Villkor för domänregistrering

 • Du ingår dessa Villkor för domänregistrering mellan dig och Google när du godkänner nedanstående (”Avtalet”). De reglerar ditt inköp av domänregistreringstjänsten (”Domäntjänsten”) via Googles gränssnitt. För Kunder med en faktureringsadress på Nya Zeeland ingås detta Avtal av Kunden och Google New Zealand Limited med kontor på PWC Tower, Level 27, 188 Quay Street, Auckland, Nya Zeeland 1010, som auktoriserad återförsäljare av Domäntjänsten i Nya Zeeland. ”Google” betyder Google LLC och/eller dess dotterbolag (inklusive Google New Zealand Limited) utifrån givet sammanhang. Genom att använda den här Domäntjänsten registrerar du domännamn via externa domännamnsregistratorer som har en kontraktsbaserad relation med Google (”Registreringspartner”). Googles roll vid en sådan registrering består i princip av att föreslå en registreringspartner för dig, hjälpa dig registrera ditt/dina domännamn hos denna registreringspartner och hjälpa till med konfigurationen av tillämpliga Google-tjänster via en sådan registreringspartner. Googles registreringspartner kan ändras med jämna mellanrum enligt Googles eget gottfinnande. Du måste godkänna registreringspartnerns villkor för att kunna registrera ett domännamn hos denne. Du förstår att du har ett separat avtal med ombudspartnern och att du är ansvarig för alla former av ersättningsansvar, krav och avgifter som specificeras i det avtalet. Alla frågor rörande tillgänglighet, köp, förnyelse, underhåll eller annan support i anslutning till domännamnsregistreringen ska riktas till denna ombudspartner och inte till Google. Domäntjänsten omfattas av Googles sekretesspolicy på https://www.google.com/policies/privacy/

  • 1. Registrering. Du ansöker om domännamnet/namnen enligt riktlinjerna från ICANN (Internet Corporation for Assigned Names ). Du samtycker till att följa relevanta regler och policyer från ICANN vad gäller ditt/dina domännamn, inklusive ICANN:s Uniform Dispute Resolution Process. Du samtycker till att skicka och underhålla din registreringsinformation, inklusive kontaktuppgifter för registrering och andra kontakter, i komplett och korrekt skick. Du samtycker också till och förstår att trots att du kan välja att din information inte ska finnas i WHOIS-databasen, om regler kring sådana val ändras, så får din registreringspartner eller Google yppa din domäninformation på det sätt som krävs. I den utsträckning du namnger andra för att agera åt dig oavsett funktion, samtycker du till att du är ansvarig för åtaganden eller skyldigheter för dina ombud i förhållande till ditt/dina domännamn och du måste se till att dina ombud godkänner villkoren i detta avtal och registreringspartnerns villkor. Google förbehåller sig rätten att neka att registrera eller annullera registreringen av domännamn som bryter mot Google Workspaces policy för tillåten användning som finns på https://workspace.google.com/terms/use_policy.html eller annan sådan webbadress som Google kan tillhandahålla.

  • 2. Ändringar. Google kan när som helst göra kommersiellt rimliga ändringar i avtalet. Om Google gör en väsentlig förändring av avtalet kommer Google att informera kunden (detta kan ske via e-post).

  • 3. Fakturering och betalning. När du godkänner avtalet måste du köpa domäntjänsten från Google för ett år. Du kan betala för domäntjänsten med kreditkort, betalkort eller på något annat sätt som anges på ordersidan. Google kommer att registrera ditt/dina domännamn efter att din betalningsmetod har godkänts men kommer inte att fakturera dig förrän i slutet av den månad som du köper domännamnet/namnen. Alla betalningar ska erläggas i US-dollar om inget annat anges på ordersidan eller fakturan. Du kan under registreringen eller genom domäntjänsten välja att automatiskt förnya domännamn. Om du väljer det här alternativet förnyas domäntjänsten automatiskt för ytterligare årsperioder och Google fakturerar dig den aktuella förnyelseavgiften när det är dags för betalning. Alla betalningar är oåterkalleliga och Google betalar inte tillbaka några avgifter.

  • 4. Domänposter. Du godkänner att Google får kommunicera med din ombudspartner för din räkning och ändra dina domänposter hos ombudspartnern för att underlätta domäntjänstens funktion. Du godkänner att Google enligt eget tycke blir kontakt för teknik, betalning eller annat för domäner som registrerats via domäntjänsten.

  • 5. Överföring. Du förstår att Google kan byta ut sina ombudspartners eller själva börja erbjuda registreringstjänster för domännamn när som helst. I samband med en sådan ändring kan Google ändra din ombudspartner. Du tillåter att Google agerar som agent för ombudet för det begränsade ändamålet att begära en sådan ändring och fylla i nödvändiga formulär eller avtal. Du godkänner också att Google blir och återställer den administrativa kontakten för det begränsade ändamålet att överföra dina domännamn och fylla i nödvändiga formulär eller avtal.

  • 6. Uppsägning. Google kan säga upp domäntjänsten av valfri anledning när den innevarande perioden löper ut genom att informera minst 30 dagar i förväg, under förutsättning att Google får säga upp domäntjänsten direkt om Google har rimliga skäl att anse att (i) ditt/dina domännamn eller din/dina aktivitet(er) på domänen bryter mot Google Workspaces policy för tillåten användning och (ii) det inte är kommersiellt lämpligt att fortsätta tillhandahålla domäntjänsten med avseende på tillämpliga lagar.

  • 7. Ansvarsbegränsning.

   • a. Begränsning av indirekt ansvar Ingen av parterna ansvarar enligt detta avtal för utebliven intäkt eller indirekta, speciella eller oförutsedda skador, följdskador eller skadestånd i avskräckande syfte. Detta gäller även om parten kände till eller borde ha känt till att sådana skador kunnat uppstå och även om direkta skador inte utgör en gottgörelse.

   • b. Begränsning av ansvarsomfattning Ingen av parterna får hållas ansvarig enligt detta avtal för mer än det belopp som betalats av kunden till Google under de tolv månader som föregick händelsen som föranledde ansvarsskyldigheten.

  • 8. Gällande lag. Detta avtal faller under Kaliforniens lagstiftning, exklusive Kaliforniens val av lagbestämmelser. FÖR EVENTUELLA KONFLIKTER SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ELLER RÖR DETTA AVTAL GODKÄNNER PARTERNA ATT DOMSTOLARNA I SANTA CLARA COUNTY, KALIFORNIEN HAR EXKLUSIV OCH PERSONLIG DOMSRÄTT.

  • 9. Force majeure. Ingen av parterna ansvarar för ofullständig verkställighet som orsakas av förhållanden som ligger utanför partens rimliga kontroll (exempelvis naturkatastrofer, krig eller terrorism, upplopp, arbetsvillkor, statliga åtgärder och Internetstörningar).

  • 10. Inget avstående. Underlåtenhet att hävda någon bestämmelse i detta avtal innebär inte att den blir ogiltig.

  • 11. Avskiljbarhet. Om någon bestämmelse i detta avtal konstateras vara omöjlig att verkställa, fortsätter de övriga villkoren att äga full giltighet.

  • 12. Ingen agentur. Parterna är oberoende leverantörer, och ingen agentur, partnerskap eller joint venture skapas genom detta avtal.

  • 13. Inga förmånstagare bland tredje part. Det finns inga förmånstagare bland tredje part enligt detta avtal.

  • 14. Rättsmedel på grund av billighetsrätt.  Ingen del av detta avtal begränsar någon av parternas rätt att söka rättsmedel på grund av billighetsrätt.

  • 15. Hela avtalet.  Detta avtal, och alla dokument som refereras till i det, utgör parternas hela avtal rörande ämnet och det åsidosätter eventuella tidigare eller samtidiga avtal om ämnet.

  • 16. Motstridiga villkor.  Om du har godkänt villkoren för både detta avtal och användarvillkoren för Google Domäner på https://domains.google.com/tos ("användarvillkor för Google Domäner") och en konflikt uppstår mellan villkor i detta avtal och ett villkor i användarvillkoren för Google Domäner, styr villkoren i detta avtal.