Användarvillkor för Google Workspace for Education

Senaste ändring: 20 september 2021

För översättningar av detta Avtal till andra språk klickar du här.

Om du har undertecknat en offlinevariant av detta Avtal för användning av Google Workspace for Education-tjänster under samma Google Workspace for Education-konto, gäller villkoren nedan inte dig och dina offlinevillkor styr din användning av Google Workspace for Education-tjänsterna.

Om ditt faktureringskonto finns i Indien läser du dessa Användarvillkor som gäller din användning av Google Workspace for Education.

Om ditt faktureringskonto finns i Brasilien läser du dessa Användarvillkor som gäller din användning av Google Workspace for Education.

Se a sua conta para faturamento é no Brasil, por gentileza veja o Termos de Serviço, que será o Termo aplicável à sua utilização da Google Workspace for Education.

お客様の請求先アカウントが日本の場合、お客様のGoogle Workspace for Educationのご利用に対してはこちらの利用規約が適用されます.

Dessa Användarvillkor för Google Workspace for Education (kallas sammantaget ”Avtalet”) (kallades tidigare ”Användarvillkor för G Suite for Education” eller ”Avtal om G Suite for Education (Online)”) ingås av Google och enheten eller personen som samtycker till dem (”Kunden”) och styr Kundens åtkomst till och användning av Tjänsterna. ”Google” har den innebörd som anges på https://cloud.google.com/terms/google-entity.

Detta avtal gäller från och med det datum då kunden klickar för att godkänna det (”Giltighetsdatumet”). Om du godkänner villkoren å Kundens vägnar framhåller och garanterar du (i) att du har fullständig juridisk befogenhet att binda Kunden till dessa villkor, (ii) att du har läst och förstått Avtalet och (iii) att du godkänner detta Avtal å Kundens vägnar.

  • 1. Tillhandahållande av Tjänsterna.
   • 1.1 Användning av Tjänsterna. Google garanterar att Tjänsterna kommer att levereras i enlighet med tillämpligt Servicenivåavtal under Giltighetsperioden. Kunden får använda de Tjänster som beställts i tillämpligt Beställningsformulär eller Återförsäljarformulär i enlighet med detta Avtal.
   • 1.2 Administratörskonsol. Kunden har åtkomst till Administratörskonsolen, genom vilken Kunden kan hantera sin användning av Tjänsterna.
   • 1.3 Konton, Verifiering för användning av Tjänster.
    • (a) Konton. Kunden måste ha ett Konto för att kunna använda Tjänsterna och ansvarar för informationen som uppges för att skapa Konto, säkerheten för lösenorden för Kontot samt all användning av Kontot. Google har ingen skyldighet att tillhandahålla Kunden flera konton.
    • (b) Verifiering för användning av Tjänster. Kunden måste verifiera en E-postadress för domän eller ett Domännamn för att använda Tjänsterna. Om Kunden inte äger eller kontrollerar Domännamnet har Google ingen skyldighet att tillhandahålla Kunden Tjänsterna och kan radera Kontot utan föregående meddelande.
   • 1.4 Ändringar.
    • (a) Av Tjänsterna. Google kan när som helst göra kommersiellt rimliga ändringar av Tjänsterna. Google informerar Kunden om Google gör en betydande ändring av Tjänsterna som har betydande inverkan på Kundens användning av Tjänsterna och om Kunden prenumererar på information om sådana ändringar hos Google.
    • (b) Av Avtalet. Google har rätt att ändra villkoren för detta Avtal från tid till annan och publicerar sådana ändringar på https://workspace.google.com/terms/education_terms.html. Dessa ändringar träder i kraft vid början av Kundens nästa Beställningsperiod, då Kundens fortsatta användning av Tjänsterna innebär samtycke till ändringarna. Detta Avsnitt 1.4(b) (Ändringar av Avtalet) gäller inte ändringar av Webbadressvillkoren.
    • (c) Av Webbadressvillkoren. Google har rätt att ändra Webbadressvillkoren från tid till annan och informerar Kunden om en sådan ändring är betydande. Google får informera Kunden om betydande ändringar av Servicenivåavtalet via tillämplig sida för Servicenivåavtal. Betydande ändringar av Webbadressvillkoren träder i kraft 30 dagar efter att de har förmedlats med undantag för att (i) ändringar med större negativ inverkan på Servicenivåavtalet träder i kraft 90 dagar efter meddelandet och (ii) ändringar som gäller nya Tjänster eller funktioner eller Ändringen avseende databehandling eller ändringar som krävs enligt tillämplig lag träder i kraft direkt.
    • (d) Av Ändring avseende databehandling. Ändring avseende databehandling får enbart ändras av Google om sådana ändringar krävs för att uppfylla tillämplig lag, om sådana ändringar uttryckligen tillåts enligt Ändring avseende databehandling eller
     • (i) är kommersiellt rimliga
     • (ii) inte leder till en betydande minskning av Tjänsternas säkerhet
     • (iii) inte utökar omfattningen av eller avlägsnar några begränsningar för Googles behandling av ”Kundens personuppgifter” enligt beskrivningen i avsnittet ”Bearbetningsomfattning” i Ändring avseende databearbetning
     • (iv) inte på annat sätt har en betydande negativ inverkan på Kundens rättigheter enligt Ändring avseende databearbetning.
    • Om Google gör en större ändring av Ändring avseende databearbetning i enlighet med detta avsnitt 1.4(d) (Ändringar av Ändring avseende databearbetning), publicerar Google ändringen på webbsidan som innehåller Ändring avseende databearbetning.
    • (e) Upphörande av Tjänster. Google informerar Kunden minst 12 månader innan en Tjänst (eller kopplad betydande funktion) tas bort om inte Google ersätter sådana borttagna Tjänster eller funktioner med en till största delen identisk Tjänst eller funktion. Inget i detta Avsnitt 1.4(e) (Upphörande av Tjänster) begränsar Googles förmåga att göra ändringar som krävs för att följa tillämplig lag, hantera betydande säkerhetsrisker eller undvika substantiella ekonomiska eller tekniska problem. Detta Avsnitt 1.4(e) (Upphörande av Tjänster) gäller inte Övriga tjänster eller Tjänster, erbjudanden eller funktioner som inte är allmänt tillgängliga.
  • 2. Betalningsvillkor. Om Avgifter gäller Kundens användning av någon Tjänst, gäller villkoren i detta Avsnitt 2 (Betalningsvillkor) för Tjänsterna.
   • 2.1 Alternativ för Användningsmätning och Fakturering. På eller efter Startdatumet för faktureringen förskottsfakturerar Google Kunden för Månads- eller Årsavgiften enligt uppgift i Beställningsformuläret. Googles mätverktyg används för att fastställa Kundens användning av Tjänsterna. Sådant fastställande av Google i syfte att beräkna Avgifter är slutgiltigt.
   • 2.2 Betalning. Kunden betalar alla Avgifter i valutan som anges på fakturan. Alla Avgifter förfaller 30 dagar efter fakturadatumet. Google har ingen skyldighet att tillhandahålla flera fakturor. Betalningar som görs via elektronisk banköverföring måste innehålla bankinformationen som uppges av Google.
   • 2.3 Skatter.
    • (a) Kunden ansvarar för alla Skatter och betalar Google för Tjänsterna utan några Skattereduktioner. När Google är bundet enligt lag att samla in eller betala Skatter faktureras Kunden för Skatterna och Kunden betalar sådana Skatter till Google, såvida inte Kunden tillhandahåller Google ett giltigt momsbefrielsecertifikat med avseende på dessa skatter.
    • (b) Kunden tillhandahåller Google tillämpliga skatteidentifieringsuppgifter som Google kan kräva enligt tillämplig lag för att säkerställa efterlevnad av tillämpliga skatteregler och myndigheter i tillämpliga jurisdiktioner. Kunden ansvarar för att betala (eller ersätta Google för) skatter, ränta, straffavgifter eller böter till följd av felaktig deklaration från Kundens sida.
   • 2.4 Bestridanden av betalningar. Bestridanden av betalningar måste skickas in före betalningens förfallodatum. Om parterna fastställer att vissa fakturafel kan tillskrivas Google utfärdar Google inte en korrigerad faktura. Istället utfärdas en kreditnota med det felaktiga beloppet för den aktuella fakturan. Om den bestridda fakturan ännu inte har betalats drar Google kreditnotans belopp från den bestridda fakturans belopp och det åligger kunden att erlägga nettosaldot för denna faktura. Ingen del av detta Avtal gör Google skyldigt att bevilja ett tillgodohavande till någon part.
   • 2.5 Försenade betalningar, Avstängning. Försenade betalningar beläggs med en ränta på 1,5 % per månad (eller den högsta räntesatsen som lagen tillåter, om den är lägre) från betalningens förfallodag tills dess betalning har skett till fullo. Kunden ansvarar för alla rimliga utgifter (inklusive advokatkostnader) som Google ådragit sig under insamlingen av förfallna betalningar. Om Kundens betalning för Tjänsterna är försenad kan Google Stänga av Tjänsterna.
   • 2.6 Inget inköpsordernummer krävs. Kunden är skyldig att betala alla tillämpliga Avgifter utan krav på att Google tillhandahåller ett inköpsordernummer på Googles faktura (eller på annan plats).
   • 2.7 Prisändringar. Google kan när som helst ändra Priserna om inte annat uttryckligen avtalats i ett tillägg eller Beställningsformulär. Google informerar Kunden minst 30 dagar innan eventuella ändringar. Kundens pris ändras i början av Kundens nästa Beställningsperiod efter 30-dagarsperioden.
  • 3. Kundens skyldigheter.
   • 3.1 Tillåten användning. Användning av Tjänsterna enligt detta Avtal är endast tillåten för (a) utbildningsinstitutioner som uppfyller kriterierna på https://support.google.com/a/answer/134628?hl=sv eller en senare Webbadress och (b) ideella rättssubjekt (enligt definition i tillämpliga lagar).
   • 3.2 Efterlevnad. Kunden (a) säkerställer att Kundens och dess Slutanvändares användning av Tjänsterna följer Avtalet, (b) tillämpar kommersiellt rimliga ansträngningar för att förhindra och avsluta obehörig åtkomst till eller användning av Tjänsterna och (c) utan dröjsmål informerar Google om obehörig användning av, eller åtkomst till, Tjänsterna, Kontot eller Kundens lösenord som kommer till Kundens kännedom. Google förbehåller sig rätten att undersöka alla potentiella brott mot Policyn för tillåten användning, vilket kan inkludera granskning av Kunddata.
   • 3.3 Integritet. Kunden ansvarar för alla samtycken och meddelanden som krävs för att tillåta (a) Kundens användning och mottagning av Tjänsterna och (b) Googles åtkomst till, lagring och behandling av data från Kunden (inklusive Kunddata) enligt Avtalet.
   • 3.4 Begränsningar. Kunden kommer inte, och tillåter inte Slutanvändare att (a) kopiera, modifiera eller skapa ett härlett arbete av Tjänsterna (b) bakåtkompilera, avkompilera, översätta, demontera eller på annat sätt extrahera någon del av eller hela källkoden i Tjänsterna (förutom i den utsträckning en sådan begränsning är uttryckligen förbjuden enligt tillämplig lag) (c) sälja, återförsälja, underlicensiera, överföra eller distribuera någon del av Tjänsterna (d) få åtkomst till eller använda Tjänsterna (i) för Högriskaktiviteter (ii) på ett sätt som bryter mot Policyn för tillåten användning (iii) på ett sätt som avser att undvika att tillämpliga Avgifter uppkommer (inklusive att skapa flera Kundkonton för att simulera eller agera som ett Kundkonto eller för att kringgå Tjänstspecifika gränser eller kvoter för användning) (iv) för att delta i utvinning av kryptovaluta utan Googles skriftliga förhandsgodkännande (v) för att ringa eller besvara nödsamtal om inget annat anges i de Tjänstspecifika villkoren (vi) för material eller aktiviteter som omfattas av International Traffic in Arms Regulations (ITAR) som underhålls av United States Department of State (vii) på ett sätt som bryter mot, eller möjliggör brott mot, Exportkontrollagar eller (v) för att överföra, lagra eller behandla information om hälsa i enlighet med amerikanska HIPAA-regler förutom då det tillåts av ett HIPAA BAA.
   • 3.5 Tilläggsprodukter. Google kan tillhandahålla Tilläggsprodukter till Kunden och dess Slutanvändare. Användning av Tilläggsprodukter omfattas av Ytterligare produktvillkor. Kunden kan aktivera eller inaktivera Tilläggsprodukter när som helst via Administratörskonsolen. Kunden måste erhålla vårdnadshavarens samtycke för insamling och användning av personliga uppgifter i de Tilläggsprodukter som Kunden har för avsikt att aktivera innan Slutanvändare under 18 år ges åtkomst till eller får möjlighet att använda dessa Tilläggsprodukter.
   • 3.6 Administration av tjänster. Kunden kan via Administratörskonsolen specificera en eller flera Administratörer som har rätt att få åtkomst till Administratörskonton. Kunden är ansvarig för: (a) upprätthållande av sekretess och säkerhet för Slutanvändarkonton och tillhörande lösenord och (b) användning av Slutanvändarkonton. Kunden godkänner att Googles ansvar inte sträcker sig till intern hantering eller administration av Tjänsterna.
   • 3.7 Övervakning av otillåten användning. Kunden bär hela ansvaret för att bevaka, svara på och på annat sätt behandla e-post som skickas till aliasen ”abuse” och ”postmaster” för kunddomännamn, men Google kan komma att övervaka e-post som skickas till dessa alias i syfte att kunna identifiera missbruk av tjänsterna.
   • 3.8 Begära ytterligare Slutanvändarkonton under Beställningsperioden. Kunden kan begära ytterligare slutanvändarkonton under en Beställningsperiod med ett ytterligare Beställningsformulär eller en Återförsäljarbeställning eller genom att beställa via Administratörskonsolen. Sådana ytterligare Slutanvändarkonton har en proportionellt beräknad löptid som slutar den sista dagen i den tillämpliga Beställningsperioden.
  • 4. Avstängning.
   • 4.1 Brott mot Policyn för tillåten användning. Om det kommer till Googles kännedom att en Kund eller Slutanvändares användning av Tjänsterna bryter mot Policyn för tillåten användning informerar Google kunden och begär att Kunden åtgärdar brottet. Om Kunden inte åtgärdar brottet inom 24 timmar från Googles begäran kan Google Stänga av hela eller delar av Kundens användning av Tjänsterna tills brottet har åtgärdats. Avstängning av Tjänsterna kan omfatta borttagning eller avbruten delning av innehåll som bryter mot Policyn för tillåten användning.
   • 4.2 Annan avstängning. Oaktat Avsnitt 4.1 (Överträdelser av Policyn för tillåten användning) kan Google omedelbart Stänga av hela eller delar av Kundens användning av Tjänsterna (inklusive användning av det underliggande Kontot) om (a) Google har rimligt skäl att anta att Kundens eller en Slutanvändares användning av Tjänsterna kan ha negativ inverkan på Tjänsterna, andra kunders eller deras slutanvändares användning av Tjänsterna eller Googles nätverk eller servrar som används för att tillhandahålla Tjänsterna (b) det finns misstänkt obehörig åtkomst från tredje part till Tjänsterna (c) Google har rimligt skäl att anta att omedelbar Avstängning krävs för att följa tillämplig lag eller (d) Kunden bryter mot Avsnitt 3.4 (Begränsningar) eller de Tjänstspecifika villkoren. Google lyfter en sådan Avstängning när omständigheterna som orsakat Avstängningen har åtgärdats. På Kundens begäran anger Google Avstängningsorsak för Kunden så snart det är rimligen möjligt om det inte är förbjudet enligt lag.
  • 5. Immateriella rättigheter; Skydd av kunddata; Feedback; Använda Varumärkesprofil i Tjänsterna.
   • 5.1 Immateriell äganderätt. Förutom det som uttryckligen anges i detta Avtal, ger detta Avtal ingendera part någon rättighet, underförstådd eller uttrycklig, till den andra partens innehåll eller immateriella rättigheter. När det gäller rättigheterna mellan parterna har Kunden alla Immateriella rättigheter till Kunddata och Google har alla Immateriella rättigheter till Tjänsterna.
   • 5.2 Skydd av Kunddata. Google får enbart åtkomst till eller använder Kunddata för att tillhandahålla Tjänsterna och TSS till Kunden eller enligt annan anvisning från Kunden. Utan att begränsa allmängiltigheten i föregående mening, bearbetar Google inte Kunddata i Annonseringssyfte eller visa Annonser i Tjänsterna. Google har implementerat och bibehåller administrativa, fysiska och tekniska skydd för Kunddata enligt vidare beskrivning i Tillägget för databearbetning.
   • 5.3 Customerfeedback. Efter eget gottfinnande får Kunden tillhandahålla feedback eller förslag om Tjänsterna till Google (”Feedback”). Om en Kund ger Feedback får Google och dess Närstående bolag använda denna Feedback utan begränsning och utan skyldighet gentemot Kunden.
   • 5.4 Använda Varumärkesprofil i Tjänsterna. I Tjänsterna visar Google enbart de Varumärkesprofiler för Kunden som Kunden godkänner genom att ladda upp dem till Tjänsterna. Google visar Kundens Varumärkesprofil inom angivna områden av webbsidorna som visar Tjänsterna för Kunden eller dess Slutanvändare. Kunden kan ange detaljer om denna användning på Administratörskonsolen. Google har också rätt att visa Googles Varumärkesprofiler på sådana webbsidor för att indikera att Tjänsterna tillhandahålls av Google.
  • 6. Tekniska supporttjänster. Efter betalning av tillämpliga Avgifter tillhandahåller Google TSS till Kunden under Giltighetsperioden i enlighet med TSS-riktlinjerna. Vissa TSS-nivåer inkluderar en minsta återkommande Avgift som beskrivs på https://workspace.google.com/terms/tssg.html. Om Kunden nedgraderar sin TSS-nivå under en kalendermånad kan Google fortsätta tillhandahålla TSS på samma nivå och med samma TSS-avgifter som tillämpades före nedgraderingen under resten av månaden.
  • 7. Konfidentiell information.
   • 7.1 Skyldigheter. Mottagaren använder enbart den yppande partens Konfidentiella information för att utöva mottagarens rättigheter och uppfylla dess skyldigheter enligt Avtalet och vidtar rimliga åtgärder för att skydda mot yppande av den yppande partens Konfidentiella information. Mottagaren får enbart yppa Konfidentiell information till Närstående bolag, medarbetare, ombud eller professionella rådgivare (”Delegater”) som behöver känna till den och som har skriftligen avtalat (eller vad avser professionella rådgivare på annat sätt är bundna) att hålla informationen konfidentiell. Mottagaren säkerställer att dess Delegater endast använder den mottagna Konfidentiella informationen för att utöva rättigheter och uppfylla skyldigheter i enlighet med detta Avtal.
   • 7.2 Obligatoriskt yppande. Oaktat något villkor i detta Avtal som motsäger det får mottagaren eller dess Närstående bolag även yppa Konfidentiell information i den utsträckning som krävs av tillämplig Juridisk process, under förutsättning att mottagaren eller dess Närstående bolag använder kommersiellt rimliga ansträngningar för att (a) utan dröjsmål informera den andra parten före sådant yppande och av dess Konfidentiella information och (b) uppfylla den andra partens rimliga förfrågningar gällande ansträngningar för att motsätta sig yppande. Oaktat det föregående gäller underavsnitt (a) och (b) inte om mottagaren bedömer att efterlevnad av (a) och (b) kan (i) leda till brott mot en Juridisk process (ii) hindra en myndighetsundersökning eller (iii) leda till dödsfall eller allvarlig fysisk skada för en individ.
  • 8. Giltighet och uppsägning.
   • 8.1 Giltighetsperiod för Avtal. Giltighetsperioden för detta Avtal (”Giltighet”) inleds på Startdatumet och löper tills Avtalet sägs upp eller inte förnyas enligt Avsnitt 8 (Giltighet och uppsägning).
   • 8.2 Förnyelse. I slutet av varje Beställningsperiod förnyas Tjänsterna (och eventuella Slutanvändarkonton som tidigare omfattats av Avgifter) automatiskt i en ny Beställningsperiod på 12 månader. Om någon av parterna inte vill förnya Tjänsterna måste parten informera den andra parten om detta minst 15 dagar före slutet av den innevarande Beställningsperioden och detta meddelande träder i kraft när den innevarande Beställningsperioden löper ut.
   • 8.3 Uppsägning vid avtalsbrott. I den utsträckning det tillåts av tillämplig lag får båda parter skriftligen säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om: (a) den andra parten har brutit mot Avtalet och inte åtgärdar detta brott inom 30 dagar efter att skriftligen ha erhållit information om sådant brott, (b) den andra parten upphör med sin verksamhet eller drabbas av ett insolvensförfarande och detta inte åtgärdas inom 90 dagar.
   • 8.4 Uppsägning av fri vilja. Kunden får sluta använda Tjänsterna när som helst. Under förutsättning att Kunden uppfyller sina ekonomiska skyldigheter (i tillämpliga fall) enligt ett Beställningsformulär eller på annat sätt enligt detta Avtal (inklusive betalning av eventuella Avgifter för Beställningsperioden), får Kunden även säga upp detta Avtal när som helst med skriftligt förhandsmeddelande.
   • 8.5 Uppsägning på grund av tillämplig lag, Brott mot lagar. Google har rätt att säga upp detta Avtal och/eller tillämpliga Beställningsformulär direkt med skriftligt godkännande om Google har rimliga skäl att anta att (a) fortsatt tillhandahållande av Tjänster som används av Kunden bryter mot tillämpliga lagar eller (b) Kunden har brutit mot eller fått Google att bryta mot Antikorruptionslagar eller Exportkontrollagar.
   • 8.6 Effekt av Uppsägning eller Utebliven förnyelse. Om Avtalet sägs upp eller inte förnyas (a) upphör alla rättigheter och all åtkomst till Tjänsterna (inklusive åtkomst till Kunddata), om inget annat beskrivs i detta Avtal och (b) alla Avgifter som Kunden är skyldig Google förfaller omgående då Kunden mottagit slutfakturan.
   • 8.7 Ingen återbetalning. Om inget annat uttryckligen anges i detta Avtal innebär uppsägning eller utebliven förnyelse enligt något annat avsnitt i detta Avtal (inklusive Tillägget för databearbetning) inte att Google är skyldigt till återbetalning av några Avgifter.
  • 9. Publicitet. Kunden kan offentligt ange att den är Googles kund och visa Googles Varumärkesprofil i enlighet med Varumärkesriktlinjerna. Google får använda Kundens namn och Varumärkesprofil i kampanjmaterial online eller offline för Tjänsterna. Båda parter har rätt att använda den andra partens Varumärkesprofil enbart enligt det som tillåts i Avtalet. All användning av en parts Varumärkesprofil tillskrivs den part som innehar de Immateriella rättigheterna för denna Varumärkesprofil.
  • 10. Intyganden och garantier.. Vardera part intygar att den (a) är fullt bemyndigad att ingå Avtalet och (b) kommer att följa alla lagar som gäller tillhandahållande, mottagning eller användning av Tjänsterna (enligt vad som är tillämpligt).
  • 11. Ansvarsfriskrivning. Med undantag för vad som uttryckligen anges i Avtalet, lämnar Google och avsäger sig uttryckligen, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, (a) inga garantier av något slag, oavsett uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, inklusive garantier för säljbarhet, lämplighet för en viss användning, icke-intrång eller felfri eller oavbruten användning av Tjänsterna och (b) inga utfästelser om innehåll eller information som görs tillgängligt via Tjänsterna.
  • 12. Ansvarsbegränsning.
   • 12.1 Begränsning av indirekt ansvar. I den utsträckning som tillåts av tillämplig lag och enligt Avsnitt 12.3 (Obegränsat ansvar), har ingen part något Ansvar till följd av eller relaterat till Avtalet för (a) indirekta eller särskilda skador, följdskador eller skadestånd eller (b) utebliven intäkt, vinst, besparing eller goodwill.
   • 12.2 Begränsning av ansvarsomfattning. Varje parts totala Ansvar som uppstår till följd av eller relaterat till Avtalet är begränsad till det högre värdet av (a) 1 000 USD eller (b) Avgifter som Kunden har betalat enligt Avtalet under 12-månadersperioden före den händelse som ger upphov till Ansvar.
   • 12.3 Obegränsat ansvar. Inget i Avtalet begränsar eller utesluter någon av parternas Ansvar för:
    • (a) bedrägeri eller oriktig framställning;
    • (b) skyldigheter enligt Avsnitt 13 (Gottgörelse);
    • (c) intrång i den andra partens Immateriella äganderätt;
    • (d) betalningsskyldigheter (i förekommande fall) enligt Avtalet eller
    • (e) ärenden där ansvar inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.
  • 13. Gottgörelse.
   • 13.1 Googles Förbindelser angående Gottgörelse. Google försvarar Kunden och dess Närstående bolag som använder Tjänsterna under Kundens Konto och håller dem skadeslösa mot Ansvarsskyldighet för Gottgörelse i Rättslig process inledd av Tredje part i den utsträckning som utgår från anklagelser om att en Tjänst eller Googles Varumärkesprofil, vid användning i enlighet med Avtalet, gör intrång i tredje parts Immateriella rättigheter.
   • 13.2 Kundens Förbindelser angående Gottgörelse. Kunden försvarar Google och dess Närstående bolag som tillhandahåller Tjänsterna och håller dem skadeslösa mot Ansvar för gottgörelse i Rättslig process inledd av tredje part i den utsträckning som utgår från (a) Kunddata eller Kundens varumärkesprofil eller (b) Kundens eller en Slutanvändares användning av Tjänsterna på ett sätt som bryter mot Policyn för tillåten användning eller Avsnitt 3.3 (Begränsningar).
   • 13.3 Uteslutanden. Avsnitt 13.1 (Googles Förbindelser angående Gottgörelse) och 13.2 (Kundens Förbindelser angående Gottgörelse) gäller inte i den mån det underliggande påståendet uppstår från: (a) den gottgörande partens brott mot Avtalet eller (b) en kombination av den gottgörande partens teknik eller Varumärkesprofil med material som inte tillhandahållits av den gottgörande parten enligt Avtalet, om inte kombinationen krävs av Avtalet.
   • 13.4 Villkor. Avsnitt 13.1 (Googles skyldigheter angående gottgörelse) och 13.2 (Kundens skyldigheter angående gottgörelse) gäller med följande villkor:
    • (a) En gottgjord part måste utan dröjsmål informera den gottgörande parten skriftligen om påståenden som föranledde en Rättslig process inledd av tredje part och genomföra ett rimligt samarbete med den gottgörande parten för att lösa dessa påståenden och den Rättsliga processen inledd av tredje part. Om ett brott mot detta Avsnitt 13.4 (a) är till förfång för försvaret i en Rättsprocess inledd av tredje part reduceras den gottgörande partens skyldigheter enligt Avsnitt 13.1 (Googles förbindelser angående Gottgörelse) eller 13.2 (Kundens förbindelser angående Gottgörelse) (i förekommande fall) i proportion till förfånget.
    • (b) En gottgjord part måste erbjuda full kontroll över den gottgjorda delen av den Rättsliga processen inledd av tredje part till den gottgörande parten, enligt följande: (i) den gottgjorda parten får utse ett eget icke-kontrollerande ombud, på egen bekostnad och (ii) alla uppgörelser som kräver att den gottgjorda parten erkänner ansvar, betalar pengar eller utför (eller avstår från att utföra) en viss åtgärd, kräver den gottgjorda partens tidigare skriftliga medgivande, som inte får innehållas, villkorsbaseras eller fördröjas på ett orimligt sätt.
   • 13.5 Korrigerande åtgärder.
    • (a) Om Google har rimlig anledning att anta att Tjänsterna gör intrång på tredje parts Immateriella äganderätt kan Google, på eget initiativ och egen bekostnad: (a) erhålla rätt för Kunden att fortsätta använda Tjänsterna, (b) ändra Tjänsterna så att de inte längre innebär intrång utan att väsentligt ändra deras funktionalitet eller (c) ersätta Tjänsterna med ett funktionellt motsvarande alternativ som inte innebär intrång.
    • (b) Om Google inte anser att alternativen i Avsnitt 13.5 (a) är kommersiellt gångbara, har Google rätt att stänga av eller säga upp Kundens användning av de drabbade Tjänsterna. Om Google slutar att tillhandahålla de berörda Tjänsterna erhåller Kunden en beräknad återbetalning av eventuella icke intjänade Avgifter som Kunden erlagt för perioden efter det att Tjänsterna inaktiverats.
   • 13.6 Enda rättigheter och skyldigheter. Utan att påverka rättigheter till uppsägning hos någon av parterna beskrivs i Avsnitt 13 (Gottgörelse) parternas enda och exklusiva gottgörelse enligt detta Avtal i samband med påståenden från tredje part om intrång i Immateriell äganderätt enligt Avsnitt 13 (Gottgörelse).
  • 14. Kunder via återförsäljare. Detta Avsnitt 14 (Kunder via återförsäljare) gäller enbart om Kunden beställer Tjänsterna från en Återförsäljare enligt ett Återförsäljaravtal (exempelvis Tjänster, Tjänster via återförsäljare).
   • 14.1 Tillämpliga villkor. För Tjänster via återförsäljare:
    • (a) Avsnitt 2 (Betalningsvillkor) av detta Avtal gäller inte;
    • (b) Återförsäljaravgifter, i tillämpliga fall, ska betalas direkt till Återförsäljaren och priser för Tjänster via återförsäljare fastställs uteslutande mellan Återförsäljare och Kund;
    • (c) Kunden erhåller tillämpliga SLA-tillgodohavanden från Återförsäljaren;
    • (d) Avsnitt 12.2. (Begränsning av ansvarsomfattning) ersätts med ”Varje parts totala Ansvar som uppstår till följd av eller relaterat till Avtalet är begränsad till det högre värdet av (a) 1 000 USD eller (b) Avgifter som Kunden har betalat enligt Avtalet under 12-månadersperioden före den händelse som ger upphov till Ansvar”.
    • (e) Förnyelse(r) av Tjänsterna och/eller Återförsäljarbeställning sker enligt avtal mellan Kund och Återförsäljare.
    • (f) ”Beställningsperiod” enligt användningen i detta Avtal, avser den tidsperiod som startar på Tjänsternas startdatum eller förnyelsedatumet (i tillämpliga fall) för Tjänster via återförsäljare och löper under perioden som anges på aktuell Återförsäljarbeställning om den inte sägs upp i enlighet med Avtalet; och
    • (g) ”Tjänsternas startdatum” som det används i Avtalet, avser startdatumet som beskrivs i Återförsäljarbeställningen eller, om inget anges i Återförsäljarbeställningen, det datum då Google gör Tjänsterna via återförsäljare tillgängliga för Kunden.
   • 14.2 Dela konfidentiell information. Google får dela Kundens konfidentiella information med Återförsäljaren som en Delegat enligt Avsnitt 7.1 (Skyldigheter).
   • 14.3 Återförsäljare som Administratör. Återförsäljaren får, efter Kundens gottfinnande, ha åtkomst till Kundens Konto och Kundens Slutanvändarkonton. På liknande sätt som mellan Google och Kunden ansvarar Kunden endast för (a) Återförsäljarens eventuella åtkomst till Kundens Konto eller Kundens Slutanvändarkonton och (b) att i Återförsäljaravtalet definiera alla rättigheter eller skyldigheter mellan Återförsäljaren och Kunden beträffande Vidaresålda tjänster.
   • 14.4 Återförsäljarens tekniska support. Kunden godkänner och samtycker till att Återförsäljaren får yppa Slutanvändarens personuppgifter till Google i den mån som rimligen krävs för att Återförsäljaren ska kunna hantera supportärenden som Kunden eskalerar till eller via Återförsäljaren.
  • 15. Övrigt.
   • 15.1 Aviseringar. Enligt Avtalet måste meddelanden till Kunden skickas till E-postadressen för aviseringar och meddelanden till Google måste skickas till legal-notices@google.com. Meddelandet anses ha mottagits när e-postmeddelandet har skickats. Kunden ansvarar för att hålla sin E-postadress för aviseringar uppdaterad under Giltighetsperioden.
   • 15.2 E-postmeddelanden. Parterna får använda e-postmeddelanden för att uppfylla kraven för skriftligt godkännande och samtycke enligt Avtalet.
   • 15.3 Överlåtelse. Ingen av parterna får överlåta någon del av Avtalet utan skriftligt godkännande från den andra parten, förutom till ett Närstående bolag, men enbart om (a) den som Avtalet överlåts till skriftligen godkänner att omfattas av avtalsvillkoren och (b) den tilldelade parten har informerat den andra parten om överlåtelsen. Alla andra försök till överlåtelse är ogiltiga. Om Kunden överlåter detta Avtal till ett Närstående bolag i ett annat rättskipningsområde så att det medför en förändring av Googles kontraktsenhet enligt definitionen på https://cloud.google.com/terms/google-entity (i) överlåts detta Avtal automatiskt till Googles nya kontraktsenhet och (ii) om det Närstående bolagets faktureringskonto finns i Indien, Brasilien eller Japan gäller tillämpliga användarvillkor som länkas ovan och inte detta Avtal från överlåtningstillfället.
   • 15.4 Ändring av kontroll. Om ena parten omfattas av en ändring av Kontrollen utöver som del av en intern omstrukturering eller omorganisation (exempelvis genom ett köp eller en försäljning av aktier en sammanslagning eller annan form av företagstransaktion) ska denna part skriftligen informera den andra parten inom 30 kalenderdagar efter förändringen av Kontroll. Om Kunden upphör att vara en ideell utbildningsinstitution eller annat ideellt rättssubjekt enligt beskrivningen i Avsnitt 3.1 (Tillåten användning) informerar Kunden Google direkt.
   • 15.5 Force Majeure. Ingen av parterna hålls ansvarig för fel eller förseningar i utförandet som orsakats av omständigheter som ligger utanför parternas rimliga kontroll, inklusive naturkatastrofer, terrorism, upplopp eller krig.
   • 15.6 Underleverantörskontrakt. Google får lägga ut skyldigheter enligt Avtalet på underentreprenad men förblir ansvarig gentemot Kunden för alla förbindelser som lagts ut på underentreprenad.
   • 15.7 Ingen agentur. Detta Avtal skapar ingen agentur, inget partnerskap eller samriskföretag mellan parterna.
   • 15.8 Inget avstående. Ingen part behandlas som att parten har avstått från rättigheter genom att inte utöva (eller fördröja utförandet av) rättigheter enligt detta Avtal.
   • 15.9 Avskiljbarhet. Om någon av delarna i detta Avtal är ogiltig, olaglig eller ej verkställbar, gäller fortfarande resten av Avtalet.
   • 15.10 Inga utomstående förmånstagare. Detta Avtal överlåter inga förmåner till tredje part om det inte uttryckligen anges.
   • 15.11 Rättsmedel på grund av billighetsrätt. Inget i detta avtal begränsar någon av parternas förmåga att söka rättsmedel på grund av billighetsrätt.
   • 15.12 Gällande lag. ALLA ANSPRÅK SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL ELLER TJÄNSTERNA REGLERAS AV LAGEN I KALIFORNIEN, EXKLUSIVE DELSTATENS REGLER OM LAGVALSKONFLIKTER, OCH AVGÖRS UTESLUTANDE VID FEDERAL ELLER DELSTATLIG DOMSTOL I SANTA CLARA COUNTY, KALIFORNIEN, USA. PARTERNA ACCEPTERAR ATT DESSA DOMSTOLAR HAR DOMSRÄTT.
   • 15.13 Ändringar. Förutom det som anges i Avsnitt 1.4(b) (Ändringar: Av Avtalet), (c) (Ändringar: Av Webbadressvillkoren eller (d) (Ändringar: Av Ändring avseende databehandling), måste tillägg till detta Avtal efter Startdatumet göras skriftligen, undertecknas av båda parter och uttryckligen ange att det utgör ett tillägg till Avtalet. Förtydligande: Googles tillhandahållande av en uppdaterad webbadress i stället för en webbadress som anges i detta Avtal utgör inget tillägg till eller ändring av villkoren i Avtalet.
   • 15.14 Ansvar efter uppsägning. Följande avsnitt fortsätter att gälla även efter att detta Avtal sagts upp eller löpt ut: Avsnitt 2 (Betalningsvillkor), Avsnitt 5 (Immateriell äganderätt; Skydd av kunddata; Feedback; Använda varumärkesprofiler i Tjänsterna), Avsnitt 7 (Konfidentiell information), Avsnitt 8.6 (Effekt av uppsägning eller icke-förnyelse), Avsnitt 11 (Ansvarsfriskrivning), Avsnitt 12 (Ansvarsbegränsning), Avsnitt 13 (Gottgörelse), Avsnitt 14.1 (Tillämpliga villkor), Avsnitt 14.2 (Dela konfidentiell information) och Avsnitt 15 (Övrigt).
   • 15.15 Hela Avtalet. Detta Avtal fastställer alla villkor som avtalats mellan parterna och säger upp och ersätter alla andra avtal mellan parterna rörande detta ämne, inklusive tidigare versioner av detta Avtal. När detta Avtal ingås har ingen av parterna förlitat sig på, eller har några rättigheter eller rätt till gottgörelse baserat på något uttalande, intygande eller garanti (oavsett om det skett på grund av vårdslöshet eller oavsiktligt), förutom det som uttryckligen anges i detta Avtal. Webbadressvillkoren ingår i Avtalet genom referens. Efter Startdatumet har Google rätt att tillhandahålla en uppdaterad Webbadress som ersätter Webbadresser i detta Avtal.
   • 15.16 Motstridiga villkor. Om en konflikt har uppstått mellan dokumenten som utgör detta Avtal styr dokumenten i följande ordning (fallande): Beställningsformuläret, Tillägget för databearbetning, återstoden av Avtalet (webbadressvillkoren ingår ej) och Webbadressvillkoren (utöver Tillägget för databearbetning).
   • 15.17 Rubriker. Rubriker och textning som används i Avtalet är enbart till för referens och påverkar inte Avtalets tolkning.
   • 15.18 Språkkonflikter. Om detta Avtal översätts till andra språk och det finns inkonsekvenser mellan den engelska texten och det andra språket, gäller den engelska texten om inget annat anges i översättningen.
   • 15.19 Definitioner.
    • ”Konto” avser Kundens Google-kontouppgifter och medföljande åtkomst till Tjänsterna enligt detta Avtal.
    • ”Tilläggsprodukter” avser produkter, tjänster och applikationer som inte är en del av Tjänsterna men som kan vara tillgängliga för användning i samband med Tjänsterna.
    • ”Villkor för Tilläggsprodukter” avser de gällande villkor som anges på https://workspace.google.com/intl/en/terms/additional_services.html.
    • ”Administratörskonto” avser en typ av Slutanvändarkonto som Kunden (eller Återförsäljaren i tillämpliga fall) kan använda för att administrera Tjänsterna.
    • ”Administratörskonsolen” avser webbkonsol(er) eller översikt som Google tillhandahåller Kunden för administrering av Tjänsterna.
    • ”Administratörer” avser den tekniska personal som Kunden utser för att administrera Tjänsterna för Slutanvändare å Kundens vägnar och har åtkomst till Kunddata och Slutanvändarkonton. Sådan åtkomst inkluderar möjligheten att få tillgång till, övervaka, använda, modifiera, innehålla eller yppa data som är tillgänglig för Slutanvändare som är kopplad till deras Slutanvändarkonton.
    • ”Annonsering” avser onlineannonser som Google visar för Slutanvändare, med undantag för eventuella annonser som Kunden uttryckligen väljer att Google eller en Partner till Google ska visa i samband med Tjänsterna enligt ett separat avtal (till exempel Google AdSense-annonser som Kunden implementerat på en webbplats som Kunden har skapat med funktionen Google Sites inom ramen för Tjänsterna).
    • ”Närstående bolag” avser en enhet som direkt eller indirekt Kontrollerar, Kontrolleras av eller omfattas av en parts allmänna Kontroll.
    • ”Årsavgift” avser den årliga avgiften för Tjänsterna som anges i Beställningsformuläret.
    • ”Antikorruptionslagar” avser alla tillämpliga kommersiella och offentliga antikorruptionslagar, inklusive exempelvis den amerikanska lagen Foreign Corrupt Practices Act från 1977 och den brittiska lagen Bribery Act från 2010, som förbjuder korrupta erbjudanden av något av värde, antingen direkt eller indirekt till någon, inklusive statstjänstemän, för att upprätthålla eller fortsätta en verksamhet eller för att säkra eventuella olämpliga kommersiella fördelar. Myndighetspersoner inkluderar: alla statligt anställda, kandidater i val till offentliga positioner, medlemmar i kungliga familjer och anställda på myndighetsägda eller myndighetsstyrda företag, offentliga internationella organisationer och politiska partier.
    • ”AUP” avser policyn för tillåten användning av Tjänsterna som finns på https://workspace.google.com/intl/en/terms/use_policy.html.
    • ”BAA” eller ”Business Associate Agreement” är ett tillägg till detta Avtal som täcker hanteringen av skyddad information om hälsa (enligt definitionen i HIPAA).
    • ”Startdatum för fakturering" avser det datum då Kunden börjar betala Avgifter för Tjänsterna (om tillämpligt).
    • ”Varumärkesprofil” avser varumärkesnamn, varumärken, servicemärken, logotyper, domännamn och andra distinkta varumärkesfunktioner tillhörande någon av parterna vid varje givet tillfälle.
    • ”Konfidentiell information" avser information som en part (eller ett Närstående bolag) yppar till den andra parten enligt detta Avtal och som är markerad som konfidentiell eller under normala förhållanden skulle betraktas som konfidentiell information. Det omfattar inte information som självständigt utvecklats av mottagaren, rättmätigt tilldelats en part av en tredje part utan sekretesskrav eller som blir offentlig utan att mottagaren begått något fel. I enlighet med föregående mening är Kunddata Kundens Konfidentiella information.
    • ”Kontroll” avser kontroll över mer än 50 procent av en parts rösträtt eller resursanspråk.
    • ”Tjänster” avser aktuella Tjänster enligt beskrivningen i Tjänstöversikten, exklusive Erbjudanden från tredje part.
    • ”Kunddata” avser data som skickas, lagras eller tas emot via Tjänsterna av Kunden eller dess Slutanvändare.
    • ”Tillägg för databearbetning” avser de gällande villkoren som beskriver dataskydds- och bearbetningsförbindelser med avseende på Kunddata, enligt https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html.
    • ”E-postadress för domän” avser e-postadressen på Domännamnet som ska användas i samband med Tjänsterna.
    • ”Domännamn” avser det domännamn som anges i Beställningsformuläret för användning i samband med Tjänsterna.
    • ”Slutanvändare” avser de individer, för vilka Kunden medger användning av Tjänsten och som hanteras av en Administratör. Förtydligande: Slutanvändare kan inkludera anställda hos Kundens Närstående bolag och andra externa parter.
    • ”Slutanvändarkonto” avser ett Google-konto som upprättats av Kunden via Tjänsterna för att en Slutanvändare ska kunna använda Tjänsterna.
    • ”Exportkontrollagar” avser alla tillämpliga lagar och regler för export och återexport, inklusive: (a) Export Administration Regulations (”EAR”) som regleras av Department of Commerce, (b) handelssanktioner och ekonomiska sanktioner som regleras av Treasury Department's Office of Foreign Assets Control och (c) International Traffic in Arms Regulations (”ITAR”) som regleras av U.S. Department of State.
    • ”Avgifter” avser (a) produkten av mängden Tjänster som används eller beställs av Kunden multiplicerat med Priserna (i tillämpliga fall) eller (b) tillämpliga avgifter för TSS plus tillämpliga Skatter.
    • ”Hjälpcenter” avser Googles hjälpcenter på https://www.google.com/support/.
    • ”Högriskaktiviteter” avser aktiviteter där användning eller utebliven leverans av Tjänsterna kan leda till dödsfall, personskador eller miljöskador (inklusive byggnation eller drift av kärnkraftsanläggningar, flygledning, livsuppehållande system eller vapen).
    • ”HIPAA” avser Health Insurance Portability and Accountability Act från 1996, med tillägg, och alla förordningar som utfärdats under den.
    • ”inklusive” betyder inklusive, men inte begränsat till.
    • ”Ansvar för gottgörelse” avser (i) förlikningsbelopp som har godkänts av den gottgörande parten och (ii) skador och kostnader som har tilldelats den gottgjorda parten av en domstol i ett behörigt rättskipningsområde och som har vunnit laga kraft.
    • ”Immateriella rättigheter” avser alla patenträttigheter, upphovsrätter, varumärkesrättigheter, rättigheter till handelshemligheter (i förekommande fall), designrättigheter, databasrättigheter, rättigheter till domännamn, moraliska rättigheter och andra immateriella rättigheter (registrerade eller oregistrerade) i hela världen.
    • ”Rättsprocess” avser en begäran om att lämna ut uppgifter enligt lag, myndighetsbestämmelse, domstolsbeslut, stämning, rannsakningsorder eller andra giltiga rättsmyndigheter, rättsförfaranden eller liknande processer.
    • ”Ansvar” avser allt ansvar, oavsett om det är på kontraktuell eller utomkontraktuell grund (inklusive oaktsamhet) eller på annat sätt, oavsett om det har kunnat förutses eller planerats av parterna.
    • ”Månadsavgift” avser månadsavgiften för de Tjänster som anges i Beställningsformuläret.
    • ”E-postadress för aviseringar” avser den/de e-postadress(er) som Kunden angett på Administratörskonsolen.
    • ”Beställningsformulär” avser ett beställningsformulär som fylls i av Kunden eller en beställning som läggs av Kunden via en Google-webbplats. I samtliga fall specificeras de Tjänster Google ska tillhandahålla Kunden enligt Avtalet.
    • ”Beställningsperiod” avser tidsperioden som börjar på dessa Tjänsters Startdatum eller förnyelsedatum (om tillämpligt) och löper under den period som anges i Beställningsformuläret om de inte sägs upp i enligt detta Avtal. Om det inte finns något Beställningsformulär som gäller för Tjänsterna är den ursprungliga Beställningsperioden den period som börjar på Startdatumet och löper i 12 månader.
    • ”Övriga tjänster” avser aktuella ”Övriga tjänster” enligt beskrivningen i Tjänstöversikten, exklusive Erbjudanden från tredje part.
    • ”Priser” avser de tillämpliga priserna för Tjänsterna som beskrivs på https://workspace.google.com/intl/sv/pricing.html (ingår i Avtalet genom denna referens), om inget annat har avtalats i ett tillägg eller Beställningsformulär. Priserna inkluderar inte skatter.
    • ”Återförsäljare” avser, i förekommande fall, den auktoriserade tredje part som inte är en Partner, som säljer eller tillhandahåller Tjänsterna till Kunden.
    • ”Återförsäljaravtal” avser, i förekommande fall, det separata avtalet mellan Kunden och Återförsäljaren beträffande Tjänsterna. Återförsäljaravtalet är oberoende av och utanför tillämpningsområdet för detta Avtal.
    • ”Återförsäljaravgifter” avser avgifterna (i förekommande fall) för Tjänster som används eller har beställts av Kunden enligt ett Återförsäljaravtal, plus tillämpliga Skatter.
    • ”Återförsäljarbeställning” avser, i förekommande fall, ett beställningsformulär (inklusive ett formulär för förnyad beställning) som har utfärdats av en Återförsäljare och utförs av Kunden och Återförsäljaren med specificering av de Tjänster som Kunden beställer av Återförsäljaren.
    • ”Tjänstspecifika villkor” avser de gällande villkoren för en eller flera Tjänster som anges på https://workspace.google.com/intl/sv/terms/service-terms/.
    • ”Tjänster” avser Tjänster och Övriga tjänster som ingår i den tillämpliga Google Workspace for Education-utgåvan av Tjänsterna.
    • ”Startdatum för tjänster” avser det datum som anges i Beställningsformuläret eller, om inget datum anges i Beställningsformuläret, det datum då Google gör Tjänsterna tillgängliga för Kunden.
    • ”Sammanfattning av tjänster” avser den gällande beskrivningen på https://workspace.google.com/intl/en/terms/user_features.html.
    • ”SLA” avser gällande tjänstenivåavtal på https://workspace.google.com/intl/en/terms/sla.html.
    • ”Stänga av” eller ”Avstängning” avser inaktivering av åtkomsten till eller användningen av Tjänsterna eller delar av Tjänsterna.
    • ”Skatter” avser alla skatter, förutom skatter baserade på Googles nettoresultat, nettoförmögenhet, tillgångsvärde, fastighetsvärde eller anställning.
    • ”Giltighet” har den betydelse som anges i Avsnitt 8.1 (Giltighetsperiod för Avtal) i detta Avtal.
    • ”Rättsprocess inledd av tredje part” avser en formell rättsprocess som inletts av en tredje part som inte är en partner och som hålls inför domstol (inklusive appellationsdomstolar).
    • ”Erbjudanden från tredje part” avser tjänster, programvara, produkter och andra erbjudanden från tredje part som inte ingår i Tjänsterna.
    • ”Varumärkesriktlinjer” avser Googles gällande Riktlinjer för Tredje parts användning av Googles Varumärkesprofil på http://www.google.com/permissions/guidelines.html.
    • ”TSS” avser Googles gällande tekniska supporttjänst.
    • ”TSS-riktlinjer” avser Googles gällande riktlinjer för tekniska supporttjänster som anges på https://workspace.google.com/intl/en/terms/tssg.html.
    • ”Webbadressvillkor” avser, sammantaget, Policyn för tillåten användning, Tjänstspecifika villkor, Servicenivåavtal och TSS-riktlinjer.
  • 16. Regionspecifika villkor. Kunden samtycker till följande ändringar av Avtalet om Kundens faktureringsadress finns i tillämplig region som beskrivs nedan:
   • Asien och Stillahavsområdet – alla regioner
    • Avsnitt 2.3 (Skatter) ersätts enligt följande:
    • 2.3 Skatter. Google specificerar eventuella fakturerade Skatter. Om Skatter måste innehållas från en betalning till Google ökar Kunden betalningen till Google så att nettobeloppet som Google erhåller är lika stort som det fakturerade beloppet, utan avdrag för Skatter.
    • Defintionen av ”Skatter” enligt Avsnitt 15.19 (Definitioner) ersätts enligt följande:
    • 15.19 Definitioner.
    • ”Skatter” avser alla skatter, enligt tillämplig lag för återgivning av och prestanda för Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till avgifter, tullavgifter, direkta och indirekta skatter, inklusive relaterade straffavgifter eller räntor, förutom skatter som baseras på Googles vinst.
   • Asien och Stillahavsområdet (alla regioner förutom Australien, Japan, Indien, Nya Zeeland, Singapore) och Latinamerika (alla regioner förutom Brasilien)
    • Avsnitt 15.12 (Tillämplig lagstiftning) ersätts enligt följande:
    • 15.12 Tillämplig lagstiftning, Skiljedom.
     • (a) ALLA ANSPRÅK SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV, ELLER I RELATION TILL, DETTA AVTAL ELLER RELATERADE GOOGLE-PRODUKTER ELLER -TJÄNSTER (INKLUSIVE BESTRIDANDEN RÖRANDE TOLKNING ELLER UPPFYLLANDE AV AVTALET) (”Bestridande”) REGLERAS AV LAGARNA I DELSTATEN KALIFORNIEN, USA, EXKLUDERANDE KALIFORNIENS REGLER OM LAGKONFLIKTER.
     • (b) Parterna försöker lösa Bestridanden i god tro inom 30 dagar från det att Bestridandet har uppstått. Om Bestridandet inte har lösts inom 30 dagar måste det lösas via skiljedom av den amerikanska skiljedomssammanslutningens internationella center för tvistlösning (American Arbitration Association’s International Centre for Dispute Resolution) i enlighet med dess förenklade kommersiella regler som gäller vid datumet för detta Avtal (”Regler”).
     • (c) Parterna väljer gemensamt en skiljedomare. Skiljedomsförfarandet genomförs på engelska i Santa Clara County, Kalifornien, USA.
     • (d) Båda parter kan ansöka till behörig domstol om föreläggande som är nödvändiga för att skydda sina rättigheter i avvaktan på skiljedom. Skiljedomaren kan besluta om rättsmedel på grund av billighetsrätt eller domstolsföreläggande som överensstämmer med rättsmedel och begränsningar i Avtalet.
     • (e) Med förbehåll för konfidentialitetskraven i Underavsnitt (g) kan båda parter framställa att en behörig domstol utfärdar ett beslut som krävs för att skydda partens rättigheter eller egendom; denna framställan betraktas inte som ett brott mot eller avstående från detta avsnitt om reglerande lag och skiljedomsförfarande och påverkar inte skiljedomarens befogenheter, inklusive befogenheten att granska det rättsliga beslutet. Parterna stipulerar att domstolarna i Santa Clara County, Kalifornien, USA, är behöriga att bevilja order enligt Underavsnitt 15.12 (e).
     • (f) Skiljedomen är slutgiltig och bindande för parterna och dess verkställighet kan presenteras i vilken behörig domstol som helst, inklusive alla domstolar som har jurisdiktion över någon av parterna eller någon av dess egendom.
     • (g) Alla skiljedomsförfaranden som genomförs i enlighet med detta Avsnitt 15.12 (Tillämplig lagstiftning, Skiljedomsförfarande) betraktas som Konfidentiell information enligt Avsnitt 7 (Konfidentiell information), inklusive: (i) förekomsten av, (ii) information som yppas under, och (iii) muntlig kommunikation eller dokument relaterade till, skiljedomsförfarandet. Utöver yppanderättigheterna enligt Avsnitt 7 (Konfidentiell information) får parterna yppa den informationen som beskrivs i detta Underavsnitt 15.12 (g) till en behörig domstol när så är nödvändigt för ett beslut enligt Underavsnitt 15.12 (e) eller utföra skiljedomsbeslut, men parterna måste begära att dessa rättsliga förfaranden ska genomföras privat.
     • (h) Parterna betalar skiljedomarens avgifter, skiljedomarens utsedda experters avgifter och kostnader samt skiljedomscentrets administrativa kostnader i enlighet med Reglerna. I det slutgiltiga skiljedomsbeslutet beslutas om den förlorande partens förbindelse att ersätta det belopp som den vinnande parten har betalat i förskott för dessa avgifter.
     • (i) Varje part står för sina egna advokaters och experters avgifter och kostnader, oavsett skiljedomarens slutligiltiga beslut rörande Bestridandet.
   • Asien och Stillahavsområdet – Indonesien
    • Ett nytt Avsnitt 8.8 har lagts till:
    • 8.8 Avstående vid uppsägning. Parterna enas om att avstå från alla villkor enligt tillämpliga lagar i den utsträckning som ett domstolsbeslut krävs för att upphäva detta Avtal.
    • Den indonesiska versionen av Avtalet finns här och Avsnitt 15.18 (Språkkonflikter) ersätts enligt följande:
    • 15.18 Språkkonflikter. Detta Avtal ingås på indonesiska och engelska. Båda versionerna gäller i samma utsträckning. I händelse av inkonsekvens eller annan tolkning mellan den indonesiska versionen och den engelska versionen är parterna överens om att ändra den indonesiska versionen så att den indonesiska versionen görs konsekvent med relevant del av den engelska versionen.
   • Europa, Mellanöstern och Afrika – alla regioner
    • Avsnitt 2.2 (Betalning) ersätts enligt följande:
    • 2.2 Betalning. Kunden betalar alla Avgifter i valutan som anges på fakturan. Alla Avgifter förfaller 30 dagar från fakturadatumet. Google har ingen skyldighet att tillhandahålla flera fakturor. Betalningar som görs via elektronisk banköverföring måste innehålla bankinformationen som uppges av Google. Om Kunden har ingått Avtalet med Google Commerce Limited får Google samla in betalningar via Google Payment Limited, ett aktiebolag i England och Wales med kontor på Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9TQ, Förenade kungariket.
   • Europa, Mellanöstern och Afrika – Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Förenade kungariket och Schweiz
    • Avsnitt 15.19 (Definitioner) ändras till Avsnitt 15.20 (Definitioner).
    • Ett nytt Avsnitt 15.19 har lagts till:
    • 15.19 EECC-avstående.
     • (a) I detta Avsnitt 15.19 (EECC-avstående) har termerna ”mikroföretag”, ”småföretag” och ”ideell organisation” samma betydelser som i EECC. ”EECC” betyder European Electronic Communications Code (enligt Direktiv (EU) 2018/1972 från EU-parlamentet och Rådet den 11 december 2018).
     • (b) Parterna godkänner att enligt EECC: (i) har mikroföretag, småföretag och ideella organisationer vissa rättigheter och (ii) kunder som faller inom kategorierna som det hänvisas till i (i) kan explicit avtala att avstå från vissa rättigheter.
     • (c) Om Kunden är ett mikroföretag, småföretag eller en ideell organisation samtycker Kunden till att avstå eventuella rättigheter den kan ha i enlighet med
      • (i) Artikel 102(1) EECC, som tillåter att Kunden erhåller viss information innan kontraktet ingås;
      • (ii) Artikel 102(3) EECC, som tillåter att Kunden erhåller en avtalssammanfattning;
      • (iii) Artikel 105(1) EECC, som begränsar den maximala avtalsperioden till 24 månader och för vissa tjänster; och
      • (iv) Artikel 107(1) EECC, som utökar andra rättigheter i EECC (inklusive Artikel 102(3) och 105(1) enligt beskrivningen ovan) till alla tjänster som tillhandahålls under samma Google Workspace-avtal.
   • Nordamerika – USA och Latinamerika (alla regioner förutom Brasilien)
    • Ett nytt Avsnitt 3.9 har lagts till:
    • 3.9 COPPA och Vårdnadshavarens samtycke. Om Kunden tillåter Slutanvändare under 13 år att använda Tjänsterna samtycker Kunden enligt kravet i Children’s Online Privacy Protection Act (”COPPA”) till insamling och användning av personlig information i tjänsterna, enligt beskrivningen i integritetsmeddelandet för Google Workspace for Education, från sådana slutanvändare (i den mån COPPA är tillämpligt i kundens jurisdiktion). Kunden måste erhålla vårdnadshavarens samtycke för insamling och användning av personliga uppgifter i de Tilläggsprodukter som Kunden har för avsikt att aktivera innan Slutanvändare under 18 år ges åtkomst till eller får möjlighet att använda dessa Tilläggsprodukter.
    • Ett nytt Avsnitt 7.3 har lagts till:
    • 7.3 FERPA. Parterna accepterar att (a) kunddata kan inkludera personligt identifierbar information från utbildningsregister som omfattas av FERPA (”FERPA-poster”) och (b) i den omfattning kunddata inkluderar FERPA-poster betraktas Google som en ”Skolinstans” (School Official) (såsom denna term används i FERPA och dess implementeringsregler) och följer FERPA. "FERPA" avser Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. 1232g) och the Family Educational Rights and Privacy Act Regulations (34 CFR Part 99), inklusive eventuella tillägg och ändringar.
    • Avsnitt 15.19 (Definitioner) ändras till Avsnitt 15.20 (Definitioner).
    • Ett nytt Avsnitt 15.19 har lagts till:
    • 15.19 Utveckling av Tjänster. Tjänsterna har utvecklats enbart på privat bekostnad och är kommersiell datorprogramvara och relaterad dokumentation i den mening som avses i gällande Federal Acquisition Regulations och deras byråtillägg.
   • Gäller enbart offentliga utbildningsinstitutioner: Nordamerika – USA och Latinamerika (alla regioner förutom Brasilien)
    • Avsnitt 2.5 (Förfallna betalningar, Avstängning) ersätts enligt följande:
    • 2.5 Förfallna betalningar, Avstängning. Försenade betalningar beläggs med en ränta på 1,5 % per månad (eller den högsta räntesatsen som lagen tillåter, om den är lägre) från 30 dagar efter betalningens förfallodag tills dess betalning har skett till fullo. Om Kundens betalning för Tjänsterna är försenad kan Google Stänga av Tjänsterna eller säga upp Avtalet till följd av brott enligt Avsnitt 8.3 (Uppsägning vid avtalsbrott).
    • Avsnitt 13.2 (Kundens Förbindelser angående Gottgörelse) ersätts enligt följande:
    • 13.2 Kundens Förbindelser angående Gottgörelse. Om Google skadas eller blir föremål för ett Juridiskt förfarande från tredje part till följd av Kundens intrång i tredje parts immateriella rättigheter kommer Google att vidta tillgängliga åtgärder enligt tillämplig federal, statlig, lokal eller annan lag.
    • Avsnitt 15.12 (Tillämplig lagstiftning) ersätts enligt följande:
    • 15.12 Tillämplig lagstiftning. Om Kunden är en lokal, regional eller nationell myndighet i USA tiger Avtalet om gällande lag och jurisdiktionsort.

Tidigare versioner

1 april 2020

17 februari 2021

Nord- och Sydamerika (6 oktober 2020)

APAC (6 oktober 2020)

EMEA (6 oktober 2020)