Warunki korzystania z Google Workspace for Education

Ostatnia zmiana: 16 listopada 2023 r.

Korzystasz z Google Cloud od niedawna? Krótkie omówienie dotyczące zawierania umów online w Google Cloud znajdziesz tutaj.

Tłumaczenia tej Umowy na inne języki można znaleźć tutaj.

Poniższe warunki nie dotyczą osób, które podpisały wersję offline niniejszej Umowy na korzystanie z Usług Google Workspace for Education w ramach tego samego Konta Google Workspace for Education. W ich przypadku korzystanie z Usług Google Workspace for Education podlega postanowieniom podpisanej przez nich umowy w wersji offline.

Se a sua conta para faturamento é no Brasil, por gentileza veja o Termos de Serviço (em português e em inglês), que seráo os Termos aplicáveis à sua utilização da Google Workspace for Education.

お客様の請求先アカウントが日本の場合、お客様のGoogle Workspace for Educationのご利用に対してはこちらの利用規約が適用されます.

Stronami niniejszych Warunków korzystania z Google Workspace for Education („Umowa”) – wcześniej noszących nazwę „Warunki korzystania z G Suite dla Szkół i Uczelni” lub „Umowa na korzystanie z G Suite dla Szkół i Uczelni (online)” – są Google oraz podmiot lub osoba, które wyrażają na nie zgodę („Klient”). Warunki te regulują dostęp Klienta do Usług i zasady korzystania z Usług przez Klienta. Termin „Google” ma znaczenie określone na stronie https://cloud.google.com/terms/google-entity.

 • Niniejsza Umowa wchodzi w życie, gdy Klient ją zaakceptuje („Data wejścia w życie”). Osoba akceptująca tę Umowę w imieniu Klienta niniejszym oświadcza i zapewnia, że: (i) dysponuje pełnomocnictwem do zobowiązania Klienta postanowieniami niniejszej Umowy, (ii) przeczytała i zrozumiała niniejszą Umowę oraz (iii) wyraża zgodę na postanowienia Umowy w imieniu Klienta, którego reprezentuje.

  • 1. Świadczenie Usług.

   • 1.1. Korzystanie z Usług. W Okresie obowiązywania Umowy Google będzie świadczyć Usługi zgodnie z jej postanowieniami, w tym gwarancją jakości usług. Klient może korzystać z Usług zamówionych w odpowiednim Formularzu zamówienia lub Zamówieniu u Sprzedawcy zgodnie z niniejszą Umową.

   • 1.2. Konsola administracyjna. Klient będzie mieć dostęp do Konsoli administracyjnej, za pomocą której może zarządzać swoim korzystaniem z Usług.

   • 1.3. Konta; Weryfikacja w celu korzystania z Usług.

    • (a) Konta. Aby korzystać z Usług, Klient musi mieć Konto. Klient ponosi odpowiedzialność za informacje przekazane w celu założenia Konta, bezpieczeństwo swoich haseł oraz wszelkie formy korzystania z Konta. Google nie ma obowiązku udostępnienia Klientowi wielu kont.

    • (b) Weryfikacja w celu korzystania z Usług. Aby móc korzystać z Usług, Klient musi potwierdzić Adres e-mail domeny lub Nazwę domeny. Jeśli Klient nie ma odpowiednich uprawnień do korzystania z Adresu e-mail domeny lub nie jest właścicielem ani nie kontroluje Nazwy domeny, firma Google nie będzie w żaden sposób zobowiązana do świadczenia Usług Klientowi i może usunąć jego Konto bez powiadomienia.

   • 1.4. Zmiany.

    • (a) Zmiany w Usługach. Google może okresowo wprowadzać w Usługach zmiany uzasadnione ekonomicznie. W razie wprowadzenia istotnych zmian w Usługach, które w istotny sposób wpływają na korzystanie z nich przez Klienta, Google powiadomi o tym Klienta, o ile Klient przekazał firmie Google zgodę na otrzymywanie informacji o takich zmianach.

    • (b) Zmiany w Umowie. Google może co jakiś czas zmieniać warunki niniejszej Umowy. Wszelkie takie zmiany będzie publikować na stronie https://workspace.google.com/terms/education_terms.html. Zmiany te wchodzą w życie dopiero z początkiem następnego Okresu zamówienia Klienta, w którym to momencie dalsze korzystanie z Usług przez Klienta będzie oznaczać wyrażenie przez niego zgody na wprowadzone zmiany. Artykuł 1.4(b) (Zmiany w Umowie) nie ma zastosowania do zmian w Warunkach dostępnych pod adresem URL.

    • (c) Zmiany w Warunkach dostępnych pod adresem URL. Google może okresowo wprowadzać zmiany w Warunkach dostępnych pod adresem URL. Powiadomimy Klienta, jeśli taka zmiana będzie istotna. Google może powiadomić Klienta o istotnych zmianach gwarancji jakości usług za pośrednictwem właściwej strony internetowej. Istotne zmiany w Warunkach dostępnych pod adresem URL zaczynają obowiązywać po 30 dniach od powiadomienia z następującymi wyjątkami: (i) istotne niekorzystne zmiany w gwarancji jakości usług (SLA) zaczynają obowiązywać po upływie 90 dni od powiadomienia; (ii) zmiany dotyczące nowych Usług, funkcji, Aneksu dotyczącego przetwarzania danych w chmurze lub wymagane przez właściwe przepisy zaczynają obowiązywać od razu.

    • (d) Zmiany w Aneksie dotyczącym przetwarzania danych w chmurze. Google może wprowadzić zmiany w Aneksie dotyczącym przetwarzania danych w chmurze tylko wtedy, gdy takie zmiany są niezbędne do zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, jeśli takie zmiany są wyraźnie dozwolone przez postanowienia Aneksu dotyczącego przetwarzania danych w chmurze lub jeśli takie zmiany:

     • (i) są uzasadnione ekonomicznie,

     • (ii) nie spowodują istotnego pogorszenia bezpieczeństwa Usług,

     • (iii) nie rozszerzają zakresu ani nie znoszą żadnych ograniczeń dotyczących przetwarzania przez Google „Danych osobowych Klienta” opisanych w artykule „Zakres przetwarzania” Aneksu dotyczącego przetwarzania danych w chmurze,

     • (iv) nie wywierają w inny sposób istotnego niekorzystnego wpływu na prawa Klienta wynikające z Aneksu dotyczącego przetwarzania danych w chmurze.

    • W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Aneksie dotyczącym przetwarzania danych w chmurze zgodnie z niniejszym artykułem 1.4(d) (Zmiany w Aneksie dotyczącym przetwarzania danych w chmurze) Google zamieści informację o zmianie na stronie internetowej zawierającej ten Aneks.

    • (e) Wycofanie Usług podstawowych. Google powiadomi Klienta na co najmniej 12 miesięcy przed wycofaniem Usługi podstawowej (lub związanej z nią istotnej funkcji), chyba że Google zastąpi ją bardzo podobną Usługą podstawową lub funkcją. Żadne z postanowień artykułu 1.4(e) (Wycofanie Usług podstawowych) nie ogranicza możliwości dokonywania przez Google zmian koniecznych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, zaradzenia istotnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa lub uniknięcia poważnych utrudnień ekonomicznych bądź technicznych. Niniejszy artykuł 1.4(e) (Wycofanie Usług podstawowych) nie ma zastosowania do Innych usług ani Usług, ofert lub funkcji, które nie są jeszcze ogólnie dostępne.

  • 2. Warunki płatności. Jeśli w związku z korzystaniem przez Klienta z Usług obowiązują Opłaty, do tych Usług mają zastosowanie warunki określone w niniejszym artykule 2 (Warunki płatności).

   • 2.1. Pomiar wykorzystania i opcje rozliczeń. W dniu rozpoczęcia rozliczania lub później Google wystawi Klientowi fakturę z góry z Opłatą miesięczną lub Opłatą roczną, zgodnie z Formularzem zamówienia. Do określania sposobu korzystania z Usług przez Klienta będą stosowane narzędzia pomiarowe Google, a każde takie ustalenie dokonane przez Google na potrzeby obliczenia Opłat jest ostateczne.

   • 2.2. Płatności. Klient jest zobowiązany do regulowania wszystkich Opłat w walucie określonej na fakturze. Termin uiszczania wszystkich Opłat wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. Google nie ma obowiązku wystawiania wielu faktur. Płatności dokonane przelewem muszą zawierać informacje bankowe podane przez Google.

   • 2.3. Podatki.

    • (a) Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie Podatki oraz będzie płacić Google za Usługi bez żadnych odliczeń z tytułu Podatków. Jeśli firma Google jest zobowiązana do pobierania lub odprowadzania Podatków, będą one uwzględniane na fakturze dla Klienta, a Klient będzie płacić te Podatki na rzecz Google, chyba że przedstawi w odpowiednim terminie ważne zaświadczenie o zwolnieniu z nich.

    • (b) Klient przekaże Google wszelkie wymagane informacje z zakresu identyfikacji podatkowej, których Google może zażądać zgodnie z obowiązującym prawem w celu zapewnienia zgodności z właściwymi przepisami podatkowymi i wykonania poleceń organów podatkowych we właściwych jurysdykcjach. Klient będzie zobowiązany zapłacić (lub zwrócić Google) wszelkie podatki, odsetki, kary lub grzywny naliczone w wyniku złożenia przez siebie nieprawidłowego oświadczenia.

   • 2.4. Spory dotyczące płatności. Wszelkie spory dotyczące płatności należy zgłaszać w dobrej wierze przed upływem terminu płatności. Jeśli po rozpatrzeniu sporu w dobrej wierze firma Google ustali, że powody określonych niezgodności w rozliczeniach leżą po jej stronie, nie wystawi poprawionej faktury, ale w zamian wystawi notę kredytową zawierającą nieprawidłową kwotę figurującą na fakturze, której dotyczy spór. Jeśli faktura, której dotyczy spór, nie została jeszcze zapłacona, Google zastosuje kwotę z noty kredytowej do kwestionowanej faktury i Klient będzie zobowiązany do zapłacenia wynikowego salda netto należnego z tytułu tej faktury. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie zobowiązuje Google do przyznania środków jakiejkolwiek innej stronie.

   • 2.5. Zaległe płatności; Zawieszenie. Od zaległych płatności (które, w celu uniknięcia wątpliwości, nie obejmują kwot podlegających płatności będącej przedmiotem sporu w dobrej wierze zgłoszonego przed upływem terminu płatności) mogą zostać naliczone odsetki według stawki 1,5% miesięcznie (lub najwyższej stawki dozwolonej przez prawo, jeśli jest niższa) od terminu płatności do dnia uiszczenia całej należności. Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie uzasadnione koszty (łącznie z kosztami usług prawnych) poniesione przez Google w związku z dochodzeniem takich zaległych kwot. Ponadto w przypadku wszelkich zaległych płatności za Usługi Google może Zawiesić Usługi.

   • 2.6. Brak obowiązku podawania numeru zamówienia. Klient jest zobowiązany do regulowania wszystkich należnych Opłat bez konieczności podawania przez Google numeru zamówienia na fakturze Google (lub w inny sposób).

   • 2.7. Zmiany cen. Google może zmienić Ceny w dowolnym momencie, chyba że w załączniku lub Formularzu zamówienia wyraźnie uzgodniono inaczej. Google powiadomi Klienta o każdej zmianie co najmniej 30 dni wcześniej. Zmienione ceny będą obowiązywać od początku kolejnego Okresu zamówienia po upływie tego 30-dniowego okresu.

  • 3. Zobowiązania Klienta.

   • 3.1. Dozwolone sposoby korzystania. Korzystać z Usług na mocy niniejszej Umowy mogą tylko (a) instytucje edukacyjne spełniające kryteria podane na stronie https://support.google.com/a/answer/134628 lub pod przyszłym adresem URL tej strony oraz (b) organizacje non-profit (zdefiniowane w odpowiednich przepisach prawa).

   • 3.2. Zgodność z przepisami. Klient (a) zapewni, że zarówno on sam, jak i jego Użytkownicy będą korzystać z Usług zgodnie z Umową; (b) podejmie uzasadnione ekonomicznie starania w celu uniemożliwienia lub przerwania nieautoryzowanego korzystania z Usług lub dostępu do nich oraz (c) bezzwłocznie powiadomi Google o znanym sobie przypadku nieautoryzowanego użycia lub dostępu do Usług, Konta lub hasła Klienta. Google zastrzega sobie prawo do zbadania każdego podejrzenia naruszenia Zasad dopuszczalnego użytkowania przez Klienta, co może obejmować analizę Danych Klienta.

   • 3.3. Prywatność. Klient odpowiada za wszelkie zgody i powiadomienia, których wymaga (a) uzyskanie Usług i korzystanie z nich przez Klienta oraz (b) uzyskiwanie przez Google dostępu do danych przekazanych przez Klienta (w tym Danych Klienta), a także ich przechowywanie i przetwarzanie w ramach niniejszej Umowy.

   • 3.4. Ograniczenia. Klient nie będzie i nie pozwoli Użytkownikom (a) kopiować, zmieniać ani tworzyć utworów zależnych Usług; (b) odtwarzać za pomocą analizy wstecznej, dekompilować, przekładać, dezasemblować ani podejmować innych prób pozyskania całości lub części kodu źródłowego Usług (z wyjątkiem przypadków, w których to ograniczenie jest wyraźnie zabronione przez obowiązujące przepisy prawa); (c) sprzedawać, odsprzedawać, podlicencjonować, przenosić ani rozprowadzać całości lub części Usług oraz (d) uzyskiwać dostępu do Usług ani korzystać z nich (i) na potrzeby Działań wysokiego ryzyka; (ii) z naruszeniem Zasad dopuszczalnego użytkowania; (iii) z zamiarem uniknięcia poniesienia wszelkich należnych Opłat (w tym przez tworzenie wielu Kont Klienta w celu udawania jednego Konta Klienta, działania jak jedno Konto Klienta albo obejścia przewidzianych dla danej Usługi limitów użytkowania); (iv) w celu pozyskiwania kryptowalut bez uprzedniej pisemnej zgody Google; (v) w celu nawiązywania połączeń ze służbami ratunkowymi lub odbierania takich połączeń, chyba że Szczegółowe warunki korzystania z usługi stanowią inaczej; (vi) w związku z materiałami lub działaniami podlegającymi amerykańskim przepisom dotyczącym międzynarodowego handlu bronią (International Traffic in Arms Regulations, ITAR) nadzorowanym przez Departament Stanu USA; (vii) w sposób naruszający Przepisy kontroli eksportu lub powodujący ich naruszenie lub (viii) w celu przekazywania, przechowywania lub przetwarzania informacji o stanie zdrowia podlegających amerykańskim przepisom HIPAA, chyba że jest to dozwolone na mocy umowy BAA zawartej na podstawie przepisów HIPAA.

   • 3.5. Usługi dodatkowe i Oferty osób trzecich. Opcjonalne Usługi dodatkowe i Oferty osób trzecich mogą być używane w połączeniu z Usługami i mogą być włączane lub wyłączane w Konsoli administracyjnej. Podlegają one Warunkom korzystania z usług dodatkowych, które są włączone do Umowy przez odniesienie i mogą być okresowo aktualizowane przez Google. Korzystanie z wszelkich Ofert osób trzecich podlega odrębnym warunkom i zasadom dostawców poszczególnych usług. Jeśli Klient zamierza umożliwić Użytkownikom poniżej 18 roku życia dostęp do Usług dodatkowych bądź Ofert osób trzecich lub korzystanie z takich usług lub ofert, musi uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych przez (a) Usługi dodatkowe oraz, (b) w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy prawa, Oferty osób trzecich.

   • 3.6. Administrowanie Usługami. W Konsoli administracyjnej Klient może wskazać 1 lub więcej Administratorów, którym będą przysługiwać uprawnienia dostępowe do Kont Administratora. Klient odpowiada za (a) zachowanie poufności i bezpieczeństwa Kont Użytkowników i powiązanych haseł oraz (b) za wszelkie użycie Kont Użytkowników. Klient zgadza się, że obowiązki Google nie obejmują wewnętrznego zarządzania ani administrowania Usługami na rzecz Klienta i Użytkowników.

   • 3.7. Monitorowanie nadużyć. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za monitorowanie wiadomości e-mail wysyłanych na aliasy „abuse” i „postmaster” w Nazwach domen Klienta, odpowiadanie na takie wiadomości i przetwarzanie ich w dowolny inny sposób. Google może monitorować wiadomości e-mail wysyłane na te aliasy w celu wykrywania przypadków nadużywania Usług.

   • 3.8. Zamawianie dodatkowych Kont Użytkowników w Okresie zamówienia. W Okresie zamówienia Klient może zamówić kolejne Konta Użytkowników za pomocą dodatkowego Formularza zamówienia lub Zamówienia u Sprzedawcy albo w Konsoli administracyjnej. Takie dodatkowe Konta Użytkowników będą ważne przez proporcjonalny okres kończący się w ostatnim dniu stosownego Okresu zamówienia.

   • 3.9. Naruszanie praw autorskich. Google reaguje na powiadomienia o naruszeniu praw autorskich i w stosownych okolicznościach usuwa Konta użytkowników uporczywie naruszających prawo, aby chronić dostawców usług online przed odpowiedzialnością za te naruszenia zgodnie z amerykańską ustawą Digital Millennium Copyright Act.

  • 4. Zawieszenie.

   • 4.1. Naruszenia Zasad dopuszczalnego użytkowania. Jeśli Google dowie się, że Klient lub Użytkownik korzysta z Usług z naruszeniem Zasad dopuszczalnego użytkowania, zwróci się do Klienta o usunięcie tego naruszenia. Jeśli Klient nie usunie naruszenia w ciągu 24 godzin od otrzymania prośby od Google, wtedy Google może zawiesić całość lub część Usług wykorzystywanych przez Klienta do momentu usunięcia naruszenia. Zawieszenie Usług może obejmować usunięcie lub cofnięcie udostępniania treści naruszających Zasady dopuszczalnego użytkowania.

   • 4.2. Inne przypadki Zawieszenia. Niezależnie od artykułu 4.1 (Naruszenia Zasad dopuszczalnego użytkowania) Google może bezzwłocznie zawiesić całość lub część Usług wykorzystywanych przez Klienta (w tym możliwość korzystania z powiązanego Konta), jeśli: (a) Google ma podstawy, by sądzić, że Zawieszenie jest potrzebne do ochrony Usług, infrastruktury Google wspierającej te Usługi lub jakiegokolwiek innego klienta Usług (bądź ich użytkowników); (b) występuje podejrzenie uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do Usług przez osobę trzecią; (c) Google ma podstawy, by sądzić, że natychmiastowe Zawieszenie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa; lub (d) Klient narusza artykuł 3.4 (Ograniczenia) lub Szczegółowe warunki korzystania z usługi. Google cofnie takie Zawieszenie, gdy okoliczności stanowiące przyczynę jego wprowadzenia zostaną usunięte. Na żądanie Klienta Google możliwie najszybciej powiadomi go o przyczynie Zawieszenia, chyba że obowiązujące przepisy prawa tego zabraniają. W określonych okolicznościach w przypadku Zawieszenia Kont Użytkowników Google zapewni Administratorowi Klienta możliwość przywracania Kont Użytkowników.

  • 5. Prawa własności intelektualnej; Ochrona Danych Klienta; Opinie; Używanie Cech marki w ramach Usług.

   • 5.1. Prawa własności intelektualnej. Poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w jej treści niniejsza Umowa nie przyznaje żadnej ze stron jakichkolwiek praw, dorozumianych ani żadnych innych, do treści ani własności intelektualnej drugiej strony. Zgodnie z ustaleniami między stronami wszystkie Prawa Własności intelektualnej do Danych Klienta zachowuje Klient, a wszystkie Prawa Własności intelektualnej do Usług zachowuje Google.

   • 5.2. Ochrona Danych Klienta. Google będzie uzyskiwać dostęp do Danych Klienta, korzystać z nich i w inny sposób je przetwarzać wyłącznie zgodnie z Aneksem dotyczącym przetwarzania danych w chmurze i nie będzie uzyskiwać dostępu do Danych Klienta, korzystać z nich ani ich przetwarzać w żadnym innym celu. Bez ograniczania ogólnych praw i zobowiązań Stron wynikających ze zdania poprzedzającego Google nie będzie przetwarzać Danych Klienta do celów reklamowych ani wyświetlać Reklam w Usługach. Firma Google wdrożyła i będzie utrzymywała techniczne, organizacyjne oraz fizyczne środki ochrony mające zabezpieczać Dane Klienta zgodnie z bardziej szczegółowym opisem znajdującym się w Aneksie dotyczącym przetwarzania danych w chmurze.

   • 5.3. Opinie Klienta. Klient może przekazywać Google opinie lub sugestie dotyczące Usług („Opinie”). Gdy Klient przekaże Opinię, wtedy firma Google i jej Podmioty stowarzyszone mogą korzystać z niej bez ograniczeń i bez żadnych zobowiązań wobec Klienta.

   • 5.4. Używanie Cech marki w ramach Usług. Google będzie wyświetlać w Usługach tylko te Cechy marki Klienta, które Klient zatwierdzi, przesyłając je do Usług. Google będzie wyświetlać te Cechy marki Klienta w wyznaczonych obszarach stron internetowych, na których Usługi są prezentowane Klientowi lub jego Użytkownikom. Klient może szczegółowo określić charakter użytkowania tych Cech w Konsoli administracyjnej. Na takich stronach internetowych Google może też wyświetlać Cechy marki Google, aby zaznaczyć, że Usługi są świadczone przez Google.

  • 6. Usługi pomocy technicznej. Pod warunkiem uiszczenia obowiązujących Opłat firma Google będzie świadczyć Klientowi Usługi pomocy technicznej w Okresie zamówienia zgodnie ze Wskazówkami dotyczącymi pomocy. Niektóre poziomy Usług pomocy technicznej obejmują minimalną okresową Opłatę opisaną na stronie https://workspace.google.com/terms/tssg.html. Jeśli Klient zmieni wersję Usług pomocy technicznej na niższą w trakcie miesiąca kalendarzowego, Google może do końca tego miesiąca świadczyć Usługi pomocy technicznej na tym samym poziomie i za te same Opłaty za Usługi pomocy technicznej co przed zmianą wersji na niższą.

  • 7. Informacje poufne.

   • 7.1. Zobowiązania. Odbiorca będzie wykorzystywał Informacje poufne ujawniającego wyłącznie w celu egzekwowania swoich praw i wypełniania zobowiązań przewidzianych w Umowie oraz będzie działał z zachowaniem należytej staranności w celu ochrony Informacji poufnych ujawniającego przed ujawnieniem. Odbiorca może ujawnić Informacje poufne wyłącznie swoim Podmiotom stowarzyszonym, pracownikom, przedstawicielom lub profesjonalnym doradcom („Przedstawiciele”), którzy muszą mieć do nich dostęp i którzy zobowiązali się w formie pisemnej do zachowania ich poufności (lub w przypadku profesjonalnych doradców są do tego zobowiązani na innej podstawie). Odbiorca dopilnuje, aby jego Przedstawiciele wykorzystywali otrzymane Informacje poufne wyłącznie do egzekwowania praw i wypełniania obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie.

   • 7.2. Wymagane ujawnienie. Niezależnie od wszelkich postanowień niniejszej Umowy, które stanowiłyby inaczej, odbiorca lub jego Podmioty stowarzyszone mogą również ujawnić Informacje poufne w zakresie wymaganym przez właściwy Proces prawny, pod warunkiem że odbiorca lub jego Podmioty stowarzyszone dołożą uzasadnionych ekonomicznie starań w celu (a) bezzwłocznego powiadomienia drugiej strony przed takim ujawnieniem jej Informacji poufnych oraz (b) spełnienia uzasadnionych żądań drugiej strony związanych z jej staraniami w celu powstrzymania ujawnienia. Bez względu na powyższe, punkty (a) i (b) powyżej nie będą mieć zastosowania, jeśli odbiorca stwierdzi, że ich przestrzeganie mogłoby (i) spowodować naruszenie Procesu prawnego; (ii) zakłócić rządowe postępowanie wyjaśniające albo (iii) doprowadzić osobę fizyczną do śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

  • 8. Okres obowiązywania i Zakończenie Umowy.

   • 8.1. Okres obowiązywania Umowy. Okres obowiązywania niniejszej Umowy („Okres obowiązywania”) rozpoczyna się w Dniu wejścia Umowy w życie i trwa do momentu wypowiedzenia lub nieprzedłużenia Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu 8 (Okres obowiązywania i Zakończenie Umowy).

   • 8.2. Odnowienie. Na końcu każdego Okresu zamówienia subskrypcja Usług (oraz wszelkich Kont Użytkowników podlegających Opłatom) zostanie automatycznie odnowiona i przedłużona na dodatkowy Okres zamówienia wynoszący 12 miesięcy. Jeśli jedna ze stron nie chce odnawiać Usług, musi powiadomić o tym drugą stronę co najmniej 15 dni przed zakończeniem obowiązującego Okresu zamówienia. To powiadomienie o nieodnawianiu wejdzie w życie wraz z zakończeniem danego Okresu zamówienia.

   • 8.3. Rozwiązanie Umowy z powodu jej naruszenia. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem, jeśli (a) druga strona rażąco naruszy postanowienia Umowy i nie usunie tego naruszenia w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnego wezwania do usunięcia naruszenia; (b) druga strona zaprzestanie prowadzenia działalności lub zostanie wobec niej wszczęte postępowanie upadłościowe, a postępowanie to nie zostanie umorzone w ciągu 90 dni.

   • 8.4. Rozwiązanie Umowy bez podania przyczyny. Klient może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Usług. Pod warunkiem wypełnienia wszystkich swoich zobowiązań finansowych (jeśli występują) z tytułu Formularza zamówienia lub wynikających w inny sposób z niniejszej Umowy (w tym zapłacenia wszelkich Opłat z tytułu Okresu zamówienia) Klient może również wypowiedzieć niniejszą Umowę bez podania przyczyny w dowolnej chwili za uprzednim pisemnym powiadomieniem.

   • 8.5. Rozwiązanie na mocy obowiązującego prawa; Naruszenie prawa. Google może wypowiedzieć niniejszą Umowę lub dowolny obowiązujący Formularz zamówienia ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem, jeśli ma podstawy sądzić, że (a) dalsze świadczenie którejkolwiek Usługi używanej przez Klienta naruszyłoby obowiązujące przepisy prawa lub (b) Klient naruszył jakiekolwiek Przepisy antykorupcyjne lub Przepisy kontroli eksportu albo spowodował naruszenie tych przepisów przez Google.

   • 8.6. Skutki zakończenia lub nieodnowienia Umowy. Jeśli umowa zostanie zakończona lub nie zostanie odnowiona, wówczas: (a) wszystkie prawa i dostęp do Usług ustaną (w tym dostęp do Danych Klienta), chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej; (b) wszelkie Opłaty należne firmie Google od Klienta staną się wymagalne niezwłocznie z chwilą otrzymania przez Klienta ostatecznej faktury.

   • 8.7. Brak obowiązku zwrotu środków. O ile niniejsza Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, wypowiedzenie lub nieodnowienie niniejszej Umowy na podstawie dowolnego artykułu (w tym Aneksu dotyczącego przetwarzania danych w chmurze) nie nakłada na Google obowiązku zwrotu żadnych Opłat.

  • 9. Wizerunek. Klient może publicznie oświadczać, że jest klientem Google, i prezentować Cechy marki Google zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi znaków towarowych. Google może używać nazwy lub Cech marki Klienta w materiałach promocyjnych online lub offline Usług. Każda strona może używać Cech marki drugiej strony wyłącznie zgodnie z tym, co jest dozwolone w tej Umowie. Wykorzystanie Cech marki którejś ze stron musi zawsze działać na korzyść strony, do której należą Prawa własności intelektualnej do tych Cech marki.

  • 10. Oświadczenia i zapewnienia. Każda strona oświadcza i zapewnia, że: (a) posiada pełne uprawnienia do zawarcia niniejszej Umowy; oraz (b) będzie przestrzegać wszelkich przepisów prawa i aktów wykonawczych mających zastosowanie do, odpowiednio, świadczenia lub otrzymywania Usług lub korzystania z nich.

  • 11. Wyłączenie odpowiedzialnościZ wyjątkami określonymi wyraźnie w Umowie Google nie udziela ani nie składa: (a) żadnych gwarancji dowolnego rodzaju, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych ani innych, w tym gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego, braku naruszenia praw albo braku błędu lub niezakłóconego korzystania z Usług; ani (b) żadnych oświadczeń dotyczących treści lub informacji dostępnych w ramach Usług oraz wyraźnie wyłącza powyższe gwarancje i oświadczenia w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

  • 12. Ograniczenie odpowiedzialności.

   • 12.1. Ograniczenie odpowiedzialności pośredniej. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo oraz z zastrzeżeniem artykułu 12.3 (Nieograniczona odpowiedzialność) żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z Umowy lub z nią związanej za wszelkie (a) szkody pośrednie, wtórne, szczególne i przypadkowe ani odszkodowania retorsyjne bądź (b) utratę przychodów, zysków, oszczędności lub wartości firmy.

   • 12.2. Ograniczenie kwoty odpowiedzialności. Całkowita łączna odpowiedzialność każdej ze stron za szkody wynikająca z niniejszej Umowy lub z nią powiązana jest ograniczona do większej z następujących kwot: (a) 1000 USD lub (b) Opłat zapłaconych przez Klienta w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę powstania odpowiedzialności.

   • 12.3. Nieograniczona odpowiedzialność. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności którejkolwiek ze stron za:

    • (a) oszustwo lub podanie fałszywych informacji;

    • (b) swoje zobowiązania wynikające z postanowień artykułu 13 (Odszkodowanie);

    • (c) naruszenie przez nią Praw własności intelektualnej drugiej strony;

    • (d) swoje zobowiązania zapłaty (jeśli takie istnieją) wynikające z Umowy;

    • (e) sprawy, w przypadku których odpowiedzialności nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

  • 13. Odszkodowanie..

   • 13.1. Zobowiązania Google w zakresie odszkodowania. Google będzie bronić Klienta i jego Podmioty stowarzyszone korzystające z Usług w ramach Konta Klienta oraz zwróci im koszty poniesione z tytułu odpowiedzialności objętej rekompensatą w Postępowaniu prawnym wszczętym przez osobę trzecią w zakresie wynikającym z zarzutu, że Usługa lub Cecha marki Google użyta zgodnie z niniejszą Umową narusza Prawa własności intelektualnej tej osoby trzeciej.

   • 13.2. Zobowiązania Klienta w zakresie odszkodowania. Klient będzie bronić firmę Google i jej Podmioty stowarzyszone świadczące Usługi oraz zwróci im koszty poniesione z tytułu odpowiedzialności objętej rekompensatą w Postępowaniu prawnym wszczętym przez osobę trzecią w zakresie wynikającym z (a) jakichkolwiek Danych Klienta lub Cech marki Klienta, lub (b) korzystania z Usług przez Klienta lub Użytkownika w sposób naruszający Zasady dopuszczalnego użytkowania lub artykuł 3.3 (Ograniczenia).

   • 13.3. Wyłączenia. Artykuły 13.1 (Zobowiązania Google w zakresie odszkodowania) i 13.2 (Zobowiązania Klienta w zakresie odszkodowania) nie mają zastosowania w zakresie, w jakim dany zarzut wynika z (a) naruszenia Umowy przez stronę, której przysługuje rekompensata, lub (b) połączenia technologii lub Cech marki strony zobowiązanej do rekompensaty z materiałami, które nie zostały dostarczone przez tę stronę na podstawie Umowy, chyba że Umowa wymaga tego połączenia.

   • 13.4. Warunki. Artykuły 13.1 (Zobowiązania Google w zakresie odszkodowania) i 13.2 (Zobowiązania Klienta w zakresie odszkodowania) obowiązują z zastrzeżeniem następujących warunków:

    • (a) Strona, której przysługuje rekompensata, musi niezwłocznie zawiadomić stronę zobowiązaną do rekompensaty na piśmie o wszelkich zarzutach poprzedzających Postępowanie prawne wszczęte przez osobę trzecią oraz współpracować racjonalnie ze stroną zobowiązaną do rekompensaty w celu odparcia zarzutów i zakończenia Postępowania prawnego wszczętego przez osobę trzecią. Jeśli naruszenie postanowień artykułu 13.4(a) stanowi uszczerbek dla obrony w Postępowaniu prawnym wszczętym przez osobę trzecią, zobowiązania strony zobowiązanej do rekompensaty wynikające z postanowień artykułu 13.1 (Zobowiązania Google w zakresie odszkodowania) lub 13.2 (Zobowiązania Klienta w zakresie odszkodowania) zostaną ograniczone proporcjonalnie do stopnia uszczerbku.

    • (b) Strona, której przysługuje rekompensata, musi zapewnić stronie zobowiązanej do rekompensaty wyłączną kontrolę nad podlegającą rekompensacie częścią Postępowania prawnego wszczętego przez osobę trzecią, z następującymi zastrzeżeniami: (i) strona, której przysługuje rekompensata, może powołać na własny koszt swojego pełnomocnika prawnego niesprawującego kontroli; oraz (ii) każda ugoda wymagająca od strony, której przysługuje rekompensata, uznania odpowiedzialności, zapłacenia kwoty pieniężnej lub podjęcia (lub powstrzymania się od) jakichkolwiek działań będzie wymagać uprzedniej pisemnej zgody tej strony, której udzielenia nie można bezzasadnie odmówić, uzależnić od spełnienia warunku ani opóźnić.

   • 13.5. Środki zaradcze.

    • (a) Jeśli firma Google ma podstawy sądzić, że Usługi mogłyby naruszyć Prawa własności intelektualnej osoby trzeciej, może wówczas według własnego wyboru i na własny koszt: (i) zapewnić Klientowi prawo do dalszego korzystania z Usług; (ii) dokonać zmian w Usługach, dzięki którym przestaną one naruszać wspomniane prawa bez istotnego ograniczenia ich funkcjonalności; lub (iii) zastąpić Usługi ich funkcjonalnie równoważnym odpowiednikiem nienaruszającym wspomnianych praw.

    • (b) Jeśli firma Google uzna, że środki zaradcze określone w artykule 13.5(a) są nieuzasadnione ekonomicznie, może zawiesić przedmiotowe Usługi lub zakończyć ich świadczenie. Jeśli firma Google zakończy świadczenie Usług, zwróci Klientowi wszelkie obliczone proporcjonalnie i nienależące się jej Opłaty, które wniósł Klient za okres następujący po zakończeniu świadczenia takich Usług.

   • 13.6. Wyłączne prawa i obowiązki. Bez wpływu na inne uprawnienia do wypowiedzenia Umowy przysługujące każdej ze stron oraz w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ten artykuł 13 (Odszkodowanie) określa wyłączny i jedyny środek prawny przysługujący stronom na mocy niniejszej Umowy w razie podnoszonych przez osoby trzecie zarzutów dotyczących naruszenia Praw własności intelektualnej objętych artykułem 13 (Odszkodowanie).

  • 14. Klienci sprzedawcy. Artykuł 14 (Klienci sprzedawcy) ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Klient zamawia Usługi od Sprzedawcy na podstawie Umowy ze Sprzedawcą (takie Usługi są określane jako „Usługi sprzedawcy”).

   • 14.1. Właściwe warunki. W przypadku Usług sprzedawcy:

    • (a) Artykuł 2 (Warunki płatności) niniejszej Umowy nie ma zastosowania.

    • (b) Opłaty Sprzedawcy, o ile mają zastosowanie, będą płatne bezpośrednio Sprzedawcy, a ceny Usług sprzedawcy będą ustalane wyłącznie między Sprzedawcą a Klientem.

    • (c) Klient będzie otrzymywał właściwe uprawnienia z tytułu Gwarancji jakości usług od Sprzedawcy.

    • (d) Artykuł 12.2 (Ograniczenie kwoty odpowiedzialności) zostaje zastąpiony następującym postanowieniem: „Całkowita łączna odpowiedzialność każdej ze stron za szkody wynikające z Umowy lub z nią związane jest ograniczona do większej z następujących kwot: (a) 1000 USD albo (b) Opłat Sprzedawcy zapłaconych przez Klienta za Usługi sprzedawcy w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę powstania odpowiedzialności”.

    • (e) Każde odnowienie Usług lub każde Zamówienie u Sprzedawcy będzie uzgadniane między Klientem a Sprzedawcą.

    • (f) Określenie „Okres zamówienia”, tak jak jest używane w Umowie, oznacza okres rozpoczynający się, odpowiednio, w Dniu rozpoczęcia świadczenia Usług lub dniu odnowienia Usług sprzedawcy i trwający nieprzerwanie przez czas wskazany w obowiązującym w danym czasie Zamówieniu u Sprzedawcy, chyba że zostanie zakończony wcześniej zgodnie z niniejszą Umową.

    • (g) Określenie „Dzień rozpoczęcia świadczenia Usług”, tak jak jest używane w Umowie, oznacza albo dzień rozpoczęcia podany w Zamówieniu u Sprzedawcy, albo (jeśli takiego dnia nie określono w Zamówieniu u Sprzedawcy) dzień, w którym Google udostępni Usługi sprzedawcy Klientowi.

   • 14.2. Udostępnianie Informacji poufnych. Google może udostępniać Informacje poufne Klienta Sprzedawcy jako Przedstawicielowi z zastrzeżeniem artykułu 7.1 (Zobowiązania).

   • 14.3. Sprzedawca jako Administrator. Według uznania Klienta Sprzedawca może mieć dostęp do Konta Klienta lub Kont Użytkowników. W odniesieniu do swojej relacji z firmą Google Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za (a) wszelki dostęp Sprzedawcy do Konta Klienta lub Kont Użytkowników oraz (b) określenie w Umowie ze Sprzedawcą wszelkich praw i zobowiązań Sprzedawcy i Klienta w odniesieniu do Usług sprzedawcy.

   • 14.4. Pomoc techniczna Sprzedawcy. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Sprzedawca może ujawnić Google dane osobowe Użytkowników, jeśli będzie to w uzasadniony sposób potrzebne do obsługi przez Sprzedawcę zgłoszeń pomocy technicznej, które Klient prześle Sprzedawcy lub za jego pośrednictwem.

  • 15. Postanowienia różne.

   • 15.1. Powiadomienia. Google będzie przekazywać Klientowi powiadomienia na podstawie Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres e-mail do powiadomień. Klient będzie przekazywać Google powiadomienia na podstawie Umowy za pomocą poczty elektronicznej na adres legal-notices@google.com. Z chwilą wysłania e-maila powiadomienie będzie uznane za otrzymane. Klient jest odpowiedzialny za dbanie o aktualność Adresu e-mail do powiadomień przez cały Okres obowiązywania Umowy.

   • 15.2. Poczta e-mail. Strony mogą korzystać z e-maili w celu spełnienia wymogów pisemnego zatwierdzenia i pisemnej zgody wynikających z Umowy.

   • 15.3. Cesja. Żadna ze stron nie może dokonać cesji żadnej części niniejszej Umowy bez pisemnej zgody drugiej strony, z wyjątkiem cesji na rzecz Podmiotu stowarzyszonego, pod warunkiem że (a) cesjonariusz zobowiąże się na piśmie do przestrzegania warunków niniejszej Umowy oraz (b) cedent powiadomi drugą stronę o dokonanej cesji. Każda inna próba cesji zostanie uznana za nieważną. Jeżeli Klient dokona cesji niniejszej Umowy na Podmiot stowarzyszony w innej jurysdykcji w taki sposób, że dojdzie do zmiany podmiotu Google będącego stroną umowy zgodnie z definicją pod adresem https://cloud.google.com/terms/google-entity: (i) niniejsza Umowa zostanie automatycznie przeniesiona na ten nowy podmiot Google będący stroną umowy; (ii) jeśli konto rozliczeniowe Podmiotu stowarzyszonego znajduje się w Brazylii lub Japonii, od momentu dokonania cesji zastosowanie będą miały warunki korzystania z usługi, do których prowadzi podany wcześniej link, a nie warunki wynikające z tej Umowy.

   • 15.4. Zmiana Kontroli. Jeżeli strona doświadczy zmiany Kontroli innej niż wewnętrzna restrukturyzacja lub reorganizacja (na przykład wskutek nabycia lub sprzedaży akcji lub udziałów, połączenia lub innej formy transakcji korporacyjnej), ta strona przekaże drugiej stronie pisemne powiadomienie w ciągu 30 dni po takiej zmianie Kontroli. Klient ma obowiązek natychmiast powiadomić Google, jeśli przestanie być instytucją edukacyjną non-profit lub inną organizacją non-profit zgodnie z artykułem 3.1 (Dozwolone sposoby korzystania).

   • 15.5. Siła wyższa. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za brak lub opóźnienie wykonania postanowień Umowy, jeśli wynika to z okoliczności pozostających poza jej uzasadnioną kontrolą, w tym klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych, aktów terroryzmu, zamieszek czy działań wojennych.

   • 15.6. Umowy z podwykonawcami. Google może zlecić realizację swoich zobowiązań w ramach niniejszej Umowy podwykonawcom, ale zachowuje odpowiedzialność wobec Klienta za wszelkie takie zobowiązania.

   • 15.7. Niezależność stron. Postanowienia niniejszej Umowy nie oznaczają powstania przedstawicielstwa, spółki osobowej ani spółki joint venture między stronami.

   • 15.8. Wykluczenie zrzeczenia się praw. Nieegzekwowanie (lub opóźnione egzekwowanie) przez stronę praw wynikających z niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się ich.

   • 15.9. Klauzula salwatoryjna. Jeżeli którakolwiek część niniejszej Umowy stanie się nieważna, niezgodna z prawem lub niemożliwa do wyegzekwowania, pozostałe zapisy Umowy pozostaną w mocy.

   • 15.10. Brak beneficjentów będących osobami trzecimi. O ile treść niniejszej Umowy wyraźnie nie stanowi inaczej, nie zapewnia ona żadnych korzyści osobom trzecim.

   • 15.11 Świadczenia przysługujące w oparciu o prawo słuszności. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia przez dowolną ze stron świadczeń przysługujących na podstawie prawa słuszności.

   • 15.12. Prawo właściwe. WSZYSTKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z TEJ UMOWY LUB USŁUG ALBO ZWIĄZANE Z TĄ UMOWĄ LUB USŁUGAMI BĘDĄ PODLEGAŁY PRAWU STANU KALIFORNIA, Z WYJĄTKIEM NORM PRAWA KOLIZYJNEGO OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM STANIE, I BĘDĄ PRZEPROWADZANE WYŁĄCZNIE W SĄDACH FEDERALNYCH BĄDŹ SĄDACH STANOWYCH HRABSTWA SANTA CLARA W STANIE KALIFORNIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH, A STRONY WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA PODDANIE SIĘ JURYSDYKCJI OSOBOWEJ TYCH SĄDÓW.

   • 15.13. Aneksy. Z wyjątkiem postanowień artykułu 1.4(b) (Zmiany w Umowie), (c) (Zmiany w Warunkach dostępnych pod adresem URL lub (d) (Zmiany w Aneksie dotyczącym przetwarzania danych w chmurze), wszelkie zmiany niniejszej Umowy po Dacie wejścia w życie wymagają formy pisemnej z podpisami obu stron oraz muszą wyraźnie stwierdzać, że zmieniają niniejszą Umowę. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że przekazanie przez Google uaktualnionego adresu URL w miejsce adresu URL określonego w niniejszej Umowie nie stanowi zmiany warunków Umowy.

   • 15.14. Zachowanie mocy obowiązującej. Postanowienia następujących artykułów pozostają w mocy po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszej Umowy: artykuł 2 (Warunki płatności), artykuł 5 (Prawa własności intelektualnej; Ochrona Danych Klienta; Opinie; Używanie Cech marki w ramach Usług), artykuł 7 (Informacje poufne), artykuł 8.6 (Skutki zakończenia lub nieodnowienia Umowy), artykuł 11 (Wyłączenie odpowiedzialności), artykuł 12 (Ograniczenie odpowiedzialności), artykuł 13 (Odszkodowanie), artykuł 14.1 (Właściwe warunki), artykuł 14.2 (Udostępnianie Informacji poufnych) i artykuł 15 (Postanowienia różne).

   • 15.15. Całość Umowy. Niniejsza Umowa określa wszystkie warunki uzgodnione pomiędzy stronami oraz rozwiązuje i zastępuje wszelkie inne umowy zawarte pomiędzy stronami dotyczące jej przedmiotu, w tym wszelkie wcześniejsze wersje niniejszej Umowy. Zawierając niniejszą Umowę, żadna ze stron nie polegała na jakimkolwiek komunikacie, oświadczeniu lub gwarancji (niezależnie od tego, czy ich wydanie można uznać za niedbalstwo czy nie), których nie określono wyraźnie w niniejszej Umowie. Na ich podstawie stronom nie będą też przysługiwać żadne uprawnienia ani świadczenia. Warunki dostępne pod adresem URL na mocy odniesienia stanowią część Umowy. Po Dacie wejścia w życie Umowy firma Google może dostarczyć zaktualizowane adresy URL zastępujące dowolne z adresów URL podanych w tej Umowie.

   • 15.16. Sprzeczne warunki. W razie sprzeczności między poszczególnymi dokumentami składającymi się na niniejszą Umowę dokumenty te obowiązują w następującej kolejności (od stosowanego w pierwszej kolejności): Formularz zamówienia, Aneks dotyczący przetwarzania danych w chmurze, pozostałe postanowienia Umowy (z wyłączeniem Warunków dostępnych pod adresem URL) oraz Warunki dostępne pod adresem URL (inne niż Aneks dotyczący przetwarzania danych w chmurze).

   • 15.17. Nagłówki. Nagłówki i tytuły użyte w Umowie mają jedynie charakter informacyjny i nie będą miały żadnego wpływu na interpretację Umowy.

   • 15.18. Sprzeczne wersje językowe. W razie przetłumaczenia niniejszej Umowy na język inny niż angielski oraz wystąpienia rozbieżności między wersją angielską a wersją przetłumaczoną, znaczenie rozstrzygające będzie mieć tekst w języku angielskim, chyba że w tłumaczeniu wyraźnie określono inaczej.

   • 15.19. Definicje.

    • „Konto” oznacza dane uwierzytelniające konto Google Klienta oraz powiązany z nimi dostęp do Usług na podstawie niniejszej Umowy.

    • „Usługi dodatkowe” oznaczają produkty, usługi lub aplikacje oferowane przez firmę Google lub jej podmioty stowarzyszone, których nie włączono do Usług, lecz które mogą być dostępne do korzystania wraz z Usługami.

    • „Warunki korzystania z Usług dodatkowych” oznaczają obowiązujące w danym czasie warunki określone pod adresem https://workspace.google.com/terms/additional_services.html.

    • „Konto administratora” oznacza typ Konta Użytkownika, przy użyciu którego Klient (lub w stosownej sytuacji Sprzedawca) może administrować Usługami.

    • „Konsola administracyjna” oznacza konsole i narzędzia internetowe udostępniane Klientowi przez Google do administrowania Usługami.

    • „Administratorzy” oznaczają pracowników wyznaczonych przez Klienta, którzy w imieniu Klienta administrują Usługami oferowanymi Użytkownikom oraz którzy mają możliwość dostępu do Danych Klienta i Kont użytkowników. Taki dostęp obejmuje możliwość przeglądania, monitorowania, wykorzystywania, modyfikowania, blokowania dostępności lub ujawniania danych dostępnych Użytkownikom w ramach ich Kont Użytkowników.

    • „Reklamy” to reklamy wyświetlane w trybie online Użytkownikom przez Google – z wyjątkiem reklam, które zgodnie z wyraźnym życzeniem Klienta mają być wyświetlane przez Google lub Podmioty stowarzyszone Google w związku z Usługami na mocy odrębnej umowy, takich jak reklamy Google AdSense w witrynie Klienta utworzonej przez Klienta przy użyciu usługi Witryny Google dostępnej w ramach Usług.

    • „Podmiot stowarzyszony” oznacza dowolny podmiot, który kontroluje daną stronę Umowy, nad którym dana strona ma Kontrolę albo który pośrednio lub bezpośrednio pozostaje pod wspólną Kontrolą z daną stroną.

    • „Opłata roczna” oznacza opłatę roczną za korzystanie z Usług określoną w Formularzu zamówienia.

    • „Przepisy antykorupcyjne” oznaczają wszystkie obowiązujące gospodarcze oraz publiczne przepisy antykorupcyjne, w tym amerykańską Ustawę o zagranicznych praktykach korupcyjnych (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) z 1977 r. oraz brytyjską Ustawę o łapownictwie (Bribery Act) z 2010 r., które zabraniają składania ofert korupcyjnych obejmujących cokolwiek wartościowego, bezpośrednio jak i pośrednio, komukolwiek, w tym urzędnikom państwowym, w celu uzyskania lub zachowania zamówienia lub w celu uzyskania innej niewłaściwej przewagi gospodarczej. Urzędnicy państwowi oznaczają: wszelkich pracowników państwowych, kandydatów na stanowiska publiczne; członków rodzin królewskich, pracowników jakichkolwiek spółek państwowych lub kontrolowanych przez władze państwowe, publicznych organizacji międzynarodowych oraz partii politycznych.

    • „Zasady dopuszczalnego użytkowania” oznaczają obowiązujące w danym czasie zasady dozwolonego użytkowania Usług dostępnych pod adresem https://workspace.google.com/terms/use_policy.html.

    • „BAA” lub „Umowa z partnerem biznesowym” jest to aneks do Umowy dotyczący postępowania z Chronionymi informacjami zdrowotnymi (zdefiniowanymi w HIPAA).

    • „Data rozpoczęcia rozliczenia” oznacza datę, od której Google zacznie pobierać Opłaty za Usługi (jeśli ma to zastosowanie).

    • „Cechy marki” oznaczają nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy domen i inne charakterystyczne cechy marki odpowiednio każdej ze stron, które dana strona może zastrzegać.

    • „Aneks dotyczący przetwarzania danych w chmurze” oznacza aktualne postanowienia dotyczące obowiązków w zakresie przetwarzania i ochrony Danych Klienta, co opisano na stronie https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum.

    • „Informacje poufne” oznaczają informacje, które jedna strona (lub Podmiot stowarzyszony) ujawnia drugiej stronie na mocy niniejszej Umowy i które zostały oznaczone jako poufne albo zostałyby normalnie uznane za poufne w danych okolicznościach. Do Informacji poufnych nie zaliczają się informacje, które zostaną niezależnie opracowane przez odbiorcę, zostały przekazane odbiorcy zgodnie z prawem przez osobę trzecią bez zobowiązania do poufności lub zostały udostępnione publicznie bez winy odbiorcy. Z zastrzeżeniem zdania poprzedzającego Dane Klienta są uznawane za Informacje poufne Klienta.

    • „Kontrola” oznacza posiadanie ponad 50 procent praw głosu lub udziałów danej strony.

    • „Usługi podstawowe” oznaczają aktualne „Usługi podstawowe” opisane w Podsumowaniu Usług, z wyłączeniem Ofert osób trzecich.

    • „Dane Klienta” oznaczają dane przekazywane, przechowywane, przesyłane lub otrzymywane za pośrednictwem Usług przez Klienta lub jego Użytkowników.

    • „Adres e-mail domeny” to adres e-mail w Nazwie domeny, który jest używany w związku z Usługami.

    • „Nazwa domeny” oznacza nazwę domeny określoną w Formularzu zamówienia lub Zamówieniu u Sprzedawcy przewidzianą do użytku w związku z Usługami.

    • „Użytkownicy” oznaczają osoby fizyczne, którym Klient udostępnia możliwość korzystania z Usług i których kontami zarządza Administrator. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Użytkownikami mogą być pracownicy Podmiotów stowarzyszonych Klienta i innych osób trzecich.

    • „Konto użytkownika” oznacza konto znajdujące się na serwerach Google założone przez Klienta w ramach Usług w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usług.

    • „Przepisy kontroli eksportu” to wszelkie obowiązujące przepisy i regulacje prawne dotyczące kontroli eksportu i reeksportu, w tym (a) amerykańskie przepisy eksportowe (Export Administration Regulations, EAR) regulowane przez Departament Handlu USA, (b) sankcje gospodarcze i handlowe regulowane przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA oraz (c) przepisy dotyczące międzynarodowego handlu bronią (International Traffic in Arms Regulations, ITAR) regulowane przez Departament Stanu USA.

    • „Opłaty” oznaczają (a) iloczyn wartości Usług wykorzystanych lub zamówionych przez Klienta i Cen (jeśli mają zastosowanie) lub (b) obowiązujące opłaty za Usługi pomocy technicznej powiększone o właściwe Podatki.

    • „Centrum pomocy” to strona firmy Google dostępna pod adresem https://www.google.com/support/.

    • „Działania wysokiego ryzyka” oznaczają działania, w ramach których należy racjonalnie oczekiwać, że korzystanie z Usług lub awaria Usług może doprowadzić do śmierci, obrażeń ciała, szkody środowiskowej lub zniszczenia mienia (np. budowa lub eksploatacja obiektów jądrowych, systemów kontroli lotów, systemów podtrzymujących życie lub uzbrojenia).

    • „HIPAA” to ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (Health Insurance Portability and Accountability Act) z 1996 r., z późniejszymi zmianami, jak również wszelkie przepisy wydane na jej podstawie.

    • „W tym” oznacza „między innymi, ale nie tylko”.

    • „Odpowiedzialność objęta rekompensatą” oznacza wszelkie (i) kwoty zatwierdzone przez stronę zobowiązaną do rekompensaty oraz (ii) odszkodowania i koszty zasądzone prawomocnie przez właściwy sąd względem strony, której przysługuje rekompensata.

    • „Prawa własności intelektualnej” oznaczają wszystkie prawa patentowe, prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawa tajemnicy handlowej (jeśli występują), prawa do wzorów użytkowych, prawa do baz danych, prawa do nazw domen, autorskie prawa osobiste oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej (zarejestrowane lub niezarejestrowane) na całym świecie.

    • „Proces prawny” oznacza wniosek o ujawnienie informacji złożony zgodnie z obowiązującą ustawą, przepisem wykonawczym, orzeczeniem sądowym, wezwaniem, nakazem lub innym obowiązującym aktem prawnym, procedurą prawną lub podobnym postępowaniem.

    • „Odpowiedzialność” oznacza każdy rodzaj odpowiedzialności, w tym odpowiedzialność wynikającą z umowy, czynu niedozwolonego (w tym niedbalstwa) lub inną, bez względu na to, czy byłaby możliwa do przewidzenia lub rozważana przez strony.

    • „Opłata miesięczna” oznacza opłatę miesięczną za korzystanie z Usług określoną w Formularzu zamówienia.

    • „Adres e-mail do powiadomień” oznacza adres lub adresy poczty elektronicznej wskazane przez Klienta w Konsoli administracyjnej.

    • „Formularz zamówienia” oznacza zamówienie złożone przez Klienta na stronie internetowej Google lub dokument zamówienia sporządzony przez Klienta. Takie zamówienie lub dokument muszą określać Usługi zamawiane przez Klienta od Google na podstawie Umowy.

    • „Okres zamówienia” oznacza okres rozpoczynający się w Dniu rozpoczęcia świadczenia Usług lub, w stosownych przypadkach, w dniu przedłużenia zamówienia i trwający nieprzerwanie przez czas wskazany w Formularzu zamówienia, chyba że zostanie zakończony wcześniej zgodnie z niniejszą Umową. Jeśli do Usług nie ma zastosowania żaden Formularz zamówienia, początkowym Okresem zamówienia jest okres rozpoczynający się z Datą wejścia w życie i trwający 12 miesięcy.

    • „Inne Usługi” oznaczają oferowane w danym czasie „Inne Usługi” opisane w Podsumowaniu Usług, z wyłączeniem Ofert osób trzecich.

    • „Ceny” oznaczają obowiązujące w danym czasie ceny Usług opisane na stronie https://workspace.google.com/pricing.html (umieszczone w Umowie w postaci takiego odniesienia), jeżeli nie uzgodniono inaczej w załączniku lub Formularzu zamówienia. Ceny nie zawierają podatków.

    • „Sprzedawca” oznacza (w stosownych przypadkach) upoważnionego sprzedawcę będącego niestowarzyszoną osobą trzecią, który sprzedaje lub dostarcza Usługi Klientowi.

    • „Umowa ze Sprzedawcą” oznacza (w stosownych przypadkach) odrębną umowę pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w sprawie Usług. Umowa ze Sprzedawcą nie jest objęta niniejszą Umową i jest od niej niezależna.

    • „Opłaty Sprzedawcy” oznaczają opłaty (jeśli występują) za Usługi używane lub zamówione przez Klienta ustalone zgodnie z Umową ze Sprzedawcą i powiększone o należne Podatki.

    • „Zamówienie u Sprzedawcy” oznacza (w stosownych przypadkach) formularz zamówienia (w tym formularz przedłużenia zamówienia) wystawiony przez Sprzedawcę oraz sporządzony przez Klienta i Sprzedawcę określający Usługi zamawiane przez Klienta od Sprzedawcy.

    • „Szczegółowe warunki korzystania z usługi” oznaczają obowiązujące w danym czasie warunki szczególne dotyczące co najmniej jednej Usługi określone pod adresem https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

    • „Usługi” to Usługi podstawowe i Inne Usługi, które zawiera obowiązująca w danym czasie wersja Google Workspace for Education Usług.

    • „Dzień rozpoczęcia świadczenia Usług” oznacza albo dzień rozpoczęcia określony w Formularzu zamówienia, albo, jeżeli takiego dnia nie określono w Formularzu zamówienia, dzień, w którym Google udostępni Usługi Klientowi.

    • „Podsumowanie Usług” oznacza obowiązujący w danym czasie opis zamieszczony pod adresem https://workspace.google.com/terms/user_features.html.

    • „Gwarancja jakości usług” (SLA) oznacza obowiązujące w danym czasie umowy gwarancji jakości usług dostępne pod adresem https://workspace.google.com/terms/sla.html.

    • „Zawiesić” lub „Zawieszenie” oznacza zablokowanie dostępu do Usług lub składników Usług albo możliwości korzystania z nich.

    • „Podatki” to wszystkie podatki nałożone przez administrację państwową, z wyjątkiem podatków opartych na dochodzie netto, majątku netto, wartości aktywów, wartości nieruchomości lub zatrudnieniu Google.

    • „Okres obowiązywania” ma znaczenie określone w artykule 8.1 (Okres obowiązywania Umowy) niniejszej Umowy.

    • „Postępowanie z powództwa osoby trzeciej” oznacza formalne postępowanie prowadzone z powództwa niestowarzyszonej osoby trzeciej przed sądem lub trybunałem administracyjnym (w tym wszelkie postępowania apelacyjne).

    • „Oferta osoby trzeciej” oznacza usługi, oprogramowanie, produkty i inne oferty osoby trzeciej, których nie włączono do Usług.

    • „Wytyczne dotyczące znaków towarowych” oznaczają obowiązujące w danym czasie Wskazówki Google dotyczące korzystania z Cech marki przez osoby trzecie dostępne pod adresem https://www.google.com/permissions/guidelines.html.

    • „Usługi pomocy technicznej” oznaczają usługi pomocy technicznej oferowane w danym czasie przez Google.

    • „Wskazówki dotyczące pomocy” oznaczają obowiązujące w danym czasie wskazówki Google dotyczące usług pomocy technicznej dostępne pod adresem https://workspace.google.com/terms/tssg.html.

    • „Warunki dostępne pod adresem URL” oznaczają łącznie Zasady dopuszczalnego użytkowania, Aneks dotyczący przetwarzania danych w chmurze, Szczegółowe warunki korzystania z usługi, Gwarancję jakości usług oraz Wskazówki dotyczące pomocy.

  • 16. Szczególne warunki regionalne. Klient wyraża zgodę na poniższe zmiany w Umowie, jeżeli adres rozliczeniowy Klienta znajduje się we właściwym regionie wymienionym poniżej:

   • Azja i Pacyfik – wszystkie regiony

    • Artykuł 2.3 (Podatki) zastępuje się jak niżej:

    • 2.3. Podatki. Google wyszczególni wszelkie zafakturowane Podatki. W przypadku konieczności odliczenia Podatków od jakiejkolwiek płatności na rzecz Google, Klient zwiększy kwotę należną na rzecz Google w taki sposób, żeby kwota netto otrzymana przez Google była równa kwocie zafakturowanej, bez pomniejszania jej o kwotę należnych Podatków.

    • Definicję „Podatków” zawartą w artykule 15.19 (Definicje) zastępuje się jak niżej:

    • 15.19. Definicje.

    • „Podatki” oznaczają wszystkie podatki nałożone przez administrację państwową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi świadczenia Usług, w tym w szczególności wszelkie daniny, cła i wszelkie podatki bezpośrednie i pośrednie, w tym wszelkie związane z nimi kary lub odsetki, z wyjątkiem podatków od zysku Google.

   • Azja i Pacyfik (wszystkie regiony z wyłączeniem Australii, Japonii, Indii, Nowej Zelandii i Singapuru) oraz Ameryka Łacińska (z wyłączeniem Brazylii)

    • Artykuł 15.12 (Prawo właściwe) zastępuje się jak niżej:

    • 15.12. Prawo właściwe; Arbitraż.

     • (a) WSZYSTKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB WSZELKICH POWIĄZANYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG GOOGLE ALBO Z NIMI ZWIĄZANE (W TYM WSZELKIE SPORY DOTYCZĄCE INTERPRETACJI LUB WYKONYWANIA UMOWY) („Spór”) PODLEGAJĄ PRAWU STANU KALIFORNIA, Z WYŁĄCZENIEM PRAWA KOLIZYJNEGO OBOWIĄZUJĄCEGO W TYM STANIE.

     • (b) Strony w dobrej wierze podejmą próbę rozwiązania Sporu w ciągu 30 dni od jego rozpoczęcia. Jeżeli Spór nie zostanie rozstrzygnięty w ciągu 30 dni, musi zostać rozstrzygnięty w arbitrażu przez Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów (International Centre for Dispute Resolution) prowadzone przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (American Arbitration Association) zgodnie z jego Regulaminem Przyspieszonego Rozstrzygania Sporów (Expedited Commercial Rules) obowiązującym w dniu zawarcia niniejszej Umowy („Regulamin”).

     • (c) Strony wspólnie wybiorą jednego arbitra. Arbitraż zostanie przeprowadzony w języku angielskim na terenie hrabstwa Santa Clara w Kalifornii (USA).

     • (d) Każda strona może wystąpić do właściwego sądu o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego niezbędne do ochrony jej praw do zakończenia arbitrażu. Arbiter może wydać postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego zgodnie ze środkami prawnymi i ograniczeniami przewidzianymi w Umowie.

     • (e) Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących poufności określonych w podpunkcie (g) każda strona może wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia niezbędnego w celu ochrony praw lub mienia tej strony, a ten wniosek nie będzie uznany za naruszenie ani uchylenie niniejszego artykułu dotyczącego prawa właściwego i arbitrażu oraz nie wpłynie na uprawnienia arbitra, w tym prawo do weryfikacji postanowienia sądu. Strony postanawiają, że sądy hrabstwa Santa Clara w Kalifornii (USA) są właściwe do wydania dowolnego postanowienia na podstawie niniejszego podpunktu 15.12(e).

     • (f) Wyrok arbitrażowy będzie prawomocny i wiążący dla stron, a jego wykonania można dochodzić w dowolnym właściwym sądzie, w tym sądzie właściwym dla każdej strony lub dowolnych składników jej mienia.

     • (g) Wszelkie postępowania arbitrażowe prowadzone zgodnie z niniejszym artykułem 15.12 (Prawo właściwe; Arbitraż), w tym (i) informacje o ich istnieniu, (ii) wszelkie informacje ujawnione w trakcie postępowań oraz (iii) wszelkie informacje ustne lub dokumenty ich dotyczące, będą uznawane za Informacje poufne na podstawie artykułu 7 (Informacje poufne). Oprócz korzystania z praw do ujawniania informacji na podstawie artykułu 7 (Informacje poufne) strony mogą ujawniać informacje opisane w niniejszym podpunkcie 15.12(g) właściwemu sądowi w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o wydanie postanowienia na podstawie podpunktu 15.12(e) lub wykonania każdej decyzji arbitrażowej, lecz strony muszą wystąpić o przeprowadzenie takiego postępowania sądowego z wyłączeniem jawności.

     • (h) Strony zapłacą kwoty należne arbitrowi, wynagrodzenie i koszty rzeczoznawców powołanych przez arbitra oraz koszty administracyjne centrum arbitrażu zgodnie z Regulaminem. W swojej ostatecznej decyzji arbiter ustali zobowiązanie strony przegrywającej do zwrotu kwoty uiszczonej z góry przez stronę wygrywającą z tytułu tych opłat.

     • (i) Każda strona pokrywa wynagrodzenie i koszty swoich prawników i rzeczoznawców bez względu na ostateczne rozstrzygnięcie Sporu przez arbitra.

   • Azja i Pacyfik – Indie

    • Firma Google India Private Limited została wyznaczona przez Google Asia Pacific Pte. Ltd. („GAP”) jako niewyłączny sprzedawca Usług (zgodnie z definicją poniżej) w Indiach. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, choć w Umowie oba podmioty zostały określone jako „Google”, niniejszym wyjaśnia się, że wszędzie tam, gdzie postanowienia odnoszą się do Google w zakresie sprzedaży lub praw i obowiązków z nią związanych (w tym wszelkich warunków dotyczących fakturowania sprzedaży usług, limitu kredytu, rozwiązania niniejszej Umowy itp.), „Google” oznacza firmę Google India Private Limited, a wszędzie tam, gdzie w Umowie postanowienia odnoszą się do „Google” jako dostawcy Usług lub praw i obowiązków z nimi związanych, oznacza firmę „GAP”.

    • Google India Private Limited może wystawiać Formularze zamówienia z powołaniem się na Umowę, ale Formularz zamówienia będzie stanowił odrębną umowę między Google India Private Limited a Klientem i będzie zawierał przez odniesienie wszystkie postanowienia niniejszej Umowy. Google India Private Limited, jako sprzedawca Usług, nabywa Usługi od GAP w celu ich sprzedaży Klientowi, więc cały obowiązek świadczenia takich Usług zgodnie z Umową zostanie spełniony przez GAP i w związku z tym Google India nie będzie mieć żadnych zobowiązań wynikających z przepisów prawa dotyczących świadczenia Usług.

    • Artykuł 2 (Warunki płatności) zastępuje się jak niżej:

    • 2. Warunki płatności.

    • 2.1. Pomiar wykorzystania i opcje rozliczeń. Do określenia sposobu korzystania z Usług przez Klienta będą stosowane narzędzia pomiarowe Google, a każde takie ustalenie dokonane przez Google na potrzeby obliczenia Opłat jest ostateczne. Klient może wybrać jedną z opisanych poniżej opcji rozliczeń lub dowolną inną opcję oferowaną przez Google podczas składania zamówienia na Usługi.

     • (a) Abonament elastyczny. Jeśli Klient wybierze tę opcję, nie będzie zobowiązany do zakupu Usług na ustalony z góry okres. Opłata będzie naliczana miesięcznie na podstawie dziennego wykorzystania Usług. Na potrzeby obliczania wysokości Opłat każdy częściowy dzień korzystania z Usług zostanie zaokrąglony w górę do pełnego dnia użytkowania Usług.

     • (b) Abonament roczny / na czas określony. Jeśli Klient wybierze tę opcję, będzie zobowiązany do zakupu Usług na 1 rok lub kilka lat (zgodnie z wyborem Klienta). Google będzie rozliczać Klienta zgodnie z warunkami wybranymi przez Klienta w Formularzu zamówienia.

    • Google może zmienić oferowane opcje rozliczeń między innymi przez ograniczenie lub wyłączenie dowolnej z nich w ciągu 30 dni od powiadomienia Klienta o tym fakcie. Zmiany te wejdą w życie na początku następnego Okresu obowiązywania zamówienia Klienta. Poszczególne opcje rozliczeń mogą być niedostępne dla niektórych Klientów. Klient może płacić za Usługi przy użyciu opcji płatności opisanych poniżej w artykule 2.2 (Płatności).

    • 2.2. Płatności. Wszystkie płatności należy regulować w walucie określonej w Formularzu zamówienia lub na fakturze.

     • (a) Karta kredytowa lub karta debetowa. Jeśli Klient płaci kartą kredytową lub debetową albo w innej formie nieopartej na fakturze, płatności są regulowane pod koniec miesiąca, podczas którego Klient korzystał z Usług. W przypadku kart kredytowych lub debetowych: (i) Google obciąży Klienta w odpowiednim momencie wszystkimi należnymi Opłatami (wystawiając rachunek elektroniczny); (ii) te Opłaty są uważane za zaległe po 60 dniach od końca miesiąca, w którym Klient korzystał z Usług.

     • (b) Faktury. O ile w Formularzu zamówienia nie określono inaczej, termin płatności faktury wynosi 60 dni od daty jej wystawienia. Po upływie tego terminu faktury są uważane za zaległe.

     • (c) Inne formy płatności. Klient może zmienić swoją formę płatności na dowolną, którą Google może włączyć w Konsoli administracyjnej, pod warunkiem zaakceptowania przez Klienta wszelkich dodatkowych warunków dotyczących tej formy płatności.

     • (d) Dane do płatności. Płatności dokonane przelewem muszą zawierać informacje bankowe podane przez Google.

    • 2.3. Podatki.

     • (a) W zamian za świadczenie Usług Klient zgadza się zapłacić Google Opłaty wymienione powyżej plus należne Podatki. Jeśli firma Google jest zobowiązana do odprowadzania lub pobierania Podatków, odpowiednia kwota będzie uwzględniana na fakturze dla Klienta, chyba że Klient przedstawi Google w określonym terminie ważne zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku podatkowego poświadczone przez odpowiedni organ podatkowy.

     • (b) Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, Klient przekaże Google odpowiednie dane identyfikacji podatkowej (numer identyfikacyjny podatku od towarów i usług („GSTIN”), lokalizację, w której Klient będzie korzystał z Usług, status podatkowy itp.), których Google może wymagać w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi w Indiach. Klient potwierdza, że wszystkie podane dane, takie jak numer GSTIN, lokalizacja, w której Klient będzie korzystał z Usług, status podatkowy itp., są poprawne. Podany adres i numer GSTIN dotyczą lokalizacji, w której Klient będzie korzystać z Usług. Klient będzie zobowiązany zapłacić (lub zwrócić Google) wszelkie podatki, odsetki, kary lub grzywny naliczone w wyniku złożenia przez niego nieprawidłowego oświadczenia.

     • (c) Jeśli Klient jest na mocy prawa zobowiązany do pominięcia kwot Podatku dochodowego w swoich płatnościach na rzecz Google, Klient musi we właściwym terminie dostarczyć Google zaświadczenie podatkowe dotyczące podatku u źródła lub inną odpowiednią dokumentację potwierdzającą takie pominięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

    • 2.4. Spory dotyczące płatności. Wszelkie spory dotyczące płatności należy zgłaszać przed upływem terminu płatności. Jeśli strony ustalą, że powody określonych niezgodności w rozliczeniach leżą po stronie firmy Google, nie wystawi ona poprawionej faktury, ale w zamian wystawi notę kredytową zawierającą nieprawidłową kwotę figurującą na fakturze, której dotyczy spór. Jeśli faktura, której dotyczy spór, nie została jeszcze zapłacona, Google zastosuje kwotę z noty kredytowej do kwestionowanej faktury i Klient będzie zobowiązany do zapłacenia wynikowego salda netto należnego z tytułu tej faktury. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie zobowiązuje Google do przyznania środków jakiejkolwiek innej stronie.

    • 2.5. Zaległe płatności; Zawieszenie. Od zaległych płatności mogą być naliczane odsetki w wysokości 1,5% miesięcznie (lub najwyższej stawki dozwolonej przez prawo, jeśli jest niższa) od pierwotnego terminu płatności do dnia uiszczenia całej należności. Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie uzasadnione koszty (łącznie z kosztami usług prawnych) poniesione przez Google w związku z dochodzeniem takich zaległych kwot. Jeśli Klient nie zapłaci za Usługi w terminie, Google może zawiesić świadczenie Usług.

    • 2.6. Brak obowiązku podawania numeru zamówienia. Klient jest zobowiązany do regulowania wszystkich należnych Opłat bez konieczności podawania przez Google numeru zamówienia na fakturze Google (lub w inny sposób).

    • 2.7. Zmiany cen. Google może zmienić Ceny w dowolnym momencie, chyba że w załączniku lub Formularzu zamówienia wyraźnie uzgodniono inaczej. Google powiadomi Klienta o każdej zmianie co najmniej 30 dni wcześniej. Zmienione ceny będą obowiązywać od początku kolejnego Okresu zamówienia po upływie tego 30-dniowego okresu.

    • Artykuł 15.12 (Prawo właściwe Stanów Zjednoczonych) zastępuje się jak niżej:

    • 15.12. Prawo właściwe. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą podlegały prawu obowiązującemu w Indiach. W przypadku jakichkolwiek sporów właściwe będą sądy w Nowym Delhi. Niezależnie od powyższego Klient może i będzie wnosić wszelkie roszczenia w stosunku do Google wynikające z Umowy przeciwko Google India Private Limited.

    • Definicję „Podatków” zawartą w artykule 15.19 (Definicje) zastępuje się jak niżej:

    • 15.19. Definicje.

    • „Podatki” oznaczają wszelkie podatki wynikające z obowiązującego prawa, między innymi wszelkie cła lub podatki (inne niż podatek dochodowy), w tym podatki pośrednie, takie jak podatek od towarów i usług („GST”), lub podatki związane z zakupem Usług.

   • Azja i Pacyfik – Indonezja

    • Dodano nowy artykuł 8.8:

    • 8.8. Wyłączenie przepisów dotyczących wypowiedzenia Umowy. Strony zgadzają się wyłączyć wszelkie obowiązujące przepisy prawne w zakresie, w jakim unieważnienie Umowy wymaga postanowienia sądu.

    • Indonezyjska wersja niniejszej Umowy jest dostępna tutaj, a artykuł 15.18 (Sprzeczne wersje językowe) zostaje zastąpiony jak niżej:

    • 15.18. Sprzeczne wersje językowe. Niniejszą Umowę sporządzono w języku indonezyjskim i angielskim. Obie wersje są równorzędnymi oryginałami. W razie rozbieżności lub różnic interpretacyjnych pomiędzy wersją w języku indonezyjskim a wersją w języku angielskim strony zobowiązują się zmienić wersję w języku indonezyjskim tak, aby odpowiednia część wersji w języku indonezyjskim stała się zgodna z odpowiednią częścią wersji w języku angielskim.

   • Azja i Pacyfik – Australia

    • Dodano nowy artykuł 11A o brzmieniu jak niżej:

    • 11A. Artykuł 11A ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Usługi podlegają gwarancjom Australijskiej Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów (Australian Competition and Consumer Act – „Ustawa ACCA”) z 2010 roku. Obowiązujące prawo, w tym Ustawa ACCA, może przyznać niniejszej Umowie prawa i środki zaradcze, których nie można wyłączyć oraz których nie wyłącza niniejsza Umowa. W zakresie, w jakim obowiązujące przepisy zezwalają Google na ograniczenie działania, odpowiedzialność firmy Google i jej Podmiotów stowarzyszonych wynikająca z tych przepisów będzie ograniczona, według ich uznania, do przywrócenia świadczenia Usług lub pokrycia kosztów przywrócenia świadczenia Usług.

    • Artykuł 15.12 (c) (Prawo właściwe Stanów Zjednoczonych) zostaje zmieniony przez dodanie na końcu artykułu tekstu: „JEŚLI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO UNIEMOŻLIWIA ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU PRZEZ SĄD STANU KALIFORNIA, KLIENT MOŻE ZGŁOSIĆ SPÓR W SĄDACH WŁAŚCIWYCH DLA KLIENTA. JEŚLI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO UNIEMOŻLIWIA SĄDOWI LOKALNEMU KLIENTA STOSOWANIE PRAWA STANU KALIFORNIA W CELU ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU, SPÓR TAKI BĘDZIE PODLEGAŁ PRAWU LOKALNEMU WŁAŚCIWEMU DLA KRAJU, STANU LUB INNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA KLIENTA”.

    • Artykuł 15.15 (Całość Umowy) zostaje zmieniony przez dodanie na końcu artykułu tekstu: „Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyklucza odpowiedzialności stron za wcześniejsze pisemne lub ustne wprowadzenie w błąd”.

   • Europa, Bliski Wschód i Afryka – wszystkie regiony

    • Artykuł 2.2 (Płatności) zastępuje się jak niżej:

    • 2.2. Płatności. Klient jest zobowiązany do regulowania wszystkich Opłat w walucie określonej na fakturze. Termin płatności wszystkich Opłat wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. Google nie ma obowiązku wystawiania wielu faktur. Płatności dokonane przelewem muszą zawierać informacje bankowe podane przez Google. Jeżeli Klient zawarł Umowę z Google Commerce Limited, firma Google może otrzymywać płatności za pośrednictwem Google Payment Limited, spółki zarejestrowanej w Anglii i Walii z siedzibą w Belgrave House, pod adresem: 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9TQ, Wielka Brytania.

   • Europa, Bliski Wschód, Afryka – Europejski Obszar Gospodarczy, Zjednoczone Królestwo i Szwajcaria

    • Artykuł 15.19 (Definicje) zmienia się na artykuł 15.20 (Definicje).

    • Dodano nowy artykuł 15.19:

    • 15.19. Zrzeczenie się praw wynikających z EKŁE.

     • (a) Na potrzeby niniejszego artykułu 15.19 (Zrzeczenie się praw wynikających z EKŁE) terminy „mikroprzedsiębiorstwo”, „małe przedsiębiorstwo” i „organizacja non-profit” mają znaczenie określone w EKŁE. „EKŁE” oznacza Europejski kodeks łączności elektronicznej (ustanowiony Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r.).

     • (b) Strony potwierdzają, że zgodnie z EKŁE: (i) pewne prawa przysługują mikroprzedsiębiorstwom, małym przedsiębiorstwom i organizacjom non-profit oraz (ii) klienci zaliczani do kategorii, o których mowa w punkcie (i), mogą wyraźnie zrezygnować z pewnych praw.

     • (c) Jeżeli Klient reprezentuje mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo lub organizację non-profit, Klient rezygnuje z wszelkich praw, które mogą mu przysługiwać na podstawie:

      • (i) art. 102 ust. 1 EKŁE, który umożliwia Klientowi otrzymanie pewnych informacji przed zawarciem umowy;

      • (ii) art. 102 ust. 3 EKŁE, który umożliwia Klientowi otrzymanie podsumowania warunków umowy;

      • (iii) art. 105 ust. 1 EKŁE, który ogranicza maksymalny okres obowiązywania umowy do 24 miesięcy dla pewnych usług; oraz

      • (iv) art. 107 ust. 1 EKŁE, który rozszerza inne prawa ujęte w dyrektywie ustanawiającej EKŁE (między innymi w artykułach 102 ust. 3 i 105 ust. 1 opisanych powyżej) na wszystkie usługi świadczone w ramach tej samej umowy Google Workspace.

   • Europa, Bliski Wschód i Afryka – Algieria, Bahrajn, Egipt, Izrael, Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Mauretania, Oman, Palestyna, Tunezja i Zjednoczone Emiraty Arabskie

    • Dodano nowy artykuł 8.8 o następującym brzmieniu:

    • 8.8. Brak wymogu uzyskania orzeczenia sądowego. Obie strony potwierdzają i zgadzają się, że orzeczenie sądowe nie będzie wymagane do nadania mocy prawnej jakiemukolwiek rozwiązaniu lub zmianie Umowy albo do nadania mocy prawnej jakiemukolwiek innemu artykułowi Umowy.

    • Artykuł 15.12 (Prawo właściwe) zastępuje się jak niżej:

    • 15.12. Prawo właściwe; Arbitraż.

     • (a) WSZYSTKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB WSZELKICH POWIĄZANYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG GOOGLE ALBO Z NIMI ZWIĄZANE (W TYM WSZELKIE SPORY DOTYCZĄCE INTERPRETACJI LUB WYWIĄZYWANIA SIĘ Z UMOWY) („Spór”) PODLEGAJĄ PRAWU STANU KALIFORNIA, Z WYŁĄCZENIEM PRAWA KOLIZYJNEGO OBOWIĄZUJĄCEGO W TYM STANIE.

     • (b) Strony w dobrej wierze podejmą próbę rozwiązania Sporu w ciągu 30 dni od jego rozpoczęcia. Jeśli Spór nie zostanie rozwiązany w ciągu 30 dni, musi zostać rozwiązany w drodze arbitrażu na podstawie regulaminu arbitrażowego Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego w Londynie (LCIA) („Regulamin”), który to Regulamin uznaje się za włączony do niniejszego artykułu przez odniesienie.

     • (c) Strony wspólnie wybiorą jednego arbitra. Arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim, a miejscem i siedzibą prawną arbitrażu będzie Międzynarodowe centrum finansowe w Dubaju (DIFC) w ZEA.

     • (d) Każda strona może wystąpić do właściwego sądu o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego niezbędne do ochrony jej praw do zakończenia arbitrażu. Arbiter może wydać postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego zgodnie ze środkami prawnymi i ograniczeniami przewidzianymi w Umowie.

     • (e) Wyrok arbitrażowy będzie prawomocny i wiążący dla stron, a jego wykonania można dochodzić w dowolnym właściwym sądzie, w tym sądzie właściwym dla każdej strony lub dowolnych składników jej mienia.

     • (f) Wszelkie postępowania arbitrażowe prowadzone zgodnie z niniejszym artykułem 15.12 (Prawo właściwe; Arbitraż), w tym (i) informacje o ich istnieniu, (ii) wszelkie informacje ujawnione w trakcie postępowań oraz (iii) wszelkie informacje ustne lub dokumenty ich dotyczące, będą uznawane za Informacje poufne na podstawie artykułu 7 (Informacje poufne). Oprócz korzystania z praw do ujawniania informacji na podstawie artykułu 7 (Informacje poufne) strony mogą ujawniać informacje opisane w niniejszym podpunkcie 15.12(f) właściwemu sądowi w zakresie niezbędnym do wykonania każdej decyzji arbitrażowej, lecz strony muszą wystąpić o przeprowadzenie takiego postępowania sądowego z wyłączeniem jawności.

     • (g) Strony zapłacą kwoty należne arbitrowi, wynagrodzenie i koszty rzeczoznawców powołanych przez arbitra oraz koszty administracyjne centrum arbitrażu zgodnie z Regulaminem. W swojej ostatecznej decyzji arbiter ustali zobowiązanie strony przegrywającej do zwrotu kwoty uiszczonej z góry przez stronę wygrywającą z tytułu tych opłat.

     • (h) Każda strona pokrywa wynagrodzenie i koszty swoich prawników i rzeczoznawców bez względu na ostateczne rozstrzygnięcie Sporu przez arbitra.

   • Ameryka Północna (Stany Zjednoczone) oraz Ameryka Łacińska (z wyłączeniem Brazylii)

    • Dodano nowy artykuł 3.10:

    • 3.10. COPPA i zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli Klient zezwala na korzystanie z Usług Użytkownikom w wieku poniżej 13 lat, zgadza się na zbieranie i używanie danych osobowych tych Użytkowników w Usługach zgodnie z amerykańską ustawą o ochronie prywatności dzieci w internecie (Children’s Online Privacy Protection Act) w sposób opisany w Informacjach na temat ochrony prywatności w Google Workspace for Education (w zakresie, w jakim COPPA obowiązuje w jurysdykcji Klienta).

    • Dodano nowy artykuł 7.3:

    • 7.3. Amerykańska ustawa FERPA. Strony zgadzają się, że (a) Dane Klienta mogą zawierać informacje umożliwiające identyfikację osób, które pochodzą z rejestrów edukacyjnych i podlegają postanowieniom ustawy FERPA („Rejestry FERPA”), oraz (b) w zakresie Danych Klienta zawierających Rejestry FERPA firma Google jest uznawana za „podmiot upoważniony do dostępu do danych oświatowych (school official)” (ponieważ ten termin jest używany w ustawie FERPA i jej przepisach wykonawczych) i przestrzega przepisów zawartych w tej ustawie. „FERPA” oznacza amerykańską ustawę o prawach rodzinnych do edukacji i prywatności – Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. 1232g) oraz regulacje prawne związane z tą ustawą (34 CFR Part 99), z późniejszymi zmianami lub uzupełnieniami.

    • Artykuł 15.19 (Definicje) zmienia się na artykuł 15.20 (Definicje).

    • Dodano nowy artykuł 15.19:

    • 15.19. Tworzenie usług. Usługi zostały opracowane wyłącznie ze środków prywatnych i stanowią komercyjne oprogramowanie komputerowe i powiązaną dokumentację w rozumieniu właściwych przepisów federalnych przepisów zakupowych (Federal Acquisition Regulations) oraz ich agencyjnych uzupełnień.

   • Obowiązuje tylko w przypadku publicznych instytucji edukacyjnych: Ameryka Północna (Stany Zjednoczone) oraz Ameryka Łacińska (z wyłączeniem Brazylii)

    • Artykuł 2.5 (Zaległe płatności; Zawieszenie) zastępuje się jak niżej:

    • 2.5. Zaległe płatności; Zawieszenie. Od zaległych płatności mogą zostać naliczone odsetki według stawki 1,5% miesięcznie (lub najwyższej stawki dozwolonej przez prawo, jeśli jest niższa) od 30 dnia po terminie płatności do dnia uiszczenia całej należności. Ponadto, jeżeli zobowiązanie Klienta za Usługi nie zostanie zapłacone w terminie, Google może Zawiesić Usługi lub wypowiedzieć Umowę na mocy artykułu 8.3 (Rozwiązanie Umowy z powodu jej naruszenia).

    • Artykuł 13.2 (Obowiązki Klienta w zakresie zwolnienia z odpowiedzialności) zastępuje się jak niżej:

    • 13.2. Obowiązki Klienta w zakresie zwolnienia z odpowiedzialności. Jeśli Google poniesie szkody lub będzie podlegać Postępowaniu z powództwa osoby trzeciej w wyniku naruszenia przez Klienta własności intelektualnej osoby trzeciej, Google będzie korzystać ze środków dostępnych na mocy obowiązującego prawa federalnego, stanowego, lokalnego lub innego.

    • Artykuł 15.12 (Prawo właściwe) zastępuje się jak niżej:

    • 15.12. Prawo właściwe. Jeśli Klient jest miejskim lub regionalnym organem władzy w Stanach Zjednoczonych, Umowa nie wspomina prawa właściwego i właściwości terytorialnej.

Poprzednie wersje

12 lipca 2023 r.

19 kwietnia 2023 r.

14 marca 2023 r.

6 lutego 2023 r.

7 listopada 2022 r.

20 września 2022 r.

20 września 2021 r.

1 kwietnia 2021 r.

17 lutego 2021 r.

Indie (17 lutego 2021 r.)

Ameryki (6 października 2020 r.)

Azja i Pacyfik(6 października 2020 r.)

Europa, Bliski Wschód i Afryka (6 października 2020 r.)