Servicespecifieke Voorwaarden voor Google Workspace

Laatst gewijzigd: 31 mei 2023

Klik hier voor vertalingen van deze Servicespecifieke Voorwaarden in andere talen.

Termen met een hoofdletter die niet worden gedefinieerd in deze Servicespecifieke Voorwaarden voor Google Workspace (voorheen G Suite), hebben de betekenis die wordt vermeld in het Google Workspace-serviceoverzicht van de Google Cloud-hoofdovereenkomst, de Google Workspace for Education-overeenkomst of een andere toepasselijke overeenkomst die geldt voor het gebruik van Google Workspace-services (in al deze gevallen aangeduid als de 'Overeenkomst').

  1. 1. Gegevensregio's. De volgende voorwaarden zijn alleen van toepassing op de Google Workspace-services en op de Klantgegevens die worden beschreven in de definitie van 'Gevonden gegevens' in Artikel 1.3 (Definities) van deze Servicespecifieke Voorwaarden:

   1. 1.1 Opslag van primaire gegevens. Als de Klant een Versie van de Services gebruikt waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kan de Klant de Beheerdersconsole gebruiken om een Gegevensregio te selecteren om Gevonden data at rest op een server op te slaan. Google slaat, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, dergelijke Gevonden gegevens dienovereenkomstig op ('Google Workspace-beleid voor Gegevensregio's').

   2. 1.2 Beperking. Voor Klantgegevens die niet onder het Google Workspace-beleid voor Gegevensregio's vallen, geldt dat Google dergelijke Klantgegevens overal mag opslaan waar Google of diens Subverwerkers faciliteiten hebben, op grond van Artikel 10.2 (Beperkte Europese overdrachten) van het Addendum voor Cloud-gegevensverwerking (indien van toepassing).

   3. 1.3 Definities.
    1. Gevonden gegevens: Uitsluitend de volgende primaire gegevens binnen de Klantgegevens voor de betreffende Service:

     1. (a) Gmail: onderwerpregel en hoofdtekst van de e-mail, bijlagen, en afzenders en ontvangers van berichten,
     2. (b) Google Agenda: titel en beschrijving van afspraak, datum, tijd, genodigden, frequentie en locaties,
     3. (c) Google Documenten, Google Spreadsheets en Google Presentaties: hoofdtekst van bestand, ingesloten afbeeldingen en bijbehorende, door de Eindgebruiker gegenereerde opmerkingen,
     4. (d) Google Drive: oorspronkelijke bestandscontent die is geüpload naar Drive,
     5. (e) Google Chat: berichten en bijlagen,
     6. (f) Google Vault: Vault-exports.
    2. Gegevensregio: (a) de Verenigde Staten, of (b) Europa.

    3. Versie waarop deze voorwaarden van toepassing zijn betekent de volgende versies:

     1. (a) G Suite Business
     2. (b) Google Workspace Enterprise Plus
     3. (c) Google Workspace for Education Standard
     4. (d) Google Workspace for Education Plus
  2. 2. Google Vault. De volgende voorwaarden zijn alleen van toepassing op Google Vault:

   1. 2.1 Bewaring. Google is niet verplicht om gearchiveerde Klantgegevens te bewaren na de vervaldatum van de bewaarperiode die is opgegeven door de Klant of de Besteltermijn die van toepassing is op de betreffende Google Vault-licenties, tenzij: (a) een dergelijke bewaarperiode of Besteltermijn wordt verlengd, (b) Google de gegevens niet mag verwijderen op basis van de toepasselijke wetgeving of juridische procedure, of (c) de gegevens vallen onder een juridische bewaarplicht die is opgelegd door de Klant. Als de Klant de aankoop en het gebruik van Google Vault niet verlengt, is Google niet verplicht om gearchiveerde Klantgegevens te bewaren.

  3. 3. Google Workspace Essentials. De volgende voorwaarden zijn alleen van toepassing op de versie(s) Google Workspace Essentials en/of Google Workspace Essentials Starter, zoals vermeld:

   1. 3.1 Facturering.

    1. (a) Als de Klant de versie van Google Workspace Essentials rechtstreeks bij Google bestelt, is het volgende van toepassing als onderdeel van de betalings- en factureringsverplichtingen tussen Google en de Klant: (i) Google stuurt de Klant een maandelijkse factuur voor de Kosten die zijn gegenereerd tijdens de afgelopen maand, tenzij anders vermeld op de URL waar de Kosten voor een toepasselijke SKU worden aangegeven en (ii) de Klant genereert en betaalt alle Kosten op basis van: (A) het aantal Actieve gebruikers van de Klant per maand (of, als de Klant een maand geen Actieve gebruikers heeft, minimaal één (1) Actieve gebruiker voor die maand), en (B) toegezegde aankopen of minimumtoezeggingen, indien van toepassing. Het gebruik van de Services door de Klant wordt gemeten met de meetinstrumenten van Google, waar dit van toepassing is op de Kosten.
    2. (b) Kosten voor Klanten van resellers. Als de Klant de versie van Google Workspace Essentials bestelt bij een Reseller, worden de Kosten voor de Services vastgesteld tussen de Klant en de Reseller, maar de meetinstrumenten van Google worden gebruikt om het gebruik van de Services door de Klant te bepalen indien dit gebruik van toepassing is op de Kosten.
   2. 3.2 Bijhouden en factureren van Actieve gebruikers en opslag. Ongeacht of de Klant de versie(s) van Google Workspace Essentials en/of Google Workspace Essentials Starter bestelt, kan Google gedrag blokkeren dat het bijhouden of factureren van Actieve gebruikers of opslag, zoals van toepassing, probeert te omzeilen.

   3. 3.3 SLA-tegoed. Als de Klant de versie van Google Workspace Essentials rechtstreeks bij Google bestelt, wordt eventueel Servicetegoed dat aan de Klant is verschuldigd, uitgegeven in de vorm van geldelijk tegoed (en niet als extra Servicedagen) dat wordt toegepast op de volgende factuur van de Klant. Als de Klant de versie van Google Workspace Essentials bij een Reseller bestelt, verstrekt Google eventueel Servicetegoed dat aan de Klant is verschuldigd aan de Reseller in de vorm van geldelijk tegoed (en niet als extra Servicedagen).

   4. 3.4 Uitsluitingen van de SLA en Technische supportservices. Als de Klant de versie Google Workspace Essentials Starter bestelt, is de SLA niet van toepassing op eventuele services die deel uitmaken van die versie (niettegenstaande het feit dat dergelijke services in de SLA kunnen worden gedefinieerd als Gedekte services van Google Workspace) en zijn Technische supportservices niet beschikbaar.

   5. 3.5 Beëindiging als gevolg van inactiviteit of om eigen redenen. Als de Klant de versie Google Workspace Essentials Starter bestelt, behoudt Google zich het recht voor de Overeenkomst en de verstrekking van de Services te beëindigen:

    1. (a) na een kennisgeving 30 dagen van tevoren aan de Klant als er voor een periode van 60 opeenvolgende dagen voorafgaand aan de datum van de kennisgeving geen toegang is geweest tot de Beheerdersconsole of de Services niet gebruikt zijn door de Klant of een van diens Eindgebruikers, of
    2. (b) om eigen redenen na een kennisgeving 90 dagen van tevoren.
   6. 3.6 Definities. Actieve gebruiker: Een Eindgebruiker van de versie van Google Workspace Essentials die (a) minstens één keer in een kalendermaand een videovergadering host of hieraan meedoet in Google Meet of (b) minstens één keer in een kalendermaand een bestand opent op Google Drive.

  4. 4. Cloud Search. De volgende voorwaarden zijn alleen van toepassing op Cloud Search:

   1. 4.1 Gegevensbronnen van derden. Het gebruik van gegevensbronnen van derden door de Klant in verband met Cloud Search Platform valt onder en is onderworpen aan de Servicevoorwaarden en andere overeenkomsten tussen de Klant en de toepasselijke leverancier van de gegevensbron van derden ('Voorwaarden voor gegevensbronnen van derden'). De Klant is als enige verantwoordelijk voor naleving van dergelijke Voorwaarden voor gegevensbronnen van derden, en dient er als zodanig onder andere voor te zorgen dat Google de benodigde rechten krijgt om dergelijke gegevensbronnen van derden te openen of te gebruiken om Cloud Search Platform te leveren aan de Klant.

   2. 4.2 De Cloud Search-productplanning wordt op periodieke basis aangeboden aan Cloud Search-klanten voor uitsluitend informatieve doeleinden. Functies of updates in de Cloud Search-productplanning zijn niet gegarandeerd en Google is niet verplicht ze aan te bieden als onderdeel van de Services. De Klant kan feedback of functieverzoeken indienen bij Google. Google kan deze naar eigen goeddunken overwegen voor toevoeging aan toekomstige versies van de Cloud Search-productplanning. Google is niet verplicht feedback of een functieverzoek te implementeren, ongeacht of de feedback of het functieverzoek wordt toegevoegd aan de Cloud Search-productplanning.

   3. 4.3 Aanvullende definities.

    1. 'Cloud Search-productplanning': Een document met geplande productfuncties en updates voor Cloud Search.

    2. 'Item' of 'Document': Alle digitale content die Cloud Search kan indexeren, waaronder (indien van toepassing) doc-, xls-, ppt- en pdf-bestanden, een rij in een database, unieke URL's of een van de ondersteunde bestandstypen.

    3. 'Zoekopdracht': Een verzoek dat de Klant naar Google stuurt via Cloud Search om informatie of een set resultaten op te halen.

    4. 'Zoek-app': Een configuratie van Cloud Search die is gemaakt en wordt beheerd door de Klant of een door de Klant aangewezen persoon om een specifieke zakelijke toepassing mogelijk te maken, zoals zoeken in documenten op een intranetportal of in de supporttool van de Klant.

  5. 5. Cloud Identity-services. De volgende voorwaarden zijn alleen van toepassing op Cloud Identity-services:

   1. 5.1 Overeenkomst die van toepassing is. Als deze Overeenkomst en een aparte Google Cloud Platform-overeenkomst beide van toepassing zijn op het gebruik van Cloud Identity-services van de Klant in het Account, dan (a) is deze Overeenkomst van toepassing op die Cloud Identity-services zolang deze van kracht blijft, (b) als de Google Cloud Platform-overeenkomst van de Klant van kracht blijft wanneer deze Overeenkomst verloopt of wordt beëindigd, is die Google Cloud Platform-overeenkomst van toepassing als de Klant die Cloud Identity-services blijft gebruiken in het Account, en (c) als de Google Cloud Platform-overeenkomst van de Klant niet meer van kracht is wanneer deze Overeenkomst verloopt of wordt beëindigd, zijn de voorwaarden op https://cloud.google.com/terms/identity van toepassing als de Klant Cloud Identity-services blijft gebruiken in het Account. Dit gedeelte blijft geldig nadat deze Overeenkomst is verlopen of beëindigd.

   2. 5.2 Aanvullende definities.

    1. 'Google Cloud Platform' betekent de dan geldende services beschreven op https://cloud.google.com/terms/services.

  6. 6. Voorwaarden voor aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid. Google kan aan de Klant Google Workspace-functies, -services of -software ter beschikking stellen voorafgaand aan de algemene beschikbaarheid ervan, die worden aangeduid met Vroege toegang, Alfa, Bèta, Voorbeeld, Experimenteel of een soortgelijke aanduiding in het Services-overzicht, bijbehorende documentatie of materialen, of een testaanvraag (zoals hierna gedefinieerd) toekennen (gezamenlijk 'Pre-AB-aanbod'). Hoewel onderdelen van het Pre-AB-aanbod geen Services zijn, gelden voor het gebruik van het Pre-AB-aanbod door de Klant wel de voorwaarden van de Overeenkomst die van toepassing is op de Services, zoals gewijzigd in dit Artikel 6.

   1. 6.1 Toegang tot en gebruik van Pre-AB-aanbod.

    1. (a) Testaanvragen. Klant kan een aanvraag indienen om testgebruiker te worden van een of meer onderdelen van het Pre-AB-aanbod door de via de Beheerdersconsole of anderszins via Google beschikbare aanvraag/aanvragen ('Testaanvraag' of 'Testaanvragen') in te dienen. Als Google de Klant accepteert als testgebruiker van een Pre-AB-aanbod (op basis van de dan geldende vereisten op domeinniveau van Google voor testgebruikers), maakt Google dat Pre-AB-aanbod beschikbaar voor gebruik door de Klant, onder voorbehoud van de voorwaarden in dit Artikel 6. Er kunnen aanvullende voorwaarden ('Specifieke Testvoorwaarden') van toepassing zijn op dat Pre-AB-aanbod en deze worden, indien van toepassing, door Google verstrekt via de Testaanvraag of anderszins schriftelijk voorafgaand aan het gebruik door de Klant van het Pre-AB-aanbod. De Testaanvraag en eventuele Specifieke Testvoorwaarden maken deel uit van dit Artikel 6.

    2. (b) Gebruik van Testgegevens van de Klant. Onder voorbehoud van Artikel 6(d) (Gebruiksbeperking voor Overheidsklanten) en 6(e) (Gebruiksbeperking voor Beveiligde medische gegevens (Protected Health Information, PHI)) hieronder kan Google, en zal de Klant (onder meer door verzameling of verstrekking van eventueel vereiste toestemmingen of kennisgevingen) waarborgen dat het voor Google mogelijk is om Klantgegevens (met inbegrip van Persoonsgegevens van de Klant) die worden ingediend, opgeslagen, verstuurd of ontvangen via het Pre-AB-aanbod door de Klant of diens Eindgebruikers ('Testgegevens van de Klant') te gebruiken voor het leveren, testen, analyseren, ontwikkelen en verbeteren van het Pre-AB-aanbod en eventuele Google-producten en -services die in samenhang daarmee worden gebruikt zonder enige beperking of verplichting jegens de Klant, een Eindgebruiker of een derde, tenzij in de vertrouwelijkheidsbepalingen van de Overeenkomst of hierna anders is vermeld.

    3. Als de Klant akkoord is gegaan of de partijen anders hebben ingestemd met de dan geldende voorwaarden van Google waarin de verplichtingen aangaande gegevensbescherming en -verwerking met betrekking tot Klantgegevens zijn beschreven zoals vermeld op https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum (het 'Addendum voor Cloud-gegevensverwerking' of 'ACG'), blijft het ACG van toepassing op het Pre-AB-aanbod als 'Services' ten behoeve van het ACG. Dit Artikel 6 maakt deel uit van de 'Overeenkomst' zoals bedoeld in Artikel 5.2.1 (Naleving van Instructies van de Klant) van het ACG, onder voorbehoud van de volgende amendementen:

     1. (i) Onderdelen van het Pre-AB-aanbod zijn geen 'Gecontroleerde Services' op grond van het ACG,
     2. (ii) de Klant erkent dat, ten behoeve van Artikel 6.1 (Verwijdering door Klant) van het ACG en voor zover op grond van de toepasselijke wetgeving is toegestaan, de functies van het Pre-AB-aanbod de verwijdering van de Testgegevens van de Klant mogelijk niet toestaan tijdens de periode waarin de Klant toestemming heeft om het Pre-AB-aanbod te gebruiken ('Pre-AB-periode'), maar dat de Testgegevens van de Klant worden verwijderd na het verstrijken van de Looptijd in overeenstemming met Artikel 6.2 (Teruggave of verwijdering na het verstrijken van de Looptijd) van het ACG,
     3. (iii) Tenzij anders is vermeld in de betreffende Testaanvraag: (A) wordt informatie over Subverwerkers (zoals gedefinieerd in het ACG) die betrokken zijn bij het Pre-AB-aanbod, met inbegrip van hun functie en locatie, schriftelijk door Google ter beschikking gesteld op verzoek van de Klant, en (B) informeert Google de Klant van de betrokkenheid tijdens de Pre-AB-periode over eventuele nieuwe externe Subverwerkers die zijn aangetrokken door Google in verband met het Pre-AB-aanbod (waaronder de naam en de locatie van de Subverwerker en diens activiteiten) door een e-mail te sturen naar het E-mailadres voor kennisgeving voordat de Subverwerker begint met de verwerking van eventuele Testgegevens van de Klant. Als de Klant bezwaar maakt tegen de Subverwerker, kan de Klant, als enig en exclusief verhaal, diens gebruik van het betreffende Pre-AB-aanbod stopzetten.
    4. (c) Geen gegevenslocatie of Access Transparency. Op de Testgegevens van de Klant die worden verwerkt op grond van dit Artikel 6 zijn geen vereisten van toepassing voor gegevenslocatie of Access Transparency (die te vinden zijn op https://cloud.google.com/access-transparency/ en https://workspace.google.com/terms/service-terms).

    5. (d) Gebruiksbeperking voor overheidsklanten. Tenzij schriftelijk is toegestaan door Google, mogen de volgende klanten uitsluitend testgegevens of experimentele gegevens gebruiken bij Pre-AB-aanbod en is het hun verboden eventuele 'live' gegevens of productiegegevens te gebruiken in verband met een Pre-AB-aanbod: overheidsklanten (in de Verenigde Staten of elders), met inbegrip van federale, nationale, statelijke, provinciale of lokale overheden of regelgevende entiteiten of instanties, uitgezonderd klanten die onderwijsinstellingen zijn.

    6. (e) Gebruiksbeperking voor Beveiligde medische gegevens (Protected Health Information, PHI). De Klant mag het Pre-AB-aanbod niet gebruiken om Beveiligde medische gegevens te verwerken, zoals gedefinieerd in HIPAA.

    7. (f) Feedback. De Klant kan feedback en suggesties over Pre-AB-aanbod aan Google sturen, en Google en diens Aangesloten entiteiten kunnen alle geleverde feedback of suggesties zonder beperking en zonder verplichting jegens de Klant gebruiken.

   2. 6.2 Wijziging, Opschorting of Beëindiging. Het Pre-AB-aanbod (inclusief alle functies daarin) kan op elk moment worden gewijzigd, opgeschort of beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant. Google kan er ook voor kiezen onderdelen van het Pre-AB-aanbod (inclusief alle functies daarin) niet algemeen beschikbaar te maken.

   3. 6.3 Uitsluitingen en Beperkingen van wettelijke aansprakelijkheid. HET PRE-AB-AANBOD WORDT ALS ZODANIG ('AS IS') GELEVERD ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES OF ENIGE VORM VAN VERKLARING EN VALT NIET ONDER EEN SLA OF SCHADELOOSSTELLING DOOR GOOGLE, INCLUSIEF OP HET GEBIED VAN AANTIJGINGEN VAN INBREUK OP INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN. Tenzij anders aangegeven in Specifieke testvoorwaarden voor een bepaald onderdeel van het Pre-AB-aanbod (i) valt het Pre-AB-aanbod niet onder de TSS, en (ii) is Google niet aansprakelijk voor eventuele bedragen die hoger zijn dan het laagste van de volgende 2 bedragen: (A) de beperking van het aansprakelijkheidsbedrag zoals vermeld in de Overeenkomst of (B) $ 25.000. Niets in de voorgaande zin is van invloed op uitsluitingen van enige beperking van wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot het volgende: (1) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, (2) bedrog of een bedrieglijke voorstelling van zaken, (3) inbreuk op de Intellectuele-eigendomsrechten van de andere partij, of (4) zaken waarvoor de aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van de toepasselijke wetgeving.

   4. 6.4 Beëindiging. Google kan het gebruik door de Klant van het Pre-AB-aanbod op elk moment beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant, inclusief om andere klanten dat Pre-AB-aanbod te laten gebruiken.

  7. 7. Verificatie met een Domeinmailadres. De volgende aanvullende voorwaarden zijn alleen van toepassing als een Domeinmailadres (in plaats van een Domeinnaam) wordt geverifieerd om de Services te gebruiken:

   1. 7.1 Eindgebruikers uitnodigen. De Klant mag andere gebruikers met een E-mailadres van een domein uitnodigen om de Services te gebruiken. Als deze gebruikers de uitnodiging van de Klant accepteren om de Services te gebruiken, worden ze beschouwd als Eindgebruikers van de Klant op grond van de Overeenkomst.

   2. 7.2 Verificatie van Domeinnaam.

    1. (a) Elke persoon of entiteit kan op elk moment de Domeinnaam die hoort bij het Domeinmailadres laten verifiëren ('Verifiërende partij').

    2. (b) De Verifiërende partij heeft onmiddellijk na verificatie van de Domeinnaam het eigendom van en de controle over de toegang tot Eindgebruikersaccounts horend bij de Domeinnaam en alle bijbehorende gegevens in deze Eindgebruikersaccounts.

    3. (c) De Klant en alle Eindgebruikers worden geïnformeerd wanneer de Domeinnaam wordt geverifieerd.

    4. (d) Beheer na verificatie van de Domeinnaam. De Verifiërende partij kan het volgende doen met betrekking tot het Account van de Klant en dergelijke Eindgebruikersaccounts: (i) toegang verkrijgen, monitoren, gebruiken, aanpassen, onthouden of openbaar maken van Klantgegevens, (ii) de controle hebben over accountinstellingen (waaronder de wijziging van accountwachtwoorden), (iii) de controle hebben over de toegang tot en het gebruik van de Services, (iv) de mogelijkheid van toegang tot informatie of instellingen beperken, (v) de mogelijkheid beperken om het Account van de Klant en alle Eindgebruikersaccounts (met inbegrip van Klantgegevens en gegevens in het Account van de Klant en alle Eindgebruikersaccounts) los te koppelen van de Verifiërende partij, (vi) Services, Aanvullende producten of andere geactiveerde services/producten verwijderen of uitzetten die worden gebruikt, gedownload of geïnstalleerd via het Account van de Klant of een Eindgebruikersaccount dat behoort bij de Domeinnaam, en (vii) het gebruik van de Services opschorten of beëindigen.

   3. 7.3 Gegevensverwijdering. De Klant of een van de Eindgebruikers van de Klant kan op enig moment voordat de Verifiërende partij de eigendom heeft van en de controle heeft over de Domeinnaam en alle bijbehorende Eindgebruikersaccounts (waaronder het Account van de Klant) Klantgegevens verwijderen of exporteren en/of diens Eindgebruikersaccount(s) verwijderen, mits dit gebeurt op een manier die overeenkomt met de functionaliteit en het beheer van de Services en tenzij het gebruik van de Services is opgeschort in overeenstemming met de Overeenkomst. Nadat de Verifiërende partij de eigendom van en controle over de Domeinnaam en alle bijbehorende Eindgebruikersaccounts (met inbegrip van het Account van de Klant) heeft overgenomen, kan het zijn dat de Klant of de Eindgebruikers van de Klant geen Eindgebruikersaccounts kunnen verwijderen en mogelijk geen Klantgegevens kunnen verwijderen of exporteren, afhankelijk van het beheer van de Services.

   4. 7.4 Instructie voor Gegevensverwerking. Als er geen actie wordt ondernomen om Klantgegevens te verwijderen of te exporteren voordat de Verifiërende partij de eigendom en controle overneemt over de Domeinnaam en alle bijbehorende Eindgebruikersaccounts (waaronder het Account van de Klant), dan erkent de Klant, niettegenstaande eventuele strijdige voorwaarden in het ACG (indien van toepassing), dat deze Servicespecifieke Voorwaarden deel uitmaken van de Overeenkomst en, als zodanig, de volgende specifieke instructies van de Klant aan Google bevatten om: (a) na beëindiging van de Overeenkomst zoals beschreven onder 7.6 (Beëindiging na domeinverificatie) alle Klantgegevens te bewaren die niet voorafgaand aan een dergelijke beëindiging zijn verwijderd door de Klant, en (b) al deze bewaarde Klantgegevens beschikbaar te maken voor de Verifiërende partij.

   5. 7.5 Toestemming voor Beheer. Indien van toepassing, stemt de Klant ermee in het volgende toe te staan: (a) dat de Verifiërende partij de toegang en mogelijkheden heeft die worden beschreven in de Overeenkomst, en (b) dat Google de Verifiërende partij de toegang en mogelijkheden biedt die worden beschreven in de Overeenkomst.

   6. 7.6 Beëindiging na Domeinverificatie. Als de Verifiërende partij een derde is, eindigt de Overeenkomst automatisch als de Verifiërende partij de eigendom krijgt van en de controle krijgt over de Domeinnaam en alle bijbehorende Eindgebruikersaccounts (waaronder het Account van de Klant). Ter verduidelijking: Dit artikel is niet van invloed op eindgebruikersrechten die mogelijk zijn verleend door de Verifiërende partij in het kader van een eigen (afzonderlijke) Google Workspace-overeenkomst.

   7. 7.7 Beperkingen van de Services. Sommige Services en functies zijn alleen beschikbaar als de Domeinnaam is geverifieerd.

  8. 8. Google-telefonieservices. De volgende voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op (i) Google Voice en (ii) het gebruik van Google Meet om uitgaande gesprekken te starten en inkomende gesprekken te accepteren ('Google Meet-telefonie'), zoals van toepassing (en ten behoeve van dit Artikel 8 wordt naar Google Voice en Google Meet-telefonie gezamenlijk verwezen als 'Google-telefonieservices'). DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BEPERKINGEN VOOR HULPDIENSTEN. LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR:

   1. 8.1 Partijen en contractstructuur van Google-telefonieservices.

    1. (a) Google-telefonieprovider. Onder voorbehoud van Artikel 8.1(d) verstrekt de toepasselijke bij Google Aangesloten entiteit die vermeld is in de toepasselijke Lijst met service- en telefonieproviders (deze Aangesloten entiteit is in elk van deze gevallen de 'Provider van Google-telefonieservices' of 'GTSP') de betreffende Google-telefonieservices aan de Klant, zoals beschreven in Artikel 8.1(b) (Overeenkomststructuur van Google-telefonie).

    2. (b) Overeenkomststructuur van Google-telefonie. Onder voorbehoud van Artikel 8.1(d) en uitsluitend in verband met de toepasselijke Google-telefonieservices is de Google Workspace-entiteit een naar behoren bevoegde vertegenwoordiger van de GTSP die contracteert namens de GTSP. Dienovereenkomstig geldt het volgende:

     1. (i) Als de Klant ervoor kiest Google-telefonieservices te bestellen in aanvulling op de andere Services die de Klant op grond van de Overeenkomst heeft besteld, vormt dit Artikel 8.1 samen met de andere voorwaarden van de Overeenkomst (met inbegrip van het ACG en alle beperkingen van wettelijke aansprakelijkheid) een afzonderlijke overeenkomst (de 'Overeenkomst voor Google-telefonie') die wordt overeengekomen tussen de betreffende GTSP (via de Google Workspace-entiteit als zijn naar behoren bevoegde vertegenwoordiger) en de Klant uitsluitend met betrekking tot dergelijke Google-telefonieservices, onder voorbehoud van de overige voorwaarden in dit Artikel 8.1.
     2. (ii) De Overeenkomst voor Google-telefonie treedt in werking op de ingangsdatum van de eerste bestelling van Google-telefonieservices door de Klant en, onder voorbehoud van eerdere beëindiging in overeenstemming met de voorwaarden, blijft doorlopen tot (A) beëindiging van de Overeenkomst voor Google-telefonie in overeenstemming met de voorwaarden ervan of (B) beëindiging of verstrijken van de Overeenkomst, afhankelijk van welke gebeurtenis het eerst plaatsvindt. De Overeenkomst voor Google-telefonie vervangt de Overeenkomst uitsluitend met betrekking tot de Google-telefonieservices.
     3. (iii) Ten behoeve van de Overeenkomst voor Google-telefonie worden alle verwijzingen naar 'Overeenkomst' vervangen door 'Overeenkomst voor Google-telefonie', naar de entiteit 'Google' vervangen door 'GTSP' en naar 'Services' of 'Kernservices' vervangen door 'Google-telefonieservices' (uitgezonderd verwijzingen in het Serviceoverzicht en dit Artikel 8 van deze Servicespecifieke Voorwaarden).
     4. (iv) De Klant kan de rechten en voordelen op grond van de Overeenkomst voor Google-telefonie alleen afdwingen bij de GTSP, niet de Google Workspace-entiteit, en is verplichtingen in het kader van de Overeenkomst voor Google-telefonie (met inbegrip van verplichtingen om alle toepasselijke Kosten te betalen) alleen verschuldigd aan de GTSP, niet aan de Google Workspace-entiteit.
     5. (v) Niettegenstaande andersluidende bepalingen in de Overeenkomst gelden, in geval van strijdigheid tussen dit Artikel 8.1 en een andere voorwaarde in de Overeenkomst voor Google-telefonie (waaronder het artikel 'Conflicterende voorwaarden' in de Overeenkomst en het artikel 'Prioriteit' in het ACG), de voorwaarden in dit Artikel 8.1.
     6. (vi) Elk van beide partijen kan de Overeenkomst voor Google-telefonie afzonderlijk van de Overeenkomst beëindigen, zoals beschreven in het artikel 'Looptijd en beëindiging' van de Overeenkomst. Als de Klant diens gebruik van Google Voice beëindigt, zoals beschreven in Artikel 8.10 (Beëindiging van Google Voice door de Klant), beëindigt een dergelijke beëindiging automatisch de Overeenkomst voor Google-telefonie.
    3. (c) Regionale Voorwaarden. De Regionale Voorwaarden zijn opgenomen in de Overeenkomst voor Google-telefonie en zijn van toepassing voor zover een Eindgebruiker Google Voice gebruikt in een land dat is beschreven in de Regionale Voorwaarden.

    4. (d) Toepasselijkheid. Voor Klanten met een factuuradres in Canada, Frankrijk of Italië geldt het volgende: (i) Artikel 8.1(a) (Google-telefonieprovider) en Artikel 8.1(b) (Overeenkomststructuur van Google-telefonie) zijn niet van toepassing op Google Voice, (ii) Google verstrekt Google Voice aan de Klant, en (iii) met betrekking tot Google Voice wordt onder alle verwijzingen naar de 'Google-telefonieprovider' of 'GTSP' in deze Servicespecifieke Voorwaarden Google verstaan.

   2. 8.2 Verstrekken van Google-telefonieservices.

    1. (a) Gegevensgebruik.
     1. (i) Verzameling en gebruik van gegevens. De GTSP verzamelt en gebruikt Klantgegevens in overeenstemming met de Privacykennisgeving voor Google-telefonieservices, die beschikbaar is op: https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html.
     2. (ii) Vermelding in telefoongidsen. De GTSP verstrekt de Google Voice-nummers van de Klant of diens Eindgebruikers niet aan telefoongidsservices, tenzij de Klant daarom heeft verzocht of dat anderszins wettelijk verplicht is.
    2. (b) Telefonieproviders.
     1. (i) Aangesloten providers. De GTSP kan de Aangesloten entiteiten gebruiken om de Google-telefonieservices te verstrekken, zoals beschreven in de Lijst met Service- en Telefonieproviders.
     2. (ii) Niet-aangesloten Telefonieproviders. De GTSP en Aangesloten entiteiten maken gebruik van niet aan Google gelieerde externe subcontractanten ('Telefonieproviders') om inkomende en uitgaande telefoongesprekken, zoals van toepassing, te routeren via het Public Switched Telephone Network (PSTN). Telefonieproviders en hun locaties worden vermeld in de Lijst met Service- en Telefonieproviders. Door de Google-telefonieservices te gebruiken, instrueert de Klant de GTSP om Telefonieproviders in te zetten, en om diens Aangesloten entiteiten Telefonieproviders in te laten zetten, voor het volgende:
      1. (1) de routering van uitgaande en inkomende gesprekken, zoals van toepassing, en
      2. (2) de verwerking van Klantgegevens als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken in het land waar zij zich bevinden:
       1. (a) uitsluitend voor zover dat vereist is voor een dergelijke routering, en
       2. (b) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (waaronder Europese gegevensbeschermingswetgeving en telecommunicatieverordeningen).
    3. Ter verduidelijking: Telefonieproviders zijn geen Subverwerkers (zoals gedefinieerd in het ACG).
   3. 8.3 Aanvullende betalingsvoorwaarden.

    1. (a) Facturen voor Google-telefonieservices. De toepasselijke Kosten en andere vergoedingen die voortvloeien uit het gebruik van de Google-telefonieservices door de Klant of de Eindgebruiker worden afzonderlijk van andere Google Workspace-services gefactureerd. Hierop zijn de betalingsvoorwaarden van de Overeenkomst voor Google-telefonie van toepassing.
    2. (b) Gesprekstarieven. In aanvulling op de Kosten betaalt de Klant de GTSP voor gesprekken op basis van gebruik, indien van toepassing. Deze gebruikskosten worden berekend met behulp van de dan geldende toepasselijke Gesprekstarieven.
    3. (c) Belastingen. Niettegenstaande eventuele tegengestelde bepalingen in de Overeenkomst voor Google-telefonie betaalt de Klant de toepasselijke Belastingen ongeacht eventuele belastingvrijstellingen. Gefactureerde Belastingen kunnen Belastingen omvatten die verband houden met het gebruik van Google-telefonieservices door de Eindgebruiker buiten het land waar de Eindgebruiker Google-telefonieservices gebruikt.
   4. 8.4 Vereisten voor Google Voice, Disclaimer van de GTSP.

    1. (a) Vereisten voor Google Voice. Dit Artikel 8.4(a) is uitsluitend van toepassing op Google Voice en NIET op Google Meet-telefonie. Voor het gebruik van Google Voice is mogelijk een aparte breedbandverbinding of mobiele internetverbinding vereist, evenals een apparaat van de Eindgebruiker dat voldoet aan bepaalde minimale technische vereisten. De GTSP stelt aan de Klant een beschrijving ter beschikking met eventuele minimumvereisten voor apparaten. Het gebruik van Google Voice in het buitenland of via roaming kan ertoe leiden dat mobielenetwerkproviders hogere kosten in rekening brengen bij Eindgebruikers.
    2. (b) Disclaimer van de GTSP. De GTSP is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen of defecten in verband met Google-telefonieservices als gevolg van vertragingen, storingen of onderbrekingen in: (i) de dataverbinding van de Klant, (ii) de netwerken van Telefonieproviders, of (iii) de werking van apparaten van de Klant of van Eindgebruikers. Het gebruik van Google-telefonieservices op mobiele apparaten kan gespreks- of datategoeden van Eindgebruikers verbruiken die gekocht zijn bij hun mobielenetwerkprovider.
   5. 8.5 Mogelijkheden van Google Voice. Dit Artikel 8.5 is uitsluitend van toepassing op Google Voice en NIET op Google Meet-telefonie.

    1. (a) Nummertoewijzing en beschikbaarheid. Als Google Voice de toewijzing van telefoonnummers toestaat, is het volgende van toepassing:
     1. (i) voor de activering van nummers is het mogelijk dat de GTSP informatie moet verzamelen die vereist wordt door de toepasselijke telecommunicatieverordeningen, waaronder het adres voor noodhulpdiensten en het btw-nummer van de Klant,
     2. (ii) in sommige landen moet het adres voor noodhulpdiensten overeenkomen met het gebied dat valt onder het toe te wijzen nummer,
     3. (iii) nummeractivering is mogelijk niet onmiddellijk op verzoek beschikbaar, en
     4. (iv) inactieve nummers kunnen worden verwijderd uit het account van de Klant.
    2. (b) Nummerbehoud. De Klant kan bestaande nummers van andere serviceproviders behouden bij de overstap naar Google Voice, voor zover Google Voice nummertoewijzing mogelijk maakt, en kan vragen om toegewezen telefoonnummers vrij te geven aan een andere serviceprovider, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8.5(b)(i) tot en met (iv) hieronder.
     1. (i) Behoud bij overstap naar Google Voice. Als de Klant een nummer van een andere serviceprovider wil behouden, moet de Klant het proces volgen dat is beschreven op support.google.com/a/go/voice-porting, met inachtneming van eventuele updates van die site. De Klant kan nummers alleen overdragen aan een actief account. Het behoud van nummers bij de overstap naar Google Voice is mogelijk niet beschikbaar op alle locaties waar Google Voice wordt aangeboden.
     2. (ii) Behoud bij overstap naar andere serviceprovider. Als de klant een toegewezen nummer wil behouden bij de overstap naar een andere serviceprovider, moet de Klant het proces voor nummerbehoud van die serviceprovider volgen. De GTSP verwerkt het verzoek om nummerbehoud na een melding van de nieuwe serviceprovider van de Klant dat de Klant een verzoek tot nummerbehoud heeft ingediend. De GTSP is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging of onderbreking in de service die wordt veroorzaakt door het proces voor nummerbehoud, onnauwkeurige of onjuiste verzoeken om nummerbehoud door de Klant of de nieuwe serviceprovider van de Klant of frauduleuze verzoeken tot nummerbehoud die zijn ingediend door derden.
     3. (iii) Verplichtingen van de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor (A) de nauwkeurigheid van de aan de GTSP verstrekte informatie in verband met een verzoek tot nummerbehoud, (B) kosten die verband houden met het nummerbehoud, waaronder kosten in verband met achterblijvende nummers en abonnementen, en (C) eventuele Kosten die zijn verschuldigd aan de GTSP in verband met een nummer tot en met het moment waarop het nummer succesvol is overgedragen, voor zover dit is toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving.
     4. (iv) Beëindiging van de Service. De GTSP kan elk Google Voice-nummer vrijgeven na beëindiging of verloop van de toepasselijke Eindgebruikerslicentie als de Klant het nummer niet overdraagt naar een andere serviceprovider voorafgaand aan een dergelijke beëindiging of een dergelijk verloop.
    3. (c) Beller-ID. Google Voice staat de weergave van het Google Voice-nummer van de Klant toe op ontvangende apparaten als dat technisch mogelijk is. Eindgebruikers kunnen de weergave van het nummer permanent of per gesprek uitzetten. Om technische redenen kan het mogelijk zijn dat de GTSP de weergave van Google Voice-nummers niet in alle gevallen kan uitzetten, waaronder bij gesprekken naar Alarmnummers.
    4. (d) Nummerblokkering. Op verzoek van de Klant blokkeert of deblokkeert de GTSP het gebruik van Google Voice om specifieke nummers, nummerbereiken of soorten nummers te bellen (waaronder betaalde services) voor zover dat technisch haalbaar is.
    5. (e) Opname van gesprekken. Google Voice kan Eindgebruikers in staat stellen afzonderlijke telefoongesprekken op te nemen. De Klant stemt ermee in dat deze geen telefoongesprekken opneemt zonder toestemming indien een dergelijke toestemming vereist is op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving en dit ook niet toestaat aan Eindgebruikers.
   6. 8.6 Beperkingen van Google-telefonieservices. Het kan zijn dat het volgende niet mogelijk is met Google-telefonieservices:

    1. (a) door de centralist ondersteund bellen en gesprekken naar shortcodes (mogelijk zijn er op deze gesprekken extra kosten van toepassing),
    2. (b) 'collect'- of 'chargeback'-gesprekken, of
    3. (c) gesprekken of verbindingen met bepaalde nummers, waaronder bijvoorbeeld telefoonnummers met extra kosten.
   7. 8.7 Gebruiksbeperking van Google Voice. Dit Artikel 8.7 is uitsluitend van toepassing op Google Voice en NIET op Google Meet-telefonie. Het is de Klant niet toegestaan subtoewijzingen van nummers toe te kennen aan, toegang te verlenen tot of anderszins het gebruik van Google Voice mogelijk te maken voor personen die niet meerderjarig zijn, zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving van de betreffende jurisdictie. De GTSP kan accounts die zijn gebruikt door of verstrekt aan dergelijke personen opschorten of permanent uitzetten.

   8. 8.8 Hulpdiensten. Artikel 8.8(a) is uitsluitend van toepassing op Google Meet-telefonie en NIET op Google Voice. Alle andere subartikelen ((b)-(f)) van Artikel 8.8 zijn uitsluitend van toepassing op Google Voice en NIET op Google Meet-telefonie.

    1. (a) Eenrichtingsgesprekken. Bij de functies voor eenrichtingsverkeer van Google Meet-telefonie kan geen contact worden opgenomen met hulpdiensten. Eindgebruikers kunnen geen uitgaande gesprekken voeren met of inkomende gesprekken ontvangen van hulpdiensten. De Klant heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Eindgebruikers toegang hebben tot een alternatieve manier om contact op te nemen met de hulpdiensten.
    2. (b) Tweerichtingsgesprekken. Google Voice ondersteunt het voeren van gesprekken met hulpdiensten. Op IP gebaseerde alarmnummerservices kennen bepaalde beperkingen vergeleken met gangbare gesprekken met alarmnummers en werken anders dan dergelijke traditionele gesprekken. In de volgende bepalingen worden de verschillen en beperkingen beschreven. Aanvullende landspecifieke beperkingen worden beschreven in de Regionale Voorwaarden. De Klant erkent en aanvaardt hierbij de verschillen tussen traditionele telefoonservices en op IP gebaseerde telefoongesprekken voor gesprekken naar alarmnummers, zoals hierin beschreven:
     1. (i) Beschrijving van alarmnummerservices. Eindgebruikers van de functies van tweerichtingsgesprekken van Google Voice kunnen kosteloos bellen naar alarmnummers en gesprekken van alarmnummers ontvangen. De hulpdiensten verschillen afhankelijk van de locatie van de Eindgebruiker. Als een Eindgebruiker de hulpdiensten belt, verstrekt de GTSP aan de centralist van het alarmnummer het telefoonnummer van de Eindgebruiker en het adres dat de Klant aan Google heeft verstrekt (zie Artikel 8.8(d) (Verplichtingen van de Klant) hierna). De Eindgebruiker moet mogelijk zijn fysieke locatie en een nummer waarop hij kan worden teruggebeld bevestigen, omdat de centralist van het alarmnummer deze informatie mogelijk niet heeft.
     2. (ii) Beperkingen van alarmnummerservices. De volgende beperkingen zijn van toepassing op de beschikbaarheid van de alarmnummerservice van Google Voice: (A) de service is mogelijk niet beschikbaar in geval van een internet- of stroomstoring of bij het uitvallen van internet of de elektriciteit, (B) het kan mogelijk langer duren om noodoproepen door te verbinden met de Meldkamer dan bij traditionele alarmnummerservices, er kan een ingesprektoon te horen zijn of er wordt geen verbinding gemaakt, (C) noodoproepen kunnen correct verbinding maken met de Meldkamer, maar het telefoonnummer of de locatie van de Eindgebruiker wordt mogelijk niet automatisch doorgegeven en de centralist van het alarmnummer kan dan mogelijk niet terugbellen, (D) noodoproepen die worden gedaan tijdens roaming kunnen worden gerouteerd naar de lokale Meldkamer die is gekoppeld aan het geregistreerde adres van de Eindgebruiker (de Klant raadt Eindgebruikers aan de telefoon-app van hun apparaat te gebruiken als ze gebruikmaken van roaming), (E) Eindgebruikers die doof of slechthorend zijn of een spraakgebrek hebben, moeten het lokale alarmnummer rechtstreeks via TTY of een relayservice voor telecommunicatie bellen, in plaats van 711 of een lokaal equivalent nummer, (F) als Eindgebruikers meerdere apparaten hebben gekoppeld aan hun accountnummer (i) kan de Meldkamer mogelijk terugbellen naar een ander gekoppeld apparaat, en (ii) ziet de centralist van de Meldkamer mogelijk een ander telefoonnummer dan het persoonlijke telefoonnummer van de Eindgebruiker, (G) als de Eindgebruiker inkomende gesprekken heeft geblokkeerd, kan de Meldkamer mogelijk niet terugbellen, (H) als een gesprek niet lukt via Google Voice, kan Eindgebruikers worden opgedragen om een noodoproep te voltooien via de telefoon-app van hun apparaat, en (I) noodoproepen zijn niet beschikbaar via deze service als (i) de Google Voice-service voor uitsluitend inkomende gesprekken wordt gebruikt, of (ii) gesprekken worden gevoerd via het spraaknetwerk van de mobiele provider van de gebruiker als de telefoon-app van het apparaat van de Eindgebruiker wordt gebruikt. In Canada en bepaalde andere locaties moeten het nummer en de locatie die worden verstrekt door de persoon die de noodoproep plaatst, mondeling door de alarmnummercentralist van Google worden doorgegeven aan de betreffende Meldkamer. Als de beller de eigen locatie niet kan verstrekken aan de centralist, wordt de beller doorverbonden met de Meldkamer die gekoppeld is aan het geregistreerde adres van de beller.
    3. (c) Versturen van sms-berichten aan hulpdiensten. Google Voice ondersteunt mogelijk niet het versturen van een sms naar hulpdiensten. Eventuele functies voor het versturen van een sms naar hulpdiensten die beschikbaar worden gesteld via Google Voice, worden mogelijk niet ondersteund op een wifi-netwerk.
    4. (d) Verplichtingen van de Klant. Met betrekking tot Artikel 8.8(b) (Tweerichtingsgesprekken) is de Klant verantwoordelijk voor het volgende: (i) waarborgen dat het binnen Google Voice geregistreerde adres voor elke Eindgebruiker het actuele fysieke adres is waar de Eindgebruiker Google Voice gebruikt (als het actuele adres niet wordt verstrekt, kan het mogelijk zijn dat er contact wordt opgenomen met de verkeerde meldkamer en dat kan leiden tot een vertraagde reactie van de hulpdiensten), (ii) informeren van Eindgebruikers dat hun fysieke adres wordt gedeeld met Telefonieproviders, (iii) informeren van Eindgebruikers dat ze mogelijk hun fysieke locatie en een nummer waarop ze kunnen worden teruggebeld moeten verstrekken aan de Meldkamer als ze verbinding hebben gemaakt, (iv) waarborgen dat Eindgebruikers toegang hebben tot een alternatieve manier om het alarmnummer te bellen, en (v) informeren van Eindgebruikers over de beperkingen van alarmnummerservices (de Klant kan via support.google.com/voice/go/emergency-services een waarschuwingslabel downloaden en afdrukken dat kan worden bevestigd op alle apparaten die kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot Google Voice).
    5. (e) Noodmeldingen. Noodmeldingen worden mogelijk niet ontvangen door Google Voice als apparaten alleen zijn ingesteld op de wifi-modus of als er geen mobiele service beschikbaar is.
    6. (f) Disclaimer met betrekking tot aansprakelijkheid in geval van hulpdiensten. Voor zover wettelijk is toegestaan is de GTSP noch enige Aangesloten entiteit aansprakelijk op grond van de Overeenkomst voor Google-telefonie (ongeacht of dit zou zijn op grond van een verbintenis, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins) voor enigerlei schade van welke aard dan ook (direct of indirect) die zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik of de poging tot gebruik van Google Voice voor de toegang tot hulpdiensten, waaronder, maar niet beperkt tot, het niet kunnen verkrijgen van toegang tot dergelijke services, vertraging in de reactie van de hulpdiensten, het gedrag van (centralisten van) de Meldkamer of onnauwkeurige informatie die aan de hulpdiensten wordt verstrekt door Telefonieproviders of andere derden die door de GTSP of Aangesloten entiteiten worden ingezet voor de facilitering van de levering van toegang tot hulpdiensten.
   9. 8.9 Opschorting. In aanvulling op de opschortingsrechten die worden beschreven in de Overeenkomst voor Google-telefonie, kan de GTSP inkomende of uitgaande gesprekken of berichten van Google-telefonieservices blokkeren als de GTSP redelijkerwijs vaststelt dat de Klant of een Eindgebruiker de Google-telefonieservices heeft gebruikt voor een van de volgende verboden activiteiten:

    1. (a) het maken of faciliteren van bulkberichten, geautomatiseerde berichten of ongevraagde commerciële berichten, of
    2. (b) het opvoeren van gespreksverkeer (bijvoorbeeld 'traffic pumping' of bedrog door het delen van internationale opbrengsten).
   10. 8.10 Beëindiging van Google Voice door de Klant. Dit Artikel 8.10 is uitsluitend van toepassing op Google Voice en NIET op Google Meet-telefonie. In aanvulling op eventuele andere beëindigingsrechten kan de Klant diens gebruik van Google Voice op elk moment beëindigen door een schriftelijke kennisgeving te sturen aan de GTSP. De Klant moet het gebruik van Google Voice onmiddellijk na de beëindiging stopzetten.

   11. 8.11 Aanvullende definities.

    1. 'Gesprekstarieven': De op dat moment geldende gesprekstarieven zoals beschreven op (i) voor Google Voice, https://voice.google.com/rates en (ii) voor Google Meet-telefonie, https://meet.google.com/u/0/tel/rates.

    2. 'Eindgebruiker': Deze term omvat (i) ten behoeve van Google Voice: mogelijke gebruikers die aanwezig kunnen zijn op de fysieke locatie waar zich een met Google Voice verbonden apparaat bevindt en voor gebruik beschikbaar wordt gesteld, en (ii) ten behoeve van Google Meet: mogelijke gebruikers die gebruik kunnen maken van de Google Meet-telefonieservices om verbinding te maken met Google Meet-vergaderingen.

    3. 'Kosten': Deze term omvat ten behoeve van Google Voice de tarieven die worden beschreven op https://workspace.google.com/products/voice.

    4. 'Google Workspace-entiteit': De Google-entiteit waarmee de Klant een overeenkomst sluit voor andere Google Workspace-services, zoals gedefinieerd in de Overeenkomst.

    5. 'Meldkamer': De betreffende meldkamer gebaseerd op de geregistreerde locatie van de Eindgebruiker.

    6. 'Regionale Voorwaarden': De voorwaarden die worden beschreven op https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html.

    7. 'Telefonieprovider': Deze term heeft de betekenis zoals omschreven in Artikel 8.2(b) (Telefonieproviders) in deze Servicespecifieke Voorwaarden.

    8. 'Lijst met Service- en Telefonieproviders': De dan geldende lijst met service- en telefonieproviders op (i) voor Google Voice, https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html en op (ii) voor Google Meet-telefonie, https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html.

    *Als in een offline document wordt verwezen naar 'Google Voice-serviceprovider' of 'GVSP', worden deze verwijzingen geacht te verwijzen naar 'Google-telefonieprovider' of 'GTSP', zoals gebruikt in deze Servicespecifieke Voorwaarden en de Overeenkomst voor Google-telefonie.

 1. 9. Google SIP Link. Google SIP Link is beschikbaar in de landen waarin Google Voice beschikbaar is (zoals beschreven op https://support.google.com/a/answer/9206529 of een opvolgende URL) en in de landen die staan beschreven op https://support.google.com/a?p=sipcountries (of een opvolgende URL). De Klant kan Google SIP Link gebruiken om gesprekken te voeren via Google Voice met de systeemintegrator, provider of andere partner die telefonieservices levert aan de Klant onafhankelijk van Google Voice ('SIP-provider'), zelfs als de Klant Google Voice niet heeft aangeschaft. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Google SIP Link door de Klant:

  1. (a) Telefoonnummers overzetten naar de SIP-provider van de Klant moet door de SIP-provider worden uitgevoerd.
  2. (b) De Klant erkent en stemt ermee in dat Google de Klant kan bellen om de trunkconfiguratie van de Klant te valideren of het nummereigendom te verifiëren. De Klant gaat ermee akkoord dit soort gesprekken te ontvangen, inclusief gesprekken via een geautomatiseerd systeem.
  3. (c) De Klant is ervoor verantwoordelijk te zorgen dat gesprekken naar de hulpdiensten gemaakt door een Google SIP Link-gebruiker worden gerouteerd via de SIP-provider. Daarnaast moet de Klant via de SIP-provider updates van de locatie of het adres aanbrengen ten behoeve van de hulpdiensten.
  4. (d) Ter verduidelijking: SIP-providers zijn geen subverwerkers (zoals beschreven in het Addendum voor Cloud-gegevensverwerking)
 1. 10. Google Drive. De volgende voorwaarden zijn alleen van toepassing op Drive:

  1. 10.1 Gebruik van Google Drive voor de distributie van Content. Google Drive is niet bedoeld voor gebruik als een distributienetwerk voor content en Google kan het gebruik van en de toegang tot Google Drive beperken als Google, in redelijkheid naar eigen goeddunken, vaststelt dat Google Drive wordt gebruikt op een manier die het AUP (Beleid voor acceptabel gebruik) schendt of voor inbreukmakende, onrechtmatige of bulkdistributie van content, met inbegrip van video's. Op Google Drive gehoste video's die openbaar worden gedeeld buiten het domein van de Klant, moeten voldoen aan de Communityrichtlijnen van YouTube (beschikbaar op https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ of een opvolgende URL).

 1. 11. AppSheet. De volgende voorwaarden zijn alleen van toepassing op AppSheet:

  1. 11.1 Toepassing van Overeenkomst. De Overeenkomst, inclusief deze Servicespecifieke Voorwaarden, wordt alleen toegepast op het gebruik van AppSheet door de Klant met betrekking tot Eindgebruikers die AppSheet openen via hun Eindgebruikersaccount en wordt niet toegepast op AppSheet-abonnementen gekocht via https://www.appsheet.com.

  2. 11.2 Beheer van AppSheet. Als het AppSheet-abonnement van de Klant aanvullende beheerfuncties bevat (zoals beschreven op https://about.appsheet.com/pricing/), zijn aanvullende beheerfuncties voor AppSheet beschikbaar voor speciaal aangewezen Beheerders van AppSheet.

  3. 11.3 Betalingsvoorwaarden. De definitie van 'Prijzen' is gewijzigd om de dan geldende toepasselijke prijzen op https://solutions.appsheet.com/pricing aan te duiden, tenzij anders overeengekomen in een addendum of op een Bestelformulier.

  4. 11.4 Gegevensbronnen. Het gebruik van Gegevensbronnen door de Klant met betrekking tot de Services valt onder en is onderworpen aan de Servicevoorwaarden tussen de Klant en de toepasselijke leverancier van de Gegevensbronnen.

  5. 11.5 AppSheet-software. Google kan de AppSheet-software (inclusief eventuele software van derden) beschikbaar stellen aan de Klant. Google geeft de Klant een royaltyvrije (tenzij anders aangegeven door Google), niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor de looptijd van de Termijn om de AppSheet-software te reproduceren en te gebruiken voor het doel om een Klant-app te maken die beschikbaar is voor Eindgebruikers, en kan aanvullende licentiebeperkingen opleggen met eerdere kennisgeving aan de Klant. Exports, herexports, overdrachten of gebruik door de Klant van de AppSheet-software vallen onder deze Overeenkomst (inclusief de beperkingen en nalevingsverplichtingen die worden opgelegd met betrekking tot het gebruik van de Services, die allemaal gelden voor de AppSheet-software) en kunnen ook vallen onder licentieovereenkomsten en vereisten van derden onder de Exportwetgeving. Ten aanzien van de partijen behoudt Google alle Intellectuele-eigendomsrechten voor de AppSheet-software. Elke partij verklaart en garandeert dat deze zich zal houden aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de levering of het gebruik van de AppSheet-software, zoals van toepassing. UITGEZONDERD VOOR ZOVER UITDRUKKELIJK IS VERMELD IN DE OVEREENKOMST, WORDT DE APPSHEET-SOFTWARE IN DE HUIDIGE STAAT GELEVERD ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES OF ENIGE VORM VAN VERKLARING.

  6. 11.6 Kosteloze Versies.

   1. (a) Beperkingen. Voor kosteloze versies van AppSheet gelden beperkingen en deze komen niet in aanmerking voor TSS. Bepaalde functies van AppSheet zijn mogelijk niet beschikbaar in kosteloze versies. De schadeloosstellingsverplichtingen van Google gelden niet voor het gebruik van kosteloze versies van AppSheet.
   2. (b) Beëindiging wegens inactiviteit. Google behoudt zich het recht voor om de levering van een kosteloze versie van AppSheet aan een Eindgebruiker te beëindigen 30 dagen na voorafgaande kennisgeving hiervan aan de Eindgebruiker als gedurende een periode van 60 dagen (a) de Eindgebruiker AppSheet niet heeft geopend of (b) er door de Eindgebruiker geen activiteit is geweest in Klant-apps.
  7. 11.7 Beëindiging van AppSheet. Google stelt de Klant minimaal 12 maanden vóór de beëindiging van AppSheet (of verwante relevante functionaliteit) hiervan op de hoogte, tenzij Google een dergelijke beëindigde Service of functionaliteit vervangt door een relevante, soortgelijke Service of functionaliteit. Niets in dit artikel 11.7 (Beëindiging van AppSheet) vormt een beperking voor Google om wijzigingen door te voeren die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, een wezenlijk beveiligingsrisico te verhelpen of een aanzienlijke economische of materiële belasting te voorkomen.

  8. 11.8 Technische Support.

   1. (a) Definities. De definitie van 'Richtlijnen voor technische supportservices van Google Workspace' of 'TSS-richtlijnen' wordt gewijzigd om de dan geldende richtlijnen voor supportservices voor AppSheet aan te duiden op https://www.appsheet.com/Home/TSSG
   2. (b) Klant-apps. De Klant is verantwoordelijk voor de technische support voor diens Klant-apps.
  9. 11.9 Gegevensverwerking. Het Addendum voor Cloud-gegevensverwerking wordt als volgt gewijzigd:

   1. (a) Locatiegegevens van Datacenters. In artikel 10.6 (Locatiegegevens van Datacenters) van het Addendum voor Cloud-gegevensverwerking gelden subartikel a. en b. voor AppSheet.
   2. (b) Serverbesturingssystemen. De alinea met als titel 'Serverbesturingssystemen' in Artikel 1(a) van Bijlage 2 van het Addendum voor Cloud-gegevensverwerking wordt verwijderd en vervangen door het volgende:

    Serverbesturingssystemen. Google-servers gebruiken een Linux-gebaseerde implementatie aangepast voor de app-omgeving. Google gebruikt een beoordelingsproces voor de code om de veiligheid van de code die wordt gebruikt om de Services te leveren te vergroten en de beveiligingsproducten in productieomgevingen te verbeteren.

  10. 11.10 Aanvullende definities.

   1. AppSheet-software: downloadbare tools, pakketten voor softwareontwikkeling of andere computersoftware geleverd door Google met betrekking tot AppSheet en updates die Google van tijd tot tijd kan aanbrengen aan deze AppSheet-software.
   2. Klant-app: Een softwareprogramma dat de Klant maakt of host via AppSheet.
   3. Gegevensbron: De gegevensbronnen van Google of derden beschreven op https://www.appsheet.com/Home/StartWithData.
 1. 12. Onderzoek naar de gebruikerservaring Als de Klant zich inschrijft voor het onderzoeksprogramma voor de gebruikerservaring van Google Cloud voor Google Workspace, is op de deelname van de Klant het Addendum voor het onderzoekspanel voor de gebruikerservaring van Google Cloud van toepassing, dat beschikbaar is op https://cloud.google.com/terms/user-experience-research.

 1. 13. Versleuteling aan de clientzijde. Google is niet verantwoordelijk voor enig aspect van de externe service voor sleutelbeheer die door de Klant is gekozen. De Klant is als enige verantwoordelijk voor die service, waaronder alle versleutelingssleutels die door een dergelijke service voor sleutelbeheer worden gegenereerd voor gebruik met Versleuteling aan de clientzijde. Niettegenstaande eventuele strijdige voorwaarden in het ACG, kan Google geen versleutelingssleutel of Klantgegevens die met die versleutelingssleutel zijn versleuteld herstellen als de versleutelingssleutel verloren, gestolen of beschadigd is. Versleuteling aan de clientzijde is helemaal niet meer beschikbaar voor alle toepasselijke Services als de externe service voor sleutelbeheer wordt onderbroken of ontoegankelijk wordt.

 1. 14. Regionale Voorwaarden.

  1. 14.1 Japan. Als het factuuradres van de Klant zich in Japan bevindt, worden Gmail, Chat en Meet geleverd door Google Connect Asia Pacific Pte. Ltd. ('GCAP'), ook al worden facturen nog steeds gestuurd door Google Asia Pacific Pte. Ltd. Uitsluitend in verband met de voorgaande Services is Google Asia Pacific Pte. Ltd. een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van GCAP en sluit overeenkomsten namens GCAP.

  2. 14.2 Frankrijk. De Klant voldoet aan het Algemene beveiligingsbeleid voor Systemen voor medische gegevens van Frankrijk (PGSSI-S) voor zover van toepassing.

Eerdere versies

3 mei 2023

11 januari 2023

31 oktober 2022

11 oktober 2022

22 september 2022

19 september 2022

7 juli 2022

31 maart 2022

15 maart 2022

1 februari 2022

30 september 2021

3 juni 2021

14 april 2021

21 december 2020

6 oktober 2020