Umowa na korzystanie z Google Workspace dla Szkół i Uczelni (online)

Ostatnia zmiana: 21 grudnia 2020 r. |

Poniższe warunki nie mają zastosowania w przypadku osób, które podpisały wersję offline niniejszej Umowy na korzystanie z Usług Google Workspace dla Szkół i Uczelni w ramach tego samego Konta Google Workspace dla Szkół i Uczelni, a w ich przypadku korzystanie z Usług Google Workspace dla Szkół i Uczelni podlega przewidzianym dla tych osób warunkom korzystania w trybie offline.

Jeżeli Twój rachunek rozliczeniowy znajduje się w Indiach, prosimy zapoznać się z tymi Warunkami korzystania, które mają zastosowanie do korzystania przez Ciebie z Google Workspace dla Szkół i Uczelni.`

Jeżeli Twój rachunek rozliczeniowy znajduje się w Brazylii, prosimy zapoznać się z tymi Warunkami korzystania, które mają zastosowanie do korzystania przez Ciebie z Google Workspace dla Szkół i Uczelni.

Se a sua conta para faturamento é no Brasil, por gentileza veja o Termos de Serviço, que será o Termo aplicável à sua utilização da Google Workspace for Education.

お客様の請求先アカウントが日本の場合、お客様のGoogle Workspace for Educationのご利用に対してはこちらの利用規約が適用されます.

Niniejsza Umowa na korzystanie z Google Workspace dla Szkół i Uczelni („Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy Google a podmiotem lub osobą przyjmującą jej warunki („Klientem”) i reguluje dostęp Klienta do Usług i zasady korzystania z nich przez Klienta. „Google” ma znaczenie określone pod adresem https://cloud.google.com/terms/google-entity.

Niniejsza Umowa wchodzi w życie, gdy Klient kliknie potwierdzając jej akceptację („Data wejścia w życie”). Osoba akceptująca Umowę w imieniu Klienta, niniejszym oświadcza i zapewnia, że: (i) jest w pełni upoważniona do związania Klienta niniejszą Umową, (ii) zapoznała się z treścią niniejszej Umowy i rozumie ją oraz (iii) przyjmuje warunki określone w niniejszej Umowie w imieniu Klienta.

  • 1. Świadczenie Usług.
   • 1.1 Korzystanie z Usług. W Okresie obowiązywania Google będzie świadczyć Usługi zgodnie z Umową, w tym Gwarancją jakości usług (SLA). Klient może korzystać z Usług zamówionych w odpowiednim Formularzu zamówienia lub Zamówieniu dystrybutora zgodnie z niniejszą Umową.
   • 1.2 Konsola administracyjna. Klient będzie mieć dostęp do Konsoli administracyjnej, za pomocą której Klient może zarządzać swoim korzystaniem z Usług.
   • 1.3 Konta; Weryfikacja w celu korzystania z Usług.
    • (a) Konta. Aby korzystać z Usług, Klient musi posiadać Konto oraz ponosi odpowiedzialność za informacje przekazywane przez niego w celu założenia Konta, bezpieczeństwo swoich haseł do Konta oraz wszelkie korzystanie z jego Konta. Google nie ma obowiązku udostępnienia Klientowi wielu kont.
    • (b) Weryfikacja w celu korzystania z Usług. W celu korzystania z Usług Klient musi zweryfikować Adres e-mail domeny lub Nazwę domeny. Jeżeli Klient nie posiada ważnego pozwolenia na używanie Adresu e-mail domeny lub nie posiada ani nie kontroluje Nazwy domeny, wówczas Google nie będzie obowiązany świadczyć Usług Klientowi i może usunąć Konto bez uprzedniego powiadomienia.
   • 1.4 Warunki włączone do Umowy. Warunki dostępne pod adresem URL, w tym Szczególne warunki korzystania z Usług i Aneks dotyczący przetwarzania danych, zostają włączone do Umowy przez niniejsze odwołanie. Klient może być dodatkowo zobowiązany zaakceptować Aneks dotyczący przetwarzania danych za pomocą Konsoli administracyjnej, jednakże wyłącznie z przyczyn technicznych lub operacyjnych. Taka akceptacja nie wpływa na prawa i obowiązki stron opisane w niniejszej Umowie lub Aneksie dotyczącym przetwarzania danych.
   • 1.5 Zmiany.
    • (a) W Usługach. Google może okresowo wprowadzać uzasadnione względami handlowymi zmiany w Usługach. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Usługach, które mają istotny wpływ na korzystanie z Usług przez Klienta, Google powiadomi o tym Klienta, o ile Klient przekazał Google zgodę na otrzymywanie informacji o takich zmianach.
    • (b) W Umowie. Google może zmieniać warunki niniejszej Umowy od czasu do czasu oraz opublikuje takie zmiany na stronie https://workspace.google.com/terms/intl/pl/education_terms.html. Zmiany te wchodzą w życie dopiero z początkiem następnego Okresu obowiązywania zamówienia Klienta, w którym to momencie dalsze korzystanie z Usług przez Klienta będzie oznaczać wyrażenie przez niego zgody na wprowadzone zmiany. Niniejsza Sekcja 1.5(b) (Zmiany w Umowie) nie ma zastosowania do Warunków dostępnych pod adresem URL.
    • (c) W Warunkach dostępnych pod adresem URL (z wyjątkiem Aneksu dotyczącego przetwarzania danych). Google może okresowo wprowadzać zmiany w Warunkach dostępnych pod adresem URL oraz powiadomi Klienta, jeżeli taka zmiana będzie istotna. Google może powiadomić Klienta o istotnych zmianach Gwarancji jakości usług za pośrednictwem właściwej strony dotyczącej Gwarancji jakości usług. Istotne zmiany Warunków dostępnych pod adresem URL wchodzą w życie 30 dni po dokonaniu powiadomienia z tym wyjątkiem, że (i) istotne niekorzystne zmiany w Gwarancji jakości usług wchodzą w życie 90 dni po dokonaniu powiadomienia oraz (ii) zmiany mające zastosowanie do nowych Usług lub funkcjonalności wchodzą w życie niezwłocznie. Niniejsza Sekcja 1.5(c) (Zmiany w Warunkach dostępnych pod adresem URL (z wyjątkiem Aneksu dotyczącego przetwarzania danych)) nie mają zastosowania do Aneksu dotyczącego przetwarzania danych.
    • (d) W Aneksie dotyczącym przetwarzania danych. Google może zmienić Aneks dotyczący przetwarzania danych wyłącznie wówczas, gdy taka zmiana jest konieczna dla zapewnienia zgodności z obowiązującym prawemi, obowiązującymi regulacjami, postanowieniem sądu lub wytycznymi wydanymi przez rządowy organ nadzorczy lub agencję rządową, jeżeli taka zmiana jest wyraźnie dozwolona przez postanowienia Aneksu dotyczącego przetwarzania danych lub jeżeli taka zmiana:
     • (i) jest uzasadniona pod względem handlowym;
     • (ii) nie spowoduje pogorszenia całościowego bezpieczeństwa Usług;
     • (iii) nie rozszerza zakresu ani nie znosi żadnych ograniczeń dotyczących przetwarzania przez Google „Danych osobowych Klienta”, opisanych w Sekcji „Zakres przetwarzania” Aneksu dotyczącego przetwarzania danych oraz
     • (iv) nie wywiera w inny sposób istotnego niekorzystnego wpływu na prawa Klienta wynikające z Aneksu dotyczącego przetwarzania danych.
    • W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Aneksie dotyczącym przetwarzania danych zgodnie z niniejszą Sekcją 1.5(d) (Zmiany w Aneksie dotyczącym przetwarzania danych) Google zamieści informację o zmianie na stronie internetowej zawierającej Aneks dotyczący przetwarzania danych.
    • (e) Wycofanie Usług podstawowych. Google powiadomi Klienta na co najmniej 12 miesięcy przed wycofaniem Usługi podstawowej (lub powiązanej istotnej funkcjonalności), chyba że Google zastąpi tę wycofywaną Usługę podstawową lub funkcjonalność znacząco podobną Usługą podstawową lub funkcjonalnością. Żadne z postanowień niniejszej Sekcji 1.5(e) (Wycofanie Usług podstawowych) nie ogranicza możliwości dokonywania przez Google zmian koniecznych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, aby zaradzić istotnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa lub uniknięcia poważnych utrudnień ekonomicznych lub istotnym utrudnień technicznych. Niniejsza Sekcja 1.5(e) (Wycofanie Usług podstawowych) nie ma zastosowania do Innych usług ani ogólnie niedostępnych Usług, ofert lub funkcjonalności.
  • 2. Warunki płatności. Jeżeli korzystanie z jakichkolwiek Usług przez Klienta podlega Opłatom, do tych Usług mają zastosowanie warunki określone w niniejszej Sekcji 2 (Warunki płatności).
   • 2.1 Korzystanie z opcji pomiaru zużycia i rozliczenia. W Dniu rozpoczęcia rozliczenia lub później Google wystawi Klientowi z góry fakturę na Opłatę miesięczną lub Opłatę roczną, zgodnie z wyborem dokonanym w Formularzu zamówienia. W celu ustalenia wykorzystania Usług przez Klienta będą stosowane narzędzia pomiarowe Google, a każde takie ustalenie dokonane przez Google na potrzeby obliczenia Opłat jest ostateczne.
   • 2.2 Płatności. Klient będzie płacił wszystkie Opłaty w walucie podanej na fakturze. W przypadku wszystkich Opłat termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. Google nie ma obowiązku wystawiania kilku faktur. Płatności dokonane przelewem muszą zawierać informacje bankowe podane przez Google.
   • 2.3 Podatki.
    • (a) Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie Podatki oraz będzie płacić Google za Usługi bez żadnych odliczeń z tytułu Podatków. Jeśli Google jest zobowiązany do pobierania lub odprowadzania Podatków, te Podatki będą uwzględniane na fakturze dla Klienta, a Klient zapłaci te Podatki na rzecz Google, chyba że Klient przedstawi Google ważne zaświadczenie o zwolnieniu z takiego podatku.
    • (b) Klient przekaże Google wszelkie wymagane informacje z zakresu identyfikacji podatkowej, których Google może zażądać zgodnie z obowiązującym prawem w celu zapewnienia zgodności z właściwymi przepisami podatkowymi i wykonania poleceń organów podatkowych we właściwych jurysdykcjach. Klient będzie zobowiązany zapłacić (lub zwrócić Google) wszelkie podatki, odsetki, kary lub grzywny poniesione na skutek błędnego oświadczenia Klienta.
   • 2.4 Spory dotyczące płatności. Wszelkie spory dotyczące płatności należy zgłaszać przed terminem płatności. Jeśli strony ustalą, że pewne nieścisłości w rozliczeniach powstały z przyczyn leżących po stronie Google, Google nie wystawi poprawionej faktury, ale w zamian wystawi notę kredytową zawierającą nieprawidłową kwotę figurującą na przedmiotowej fakturze. Jeśli faktura, której dotyczy spór, nie została jeszcze zapłacona, Google zastosuje kwotę z noty kredytowej w odniesieniu do kwestionowanej faktury, a Klient będzie zobowiązany do zapłacenia wynikowego salda netto należnego z tytułu tej faktury. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie zobowiązuje Google do przyznania komukolwiek kredytu.
   • 2.5 Zaległe płatności; Zawieszenie. Od zaległych płatności mogą zostać naliczone odsetki według stawki 1,5% miesięcznie (lub najwyższej stawki dozwolonej przez prawo, jeśli jest niższa) od pierwotnego terminu płatności do dnia uiszczenia całej należności. Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie uzasadnione koszty (łącznie z kosztami obsługi prawnej) poniesione przez Google w związku z windykacją takich zaległych kwot. Ponadto, jeżeli zobowiązanie Klienta za Usługi nie zostanie zapłacone w terminie, Google może Zawiesić Usługi lub wypowiedzieć Umowę z powodu jej naruszenia na podstawie Sekcji 8.3 (Rozwiązanie z powodu naruszenia).
   • 2.6 Brak obowiązku podania numeru zamówienia. Klient jest obowiązany zapłacić wszystkie należne Opłaty bez konieczności podania przez Google numeru zamówienia na fakturze Google (lub w inny sposób).
   • 2.7 Zmiany Cen. Google może zmienić Ceny w dowolnym momencie, chyba że w załączniku lub Formularzu zamówienia wyraźnie uzgodniono inaczej. Google powiadomi Klienta o każdej zmianie z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni. Zmienione Ceny będą obowiązywać Klienta od początku kolejnego Okresu obowiązywania zamówienia dotyczącego danego Klienta po upływie tego 30-dniowego okresu.
  • 3. Obowiązki Klienta.
   • 3.1 Dozwolone sposoby korzystania. Na podstawie niniejszej Umowy z Usług mogą korzystać wyłącznie (a) instytucje edukacyjne non-profit, które spełniają kryteria określone pod adresem https://support.google.com/a/answer/134628?hl=pl lub adresem URL, który zastąpi ten adres oraz (b) inne organizacje non-profit (w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa).
   • 3.2 Zgodność z przepisami. Klient (a) zapewni, że Klient i jego Użytkownicy końcowi będą korzystać z Usług zgodnie z Umową, (b) podejmie uzasadnione gospodarczo starania w celu uniemożliwienia lub przerwania nieautoryzowanego korzystania z Usług lub dostępu do nich oraz (c) bezzwłocznie powiadomi Google o znanym Klientowi przypadku nieautoryzowanego użycia lub dostępu do Usług, Konta lub hasła Klienta. Google zastrzega sobie prawo do zbadania każdego podejrzenia naruszenia Zasad dozwolonego użytkowania (AUP) przez Klienta, co może obejmować analizę Danych Klienta.
   • 3.3 Prywatność. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie zgody i powiadomienia wymagane w celu umożliwienia (a) Klientowi korzystania z Usług i otrzymywania Usług oraz (b) Google uzyskiwania dostępu, przechowywania i przetwarzania danych przekazanych przez Klienta (w tym Danych Klienta) na podstawie Umowy.
   • 3.4 Ograniczenia. Klient nie będzie i nie umożliwi Użytkownikom końcowym (a) kopiować, zmieniać lub tworzyć utworów zależnych Usług; (b) odtwarzać za pomocą inżynierii odwrotnej, dekompilować, przekładać, dezasemblować ani podejmować innych prób pozyskania całości lub części kodu źródłowego Usług (z wyjątkiem przypadków, w których to ograniczenie jest wyraźnie zabronione przez obowiązujące przepisy prawa); (c) sprzedawać, odsprzedawać, udostępniać na podstawie dalszej licencji, przenosić lub rozprowadzać całości ani części Usług; oraz (d) uzyskiwać dostępu do Usług ani korzystać z nich (i) na potrzeby Działań wysokiego ryzyka; (ii) z naruszeniem AUP; (iii) z zamiarem uniknięcia poniesienia należnych Opłat (w tym poprzez tworzenie wielu Kont Klienta w celu udawania jednego Konta Klienta lub działania jak jedno Konto Klienta lub obejścia przewidzianych dla danej Usługi limitów lub kwot użytkowania); (iv) w celu pozyskiwania kryptowalut bez uprzedniej pisemnej zgody Google; (v) w celu przekazywania lub odbierania awaryjnych zgłoszeń serwisowych, chyba że Szczególne warunki korzystania z Usług stanowią inaczej; (vi) na potrzeby materiałów lub działań podlegających amerykańskim przepisom International Traffic in Arms Regulations (ITAR) nadzorowanym przez Departament Stanu USA; (vii) w sposób naruszający Przepisy kontroli eksportu lub powodujący ich naruszenie lub (viii) w celu przekazywania, przechowywania lub przetwarzania informacji o stanie zdrowia podlegających amerykańskim przepisom HIPAA, z wyjątkiem gdy jest to dozwolone przez BAA zawartą na podstawie HIPAA.
   • 3.5 Produkty dodatkowe. Google udostępnia opcjonalne Produkty dodatkowe Klientowi i jego Użytkownikom końcowym. Korzystanie z Produktów dodatkowych podlega Warunkom korzystania z Produktów dodatkowych. Klient może włączyć lub wyłączyć Produkty dodatkowe w dowolnym czasie poprzez Konsolę administracyjną. Przed zezwoleniem dowolnemu Użytkownikowi końcowemu, który nie ukończył 18 lat, na korzystanie lub dostęp do Produktów dodatkowych Klient uzyska zgodę rodziców tego Użytkownika końcowego na zbieranie i używanie jego danych osobowych w tych Produktach dodatkowych.
   • 3.6 Administrowanie Usługami. Za pośrednictwem Konsoli administracyjnej Klient może wskazać jednego lub więcej Administratorów, którym będzie przysługiwać uprawnienia dostępowe do Kont Administratora. Klient odpowiada za (a) zachowanie poufności i bezpieczeństwa Kont Użytkownika końcowego oraz powiązanych z nimi haseł oraz (b) każde użycie Kont Użytkownika końcowego. Klient wyraża zgodę na to, że obowiązki Google nie obejmują wewnętrznego zarządzania lub administrowania Usługami dla Klienta oraz Użytkowników końcowych.
   • 3.7 Monitorowanie nadużyć. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za monitorowanie wiadomości e-mail wysyłanych na aliasy „abuse” i „postmaster” Nazw domen Klienta, odpowiadanie na takie wiadomości i ich przetwarzanie w jakikolwiek inny sposób, lecz Google może monitorować wiadomości e-mail przesłane na te aliasy Nazw domen Klienta w celu umożliwienia Google identyfikacji przypadków nadużywania Usług.
   • 3.8 Zamawianie dodatkowych Kont Użytkownika końcowego w Okresie obowiązywania zamówienia. W Okresie obowiązywania zamówienia Klienta może zamówić dodatkowe konta Użytkownika końcowego za pomocą dodatkowego Formularza zamówienia lub Zamówienia resellera lub poprzez Konsolę administracyjną. Takie dodatkowe Konta Użytkownika końcowego będą przyznane na proporcjonalną część okresu kończącą się w ostatnim dniu obowiązującego Okresu obowiązywania zamówienia.
  • 4. Zawieszenie.
   • 4.1 Naruszenia AUP. Jeżeli Google dowie się, że Klient lub Użytkownik końcowy korzysta z Usług z naruszeniem AUP, powiadomi o tym Klienta i zażąda usunięcia tego naruszenia. Jeżeli Klient nie usunie naruszenia w ciągu 24 godzin od przekazania żądania przez Google, wówczas Google może Zawiesić całość lub część Usług wykorzystywanych przez Klienta do momentu usunięcia naruszenia. Zawieszenie Usług może obejmować usunięcie lub cofnięcie udostępnienia treści naruszających AUP.
   • 4.2 Inne przypadki Zawieszenia. Niezależnie od Sekcji 4.1 (Naruszenia AUP) Google może bezzwłocznie Zawiesić całość lub część Usług wykorzystywanych przez Klienta (w tym możliwość korzystania z powiązanego Konta), jeżeli (a) Google zasadnie przypuszcza, że korzystanie z Usług przez Klienta lub Użytkownika końcowego mogłoby mieć niekorzystny wpływ na Usługi, korzystanie z Usług przez innych klientów lub ich użytkowników końcowych bądź sieć lub serwery Google wykorzystywane do świadczenia Usług; (b) występuje podejrzenie uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do Usług przez osobę trzecią; (c) Google zasadnie przypuszcza, że natychmiastowe Zawieszenie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami; lub (d) Klient narusza Sekcję 3.4 (Ograniczenia) lub Szczególne warunki korzystania z Usług. Google cofnie takie Zawieszenie, gdy okoliczności stanowiące przyczynę jego wprowadzenia zostaną usunięte. Na żądanie Klienta, Google możliwie najszybciej powiadomi Klienta o przyczynie Zawieszenia, chyba że obowiązujące przepisy prawa tego zabraniają.
  • 5. Prawa własności intelektualnej; Ochrona Danych Klienta; Informacje zwrotne; Używanie Cech marki w ramach Usług.
   • 5.1 Prawa własności intelektualnej. Poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w jej treści, niniejsza Umowa nie przyznaje żadnej ze stron jakichkolwiek praw, dorozumianych ani żadnych innych, do treści ani własności intelektualnej drugiej strony. W stosunkach między stronami Klient posiada wszystkie Prawa własności intelektualnej związane z Danymi Klienta, a Google posiada wszystkie Prawa własności intelektualnej związane z Usługami.
   • 5.2 Ochrona Danych Klienta. Google będzie uzyskiwać dostęp do Danych Klienta lub wykorzystywać je wyłącznie w celu świadczenia Usług i TSS na rzecz Klienta lub w inny sposób na polecenie Klienta. Bez ograniczania ogólnych praw i zobowiązań Stron wynikających ze zdania poprzedzającego, Google nie będzie przetwarzać Danych Klienta do celów Reklam ani obsługiwać Reklam w Usługach. Google wdrożył i będzie utrzymywał zabezpieczenia administracyjne, fizyczne i techniczne w celu ochrony Danych Klienta, zgodnie z dalszymi postanowieniami zawartymi Aneksie dotyczącym przetwarzania danych.
   • 5.3 Informacje zwrotne od Klienta. Opcjonalnie Klient może przekazywać Google informacje zwrotne lub sugestie dotyczące Usług („Informacje zwrotne"). Jeżeli Klient przekaże Informację zwrotną, wówczas Google i jego Podmioty stowarzyszone mogą korzystać z niej bez ograniczeń i bez żadnych zobowiązań wobec Klienta.
   • 5.4 Używanie Cech marki w ramach Usług. Google będzie wyświetlać w ramach Usług tylko te Cechy marki Klienta, które Klient zatwierdzi poprzez ich wprowadzenie do Usług. Google będzie wyświetlać te Cechy marki Klienta w wyznaczonych obszarach stron internetowych wyświetlających Usługi Klientowi i jego Użytkownikom końcowym. Klient może określać szczegółowo charakter takiego używania za pomocą Konsoli administracyjnej. Google może także wyświetlać Cechy marki Google na takich stronach internetowych, aby wskazać, że Usługi są świadczone przez Google.
  • 6. Usługi pomocy technicznej (TSS). Pod warunkiem uiszczenia obowiązujących Opłat Google będzie świadczyć TSS Klientowi zgodnie ze Wskazówkami dotyczącymi TSS. Niektóre poziomy TSS obejmują minimalną okresową Opłatę opisaną pod adresem https://workspace.google.com/intl/pl/terms/tssg.html. Jeżeli Klient obniży swój poziom TSS w trakcie miesiąca kalendarzowego, Google może do końca tego miesiąca świadczyć TSS na tym samym poziomie i za te same Opłaty za TSS co przed obniżeniem.
  • 7. Informacje poufne.
   • 7.1 Obowiązki. Odbiorca będzie wykorzystywał Informacje poufne ujawniającego wyłącznie w celu wykonywania praw i obowiązków odbiorcy przewidzianych w Umowie oraz będzie działał z zachowaniem należytej staranności w celu ochrony Informacji poufnych ujawniającego przed ujawnieniem. Odbiorca może ujawnić Informacje poufne ujawniającego wyłącznie swoim Podmiotom stowarzyszonym, pracownikom, przedstawicielom lub profesjonalnym doradcom („Przedstawiciele”), którzy powinni je znać i którzy zobowiązali się w formie pisemnej do zachowania ich poufności (lub w przypadku profesjonalnych doradców są do tego zobowiązani na innej podstawie). Odbiorca zapewni, że jego Przedstawiciele będą wykorzystywać otrzymane Informacje poufne wyłącznie do wykonywania praw i obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie.
   • 7.2 Wymagane ujawnienie. Bez względu na odmienne postanowienia niniejszej Umowy odbiorca lub jego Podmioty stowarzyszone mogą również ujawnić Informacje poufne w zakresie wymaganym przez właściwy Proces prawny pod warunkiem, że odbiorca lub jego Podmioty stowarzyszone dołożą uzasadnionych pod względem handlowym starań w celu (a) bezzwłocznego powiadomienia drugiej strony przed takim ujawnieniem Informacji poufnych oraz (b) spełnienia uzasadnionych żądań drugiej strony związanych z jej staraniami w celu powstrzymania ujawnienia. Bez względu na powyższe, pkt (a) i (b) powyżej nie będą mieć zastosowania, jeżeli odbiorca stwierdzi, że ich przestrzeganie mogłoby (i) spowodować naruszenie Procesu prawnego; (ii) zakłócić rządowe postępowanie wyjaśniające lub (iii) doprowadzić osobę fizyczną do śmierci lub ciężkiego uszczerbku fizycznego.
  • 8. Czas trwania i rozwiązanie.
   • 8.1 Okres obowiązywania Umowy. Okres obowiązywania niniejszej Umowy („Okres obowiązywania”) rozpoczyna bieg w Dniu wejścia w życie i trwa do rozwiązania lub nieprzedłużenia Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Sekcji 8 (Czas trwania i rozwiązanie).
   • 8.2 Przedłużenie. Z końcem każdego Okresu obowiązywania zamówienia Usługi (oraz wszelkie Konta Użytkownika końcowego podlegające uprzednio Opłatom) zostaną automatycznie przedłużone na dodatkowy Okres obowiązywania zamówienia wynoszący 12 miesięcy. Jeśli którakolwiek ze stron nie zechce przedłużyć Usług, musi powiadomić o tym drugą stronę na co najmniej 15 dni przed końcem bieżącego Okresu obowiązywania zamówienia, a to powiadomienie o rezygnacji z przedłużenia będzie skuteczne z końcem bieżącego Okresu obowiązywania zamówienia.
   • 8.3 Rozwiązanie Umowy z powodu jej naruszenia. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem, jeżeli (a) druga strona rażąco naruszy Umowę i nie usunie tego naruszania w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnego wezwania do usunięcia naruszenia, (b) druga strona zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub zostanie wobec niej wszczęte postępowanie upadłościowe, a postępowanie to nie zostanie umorzone w ciągu 90 dni.
   • 8.4 Rozwiązanie Umowy bez podania przyczyny. Klient może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Usług. Pod warunkiem wykonania wszystkich swoich zobowiązań finansowych (jeśli występują) z tytułu Formularza zamówienia lub wynikających w inny sposób z niniejszej Umowy (w tym zapłacenia wszelkich Opłat z tytułu Formularza zamówienia) Klient może również wypowiedzieć niniejszą Umowę bez podania przyczyn w dowolnej chwili za uprzednim pisemnym powiadomieniem.
   • 8.5 Rozwiązanie na mocy obowiązującego prawa; Naruszenie prawa. Google może wypowiedzieć niniejszą Umowę lub dowolny obowiązujący Formularz zamówienia ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem, jeżeli Google poweźmie uzasadnione przypuszczenie, że (a) dalsze świadczenie jakiejkolwiek Usługi wykorzystywanej przez Klienta naruszyłoby obowiązujące przepisy prawa lub odpowiednie regulacje lub (b) Klient naruszył lub spowodował naruszenie przez Google jakichkolwiek Przepisów antykorupcyjnych lub Przepisów kontroli eksportu. Jeżeli Google wypowie Umowę na podstawie Sekcji 8.5(a), wówczas zwróci niewykorzystaną część Opłat faktycznie zapłaconych przez Klienta należną za okres przypadający po rozwiązaniu Umowy.
   • 8.6 Skutki rozwiązania lub nieprzedłużenia Umowy. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana lub nie zostanie przedłużona, wówczas (a) wszystkie prawa i dostęp do Usług ustaną (w tym dostęp do Danych klienta), chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej oraz (b) wszelkie Opłaty należne Google od Klienta stają się wymagalne niezwłocznie z chwilą otrzymania przez Klienta ostatecznej faktury.
   • 8.7 Brak zwrotów. O ile niniejsza Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, rozwiązanie lub nieprzedłużenie na podstawie dowolnej sekcji niniejszej Umowy (w tym Aneksu dotyczącego przetwarzania danych) nie nakłada na Google obowiązku zwrotu jakichkolwiek Opłat.
  • 9. Upublicznianie informacji. Klient może oświadczać publicznie, że jest klientem korzystającym z Usług, zgodnie ze Wskazówkami dotyczącymi znaków towarowych. Jeżeli Klient zechce korzystać z Cech marki Google w związku z Usługami, musi uzyskać pisemną zgodę Google w ramach procesu określonego we Wskazówkach dotyczących znaków towarowych. Klient niniejszym wyraża zgodę na umieszczanie przez Google nazwy Klienta lub Cech marki Klienta na liście klientów Google, udostępnionej w Internecie bądź w materiałach promocyjnych. Google może również wskazywać ustnie Klienta jako klienta korzystającego z Usług. Żadna ze stron nie potrzebuje pozwolenia na podstawie niniejszej Sekcji 9 (Upublicznianie informacji) na składanie publicznych oświadczeń zasadniczo podobnych do oświadczenia publicznego zatwierdzonego wcześniej. Każde użycie Cech marki którejkolwiek ze stron będzie działać na korzyść strony, do której należą Prawa własności intelektualnej do tych Cech marki. Strona może cofnąć uprawnienie drugiej strony do używania jej Cech marki na mocy niniejszej Sekcji 9 (Upublicznianie informacji) za pisemnym powiadomieniem drugiej strony i z wyznaczonym rozsądnym terminem zaprzestania takiego używania.
  • 10. Oświadczenia i zapewnienia. Każda strona oświadcza i zapewnia, że (a) posiada pełne prawo i upoważnienie do zawarcia niniejszej Umowy oraz (b) będzie przestrzegać wszelkich przepisów prawa i aktów wykonawczych mających zastosowanie do, odpowiednio, świadczenia lub otrzymywania Usług lub korzystania z nich.
  • 11. Wyłączenie odpowiedzialności. Z wyjątkami określonymi wyraźnie w Umowie, Google nie udziela ani nie składa (a) żadnych gwarancji dowolnego rodzaju, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w tym gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego, braku naruszenia praw albo braku błędu lub niezakłóconego korzystania z Usług oraz (b) żadnych oświadczeń dotyczących treści lub informacji dostępnych poprzez Usługi oraz wyraźnie wyłącza powyższe gwarancje i oświadczenia w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
  • 12. Ograniczenie odpowiedzialności.
   • 12.1 Ograniczenie odpowiedzialności pośredniej. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo oraz z zastrzeżeniem Sekcji 12.3 (Nieograniczona odpowiedzialność) żadna ze stron nie ponosi Odpowiedzialności wynikającej z Umowy lub z nią związanej za wszelkie (a) szkody pośrednie, następcze, szczególne i przypadkowe ani za odszkodowania za szkody moralne, bądź (b) utratę przychodów, zysków, oszczędności lub dobrego imienia.
   • 12.2 Ograniczenie kwoty Odpowiedzialności. Całkowita łączna Odpowiedzialność każdej ze stron za szkody wynikające z Umowy lub z nią związane jest ograniczona do większej z następujących kwot: (a) 1000,00 USD lub (b) Opłat zapłaconych przez Klienta w okresie 12 miesięcy przed zdarzeniem będącym przyczyną Odpowiedzialności.
   • 12.3 Nieograniczona odpowiedzialność. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza Odpowiedzialności którejkolwiek ze stron za:
    • (a) oszustwo lub oszukańcze podanie nieprawdziwych informacji;
    • (b) swoje zobowiązania wynikające z postanowień Sekcji 13 (Zwolnienie z odpowiedzialności);
    • (c) naruszenie przez nią Praw własności intelektualnej drugiej strony;
    • (d) swoje zobowiązania do zapłaty (jeśli występują) wynikające z Umowy; lub
    • (e) sprawy, w przypadku których Odpowiedzialności nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.
  • 13. Zwolnienie z odpowiedzialności.
   • 13.1 Obowiązki Google w zakresie Zwolnienia z odpowiedzialności. Google będzie bronić Klienta i jego Podmioty stowarzyszone korzystające z Usług w ramach Konta Klienta oraz zwróci im koszty poniesione z tytułu Zwolnienia z odpowiedzialności w Postępowaniu prawnym wszczętym przez osobę trzecią w zakresie wynikającym z zarzutu, że Usługa lub Cecha marki Google narusza Prawa własności intelektualnej tej osoby trzeciej.
   • 13.2 Obowiązki Klienta w zakresie Zwolnienia z odpowiedzialności. Klient będzie bronić Google i jego Podmioty stowarzyszone świadczące Usługi oraz zwróci im koszty poniesione z tytułu Zwolnienia z odpowiedzialności w Postępowaniu prawnym wszczętym przez osobę trzecią w zakresie wynikającym z (a) jakichkolwiek Danych Klienta lub Cech marki Klienta lub (b) korzystania z Usług przez Klienta lub Użytkownika końcowego z naruszeniem AUP lub Sekcji 3.4 (Ograniczenia).
   • 13.3 Wyłączenia. Sekcje 13.1 (Obowiązki Google w zakresie Zwolnienia z odpowiedzialności) i 13.2 (Obowiązki Klienta w zakresie Zwolnienia z odpowiedzialności) nie mają zastosowania w zakresie, w jakim dany zarzut wynika z (a) naruszenia Umowy przez stronę zwolnioną z odpowiedzialności lub (b) połączenia technologii lub Cech marki strony zwolnionej z odpowiedzialności z materiałami, które nie zostały dostarczone przez stronę zwalniającą z odpowiedzialności na podstawie Umowy, chyba że Umowa wymaga tego połączenia.
   • 13.4 Warunki. Sekcje 13.1 (Obowiązki Google w zakresie Zwolnienia z odpowiedzialności) i 13.2 (Obowiązki Klienta w zakresie Zwolnienia z odpowiedzialności) obowiązują z zastrzeżeniem następujących warunków:
    • (a) Strona zwolniona z odpowiedzialności musi niezwłocznie zawiadomić stronę zwalniającą z odpowiedzialności na piśmie o wszelkich zarzutach poprzedzających Postępowanie prawne wszczęte przez osobę trzecią oraz współpracować racjonalnie ze stroną zwalniającą z odpowiedzialności w celu odparcia zarzutów i zakończenia Postępowania prawnego wszczętego przez osobę trzecią. Jeżeli naruszenie niniejszej Sekcji 13.4(a) stanowi ograniczenie możliwości obrony w Postępowaniu prawnym wszczętym przez osobę trzecią, wówczas obowiązki strony zwalniającej z odpowiedzialności na podstawie, odpowiednio, Sekcji 13.1 (Obowiązki Google w zakresie Zwolnienia z odpowiedzialności) lub Sekcji 13.2 (Obowiązki Klienta w zakresie Zwolnienia z odpowiedzialności) zostaną zmniejszone proporcjonalnie do tego ograniczenia.
    • (b) Strona zwolniona z odpowiedzialności musi zapewnić stronie zwalniającej z odpowiedzialności wyłączną kontrolę nad częścią Postępowania prawnego objętego obowiązkiem zwolnienia z odpowiedzialności, wszczętego przez osobę trzecią, z następującymi zastrzeżeniami: (i) strona zwolniona z odpowiedzialności może powołać na własny koszt swojego pełnomocnika prawnego niesprawującego kontroli oraz (ii) każda ugoda wymagająca od strony zwolnionej z odpowiedzialności uznania odpowiedzialności, zapłacenia kwoty pieniężnej lub podjęcia (lub powstrzymania się od) jakichkolwiek działań będzie wymagać uprzedniej pisemnej zgody strony zwalniającej z odpowiedzialności, której udzielenia nie można bezzasadnie odmówić, uzależnić od spełnienia warunku lub opóźnić.
   • 13.5 Środki prawne.
    • (a) Jeżeli Google zasadnie przypuszcza, że Usługi mogłyby naruszyć Prawa własności intelektualnej osoby trzeciej, wówczas Google może, według własnego wyboru i na własny koszt (i) zapewnić Klientowi prawo do dalszego korzystania z Usług; (ii) dokonać zmian w Usługach, dzięki którym Usługi przestaną naruszać wspomniane prawa bez istotnego ograniczenia ich funkcjonalności lub (iii) zastąpić Usługi ich funkcjonalnie równoważnym odpowiednikiem nienaruszającym wspomnianych praw.
    • (b) Jeżeli Google uzna, że środki prawne określone w Sekcji 13.5(a) nie są uzasadnione pod względem handlowym, może Zawiesić lub zakończyć korzystanie przez Klienta z przedmiotowych Usług. Jeżeli Google zakończy świadczenie przedmiotowych Usług, wówczas zwróci niewykorzystaną część Opłat faktycznie zapłaconych przez Klienta należną za okres przypadający po zakończeniu świadczenia tych Usług.
   • 13.6 Wyłączne prawa i obowiązki. Bez wpływu na inne uprawnienia do rozwiązania Umowy przysługujące każdej ze stron, niniejsza Sekcja 13 (Zwolnienie z odpowiedzialności) stanowi wyłączny i jedyny środek prawny przysługujący stronom na mocy niniejszej Umowy na wypadek podnoszonych przez osoby trzecie zarzutów naruszenia Praw własności intelektualnej objętych przez niniejszą Sekcję 13 (Zwolnienie z odpowiedzialności).
  • 14. Klienci korzystający z odsprzedaży. Niniejsza Sekcja 14 (Klienci korzystający z odsprzedaży) ma zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy Klient zamawia Usługi od Resellera na podstawie Umowy z Resellerem (takie Usługi są określane jako „Odsprzedawane Usługi”).
   • 14.1 Właściwe warunki. Do celów Odsprzedawanych Usług:
    • (a) Sekcja 2 (Warunki płatności) niniejszej Umowy nie ma zastosowania;
    • (b) Opłaty Resellera, jeśli występują, będą płatne bezpośrednio Resellerowi, a ceny Odsprzedawanych Usług będą ustalane wyłącznie pomiędzy Resellerem a Klientem;
    • (c) Klient będzie otrzymywał właściwe uprawnienia z tytułu Gwarancji jakości usług od Resellera;
    • (d) Sekcja 12.2 (Ograniczenie kwoty Odpowiedzialności) zostaje zastąpiona następującym postanowieniem: „Całkowita łączna Odpowiedzialność każdej ze stron za szkody wynikające z Umowy lub z nią związane jest ograniczona do wyższej z następujących kwot: (a) 1000,00 USD lub (b) Opłat Resellera zapłaconych przez Klienta za Odsprzedawane Usługi w okresie 12 miesięcy przed zdarzeniem będącym przyczyną Odpowiedzialności”.
    • (e) Każde przedłużenie Usług lub każde Zamówienie Resellera zostanie uzgodnione pomiędzy Klientem a Resellerem.
    • (f) Określenie „Okres obowiązywania zamówienia”, tak jak jest używane w Umowie, oznacza okres czasu rozpoczynający się, odpowiednio, w Dniu rozpoczęcia świadczenia Usług lub dniu przedłużenia dla Odsprzedawanych Usług i trwający nieprzerwanie przez czas wskazany w obowiązującym w danym czasie Zamówieniu Resellera, chyba że zostanie zakończony wcześniej zgodnie z niniejszą Umową; oraz
    • (g) Określenie „Dzień rozpoczęcia świadczenia Usług”, tak jak jest używane w Umowie, oznacza albo dzień rozpoczęcia określony w Zamówieniu Resellera, albo, jeżeli takiego dnia nie określono w Zamówieniu Resellera, dzień, w którym Google udostępni Odsprzedawane Usługi Klientowi.
   • 14.2 Udostępnianie Informacji poufnych. Google może udostępniać Informacje poufne Klienta Resellerowi jako Przedstawicielowi z zastrzeżeniem Sekcji 7.1 (Obowiązki).
   • 14.3 Reseller jako Administrator. Według uznania Klienta Reseller może mieć dostęp do Konta Klienta lub Konta Użytkownika końcowego. W stosunkach pomiędzy Google a Klientem Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za (a) każdy dostęp Resellera do Konta Klienta lub Konta Użytkownika końcowego oraz (b) określenie w Umowie z Resellerem wszelkich praw lub obowiązków pomiędzy Resellerem a Klientem w związku z Odsprzedawanymi Usługami.
   • 14.4 Udzielanie pomocy technicznej przez Resellera. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Reseller może ujawniać Google dane osobowe Użytkowników końcowych w zakresie niezbędnym do obsługi przez Resellera wszelkich wniosków o udzielenie pomocy technicznej przekazanych przez Klienta Resellerowi lub za pośrednictwem Resellera.
  • 15. Postanowienia różne.
   • 15.1 Powiadomienia. Google będzie przekazywać Klientowi powiadomienia na podstawie Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres poczty elektronicznej do powiadomień. Klient będzie przekazywać Google powiadomienia na podstawie Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres legal-notices@google.com. Powiadomienie będzie uznane za otrzymane z chwilą wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient jest obowiązany zapewnić aktualny Adres poczty elektronicznej do powiadomień w Okresie obowiązywania Umowy.
   • 15.2 Poczta elektroniczna. Strony mogą korzystać z poczty elektronicznej w celu spełnienia wymogów pisemnego zatwierdzenia i pisemnej zgody wynikających z Umowy.
   • 15.3 Cesja. Żadna ze stron nie może dokonać cesji jakiejkolwiek części niniejszej Umowy bez pisemnej zgody drugiej strony, z wyjątkiem cesji na rzecz Podmiotu stowarzyszonego pod warunkiem, że (a) cesjonariusz zobowiąże się na piśmie do przestrzegania warunków niniejszej Umowy oraz (b) cedent powiadomi drugą stronę o dokonanej cesji. Jakakolwiek inna próba cesji uznana zostanie za nieważną. Jeżeli Klient dokona cesji niniejszej Umowy na Podmiot stowarzyszony w innej jurysdykcji w taki sposób, że dojdzie do zmiany podmiotu Google będącego stroną umowy zgodnie z definicją pod adresem https://cloud.google.com/terms/google-entity), niniejsza Umowa zostanie automatycznie przeniesiona na ten nowy podmiot Google będący stroną umowy.
   • 15.4 Zmiana Kontroli. Jeżeli strona doświadczy zmiany Kontroli innej niż wewnętrzna restrukturyzacja lub reorganizacja (na przykład wskutek nabycia lub sprzedaży akcji lub udziałów, połączenia lub innej formy transakcji korporacyjnej), ta strona przekaże drugiej stronie pisemne powiadomienie w ciągu 30 dni po takiej zmianie Kontroli. Jeżeli Klient przestanie być instytucją edukacyjną non-profit lub innym podmiotem non-profit, jak opisano w Sekcji 3.1 (Dozwolone sposoby korzystania), Klient niezwłocznie powiadomi o tym Google.
   • 15.5 Siła wyższa. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienia w wykonaniu obowiązków w zakresie spowodowanym przez okoliczności pozostające poza jej racjonalną kontrolą, w tym zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, terroryzm, zamieszki lub wojnę.
   • 15.6 Podwykonawstwo. Google może powierzyć wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy podwykonawcy, lecz pozostaje odpowiedzialny wobec Klienta za wszelkie powierzone w ten sposób obowiązki.
   • 15.7 Brak ustanowienia stosunku agencji. Żadnego z postanowień niniejszej Umowy nie należy interpretować jako ustanowienia stosunku agencyjnego, spółki osobowej ani spółki joint venture pomiędzy stronami.
   • 15.8 Brak zrzeczenia się praw. Niewykonanie (lub późniejsze wykonanie) prawa przysługującego na mocy niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa przez stronę.
   • 15.9 Klauzula salwatoryjna. Jeżeli którakolwiek część niniejszej Umowy stanie się nieważna, niezgodna z prawem lub niemożliwa do wyegzekwowania, pozostała część Umowy pozostanie w mocy.
   • 15.10 Wyłączenie beneficjentów będących osobami trzecimi. Niniejsza Umowa nie przyznaje żadnych korzyści osobom trzecim, o ile wyraźnie nie stwierdza, że tak jest. Celem uniknięcia wątpliwości, Podmioty stowarzyszone Google są osobami trzecimi będącymi beneficjentami Sekcji 5.3 (Informacje zwrotne od Klienta), 7 (Informacje poufne) oraz, jeżeli świadczą Usługi, 13.2 (Obowiązki Klienta w zakresie zwolnienia z odpowiedzialności).
   • 15.11 Godziwe zadośćuczynienie. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia godziwego zadośćuczynienia przez każdą ze stron.
   • 15.12 Prawo właściwe. WSZYSTKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB USŁUGAMI PODLEGAJĄ PRAWU STANU KALIFORNIA, Z WYŁĄCZENIEM ZASAD KOLIZYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM STANIE, I BĘDĄ DOCHODZONE WYŁĄCZNIE W SĄDACH FEDERALNYCH LUB STANOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W HRABSTWIE SANTA CLARA, STAN KALIFORNIA, USA; STRONY WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA WŁAŚCIWOŚĆ OSOBOWĄ TYCH SĄDÓW.
   • 15.13 Zmiany. Z wyjątkiem postanowień Sekcji 1.5(b) (Zmiany: W Umowie), (c) (Zmiany: W Warunkach dostępnych pod adresem URL (z wyłączeniem Aneksu dotyczącego przetwarzania danych)) lub (d) (Zmiany: W Aneksie dotyczącym przetwarzania danych), wszelkie zmiany niniejszej Umowy po Dacie wejścia w życie wymagają formy pisemnej z podpisami obu stron oraz muszą wyraźnie stwierdzać, że zmieniają niniejszą Umowę. Celem uniknięcia wątpliwości, przekazanie przez Google uaktualnionego adresu URL w miejsce adresu URL określonego w niniejszej Umowie nie stanowi zmiany warunków Umowy.
   • 15.14 Zachowanie mocy obowiązującej. Postanowienia następujących Sekcji pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy: Sekcja 2 (Warunki płatności), Sekcja 5 (Prawa własności intelektualnej; Ochrona Danych Klienta; Informacje zwrotne; Używanie Cech marki w ramach Usług), Sekcja 7 (Informacje poufne), Sekcja 8.6 (Skutki rozwiązania lub nieprzedłużenia Umowy), Sekcja 11 (Wyłączenie odpowiedzialności), Sekcja 12 (Ograniczenie odpowiedzialności), Sekcja 13 (Zwolnienie z odpowiedzialności), Sekcja 14.1 (Właściwe warunki), Sekcja 14.2 (Udostępnianie Informacji poufnych) i Sekcja 15 (Postanowienia różne).
   • 15.15 Całość Umowy. Niniejsza Umowa określa wszystkie warunki uzgodnione pomiędzy stronami oraz rozwiązuje i zastępuje wszelkie inne umowy zawarte pomiędzy stronami dotyczące jej przedmiotu, w tym wszelkie wcześniejsze wersje niniejszej Umowy. Zawierając niniejszą Umowę żadna ze stron nie opierała się na jakichkolwiek innych oświadczeniach, zapewnieniach lub gwarancjach (składanych w wyniku niedbalstwa lub nieumyślnie), niż wyraźnie określone w niniejszej Umowie i nie przysługują jej żadne środki prawne z tego tytułu.
   • 15.16 Sprzeczność postanowień. W razie sprzeczności między poszczególnymi dokumentami składającymi się na niniejszą Umowę, dokumenty te obowiązują w następującej kolejności (od stosowanego w pierwszej kolejności): Formularz zamówienia, Aneks dotyczący przetwarzania danych, pozostałe postanowienia Umowy (z wyłączeniem Warunków dostępnych pod adresem URL) oraz Warunki dostępne pod adresem URL (inne niż Aneks dotyczący przetwarzania danych).
   • 15.17 Nagłówki. Nagłówki i tytuły użyte w Umowie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie wpływają w żaden sposób na interpretację Umowy.
   • 15.18 Konflikt wersji językowych. W razie przetłumaczenia niniejszej Umowy na język inny niż angielski oraz wystąpienia rozbieżności pomiędzy wersją angielską a wersją przetłumaczoną, tekst w języku angielskim będzie mieć znaczenie rozstrzygające, chyba że w tłumaczeniu wyraźnie określono inaczej.
   • 15.19 Definicje.
    • „Konto” oznacza dane uwierzytelniające konto Google Klienta oraz powiązany z nimi dostęp do Usług na podstawie niniejszej Umowy.
    • „Produkty dodatkowe” oznaczają produkty, usługi i aplikacje niebędące częścią Usług, lecz które mogą być dostępne do korzystania wraz z Usługami.
    • „Warunki korzystania z Produktów dodatkowych” oznaczają aktualnie obowiązujące warunki określone pod adresem https://workspace.google.com/intl/pl/terms/additional_services.html
    • „Konto Administratora” oznacza rodzaj Konta Użytkownika końcowego, z którego Klient (lub Reseller, jeśli dotyczy) może korzystać do administrowania Usługami.
    • „Konsola Administratora” oznacza konsole i narzędzia internetowe udostępniane Klientowi przez Google do administrowania Usługami.
    • „Administratorzy” oznaczają pracowników wyznaczonych przez Klienta, którzy w imieniu Klienta administrują Usługami oferowanymi Użytkownikom końcowym oraz którzy mają możliwość dostępu do Danych Klienta i Kont Użytkowników końcowych. Taki dostęp obejmuje możliwość dostępu, monitorowania, korzystania, modyfikowania, blokowania dostępności lub ujawniania danych dostępnych Użytkownikom końcowym w ramach ich Kont Użytkowników końcowych.
    • „Reklama” oznacza reklamy internetowe wyświetlane Użytkownikom końcowym przez Google, z wyłączeniem wszelkich reklam, które Klient wyraźnie wybierze i zleci Google lub któremukolwiek Podmiotowi stowarzyszonemu Google do wyświetlania w związku z Usługami na podstawie odrębnej umowy (np. reklamy Google AdSense umieszczone przez Klienta na stronie internetowej stworzonej przez Klienta z użyciem funkcjonalności „Google Sites” w ramach Usług).
    • „Podmiot stowarzyszony” oznacza podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio sprawuje Kontrolę nad stroną, jest Kontrolowany przez stronę lub znajduje się pod wspólną Kontrolą wraz ze stroną.
    • „Opłata roczna” oznacza opłatę roczną za Usługi określoną w Formularzu zamówienia.
    • „Przepisy antykorupcyjne” oznaczają wszystkie obowiązujące handlowe oraz publiczne przepisy antykorupcyjne, w tym amerykańską Ustawę o zagranicznych praktykach korupcyjnych (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) z 1977 r. oraz brytyjską Ustawę o łapownictwie (Bribery Act) z 2010 r., które zabraniają składania ofert korupcyjnych obejmujących cokolwiek wartościowego, bezpośrednio jak i pośrednio, komukolwiek, w tym urzędnikom rządowym, w celu uzyskania lub zachowania zamówienia lub w celu uzyskania innej niewłaściwej przewagi gospodarczej. Urzędnicy rządowi oznaczają: wszelkich pracowników rządowych, kandydatów na stanowiska publiczne; członków rodzin królewskich, pracowników jakichkolwiek spółek państwowych lub kontrolowanych przez władze państwowe, publicznych organizacji międzynarodowych oraz partii politycznych.
    • „AUP” (Zasady Dopuszczalnego Użytkowania) oznaczają aktualnie zasady dozwolonego użytkowania Usług dostępne pod adresem https://workspace.google.com/intl/pl/terms/use_policy.html.
    • „BAA” lub „Umowa ze Współpracownikiem Biznesowym” jest to aneks do Umowy dotyczący postępowania z Chronionymi informacjami o stanie zdrowia (zdefiniowanymi w HIPAA).
    • „Dzień rozpoczęcia rozliczenia” oznacza dzień, od którego Google rozpocznie naliczanie Opłat za Usługi (jeśli mają zastosowanie).
    • „Cechy marki” oznaczają nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy domen i inne wyróżniające cechy marki każdej ze stron, odpowiednio, zastrzeżone przez właściwą stronę.
    • „Informacje poufne” oznaczają informacje, które jedna strona (lub Podmiot stowarzyszony) ujawnia drugiej stronie na mocy niniejszej Umowy i które zostały oznaczone jako poufne albo zostałyby normalnie uznane za poufne w danych okolicznościach. Nie obejmują one informacji, które zostały opracowane niezależnie przez odbiorcę lub które zostały zgodnie z prawem przekazane odbiorcy przez osobę trzecią nieobjętą zobowiązaniem do zachowania poufności, lub które stały się publiczne bez winy odbiorcy. Z zastrzeżeniem zdania poprzedzającego Dane Klienta są uznawane za Informacje poufne Klienta.
    • „Kontrola” oznacza kontrolowanie ponad 50% praw głosu lub udziałów kapitałowych strony.
    • „Usługi podstawowe” oznaczają aktualne „Usługi podstawowe” opisane w Podsumowaniu Usług, z wyłączeniem Ofert osób trzecich.
    • „Dane Klienta” oznaczają dane przekazywane, przechowywane, przesyłane lub otrzymywane za pośrednictwem Usług przez Klienta lub jego Użytkowników końcowych.
    • „Aneks dotyczący przetwarzania danych” oznacza obowiązujące w danym czasie warunki opisujące obowiązki w zakresie ochrony i przetwarzania danych w związku z Danymi Klienta, określone pod adresem https://workspace.google.com/intl/pl/terms/dpa_terms.html.
    • „Adres e-mail domeny” oznacza adres poczty elektronicznej w Nazwie domeny przeznaczony do użytku w związku z Usługami.
    • „Nazwa domeny” oznacza nazwę domeny określoną w Formularzu zamówienia lub Zamówieniu Resellera przewidzianą do użytku w związku z Usługami.
    • „Użytkownicy końcowi” oznaczają osoby fizyczne mogące korzystać z Usług za zgodą Klienta,zarządzane przez Administratora. Celem uniknięcia wątpliwości, Użytkownikami końcowymi mogą być pracownicy Podmiotów stowarzyszonych Klienta i innych osób trzecich.
    • „Konto Użytkownika końcowego” oznacza konto znajdujące się na serwerach Google założone przez Klienta w ramach Usług w celu umożliwienia Użytkownikowi końcowemu korzystanie z Usług.
    • „Przepisy kontroli eksportu” oznaczają wszelkie obowiązujące przepisy w zakresie kontroli eksportu i reeksportu, w tym (a) przepisy dotyczące administrowania eksportem (Export Administration Regulations („EAR”)) nadzorowane przez Departament Handlu USA, (b) przepisy dotyczące sankcji handlowych i gospodarczych nadzorowane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA oraz (c) przepisy dotyczące międzynarodowego handlu bronią (International Traffic in Arms Regulations („ITAR”)) nadzorowane przez Departament Stanu USA.
    • „Opłaty” oznaczają (a) iloczyn wartości Usług wykorzystanych lub zamówionych przez Klienta i Cen (jeśli mają zastosowanie) lub (b) obowiązujące opłaty za TSS, powiększone o właściwe Podatki.
    • „Centrum pomocy” oznacza centrum pomocy Google dostępne pod adresem https://www.google.com/support/?hl=pl.
    • „Działania wysokiego ryzyka” oznaczają działania, w ramach których należy racjonalnie oczekiwać, że korzystanie z Usług lub awaria Usług może doprowadzić do śmierci, szkody na osobie, szkody środowiskowej lub szkody w mieniu (np. budowa lub eksploatacja obiektów jądrowych, systemów kontroli lotów, systemów podtrzymywania życia lub uzbrojenia).
    • „HIPAA” oznacza ustawę Health Insurance Portability and Accountability Act z 1996 r., z późniejszymi zmianami, jak również wszelkie przepisy wydane na jej podstawie.
    • „w tym” oznacza 'między innymi, ale nie tylko'.
    • „Zwolnienie z odpowiedzialności” oznacza wszelkie (i) kwoty zatwierdzone przez stronę zwalniającą z odpowiedzialności tytułem rozliczenia oraz (ii) odszkodowania i koszty zasądzone prawomocnie przez właściwy sąd przeciwko stronie zwalnianej z odpowiedzialności.
    • „Prawa własności intelektualnej” oznaczają wszystkie prawa patentowe, prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli występują), prawa do wzorów użytkowych, prawa do baz danych, prawa do nazw domen, autorskie prawa osobiste oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej (zarejestrowane lub niezarejestrowane) na całym świecie.
    • „Proces prawny” oznacza wniosek o ujawnienie informacji złożony zgodnie z obowiązującą ustawą, przepisem wykonawczym, postanowieniem sądu, wezwaniem, nakazem lub innym obowiązującym aktem prawnym, procedurą prawną lub podobnym postępowaniem.
    • „Odpowiedzialność” oznacza wszelką odpowiedzialność, czy to umowną, deliktową (w tym z tytułu zaniedbania), czy też inną, bez względu na to, czy mogła zostać przewidziana lub uwzględniona przez strony.
    • „Opłata miesięczna” oznacza opłatę miesięczną za Usługi określoną w Formularzu zamówienia.
    • „Adres poczty elektronicznej do powiadomień” oznacza adres lub adresy poczty elektronicznej wskazane przez Klienta w Konsoli administracyjnej.
    • „Formularz zamówienia” oznacza internetowe strony do składania zamówień lub inny dokument zamówienia akceptowany przez Google na podstawie niniejszej Umowy, wystawiony przez Google i zaakceptowany lub sporządzony przez Klienta, określający Usługi zamawiane przez Klienta od Google na podstawie Umowy.
    • „Okres obowiązywania zamówienia” oznacza okres czasu rozpoczynający się w Dniu rozpoczęcia świadczenia Usług i trwający nieprzerwanie przez czas wskazany w Formularzu zamówienia, chyba że zostanie zakończony wcześniej zgodnie z niniejszą Umową.
    • „Inne Usługi” oznaczają oferowane w danym czasie „Inne Usługi” opisane w Podsumowaniu Usług, z wyłączeniem Ofert osób trzecich.
    • „Ceny” oznaczają obowiązujące w danym czasie ceny Usług opisane pod adresem https://workspace.google.com/intl/pl/pricing.html, jeżeli nie uzgodniono inaczej w załączniku lub Formularzu zamówienia. Ceny nie zawierają Podatków.
    • „Reseller” oznacza, jeśli dotyczy, upoważnionego resellera będącego niestowarzyszoną osobą trzecią, który sprzedaje lub dostarcza Usługi Klientowi.
    • „Umowa z Resellerem” oznacza, jeśli dotyczy, odrębną umowę pomiędzy Klientem a Resellerem w sprawie Usług. Umowa z Resellerem jest niezależna od niniejszej Umowy i nie wchodzi w jej zakres.
    • „Opłaty Resellera” oznaczają opłaty (jeśli występują) za Usługi wykorzystane lub zamówione przez Klienta ustalone zgodnie z Umową z Resellerem i powiększone o właściwe Podatki.
    • „Zamówienie Resellera” oznacza, jeśli dotyczy, formularz zamówienia (w tym formularz przedłużenia zamówienia) wystawiony przez Resellera oraz sporządzony przez Klienta i Resellera określający Usługi zamawiane przez Klienta od Resellera.
    • „Szczególne warunki korzystania z Usług” oznaczają obowiązujące w danym czasie warunki szczególne dotyczące jednej lub wielu Usług określone pod adresem https://workspace.google.com/intl/pl/terms/service-terms/.
    • „Usługi” oznaczają te Usługi podstawowe i Inne Usługi zawarte w oferowanej w danym czasie edycji Usług Google Workspace dla Szkół i Uczelni.
    • „Dzień rozpoczęcia świadczenia Usług” oznacza albo dzień rozpoczęcia określony w Formularzu zamówienia, albo, jeżeli takiego dnia nie określono w Formularzu zamówienia, dzień, w którym Google udostępni Usługi Klientowi.
    • „Podsumowanie Usług” oznacza obowiązujący w danym czasie opis zamieszczony pod adresem https://workspace.google.com/intl/pl/terms/user_features.html.
    • „Gwarancja jakości usług” (SLA) oznacza obowiązujące w danym czasie umowy gwarancji jakości usług dostępne pod adresem https://workspace.google.com/intl/pl/terms/sla.html.
    • „Zawiesić” lub „Zawieszenie” oznacza zablokowanie dostępu do Usług lub składników Usług albo możliwości korzystania z nich.
    • „Podatki” oznaczają wszystkie podatki nałożone przez rząd, z wyjątkiem podatków od zysku netto, wartości netto, wartości aktywów lub wartości mienia Google oraz z tytułu zatrudnienia przez Google.
    • „Okres” ma znaczenie określone w Sekcji 8 (Okres obowiązywania i rozwiązanie) niniejszej Umowy.
    • „Postępowanie prawne wszczęte przez osobę trzecią” oznacza formalne postępowanie prawne wszczęte przez niestowarzyszoną osobę trzecią przed sądem lub trybunałem rządowym (w tym postępowanie odwoławcze).
    • „Oferta osoby trzeciej” oznacza usługi, oprogramowanie, produkty i inne oferty osoby trzeciej, których nie włączono do Usług.
    • „Wskazówki dotyczące znaków towarowych” oznaczają obowiązujące w danym czasie Wskazówki Google dotyczące korzystania z cech marki przez osoby trzecie dostępne pod adresem http://www.google.com/permissions/guidelines.html.
    • „TSS” oznaczają usługi pomocy technicznej oferowane w danym czasie przez Google.
    • „Wskazówki dotyczące TSS” oznaczają obowiązujące w danym czasie wskazówki Google dotyczące usług pomocy technicznej, dostępne pod adresem https://workspace.google.com/intl/pl/terms/tssg.html.
    • „Warunki dostępne pod adresem URL” oznaczają, łącznie, Zasady dopuszczalnego użytkowania, Aneks dotyczący przetwarzania danych, Szczególne warunki korzystania z Usług, Gwarancję jakości usług oraz Wskazówki dotyczące TSS.
  • 16. Szczególne warunki regionalne. Klient wyraża zgodę na poniższe zmiany w Umowie, jeżeli adres Klienta do rozliczeń znajduje się we właściwym regionie wymienionym poniżej:
   • APAC (Azja-Pacyfik) - Wszystkie regiony
    • Sekcja 2.3 (Podatki) zastępuje się jak niżej:
    • 2.3 Podatki. Google wyszczególni wszelkie zafakturowane Podatki. W przypadku konieczności odliczenia Podatków od jakiejkolwiek płatności na rzecz Google, Klient zwiększy kwotę należną na rzecz Google w taki sposób, żeby kwota netto otrzymana przez Google była równa kwocie zafakturowanej, bez zmniejszenia na poczet Podatków.
    • Definicję „Podatków” zawartą w Sekcji 15.19 (Definicje) zastępuje się jak niżej:
    • 15.19 Definicje.
    • „Podatki” oznaczają wszystkie podatki nałożone przez rząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi świadczenia Usług, w tym w szczególności wszelkie daniny, cła i wszelkie podatki bezpośrednie i pośrednie, w tym wszelkie związane z nimi kary lub odsetki, z wyjątkiem podatków od zysku Google.
   • APAC (Azja-Pacyfik) - Wszystkie regiony z wyłączeniem Australii, Japonii, Indii, Nowej Zelandii i Singapuru oraz LATAM (Ameryka Łacińska) - Wszystkie regiony
    • Punkt 15.12 (Prawo właściwe) zastępuje się jak niżej:
    • 15.12 Prawo właściwe; Arbitraż.
     • (a) WSZYSTKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB WSZELKICH POWIĄZANYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG GOOGLE ALBO Z NIMI ZWIĄZANE (W TYM WSZELKIE SPORY DOTYCZĄCE INTERPRETACJI LUB WYKONYWANIA UMOWY) („Spór”) PODLEGAJĄ PRAWU STANU KALIFORNIA, Z WYŁĄCZENIEM ZASAD KOLIZYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM STANIE.
     • (b) W razie Sporu strony podejmą w dobrej wierze próbę jego rozstrzygnięcia w ciągu 30 dni od jego powstania. Jeżeli Spór nie zostanie rozstrzygnięty w ciągu 30 dni, musi zostać rozstrzygnięty w arbitrażu przez Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów (International Centre for Dispute Resolution) American Arbitration Association zgodnie z jego Regulaminem Przyspieszonego Rozstrzygania Sporów (Expedited Commercial Rules) obowiązującym w dniu zawarcia niniejszej Umowy („Regulamin”).
     • (c) Strony wspólnie wybiorą jednego arbitra. Arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim w Hrabstwie Santa Clara, Stan Kalifornia, USA.
     • (d) Każda strona może wystąpić do właściwego sądu o zabezpieczenie roszczeń niezbędne do ochrony jej praw do zakończenia arbitrażu. Arbiter może wydać postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń zgodnie ze środkami prawnymi i ograniczeniami przewidzianymi w Umowie.
     • (e) Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących poufności określonych w Podsekcji g) każda strona może wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia niezbędnego w celu ochrony praw lub mienia tej strony, a ten wniosek nie będzie uznany za naruszenie ani uchylenie niniejszego punktu dotyczącego prawa właściwego i arbitrażu oraz nie wpłynie na uprawnienia arbitra, w tym prawo do weryfikacji postanowienia sądu. Strony postanawiają że sądy Hrabstwa Santa Clara, Stan Kalifornia, USA, są właściwe do wydania dowolnego postanowienia na podstawie niniejszej Podsekcji 15.12(e).
     • (f) Wyrok arbitrażowy będzie prawomocny i wiążący dla stron, a jego wykonania można dochodzić w dowolnym właściwym sądzie, w tym sądzie właściwym dla każdej strony lub dowolnych składników jej mienia.
     • (g) Każde postępowanie arbitrażowe prowadzone zgodnie z niniejszą Sekcją 15.12 (Prawo właściwe; Arbitraż), włączając (i) jego istnienie, (ii) wszelkie informacje ujawnione w jego trakcie oraz (iii) wszelkie informacje ustne lub dokumenty dotyczące postępowania arbitrażowego, będą uznane za Informacje poufne na podstawie Sekcji 7 (Informacje poufne). Oprócz korzystania z praw do ujawniania informacji na podstawie Sekcji 7 (Informacje poufne) strony mogą ujawniać informacje opisane w niniejszej Podsekcji 15.12(g) właściwemu sądowi w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o wydanie postanowienia na podstawie Podsekcji 15.12(e) lub wykonania każdej decyzji arbitrażowej, lecz strony muszą wystąpić o przeprowadzenie takiego postępowania sądowego z wyłączeniem jawności.
     • (h) Strony zapłacą kwoty należne arbitrowi, wynagrodzenie i koszty rzeczoznawców powołanych przez arbitra oraz koszty administracyjne centrum arbitrażu zgodnie z Regulaminem. W swojej ostatecznej decyzji arbiter ustali zobowiązanie strony przegrywającej j do zwrotu kwoty uiszczonej z góry przez stronę wygrywającą z tytułu tych opłat.
     • (i) Każda strona pokrywa wynagrodzenie i koszty swoich prawników i rzeczoznawców bez względu na ostateczne rozstrzygnięcie Sporu przez arbitra.
   • APAC (Azja-Pacyfik) - Indonezja
    • Dodaje się nową Sekcję 8.8:
    • 8.8 Wyłączenie przepisów dotyczących rozwiązania Umowy. Strony zgadzają się wyłączyć wszelkie obowiązujące przepisy prawne w zakresie, w jakim unieważnienie Umowy wymaga postanowienia sądu.
    • Indonezyjska wersja niniejszej Umowy jest dostępna tutaj, a Sekcja 15.18 (Konflikt wersji językowych) zostaje zastąpiony jak niżej:
    • 15.18 Konflikt wersji językowych. Niniejszą Umowę sporządzono w języku indonezyjskim i angielskim. Obie wersje są równorzędnymi oryginałami. W razie rozbieżności lub różnic interpretacyjnych pomiędzy wersją w języku indonezyjskim a wersją w języku angielskim, strony zobowiązują się zmienić wersję w języku indonezyjskim tak, aby właściwa część wersji w języku indonezyjskim stała się zgodna z właściwą częścią wersji w języku angielskim.
   • EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) - Wszystkie regiony
    • Sekcję 2.2 (Płatności) zastępuje się jak niżej:
    • 2.2 Płatności. Klient będzie płacił wszystkie Opłaty w walucie podanej na fakturze. W przypadku wszystkich Opłat termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. Google nie ma obowiązku wystawiania kilku faktur. Płatności dokonane przelewem muszą zawierać informacje bankowe podane przez Google. Jeżeli Klient zawarł Umowę z Google Commerce Limited, Google może otrzymywać płatności za pośrednictwem Google Payment Limited, spółki zarejestrowanej w Anglii i Walii z siedzibą przy Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, Londyn, SW1W 9TQ, Zjednoczone Królestwo.
   • EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) - Europejski Obszar Gospodarczy, Zjednoczone Królestwo i Szwajcaria
    • Sekcję 15.19 (Definicje) zmienia się na Sekcję 15.20 (Definicje).
    • Dodaje się nową Sekcję 15.19:
    • 15.19 Zrzeczenie się praw wynikających z EKŁE.
     • (a) Na potrzeby niniejszej Sekcji 15.19 (Zrzeczenie się praw wynikających z EKŁE) terminy „mikroprzedsiębiorstwo”, „małe przedsiębiorstwo” i „organizacja non-profit” mają znaczenie określone w EKŁE. „EKŁE” oznacza Europejski kodeks łączności elektronicznej (ustanowiony Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r.).
     • (b) Strony potwierdzają, że zgodnie z EKŁE: (i) pewne prawa przysługują mikroprzedsiębiorstwom, małym przedsiębiorstwom i organizacjom non-profit oraz (ii) klienci zaliczani do kategorii, o których mowa w punkcie (i), mogą wyraźnie zrezygnować z pewnych praw.
     • (c) Jeżeli Klient jest mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem lub organizacją non-profit, Klient rezygnuje z wszelkich praw, które mogą mu przysługiwać na podstawie:
      • (i) art. 102 ust. 1 EKŁE, który umożliwia Klientowi otrzymanie pewnych informacji przed zawarciem umowy;
      • (ii) art. 102 ust. 3 EKŁE, który umożliwia Klientowi otrzymanie podsumowania warunków umowy;
      • (iii) art. 105 ust. 1 EKŁE, który ogranicza maksymalny okres obowiązywania umowy do 24 miesięcy dla pewnych usług; oraz
      • (iv) art. 107 ust. 1 EKŁE, który rozszerza zakres stosowania innych praw określonych w EKŁE (w tym w art. 102 ust. 3 i art. 105 ust. 1, jak opisano powyżej) na wszystkie usługi świadczone na podstawie tej samej umowy na korzystanie z Google Workspace.
   • NA (Ameryka Pn.) - Stany Zjednoczone i LATAM (Ameryka Łacińska) - Wszystkie regiony z wyłączeniem Brazylii
    • Dodaje się nową Sekcję 3.9:
    • 3.9 Ustawa COPPA i zgoda rodzicielska. Jeśli Klient zezwala na korzystanie z Usług Użytkownikom końcowym w wieku poniżej 13 lat, Klient zgadza się na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych tych Użytkowników końcowych w Usługach zgodnie z amerykańską ustawą Children’s Online Privacy Protection Act (o ochronie prywatności dzieci w internecie) („COPPA”), w sposób opisany w Informacjach na temat ochrony prywatności w Google Workspace dla Szkół i Uczelni (w zakresie, w jakim COPPA ma zastosowanie w jurysdykcji Klienta). Przed zezwoleniem dowolnemu Użytkownikowi końcowemu, który nie ukończył 18 lat, na korzystanie z Produktów dodatkowych Klient uzyska zgodę rodziców tego Użytkownika końcowego na zbieranie i używanie jego danych osobowych w tych Produktach dodatkowych.
    • Dodaje się nową Sekcję 7.3:
    • 7.3 FERPA. Strony zgadzają się, że (a) Dane Klienta mogą zawierać informacje umożliwiające określenie tożsamości z rejestrów edukacyjnych, które podlegają postanowieniom ustawy FERPA („Rejestry FERPA”) oraz (b) w zakresie, w jakim Dane Klienta zawierają Rejestry FERPA, Google będzie uznawany za „urzędnika szkolnego” (ponieważ ten termin jest używany w ustawie FERPA i jej przepisach wykonawczych) i będzie przestrzegać przepisów ustawy FERPA. „FERPA” oznacza ustawę Family Educational Rights and Privacy Act (o prawach edukacyjnych rodzin i prywatności, 20 U.S.C. 1232g) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, Family Educational Rights and Privacy Act Regulations (34 CFR część 99), z późniejszymi zmianami.
    • Sekcję 15.19 (Definicje) zmienia się na Sekcję 15.20 (Definicje).
    • Dodaje się nową Sekcję 15.19:
    • 15.19 Rozwój usług. Usługi zostały opracowane wyłącznie ze środków prywatnych i stanowią komercyjne oprogramowanie komputerowe i powiązaną dokumentację w rozumieniu właściwych Federal Acquisition Regulations (federalnych przepisów zakupowych) oraz ich agencyjnych uzupełnień.
   • Postanowienia dotyczące wyłącznie publicznych instytucji edukacyjnych: NA (Ameryka Pn.) - Stany Zjednoczone i LATAM (Ameryka Łacińska) (z wyłączeniem Brazylii)
    • Sekcję 2.5 (Zaległe płatności; Zawieszenie) zastępuje się jak niżej:
    • 2.5 Zaległe płatności; Zawieszenie. Od płatności nieterminowych mogą zostać naliczone odsetki według stawki 1,5% miesięcznie (lub najwyższej stawki dozwolonej przez prawo, jeśli jest niższa) od dnia przypadającego 30 dni po terminie płatności do dnia zapłacenia całej należności. Ponadto, jeżeli Klient zalega z zapłatą za Usługi, Google może Zawiesić Usługi lub wypowiedzieć Umowę z powodu jej naruszenia na podstawie Sekcji 8.3 (Rozwiązanie z powodu naruszenia).
    • Sekcja 13.2 (Obowiązki Klienta w zakresie zwolnienia z odpowiedzialności) zastępuje się jak niżej:
    • 13.2 Obowiązki Klienta w zakresie zwolnienia z odpowiedzialności. Jeżeli Google dozna szkody lub zostanie przeciwko niemu zainicjowane Postępowanie prawne wszczęte przez osobę trzecią na skutek naruszenia przez Klienta praw własności intelektualnej osoby trzeciej, wówczas Google skorzysta z dostępnych środków prawnych przysługujących na podstawie właściwych przepisów prawa federalnego, stanowego, lokalnego lub innego.
    • Sekcja 15.12 (Prawo właściwe) zastępuje się jak niżej:
    • 15.12 Prawo właściwe. Jeżeli Klient jest jednostką władz miejskich, hrabstwa lub stanowych w Stanach Zjednoczonych, wówczas Umowa nie reguluje prawa właściwego i właściwości miejscowej.

Wersje zarchiwizowane

Ameryki (6 października 2020 r.)

APAC (Azja-Pacyfik) (6 października 2020 r.)

EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) (6 października 2020 r.)