Afgifter.

     • (a) I forbindelse med tjenester accepterer Kunden at betale de ovennævnte Gebyrer samt gældende Afgifter til Google. Hvis Google er forpligtet til at inddrive eller betale Afgifter, faktureres Afgifterne til Kunden, medmindre Kunden giver Google et gyldigt bevis for afgiftsfritagelse, der er godkendt af den relevante skattemyndighed.

     • (b) Hvis det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, skal Kunden give Google de skatteidentifikationsoplysninger ("GSTIN", (Goods and Services Tax Identification Number), den lokation, hvor tjenesterne modtages af Kunden, skattestatus osv.), som Google måtte behøve for at sikre overholdelse af gældende afgiftsregler i Indien. Kunden tilkendegiver, at alle de angivne oplysninger, f.eks. GSTIN, lokation, hvor tjenesterne modtages af Kunden, skattestatus osv., er korrekte. Den angivne adresse og GSTIN er for den lokation, hvor tjenesterne modtages af Kunden. Kunden skal betale (eller refundere Google for) alle afgifter, renter eller bøder, der måtte opstå som følge af Kundens fejlagtige erklæringer.

     • (c) Hvis Kunden ved lov er pålagt at tilbageholde beløb til Indkomstskat fra sine betalinger til Google, skal Kunden rettidigt give Google et certifikat for tilbageholdte afgifter eller anden relevant dokumentation, der understøtter en sådan tilbageholdelse, i henhold til gældende skattelovgivning.

    • 2.4 Betalingstvister. Alle betalingstvister skal indsendes før betalingens forfaldsdato. Hvis parterne konkluderer, at visse faktureringsunøjagtigheder kan tilskrives Google, vil Google ikke udstede en revideret faktura, men derimod en kreditnota, som angiver det forkerte beløb på den pågældende faktura. Hvis den faktura, som tvisten vedrører, endnu ikke er betalt, vil Google anvende kreditnotabeløbet på den bestridte faktura, og Kunden vil være ansvarlig for at betale den samlede forfaldne saldo på den pågældende faktura. Intet i denne Aftale forpligter Google til at give kredit til nogen parter.

    • 2.5 Forfaldne betalinger – Suspendering. Forsinkede betalinger kan påføres en rente på 1,5 % om måneden (eller den højeste tilladte rente, der er tilladt i henhold til loven, hvis denne er lavere) fra betalingens forfaldsdato, indtil beløbet er betalt fuldt ud. Kunden er ansvarlig for at afholde alle rimelige udgifter (herunder til advokatsalærer), som Google måtte blive påført i forbindelse med inddrivelse af restancebeløb. Hvis Kundens betaling for Tjenesterne derudover er forsinket, kan Google suspendere Tjenesterne via Google.

    • 2.6 Der kræves ikke et købsordrenummer. Kunden er forpligtet til at betale alle gældende Gebyrer uden noget krav om, at Google leverer et købsordrenummer på Googles faktura (eller andre steder).

    • 2.7 Prisændringer. Google kan ændre Priserne til enhver tid, medmindre der foreligger en udtrykkelig aftale om det modsatte i et tillæg eller i Ordreformularen. Google underretter Kunden senest 30 dage før, der foretages ændringer. Kundens pris ændres ved begyndelsen af Kundens næste Ordreperiode efter perioden på 30 dage.

    • Afsnit 15.12 (Amerikansk lovvalg) udskiftes som følger:

    • 15.12 Lovvalg. Alle krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne Aftale, reguleres af Indisk lovgivning. I tilfælde af eventuelle tvister, er retten i New Delhi værneting for afgørelser. Uanset ovenstående kan og skal Kunden indbringe alle krav, der i henhold til Aftalen omhandler Google, mod Google India Private Limited.

    • Definitionen af "Afgifter" i henhold til Afsnit 15.19 (Definitioner) udskiftes som følger:

    • 15.19 Definitioner.

    • "Afgifter" er alle afgifter i henhold til gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, told og afgifter (ud over indkomstskat), inklusive indirekte afgifter såsom GST (Goods and Services Tax) eller lignende afgifter, som er knyttet til købet af Tjenester.

   • Asien og Stillehavsområdet – Indonesien

    • Et nyt Afsnit 8.8 er tilføjet:

    • 8.8 Afkald i forbindelse med ophævelse. Parterne accepterer at frafalde bestemmelser i henhold til gældende lovgivning, i det omfang en domstolsafgørelse eller retskendelse er påkrævet i forbindelse med opsigelsen af denne Aftale.

    • Den indonesiske udgave af denne Aftale er tilgængelig her, og Afsnit 15.18 (Modstridende sprogversioner) udskiftes som følger:

    • 15.18 Modstridende sprogversioner. Denne Aftale fremsættes på indonesisk og engelsk. De to udgaver er lige autentiske. Hvis der skulle opstå uoverensstemmelser mellem eller forskellige fortolkninger af den indonesiske og engelske udgave, accepterer parterne at tilpasse den indonesiske udgave, så den relevante del af den indonesiske udgave bliver bragt i overensstemmelse med den relevante del af den engelske version.

   • Asien og Stillehavsområdet – Australien

    • Et nyt Afsnit 11A er tilføjet:

    • 11A. Dette afsnit 11A gælder kun, hvis tjenesterne er underlagt lovpligtige garantier i henhold til den australske konkurrence- og forbrugerlov 2010 ("ACCA"). Gældende love, herunder ACCA, kan give denne aftale rettigheder og retsmidler, som ikke kan udelukkes, og som ikke er udelukket af denne Aftale. I det omfang gældende love tillader Google at begrænse deres drift, vil Googles og Googles tilknyttede virksomheders ansvar i henhold til disse love efter eget valg være begrænset til levering af Tjenesterne igen eller betaling af omkostningerne ved at få Tjenesterne leveret igen.

    • Afsnit 15.12(c) (Amerikansk lovvalg) er ændret ved indsættelse af følgende tekst i slutningen af dette afsnit: "HVIS GÆLDENDE LOV FORHINDRER, AT EN TVIST BLIVER AFGJORT VED EN DOMSTOL I CALIFORNIEN, KAN KUNDEN ANLÆGGE TVISTEN VED KUNDENS LOKALE DOMSTOLE. HVIS GÆLDENDE LOV FORHINDRER KUNDENS LOKALE DOMSTOL I AT ANVENDE CALIFORNISK LOVGIVNING TIL AT LØSE EN TVIST, ER TVISTEN UNDERLAGT DEN GÆLDENDE LOKALE LOVGIVNING I KUNDENS BOPÆLSLAND, -STAT ELLER -OMRÅDE."

    • Afsnit 15.15 (Hele Aftalen) ændres ved at indsætte følgende tekst i slutningen af dette Afsnit: "Intet i denne Aftale udelukker en parts ansvar for forudgående skriftlige eller mundtlige urigtige oplysninger."

   • Europa, Mellemøsten og Afrika – Alle regioner

    • Afsnit 2.2 (Betaling) udskiftes som følger:

    • 2.2 Betaling. Kunden betaler alle Gebyrer i den valuta, der er angivet på fakturaen. Alle Gebyrer forfalder 30 dage efter fakturadatoen. Google er ikke forpligtet til at levere mere end én faktura. Betalinger, der foretages via bankoverførsel, skal indeholde de bankoplysninger, der stilles til rådighed af Google. Hvis Kunden har indgået Aftalen med Google Commerce Limited, kan Google indhente betalinger via Google Payment Limited, en virksomhed, der er anmeldt som aktieselskab i England og Wales med kontor på Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9TQ, Storbritannien.

   • Europa, Mellemøsten og Afrika – Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Schweiz, Storbritannien og Nordirland

    • Afsnit 15.19 (Definitioner) er ændret til Afsnit 15.20 (Definitioner).

    • Et nyt Afsnit 15.19 er tilføjet:

    • 15.19 EECC-afkald .

     • (a) For så vidt angår nærværende Afsnit 15.19 (EECC-afkald), har termerne "mikrovirksomhed", "små virksomheder" og "nonprofitorganisationer" de betydninger, der er defineret i EECC. "EECC" betyder European Electronic Communications Code (europæisk kodeks for elektronisk kommunikation) (som etableret ved Direktiv (EU) 2018/1972 af Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen den 11. december 2018).

     • (b) Parterne accepterer følgende i henhold til EECC: (i) Visse rettigheder gælder for mikrovirksomheder, små virksomheder og nonprofitorganisationer, og (ii) kunder i kategorierne, der henvises til i (i), kan eksplicit acceptere afkald på visse rettigheder.

     • (c) Hvis Kunden er en mikrovirksomhed, lille virksomhed eller nonprofitorganisation, accepterer Kunden at give afkald på alle rettigheder, vedkommende måtte have i henhold til:

      • (i) Artikel 102(1) EECC, som tillader, at Kunden modtager visse oplysninger, inden Kunden bindes af en aftale

      • (ii) Artikel 102(3) EECC, som tillader, at Kunden modtager et aftaleresumé

      • (iii) Artikel 105(1) EECC, som begrænser den maksimale kontraktperiode til 24 måneder for visse tjenester

      • (iv) Artikel 107(1) EECC, som tildeler yderligere rettigheder i EECC (herunder Artikel 102(3) og 105(1) som beskrevet ovenfor) til alle tjenester, der leveres i forbindelse med den samme Google Workspace-aftale.

   • Europa, Mellemøsten og Afrika – Algeriet, Bahrain, Jordan, Kuwait, Libyen, Mauretanien, Marokko, Oman, Palæstina, Qatar, Tunesien, Yemen, Egypten, Israel, De Forenede Arabiske Emirater og Libanon

    • Et nyt Afsnit 8.8 er tilføjet:

    • 8.8 Retskendelse er ikke påkrævet. Begge parter anerkender og accepterer, at en retskendelse ikke er påkrævet for at gennemføre ophævelse eller ændring af Aftalen eller for at gyldiggøre ethvert andet afsnit i Aftalen.

    • Afsnit 15.12 (Lovvalg) udskiftes som følger:

    • 15.12 Lovvalg – Voldgift.

    • (a) ALLE KRAV, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE ELLER RELATEREDE GOOGLE-PRODUKTER ELLER -TJENESTER (HERUNDER ENHVER TVIST ANGÅENDE FORTOLKNINGEN ELLER OPFYLDELSEN AF AFTALEN) ("Tvist"), ER UNDERLAGT LOVGIVNINGEN I STATEN CALIFORNIEN I USA, UNDTAGEN CALIFORNIENS LOVVALGSREGLER.

    • (b) Parterne skal i god tro forsøge at løse enhver Tvist inden for 30 dage, efter Tvisten er opstået. Hvis Tvisten ikke løses inden for 30 dage, skal den løses ved voldgift i henhold til Voldgiftsreglerne for voldgiftsretten i London (LCIA, London Court of International Arbitration) ("Regler"), hvis Regler anses for at være indarbejdet med henvisning til dette Afsnit.

    • (c) Parterne vælger indbyrdes én voldgiftsmand. Voldgiften udføres på engelsk, og voldgiftens hjemsted og juridiske lokation er det internationale finanscenter i Dubai (DIFC, Dubai International Financial Center) i De Forenede Arabiske Emirater.

    • (d) Hver part kan ansøge hos enhver kompetent retsinstans om hjælp til forbud for at beskytte den pågældende parts rettigheder, indtil behandlingen af voldgiftssagen er afsluttet. Voldgiftsdommeren kan beordre rimelige eller påbudte retsmidler i overensstemmelse med retsmidlerne og begrænsningerne i Aftalen.

    • (e) Voldgiftsafgørelsen er endelig og bindende for parterne, og dens udførelse kan fremføres for en kompetent domstol, herunder en domstol med jurisdiktion over enhver af parterne eller dennes ejendomme.

    • (f) Alle voldgiftssager, der behandles i overensstemmelse med dette Afsnit 15.12 (Lovvalg – Voldgift), anses som Fortrolige oplysninger i henhold til Afsnit 7 (Fortrolige oplysninger), herunder: (i) Eksistensen af voldgiftssagen, (ii) alle oplysninger, der videregives under voldgiftssagen, og (iii) al mundtlig kommunikation og alle dokumenter med relation til voldgiftssagen. Ud over rettighederne til videregivelse af oplysninger i Afsnit 7 (Fortrolige oplysninger) kan parterne videregive de oplysninger, der er beskrevet i dette Underafsnit 15.12 (f), til en kompetent domstol, såfremt dette er nødvendigt for at udføre en voldgiftsafgørelse, men parterne skal anmode om, at disse retslige forløb bliver afholdt privat.

    • (g) Parterne betaler voldgiftsmandens salær, voldgiftsmandens udpegede eksperters salærer og udgifter samt voldgiftscenterets administrative udgifter i overensstemmelse med Reglerne. I sin endelige afgørelse pålægger voldgiftsdommeren den tabende part at betale den vindende part det beløb, som denne har forudbetalt for salær og udgifter.

    • (h) Hver part afholder sine egne advokat- og ekspertsalærer og -udgifter, uanset voldgiftsmandens endelige beslutning vedrørende Tvisten.

   • Nordamerika – USA og Latinamerika (alle regioner, eksklusive Brasilien)

    • Et nyt Afsnit 3.10 er tilføjet:

    • 3.10 COPPA og forældresamtykke. Hvis Kunden tillader Slutbrugere under 13 år at bruge Tjenesterne, giver Kunden, som det kræves i Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA"), samtykke til indsamling og brug af personlige oplysninger i Tjenesterne, som det er beskrevet i Erklæring om privatliv for Google Workspace for Education (i det omfang COPPA gælder for Kundens jurisdiktion).

    • Et nyt Afsnit 7.3 er tilføjet:

    • 7.3 FERPA. Parterne anerkender, at (a) Kundedata kan indeholde personhenførbare oplysninger fra uddannelsesposter, der er underlagt FERPA ("FERPA-registreringer"), og at (b) Google, i det omfang Kundedata omfatter FERPA-registreringer, vil blive betragtet som "School Official" (som begrebet bruges i FERPA og de regler, der implementeres herunder) og vil overholde FERPA-reglerne. "FERPA" betegner de amerikanske love "Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. 1232g)" og "Family Educational Rights and Privacy Act Regulations (34 CFR Part 99)", som kan ændres til enhver tid.

    • Afsnit 15.19 (Definitioner) er ændret til Afsnit 15.20 (Definitioner).

    • Et nyt Afsnit 15.19 er tilføjet:

    • 15.19 Udvikling af Tjenesterne. Tjenesterne er udelukkende udviklet med private midler og er kommerciel computersoftware og relateret dokumentation inden for betydningen af de gældende føderale forskrifter for indkøb (Federal Acquisition Regulations) og deres supplerende styrelser.

   • Kun gyldigt for offentlige uddannelsesinstitutioner: Nordamerika – USA og Latinamerika (alle regioner, eksklusive Brasilien)

    • Afsnit 2.5 (Betalingsrestancer – Suspendering) udskiftes som følger:

    • 2.5 Betalingsrestancer – Suspendering. Forsinkede betalinger kan påføres en rente på 1,5 % om måneden (eller den højeste tilladte rate, der er tilladt i henhold til loven, hvis denne er lavere) begyndende 30 dage efter betalingsdatoen, indtil beløbet er betalt fuldt ud. Hvis Kundens betaling for Tjenesterne derudover er forsinkede, kan Google suspendere Tjenesterne eller ophæve Aftalen på grund af misligholdelse i henhold til Afsnit 8.3 (Ophævelse på grund af misligholdelse).

    • Afsnit 13.2 (Kundens forpligtelser til Skadesløsholdelse) udskiftes som følger:

    • 13.2 Kundens forpligtelser til Skadesløsholdelse. Hvis Google påføres skade eller bliver underlagt en Tredjepartsretsproces som følge af Kundens krænkelse af en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, tager Google tilgængelige retsmidler i brug i overensstemmelse med føderale, statslige eller lokale love eller andre love.

    • Afsnit 15.12 (Lovvalg) udskiftes som følger:

    • 15.12 Lovvalg. Hvis Kunden er en offentlig myndighed i form af enten en by, en region eller en delstat i USA, er parterne enige om ikke at offentliggøre lovvalg og værneting.

Tidligere versioner

12. juli 2023

19. april 2023

14. marts 2023

6. februar 2023

7. november 2022

20. september 2022

20. september 2021

1. april 2021

17. februar 2021

Indien (17. februar 2021)

Nord- og Sydamerika (6. oktober 2020)

APAC (6. oktober 2020)

Europa, Mellemøsten og Afrika (6. oktober 2020)