Servicespecifieke Voorwaarden voor Google Workspace

Laatst gewijzigd: 21 februari 2024

 • Klik hier voor vertalingen van deze Servicespecifieke Voorwaarden in andere talen.

 • Termen met een hoofdletter die niet worden gedefinieerd in deze Servicespecifieke Voorwaarden voor Google Workspace (voorheen G Suite), hebben de betekenis die wordt vermeld in het Google Workspace-serviceoverzicht van de Google Cloud-hoofdovereenkomst, de Google Workspace for Education-overeenkomst of een andere toepasselijke overeenkomst die geldt voor het gebruik van Google Workspace-services (in al deze gevallen aangeduid als de 'Overeenkomst').

  • 1. Gegevensregio's.

   1. 1.1 Primaire Gegevensopslag. Volgens Artikel 1.2 (Primaire Gegevensopslag voor AppSheet), als de Klant een Versie van de Services gebruikt waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kan de Klant een Gegevensregio selecteren om Gevonden gegevens 'at rest' op te slaan en zal Google, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, deze Gevonden gegevens dienovereenkomstig opslaan ('Beleid voor gegevensregio's').

   2. 1.2 Primaire Gegevensopslag voor AppSheet. Het Beleid voor gegevensregio's is alleen van toepassing op AppSheet (zelfs als dit hoort bij een Versie van de Services waarop deze voorwaarden van toepassing zijn) als (a) de Klant een AppSheet-versie gebruikt waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en (b) een Eindgebruiker specifieke Gevonden Gegevens heeft geselecteerd om op te slaan in de Gegevensregio.

   3. 1.3 Beperking. Voor Klantgegevens die niet onder het Beleid voor gegevensregio's vallen, geldt dat Google deze gegevens overal mag opslaan waar Google of diens Subverwerkers faciliteiten hebben, volgens het Addendum voor Cloud-gegevensverwerking.

   4. 1.4 Definities.

    1. Gevonden gegevens: Uitsluitend de volgende primaire gegevens binnen de Klantgegevens voor de betreffende Service:

     1. (a) Gmail: Onderwerpregel en hoofdtekst van de e-mail, bijlagen, en afzenders en ontvangers van berichten.

     2. (b) Google Agenda: Titel en beschrijving van afspraak, datum, tijd, genodigden, frequentie en locaties.

     3. (c) Google Documenten, Google Spreadsheets en Google Presentaties: Hoofdtekst van bestanden, ingesloten afbeeldingen en door Eindgebruikers gemaakte opmerkingen in bestanden.

     4. (d) Google Drive: Oorspronkelijke bestandscontent die is geüpload naar Drive.

     5. (e) Google Chat: Berichten en bijlagen.

     6. (f) Google Vault: Vault-exports.

     7. (g) AppSheet: App-definities, configuraties en toegangstokens voor gegevensbronnen, en Klantgegevens in AppSheet-databases.

    2. Gegevensregio:

     1. (a) De Verenigde Staten of Europa, uitgezonderd als het gaat om AppSheet, of

     2. (b) Europa, als het gaat om AppSheet.

    3. Versie waarop deze voorwaarden van toepassing zijn: De volgende versies:

     1. (a) G Suite Business

     2. (b) Google Workspace Enterprise Plus

     3. (c) Google Workspace for Education Standard

     4. (d) Google Workspace for Education Plus

  • 2. Google Vault. De volgende voorwaarden zijn alleen van toepassing op Google Vault:

   1. 2.1 Bewaring. Google is niet verplicht om gearchiveerde Klantgegevens te bewaren na de bewaarperiode die is opgegeven door de Klant of de Besteltermijn die van toepassing is op de betreffende Google Vault-licenties, tenzij: (a) de Klant voordat deze bewaarperiode verloopt de bewaarperiode of de relevante Besteltermijn verlengt, (b) Google de gegevens niet mag verwijderen op basis van de toepasselijke wetgeving of juridische procedure, of (c) de gegevens vallen onder een juridische bewaarplicht die is opgelegd door de Klant.

  • 3. Google Workspace Essentials. De volgende voorwaarden zijn alleen van toepassing op de versie(s) Google Workspace Essentials en/of Google Workspace Essentials Starter, zoals vermeld:

   1. 3.1 Beëindiging als gevolg van inactiviteit of om eigen redenen. Als de Klant de versie Google Workspace Essentials Starter bestelt, behoudt Google zich het recht voor de levering van de Google Workspace Essentials Starter-versie te beëindigen:

    1. (a) na een kennisgeving 30 dagen van tevoren aan de Klant als er voor een periode van 60 opeenvolgende dagen voorafgaand aan de datum van de kennisgeving geen toegang is geweest tot de Beheerdersconsole of de Services niet gebruikt zijn door de Klant of een van diens Eindgebruikers, of

    2. (b) om eigen redenen na een kennisgeving 90 dagen van tevoren.

   2. 3.2 Technische Supportservices. TSS is niet beschikbaar voor de Google Workspace Essentials Starter-versie.

   3. 3.3 Aanvullende definities.

    1. Actieve gebruiker: Een Eindgebruiker van de Google Workspace Essentials-versie die (a) minstens één keer in een kalendermaand een videovergadering host of hieraan meedoet in Google Meet of (b) minstens één keer in een kalendermaand een bestand opent op Google Drive.

  • 4. Cloud Search. De volgende voorwaarden zijn alleen van toepassing op Cloud Search:

   1. 4.1 Gegevensbronnen van derden. Het gebruik van gegevensbronnen van derden door de Klant in verband met Cloud Search Platform valt onder en is onderworpen aan de algemene voorwaarden die zijn overeengekomen door de Klant en de toepasselijke leverancier van de gegevensbron. Ten aanzien van de partijen heeft de Klant als enige de verantwoordelijkheid om die algemene voorwaarden na te leven, inclusief om ervoor te zorgen dat deze Google toestemming geven om de relevante gegevensbronnen te openen en te gebruiken om Cloud Search Platform te leveren.

  • 5. Cloud Identity-services. De volgende voorwaarden zijn alleen van toepassing op Cloud Identity-services die worden geleverd onder deze Overeenkomst:

   1. 5.1 Overeenkomst die van toepassing is. Als naast deze Overeenkomst het gebruik van Cloud Identity-services van de Klant in het Account valt onder een Google Cloud Platform-overeenkomst ('GCP-overeenkomst') en/of de voorwaarden op https://cloud.google.com/terms/identity ('Servicevoorwaarden van Cloud Identity'), gelden de documenten in deze volgorde (in aflopende prioriteit): (a) deze Overeenkomst, (b) de GCP-overeenkomst, of (c) de Servicevoorwaarden van Cloud Identity. Dit gedeelte blijft voortbestaan nadat deze Overeenkomst is verlopen of beëindigd.

   2. 5.2 Aanvullende definities.

    1. Google Cloud Platform: De dan geldende services beschreven op https://cloud.google.com/terms/services.

  • 6. Voorwaarden voor aanbod voorafgaand aan algemene beschikbaarheid. Google kan aan de Klant Google Workspace-functies, -services of -software ter beschikking stellen voorafgaand aan de algemene beschikbaarheid ervan, die worden aangeduid met Vroege toegang, Alfa, Bèta, Voorbeeld, Experimenteel of een soortgelijke aanduiding in het Services-overzicht, bijbehorende documentatie of materialen, of een testaanvraag (zoals hierna gedefinieerd) toekennen (gezamenlijk 'Pre-AB-aanbod'). Hoewel onderdelen van het Pre-AB-aanbod geen Services zijn, gelden voor het gebruik van het Pre-AB-aanbod door de Klant wel de voorwaarden van de Overeenkomst die van toepassing is op de Services, zoals gewijzigd in dit Artikel 6.

   1. 6.1 Toegang tot en gebruik van Pre-AB-aanbod.

    1. (a) Testaanvragen. De Klant kan een aanvraag indienen om testgebruiker te worden van het Pre-AB-aanbod door de via de Beheerdersconsole of anderszins via Google beschikbare aanvraag/aanvragen ('Testaanvraag' of 'Testaanvragen') in te dienen. Als de Klant wordt geaccepteerd als testgebruiker (gebaseerd op de dan geldende vereisten voor het domeinniveau van testgebruikers die Google stelt), maakt Google het Pre-AB-aanbod beschikbaar voor gebruik door de Klant volgens de voorwaarden van dit Artikel 6. Er kunnen aanvullende voorwaarden ('Specifieke Testvoorwaarden') van toepassing zijn op dat Pre-AB-aanbod en deze worden, indien van toepassing, door Google verstrekt via de Testaanvraag of anderszins schriftelijk voorafgaand aan het gebruik door de Klant van het Pre-AB-aanbod. De Testaanvraag en eventuele Specifieke Testvoorwaarden maken deel uit van dit Artikel 6.

    2. (b) Gebruik van Testgegevens van de Klant. Onder voorbehoud van Artikel 6(d) (Gebruiksbeperking voor Overheidsklanten) en 6(e) (Gebruiksbeperking voor Beveiligde medische gegevens (Protected Health Information, PHI)) hieronder kan Google, en zal de Klant (onder meer door verzameling of verstrekking van eventueel vereiste toestemmingen of kennisgevingen) waarborgen dat het voor Google mogelijk is om Klantgegevens (met inbegrip van Persoonsgegevens van de Klant) die worden ingediend, opgeslagen, verstuurd of ontvangen via het Pre-AB-aanbod door de Klant of diens Eindgebruikers ('Testgegevens van de Klant') te gebruiken voor het leveren, testen, analyseren, ontwikkelen en verbeteren van het Pre-AB-aanbod en eventuele Google-producten en -services die in samenhang daarmee worden gebruikt zonder enige beperking of verplichting jegens de Klant, een Eindgebruiker of een derde, tenzij in de vertrouwelijkheidsbepalingen van de Overeenkomst of hierna anders is vermeld.

    3. Als de Klant akkoord is gegaan of de partijen anders hebben ingestemd met de dan geldende voorwaarden van Google waarin de verplichtingen aangaande gegevensbescherming en -verwerking met betrekking tot Klantgegevens zijn beschreven zoals vermeld op https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum (het 'Addendum voor Cloud-gegevensverwerking' of 'ACG'), blijft het ACG van toepassing op het Pre-AB-aanbod als 'Services' ten behoeve van het ACG. Voor alle duidelijkheid, dit Artikel 6 maakt deel uit van de 'Overeenkomst' zoals bedoeld in Artikel 5.2 (Naleving van Instructies van de Klant) van het ACG, onder voorbehoud van de volgende amendementen:

     1. (i) de Klant erkent dat, ten behoeve van Artikel 6.1 (Verwijdering door Klant) van het ACG en voor zover op grond van de toepasselijke wetgeving is toegestaan, de functies van het Pre-AB-aanbod de verwijdering van de Testgegevens van de Klant mogelijk niet toestaan tijdens de periode waarin de Klant toestemming heeft om het Pre-AB-aanbod te gebruiken ('Pre-AB-periode'), maar dat de Testgegevens van de Klant worden verwijderd na het verstrijken van de Looptijd in overeenstemming met Artikel 6.2 (Teruggave of verwijdering na het verstrijken van de Looptijd) van het ACG,

     2. (ii) tenzij anders is vermeld in de specifieke Testvoorwaarden: (A) wordt informatie over Subverwerkers (zoals gedefinieerd in het ACG) die betrokken zijn bij het Pre-AB-aanbod, met inbegrip van hun functie en locatie, schriftelijk door Google ter beschikking gesteld op verzoek van de Klant, en (B) informeert Google de Klant van de betrokkenheid tijdens de Pre-AB-periode over eventuele nieuwe externe Subverwerkers die zijn aangetrokken door Google in verband met het Pre-AB-aanbod (waaronder de naam en de locatie van de Subverwerker en diens activiteiten) door een e-mail te sturen naar het E-mailadres voor kennisgeving voordat de Subverwerker begint met de verwerking van eventuele Testgegevens van de Klant. Als de Klant bezwaar maakt tegen de Subverwerker, kan de Klant, als enig en exclusief verhaal, diens gebruik van het betreffende Pre-AB-aanbod stopzetten.

    4. (c) Geen gegevenslocatie of Access Transparency. Op de Testgegevens van de Klant die worden verwerkt op grond van dit Artikel 6 zijn geen vereisten van toepassing voor gegevenslocatie (zoals beschreven in Artikel 1 (Gegevensregio's) van deze Servicespecifieke Voorwaarden) of vereisten voor Access Transparency (zoals beschreven op https://support.google.com/a/answer/9230474).

    5. (d) Gebruiksbeperking voor Overheidsklanten. Tenzij schriftelijk is toegestaan door Google, mogen de volgende klanten uitsluitend testgegevens of experimentele gegevens gebruiken bij Pre-AB-aanbod en is het hun verboden eventuele 'live' gegevens of productiegegevens te gebruiken in verband met een Pre-AB-aanbod: overheidsklanten (in de Verenigde Staten of elders), met inbegrip van federale, nationale, statelijke, provinciale of lokale overheden of regelgevende entiteiten of instanties, uitgezonderd klanten die onderwijsinstellingen zijn.

    6. (e) Gebruiksbeperking voor Beveiligde medische gegevens (Protected Health Information, PHI). De Klant mag het Pre-AB-aanbod niet gebruiken om Beveiligde medische gegevens (Protected Health Information, PHI) te verwerken, zoals gedefinieerd in HIPAA.

   2. 6.2 Wijziging, Opschorting of Beëindiging. Het Pre-AB-aanbod (inclusief alle functies daarin) kan op elk moment worden gewijzigd, opgeschort of beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant.

   3. 6.3 Disclaimer. HET PRE-AB-AANBOD WORDT IN DE HUIDIGE STAAT GELEVERD ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES OF ENIGE VORM VAN VERKLARING EN VALT NIET ONDER EEN SLA OF SCHADELOOSSTELLING DOOR GOOGLE. Behalve waar anders aangegeven in Specifieke testvoorwaarden voor een bepaald onderdeel van het Pre-AB-aanbod valt het Pre-AB-aanbod niet onder de TSS.

   4. 6.4 Aansprakelijkheid. Google is niet aansprakelijk voor eventuele bedragen die hoger zijn dan het laagste van de volgende 2 bedragen: (A) de beperking van het aansprakelijkheidsbedrag zoals vermeld in de Overeenkomst of (B) $ 25.000. Niets in de voorgaande zin is van invloed op uitsluitingen van enige beperking van wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot het volgende: (1) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, (2) bedrog of een verkeerde voorstelling van zaken, (3) inbreuk op de Intellectuele-eigendomsrechten van de andere partij, of (4) zaken waarvoor de aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van de toepasselijke wetgeving.

   5. 6.5 Beëindiging. Google kan het gebruik door de Klant van het Pre-AB-aanbod op elk moment beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant, inclusief om andere klanten dat Pre-AB-aanbod te laten gebruiken.

  • 7. Verificatie via Domeinmailadres. De volgende aanvullende voorwaarden zijn alleen van toepassing wanneer een Domeinmailadres (in plaats van een Domeinnaam) wordt geverifieerd om de Services te gebruiken:

   1. 7.1 Eindgebruikers uitnodigen. De Klant mag andere gebruikers met een E-mailadres van een domein uitnodigen om de Services te gebruiken. Als deze gebruikers de uitnodiging van de Klant accepteren om de Services te gebruiken, worden ze beschouwd als Eindgebruikers van de Klant op grond van de Overeenkomst.

   2. 7.2 Verificatie van Domeinnaam.

    1. (a) Verwerving van Zeggenschap door Verifiërende Partij. Elke persoon of entiteit kan op elk moment de Domeinnaam die hoort bij het Domeinmailadres laten verifiëren ('Verifiërende Partij'). De Verifiërende Partij heeft onmiddellijk na verificatie van de Domeinnaam het eigendom van en de controle over de toegang tot Eindgebruikersaccounts horend bij de Domeinnaam en alle bijbehorende gegevens in deze Eindgebruikersaccounts. De Klant en alle Eindgebruikers worden geïnformeerd wanneer de Domeinnaam is geverifieerd.

    2. (b) Beheer na Domeinnaamverificatie. Een Verifiërende Partij heeft bepaalde rechten met betrekking tot het Klantaccount en al diens Eindgebruikersaccounts, zoals beschreven in de documentatie.

   3. 7.3 Gegevensverwijdering. Op elk moment voordat de Verifiërende Partij het eigendom van en de controle over de Domeinnaam en alle bijbehorende Eindgebruikersaccounts (met inbegrip van het Klantaccount) overneemt, kunnen de Klant en diens Eindgebruikers Klantgegevens verwijderen of exporteren en/of de Eindgebruikersaccounts verwijderen op een manier die overeenkomt met de functionaliteit van de Services. Nadat de Verifiërende Partij het eigendom van en de controle over de Domeinnaam en alle bijbehorende Eindgebruikersaccounts (met inbegrip van het Klantaccount) heeft overgenomen, kunnen, niettegenstaande enige voorwaarden die het tegendeel beweren in het Addendum voor Cloud-gegevensverwerking, de Klant en diens Eindgebruikers mogelijk geen Eindgebruikersaccounts meer verwijderen of Klantgegevens verwijderen of exporteren, afhankelijk van het beheer van de Services.

   4. 7.4 Instructie voor Gegevensverwerking. Als de Klant geen actie onderneemt om Klantgegevens te verwijderen of te exporteren voordat de Verifiërende Partij het eigendom van en de controle over de Domeinnaam en alle bijbehorende Eindgebruikersaccounts (inclusief het Klantaccount) overneemt, erkent de Klant, niettegenstaande Artikel 6.2 (Teruggave of verwijdering na het verstrijken van de Looptijd) van het Addendum voor Cloud-gegevensverwerking, dat deze Servicespecifieke Voorwaarden de instructies van de Klant aan Google bevatten om: (a) na beëindiging van de Overeenkomst zoals beschreven in Artikel 7.6 (Beëindiging na domeinverificatie) alle Klantgegevens te bewaren die niet voorafgaand aan een dergelijke beëindiging zijn verwijderd door de Klant, en (b) al deze bewaarde Klantgegevens beschikbaar te maken aan de Verifiërende Partij.

   5. 7.5 Toestemming voor Beheer. Indien van toepassing, stemt de Klant ermee in het volgende toe te staan: (a) dat de Verifiërende Partij de toegang en mogelijkheden heeft die worden beschreven in de Overeenkomst, en (b) dat Google de Verifiërende Partij de toegang en mogelijkheden biedt die worden beschreven in de Overeenkomst.

   6. 7.6 Beëindiging na Domeinverificatie. Als de Verifiërende Partij een derde is, eindigt de Overeenkomst automatisch als de Verifiërende Partij het eigendom krijgt van en de controle krijgt over de Domeinnaam en alle bijbehorende Eindgebruikersaccounts (waaronder het Account van de Klant). Voor alle duidelijkheid: Dit artikel is niet van invloed op eindgebruikersrechten die de Verifiërende Partij geeft in het kader van diens eigen (afzonderlijke) Google Workspace-overeenkomst.

   7. 7.7 Beperkingen van de Services. Sommige Services en functies zijn alleen beschikbaar als de Domeinnaam is geverifieerd.

  • 8. Google-telefonieservices. De volgende voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op (i) Google Voice en (ii) het gebruik van Google Meet om uitgaande gesprekken te starten en inkomende gesprekken te accepteren ('Google Meet-telefonie'), zoals van toepassing (en ten behoeve van dit Artikel 8 wordt naar Google Voice en Google Meet-telefonie gezamenlijk verwezen als 'Google-telefonieservices'). DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BEPERKINGEN VOOR HULPDIENSTEN. LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR:

   1. 8.1 Partijen en contractstructuur van Google-telefonieservices.

    1. (a) Google-telefonieprovider. De toepasselijke Google-entiteit die vermeld is in de toepasselijke Lijst met service- en telefonieproviders (deze entiteit is in elk van deze gevallen de 'Google-telefonieprovider' of 'GTSP' (Google Telephony Service Provider) verstrekt de betreffende Google-telefonieservices aan de Klant.

    2. (b) Overeenkomststructuur van Google-telefonie. Als de toepasselijke GTSP een Aangesloten Entiteit van Google is en niet Google zelf, gaat Google, alleen in relatie tot de toepasselijke Google-telefonieservices, het contract aan namens de GTSP (waarbij Google naar behoren is bevoegd als vertegenwoordiger) en geldt het volgende:

     1. (i) Als de Klant ervoor kiest Google-telefonieservices te bestellen in aanvulling op de andere Services die de Klant op grond van de Overeenkomst heeft besteld, vormt dit Artikel 8.1 samen met de andere voorwaarden van de Overeenkomst (met inbegrip van het ACG en alle beperkingen van wettelijke aansprakelijkheid) een afzonderlijke overeenkomst (de 'Overeenkomst voor Google-telefonie') die wordt overeengekomen tussen de betreffende GTSP (via Google als diens naar behoren bevoegde vertegenwoordiger) en de Klant, uitsluitend met betrekking tot dergelijke Google-telefonieservices, onder voorbehoud van de overige voorwaarden in dit Artikel 8.1.

     2. (ii) De Overeenkomst voor Google-telefonie treedt in werking op de ingangsdatum van de eerste bestelling van Google-telefonieservices door de Klant en, onder voorbehoud van eerdere beëindiging in overeenstemming met de voorwaarden, blijft doorlopen tot (A) beëindiging van de Overeenkomst voor Google-telefonie in overeenstemming met de voorwaarden ervan of (B) beëindiging of verstrijken van de Overeenkomst, afhankelijk van welke gebeurtenis het eerst plaatsvindt. De Overeenkomst voor Google-telefonie vervangt de Overeenkomst uitsluitend met betrekking tot de Google-telefonieservices.

     3. (iii) Ten behoeve van de Overeenkomst voor Google-telefonie worden alle verwijzingen naar 'Overeenkomst' vervangen door 'Overeenkomst voor Google-telefonie', naar de entiteit 'Google' vervangen door 'GTSP' en naar 'Services' of 'Kernservices' vervangen door 'Google-telefonieservices' (uitgezonderd verwijzingen in het Serviceoverzicht en dit Artikel 8 van deze Servicespecifieke Voorwaarden).

     4. (iv) De Klant kan de rechten en voordelen op grond van de Overeenkomst voor Google-telefonie alleen afdwingen bij de GTSP, niet bij Google, en is verplichtingen in het kader van de Overeenkomst voor Google-telefonie (met inbegrip van verplichtingen om alle toepasselijke Kosten te betalen) alleen verschuldigd aan de GTSP, niet aan Google.

     5. (v) Niettegenstaande andersluidende bepalingen in de Overeenkomst gelden, in geval van strijdigheid tussen dit Artikel 8.1 en een andere voorwaarde in de Overeenkomst voor Google-telefonie (waaronder het artikel 'Conflicterende voorwaarden' in de Overeenkomst en het artikel 'Prioriteit' in het ACG), de voorwaarden in dit Artikel 8.1.

     6. (vi) Elk van beide partijen kan de Overeenkomst voor Google-telefonie afzonderlijk van de Overeenkomst beëindigen, zoals beschreven in het artikel 'Looptijd en beëindiging' van de Overeenkomst. Als de Klant diens gebruik van Google Voice beëindigt, zoals beschreven in Artikel 8.10 (Beëindiging van Google Voice door de Klant), beëindigt een dergelijke beëindiging automatisch de Overeenkomst voor Google-telefonie.

    3. (c) Regionale Voorwaarden. De Regionale Voorwaarden zijn opgenomen in de Overeenkomst voor Google-telefonie en zijn van toepassing voor zover een Eindgebruiker Google Voice gebruikt in een land dat is beschreven in de Regionale Voorwaarden.

   2. 8.2 Verstrekken van Google-telefonieservices.

    1. (a) Gegevensgebruik.

     1. (i) Verzameling en gebruik van gegevens. De GTSP verzamelt en gebruikt Klantgegevens in overeenstemming met de Privacykennisgeving voor Google-telefonieservices, die beschikbaar is op: https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html.

     2. (ii) Vermelding in telefoongidsen. De GTSP verstrekt de Google Voice-nummers van de Klant of diens Eindgebruikers niet aan telefoongidsservices, tenzij de Klant daarom heeft verzocht of dat anderszins wettelijk verplicht is.

    2. (b) Telefonieproviders.

     1. (i) Aangesloten Providers. De GTSP kan de Aangesloten entiteiten gebruiken om de Google-telefonieservices te verstrekken, zoals beschreven in de Lijst met Service- en Telefonieproviders.

     2. (ii) Niet-aangesloten Telefonieproviders. De GTSP en diens Aangesloten Entiteiten maken gebruik van niet aan Google gelieerde externe subcontractanten ('Telefonieproviders') om inkomende en uitgaande telefoongesprekken, zoals van toepassing, te routeren via het Public Switched Telephone Network (PSTN). Telefonieproviders en hun locaties worden vermeld in de Lijst met Service- en Telefonieproviders. Door de Google-telefonieservices te gebruiken, instrueert de Klant de GTSP om Telefonieproviders in te zetten, en om diens Aangesloten Entiteiten Telefonieproviders in te laten zetten, voor het volgende:

      1. (1) de routering van uitgaande en inkomende gesprekken, zoals van toepassing, en

      2. (2) de verwerking van Klantgegevens als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken in het land waar zij zich bevinden:

       1. (a) uitsluitend voor zover dat vereist is voor een dergelijke routering, en

       2. (b) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (waaronder Europese gegevensbeschermingswetgeving en telecommunicatieverordeningen).

    3. Ter verduidelijking: Telefonieproviders zijn geen Subverwerkers (zoals gedefinieerd in het ACG).

   3. 8.3 Aanvullende Betalingsvoorwaarden.

    1. (a) Facturen voor Google-telefonieservices. De toepasselijke Kosten en andere vergoedingen die voortvloeien uit het gebruik van de Google-telefonieservices door de Klant of de Eindgebruiker worden afzonderlijk van andere Google Workspace-services gefactureerd. Hierop zijn de betalingsvoorwaarden van de Overeenkomst voor Google-telefonie van toepassing.

    2. (b) Gesprekstarieven. In aanvulling op de Kosten betaalt de Klant de GTSP voor gesprekken op basis van gebruik, indien van toepassing. Deze gebruikskosten worden berekend met behulp van de dan geldende toepasselijke Gesprekstarieven.

    3. (c) Belastingen. Niettegenstaande eventuele tegengestelde bepalingen in de Overeenkomst voor Google-telefonie betaalt de Klant de toepasselijke Belastingen ongeacht eventuele belastingvrijstellingen. Gefactureerde Belastingen kunnen Belastingen omvatten die verband houden met het gebruik van Google-telefonieservices door de Eindgebruiker buiten het land waar de Eindgebruiker Google-telefonieservices gebruikt.

   4. 8.4 Vereisten voor Google Voice, Disclaimer van de GTSP.

    1. (a) Vereisten voor Google Voice. Dit Artikel 8.4(a) is uitsluitend van toepassing op Google Voice en NIET op Google Meet-telefonie. Voor het gebruik van Google Voice is mogelijk een aparte breedbandverbinding of mobiele internetverbinding vereist, evenals een apparaat van de Eindgebruiker dat voldoet aan bepaalde minimale technische vereisten. Het gebruik van Google Voice in het buitenland of via roaming kan ertoe leiden dat mobielenetwerkproviders hogere kosten in rekening brengen bij Eindgebruikers.

    2. (b) Disclaimer van de GTSP. De GTSP is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen of defecten in verband met Google-telefonieservices als gevolg van vertragingen, storingen of onderbrekingen in: (i) de dataverbinding van de Klant, (ii) de netwerken van Telefonieproviders, of (iii) de werking van apparaten van de Klant of van Eindgebruikers. Het gebruik van Google-telefonieservices op mobiele apparaten kan gespreks- of datategoeden van Eindgebruikers verbruiken die gekocht zijn bij hun mobielenetwerkprovider.

   5. 8.5 Mogelijkheden van Google Voice. Dit Artikel 8.5 is uitsluitend van toepassing op Google Voice en NIET op Google Meet-telefonie.

    1. (a) Nummertoewijzing en beschikbaarheid. Als Google Voice de toewijzing van telefoonnummers toestaat, is het volgende van toepassing:

     1. (i) voor de activering van nummers is het mogelijk dat de GTSP informatie moet verzamelen die vereist wordt door de toepasselijke telecommunicatieverordeningen, waaronder het adres voor noodhulpdiensten en het btw-nummer van de Klant,

     2. (ii) in sommige landen moet het adres voor noodhulpdiensten overeenkomen met het gebied dat valt onder het toe te wijzen nummer,

     3. (iii) nummeractivering is mogelijk niet onmiddellijk op verzoek beschikbaar, en

     4. (iv) inactieve nummers kunnen worden verwijderd uit het account van de Klant.

    2. (b) Nummeroverdracht. De Klant kan bestaande nummers van andere serviceproviders overdragen bij de overstap naar Google Voice, voor zover Google Voice nummertoewijzing mogelijk maakt, en kan vragen om toegewezen telefoonnummers vrij te geven aan een andere serviceprovider, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8.5(b)(i) tot en met (iv) hieronder.

     1. (i) Verplichtingen van de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor (A) de nauwkeurigheid van de aan de GTSP verstrekte informatie in verband met een verzoek tot nummeroverdracht, (B) kosten die verband houden met de nummeroverdracht, waaronder kosten in verband met achterblijvende nummers en abonnementen, en (C) eventuele Kosten die zijn verschuldigd aan de GTSP in verband met een nummer tot en met het moment waarop het nummer succesvol is overgedragen, voor zover dit is toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving.

     2. (ii) Beëindiging van de Service. De GTSP kan elk Google Voice-nummer vrijgeven na beëindiging of verloop van de toepasselijke Eindgebruikerslicentie als de Klant het nummer niet overdraagt naar een andere serviceprovider voorafgaand aan een dergelijke beëindiging of een dergelijk verloop.

    3. (c) Beller-ID. Google Voice staat de weergave van het Google Voice-nummer van de Klant toe op ontvangende apparaten als dat technisch mogelijk is. Eindgebruikers kunnen de weergave van het nummer permanent of per gesprek uitzetten. Om technische redenen kan het mogelijk zijn dat de GTSP de weergave van Google Voice-nummers niet in alle gevallen kan uitzetten, waaronder bij gesprekken naar Alarmnummers.

    4. (d) Nummerblokkering. Op verzoek van de Klant blokkeert of deblokkeert de GTSP het gebruik van Google Voice om specifieke nummers, nummerbereiken of soorten nummers te bellen (waaronder betaalde services) voor zover dat technisch haalbaar is.

    5. (e) Opname van gesprekken. Google Voice kan Eindgebruikers in staat stellen afzonderlijke telefoongesprekken op te nemen. De Klant stemt ermee in dat hij geen telefoongesprekken opneemt zonder toestemming indien een dergelijke toestemming vereist is op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving en dat hij dit ook niet toestaat aan zijn Eindgebruikers.

   6. 8.6 Beperkingen van Google-telefonieservices. Het kan zijn dat het volgende niet mogelijk is met Google-telefonieservices:

    1. (a) door de centralist ondersteund bellen en gesprekken naar shortcodes (mogelijk zijn er op deze gesprekken extra kosten van toepassing),

    2. (b) 'collect'- of 'chargeback'-gesprekken, of

    3. (c) gesprekken of verbindingen met bepaalde nummers, waaronder bijvoorbeeld telefoonnummers met extra kosten.

   7. 8.7 Gebruiksbeperking van Google Voice. Dit Artikel 8.7 is uitsluitend van toepassing op Google Voice en NIET op Google Meet-telefonie. Het is de Klant niet toegestaan subtoewijzingen van nummers toe te kennen aan, toegang te verlenen tot of anderszins het gebruik van Google Voice mogelijk te maken voor personen die niet meerderjarig zijn, zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving van de betreffende jurisdictie. De GTSP kan accounts die zijn gebruikt door of verstrekt aan dergelijke personen opschorten of permanent deactiveren.

   8. 8.8 Hulpdiensten. Artikel 8.8(a) is uitsluitend van toepassing op Google Meet-telefonie en NIET op Google Voice. Alle andere Subartikelen ((b)-(f)) van Artikel 8.8 zijn uitsluitend van toepassing op Google Voice en NIET op Google Meet-telefonie.

    1. (a) Eenrichtingsgesprekken. Eindgebruikers die de functies voor eenrichtingsgesprekken van Google Meet-telefonie gebruiken, kunnen geen gesprekken met de hulpdiensten starten of ontvangen. De Klant heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Eindgebruikers toegang hebben tot een alternatieve manier om contact op te nemen met de hulpdiensten.

    2. (b) Tweerichtingsgesprekken. Google Voice ondersteunt het voeren van gesprekken met hulpdiensten. Bij op IP gebaseerde alarmnummerservices is sprake van enkele beperkingen en deze werken op een andere manier dan traditionele gesprekken zoals hieronder beschreven. Aanvullende landspecifieke voorwaarden worden beschreven in de Regionale Voorwaarden. De Klant erkent en aanvaardt hierbij het volgende met betrekking tot gesprekken gevoerd met de hulpdiensten:

     1. (i) Beschrijving van alarmnummerservices. Eindgebruikers van de functies van tweerichtingsgesprekken van Google Voice kunnen kosteloos bellen naar alarmnummers en gesprekken van alarmnummers ontvangen. De hulpdiensten verschillen afhankelijk van de locatie van de Eindgebruiker. Als een Eindgebruiker de hulpdiensten belt, verstrekt de GTSP aan de centralist van het alarmnummer het telefoonnummer van de Eindgebruiker en het adres dat de Klant aan Google heeft verstrekt (zie Artikel 8.8(d) (Verplichtingen van de Klant) hierna). De Eindgebruiker moet mogelijk zijn fysieke locatie en een nummer waarop hij kan worden teruggebeld bevestigen, omdat de centralist van het alarmnummer deze informatie mogelijk niet heeft.

     2. (ii) Beperkingen van alarmnummerservices. De volgende beperkingen zijn van toepassing op de beschikbaarheid van de alarmnummerservice van Google Voice: (A) de service is mogelijk niet beschikbaar in geval van een internet- of stroomstoring of bij het uitvallen van internet of de elektriciteit, (B) het kan mogelijk langer duren om noodoproepen door te verbinden met de Meldkamer dan bij traditionele alarmnummerservices, er kan een ingesprektoon te horen zijn of er wordt geen verbinding gemaakt, (C) noodoproepen kunnen correct verbinding maken met de Meldkamer, maar het telefoonnummer of de locatie van de Eindgebruiker wordt mogelijk niet automatisch doorgegeven en de centralist van het alarmnummer kan dan mogelijk niet terugbellen, (D) noodoproepen die worden gedaan tijdens roaming kunnen worden gerouteerd naar de lokale Meldkamer die is gekoppeld aan het geregistreerde adres van de Eindgebruiker (de Klant raadt Eindgebruikers aan de telefoon-app van hun apparaat te gebruiken als ze gebruikmaken van roaming), (E) Eindgebruikers die doof of slechthorend zijn of een spraakgebrek hebben, moeten het lokale alarmnummer rechtstreeks via TTY of een relayservice voor telecommunicatie bellen, in plaats van 711 of een lokaal equivalent nummer, (F) als Eindgebruikers meerdere apparaten hebben gekoppeld aan hun accountnummer (i) kan de Meldkamer mogelijk terugbellen naar een ander gekoppeld apparaat, en (ii) ziet de centralist van de Meldkamer mogelijk een ander telefoonnummer dan het persoonlijke telefoonnummer van de Eindgebruiker, (G) als de Eindgebruiker inkomende gesprekken heeft geblokkeerd, kan de Meldkamer mogelijk niet terugbellen, (H) als een gesprek niet lukt via Google Voice, kan Eindgebruikers worden opgedragen om een noodoproep te voltooien via de telefoon-app van hun apparaat, en (I) noodoproepen zijn niet beschikbaar via deze service als (i) de Google Voice-service voor uitsluitend inkomende gesprekken wordt gebruikt, of (ii) gesprekken worden gevoerd via het spraaknetwerk van de mobiele provider van de gebruiker als de telefoon-app van het apparaat van de Eindgebruiker wordt gebruikt.

    3. (c) Tekstberichten sturen aan hulpdiensten. Google Voice ondersteunt mogelijk niet het versturen van een sms naar hulpdiensten. Eventuele functies voor het versturen van een sms naar hulpdiensten die beschikbaar worden gesteld via Google Voice, worden mogelijk niet ondersteund op een wifi-netwerk.

    4. (d) Verplichtingen van de Klant. Met betrekking tot Artikel 8.8(b) (Tweerichtingsgesprekken) is de Klant verantwoordelijk voor het volgende: (i) waarborgen dat het binnen Google Voice geregistreerde adres voor elke Eindgebruiker het actuele fysieke adres is waar de Eindgebruiker Google Voice gebruikt (als het actuele adres niet wordt verstrekt, kan het mogelijk zijn dat er contact wordt opgenomen met de verkeerde meldkamer en dat kan leiden tot een vertraagde reactie van de hulpdiensten), (ii) informeren van Eindgebruikers dat hun fysieke adres wordt gedeeld met Telefonieproviders, (iii) informeren van Eindgebruikers dat ze mogelijk hun fysieke locatie en een nummer waarop ze kunnen worden teruggebeld moeten verstrekken aan de Meldkamer als ze verbinding hebben gemaakt, (iv) waarborgen dat Eindgebruikers toegang hebben tot een alternatieve manier om het alarmnummer te bellen, en (v) informeren van Eindgebruikers over de beperkingen van alarmnummerservices (de Klant kan via support.google.com/voice/go/emergency-services een waarschuwingslabel downloaden en afdrukken dat kan worden bevestigd op alle apparaten die kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot Google Voice).

    5. (e) Noodmeldingen. Noodmeldingen worden mogelijk niet ontvangen door Google Voice als apparaten alleen zijn ingesteld op de wifi-modus of als er geen mobiele service beschikbaar is.

    6. (f) Disclaimer met betrekking tot aansprakelijkheid in geval van hulpdiensten. Toegestaan zonder enige belemmering is de GTSP noch enige Aangesloten Entiteit aansprakelijk op grond van de Overeenkomst voor Google-telefonie (ongeacht of dit zou zijn op grond van een verbintenis, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins) voor enigerlei schade van welke aard dan ook (direct of indirect) die zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik of de poging tot gebruik van Google Voice voor de toegang tot hulpdiensten, waaronder, maar niet beperkt tot, het niet kunnen verkrijgen van toegang tot dergelijke services, vertraging in de reactie van de hulpdiensten, het gedrag van (centralisten van) de Meldkamer of onnauwkeurige informatie die aan de hulpdiensten wordt verstrekt door Telefonieproviders of andere derden die door de GTSP of Aangesloten Entiteiten worden ingezet voor de facilitering van de levering van toegang tot hulpdiensten.

   9. 8.9 Opschorting. In aanvulling op de opschortingsrechten die worden beschreven in de Overeenkomst voor Google-telefonie, kan de GTSP inkomende of uitgaande gesprekken of berichten van Google-telefonieservices blokkeren als de GTSP redelijkerwijs vaststelt dat de Klant of een Eindgebruiker de Google-telefonieservices heeft gebruikt om bulkberichten, geautomatiseerde berichten of ongevraagde commerciële berichten te maken of faciliteren.

   10. 8.10 Beëindiging van Google Voice door de Klant. Dit Artikel 8.10 is uitsluitend van toepassing op Google Voice en NIET op Google Meet-telefonie. In aanvulling op eventuele andere beëindigingsrechten kan de Klant diens gebruik van Google Voice op elk moment beëindigen door een schriftelijke kennisgeving te sturen aan de GTSP. De Klant moet het gebruik van Google Voice onmiddellijk na de beëindiging stopzetten.

   11. 8.11 Aanvullende definities.

    1. Gesprekstarieven: De dan geldende gesprekstarieven zoals beschreven op (i) voor Google Voice: https://voice.google.com/rates en (ii) voor Google Meet-telefonie: https://meet.google.com/u/0/tel/rates.

    2. Eindgebruiker: Deze term omvat (i) ten behoeve van Google Voice: mogelijke gebruikers die aanwezig kunnen zijn op de fysieke locatie waar zich een met Google Voice verbonden apparaat bevindt en voor gebruik beschikbaar wordt gesteld, en (ii) ten behoeve van Google Meet: mogelijke gebruikers die gebruik kunnen maken van de Google Meet-telefonieservices om verbinding te maken met Google Meet-vergaderingen.

    3. Kosten: Deze term omvat ten behoeve van Google Voice de tarieven die worden beschreven op https://workspace.google.com/products/voice.

    4. Meldkamer: De betreffende meldkamer gebaseerd op de geregistreerde locatie van de Eindgebruiker.

    5. Regionale Voorwaarden: De voorwaarden die worden beschreven op https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html.

    6. Telefonieprovider: Deze term heeft de betekenis zoals omschreven in Artikel 8.2(b) (Telefonieproviders) in deze Servicespecifieke Voorwaarden.

    7. Lijst met Service- en Telefonieproviders: De dan geldende lijst met service- en telefonieproviders op (i) voor Google Voice: https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html en op (ii) voor Google Meet-telefonie: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html.

   12. *Als in een offline document wordt verwezen naar 'Google Voice-serviceprovider' of 'GVSP', worden deze verwijzingen geacht te verwijzen naar 'Google-telefonieprovider' of 'GTSP', zoals gebruikt in deze Servicespecifieke Voorwaarden en de Overeenkomst voor Google-telefonie.

   13. 9. Google SIP-link.

    1. 9.1 Aanvullende voorwaarden voor Google SIP-link. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Google SIP-link door de Klant:

     1. (a) Telefoonnummers overzetten naar de SIP-provider van de Klant moet door de SIP-provider worden uitgevoerd.

     2. (b) De Klant erkent en stemt ermee in dat Google de Klant kan bellen om de trunkconfiguratie van de Klant te valideren of het nummereigendom te verifiëren. De Klant gaat ermee akkoord dit soort gesprekken te ontvangen, inclusief gesprekken via een geautomatiseerd systeem.

     3. (c) De Klant is ervoor verantwoordelijk te zorgen dat gesprekken naar de hulpdiensten gemaakt door een Google SIP-link-gebruiker worden gerouteerd via de SIP-provider. Daarnaast moet de Klant via de SIP-provider updates van de locatie of het adres aanbrengen ten behoeve van de hulpdiensten.

     4. (d) Ter verduidelijking: SIP-providers zijn geen Subverwerkers (zoals beschreven in het Addendum voor Cloud-gegevensverwerking).

    2. 9.2 Aanvullende definities.

     1. SIP-provider: De systeemintegrator, provider of andere partner die telefonieservices levert aan de Klant onafhankelijk van Google Voice.

   14. 10. Google Drive. De volgende voorwaarden zijn alleen van toepassing op Drive:

    1. 10.1 Gebruik van Google Drive voor de distributie van Content. Google Drive is niet bedoeld voor gebruik als een contentdistributienetwerk en Google kan het gebruik van en de toegang tot Google Drive beperken als Google, in redelijkheid naar eigen goeddunken, vaststelt dat Google Drive wordt gebruikt op een manier die het AUP (Beleid voor acceptabel gebruik) schendt of voor inbreukmakende, onrechtmatige of bulkdistributie van content, met inbegrip van video's. Op Google Drive gehoste video's die openbaar worden gedeeld buiten het domein van de Klant, moeten voldoen aan de Communityrichtlijnen van YouTube (beschikbaar op https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ of een opvolgende URL).

   15. 11. AppSheet. De volgende voorwaarden zijn alleen van toepassing op AppSheet:

    1. 11.1 Toepassing van Overeenkomst. De Overeenkomst, inclusief deze Servicespecifieke Voorwaarden, wordt alleen toegepast in gevallen waarbij de Klant AppSheet gebruikt en hun Eindgebruikers AppSheet openen via hun Eindgebruikersaccount, en wordt niet toegepast op AppSheet-abonnementen gekocht via https://www.appsheet.com.

    2. 11.2 Beheer van AppSheet. Als het AppSheet-abonnement van de Klant aanvullende beheerfuncties bevat (zoals beschreven op https://about.appsheet.com/pricing/), zijn aanvullende beheerfuncties voor AppSheet beschikbaar voor speciaal aangewezen Beheerders van AppSheet.

    3. 11.3 Betalingsvoorwaarden. De definitie van 'Prijzen' is gewijzigd om de dan geldende toepasselijke prijzen op https://solutions.appsheet.com/pricing aan te duiden, tenzij anders overeengekomen in een addendum of op een Bestelformulier.

    4. 11.4 Gegevensbronnen. Het gebruik van Gegevensbronnen door de Klant met betrekking tot de Services valt onder en is onderworpen aan de algemene voorwaarden, overeengekomen door de Klant en de toepasselijke leverancier van de Gegevensbronnen. Ten aanzien van de partijen heeft de Klant als enige de verantwoordelijkheid om die algemene voorwaarden na te leven, inclusief om ervoor te zorgen dat de Klant Google toestemming geeft om de relevante Gegevensbronnen te openen en te gebruiken om AppSheet te leveren.

    5. 11.5 AppSheet-software. Als Google AppSheet-software (mogelijk inclusief software van derden) beschikbaar maakt aan de Klant, geeft Google de Klant een royaltyvrije (tenzij anders aangegeven door Google), niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor de looptijd van de Termijn om de Software te reproduceren en te gebruiken voor het doel om een Klant-app te maken die beschikbaar is voor Eindgebruikers, en kan Google aanvullende licentiebeperkingen opleggen met eerdere kennisgeving aan de Klant. Exports, herexports, overdrachten of gebruik door de Klant van de AppSheet-software vallen onder deze Overeenkomst (inclusief de beperkingen en nalevingsverplichtingen die worden opgelegd met betrekking tot het gebruik van de Services, die allemaal gelden voor de AppSheet-software) en kunnen ook vallen onder licentieovereenkomsten en vereisten van derden onder de Exportwetgeving. Ten aanzien van de partijen behoudt Google alle Intellectuele-eigendomsrechten voor de AppSheet-software. Elke partij verklaart en garandeert dat deze zich zal houden aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de levering of het gebruik van de AppSheet-software, zoals van toepassing. UITGEZONDERD VOOR ZOVER UITDRUKKELIJK IS VERMELD IN DE OVEREENKOMST, WORDT DE APPSHEET-SOFTWARE IN DE HUIDIGE STAAT GELEVERD ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES OF ENIGE VORM VAN VERKLARING.

    6. 11.6 Kosteloze Versies.

     1. (a) Beperkingen. Voor kosteloze versies van AppSheet gelden beperkingen en deze komen niet in aanmerking voor TSS. Bepaalde functies van AppSheet zijn mogelijk niet beschikbaar in kosteloze versies. De schadeloosstellingsverplichtingen van Google gelden niet voor het gebruik van kosteloze versies van AppSheet.

     2. (b) Beëindiging wegens inactiviteit. Google behoudt zich het recht voor om de levering van een kosteloze versie van AppSheet aan een Eindgebruiker te beëindigen 30 dagen na voorafgaande kennisgeving hiervan aan de Eindgebruiker als gedurende een periode van 60 dagen (a) de Eindgebruiker AppSheet niet heeft geopend of (b) er geen activiteit is geweest in Klant-apps van de Eindgebruiker.

    7. 11.7 Beëindiging van AppSheet. Google stelt de Klant minimaal 12 maanden vóór de beëindiging van AppSheet (of verwante relevante functionaliteit) hiervan op de hoogte, tenzij Google een dergelijke beëindigde Service of functionaliteit vervangt door een relevante, soortgelijke Service of functionaliteit. Niets in dit artikel 11.7 (Beëindiging van AppSheet) vormt een beperking voor Google om wijzigingen door te voeren die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, een wezenlijk beveiligingsrisico te verhelpen of een aanzienlijke economische of materiële belasting te voorkomen.

    8. 11.8 Technische Support.

     1. (a) Amendementen. De definitie van 'Richtlijnen voor technische supportservices van Google Workspace' of 'TSS-richtlijnen' wordt gewijzigd om de dan geldende richtlijnen voor supportservices voor AppSheet aan te duiden op https://www.appsheet.com/Home/TSSG

     2. (b) Klant-apps. De Klant is verantwoordelijk voor de technische support voor diens Klant-apps.

    9. 11.9 Aanvullende definities.

     1. AppSheet-software: Downloadbare tools, pakketten voor softwareontwikkeling of andere computersoftware geleverd door Google met betrekking tot AppSheet en updates die Google van tijd tot tijd kan aanbrengen aan deze AppSheet-software.

     2. Klant-app: Een softwareprogramma dat de Klant maakt of host via AppSheet.

     3. Gegevensbron: De gegevensbronnen van Google of derden beschreven op https://www.appsheet.com/Home/StartWithData.

    10. 12. Generatieve AI-services voor Workspace. De volgende voorwaarden zijn alleen van toepassing op Generatieve AI-services voor Workspace:

    11. 12.1 Disclaimer. Generatieve AI-services voor Workspace (i) gebruiken nieuwe technologie, (ii) kunnen onjuiste of aanstootgevende Gegenereerde Uitvoeren leveren en (iii) kunnen content leveren die niet de mening van Google vertegenwoordigt. Gegenereerde Uitvoeren zijn niet gemaakt of bedoeld om te voldoen aan de wettelijke, juridische of andere verplichtingen van de Klant en mogen niet worden gebruikt als vervanging van medisch, juridisch, financieel of ander professioneel advies.

    12. 12.2 Vergelijkbare Gegenereerde Uitvoeren. De Klant erkent dat Generatieve AI-services voor Workspace in sommige gevallen dezelfde of vergelijkbare Gegenereerde Uitvoeren produceren voor meerdere Klanten.

    13. 12.3 Beleid tegen verboden gebruik. Voor Generatieve AI-services voor Workspace is het Beleid tegen verboden gebruik, dat te vinden is op https://policies.google.com/terms/generative-ai/use-policy, zoals dit van tijd tot tijd kan worden geüpdatet, opgenomen in het AUP.

    14. 12.4 Gebruiksbeperking. De Klant zal Gegenereerde Uitvoeren niet gebruiken (i) als materiële invoer voor de ontwikkeling van modellen die concurreren met Generatieve AI-services voor Workspace of andere Google Workspace-services, of om (ii) onderdelen van een Google Workspace-service of de modellen daarvan te reverse engineeren of te extraheren (uitgezonderd voor zover een dergelijke beperking uitdrukkelijk wordt verboden in de toepasselijke wetgeving), en zal Eindgebruikers niet toestaan om dit te doen.

    15. 12.5 Gebruik en Beschikbaarheid van de Services. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat (i) deze Generatieve AI-services voor Workspace niet zal gebruiken op een manier die de limieten overschrijdt die zijn opgegeven door Google, en diens Eindgebruikers niet zal toestaan dit te doen, en (ii) het gebruik van Generatieve AI-services voor Workspace onderhevig is aan de beschikbaarheid van de Services, zoals beschreven op https://support.google.com/a/answer/13853332.

    16. 12.6 Leeftijdsbeperkingen. De Klant staat Eindgebruikers onder de 18 niet toe om Generatieve AI-services voor Workspace te gebruiken.

    17. 12.7 Beperkingen voor de Gezondheidszorg. De Klant zal Generatieve AI-services voor Workspace niet gebruiken voor klinische doeleinden (voor alle duidelijkheid, niet-klinisch onderzoek, planningen en andere administratieve taken zijn wel toegestaan), om medisch advies, medische behandeling of diagnosen te geven, of op welke manier dan ook die wordt gecontroleerd door of toestemming of goedkeuring vereist van klinische, medische, gezondheids- of andere wetgevende autoriteit en zal Eindgebruikers niet toestaan dit te doen.

    18. 12.8 Vermeende Schendingen. Google mag het gebruik door de Klant van Generatieve AI-services voor Workspace onmiddellijk opschorten of beëindigen bij vermeende schendingen van Subartikel 12.4 tot en met 12.6 hierboven.

    19. 12.9 Beperkingen. De beperkingen in Subartikel 12.6 en 12.7 hierboven worden beschouwd als 'Beperkingen' of 'Gebruiksbeperkingen' onder de toepasselijke Overeenkomst.

    20. 12.10 Aanvullende Schadeloosstellingsverplichtingen van Google.

     1. (i) Gegenereerde Uitvoeren. De schadeloosstellingsverplichtingen van Google in de Overeenkomst gelden ook voor beweringen dat een onaangepaste Gegenereerde Uitvoer van een Schadeloosgestelde Service voor Generatieve AI de Intellectuele-eigendomsrechten van een derde partij schendt. Dit Subartikel (i) (Gegenereerde Uitvoeren) geldt niet als de bewering gerelateerd is aan een Gegenereerde Uitvoer waarbij: (1) de Klant een Gegenereerde Uitvoer maakt of gebruikt waarvan de Klant weet of had kunnen weten dat deze inbreuk maakt op Intellectuele-eigendomsrechten, (2) de Klant (of Google na instructie van de Klant) broncitaties, filters, instructies of andere tools negeert, uitzet of omzeilt die Google beschikbaar maakt en die zijn bedoeld om te zorgen dat de Klant Gegenereerde Uitvoeren verantwoordelijk maakt of gebruikt, (3) de Klant deze Gegenereerde Uitvoer gebruikt na melding van inbreuk van de rechthebbende of diens geautoriseerde vertegenwoordiger, of (4) de bewering is gebaseerd op een aan handelsmerk gerelateerd recht als resultaat van het gebruik van de Klant van deze Gegenereerde Uitvoer in het handelsverkeer. Schadeloosgestelde Generatieve AI-service: Een Service of functie die vermeld staat op https://cloud.google.com/terms/generative-ai-indemnified-services, waarbij de Klant betaalt voor het gebruik van deze Service of functie en waarvoor geen tegoed of Free Tier-gebruik geldt.

     2. (ii) Trainingsgegevens. De schadeloosstellingsverplichtingen van Google onder de Overeenkomst gelden ook voor beweringen dat het gebruik van trainingsgegevens door Google om Google-modellen te maken die worden gebruikt door een Generatieve AI-service inbreuk maakt op de Intellectuele-eigendomsrechten van een derde partij. Deze schadeloosstelling geldt niet voor beweringen gerelateerd aan een specifieke Gegenereerde Uitvoer, die mogelijk worden gedekt door Subartikel (i) (Gegenereerde Uitvoeren) hierboven.

    21. 12.11 Beperking van training. Behalve als de Klant vooraf toestemming of opdracht daartoe heeft gegeven, gebruikt Google geen Klantgegevens voor het trainen of verfijnen van Google-modellen voor generatieve artificial intelligence die de generatieve AI-services van Google Workspace ondersteunen.

    22. 12.12 Aanvullende definities.

     1. Gegenereerde Uitvoeren: De gegevens of content gegenereerd of ontvangen door de Klant of diens Eindgebruikers via Generatieve AI-services voor Workspace in het Workspace-account van de Klant, zoals gebaseerd op gegevens of content die de Klant heeft geleverd via die services. Gegenereerde Uitvoeren zijn Klantgegevens.

     2. 'Generatieve AI-services voor Workspace' omvatten (i) Gemini voor Google Workspace en (ii) andere functies voor generatieve artificial intelligence van de Google Workspace-services.

    23. 13. Onderzoek naar de gebruikerservaring Als de Klant zich inschrijft voor het onderzoeksprogramma voor de gebruikerservaring van Google Cloud voor Google Workspace, is op de deelname van de Klant het Addendum voor het onderzoekspanel voor de gebruikerservaring van Google Cloud van toepassing, dat beschikbaar is op https://cloud.google.com/terms/user-experience-research.

    24. 14. Versleuteling aan de clientzijde. Net als tussen Google en de Klant, is de Klant als enige verantwoordelijk voor alle aspecten van de externe service voor sleutelbeheer van versleutelingssleutels gekozen door de Klant, inclusief alle versleutelingssleutels die deze service maakt voor gebruik met Versleuteling aan de clientzijde. Niettegenstaande eventuele strijdige voorwaarden in het ACG, kan Google geen versleutelingssleutel of Klantgegevens die met die versleutelingssleutel zijn versleuteld herstellen als de versleutelingssleutel verloren, gestolen of beschadigd is. Versleuteling aan de clientzijde is helemaal niet meer beschikbaar voor alle toepasselijke Services als de externe service voor sleutelbeheer wordt onderbroken of ontoegankelijk wordt.

    25. 15. Regionale Voorwaarden.

     1. 15.1 Japan. Als het factuuradres van de Klant zich in Japan bevindt, worden Gmail, Chat en Meet geleverd door Google Connect Asia Pacific Pte. Ltd. ('GCAP'), ook al worden facturen nog steeds gestuurd door Google Asia Pacific Pte. Ltd. Uitsluitend in verband met de voorgaande Services is Google Asia Pacific Pte. Ltd. een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van GCAP en sluit overeenkomsten namens GCAP.

     2. 15.2 Frankrijk. De Klant voldoet aan het Algemene beveiligingsbeleid voor Systemen voor medische gegevens van Frankrijk (PGSSI-S) voor zover van toepassing.

   • Eerdere versies

   • 20 november 2023

   • 12 oktober 2023

   • 14 augustus 2023

   • 31 mei 2023

   • 3 mei 2023

   • 11 januari 2023

   • 31 oktober 2022

   • 11 oktober 2022

   • 22 september 2022

   • 19 september 2022

   • 7 juli 2022

   • 31 maart 2022

   • 15 maart 2022

   • 1 februari 2022

   • 30 september 2021

   • 3 juni 2021

   • 14 april 2021

   • 21 december 2020

   • 6 oktober 2020