Google Workspace ‑verkkosopimus

Näet uudessa tilirakenteessa saatavilla olevat palvelut siirtymällä kohtaan Lisäehdot.

 • Tämä Google Workspace ‑verkkosopimus ("Sopimus") tehdään Googlen ja nämä ehdot hyväksyvän tahon ("Asiakas") kesken.. "Google" tarkoittaa (i) Google Voice Canada Corporationia, joka sijaitsee osoitteessa 44 Chipman Hill, Suite 1000, Saint John, New Brunswick E2L 2A9, Kanada vain Google Voice ‑palvelujen osalta, kun Asiakkaan laskutusosoite on Kanadassa. (ii) Muiden Google Workspace ‑palvelujen osalta "Google" tarkoittaa Google LLC:tä, jonka osoite on 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Tämä Sopimus on voimassa siitä hetkestä lähtien, jolloin klikkaat alla olevaa Hyväksyn-painiketta, tai tarvittaessa siitä päivämäärästä, jolloin Sopimus varmennetaan allekirjoituksilla ("Voimaantulopäivä"). Jos hyväksyt Sopimuksen työnantajan tai muun osapuolen puolesta, vakuutat, (i) että sinulla on täydet lailliset valtuudet sitouttaa työnantajasi tai asianomainen osapuoli näihin käyttöehtoihin, (ii) että olet tutustunut tähän Sopimukseen ja ymmärrät sen sisällön ja (iii) että hyväksyt tämän Sopimuksen edustamasi osapuolen puolesta. Jos sinulla ei ole laillisia valtuuksia sitouttaa työnantajaasi tai asianomaista yhteisöä tähän Sopimukseen, älä klikkaa alla olevaa Hyväksyn-painiketta (tai älä allekirjoita tätä Sopimusta). Sopimus koskee Asiakkaan käyttöoikeuksia soveltuvalla Tilauslomakkeella tilattuihin Palveluihin.

  • 1. Palvelut. Google tarjoaa soveltuvalla Tilauslomakkeella tilatut Palvelut palvelutasosopimuksen mukaisesti. Asiakas voi käyttää soveltuvalla Tilauslomakkeella tilattuja Palveluita tämän Sopimuksen mukaisesti.

   • 1.1 Tilat ja datansiirto. Kaikkien tilojen, joissa Asiakkaan dataa säilytetään ja käsitellään, on noudatettava kohtuullisia tietoturvastandardeja, jotka antavat vähintään yhtä hyvän suojan kuin tietoturvastandardit tiloissa, joissa Google säilyttää ja käsittelee omia samantyyppisiä tietojaan. Osana Palvelun tarjoamista Google säilyttää ja käsittelee Asiakkaan dataa Yhdysvalloissa tai muissa maissa, joissa Googlella tai sen edustajilla on tiloja. Käyttämällä Palveluja Asiakas antaa suostumuksensa siihen, että Asiakkaan dataa siirretään, käsitellään ja säilytetään tässä kuvatulla tavalla.

   • 1.2 Ei mainoksia. Muista Sopimuksen ehdoista riippumatta Google ei käytä Asiakkaan dataa Mainonnan tarkoituksiin eikä Mainonnan esittämiseen Palvelussa.

   • 1.3 Uudet ominaisuudet tai Palvelut. Google voi ajoittain lisätä Palveluihin uusia sovelluksia, ominaisuuksia tai toimintoja, joiden käyttö voi edellyttää, että Asiakas hyväksyy lisäehtoja.

   • 1.4 Vahvistus ennen Palveluiden käyttöä. Asiakkaan tulee vahvistaa Verkkotunnuksen sähköpostiosoite tai Verkkotunnus, jotta Asiakas voi käyttää Palveluja. Jos Asiakkaalla ei ole valtuuksia käyttää Verkkotunnuksen sähköpostiosoitetta eikä Asiakas omista tai hallitse Verkkotunnusta, Googlella on oikeus kieltäytyä tarjoamasta Palveluja Asiakkaalle sekä poistaa Tili ilman ennakkoilmoitusta.

   • 1.5 Palvelun erityisehdot. Palvelun erityisehdot sisältyvät tähän Sopimukseen.

  • 2. Muutokset.

   • 2.1 Muutokset Palveluihin.

    • (a) Käytöstä poistamisen käytäntö. Google ilmoittaa Asiakkaalle Merkittävästä käytöstä poistamisesta vähintään 12 kuukautta etukäteen, ellei Google kohtuudella totea, että (i) laki tai sopimus estää Googlea toimimasta niin (mukaan lukien muutos soveltuvaan lakiin tai sopimukseen) tai (ii) Merkittävän käytöstä poistamisen kohteena olevan Palvelun jatkaminen saattaisi aiheuttaa (A) tietoturvan vaarantumisen tai (B) huomattavan taloudellisen tai teknisen taakan.

    • (b) (Muut muutokset. Osion 2.1(a) (Käytöstä poistamisen käytäntö) mukaisesti Google voi tehdä muutoksia Palveluihin, mukaan lukien Palveluiden tai niiden toimintojen osien lisääminen, päivittäminen tai lakkauttaminen. Google ilmoittaa Asiakkaalle Ydinpalveluiden merkittävistä muutoksista.

   • 2.2 Muutokset URL-ehtoihin.

    • (a) Muutokset URL-ehtoihin. Google voi tehdä muutoksia URL-ehtoihin Osion 2.2(d) (Muutosten vastustaminen) mukaisesti.

    • (b) Ilmoitus olennaisista muutoksista. Google ilmoittaa Asiakkaalle URL-ehtojen merkittävistä muutoksista.

    • (c) Muutosten voimaantulo. Olennaiset muutokset URL-ehtoihin astuvat voimaan 30 päivää ilmoituksen antamisesta. Poikkeuksena tästä ovat seuraavat: (i) palvelutasosopimusta olennaisesti heikentävät muutokset astuvat voimaan 90 päivää ilmoituksesta ja (ii) uusia Palveluja tai toimintoja koskevat muutokset astuvat voimaan välittömästi.

    • (d) Muutosten vastustaminen. Jos Googlen tekemät muutokset URL-ehtoihin eivät johdu toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen määräyksestä tai lainsäädännöstä ja jos muutokset eivät koske uusia Palveluita tai Toimintoja, muutoksiin sovelletaan seuraavia ehtoja:

     • (i) Jos URL-ehtojen muutoksilla on Asiakkaan kannalta olennaisesti heikentävä vaikutus, Asiakas voi vastustaa muutosta ilmoittamalla siitä Googlelle 30 päivän kuluessa sen jälkeen, kun Google on ilmoittanut muutoksesta.

     • (ii) Jos Asiakas ilmoittaa Googlelle vastustavansa muutosta, Asiakasta koskevat juuri ennen muutosta voimassa olleet URL-ehdot, kunnes (A) kuluva Tilauskausi päättyy tai (B) viimeistään 12 kuukauden kuluttua ilmoituksesta, ellei Tilauskausi pääty ennen tätä.

  • 3. Asiakkaan velvollisuudet.

   • 3.1 Noudattaminen. Asiakas (a) varmistaa, että Palveluiden käyttö sekä Asiakkaan dataan pääsy ja sen käyttö (sekä Asiakkaan että Loppukäyttäjien osalta) noudattaa Sopimuksen ehtoja ja muita soveltuvien sopimusten ehtoja tai käytäntöjä, mukaan lukien työsopimuksia tai työnantajayrityksen käytäntöjä, jotka koskevat tekniikan käyttöä, tietoturvaa tai luottamuksellisuutta, (b) pyrkii taloudellisesti kohtuullisin keinoin estämään Palveluiden luvattoman käytön ja niihin pääsyn ja (c) ilmoittaa Googlelle Palveluiden luvattomasta käytöstä ja niihin pääsystä välittömästi huomattuaan asian.

   • 3.2 Lisätuotteet. Google tarjoaa Asiakkaalle ja Asiakkaan Loppukäyttäjille valinnaisia Lisätuotteita. Lisätuotteiden käyttöön sovelletaan Lisätuotteiden ehtoja.

   • 3.3 Palvelujen hallinnointi.

    • (a) Hallintakonsoli. Google tarjoaa Asiakkaalle käyttöoikeudet hallintakonsoliin, jotta Järjestelmänvalvoja voi hallinnoida Asiakkaan (ja tarvittaessa myös Loppukäyttäjien) Palvelujen käyttöä. Asiakas määrittää yhden tai useamman Järjestelmänvalvojan Hallintakonsolin kautta. Näillä Järjestelmänvalvojilla on oikeudet käyttää Järjestelmänvalvojien tilejä. Asiakas on vastuussa (a) Loppukäyttäjätilien ja niiden salasanojen luottamuksellisuudesta ja tietoturvasta sekä (b) Loppukäyttäjätilien kaikenlaisesta käytöstä. Asiakas hyväksyy, että Google ei ole velvollinen järjestämään Asiakkaalle tai mahdollisille Loppukäyttäjille Palveluihin liittyvää sisäistä ylläpitoa tai järjestelmänvalvontaa.

    • (b) Järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet Loppukäyttäjätileihin. Järjestelmänvalvoja voi käyttää, valvoa, muokata, pidättää ja paljastaa Asiakkaan Loppukäyttäjätileihin liittyvää Asiakkaan dataa ja hallinnoida Loppukäyttäjien käyttöoikeuksia Palveluihin. Järjestelmänvalvojalla saattaa myös olla mahdollisuus (i) muuttaa Loppukäyttäjätilien tiliasetuksia (mukaan lukien muuttaa Loppukäyttäjätilien salasanoja) ja (ii) poistaa tai ottaa pois käytöstä mitä tahansa Palveluja tai Lisäpalveluja tai muita palveluja/tuotteita, jotka on otettu käyttöön tai asennettu Loppukäyttäjätilin kautta. Lisätuotteiden tai muiden palvelujen/tuotteiden käyttö Loppukäyttäjätileillä on Asiakkaan omalla vastuulla.

    • (c) Jälleenmyyjä Järjestelmänvalvojana. Mikäli Asiakas tilaa Palvelut Jälleenmyyjän kautta, Jälleenmyyjällä voi olla käyttöoikeudet Asiakkaan tiliin ja Asiakkaan Loppukäyttäjätileihin. Kuten Googlen ja Asiakkaan välillä, Asiakas on yksin vastuussa: (i) Jälleenmyyjän käyttöoikeuksista Asiakkaan tiliin tai Asiakkaan Loppukäyttäjätileihin ja (ii) Jälleenmyyjän ja Asiakkaan välisistä Palveluita koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien määrittämisestä Jälleenmyyjäsopimuksessa.

    • (d) Suostumukset. Asiakas hankkii ja säilyttää kaikki vaaditut suostumukset, jotka sallivat (i) Asiakkaan ja soveltuvin osin sen Loppukäyttäjien käyttää Palveluita ja (ii) Asiakkaan datan käytön, tallentamisen ja käsittelyn Sopimuksen mukaisesti.

   • 3.4 Käyttörajoitukset. Asiakas ei omalla toiminnallaan tai sallimalla Loppukäyttäjiensä tai hallinnoimiensa kolmansien osapuolten toimia (a) kopioi, muokkaa, pura, aukikoodaa tai käännä Palveluja tai tee Palveluista johdannaisteoksia yrityksenään hankkia Palvelun lähdekoodia tai sen osia (paitsi niiltä osin kuin kyseiset rajoitukset on erikseen kielletty sovellettavassa lainsäädännössä), (b) alilisensoi, siirrä tai jakele mitään Palveluja, (c) myy, jälleenmyy tai muilla tavoin luovuta Palveluja kolmannen osapuolen käyttöön osana kaupallista antia, jolla ei ole merkittävää, Palveluihin liittymätöntä arvoa; tai (d) käytä Palveluja (i) Korkean riskin toimiin, (ii) tavalla, jonka tarkoituksena on välttää Maksut, (iii) materiaaleihin tai toimiin, joita sääntelevät Yhdysvaltain ulkoministeriön (Department of State) ylläpitämät kansainvälistä asekauppaa koskevat säännökset (International Traffic in Arms Regulations, ITAR), (iv) tavalla, joka rikkoo vientivalvontalakeja tai edistää niiden rikkomista, tai (v) siirrä, säilytä tai käsittele Yhdysvaltain HIPAA-laissa tarkoitettuja terveystietoja, paitsi toimeenpannun HIPAA-liiketoimintasopimuksen salliessa. Ellei Palvelun erityisehdoissa toisin mainita, Asiakas ei käytä eikä salli Loppuäyttäjien käyttää Palveluja hätäpuhelujen soittamiseen tai vastaanottamiseen.

   • 3.5 Väärinkäytösten valvonta. Asiakas on yksin vastuussa Palveluiden käyttöä varten vahvistettujen Verkkotunnusten "abuse"- ja "postmaster"-aliaksiin lähetettyjen sähköpostiviestien valvonnasta, niihin vastaamisesta ja niiden muusta käsittelystä. Google voi silti valvoa näihin aliaksiin lähetettyjä sähköpostiviestejä tunnistaakseen Palveluiden väärinkäytön.

   • 3.6 Ylimääräisten Loppukäyttäjätilien pyytäminen Tilausjakson aikana. Asiakas voi ostaa lisää Loppukäyttäjätilejä Tilausjakson aikana joko (a) täyttämällä uuden Tilauslomakkeen joko Googlelle tai Jälleenmyyjälle tapauksesta riippuen tai (b) Hallintakonsolin kautta. Tilausjakson aikana ostettujen ylimääräisten Loppukäyttäjätilien voimassaoloaika päättyy kyseisen Tilausjakson viimeisenä päivänä.

  • 4. Maksaminen.

   • 4.1 Jälleenmyyjän kautta tehdyt tilaukset. Jos Asiakas tilaa Palvelut Jälleenmyyjältä, (a) Palvelujen maksut määritetään Asiakkaan ja Jälleenmyyjän kesken ja maksut suoritetaan suoraan Jälleenmyyjälle Jälleenmyyntisopimuksen mukaisesti, (b) Osion 4 (Maksaminen) myöhempiä kohtia ei sovelleta Palveluihin, (c) Asiakas saa (mahdolliset) soveltuvat palveluhyvitykset Jälleenmyyjältä, (d) Asiakas voi pyytää ylimääräisiä Loppukäyttäjätilejä Tilausjakson aikana ottamalla yhteyttä Jälleenmyyjään ja (e) Google voi jakaa Asiakkaan luottamuksellisia tietoja Jälleenmyyjälle, joka on Sopimuksen Osiossa 7.1 (Luottamuksellisuus) kuvailtu Valtuutettu taho.

   • 4.2 Käyttö ja laskutus. Asiakas maksaa kaikki Palveluista koituvat Maksut. Google laskuttaa Palvelun käytöstä koituvat Maksut Asiakkaalta. Google määrittää mittaustyökaluillaan, kuinka paljon Asiakas käyttää Palveluita. Asiakas voi valita jonkin seuraavista laskutusvaihtoehdoista tai jonkin muun vaihtoehdon, jonka Google tarjoaa Palveluja tilattaessa. Google voi muuttaa laskutusvaihtoehtojen valikoimaa, rajoittaa laskutusvaihtoehtoja tai lopettaa vaihtoehdon tarjoamisen ilmoittamalla asiasta Asiakkaalle kirjallisesti 30 päivää etukäteen (sähköpostiviesti katsotaan kirjalliseksi ilmoitukseksi). Kaikkia laskutusvaihtoehtoja ei tarjota kaikille asiakkaille. Asiakas maksaa Palveluista jollakin Osiossa 4.3 (Maksaminen) mainituista maksuvaihtoehdoista.

    • (a) Kuukausitilaus. Jos Asiakas valitsee tämän vaihtoehdon, Asiakas ei sitoudu ostamaan Palveluita ennakkoon määritetyksi kaudeksi, vaan maksaa Palveluista kuukausittain. Google laskuttaa Asiakkaalta (i) Asiakkaan päivittäiseen Palveluiden käyttöön perustuvat maksut edeltävältä kuukaudelta ja (ii) kuukausittaisen velan Palveluiden käytöstä. Google ilmoittaa Asiakkaalle kuukausittaisen hinnan Palveluista Asiakkaan tilatessa Palveluita ja laskee tämän hinnan perusteella suhteelliset Maksut Asiakkaan päivittäiselle käytölle kunakin kuukautena. Palveluiden käytön osittainen päivä pyöristetään Palveluiden käytön kokonaiseksi päiväksi Maksujen laskemista varten.

    • (b) Vuositilaus. Jos Asiakas valitsee tämän vaihtoehdon, Asiakas sitoutuu ostamaan Palvelut Googlelta vuoden ajaksi. Google laskuttaa Asiakasta Asiakkaan Tilauslomakkeella tekemiin valintoihin liittyvien ehtojen mukaisesti.

   • 4.3 Maksaminen. Kaikkien maksettavien maksujen valuutta on Yhdysvaltain dollari, ellei Tilauslomakkeessa tai laskussa toisin mainita.

    • (a) Credit- tai Debit-kortti. Maksut tilauksista, jotka Asiakas maksaa credit-kortilla, debit-kortilla tai muulla maksutavalla, joka ei ole lasku, erääntyvät sen kuun lopussa, jonka aikana Asiakas sai Palvelut. Jos maksutapana on credit- tai debit-kortti, (i) Google veloittaa Asiakkaalta kaikki sovellettavat Maksut eräpäivänä ja (ii) näiden Maksujen katsotaan olevan myöhässä kolmenkymmenen päivän kuluttua sen kuun lopusta, jona Asiakas sai Palvelut.

    • (b) Laskut. Laskujen maksun eräpäivä on kolmekymmentä päivää laskutuspäivästä, ellei Tilauslomakkeessa ole toisin määritetty, ja laskujen katsotaan erääntyneen kyseisen päivän jälkeen.

    • (c) Muut maksutavat. Asiakas voi muuttaa maksutapaansa hallintakonsolin kautta, jossa Asiakas voi valita saatavilla olevista vaihtoehdoista. Google ottaa käyttöön muut maksutavat mahdollistamalla ne hallintakonsolissa. Näihin muihin maksutapoihin saattaa liittyä lisäehtoja, jotka Asiakkaan on ehkä hyväksyttävä ennen lisämaksutapojen käyttöä.

   • 4.4 Erääntyneet maksut.

    • (a) Asiakkaan maksu on erääntynyt, jos Google ei ole saanut sitä eräpäivään mennessä. Jos Asiakkaan maksu on erääntynyt, Google voi (i) veloittaa erääntyneestä summasta 1,5 %:n viivästyskoron jokaiselta kuulta (tai korkeimman lain salliman koron, jos se on tätä pienempi) maksun eräpäivästä siihen asti, että maksu on kokonaisuudessaan maksettu, ja (ii) Jäädyttää tai irtisanoa Palvelut.

    • (b) Asiakas korvaa Googlelle kaikki kohtuulliset kulut (mukaan lukien asianajopalkkiot), joita Googlelle aiheutuu erääntyneiden saatavien perinnästä, paitsi jos erääntyneet saatavat johtuvat Googlen laskutuksessa tapahtuneista virheistä.

   • 4.5 Ostotilaukset. Mikäli Asiakas tarvitsee laskuun ostotilausnumeron, Asiakas kirjoittaa ostotilausnumeron Tilauslomakkeeseen. Jos Asiakas ei anna ostotilausnumeroa, (a) Google laskuttaa Asiakasta ilman ostotilausnumeroa ja (b) Asiakas maksaa laskut ilman ostotilausnumeroa. Mitkään ostotilauksen ehdot eivät päde.

   • 4.6 Verot. Maksut eivät sisällä Veroja. Asiakas maksaa Palveluista Veroja. Jos Asiakas on juridisesti velvollinen pidättämään Veroja Googlelle maksamistaan maksuista, Asiakkaan on toimitettava Googlelle pidätyksestä virallinen veronpidätystodistus. Ellei Asiakas toimita voimassaolevaa, asianmukaisen veroviranomaisen antamaa todistusta verovapaudesta (tai muuta verovapautuksen myöntämiseen vaadittavaa asiakirjaa), Asiakas maksaa kaikki Palveluista laskutetut Verot. Jos Asiakas on juridisesti velvollinen pidättämään Veroja, Asiakas pidättää Verot ilman, että se rajoittaa Asiakkaan velvollisuutta maksaa Maksuja.

   • 4.7 Hinnanmuutokset. Google voi muuttaa Hintojaan milloin tahansa, ellei lisäyksessä tai Tilauslomakkeessa ole erikseen muuta sovittu. Google ilmoittaa Asiakkaalle hinnankorotuksista vähintään 30 päivää ennakkoon.

  • 5. Tekniset tukipalvelut. Google tarjoaa Asiakkaalle Teknisiä tukipalveluita Tilauskauden aikana Teknisten tukipalveluiden ohjeiden mukaisesti. Tuesta saatetaan periä Maksuja. Jos Asiakas tilaa Palvelut Jälleenmyyjältä, Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että Jälleenmyyjä voi kohtuudella paljastaa tarvittavaa Asiakkaan dataa Googlelle tukipyynnön käsittelyä varten, kun Asiakas on lähettänyt tukipyynnön Jälleenmyyjälle tai Jälleenmyyjän kautta.

  • 6. Jäädytys.

   • 6.1 Palvelujen Jäädytyksen rajoitukset. Google voi jäädyttää Palveluita osioissa 6.2 (Hyväksyttyä käyttöä koskevan käytännön rikkomukset) ja 6.3 (Hätäjäädytys) kuvatun mukaisesti. Näiden osioiden alaiset jäädytykset ovat laajuudeltaan ja kestoltaan pienimpiä mahdollisia, joilla voidaan (a) estää tai lopettaa hyväksytyn käytön vastainen käyttö, (b) estää tai ratkaista Kiireellinen tietosuojaongelma tai (c) noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä.

   • 6.2 Hyväksyttyä käyttöä koskevan käytännön rikkomukset. Jos Google saa tietoonsa, että Asiakas tai Loppukäyttäjä käyttää Palveluita tavalla, joka rikkoo Hyväksyttyä käyttöä koskevaa käytäntöä, Google pyytää Asiakasta oikaisemaan rikkomuksen. Jos asiakas ei oikaise rikkomusta 24 tunnin kuluessa pyynnöstä tai jos Google on muutoin lain mukaan velvollinen ryhtymään toimiin, Google voi jäädyttää Palvelut.

   • 6.3 Hätäjäädytys. Google voi jäädyttää Asiakkaan tai kenen tahansa Loppukäyttäjän Palveluiden käytön tai Loppukäyttäjätilin, jos (a) kyseessä on Kiireellinen tietoturvaongelma tai (b) Googlen on lain mukaan jäädytettävä tällainen käyttö. Asiakkaan pyynnöstä Google ilmoittaa asiakkaalle jäädytyksen perustelut mahdollisimman nopeasti, ellei laki sitä estä. Loppukäyttäjätilien jäädytystä koskevassa tapauksessa Google antaa tietyissä olosuhteissa Asiakkaan Järjestelmänvalvojalle oikeuden palauttaa Loppukäyttäjätilit.

  • 7. Luottamuksellisuus.

   • 7.1 Velvollisuudet. Osion 7.2 (Luottamuksellisten tietojen paljastaminen) mukaisesti vastaanottaja käyttää toisen osapuolen Luottamuksellisia tietoja vain tässä Sopimuksessa kuvailtujen oikeuksien käyttämiseen ja velvollisuuksien täyttämiseen. Vastaanottaja suojaa toisen osapuolen Luottamukselliset tiedot kohtuullisin keinoin muilta tahoilta paitsi vastaanottajan työntekijöiltä, Tytäryhtiöiltä, edustajilta tai konsulteilta ("Valtuutetut tahot"), jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja ja jotka ovat velvoitettuja pitämään ne luottamuksellisina. Vastaanottaja varmistaa, että samat salassapitovelvollisuutta ja käyttöä koskevat velvollisuudet koskevat myös sen Valtuuttamia tahoja.

   • 7.2 Luottamuksellisten tietojen paljastaminen.

    • (a) Yleisesti. Tämän Sopimuksen muista sopimusehdoista riippumatta vastaanottaja tai sen Tytäryhtiöt voivat paljastaa toisen osapuolen Luottamuksellisia tietoja (i) Oikeusprosessin noudattamiseksi Osiossa 7.2(b) (Ilmoitus Oikeusprosessista) kuvaillulla tavalla tai (ii) toisen osapuolen kirjallisella suostumuksella.

    • (b) Ilmoitus Oikeusprosessista. Vastaanottaja pyrkii kaupallisesti kohtuullisin keinoin ilmoittamaan toiselle osapuolelle, ennen kuin vastaanottaja luovuttaa kyseisen osapuolen Luottamuksellisia tietoja Oikeusprosessin noudattamiseksi. Paljastamista edeltävää Ilmoitusta ei vaadita, jos vastaanottajalle kerrotaan (i) lain kieltävän ilmoittamisen tai (ii) Oikeusprosessin koskevan poikkeuksellisia olosuhteita, joihin liittyy kuoleman tai vakavan henkilövahingon riski.

    • (c) Vastustaminen. Vastaanottaja ja sen Tytäryhtiöt noudattavat toisen osapuolen kohtuullisia pyyntöjä vastustaa Luottamuksellisten tietojensa paljastamista.

  • 8. Immateriaaliomaisuus.

   • 8.1 Immateriaalioikeudet. Lukuun ottamatta Sopimuksessa nimenomaisesti määritettyjä oikeuksia tämä Sopimus ei myönnä kummallekaan osapuolelle oletettuja tai muita oikeuksia toisen osapuolen sisältöön tai Immateriaaliomaisuuteen. Osapuolista Asiakas omistaa Asiakkaan datan kaikki Immateriaalioikeudet ja Google omistaa kaikki Immateriaalioikeudet Palveluihin.

   • 8.2 Brändiominaisuudet. Google näyttää vain niitä Asiakkaan Brändiominaisuuksia, jotka Asiakas valtuuttaa Googlen näyttämään lataamalla ne Palveluihin. Google näyttää näitä Asiakkaan Brändiominaisuuksia ainoastaan niille varatuilla alueilla niillä verkkosivustoilla, joilla Palveluita näytetään Asiakkaalle tai Asiakkaan Loppukäyttäjille. Google voi näyttää myös Googlen Brändiominaisuuksia tällaisilla verkkosivuilla osoittaakseen, että Palvelut ovat Googlen tarjoamia.

   • 8.3 Palaute. Asiakas voi halutessaan antaa Googlelle Palveluita koskevaa palautetta. Jos Asiakas antaa Palautetta, Asiakas myöntää Googlelle kyseisen Palautteen täydelliset oikeudet ja omistajuuden.

  • 9. Markkinointi ja julkisuus. Osapuolet voivat käyttää toistensa Brändiominaisuuksia tähän Sopimukseen liittyen ainoastaan Sopimuksen sallimilla tavoilla. Asiakas voi julkisesti ilmoittaa olevansa Googlen asiakas ja näyttää Googlen Brändiominaisuuksia Tavaramerkkiohjeiden mukaisesti. Google voi (a) suullisesti ilmoittaa, että Asiakas on Googlen asiakas, ja (b) sisällyttää Asiakkaan nimen tai Brändiominaisuuksia Googlen asiakkaiden luetteloon Googlen mainosmateriaaleissa. Kaikkea Brändiominaisuuksien käyttöä sovelletaan kyseessä olevien Brändiominaisuuksien Immateriaalioikeudet omistavan osapuolen hyväksi. Osapuoli voi kumota toisen osapuolen oikeuden käyttää Brändiominaisuuksiaan antamalla asiasta toiselle osapuolelle kirjallisen ilmoituksen ja määrittämällä kohtuullisen aikarajan käytön lopettamiselle.

  • 10. Vakuutukset, takuut ja vastuuvapauslausekkeet.

   • 10.1 Vakuutukset ja takuut. Kumpikin osapuoli vakuuttaa, että (a) sillä on täydet valtuudet solmia Sopimus, (b) se noudattaa kaikkia Palveluiden tarjoamiseen tai käyttöön sovellettavia lakeja ja säädöksiä soveltuvin osin.

   • 10.2 VastuuvapauslausekkeetSovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja lukuun ottamatta tässä Sopimuksessa nimenomaisesti mainittuja takuita, Google (a) ei myönnä mitään nimenomaista, oletettua, lakisääteistä tai muunlaista takuuta esimerkiksi kaupankäyntiin tai tiettyyn käyttötarkoitukseen soveltuvuudesta, kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamattomuudesta tai Palveluiden virheettömästä tai keskeytyksettömästä käytöstä ja (b) ei ole vastuussa Palveluiden kautta käytettävissä olevasta sisällöstä tai tiedosta. Ellei Sopimuksessa toisin mainita, Asiakas hyväksyy, että Palveluiden kautta ei voi soittaa tai vastaanottaa hätäpuheluita.

  • 11. Voimassaolo ja irtisanominen.

   • 11.1 Sopimuskausi. Tämä Sopimus on voimassa Sopimuskauden ajan, ellei se vanhene tai ellei sitä irtisanota tässä Sopimuksessa kuvaillulla tavalla.

   • 11.2 Uusiminen.

    • (a) Kuukausitilaus. Kuukausitilauksen valinnut Asiakas ei sitoudu ostamaan Palveluita määritetyksi kaudeksi. Tämän vuoksi Kuukausitilaukseen ei liity uusimista. Sen sijaan Google jatkaa maksujen perimistä Asiakkaalta yllä olevan Osion 4.1(a) mukaisesti.

    • (b) Vuositilaus. Palvelut uusitaan jokaisen Kauden lopussa Asiakkaan Tilauslomakkeessa tai Hallintakonsolissa tekemien valintojen mukaisesti.

    • (c) Yleisesti. Asiakas voi muuttaa uusittavien Loppukäyttäjätilien määrää Hallintakonsolin kautta. Asiakas maksaa Googlelle kulloisetkin voimassaolevat maksut kustakin uusitusta Loppukäyttäjätilistä, ellei asiakas sovi Googlen kanssa toisin. Jos jompikumpi osapuoli ei halua uusia Palveluja, se ilmoittaa asiasta kirjallisesti toiselle osapuolelle vähintään viisitoista päivää ennen senhetkisen Tilauskauden päättymistä. Ilmoitus uusimatta jättämisestä astuu voimaan senhetkisen Tilauskauden päättyessä.

   • 11.3 Rikkomuksesta johtuva sopimuksen lopettaminen. Kumpi tahansa osapuoli voi lopettaa Sopimuksen, (a) jos toinen osapuoli on rikkonut Sopimusta olennaisella tavalla eikä korjaa rikkomusta kolmenkymmenen päivän kuluessa kirjallisen ilmoituksen vastaanotosta tai (b) jos toinen osapuoli lopettaa liiketoiminnan tai todetaan maksukyvyttömäksi eikä tilanne muutu yhdeksänkymmenen päivän kuluessa.

   • 11.4 Käyttämättömyydestä johtuva lopettaminen. Google pidättää oikeuden lopettaa Sopimuksen ja Palveluiden tarjoamisen 30 päivän ennakkovaroituksella, jos Asiakas tai yksikään sen Loppukäyttäjistä ei 60 peräkkäiseen päivään (a) käytä Hallintakonsolia tai (b) käytä Palveluita.

   • 11.5 Sopimuksen lopettamisen vaikutukset. Jos Sopimus lopetetaan tai jos se vanhenee, myös kaikki siihen liittyvät Tilauslomakkeet lopetetaan tai ne vanhenevat. Jos Sopimus irtisanotaan tai vanhenee, (a) kaikki oikeudet ja Sopimuksen alaiset Palvelujen käyttöoikeudet irtisanotaan (mukaan lukien Asiakkaan datan käyttöoikeudet) ja (b) Google lähettää Asiakkaalle loppulaskun.

   • 11.6 Voimaanjäänti. Seuraavat Osiot säilyvät voimassa tämän Sopimuksen raukeamisen tai päättämisen jälkeen: Osio 4 (Maksaminen), 7 (Luottamuksellisuus), 8 (Immateriaaliomaisuus), 10.2 (Vastuuvapauslausekkeet), 11.5 (Sopimuksen lopettamisen vaikutukset), 12 (Turvaamisvelvollisuudet), 13 (Vastuu), 15 (Muut ehdot) ja 16 (Määritelmät).

  • 12. Turvaaminen.

   • 12.1 Googlen turvaamisvelvollisuudet. Google puolustaa Asiakasta ja sen tähän Sopimukseen kuuluvia Tytäryhtiöitä ("Asiakkaan turvatut osapuolet") ja turvaa ne Korvausvastuilta kaikissa Kolmansien osapuolten oikeuskäsittelyissä niiltä osin kuin Asiakkaan turvattujen osapuolten syytetään rikkovan kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Palvelun tarjontaan käytettyjen Googlen turvaamien materiaalien avulla tämän Sopimuksen mukaisesti.

   • 12.2 Asiakkaan turvaamisvelvollisuudet. Sovellettavan lain salliessa Asiakas puolustaa Googlea ja sen Tytäryhtiöitä ja turvaa ne Korvausvastuilta kaikissa Kolmansien osapuolten oikeuskäsittelyissä, jotka johtuvat (a) Asiakkaan turvatusta materiaalista tai (b) siitä, että Asiakas tai sen Loppukäyttäjä ovat käyttäneet Palveluita tavalla, joka rikkoo Hyväksyttyä käyttöä koskevaa käytäntöä tai Käyttörajoituksia.

   • 12.3 Turvaamisen poikkeukset. Osiot 12.1 (Googlen turvaamisvelvollisuudet) ja 12.2 (Asiakkaan turvaamisvelvollisuudet) eivät koske taustalla olevia väitteitä, jotka aiheutuvat (a) turvatun osapuolen Sopimusrikkomuksesta tai (b) Googlen turvatun materiaalin tai Asiakkaan turvatun materiaalin (tilanteen mukaan) yhdistämisestä sellaiseen materiaaliin, joka ei ole turvaavan osapuolen Sopimuksen mukaisesti toimittamaa, ellei Sopimus edellytä tällaista yhdistelmää.

   • 12.4 Turvaamisen ehdot. Osioihin 12.1 (Googlen turvaamisvelvollisuudet) ja 12.2 (Asiakkaan turvaamisvelvollisuudet) sovelletaan seuraavia ehtoja:

    • (a) Turvatun osapuolen on ilmoitettava turvaavalle osapuolelle kirjallisesti Kolmannen osapuolen oikeuskäsittelyä edellyttävästä syytöksestä tai syytöksistä ja pyrittävä kohtuullisesti yhdessä turvaavan osapuolen kanssa hakemaan ratkaisua syytökseen tai syytöksiin sekä Kolmannen osapuolen oikeuskäsittelyyn. Jos tämän Osion 12.4(a) rikkomus haittaa Kolmannen osapuolen oikeuskäsittelyn puolustusta, turvaavan osapuolen velvollisuutta vähennetään suhteessa aiheutuneeseen haittaan Osion 12.1 (Googlen turvaamisvelvollisuudet) tai 12.2 (Asiakkaan turvaamisvelvollisuudet) mukaisesti.

    • (b) Turvatun osapuolen on luovutettava Kolmannen osapuolen oikeuskäsittelyn turvaamisosan yksinomainen määräysvalta turvaavalle osapuolelle seuraavin ehdoin: (i) turvattu osapuoli voi osoittaa oman ei-määräysvaltaisen neuvonantajansa omalla kustannuksellaan, ja (ii) ratkaisu, jossa turvattu osapuoli joutuu myöntämään vastuun, maksamaan rahaa tai suorittamaan (tai pidättäytymään suorittamasta) toimia, edellyttää turvatun osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, jota ei tule kohtuuttomasti pidättää, pitää ehtojen alaisena eikä viivästyttää.

   • 12.5 Korjaustoimenpiteet.

    • (a) Jos Googlella on kohtuullinen syy uskoa, että Palvelut saattavat loukata kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksia, Google voi harkintansa mukaan ja omalla kustannuksellaan (i) hankkia Asiakkaalle oikeuden jatkaa Palvelujen käyttöä, (ii) muokata Palveluja siten, että ne eivät enää loukkaa kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksia eikä Palveluiden toiminta oleellisesti heikenny, tai (iii) korvata Palvelut Immateriaalioikeuksia kunnioittavalla, toiminnaltaan vastaavalla vaihtoehdolla.

    • (b) Jos Google ei usko, että Osion 12.5(a) vaihtoehdot ovat kaupallisesti kohtuullisia, Google voi keskeyttää tai lopettaa kyseessä olevat Palvelut.

   • 12.6 Yksinomaiset oikeudet ja velvollisuudet. Vaikuttamatta kummankaan osapuolen irtisanomisoikeuksiin, tässä Osiossa 12 määritellään osapuolten nimenomaiset hyvityskeinot tämän Sopimuksen alaisiin kolmannen osapuolen esittämiin Immateriaalioikeuksiin liittyviin väitteisiin, jotka on kuvailtu tässä Osiossa 12 (Turvaamisvelvollisuudet).

  • 13. Vastuut.

   • 13.1 Rajoitetut vastuut.

    • (a) Sovellettavan lain ja Osion 13.2 (Rajoittamattomat vastuut) salliessa kumpikaan osapuoli ei ole vastuullinen Sopimukseen liittyvissä asioissa, joista aiheutuu (i) tulojen, voittojen, säästöjen tai goodwill-arvon menetystä tai (ii) epäsuoria, erityisiä, satunnaisia, välillisiä tai rankaisuksi tuomittavia vahinkoja.

    • (b) Osapuolten tähän Sopimukseen perustuva ja siihen liittyvä kokonaisvastuu rajoittuu summaan, jonka asiakas on maksanut Googlelle tämän Sopimuksen mukaisesti vastuun toteutumista edeltävän 12 kuukauden aikana.

   • 13.2 Rajoittamattomat vastuutMikään tässä sopimuksessa ei sulje pois tai rajoita kummankaan osapuolen vastuuta seuraavissa tapauksissa: (a) kuolema, henkilövahinko tai merkittävät henkilökohtaiset omaisuusvahingot, jotka johtuvat osapuolen tai sen työntekijöiden tai edustajien huolimattomuudesta, (b) petos tai vilpillinen harhaanjohtaminen, (c) Osiossa 12 (Turvaamisvelvollisuudet) kuvaillut velvoitteet, (d) toisen osapuolen Immateriaalioikeuksien loukkaaminen, (e) Sopimuksen mukaiset maksuvelvoitteet, (f) tapaukset, joiden osalta vastuuta ei voida sulkea pois tai rajoittaa sovellettavan lain perusteella.

  • 14. Muuta.

   • 14.1 Ilmoitukset. Google voi toimittaa Asiakkaalle ilmoitukset (a) lähettämällä sähköpostin Ilmoitussähköpostiosoitteeseen tai (b) lähettämällä ilmoituksen Hallintakonsoliin. Asiakas voi lähettää Googlelle ilmoituksia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen legal-notices@google.com. Ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi, kun (x) sähköpostiviesti on lähetetty, riippumatta siitä, onko toinen osapuoli vastaanottanut sähköpostiviestin, tai kun (y) ilmoitus on lähetetty Hallintakonsoliin. Asiakas on vastuussa Ilmoitussähköpostin ajantasaisuudesta Sopimusjakson aikana.

   • 14.2 Sähköpostit. Osapuolten lähettämät sähköpostiviestit täyttävät tässä Sopimuksessa kuvaillut kirjallista hyväksyntää ja suostumusta koskevat vaatimukset.

   • 14.3 Oikeudenluovutus. Kumpikaan osapuoli ei saa luovuttaa tähän Sopimukseen liittyviä oikeuksia ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta muille osapuolille kuin Tytäryhtiölle, kun (a) vastaanottaja hyväksyy kirjallisesti olevansa Sopimuksen ehtojen sitoma, (b) luovuttava osapuoli vastaa tämän Sopimuksen velvollisuuksista, mikäli vastaanottaja laiminlyö ne, ja (c) luovuttava osapuoli on ilmoittanut luovutuksesta toiselle osapuolelle. Muut luovutusyritykset ovat pätemättömiä.

   • 14.4 Hallinnan muutos. Jos osapuolessa tapahtuu muunlainen Hallinnan muutos kuin sisäinen uudelleenjärjestely tai organisaatiouudistus: (a) kyseinen osapuoli antaa toiselle osapuolelle kirjallisen ilmoituksen 30 vuorokauden kuluessa Hallinnan muutoksesta ja (b) toinen osapuoli voi välittömästi lopettaa Sopimuksen 30 vuorokauden sisällä kirjallisen ilmoituksen vastaanottamisesta.

   • 14.5 Ylivoimainen este. Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa minkään tämän Sopimuksen mukaisen velvollisuuden laiminlyönnistä tai velvollisuuden täyttämisen viivästymisestä, jos se johtuu luonnonkatastrofeista, terrorismista, mellakoinnista, sodasta tai muista olosuhteista, jotka eivät kohtuudella ole osapuolen hallittavissa.

   • 14.6 Alisopimukset. Google voi solmia tämän Sopimuksen velvoitteita koskevia alisopimuksia, ja se on vastuussa Asiakkaalle tällaisten velvoitteiden täyttymisestä.

   • 14.7 Ehdoista luopumisen puuttuminen. Kummankaan osapuolen ei katsota luopuneen mistään Sopimuksen oikeuksista, vaikka kyseinen osapuoli lykkäisi niiden käyttämistä tai ei käyttäisi niitä.

   • 14.8 Ositettavuus. Jos jokin Sopimuksen Osio (tai Osion osa) on epäpätevä, laiton tai täytäntöönpanokelvoton, Sopimus on voimassa muilta osiltaan.

   • 14.9 Edustussuhteen puuttuminen. Sopimus ei synnytä edustus-, kumppanuus- tai yhteistyösuhdetta osapuolten välille.

   • 14.10 Kolmannen osapuolen edunsaajien puuttuminen. Tämä Sopimus ei anna minkäänlaisia etuja kolmansille osapuolille, ellei siitä kerrota yksiselitteisesti.

   • 14.11 Kohtuullinen korvaus. Mikään tässä Sopimuksessa ei rajoita kummankaan osapuolen kykyä vaatia kohtuullista korvausta.

   • 14.12 Sovellettava lainsäädäntö. Kaikkiin Sopimuksesta tai Palveluista aiheutuviin tai niihin liittyviin vaatimuksiin sovelletaan Kalifornian lainsäädäntöä, pois lukien kyseisen osavaltion lainvalintasäännöt, ja vaatimukset käsitellään yksinomaan Kalifornian Santa Claran piirikunnan liittovaltio- tai osavaltiotason tuomioistuimissa. Sopimuksen osapuolet hyväksyvät kyseisten tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan.

   • 14.13 Muutokset. Ellei tässä Sopimuksessa muuta määrätä, Sopimukseen tehtävien muutosten on oltava kirjallisia, niissä on yksiselitteisesti mainittava, että ne ovat muutoksia Sopimukseen, ja molempien osapuolten on allekirjoitettava ne.

   • 14.14 Itsenäinen kehittäminen. Tämä Sopimus ei estä tai rajoita kumpaakaan osapuolta kehittämästä, tarjoamasta tai hankkimasta itsenäisesti materiaalia, palveluita, tuotteita, ohjelmia tai tekniikkaa, joka muistuttaa Sopimuksen aihepiiriä, ellei tämä ole Sopimuksessa määritettyjen velvoitteiden vastaista.

   • 14.15 Koko sopimus. Tässä Sopimuksessa kerrotaan kaikki osapuolten sopimat ehdot, ja se korvaa kaikki osapuolten aiemmin tai samanaikaisesti tekemät sopimukset, jotka koskevat tämän Sopimuksen aihepiiriä. Hyväksyessään Sopimuksen kumpikaan osapuoli ei ole luottanut mihinkään lausuntoon, ilmoitukseen tai takuuseen, jota ei ole nimenomaisesti mainittu tässä Sopimuksessa, eikä kummallakaan osapuolella ole näistä seuraavia oikeuksia tai hyvityskeinoja. Sopimus sisältää URL-linkkejä muihin ehtoihin (mukaan lukien URL-ehtoihin), joihin viittaaminen sisällyttää ne Sopimukseen.

   • 14.16 Ehtojen ristiriidat. Jos tämän Sopimuksen muodostavien asiakirjojen välillä on ristiriita, asiakirjat pätevät seuraavassa järjestyksessä: Tilauslomake, Sopimus ja URL-ehdot.

   • 14.17 Kaksoiskappaleet. Osapuolet voivat solmia tämän Sopimuksen kaksoiskappaleilla, mukaan lukien faksatut PDF-kopiot tai muut elektroniset kopiot, jotka katsotaan yhdessä yhdeksi instrumentiksi.

   • 14.18 Sähköiset allekirjoitukset. Osapuolet suostuvat käyttämään sähköisiä allekirjoituksia.

   • 14.19 Otsikot. Sopimuksen otsikot ovat viitteellisiä eivätkä ne vaikuta Sopimuksen tulkintaan.

  • 15. Määritelmät.

   • "Hyväksyttyä käyttöä koskeva käytäntö" tai tarkoittaa Palveluiden hyväksyttyä käyttöä koskevaa käytäntöä, joka on luettavissa osoitteesta https://workspace.google.com/terms/use_policy.html.

   • "Tili" tarkoittaa Asiakkaan Google-tilin kirjautumistietoja ja sitä vastaavaa Sopimuksen alaista Palveluiden käyttöoikeutta.

   • "Lisätuotteet" tarkoittaa tuotteita, palveluita ja sovelluksia, jotka eivät ole Palveluiden osia mutta joita voi käyttää Palveluiden kanssa.

   • "Lisätuotteiden ehdot" tarkoittaa ajantasaisia ehtoja osoitteessa https://workspace.google.com/terms/additional_services.html.

   • "Järjestelmänvalvojan tili" tarkoittaa Loppukäyttäjätiliä, jonka avulla Asiakas (tai Jälleenmyyjä soveltuvissa tapauksissa) voi hallita Palveluita.

   • "Hallintakonsoli" tarkoittaa verkkokonsoleita ja ‑työkaluja, jotka Google tarjoaa Asiakkaalle Palveluiden hallintaa varten.

   • "Järjestelmänvalvojat" tarkoittaa Asiakkaan määrittämää teknistä henkilöstöä, joka hallinnoi Loppukäyttäjien käyttämiä Palveluita Asiakkaan puolesta ja jolla saattaa olla Asiakkaan datan ja Asiakkaan Loppukäyttäjätilien käyttöoikeudet.

   • "Mainonta" tarkoittaa Googlen Loppukäyttäjille näyttämiä verkkomainoksia, pois lukien sellaiset mainokset, joita Asiakas yksiselitteisesti sallii Googlen tai jonkin Googlen Tytäryhtiön näyttää Palveluiden yhteydessä erillisen sopimuksen mukaisesti (esimerkiksi Google AdSense ‑mainokset, jotka Asiakas on ottanut käyttöön Palveluiden Google Sites ‑toiminnolla luomallaan verkkosivulla).

   • "Tytäryhtiö" tarkoittaa yhteisöä, joka suoraan tai epäsuorasti hallitsee sopimusosapuolta, on suoraan tai epäsuorasti sopimusosapuolen hallitsema tai yhteisessä hallinnassa sopimusosapuolen kanssa.

   • "Liiketoimintasopimus" on tähän Sopimukseen tehty lisäys, joka koskee HIPAA-laissa määriteltyjä suojattuja terveystietoja.

   • "Brändiominaisuudet" tarkoittaa kummankin osapuolen tuotenimiä, tavaramerkkejä, logoja, verkkotunnuksia ja muita tunnistettavia brändiominaisuuksia.

   • "Luottamuksellinen tieto" tarkoittaa yhden osapuolen (tai Tytäryhtiön) toiselle osapuolelle Sopimuksen alaisesti luovuttamia luottamuksellisiksi merkittyjä tietoja tai tietoja, joita normaalisti pidettäisiin luottamuksellisina olosuhteet huomioiden. Asiakkaan data on Asiakkaan luottamuksellista tietoa. Luottamukselliset tiedot eivät sisällä tietoja, jonka vastaanottaja on itsenäisesti hankkinut, jotka kolmas osapuoli on luovuttanut osapuolelle ilman luottamuksellisuusvelvoitteita tai jotka tulevat yleiseen tietoon ilman vastaanottajan syytä.

   • "Hallinta" tarkoittaa osapuolen äänivallan tai pääomaosuuden yli 50 %:n hallintaa.

   • "Ydinpalvelut" ovat Google Workspacen Ydinpalveluita, jotka on kuvattu Palveluiden yhteenvedossa.

   • "Asiakkaan data" tarkoittaa dataa, jonka Asiakas tai sen Tytäryhtiöt tai Loppukäyttäjät lataavat palvelimelle, lähettävät tai vastaanottavat Palveluiden kautta tai jota säilytetään Palvelujen avulla.

   • "Asiakkaan turvattu materiaali" tarkoittaa Asiakkaan dataa ja Asiakkaan brändiominaisuuksia.

   • "Verkkotunnuksen sähköpostiosoite" tarkoittaa Palveluiden yhteydessä käytettyä Verkkotunnuksen sähköpostiosoitetta.

   • "Verkkotunnus" tarkoittaa Tilauslomakkeessa yksilöityä verkkotunnusta, jota käytetään Palveluiden yhteydessä.

   • "Kiireellinen tietoturvaongelma" tarkoittaa joko (a) Asiakkaan tai sen Loppukäyttäjien Palveluiden käyttöä, joka rikkoo hyväksyttävää käyttöä koskevaa käytäntöä ja joka voi haitata (i) Palveluita, (ii) muiden asiakkaiden Palveluiden käyttöä, (iii) Googlen verkostoa tai palvelimia, joilla Palvelut tarjotaan, tai (b) kolmannen osapuolen luvatonta Palveluiden käyttöä.

   • "Loppukäyttäjät" tarkoittaa henkilöitä, joiden Asiakas antaa käyttää Palveluita ja joita Järjestelmänvalvoja valvoo.

   • "Loppukäyttäjätili" tarkoittaa Googlen isännöimää tiliä, jonka Asiakkaan Järjestelmänvalvoja on perustanut Loppukäyttäjälle Palvelujen käyttöä varten.

   • "Vientivalvontalait" tarkoittaa kaikkia soveltuvia viennin ja takaisinviennin valvontalakeja ja säännöksiä, mukaan lukien (a) Yhdysvaltain kauppaministeriön (U.S. Department of Commerce) ylläpitämät vientisäännökset (Export Administration Regulations, EAR), (b) Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisen avun valvontatoimiston (Treasury Department's Office of Foreign Assets Control) ylläpitämät kauppa- ja talouspakotteet sekä (c) Yhdysvaltain ulkoministeriön (U.S. Department of State) ylläpitämät kansainvälistä asekauppaa koskevat säännökset (International Traffic in Arms Regulations, ITAR).

   • "Palaute" tarkoittaa asiakkaan Googlelle antamia, Palveluita koskevia palautteita ja ehdotuksia.

   • "Maksut" tarkoittaa summaa, joka saadaan kertomalla Asiakkaan tilaamien tai käyttämien Palveluiden määrä Hinnalla ja lisäämällä soveltuvat Verot.

   • "Googlen turvattu materiaali" tarkoittaa Palveluiden ja Googlen Brändiominaisuuksien tarjoamiseen käytettyä Googlen tekniikkaa.

   • "Korkean riskin toimet" tarkoittaa esimerkiksi ydinlaitoksiin, lennonjohtoon, elämää ylläpitäviin järjestelmiin tai aseisiin liittyvää toimintaa, jossa Palveluiden käyttö tai toimimattomuus voisi johtaa kuolemaan, henkilövahinkoon tai ympäristövahinkoon.

   • "HIPAA" tarkoittaa sairausvakuutuksen siirrettävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvää lakia (Health Insurance Portability and Accountability Act) vuodelta 1996, jota tarkistetaan aika ajoin, ja kaikkia siihen liittyviä asetuksia.

   • "Mukaan lukien" ‑ilmaisu ei poissulje muita vaihtoehtoja.

   • "Korvausvastuut" tarkoittaa (i) turvaavan osapuolen hyväksymiä sovittelusummia ja (ii) asianmukaisen oikeudenkäyttöalueen tuomioistuimen päätöksen perusteella turvaavaa osapuolta ja sen Tytäryhtiöitä vastaan määräämiä vahingonkorvauksia ja kustannuksia.

   • "Immateriaaliomaisuus" tarkoittaa immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta.

   • "Immateriaalioikeudet" tarkoittaa kaikkia patenttioikeuksia, tekijänoikeuksia, liiketoimintasalaisuuksiin mahdollisesti liittyviä oikeuksia, tavaramerkkioikeuksia, suunnitteluoikeuksia, tietokantaoikeuksia, oikeuksia verkkotunnuksiin, moraalisia oikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia (rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä) kaikkialla maailmassa.

   • "Oikeuskäsittely" tarkoittaa tietojen paljastuspyyntöä, joka tapahtuu lain, hallinnollisen säädöksen, tuomioistuimen määräyksen, haasteen, takuun, valtion viranomaisen tai laitoksen tai muun pätevän viranomaisen pyynnöstä, oikeudenkäyntimenettelyn tai vastaavan toiminnon nojalla.

   • "Vastuu" tarkoittaa mitä tahansa vastuuta, joka on syntynyt sopimuksen, rikkomuksen (mukaan lukien huolimattomuuden) tai muun tavan perusteella, riippumatta siitä, olisivatko osapuolet voineet ennustaa tai päätellä vastuunsa.

   • "Ilmoitussähköpostiosoite" tarkoittaa sähköpostiosoitteita, jotka Asiakas on määrittänyt Hallintakonsolin kautta.

   • "Tilauslomake" tarkoittaa verkossa olevaa tilaussivua tai ‑sivuja tai muuta tilausasiakirjaa, jonka Google hyväksyy tämän Sopimuksen mukaisesti ja jossa kuvaillaan Palvelut, jotka Google tarjoaa Asiakkaalle tämän Sopimuksen mukaisesti.

   • "Tilausjakso" tarkoittaa ajanjaksoa, joka alkaa Palveluiden Aloituspäivästä ja jatkuu Tilauslomakkeessa mainitun ajan, ellei Tilausjaksoa lopeteta aikaisemmin tässä Sopimuksessa kuvaillulla tavalla.

   • "Muut palvelut" ovat Google Workspacen Muita palveluita, jotka on kuvattu Palveluiden yhteenvedossa.

   • "Hinnat" tarkoittavat osoitteessa https://workspace.google.com/pricing.html, mainittuja soveltuvia hintoja, ellei Tilauslomakkeessa tai sen muutoksessa mainita toisin.

   • "Jälleenmyyjä" tarkoittaa mahdollista valtuutettua kolmannen osapuolen (ei-Tytäryhtiö) jälleenmyyjää, joka myy Palvelut Asiakkaalle.

   • "Jälleenmyyjäsopimus" tarkoittaa Asiakkaan ja Jälleenmyyjän erikseen solmimaa Palveluita koskevaa sopimusta. Jälleenmyyjäsopimus ei ole tämän Sopimuksen alainen eikä riippuvainen tästä Sopimuksesta.

   • "Palvelun erityisehdot" ovat yhden tai usean Palvelun erityisehtoja, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

   • "Palvelut" tarkoittaa soveltuvalla Tilauslomakkeella tilattuja Ydinpalveluita ja Muita palveluita.

   • "Palveluiden alkamispäivä" tarkoittaa Tilauslomakkeessa mainittua päivämäärää tai myöhäisempää päivämäärää, jolloin Google antaa Palvelut Asiakkaan käyttöön.

   • "Palveluiden yhteenveto" tarkoittaa ajantasaista kuvausta, joka on luettavissa osoitteesta https://workspace.google.com/terms/user_features.html.

   • "Merkittävä käytöstäpoisto" tarkoittaa sellaista Ydinpalveluihin tehtävää käytöstäpoistoa tai taaksepäin yhteensopimatonta muutosta, jonka vuoksi Asiakas tai Loppukäyttäjät eivät voi tehdä Palveluiden kautta jotain seuraavista: (1) lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, (2) aikatauluttaa ja hoitaa tapahtumia, (3) luoda, jakaa, tallentaa ja synkronoida tiedostoja, (4) kommunikoida muiden Loppukäyttäjien kanssa reaaliaikaisesti tai (5) hakea, arkistoida tai viedä sähköpostiviestejä.

   • "Palvelutasosopimus" tarkoittaa ajantasaisia palvelutasosopimuksia osoitteessa

     https://workspace.google.com/terms/sla.html.

   • "Jäädytys" tai "Jäädyttäminen" tarkoittaa Palveluiden tai Palveluiden osien käytön keskeyttämistä.

   • "Verot" tarkoittaa kaikkia viranomaisen määräämiä veroja pois lukien Googlen tai Asiakkaan nettotuloihin, nettovarallisuuteen, varallisuuden arvoon, omaisuuden arvoon tai työllistämiseen perustuvat verot.

   • "Tilausjakso" tarkoittaa jaksoa, joka alkaa Voimaanastumispäivänä ja jatkuu niin kauan kuin Tilauslomake on voimassa.

   • "Kolmannen osapuolen oikeuskäsittely" tarkoittaa mitä tahansa muodollista oikeuskäsittelyä, jonka Sopimukseen liittymätön kolmas osapuoli on jättänyt tuomioistuimelle (mukaan lukien muutoksenhakumenettely).

   • "Tavaramerkkiohjeet" tarkoittaa Googlen brändiehtoja osoitteessa https://www.google.com/permissions/trademark/brand-terms.html.

   • "Tekniset tukipalvelut" tarkoittaa Teknisten tukipalveluiden ohjeiden mukaisia teknisiä tukipalveluita, jotka Google tarjoaa Asiakkaalle.

   • "Teknisten tukipalveluiden ohjeet" tarkoittaa ajantasaisia teknisten tukipalveluiden ohjeita osoitteessa https://workspace.google.com/terms/tssg.html.

   • "URL-ehdot" tarkoittaa Hyväksyttyä käyttöä koskevaa käytäntöä, Palvelun erityisehtoja, Palvelutasosopimusta ja Teknisten tukipalveluiden ohjeita.

   • "Käyttörajoitukset" tarkoittaa Osiossa 3.5 (Käyttörajoitukset) kuvailtuja Sopimuksen rajoituksia ja Palvelun erityisehdoissa kuvailtuja Palvelun muita rajoituksia.

  Versio: 8.4.2020