Avtal för G Suite for Education (online)

Det här avtalet för G Suite for Education (”Avtalet”) ingås av och mellan Google Inc. (”Google”) och kunden som identifieras i Beställningsdokumentet (”Kunden”). Avtalet gäller från och med det datum då Kunden klickar på knappen "Jag godkänner" nedan, eller (i förekommande fall) från det datum då Avtalet undertecknas av båda parter (”Datum för ikraftträdande”). Om du godkänner villkoren å Kundens vägnar framhåller och garanterar du att: (i) du har fullständig juridisk befogenhet att binda din arbetsgivare eller tillämplig enhet till dessa villkor, (ii) att du har läst och förstått Avtalet och (iii) att du godkänner detta Avtal för parten du representerar. Om du inte har juridisk befogenhet att binda kunden till dessa villkor ska du inte klicka på knappen "Jag godkänner" nedan (eller underteckna detta avtal, om detta är aktuellt). Avtalet rör Kundens tillgång till och användning av Tjänsterna. Det gäller från Datumet för ikraftträdande.

 • 1. Tjänster.
  • 1.1. Anläggningar och dataöverföring. Alla anläggningar som används för att lagra och bearbeta kunddata uppfyller rimliga säkerhetsstandarder som inte är mindre stränga än de säkerhetsstandarder som gäller vid anläggningar där Google lagrar och bearbetar egen liknande information. Google har implementerat system och procedurer som minst följer branschstandard för att garantera säkerhet och sekretess för kunddata, för att skydda mot misstänkta hot eller säkerhetsrisker för kunddatas integritet samt för att skydda mot obehörig tillgång till eller användning av kunddata. Som en del av tillhandahållandet av tjänsterna har Google rätt att överföra, lagra och bearbeta kunddata i USA eller andra länder där Google eller dess agenter har anläggningar. Genom att använda tjänsterna ger kunden Google rätt att överföra, bearbeta och lagra kunddata.
  • 1.2 Ändringar.
   • a. Av tjänsterna. Google har rätt att göra kommersiellt rimliga ändringar av tjänsterna. Om Google gör en större ändring av tjänsterna informerar Google kunden om detta, under förutsättning att kunden prenumererar på sådana aviseringar från Google.
   • b. Av villkor för webbadress. Google kan när som helst göra kommersiellt rimliga ändringar av webbadressvillkoren. Om Google gör en större ändring av webbadressvillkoren ska Google meddela kunden genom att skicka ett e-postmeddelande till aviseringsadressen eller meddela kunden via administratörskonsolen. Om ändringen har en betydande negativ inverkan för kunden och kunden inte accepterar ändringen, måste kunden informera Google via hjälpcentret inom trettio dagar efter att ha erhållit ändringsaviseringen. Om kunden meddelar Google enligt reglerna omfattas kunden fortfarande av de villkor som gällde omedelbart före ändringen fram till slutet på gällande period. Om tjänsterna förnyas sker detta i enlighet med Googles gällande webbadressvillkor.
  • 1.3 Alias. Kunden bär hela ansvaret för att bevaka, svara på och på annat sätt behandla e-post som skickas till aliasen "abuse" och "postmaster" för kunddomännamn, men Google kan komma att övervaka e-post som skickas till dessa alias för kunddomännamn i syfte att kunna identifiera missbruk av tjänsterna.
  • 1.4 Annonser. Google visar inte annonser i tjänsterna och använder inte kunddata i annonssyften.
  • 1.5 Slutanvändarkonton. Kunden har rätt att begära slutanvändarkonton genom att: (i) beställa dem online via administratörskonsolen eller (ii) kontakta Googles supportpersonal efter tjänsternas startdatum. Kunden har rätt att stänga av eller ta bort slutanvändarkonton när som helst via administratörskonsolen.
  • 1.6 Google Arkiv. Om kunden köper Google Arkiv gäller följande ytterligare villkor:
   • a. Lagring. Google har ingen skyldighet att lagra arkiverad Kunddata längre än den period som angetts av Kunden (förutom för lagring inför eventuell rättstvist). Om kunden inte förnyar Google Arkiv har Google ingen skyldighet att behålla någon arkiverad kunddata.
   • b. Köpa Google Arkiv för första gången. När kunden köper Google Arkiv för första gången accepterar han/hon att köpa slutanvändarkonton för Google Arkiv för all personal som har slutanvändarkonton i G Suite for Education. Kunden kan använda Google Arkiv för studenter och alumner utan kostnad.
   • Fler personalslutanvändarkonton. När kunden har köpt Google Arkiv för första gången och senare under en avtalsperiod lägger till minst 20 % fler personalslutanvändarkonton än vad som ursprungligen köpts under tjänstperioden, accepterar kunden att köpa Google Arkiv för dessa ytterligare slutanvändarkonton under återstoden av kundens gällande tjänsteavtalsperiod för Google Arkiv. På varje årsdag av startdatumet för faktureringen accepterar kunden att köpa Google Arkiv för ytterligare personalslutanvändarkonton som kunden lägger till utöver dem som tidigare har köpts, under återstoden av kundens då gällande tjänstperiod för Google Arkiv.
  • 1.7 Sekretessmeddelande. Sekretessmeddelandet för G Suite for Education reglerar hur Google samlar in och använder information från Kunder eller Slutanvändare.
 • 2. Kundens förpliktelser.
  • 2.1 Tillåten användning. Tjänsterna är enbart tillåtna för användning av (a) ideella utbildningsinstitutioner och (b) andra ideella enheter (enligt definitionen i relevanta lagar).
  • 2.2 Efterlevnad. Kunden använder Tjänsterna i enlighet med Policyn för tillåten användning. Google kan göra nya applikationer eller funktioner i Tjänsterna tillgängliga. Användningen av dessa kan vara beroende av att Kunden godkänner ytterligare villkor. Dessutom gör Google Ytterligare tjänster (utöver Tjänsterna) tillgängliga för Kunden och dess Slutanvändare i enlighet med Villkoren för ytterligare tjänster och tillämpliga produktspecifika Google-användarvillkor. Kunden kan när som helst aktivera eller inaktivera de Ytterligare tjänsterna som inte ingår i Google Workspace på Administratörskonsolen.
  • 2.3 Kundens administration av tjänsterna. Kunden kan ange en eller flera administratörer via administratörskonsolen som har behörighet att få åtkomst till administratörskontot och administrera slutanvändarkontona. Kunden ansvarar för att: (a) bevara sekretessen för lösenordet och administratörskontot (-kontona), (b) utse de personer som ska få åtkomst till administratörskontot (-kontona) och (c) se till att alla aktiviteter som sker i samband med administratörskontot (-kontona) följer avtalet. Kunden godkänner att Googles ansvar inte omfattar intern hantering eller administration av tjänsterna för kunden och att Google enbart verkar som databearbetare.
  • 2.4 Slutanvändarens medgivande. Kundens administratörer har möjlighet att få tillgång till, övervaka, använda eller yppa data som är tillgänglig för slutanvändare på slutanvändarkontona. Kunden erhåller och upprätthåller alla nödvändiga medgivanden från slutanvändarna för att medge: (i) kundens tillgång till, övervakning, användning och yppande av denna data och att Google ger kunden möjlighet att göra det, samt (ii) att Google tillhandahåller tjänsterna.
  • 2.5 COPPA och Målsmans samtycke. Om Kunden tillåter Slutanvändare under 13 att använda Tjänsterna, samtycker Kunden till insamling och användning av personliga uppgifter enligt krav i Children’s Online Privacy Protection Act, i enlighet med beskrivningen i sekretessmeddelandet i G Suite for Education, från sådana Slutanvändare. Kunden erhåller målsmans samtycke till insamling och användning av personliga uppgifter i de Ytterligare tjänster som de ger slutanvändarna åtkomst till innan de tillåter slutanvändare under 18 att använda dessa tjänster.
  • 2.6 Obehörig användning. Kunden tillämpar kommersiellt rimliga ansträngningar för att förhindra obehörig användning av Tjänsterna samt för att eventuell obehörig användning ska upphöra. Kunden meddelar Google omgående om obehörig användning av eller tillgång till Tjänsterna, om detta kommer till Kundens kännedom.
  • 2.7 Begränsningar av användningen. Om inte Google uttryckligen godkänner det skriftligen har Kunden inte rätt att, samt ska vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att säkerställa att tredje part inte ska (a) sälja, återförsälja eller leasa ut (eller liknande) Tjänsterna till tredje part (om det inte uttryckligen tillåts enligt detta Avtal), (b) försöka att bakåtkompilera Tjänsterna eller någon komponent i Tjänsterna, (c) försöka att skapa en ersättningstjänst eller en liknande tjänst genom användning av eller åtkomst till Tjänsterna, (d) använda Tjänsterna för Högriskaktiviteter eller (e) använda Tjänsterna för att lagra eller överföra Kunddata vars export regleras av Exportkontrollagar. Kunden är ensamt ansvarig för att följa HIPAA, om det är tillämpligt.
  • 2.8 Begäranden från tredje part. Kunden ansvarar för att besvara Begäranden från tredje part. Google kommer att, i den omfattning lagen och villkoren i Begäran från tredje part tillåter det: (a) utan dröjsmål informera Kunden om att en Begäran från tredje part tagits emot; (b) efterleva Kundens rimliga begäranden rörande dess ansträngningar att bestrida en Begäran från tredje part och (c) tillhandahålla Kunden den information eller de verktyg som krävs för att Kunden ska kunna besvara Begäran från tredje part. Kunden försöker först att på egen hand erhålla den information som krävs för att svara på Begäranden från tredje part och kontaktar enbart Google om kunden inte på rimligt sätt kan erhålla denna information.
 • 3. Betalning. Om någon av Tjänsterna köps mot en Avgift gäller villkoren i detta Avsnitt 3 för Tjänsterna.
  • 3.1 Betalning. Alla avgifter förfaller trettio dagar efter fakturadatumet. Alla betalningar ska erläggas i US-dollar om inget annat anges i beställningsformuläret. Betalningar som görs via banköverföring ska innehålla följande instruktioner:
   Bankens namn: ABA-nummer: Kontonummer:
   Wells Fargo Bank
   Palo Alto, Kalifornien, USA
   121000248
   Google Inc.
   4375669785
  • 3.2 Uteblivna betalningar. För uteblivna betalningar kan en förseningsränta på 1,5 procent per månad (eller den högsta ränta som lagen tillåter, om den är mindre) debiteras per månad från betalningens förfallodatum tills den har betalats i sin helhet. Kunden är ansvarig för alla rimliga utgifter (inklusive advokatkostnader) som Google ådragit sig under insamlingen av förfallna belopp, utom när sådana förfallna belopp beror på felaktig fakturering som kan tillskrivas Google.
  • 3.3 Inköpsorder.
   • a. Krävs. Om kunden vill ha ett inköpsordernummer på fakturan informerar kunden Google och utfärdar en inköpsorder till Google. Om kunden kräver en inköpsorder och inte tillhandahåller Google den, åligger det inte Google att tillhandahålla tjänsterna förrän Google har tagit emot inköpsordern. Eventuella villkor för en inköpsorder är inte tillämpliga för detta avtal och är ogiltiga.
   • b. Krävs ej. Om kunden inte kräver att ett inköpsordernummer anges på fakturan ger kunden Google rätt att avstå från kravet på inköpsorder. Detta kan göras via ett e-postmeddelande. Om kunden avstår från kravet på en inköpsorder gäller följande: (a) Google fakturerar kunden utan inköpsordernummer och (b) kunden godkänner att betala fakturor utan ett inköpsordernummer.
  • 3.4 Skatter. Kunden ansvarar för alla skatter och kunden betalar Google för tjänsterna utan några skattereduktioner. När Google är bundet enligt lag att samla in eller betala skatter faktureras kunden för skatterna, såvida inte kunden tillhandahåller Google ett giltigt momsbefrielsecertifikat som godkänts av relevant skattemyndighet. Om kunden är bunden enligt lag att innehålla skatter från betalningen till Google, måste kunden tillhandahålla Google ett officiellt befrielseintyg eller annan relevant dokumentation som stödjer detta.
  • 3.5 Fakturatvister. Fakturatvister måste bestridas före fakturans förfallodatum. Om parterna fastställer att vissa fakturafel kan tillskrivas Google utfärdar Google inte en korrigerad faktura. Istället utfärdas en kreditnota med det felaktiga beloppet för den aktuella fakturan. Om den bestridda fakturan ännu inte har betalats drar Google kreditnotans belopp från den bestridda fakturans belopp och det åligger kunden att erlägga nettosaldot för denna faktura.
 • 4. Fakturering, priser. Om någon av Tjänsterna köps mot en Avgift gäller villkoren i detta Avsnitt 4 för Tjänsterna. På eller efter Startdatumet för faktureringen fakturerar Google Kunden följande Avgifter för varje tillämplig Tjänst: i förskott för Månadsavgift, Årsavgift eller Avgift för ursprunglig period (det relevanta alternativet av dessa) enligt uppgift i Beställningsformuläret.
 • 5. Tekniska supporttjänster.
  • 5.1 Av kunden. Kunden kommer, på egen bekostnad, att svara på frågor och klagomål från slutanvändare eller tredje part rörande kundens eller slutanvändarnas användning av tjänsterna. Kunden vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att lösa supportproblem innan de eskaleras till Google.
  • 5.2 Av Google. Om kunden inte kan lösa ett supportproblem enligt ovanstående information kan kunden eskalera problemet till Google i enlighet med TSS-riktlinjerna. Google tillhandahåller kunden TSS i enlighet med TSS-riktlinjerna.
 • 6. Avstängning.
  • 6.1 Av slutanvändarkonton av Google. Om det kommer till Googles kännedom att en slutanvändare brutit mot avtalet har Google rätt att uttryckligen be att kunden stänger av det relevanta slutanvändarkontot. Om kunden inte tillgodoser Googles begäran om att stänga av ett slutanvändarkonto, förbehåller sig Google rätten att göra det. En avstängning som initierats av Google gäller tills relevant slutanvändare har åtgärdat brottet som orsakade avstängningen.
  • 6.2 Akuta säkerhetsproblem. Oaktat det föregående, så kan Google, vid ett akut säkerhetsproblem, automatiskt stänga av den felaktiga användningen. Avstängningen gäller den minsta omfattningen och under den minimiperiod som krävs för att förhindra eller stoppa säkerhetsproblemet. Om Google stänger av ett slutanvändarkonto utan att först informera kunden, ska Google på kundens begäran ange avstängningsorsak för kunden så snart det är rimligen möjligt.
 • 7. Konfidentiell information.
  • 7.1 Förpliktelser. Varje part ska: (a) skydda den andra partens konfidentiella information med samma noggrannhet som den egna konfidentiella informationen skyddas och (b) inte yppa den konfidentiella informationen, förutom till partner, medarbetare och agenter som måste känna till den och som skriftligen har accepterat att hålla den konfidentiell. Varje part (och eventuella partner, medarbetare och agenter som konfidentiell information har yppats för) får använda den konfidentiella informationen enbart för att utöva sina rättigheter och uppfylla sina åtaganden enligt detta avtal, under förutsättning att rimliga åtgärder tas för att skydda den. Varje part ansvarar för åtgärder av dess partner, medarbetare och agenter som bryter mot detta avsnitt.
  • 7.2 Undantag. Konfidentiell information omfattar inte information som (a) mottagaren av den Konfidentiella informationen redan kände till, (b) blir offentlig utan att det är mottagarens fel, (c) utvecklats oberoende av mottagaren eller (d) getts till mottagaren av en annan part på lagenligt sätt.
  • 7.3 Obligatoriskt yppande. Varje part har rätt att yppa den andra partens konfidentiella information när lagen så kräver, dock enbart efter att, om det är tillåtet enligt lag, ha: (a) vidtagit kommersiellt rimliga åtgärder för att informera den andra parten och (b) gett den andra parten rätt att ifrågasätta yppandet.
  • 7.4 FERPA. Parterna accepterar att (a) kunddata kan inkludera personligt identifierbar information från utbildningsregister som omfattas av FERPA (FERPA-poster) och (b) i den omfattning kunddata inkluderar FERPA-poster betraktas Google som en "skolinstans" (School Official) (såsom denna term används i FERPA och dess implementeringsregler) och följer FERPA.
 • 8. Immateriella rättigheter, Varumärkeskännetecken.
  • 8.1 Immateriella rättigheter. Förutom det som uttryckligen anges i denna dokumentation ger detta avtal ingendera part någon rättighet, underförstådd eller uttrycklig, till den andra partens innehåll eller immateriella rättigheter. När det gäller rättigheterna mellan parterna äger kunden alla immateriella rättigheter till kunddata och Google äger alla immateriella rättigheter till tjänsterna.
  • 8.2 Visning av varumärkeskännetecken. Google har rätt att visa de varumärkeskännetecken som kunden har godkänt (kunden ger detta godkännande genom att överföra sina varumärkeskännetecken till tjänsterna). Visningen får ske på avsedda delar av tjänstsidorna. Kunden har rätt att fastställa användningens karaktär med administratörskonsolen. Google har också rätt att visa Googles varumärkeskännetecken på tjänstesidorna för att indikera att tjänsterna tillhandahålls av Google. Ingen part har rätt att använda den andra partens varumärkeskännetecken utöver det som uttryckligen tillåts i detta avtal utan att först ha erhållit skriftligt godkännande från den andra parten.
  • 8.3 Begränsning av varumärkeskännetecken. All användning av en parts varumärkeskännetecken tillskrivs den part som innehar de immateriella rättigheterna för dessa varumärkeskännetecken. En part har rätt att återkalla den andra partens rätt att använda varumärkeskännetecknen i enlighet med detta avtal genom ett skriftligt meddelande till den andre och med en rimlig uppsägningsperiod.
 • 9. Publicitet. Kunden godkänner att Google kan använda Kundens namn eller Varumärkeskännetecken i en lista över Googles kunder, online eller i marknadsföringsmaterial. Kunden godkänner också att Google muntligen kan nämna Kunden som kund till dem av Googles produkter eller tjänster som detta Avtal reglerar. Detta Avsnitt omfattas av villkoren i Avsnitt 8.3.
 • 10. Utfästelser, garantier och friskrivningar.
  • 10.1 Representationer och garantier. Varje part garanterar att den har fullt bemyndigande att ingå Avtalet. Varje part intygar att den kommer att följa alla tillämpliga lagar och regler som omfattar leverans eller användning av Tjänsterna (inklusive relevant lag om avisering av säkerhetsbrott). Google garanterar att Tjänsterna kommer att tillhandahållas i enlighet med tillämpligt Servicenivåavtal. Kunden intygar att Tjänster och Ytterligare tjänster kommer att användas i enlighet med Children's Online Privacy Protection Act från 1998, inklusive, men inte begränsat till, att erhålla målsmans tillstånd för att samla in och använda elevernas personliga uppgifter enligt beskrivning i avsnitt 2.5 ovan.
  • 10.2 Ansvarsfriskrivningar. I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV GÄLLANDE LAG, FÖRUTOM NÄR DET UTTRYCKLIGEN ANGES I DENNA DOKUMENTATION, LÄMNAR INGEN AV PARTERNA NÅGON GARANTI, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDD, LAGSTADGAD ELLER ANNAN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR EN VISS ANVÄNDNING OCH ICKE-INTRÅNG. GOOGLE GÖR INGA REPRESENTATIONER OM NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGON INFORMATION SOM GJORTS TILLGÄNGLIG AV ELLER VIA TJÄNSTERNA. KUNDEN ACCEPTERAR ATT TJÄNSTERNA INTE ÄR EN TELEFONITJÄNST OCH ATT TJÄNSTERNA INTE KAN ANVÄNDAS FÖR ATT RINGA ELLER TA EMOT SAMTAL, INKLUSIVE NÖDSAMTAL, VIA OFFENTLIGA TELEFONNÄT.
 • 11. Avtalsperiod, Avgifter.
  • 11.1 Avtalsperiod. Detta avtal gäller under hela avtalsperioden.
  • 11.2 Tjänsteperiod och köp under tjänsteperiod. Google tillhandahåller kunden tjänsterna under tjänsteperioden. Om inte parterna avtalar annat skriftligen, gäller slutanvändarkonton som läggs till under en tjänstperiod under en beräknad period som avslutas sista dagen under tjänstperioden.
  • 11.3 Automatisk förnyelse. När tjänsteperioden löper ut förnyas tjänsterna (och alla slutanvändarkonton som köpts) automatiskt i en tjänsteperiod på tolv månader som standard. Om endera parten inte vill förnya tjänsterna måste detta meddelas den andra parten skriftligen minst 15 dagar före utgången av den då pågående tjänsteperioden. Detta meddelande om utebliven förnyelse träder i kraft när den aktuella tjänsteperioden löper ut.
  • 11.4 Avgifter. Under den Ursprungliga giltighetstiden debiterar Google inga Kundavgifter för Tjänsterna (annat än för Google Arkiv eller avgiftsbelagt lagringsutrymme i förekommande fall). Vid parternas skriftliga ömsesidiga godkännande gäller följande: (a) Google har rätt att debitera kundavgifter för tjänsterna efter den ursprungliga tjänstperioden och (b) Google får debitera kundavgifter för en premiumversion av tjänsterna för tillvalsfunktioner eller utökningar som Google kan lägga till i tjänsterna (exempelvis Google Arkiv eller avgiftsbelagt lagringsutrymme, i förekommande fall).
  • 11.5 Användning av tjänsterna. Det är inget krav att kunden använder tjänsterna och kunden får när som helst sluta använda tjänsterna oavsett skäl (eller utan skäl).
  • 11.6 Prisändringar. För tjänster som kunden har köpt mot en avgift har Google rätt att revidera priserna för följande tjänstperiod genom att tillhandahålla kunden skriftligt varsel (kan göras via e-post) minst trettio dagar innan följande tjänstperiod inleds.
 • 12. Uppsägning.
  • 12.2 Uppsägning vid avtalsbrott. Samtliga parter har rätt att inställa verkställigheten eller säga upp avtalet om: (i) den andra parten begått ett avtalsbrott och inte åtgärdat detta brott inom trettio dagar efter att ett skriftligt meddelande mottagits; (ii) den andra parten upphör med sin affärsverksamhet eller omfattas av ett konkursförfarande som inte avvisas inom nittio dagar; eller (iii) den andra parten brutit mot avtalet fler än två gånger, oavsett om dessa brott åtgärdats.
  • 12.2 Annan uppsägning. Kunden har rätt att säga upp detta avtal oavsett skäl (eller utan skäl) med trettio dagars skriftligt varsel till Google. Kunden förblir dock skyldig att betala avgifter för tjänster som kunden har köpt enligt återstoden av den gällande tjänstperioden för dessa tjänster.
  • 12.3 Effekter vid uppsägning. Om detta avtal sägs upp: (i) upphör de rättigheter som tilldelats någon av parterna omedelbart (med undantag för det som beskrivs i detta avsnitt); (ii) ger Google kunden tillgång till och möjlighet att exportera kunddata under en rimlig tidsperiod till Googles gällande taxor för relevant tjänst; (iii) raderar Google kunddata efter en rimlig tidsperiod genom att ta bort pekare mot datan på Googles aktiva servrar och så småningom skriva över denna data, i enlighet med sekretessmeddelandet för Google Apps och (iv) ska samtliga parter på begäran utan dröjsmål returnera eller förstöra all övrig konfidentiell information tillhörande annan part.
 • 13. Gottgörelse.
  • 13.1 Från Google. Google gottgör, försvarar och håller kunden skadeslös mot alla skulder, skador och kostnader (inklusive förlikningskostnader och rimliga advokatkostnader) som uppkommer i samband med fordran från tredje part om att Googles teknik som används för att tillhandahålla tjänsterna eller att någon av Googles varumärkesfunktioner gör intrång i eller förskingrar patent, upphovsrätt, affärshemlighet eller varumärke tillhörande tredje part. Oaktat det föregående har Google under inga omständigheter något ansvar eller några skyldigheter i detta avsnitt till följd av: (i) användning av några tjänster eller av Googles varumärkeskännetecken i modifierad form eller i kombination med material som inte tillhandahålls av Google och (ii) något innehåll, någon information eller någon data som tillhandahålls av kund, slutanvändare eller annan tredje part.
  • 13.2 Möjligt intrång.
   • (a) Reparation, ersättning eller ändring. Om Google rimligen anser att tjänsterna bryter mot tredje parts immateriella rättigheter ska Google: (a) erhålla rätten för kunden att, på Googles bekostnad, fortsätta använda tjänsterna, (b) tillhandahålla en motsvarighet som inte bryter mot rättigheterna eller (c) ändra tjänsterna så att de inte längre utgör ett brott.
   • (b) Avstängning eller uppsägning. Om Google inte anser att de föregående alternativen är kommersiellt gångbara, har Google rätt att stänga av eller säga upp kundens användning av de drabbade tjänsterna. Om Google slutar att tillhandahålla de berörda tjänsterna erhåller kunden en beräknad återbetalning av icke intjänade avgifter som kunden erlagt för perioden efter det att tjänsterna inaktiverats.
  • 13.3 Allmänt. Kund som söker gottgörelse ska utan dröjsmål informera Google om fordran och samarbeta med Google i arbetet med att bestrida fordran. Google har fullständig kontroll och fullständigt bemyndigande över försvaret, förutom: (a) vid eventuell förlikning där kunden måste erkänna ansvar eller betala ut en summa pengar. Detta kräver skriftligt förhandsgodkännande från kunden (sådant godkännande ska inte hållas tillbaka eller försenas utan anledning) och (b) om kunden deltar i försvaret med eget ombud och på egen bekostnad. DEN GOTTGÖRELSE SOM ANGES OVAN ÄR KUNDENS ENDA KOMPENSATION ENLIGT DETTA AVTAL I FALL DÄR GOOGLE BRYTER MOT TREDJE PARTS IMMATERIELLA ÄGANDERÄTT.
 • 14. Ansvarsbegränsning.
  • 14.1 Begränsning av indirekt ansvar. INGEN AV PARTERNA ANSVARAR ENLIGT DETTA AVTAL FÖR UTEBLIVEN INTÄKT ELLER INDIREKTA, SPECIELLA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SKADESTÅND I AVSKRÄCKANDE SYFTE. DETTA GÄLLER ÄVEN OM PARTEN KÄNDE TILL ELLER BORDE HA KÄNT TILL ATT SÅDANA SKADOR KUNNAT UPPSTÅ OCH ÄVEN OM DIREKTA SKADOR INTE UTGÖR EN GOTTGÖRELSE.
  • 14.2 Begränsning av ansvarsomfattning. INGEN AV PARTERNA FÅR HÅLLAS ANSVARIG ENLIGT DETTA AVTAL FÖR MER ÄN DET BELOPP SOM BETALATS AV KUNDEN TILL GOOGLE UNDER DE TOLV MÅNADER SOM FÖREGICK HÄNDELSEN SOM FÖRANLEDDE ANSVARSSKYLDIGHETEN.
  • 14.3 Undantag från begränsningar. Dessa ansvarsfriskrivningar gäller till fullo i den utsträckning som tillämplig lag tillåter, men de gäller inte vid brott mot sekretesskyldigheten, den ena partens brott mot den andra partens immateriella rättigheter eller vid krav på gottgörelse.
 • 15. Övrigt.
  • 15.1 Meddelanden. Om inget annat anges häri, (a) ska alla aviseringar ske skriftligen och adresseras till den andra partens juridiska avdelning och primära kontakt och (b) avisering betraktas som mottagen: (i) när det verifierats genom skriftligt kvitto om den skickats med personligt bud, expressbud eller när den mottagits om den skickats via post utan mottagningskvitto eller (ii) när den verifierats av automatiskt mottagningskvitto eller elektroniska loggar om den skickats med telefax eller e-post.
  • 15.2 Överlåtelse. Ingen av parterna har rätt att överföra eller överlåta någon del av detta avtal utan skriftligt godkännande från den andra parten, förutom till en Partner, dock enbart om: (a) den övertagande parten skriftligen accepterar att omfattas av avtalsvillkoren och (b) den överlåtande parten förblir ansvarig för förpliktelser som uppkommit i enlighet med avtalet före överlåtelsen. Alla andra försök till överföring eller överlåtelse är ogiltiga.
  • 15.3 Ändring av kontroll. Vid en ändring av kontroll (exempelvis vid köp eller försäljning av aktier, eller annan form av företagstransaktion): (a) ska parten som upplever förändringen av kontroll skriftligen meddela den andra parten inom trettio dagar efter ändringen av kontroll och (b) den andra parten har rätt att då säga upp detta avtal med omedelbar verkan när som helst mellan tidpunkten för ändringen av kontroll och trettio dagar efter att det skriftliga meddelandet tagits emot i underavdelning (a).
  • 15.4 Force majeure. Ingen av parterna ansvarar för ofullständig verkställighet som orsakas av förhållanden (exempelvis naturkatastrofer, krig eller terrorism, upplopp, arbetsvillkor, statliga åtgärder och Internetstörningar) som ligger utanför partens rimliga kontroll.
  • 15.5 Inget avstående. Misslyckande att hävda någon bestämmelse i detta avtal utgör inte något avstående från dess giltighet.
  • 15.6 Avskiljbarhet. Om någon bestämmelse i detta avtal inte är genomförbar, tolkas den och eventuella relaterade bestämmelser så att de i bästa möjliga mån kommer så nära den ursprungliga bestämmelsens syfte som möjligt.
  • 15.7 Ingen agentur. Parterna är oberoende leverantörer, och ingen agentur, partnerskap eller joint venture skapas genom detta avtal.
  • 15.8 Inga förmånstagare hos tredje part. Det finns inga förmånstagare hos tredje part enligt detta avtal.
  • 15.9 Rättsmedel på grund av billighetsrätt. Ingen del av detta avtal begränsar någon av parternas rätt att söka rättsmedel på grund av billighetsrätt.
  • 15.10 Gällande lag.
   • a. För lokala och nationella myndigheter. Om Kunden är en lokal, regional eller nationell myndighet accepterar parterna att tiga om gällande lag och jurisdiktionsort.
   • b. För alla andra enheter. Om kunden är en enhet som inte anges i avsnitt 15.10(a) gäller följande: Det här avtalet regleras av kalifornisk lag, exklusive delstatens lagvalsregler. FÖR EVENTUELLA KONFLIKTER SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ELLER RÖR DETTA AVTAL GODKÄNNER PARTERNA ATT DOMSTOLARNA I SANTA CLARA COUNTY, KALIFORNIEN, HAR EXKLUSIV OCH PERSONLIG DOMSRÄTT.
  • 15.11 Tillägg. Alla tillägg måste göras skriftligen och det måste uttryckligen framgå att det är ett tillägg till detta avtal.
  • 15.12 Ansvar efter uppsägning. Åtagandena i följande avsnitt fortsätter att gälla efter att avtalet har upphört eller sagts upp: 7 (Konfidentiell information), 8.1 (Immateriella rättigheter), 12.3 (Effekter vid uppsägning), 13 (Gottgörelse), 14 (Ansvarsbegränsning), 15 (Övrigt) och 16 (Definitioner).
  • 15.13 Hela avtalet. Detta avtal, och alla dokument som refereras i det, utgör parternas hela avtal rörande ämnet och det åsidosätter eventuella tidigare eller samtidiga avtal om ämnet. Om ett liknande avtal om samma frågor visas för kunden när denne ska logga in för att använda tjänsterna, ersätter det här avtalet detta avtal. Villkoren som finns på en webbadress och refereras i detta avtal ingår härmed genom denna referens.
  • 15.14 Tolkning av motstridiga villkor. Om det föreligger en konflikt mellan de dokument som utgör detta avtal, gäller dokumenten i följande ordning: Beställningsformulär (om tillämpligt), Avtalet och villkoren på en webbadress.
  • 15.15 Dubbletter. Parterna får ingå detta avtal genom att fylla i tillämpligt beställningsformulär (i förekommande fall) eller detta avtal i form av dubbletter, inklusive fax, PDF eller andra elektroniska kopior, som sammantaget utgör en handling.
 • 16. Definitioner.
  • Policy för tillåten användning avser policyn för tillåten användning för Tjänsterna som finns på https://workspace.google.com/intl/sv/terms/use_policy.html eller på annan webbadress som tillhandahålls av Google.
  • Ytterligare tjänster avser produkter från Google som inte ingår i tjänsterna, men som slutanvändarna kan få åtkomst till via användarnamnet och lösenordet för slutanvändarkontot. Dessa produkter anges på följande webbadress: https://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=sv&answer=181865 eller annan sådan webbadress som Google kan tillhandahålla.
  • Villkor för ytterligare tjänster avser villkoren på följande webbadress: https://workspace.google.com/intl/sv/terms/additional_services.html eller annan sådan webbadress som Google kan tillhandahålla.
  • "Administratörskonto(n)" avser det administratörskonto som Google tillhandahåller kunden för administration av tjänsterna. Användningen av administratörskontot (-kontona) kräver ett lösenord som Google tillhandahåller kunden.
  • Administratörskonsol” avser det onlineverktyg som Google förser Kunden med för användning vid rapportering och vissa andra administrativa funktioner.
  • "Administratörer" avser den tekniska personal som kunden utser för administration av tjänsterna till slutanvändare på kundens vägnar.
  • Annonser” avser onlineannonser, exklusive annonser som tillhandahålls av andra annonsprodukter som inte ingår i Tjänsterna (exempelvis Google AdSense), men som Kunden väljer att använda i samband med Tjänsterna, som Google visar för Slutanvändarna.
  • Partner” avser en enhet som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av eller omfattas av en parts allmänna kontroll.
  • Avtal avser, detta Avtal för G Suite for Education eller kombinationen av ett Beställningsformulär och detta Avtal för G Suite for Education.
  • "Alumner" innebär kundens elever eller tidigare elever.
  • Årsavgift” avser den årliga avgiften för de Tjänster som anges i Beställningsformuläret (om tillämpligt).
  • "Startdatum för fakturering" avser det datum då kunden börjar betala Google för tjänsterna (om tillämpligt).
  • Varumärkeskännetecken” avser varumärkesnamn, varumärken, servicemärken, logotyper, domännamn och andra distinkta varumärkekännetecken som tillhör någon av parterna.
  • "Konfidentiell information" avser information som någon av parterna yppat till den andra parten enligt detta avtal, som är markerad som konfidentiell enligt de rådande förhållandena. Kunddata är kundens konfidentiella information.
  • "Kunddata" avser data, inklusive e-post, som tillhandahålls, genereras, skickas eller visas via tjänsterna av kund eller slutanvändare.
  • "Kunddomännamn" avser de domännamn som ägs eller kontrolleras av kunden och som används i samband med tjänsterna enligt uppgifterna i beställningsformuläret. Kunden kan tillhandahålla tjänsterna till någon av sina underdomäner (om kundens domännamn exempelvis är "edu.com", kan en underdomän inkludera "alumni.edu.com") utan skriftligt godkännande från Google.
  • "Giltighetsdatum" avser datumet då detta avtal undertecknas av båda parter.
  • "Säkerhetsproblem" avser antingen: (a) kundens bruk av tjänsterna som bryter mot policyn om tillåten användning, som kan störa: (i) tjänsterna; (ii) andra kunders bruk av tjänsterna eller (iii) Googles nätverk eller servrar som används för att tillhandahålla tjänsterna; eller (b) tredje parts obehöriga tillgång till tjänsterna.
  • Slutanvändare” avser de individer för vilka Kunden medger användning av Tjänsterna.
  • Slutanvändarkonto” avser ett konto som Google är värd för och som Kunden har skapat via Tjänsterna åt en Slutanvändare.
  • "Exportkontrollagar" avser alla tillämpliga lagar och regler för export och återexport, inklusive: (i) Export Administration Regulations ("EAR") som regleras av U.S. Department of Commerce, (ii) handelssanktioner och ekonomiska sanktioner som regleras av U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control och (iii) International Traffic in Arms Regulations ("ITAR") som regleras av U.S. Department of State.
  • Avgifter” avser de summor som Google fakturerar Kunden för Tjänsterna enligt beskrivningen i detta Avtal.
  • FERPA” avser Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. 1232g) och Family Educational Rights and Privacy Act Regulations (34 CFR Part 99), inklusive eventuella tillägg och ändringar.
  • Sekretessmeddelande för G Suite for Education avser meddelandet på följande webbadress: https://workspace.google.com/intl/sv/terms/education_privacy.html eller annan sådan webbadress som Google kan tillhandahålla.
  • Hjälpcentret är Googles hjälpcenter på https://www.google.com/support/ eller en annan sådan webbadress som Google kan tillhandahålla.
  • Högriskaktiviteter” avser drift av exempelvis kärnkraftverk, luftfartskontroll eller livsuppehållande system, som kan leda till dödsfall, personskador eller miljöskador om Tjänsterna inte tillhandahålls.
  • HIPAA” avser lagen Health Insurance Portability and Accountability från 1996 och tillägg kan göras i den och eventuella lagar som ingår i den.
  • Immateriella rättigheter” avser aktuella och framtida globala rättigheter inom patentlag, upphovsrättslag, lag om företagshemligheter, varumärkeslag, lag om ideell rätt och andra liknande rättigheter.
  • "Ursprunglig tjänstperiod" avser perioden för de tillämpliga tjänsterna som inleds på tjänstens startdatum och fortsätter under "aktuell tjänsteperiod" som anges i beställningsformuläret från startdatum för fakturering (om ett beställningsformulär gäller för tjänsterna) eller om inget beställningsformulär gäller för tjänsterna, under den period som inleds på giltighetsdatumet och löper i ett år.
  • "Avgift för ursprunglig period" avser avgiften för tjänsterna under den ursprungliga tjänstperioden (exklusive eventuella engångsavgifter), enligt beställningsformuläret (i förekommande fall).
  • "Månadsavgift" avser månadsavgiften för de tjänster som anges i beställningsformuläret (om tillämpligt).
  • "E-postadress för aviseringar" avser den e-postadress som kunden angett för mottagning av e-postaviseringar från Google. Kunden kan ändra denna e-postadress via administratörskonsolen.
  • "Beställningsformulär" avser ett beställningsformulär, vilket är det skriftliga dokument som Google tillhandahåller med information om de Tjänster som Kunden köper av Google mot en avgift (i förekommande fall) enligt Avtalet. Beställningsformuläret innehåller: (i) en signaturdel för Kunden eller för både Kund och Google, (ii) tillämpliga SKU:er (iii) avgifter (i förekommande fall) och (iv) antal och aktuell Tjänsteperiod för Slutanvändarkonton.
  • Inköpsorder” avser en inköpsorder som Kunden har utfärdat.
  • Tjänster avser bastjänsterna i G Suite for Education bastjänster som tillhandahålls av Google och som används av Kunden enligt detta Avtal. Tjänsterna beskrivs här: https://workspace.google.com/intl/sv/terms/user_features.html eller på annan webbadress som tillhandahålls av Google.
  • "Tjänstens startdatum" är det datum då Google gör tjänsterna tillgängliga för kunden.
  • "Tjänstsidor" avser de webbsidor där tjänsterna visas för slutanvändare.
  • "Tjänstperiod" avser den första tjänstperioden och alla förnyelseperioder för de tillämpliga tjänsterna.
  • Servicenivåavtal avser Servicenivåavtalet som finns på följande webbadress: https://www.google.com/apps/intl/sv/terms/sla.html eller en annan sådan webbadress som Google kan tillhandahålla.
  • "Personal" avser en individ (inklusive lärare) som är eller har varit anställd av kunden. Alla elever eller alumner som också är personal betraktas som personal enligt detta avtal (och utesluts från definitionen av elev eller alumn) om de har varit anställda av kunden under de senaste tolv månaderna.
  • "Elev" avser en person som har varit registrerad som elev vid kundens utbildningsinstitution under de senaste tolv månaderna.
  • Avstängning” avser en direkt inaktivering av tillgången till Tjänsterna, eller komponenter i Tjänsterna, för att förhindra ytterligare användning av Tjänsterna.
  • "Skatter" avser alla avgifter, tullavgifter eller skatter (utöver Googles inkomstskatt) som är kopplade till försäljningen av tjänsterna, inklusive relaterade straffavgifter eller räntor.
  • "Period" betyder avtalets löptid, som inleds på startdatumet och löper till det som infaller först av (i) slutet på den sista tjänsteperioden eller (ii) att avtalet sägs upp enligt de villkor som anges här.
  • "Begäran från tredje part" avser en begäran från tredje part med avseende på dokument som rör en slutanvändares användning av tjänsterna. Begäran från tredje part kan vara husrannsakningsorder, domstolsbeslut, stämning, annat giltigt juridiskt beslut eller skriftligt godkännande från slutanvändaren som medger yppandet.
  • TSS” avser de tekniska supporttjänster som Google förser Administratörerna med under giltighetstiden i enlighet med TSS-riktlinjerna.
  • TSS-riktlinjer avser Googles tekniska supporttjänster som gäller för Tjänsterna. Riktlinjer för teknisk support finns på följande webbadress: https://workspace.google.com/intl/sv/terms/tssg.html eller på annan webbadress som tillhandahålls av Google.
  • "Webbadressvilkor" avser policyn för tillåten användning, servicenivåavtalet och TSS-riktlinjerna.