Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Workspace

Huling binago: Setyembre 20, 2021

Para sa mga pagsasalin ng Kasunduang ito sa iba pang wika, mag-click dito.

Kung lumagda ka sa offline na variant ng Kasunduang ito para sa paggamit ng mga serbisyo ng Google Workspace sa ilalim ng parehong Google Workspace Account, hindi nalalapat sa iyo ang mga tuntunin sa ibaba at nasasaklawan ng mga offline na tuntunin mo ang iyong paggamit ng Mga Serbisyo ng Google Workspace.

Kung nasa India ang iyong account sa pagsingil, pakisuri ang Mga Tuntunin ng Serbisyong ito na nalalapat sa paggamit mo ng Google Workspace.

Kung nasa Brazil ang iyong account sa pagsingil, pakisuri ang Mga Tuntunin ng Serbisyong ito na nalalapat sa paggamit mo ng Google Workspace.

Se a sua conta para faturamento é no Brasil, por gentileza veja o Termos de Serviço, que será o Termo aplicável à sua utilização da Google Workspace.

Ang Mga Tuntunin ng Serbisyo na ito ng Google Workspace (sama-samang tinatawag na "Kasunduan") (dating kilala bilang "Kasunduan sa Google Workspace (Online)" o "Kasunduan sa Google Workspace") ay sinang-ayunan ng Google at ng entity o taong nakikipagkasundo dito ("Customer") at sumasaklaw sa access at paggamit ng Customer sa Mga Serbisyo. Nakasaad ang kahulugan ng "Google" sa https://cloud.google.com/terms/google-entity.

Magkakaroon ng bisa ang Kasunduang ito kapag nag-click ang Customer para tanggapin ito (ang "Petsa ng Pagkakaroon ng Bisa"). Kung tinatanggap mo ito sa ngalan ng Customer, isinasaad at pinapatunayan mong (i) may ganap kang legal na awtoridad na ipailalim ang Customer sa Kasunduang ito; (ii) nabasa at nauunawaan mo ang Kasunduang ito; at (iii) sumasang-ayon ka, sa ngalan ng Customer, sa Kasunduang ito.

 • 1. Pagbibigay ng Mga Serbisyo.
  • 1.1 Paggamit ng Mga Serbisyo. Sa panahon ng Termino, ibibigay ng Google ang Mga Serbisyo alinsunod sa Kasunduan, kabilang ang SLA. Puwedeng gamitin ng Customer ang Mga Serbisyong na-order sa naaangkop na Form sa Pag-order o Order sa Reseller alinsunod sa Kasunduang ito.
  • 1.2 Admin Console. Magkakaroon ng access sa Admin Console ang Customer, kung saan puwedeng pamahalaan ng Customer ang paggamit nito ng Mga Serbisyo.
  • 1.3 Mga Account; Pag-verify para Magamit ang Mga Serbisyo.
   • (a) Mga Account. Dapat ay may Account ang Customer para magamit ang Mga Serbisyo at responsibilidad ng Customer ang impormasyong ibibigay nito para magawa ang Account, ang seguridad ng mga password nito para sa Account, at anumang paggamit ng Account nito. Walang obligasyon ang Google na magbigay ng maraming account sa Customer.
   • (b) Pag-verify para Magamit ang Mga Serbisyo. Dapat mag-verify ang Customer ng Email Address ng Domain o Domain Name para magamit ang Mga Serbisyo. Kung walang valid na pahintulot ang Customer na gamitin ang Email Address ng Domain o hindi ito ang nagmamay-ari o kumokontrol sa Domain Name, walang obligasyon ang Google na magbigay ng Mga Serbisyo sa Customer at puwede nitong i-delete ang Account nang walang abiso.
  • 1.4 Mga Pagbabago.
   • (a) Sa Mga Serbisyo. Paminsan-minsan, puwedeng gumawa ang Google ng mga pagbabagong makatuwiran ayon sa komersyo sa Mga Serbisyo. Ipapaalam ng Google sa Customer kung magsasagawa ang Google ng mahalagang pagbabago sa Mga Serbisyo na may malaking epekto sa paggamit ng Mga Serbisyo ng Customer at kung nag-subscribe sa Google ang Customer para maabisuhan tungkol sa naturang pagbabago.
   • (b) Sa Kasunduan. Puwedeng baguhin ng Google ang mga tuntunin ng Kasunduang ito paminsan-minsan at ipo-post nito ang anumang naturang pagbabago sa https://workspace.google.com/terms/premier_terms.html. Magkakaroon lang ng bisa ang mga pagbabagong ito sa simula ng susunod na Termino ng Order ng Customer, at sa panahong iyon, ang patuloy na paggamit ng Customer sa Mga Serbisyo ay mangangahulugan ng pagtanggap nito sa mga pagbabago. Hindi nalalapat ang Seksyon 1.4(b) (Mga Pagbabago sa Kasunduan) na ito sa mga pagbabago sa Mga Tuntunin ng URL.
   • (c) Sa Mga Tuntunin ng URL. Puwedeng baguhin ng Google ang Mga Tuntunin ng URL paminsan-minsan at aabisuhan nito ang Customer kung mahalaga ang anumang naturang pagbabago. Posibleng abisuhan ng Google ang Customer tungkol sa mahahalagang pagbabago sa SLA sa pamamagitan ng naaangkop na webpage ng SLA. Magkakaroon ng bisa ang mahahalagang pagbabago sa Mga Tuntunin ng URL 30 araw pagkatapos ibigay ang abiso, pero (i) magkakaroon ng bisa ang mga pagbabago sa SLA na may lubhang hindi magandang epekto 90 araw pagkatapos ibigay ang abiso; at (ii) agad na magkakaroon ng bisa ang mga pagbabagong nalalapat sa bagong Mga Serbisyo o functionality, o sa Pag-amyenda sa Pagproseso ng Data, o mga pagbabagong iniaatas ng naaangkop na batas.
   • (d) Sa Pag-amyenda sa Pagproseso ng Data. Puwede lang baguhin ng Google ang Pag-amyenda sa Pagproseso ng Data kapag ang naturang pagbabago ay kinakailangan para makasunod sa naaangkop na batas, hayagang pinapahintulutan ng Pag-amyenda sa Pagproseso ng Data, o:
    • (i) makatuwiran ayon sa komersyo;
    • (ii) hindi nagdudulot ng malaking pagkabawas ng seguridad ng Mga Serbisyo;
    • (iii) hindi nagpapalawak sa saklaw ng anumang paghihigpit, o nag-aalis ng anumang paghihigpit sa pagpoproseso ng Google sa "Personal na Data ng Customer," gaya ng inilalarawan sa Seksyong "Saklaw ng Pagpoproseso" ng Pag-amyenda sa Pagproseso ng Data; at
    • (iv) walang lubhang hindi magandang epekto sa mga karapatan ng Customer sa ilalim ng Pag-amyenda sa Pagproseso ng Data.
   • Kung gagawa ang Google ng mahalagang pagbabago sa Pag-amyenda sa Pagproseso ng Data alinsunod sa Seksyon 1.4(d) (Mga Pagbabago sa Pag-amyenda sa Pagproseso ng Data) na ito, ipo-post ng Google ang pagbabago sa webpage kung nasaan ang Pag-amyenda sa Pagproseso ng Data.
   • (e) Paghinto ng Mga Core na Serbisyo. Aabisuhan ng Google ang Customer nang hindi bababa sa 12 buwan bago ihinto ang anumang Core na Serbisyo (o nauugnay na mahalagang functionality) maliban na lang kung papalitan ng Google ang naturang inihintong Core na Serbisyo o functionality ng Core na Serbisyo o functionality na halos katulad nito. Walang anuman sa Seksyon 1.4(e) (Paghinto ng Mga Core na Serbisyo) na ito ang naglilimita sa kakayahan ng Google na gumawa ng mga pagbabagong kinakailangan para sumunod sa naaangkop na batas, tumugon sa matinding panganib sa seguridad, o umiwas sa malaking gastusin o matinding abalang teknikal. Hindi nalalapat ang Seksyon 1.4(e) (Paghinto ng Mga Core na Serbisyo) na ito sa Iba Pang Serbisyo o sa mga pre-general availability na Serbisyo, alok, o functionality.
 • 2. Mga Kasunduan sa Pagbabayad.
  • 2.1 Pagsukat ng Paggamit at Mga Opsyon sa Pagsingil. Gagamitin ang mga tool sa pagsukat ng Google para matukoy ang paggamit ng Customer ng Mga Serbisyo at hindi na mababago ang anumang naturang pagtukoy ng Google para sa pagkalkula ng Mga Bayarin. Puwedeng pumili ang Customer ng isa sa mga opsyon sa pagsingil sa ibaba o anupamang opsyong iniaalok ng Google kapag nag-order ang Customer ng Mga Serbisyo.
   • (a) Flexible na Plano. Kung pipiliin ng Customer ang opsyong ito, hindi magiging obligado ang Customer na bilhin ang Mga Serbisyo para sa nakatakda nang termino, pero babayaran niya ang Mga Bayarin batay sa pang-araw-araw nitong paggamit ng Mga Serbisyo, na buwanang sisingilin sa mga utang. Ang anumang hindi buong araw na paggamit ng Mga Serbisyo ay gagawing buong araw na paggamit ng Mga Serbisyo para sa mga layunin ng pagkakalkula sa Mga Bayarin.
   • (b) Taunan/Fixed-Term na Plan. Kung pipiliin ng Customer ang opsyong ito, kakailanganing bilhin ng Customer ang Mga Serbisyo sa loob ng isa o higit pang taunang termino (ayon sa pinili ng Customer). Sisingilin ng Google ang Customer ayon sa mga terminong nauugnay sa mga pinili ng Customer sa Form sa Pag-order.
  • Puwedeng baguhin ng Google ang iniaalok nitong mga opsyon sa pagsingil (kabilang na ang paglalagay ng limitasyon o pagtigil sa pag-alok ng anumang opsyon sa pagsingil) sa loob ng 30 araw na abiso sa Customer at magkakaroon ng bisa ang anumang nasabing pagbabago sa simula ng susunod na Termino ng Order ng Customer. Posibleng hindi available ang mga opsyon sa pagsingil para sa lahat ng customer. Puwedeng magbayad ang Customer para sa Mga Serbisyo gamit ang mga opsyon sa pagbabayad na nakalista sa Seksyon 2.2 (Pagbabayad) sa ibaba.
  • 2.2 Pagbabayad. Dapat ibigay ang lahat ng bayad sa currency na nakasaad sa Form sa Pag-order o invoice.
   • (a) Credit Card o Debit Card. Kung magbabayad ang Customer gamit ang isang credit card, debit card, o iba pang paraan ng pagbabayad na walang invoice, dapat magbayad sa katapusan ng buwan kung kailan natanggap ng Customer ang Mga Serbisyo. Para sa mga credit card o debit card, tulad ng naaangkop: (i) maglalabas ang Google ng electronic bill para sa lahat ng naaangkop na Bayarin kapag dapat nang bayaran, at (ii) itinuturing na lampas na sa takdang petsa ang Mga Bayaring ito 30 araw makalipas ang katapusan ng buwan kung kailan natanggap ng Customer ang Mga Serbisyo.
   • (b) Mga Invoice. Nakatakdang bayaran ang mga invoice 30 araw makalipas ang petsang nasa invoice (maliban kung may ibang nakasaad sa Form sa Pag-order) at itinuturing na lampas na sa takdang petsa makalipas ang naturang petsa.
   • (c) Ibang Paraan ng Pagbabayad. Puwedeng palitan ng Customer ang paraan nito ng pagbabayad ng anupamang paraan na posibleng i-enable ng Google sa Admin Console, na napapailalim sa pagtanggap ng Customer sa anumang karagdagang terminong naaangkop sa paraan ng pagbabayad na iyon.
   • (d) Impormasyon sa Pagbabayad. Kasama dapat sa mga pagbabayad na ginawa sa pamamagitan ng wire transfer ang impormasyon ng bangko na ibinigay ng Google.
  • 2.3 Mga Buwis.
   • (a) Responsibilidad ng Customer ang anumang Buwis, at babayaran nito ang Google para sa Mga Serbisyo nang walang anumang pagbabawas para sa Mga Buwis. Kung may obligasyon ang Google na mangolekta o magbayad ng anumang Buwis, ii-invoice ang Mga Buwis sa Customer at babayaran ng Customer ang mga naturang Buwis sa Google, maliban na lang kung magbibigay ang Customer ng napapanahon at valid na certificate ng exemption sa buwis kaugnay ng Mga Buwis na iyon sa Google.
   • (b) Magbibigay sa Google ang Customer ng anumang naaangkop na impormasyon ng tax identification na posibleng kailanganin ng Google sa ilalim ng naaangkop na batas para matiyak ang pagsunod nito sa mga naaangkop na regulasyon at awtoridad sa buwis sa mga naaangkop na hurisdiksyon. May pananagutan ang Customer sa pagbabayad ng (o pag-reimburse sa Google para sa) anumang buwis, interes, multa, o danyos na maidudulot ng anumang maling paghahayag ng Customer.
  • 2.4 Mga Di-pagkakasundo sa Pagbabayad. Dapat isumite ang anumang di-pagkakasundo sa pagbabayad bago ang takdang petsa ng pagbabayad. Kung matutukoy ng mga partido na ang ilang partikular na kamalian sa pagsingil ay dahil sa Google, hindi magbibigay ang Google ng itinamang invoice, sa halip ay magbibigay ito ng credit memo kung saan tutukuyin ang maling halaga sa apektadong invoice. Kung hindi pa nababayaran ang hindi napagkakasunduang invoice, ilalapat ng Google ang halaga ng credit memo sa hindi napagkakasunduang invoice at kakailanganin ng Customer na bayaran ang magiging net na balanseng dapat bayaran sa invoice na iyon. Walang anuman sa Kasunduang ito ang nag-oobliga sa Google na magbigay ng credit sa alinmang partido.
  • 2.5 Mga Delingkwenteng Pagbabayad; Pagsususpinde. Posibleng tumubo ng interes ang mga nahuling pagbabayad sa rate na 1.5% kada buwan (o sa pinakamataas na rate na pinapahintulutan ng batas, kung mas maliit ito) mula sa takdang petsa ng pagbabayad hanggang sa mabayaran ito nang buo. Responsibilidad ng Customer ang lahat ng makatuwirang gastusin (kabilang ang mga bayad sa abugado) ng Google sa pangongolekta ng mga naturang delingkwenteng halaga. Bukod pa rito, kung lampas na sa takdang petsa ang pagbabayad ng Customer para sa Mga Serbisyo, puwedeng Suspindihin ng Google ang Mga Serbisyo.
  • 2.6 Hindi Kinakailangan ang Numero ng Purchase Order. May obligasyon ang Customer na bayaran ang lahat ng naaangkop na Bayarin nang hindi kinakailangan sa Google na magbigay ng numero ng purchase order sa invoice ng Google (o sa iba pang paraan).
  • 2.7 Mga Rebisyon sa Presyo. Puwedeng baguhin ng Google ang Mga Presyo anumang oras maliban na lang kung iba ang hayagang napagkasunduan sa addendum o Form sa Pag-order. Aabisuhan ng Google ang Customer nang hindi bababa sa 30 araw bago ang anumang pagbabago. Magbabago ang pagpepresyo ng Customer sa simula ng susunod na Termino ng Order ng Customer pagkatapos ng 30 araw.
 • 3. Mga Obligasyon ng Customer.
  • 3.1 Pagsunod. Gagawin ng Customer ang mga sumusunod: (a) titiyaking sumusunod sa Kasunduan ang paggamit ng Customer at ng Mga End User nito sa Mga Serbisyo, (b) sisikapin sa paraang makatuwiran ayon sa komersyo na pigilan at wakasan ang anumang walang pahintulot na paggamit ng, o pag-access sa, Mga Serbisyo, at (c) aabisuhan kaagad ang Google kung may malalaman ang Customer na anumang walang pahintulot na paggamit ng, o pag-access sa, Mga Serbisyo, Account, o password ng Customer. Nakalaan sa Google ang karapatang magsiyasat ng anumang posibleng paglabag sa AUP ng Customer, na puwedeng kabilangan ng pagsusuri sa Data ng Customer.
  • 3.2 Privacy. Responsibilidad ng Customer ang anumang pahintulot at abisong kinakailangan para mapahintulutan ang (a) paggamit at pagtanggap ng Customer sa Mga Serbisyo, at (b) pag-access, pag-store, at pagpoproseso ng Google sa data na ibinigay ng Customer (kabilang ang Data ng Customer) sa ilalim ng Kasunduan.
  • 3.3 Mga Paghihigpit. Hindi gagawin ng Customer ang mga sumusunod, at hindi nito papayagan ang Mga End User sa, (a) pagkopya, pagbabago, o pagbuo ng hinangong gawa ng Mga Serbisyo; (b) pag-reverse engineer, pag-decompile, pag-translate, pagkakalas, o kaya ay pagsubok na i-extract ang alinman sa, o ang lahat ng, source code ng Mga Serbisyo (maliban sa puntong hayagang ipinagbabawal ng naaangkop na batas); (c) pagbebenta, pag-resell, pag-sublicense, paglilipat, o pamamahagi ng alinman sa mga, o ang lahat ng, Serbisyo; o (d) pag-access o paggamit ng Mga Serbisyo (i) para sa Mga Napakamapanganib na Aktibidad; (ii) na labag sa AUP; (iii) sa paraang naglalayong makaiwas sa anumang Bayarin (kabilang ang paggawa ng maraming Account ng Customer para gayahin ang, o magpanggap bilang, isang Account ng Customer o umiwas sa mga limitasyon o quota sa paggamit na partikular sa Serbisyo); (iv) para makibahagi sa pagmimina ng cryptocurrency nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Google; (v) para magsagawa o tumanggap ng mga tawag para sa mga serbisyong pang-emergency, maliban na lang kung iba ang nakasaad sa Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo; (vi) para sa mga materyal o aktibidad na napapailalim sa International Traffic in Arms Regulations (ITAR) na pinapangasiwaan ng Department of State ng United States; (vii) sa paraang lumalabag, o nagdudulot ng paglabag, sa Mga Batas sa Pagkontrol ng Pag-export; o (viii) para magpadala, mag-store, o magproseso ng impormasyon ng kalusugan na napapailalim sa mga regulasyon ng HIPAA ng United States, maliban kung pinapahintulutan ng isang ipinapatupad na HIPAA BAA.
  • 3.4 Mga Karagdagang Produkto. Ginagawang available ng Google para sa Customer at Mga End User nito ang mga opsyonal na Karagdagang Produkto. Ang Paggamit ng Mga Karagdagang Produkto ay napapailalim sa Mga Tuntunin ng Karagdagang Produkto. Puwedeng i-enable o i-disable ng Customer ang Mga Karagdagang Produkto anumang oras sa pamamagitan ng Admin Console.
  • 3.5 Pamamahala ng Mga Serbisyo. Puwedeng tumukoy ang Customer sa pamamagitan ng Admin Console ng isa o higit pang Administrator na magkakaroon ng karapatang i-access ang Mga Admin Account. Responsibilidad ng Customer na (a) panatilihin ang pagiging kumpidensyal at secure ng Mga End User Account at mga nauugnay na password at ang (b) anumang paggamit ng Mga End User Account. Sumasang-ayon ang Customer na hindi kasama sa mga responsibilidad ng Google ang internal na pamamahala o pagbibigay sa Mga Serbisyo para sa Customer o sinumang End User.
  • 3.6 Pagsubaybay sa Pang-aabuso. Ang Customer lang ang may responsibilidad sa pagsubaybay, pagsagot, at pagpoproseso sa mga email na ipinapadala sa mga alias na "pang-aabuso" at "postmaster" para sa Mga Domain Name ng Customer, pero puwedeng subaybayan ng Google ang mga email na ipinapadala sa mga alias na ito para mabigyang-daan ang Google na tukuyin ang pang-aabuso sa Mga Serbisyo.
  • 3.7 Paghiling ng Mga Karagdagang End User Account sa Panahon ng Termino ng Order. Puwedeng bumili ang Customer ng mga karagdagang End User Account sa panahon ng Termino ng Order sa pamamagitan ng karagdagang Form sa Pag-order o Order sa Reseller o sa pamamagitan ng pag-order sa pamamagitan ng Admin Console. Ang mga nasabing karagdagang End User Account ay magkakaroon ng pro-rated na termino na matatapos sa huling araw ng naaangkop na Termino ng Order.
 • 4. Pagsususpinde.
  • 4.1 Mga Paglabag sa AUP. Kung malalaman ng Google na lumalabag sa AUP ang paggamit ng Customer o sinumang End User sa Mga Serbisyo, aabisuhan ng Google ang Customer at hihilingin nito sa Customer na iwasto ang paglabag. Kung hindi maiwawasto ng Customer ang paglabag sa loob ng 24 na oras mula noong hiniling ito ng Google, puwedeng Suspindihin ng Google ang lahat o ang bahagi ng paggamit ng Customer sa Mga Serbisyo hanggang sa maiwasto ang paglabag. Puwedeng kabilang sa pagsususpinde ng Mga Serbisyo ang pag-aalis o pag-unshare ng content na lumalabag sa AUP.
  • 4.2 Iba Pang Pagsususpinde. Sa kabila ng Seksyon 4.1 (Mga Paglabag sa AUP), puwedeng Suspindihin kaagad ng Google ang lahat o ang bahagi ng paggamit ng Customer sa Mga Serbisyo (kabilang ang paggamit ng pinag-uusapang Account) kung (a) makatuwirang naniniwala ang Google na ang paggamit ng Customer o ng sinumang End User sa Mga Serbisyo ay posibleng makasama sa Mga Serbisyo, sa paggamit ng iba pang customer o mga end user ng mga ito sa Mga Serbisyo, o sa network o mga server ng Google na ginagamit para maibigay ang Mga Serbisyo; (b) may pinaghihinalaang hindi awtorisadong pag-access ng third party sa Mga Serbisyo; (c) makatuwirang naniniwala ang Google na kinakailangan ang agarang Pagsususpinde para makasunod sa anumang naaangkop na batas; o (d) lumalabag ang Customer sa Seksyon 3.3 (Mga Paghihigpit) o sa Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo. Aalisin ng Google ang anumang naturang Pagsususpinde kapag naresolba na ang mga sitwasyong dahilan ng Pagsususpinde. Kung hihilingin ng Customer, aabisuhan ng Google ang Customer tungkol sa batayan ng Pagsususpinde sa lalong madaling panahon hangga't makatuwiran, maliban na lang kung ipinagbabawal ng naaangkop na batas.
 • 5. Mga Karapatan sa Intellectual Property; Proteksyon ng Data ng Customer; Feedback; Paggamit ng Mga Feature ng Brand sa Mga Serbisyo.
  • 5.1 Mga Karapatan sa Intellectual Property. Maliban sa hayagang tinukoy sa Kasunduang ito, ang Kasunduang ito ay hindi nagbibigay sa alinmang partido ng anumang karapatan, ipinapahiwatig man o hindi, sa content ng kabilang partido o sa alinman sa intellectual property ng kabilang partido. Sa pagitan naman ng mga partido, pag-aari ng Customer ang lahat ng Karapatan sa Intellectual Property sa Data ng Customer, at pag-aari ng Google ang lahat ng Karapatan sa Intellectual Property sa Mga Serbisyo.
  • 5.2 Proteksyon ng Data ng Customer. Ia-access o gagamitin lang ng Google ang Data ng Customer para maibigay ang Mga Serbisyo at TSS sa Customer o tulad ng ibinilin ng Customer. Sa paraang hindi naglilimita sa kabuuan ng naunang pangungusap, hindi ipoproseso ng Google ang Data ng Customer para sa mga layunin ng Pag-advertise o para maghatid ng Advertising sa Mga Serbisyo. Nagpatupad ang Google ng, at papanatilihin nito ang, mga pang-administrator, pisikal, at teknikal na pag-iingat para maprotektahan ang Data ng Customer, gaya ng higit pang inilalarawan sa Pag-amyenda sa Pagproseso ng Data.
  • 5.3 Feedback ng Customer. Bilang opsyon, puwedeng magbigay ang Customer ng feedback o mga suhestyon tungkol sa Mga Serbisyo sa Google ("Feedback"). Kung magbibigay ng Feedback ang Customer, puwedeng gamitin ng Google at mga Affiliate nito ang Feedback na iyon nang walang paghihigpit at walang obligasyon sa Customer.
  • 5.4 Paggamit ng Mga Feature ng Brand sa Mga Serbisyo. Ipapakita lang ng Google sa Mga Serbisyo ang Mga Feature ng Brand ng Customer na pinapahintulutan ng Customer sa pamamagitan ng pag-upload ng mga ito sa Mga Serbisyo. Ipapakita ng Google ang Mga Feature ng Brand ng Customer na iyon sa mga itinalagang bahagi ng mga web page na nagpapakita ng Mga Serbisyo sa Customer o Mga End User nito. Puwedeng tukuyin ng Customer ang detalye ng paggamit na ito sa Admin Console. Posible ring ipakita ng Google ang Mga Feature ng Brand ng Google sa mga naturang web page para ipabatid na ang Mga Serbisyo ay ibinigay ng Google.
 • 6. Mga Serbisyo sa Technical Support. Magbibigay ang Google ng TSS sa Customer sa panahon ng Termino alinsunod sa Mga Alituntunin ng TSS, at posible itong maningil ng naaangkop na Mga Bayarin. Ang ilang partikular na antas ng TSS ay may minimum na umuulit na Bayarin gaya ng inilalarawan sa https://workspace.google.com/terms/tssg.html. Kung ida-downgrade ng Customer ang antas ng TSS nito sa anumang buwan sa kalendaryo, posibleng patuloy na ibigay ng Google ang TSS sa parehong antas at sa halaga ng Mga Bayarin sa TSS na gaya sa halagang inilapat bago ang pag-downgrade para sa natitirang bahagi ng buwang iyon.
 • 7. Kumpidensyal na Impormasyon.
  • 7.1 Mga Obligasyon. Gagamitin lang ng tagatanggap ang Kumpidensyal na Impormasyon ng partidong naghahayag para maipatupad ang mga karapatan ng tagatanggap at maisagawa ang mga obligasyon nito sa ilalim ng Kasunduan, at magsasagawa ito ng makatuwirang pag-iingat para maprotektahan laban sa pagkakahayag ang Kumpidensyal na Impormasyon ng naghahayag na partido. Puwede lang maghayag ng Kumpidensyal na Impormasyon ang tagatanggap sa mga Affiliate, empleyado, ahente, o propesyonal na tagapayo nito ("Mga Pinaglaanan") na may pangangailangang makaalam nito at sumang-ayon sa kasulatan (o sa sitwasyon ng mga propesyonal na tagapayo ay may obligasyon) na pananatilihin itong kumpidensyal. Titiyakin ng tagatanggap na gagamitin lang ng Mga Pinaglaanan nito ang natanggap na Kumpidensyal na Impormasyon para maipatupad ang mga karapatan at maisagawa ang mga obligasyon sa ilalim ng Kasunduang ito.
  • 7.2 Kinakailangang Paghahayag. Sa kabila ng anumang probisyon na sumasalungat sa Kasunduang ito, puwede ring ihayag ng tagatanggap o Affiliate nito ang Kumpidensyal na Impormasyon hanggang sa puntong kinakailangan ng naaangkop na Legal na Proseso; sa kundisyong nagsasagawa ang tagatanggap o ang Affiliate nito ng mga pagsisikap na makatuwiran ayon sa komersyo para (a) maabisuhan kaagad ang kabilang partido bago ang anumang naturang paghahayag ng Kumpidensyal na Impormasyon nito, at (b) makasunod sa mga makatuwirang kahilingan ng kabilang partido kaugnay ng mga pagsisikap nitong tutulan ang paghahayag. Sa kabila ng nabanggit, hindi malalapat ang mga subsection (a) at (b) sa itaas kung matutukoy ng tagatanggap na ang pagsunod sa (a) at (b) ay posibleng (i) magresulta sa paglabag sa Legal na Proseso; (ii) makasagabal sa pagsisiyasat ng pamahalaan; o (iii) humantong sa pagkamatay o matinding pisikal na pinsala sa isang indibidwal.
 • 8. Termino at Pagwawakas.
  • 8.1 Termino ng Kasunduan. Magsisimula ang termino ng Kasunduang ito (ang "Termino") sa Petsa ng Pagkakaroon ng Bisa at magpapatuloy ito hanggang sa wakasan ang Kasunduan o hindi na ito ni-renew gaya ng nakasaad sa Seksyon 8 (Termino at Pagwawakas) na ito.
  • 8.2 Pag-renew.
   • (a) Sa Flexible na Plano. Buwanan ang Mga Termino ng Order para sa Flexible na Plano. Sa pagtatapos ng bawat buwan, awtomatikong magre-renew ang Termino ng Order sa loob ng isa pang buwan, maliban kung kinansela ng Customer sa pamamagitan ng Admin Console.
   • (b) Sa Taunan/Fixed-Term na Plan. Sa pagtatapos ng bawat Termino ng Order para sa isang Taunan/Fixed-Term na Plan, magre-renew ang Mga Serbisyo ayon sa mga pinili ng Customer sa Form sa Pag-order o Admin Console.
   • (c) Sa Pangkalahatan. Puwedeng gamitin ng Customer ang Admin Console para i-adjust ang bilang ng mga End User Account na ire-renew. Patuloy na babayaran ng Customer sa Google ang Mga Bayarin sa panahong iyon para sa bawat na-renew na End User Account maliban kung kapwa mapagkasunduan ng Customer at Google na hindi ito gawin. Kung ayaw ng alinmang partido na ma-renew ang Mga Serbisyo, dapat nitong abisuhan ang kabilang partido tungkol dito nang hindi bababa sa 15 araw bago matapos ang kasalukuyang Termino ng Order noong panahong iyon, at magkakaroon ng bisa ang abisong ito tungkol sa hindi pag-renew sa pagtatapos ng kasalukuyang Termino ng Order noong panahong iyon.
  • 8.3 Pagwawakas dahil sa Paglabag. Hanggang sa puntong pinapahintulutan ng naaangkop na batas, puwedeng wakasan kaagad ng alinmang partido ang Kasunduang ito sa nakasulat na abiso kung (a) may matinding paglabag sa Kasunduan ang kabilang partido at hindi nito naiwasto ang paglabag na iyon sa loob ng 30 araw pagkatapos matanggap ang nakasulat na abiso tungkol sa paglabag, o (b) itinigil ng kabilang partido ang pagpapatakbo sa negosyo nito o sumailalim ito sa paglilitis sa pagkabangkarote at hindi na-dismiss ang mga pagdinig sa loob ng 90 araw.
  • 8.4 Pagwawakas para sa Kaginhawahan. Puwedeng ihinto ng Customer ang paggamit sa Mga Serbisyo anumang oras. Kapag nabayaran na ng Customer ang lahat ng dapat nitong bayaran sa ilalim ng Form sa Pag-order o sa iba pang nakasaad sa ilalim ng Kasunduang ito (kabilang ang pagbabayad ng lahat ng Bayarin para sa Termino ng Order), puwede ring wakasan ng Customer ang Kasunduang ito para sa kaginhawaan nito anumang oras bago magbigay ng nakasulat na abiso.
  • 8.5 Pagwawakas Dahil sa Naaangkop na Batas; Paglabag sa Mga Batas. Puwedeng wakasan kaagad ng Google ang Kasunduang ito at/o anumang naaangkop na Form sa Pag-order nang may nakasulat na abiso kung makatuwirang naniniwala ang Google na (a) lalabag sa (mga) naaangkop na batas o regulasyon ang patuloy na pag-provision ng anumang Serbisyong ginagamit ng Customer o (b) lumabag ang Customer o naging dahilan ito ng paglabag ng Google sa anumang Batas Laban sa Panunuhol o Batas sa Pagkontrol sa Pag-export.
  • 8.6 Epekto ng Pagwawakas o Hindi Pag-renew. Kung wawakasan o hindi ire-renew ang Kasunduan, (a) ihihinto ang lahat ng karapatan at access sa Mga Serbisyo (kabilang ang access sa Data ng Customer), maliban na lang kung iba ang inilalarawan sa Kasunduang ito, at (b) dapat bayaran ang anuman at lahat ng Bayarin ng Customer sa Google kapag natanggap na ng Customer ang huling electronic bill o ayon sa nakasaad sa huling invoice.
  • 8.7 Walang Refund. Maliban na lang kung iba ang hayagang isinasaad sa Kasunduang ito, ang pagwawakas o hindi pag-renew sa ilalim ng anumang seksyon ng Kasunduang ito (kabilang ang Pag-amyenda sa Pagproseso ng Data) ay hindi mag-oobliga sa Google na mag-refund ng anumang Bayarin.
 • 9. Pagsasapubliko. Puwedeng isapubliko ng Customer na isa itong customer ng Google, at puwede nitong ipakita ang Mga Feature ng Brand ng Google alinsunod sa Mga Alituntunin sa Trademark. Puwedeng gamitin ng Google ang pangalan at Mga Feature ng Brand ng Customer sa mga online o offline na pampromosyong materyal ng Mga Serbisyo. Puwede lang gamitin ng bawat partido ang Mga Feature ng Brand ng kabilang partido alinsunod sa ipinapahintulot sa Kasunduan. Ang partidong may hawak ng Mga Karapatan sa Intellectual Property sa Mga Feature ng Brand ang makikinabang sa anumang paggamit ng Mga Feature ng Brand ng isang partido.

Mga Nakaraang Bersyon :

Abril 1, 2021

Disyembre 21, 2020

Americas (Oktubre 6, 2020)

APAC (Oktubre 6, 2020)

EMEA - EEA (Oktubre 6, 2020)

EMEA - Non-EEA (Oktubre 6, 2020)