Tjänstspecifika villkor för Google Workspace

Senast ändrad: 3 juni 2024 .

 • Översättningar till andra språk av dessa Tjänstspecifika villkor hittar du genom att klicka här.

 • Termer med stora bokstäver som inte definieras i dessa Tjänstspecifika villkor för Google Workspace (kallades tidigare G Suite) har den innebörd som anges i Google Workspace-tjänstschemat för Google Cloud-huvudavtalet, Google Workspace for Education-avtalet eller andra tillämpliga avtal som styr användningen av Google Workspace-tjänsterna (i vardera fall ”Avtalet”).

  • 1. Dataregioner.

   1. 1.1 Primär datalagring. I enlighet med Avsnitt 1.2 (Primär datalagring för AppSheet) gäller att om Kunden använder en Version som omfattas av Tjänsterna kan Kunden välja en Dataregion för att lagra Platslagrad data under vila, varpå Google, i enlighet med tillämpliga lagar, lagrar sådan Platslagrad data i enlighet med detta (”Dataregionspolicy”).

   2. 1.2 Primär datalagring för AppSheet. Dataregionspolicyn gäller enbart AppSheet (även om den ingår i en Version som omfattas av Tjänsterna) när (a) Kunden använder en Version som omfattas av Tjänsterna och b) en Slutanvändare har valt specifik Platslagrad data för lagring i Dataregionen.

   3. 1.3 Begränsning. För Kunddata som inte omfattas av Dataregionspolicyn gäller att Google har rätt att lagra sådan data var som helst där Google eller dess Personuppgiftsbiträden har anläggningar, i enlighet med Tillägget avseende databearbetning för Cloud.

   4. 1.4 Definitioner.

    1. Platslagrad data” avser endast följande primärdata inom Kunddata för motsvarande Tjänst:

     1. (a) Gmail: ämnesrad och text i e-postbilagor samt avsändare och mottagare av meddelanden.

     2. (b) Google Kalender: händelsenamn och beskrivning av händelse, datum, tid, inbjudna, frekvens och platser.

     3. (c) Google Dokument, Google Kalkylark och Google Presentationer: filtext, inbäddade bilder och tillhörande kommentarer från Slutanvändare.

     4. (d) Google Drive: ursprungligt innehåll i filen som laddades upp till Drive.

     5. (e) Google Chat: Meddelanden och bilagor.

     6. (f) Google Arkiv: Arkiv-exporter.

     7. (g) AppSheet: appdefinitioner, konfigurationer av datakälla och åtkomsttoken samt Kunddata i AppSheet-databaser.

    2. Dataregion” avser:

     1. (a) USA eller Europa, förutom med avseende på AppSheet; eller

     2. (b) Europa, med avseende på AppSheet.

    3. Version som omfattas” avser följande versioner:

     1. (a) G Suite Business

     2. (b) Google Workspace Enterprise Plus

     3. (c) Google Workspace for Education Standard

     4. (d) Google Workspace for Education Plus

  • 2. Google Arkiv. Följande villkor gäller enbart Google Arkiv:

   1. 2.1 Lagring. Google har ingen skyldighet att behålla arkiverad Kunddata efter lagringsperioden som angetts av Kunden eller Beställningsperioden för relevanta Google Arkiv-licenser om inte: (a) Kunden förlänger lagringsperioden eller förnyar relevant Beställningsperiod innan lagringsperioden löper ut, (b) tillämplig lag eller juridisk process förhindrar Google från att radera data eller (c) data omfattas av en lagring inför eventuell rättstvist som initierats av Kunden.

  • 3. Google Workspace Essentials. Följande villkor gäller enbart utgåvor av Google Workspace Essentials och/eller Google Workspace Essentials Starter enligt följande:

   1. 3.1 Uppsägning vid Inaktivitet eller av fri vilja. Om Kunden beställer Google Workspace Essentials Starter-utgåvan förbehåller Google sig rätten att avsluta administrationen av Google Workspace Essentials Starter-utgåvan:

    1. (a) med 30 dagars uppsägning till Kunden om Kunden eller dess Slutanvändare, under en period på 60 dagar i följd före uppsägningsdatumet, inte har anslutit till Administratörskonsolen eller använt Tjänsterna, eller

    2. (b) av fri vilja med 90 dagars uppsägningstid till Kunden.

   2. 3.2 Tekniska supporttjänster. Teknisk support är inte tillgänglig för Google Workspace Essentials Starter-utgåvan.

   3. 3.3 Ytterligare definitioner.

    1. Med ”Aktiv användare” avses en Slutanvändare av Google Workspace Essentials-utgåvan som (a) är värd för eller går med i ett videomöte i Google Meet minst en gång under månaden eller (b) öppnar en fil i Google Drive minst en gång under kalendermånaden.

  • 4. Cloud Search. Följande villkor gäller enbart Cloud Search:

   1. 4.1 Datakällor från tredje part. Kundens användning av datakällor från tredje part i samband med Cloud Search Platform omfattas av och styrs av användarvillkoren och andra avtal mellan Kund och tillämplig leverantör av datakällan. Mellan parterna bär Kunden det fulla ansvaret för sådana villkor, inklusive för att säkerställa att de ger Google rätt att få åtkomst till och använda relevanta datakällor för tillhandahållande av Cloud Search Platform.

  • 5. Cloud Identity-tjänster. Följande villkor gäller enbart Cloud Identity-tjänster som tillhandahålls enligt detta Avtal:

   1. 5.1 Gällande Avtal. Om Kundens användning av Cloud Identity-tjänster på Kontot, i tillägg till detta Avtal, omfattas av ett Google Cloud Platform-avtal (”GCP-avtal”) och/eller av villkoren på https://cloud.google.com/terms/identity (”Användarvillkor för Cloud Identity”) gäller dokumenten i följande ordning (fallande): (a) detta Avtal. (b) GCP-avtalet eller (c) Användarvillkoren för Cloud Identity. Det här avsnittet fortsätter att gälla även efter att detta Avtal har löpt ut eller sagts upp.

   2. 5.2 Ytterligare definitioner.

    1. Google Cloud Platform” avser de vid tillfället aktuella tjänster som beskrivs på https://cloud.google.com/terms/services.

  • 6. Villkor för erbjudanden som ännu inte är tillgängliga för allmänheten. Google kan ge Kunden tillgång till funktioner, tjänster eller programvara i Google Workspace som ännu inte är tillgängliga för allmänheten. De identifieras med ”Tidig åtkomst”, ”Alfa”, ”Beta”, ”Förhandsvisning”, ”Experiment” eller en liknande beteckning i Tjänstöversikten, tillhörande dokumentation eller material eller en Testansökan (definieras nedan) (sammantaget ”Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet”). Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet är inte Tjänster, men Kundens användning av Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet omfattas av villkoren i tillämpligt Avtal för Tjänster, enligt detta Avsnitt 6.

   1. 6.1 Åtkomst till och användning av Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet.

    1. (a) Testansökningar. Kunden kan ansöka om att bli testanvändare för Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet genom att skicka in ansökan som är tillgänglig via Administratörskonsolen eller på annat sätt från Google (”Testansökning(ar)”). Om Kunden godkänns som testanvändare (utifrån Googles rådande krav för testanvändare på domännivå) gör Google Erbjudandet med begränsad förhandstillgänglighet tillgängligt för användning av Kunden enligt villkoren i detta Avsnitt 6. Ytterligare villkor (”Specifika testvillkor”) kan gälla för Erbjudandet med begränsad förhandstillgänglighet och tillhandahålls, i tillämpliga fall, av Google via Testansökan eller på annat sätt skriftligen innan Kunden påbörjar någon användning. Testansökan och eventuella Specifika testvillkor ingår i detta Avsnitt 6.

    2. (b) Användning av Kundtestdata. I enlighet med Avsnitt 6(d) (Användningsbegränsning för myndighetskunder) och 6(e) (Användningsbegränsning för Protected Health Information (Skyddad hälsoinformation)) nedan, får Google, och Kunden säkerställer att (inklusive genom att samla in eller tillhandahålla nödvändiga samtycken eller aviseringar) Google får använda Kunddata (inklusive Kundens personuppgifter) som sänts in, lagrats, skickats eller tagits emot via Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet av Kunden eller dess Slutanvändare (”Kundens testdata”) för att tillhandahålla, testa, analysera, utveckla och förbättra dessa Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet och eventuella produkter och tjänster från Google som används med dem utan begränsning eller skyldighet gentemot Kunden, Slutanvändare eller tredje part, utöver det som framgår av Avtalets konfidentialitetsvillkor och nedan.

    3. Om Kunden har accepterat eller parterna på annat sätt har accepterat Googles gällande villkor om skyldigheter rörande dataskydd och behandling med avseende på Kunddata enligt https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum (”Tillägget avseende databehandling för Cloud” eller ”Cloud Data Procssing Addendum, CDPA”), gäller CDPA för Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet som ”Tjänster” i CDPA-syfte. För förtydligande utgör detta Avsnitt 6 en del av ”Avtalet” som det hänvisas till i Avsnitt 5.2 (Efterlevnad av Kundens instruktioner) av CDPA, med följande tillägg:

     1. (i) Kunden bekräftar att, för uppfyllande av Avsnitt 6.1 (Radering av Kunden) av CDPA och i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, funktionerna i Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet kanske inte tillåter radering av Kundtestdata under perioden då kunden får använda Erbjudandet med begränsad förhandstillgänglighet (”Period för Erbjudande med begränsad förhandstillgänglighet”), men att Kundtestdata raderas då Perioden löper ut i enlighet med Avsnitt 6.2 (Radering då Perioden löper ut) av CDPA;

     2. (ii) Om inget annat framgår av Specifika testvillkor gäller följande: (A) information om Personuppgiftsbiträden (enligt definition i CDPA) som deltar i Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet, inklusive deras funktioner och platser görs tillgänglig skriftligen av Google på begäran av Kunden; och (B) Google informerar Kunden om deltagande under Perioden för Erbjudandet med begränsad förhandstillgänglighet av eventuella nya externa Personuppgiftsbiträden som anlitats av Google i förhållande till Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet (inklusive namn och plats för Personuppgiftsbiträdet och dess aktiviteter) genom att skicka ett e-postmeddelande till e-postadressen för aviseringsmeddelanden innan Personuppgiftsbiträdet börjar bearbeta Kundtestdata. Kunden får, efter eget gottfinnande och som total kompensation om Kunden invänder mot Personuppgiftsbiträdet, sluta använda tillämpligt Erbjudande med begränsad förhandstillgänglighet.

    4. (c) Ingen insyn i dataplats eller åtkomst. Kundtestdata som behandlas enligt detta Avsnitt 6 omfattas inte av krav på dataplats (enligt beskrivningen i Avsnitt 1 (Dataregioner) av dessa Tjänstspecifika villkor) eller av krav på åtkomstinsyn (enligt beskrivning på https://support.google.com/a/answer/9230474).

    5. (d) Användningsbegränsning för Myndighetskunder. Om inte Google gett sitt skriftliga tillstånd får följande kunder enbart använda test- eller experimentdata med Erbjudanden med begränsad förhandstillgång och de får inte använda ”livedata” eller produktionsdata i samband med Erbjudanden med begränsad förhandstillgång: Myndighetskunder i USA och andra länder, inklusive federala, nationella, delstatliga, regionala eller lokala myndigheter eller reglerande enheter eller byråer samt kunder som är utbildningsinstitutioner.

    6. (e) Användningsbegränsning för Protected Health Information (Skyddad hälsoinformation). Kunden får inte använda Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet för att behandla Protected Health Information (Skyddad hälsoinformation) enligt definitionen i HIPAA.

   2. 6.2 Ändring, Avstängning eller Upphörande. Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet (inklusive funktioner i dem) kan komma att ändras, stängas av eller upphöra när som helst utan föregående meddelande till Kunden.

   3. 6.3 AnsvarsfriskrivningERBJUDANDEN MED BEGRÄNSAD FÖRHANDSTILLGÄNGLIGHET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG OCH DE TÄCKS INTE AV NÅGOT SERVICENIVÅAVTAL ELLER AV ERSÄTTNING FRÅN GOOGLE. Om inget annat anges i de Specifika testvillkoren för ett visst Erbjudande med begränsad förhandstillgänglighet, (i) omfattas Erbjudanden med begränsad förhandstillgänglighet inte av teknisk support.

   4. 6.4 Ansvar. Google är inte ansvarigt för belopp som överstiger det lägre av (A) begränsningen av ansvarsbeloppet som framgår av Avtalet eller (B) 25 000 USD. Inget i den föregående meningen påverkar uteslutanden från någon ansvarsbegränsning i Avtalet med avseende på följande: (1) dödsfall eller personskada till följd av oaktsamhet, (2) bedrägeri eller oriktig framställning, (3) intrång i den andra partens immateriella rättigheter eller (4) ärenden för vilka ansvar inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

   5. 6.5 Uppsägning. Google får avsluta Kundens användning av ett Erbjudande med begränsad förhandstillgång när som helst med skriftligt meddelande till Kunden, inklusive för att ge andra kunder tillgång till Erbjudandet med begränsad förhandstillgång.

  • 7. Verifiering med Domänens e-postadress. Följande ytterligare villkor gäller endast när en E-postadress för domänen (i stället för ett Domännamn) verifieras för användning av Tjänsterna:

   1. 7.1 Bjuda in Slutanvändare. Kunden får bjuda in andra användare att använda Tjänsterna med hjälp av en e-postadress för domän. Om de användarna godkänner Kundens inbjudan att använda Tjänsterna ska de anses vara Kundens Slutanvändare i enlighet med Avtalet.

   2. 7.2 Verifiering av Domännamn.

    1. (a) Verifierande parts övertagande av Kontroll. Domännamnet som motsvarar e-postadressen för domänen får när som helst verifieras av alla personer eller rättssubjekt (”Verifierande part”). Den Verifierande parten tar över ägarrätten till och kontrollen över Slutanvändarkonton för motsvarande Domännamn, och all tillhörande data på sådana konton, direkt efter att Domännamnet har verifierats. Kunden och alla Slutanvändare meddelas när Domännamnet har verifierats.

    2. (b) Administration efter Verifiering av domännamn. En Verifierande part har vissa behörigheter med avseende på Kundens konto och alla sådana Slutanvändarkonton, enligt beskrivningen i dokumentationen.

   3. 7.3 Radering av data. När den Verifierande parten har tagit över ägarrätten till och kontrollen av Domännamnet och alla kopplade Slutanvändarkonton (däribland Kundens konto) kan inte Kunden eller dess Slutanvändare radera eller exportera Kunddata och/eller radera Slutanvändarkonton på ett sätt som överensstämmer med Tjänsternas funktionalitet. När den Verifierande parten tar över ägarrätten till och kontrollen av Domännamnet och alla kopplade Slutanvändarkonton (däribland Kundens konto), kan Kunden eller dess Slutanvändare, oaktat något motsägande villkor i Tillägget avseende databehandling för Cloud, kanske inte radera Slutanvändarkonton eller radera eller exportera någon Kunddata beroende på administrationen av Tjänsterna.

   4. 7.4 Anvisning för Databehandling. Om Kunden inte vidtar några åtgärder för att radera eller exportera någon Kunddata innan den Verifierande parten tar över ägarrätten till och kontrollen av Domännamnet och alla kopplade Slutanvändarkonton (däribland Kundens konto) godkänner Kunden, oaktat Avsnitt 6.2 (Retur eller Radering då Perioden löper ut) i Tillägget avseende databehandling för Cloud, att dessa Tjänstspecifika villkor dokumenterar Kundens anvisningar till Google att: (a) efter uppsägning av Avtalet i enlighet med beskrivningen i Avsnitt 7.6 (Uppsägning efter domänverifiering) lagra all Kunddata som inte har raderats av Kunden innan sådan uppsägning sker och (b) göra all sådan lagrad Kunddata tillgänglig för den Verifierande parten.

   5. 7.5 Samtycke till administration. Om tillämpligt samtycker Kunden till att (a) den Verifierande parten har den åtkomst och de rättigheter som beskrivs i Avtalet och (b) Google ger den Verifierande parten den åtkomst och de rättigheter som beskrivs i Avtalet.

   6. 7.6 Uppsägning efter Domänverifiering. Om den Verifierande parten är tredje part upphör detta Avtal automatiskt att gälla när den Verifierande parten tar över ägarrätten till och kontrollen av Domännamnet och alla kopplade Slutanvändarkonton (däribland Kundens konto). Observera att detta avsnitt inte påverkar några slutanvändarrättigheter som beviljas av den Verifierande parten i enlighet med dess eget (separata) Google Workspace-avtal.

   7. 7.7 Begränsningar av Tjänster. Vissa Tjänster och funktioner är kanske inte tillgängliga såvida inte eller förrän Domännamnet har verifierats.

  • 8. Googles telefonitjänster. Följande villkor gäller enbart för (i) Google Voice och (ii) användning av Google Meet för att ringa och ta emot samtal (“Google Meet-telefoni”) där det är tillämpligt (i detta Avsnitt 8 kallas Google Voice och Google Meet-telefoni gemensamt för “Googles telefonitjänster”). DESSA VILLKOR INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM BEGRÄNSNINGAR FÖR NÖDSAMTAL. LÄS DEM NOGGRANT:

   1. 8.1 Parter och kontraktsstruktur för Googles telefonitjänster.

    1. (a) Leverantör av Googles telefonitjänster. Den Google-enhet som anges på den tillämpliga listan över Tjänst- och telefonileverantörer (varje sådan enhet avses här med ”Leverantör av Googles telefonitjänster” eller ”GTSP”) tillhandahåller de Tillämpliga telefonitjänsterna för Kunden.

    2. (b) Avtalsstruktur för Googles telefonitjänster. I de fall där tillämplig GTSP är en Google-part och inte Google ingår Google (efter korrekt auktorisering som ombud), enbart i förhållande till Googles telefonitjänster i tillämplig utsträckning, avtal åt GTSP och därav följande:

     1. (i) Om Kunden väljer att beställa telefonitjänster från Google i tillägg till de andra tjänster som Kunden beställt enligt Avtalet, utgör Avsnitt 8.1 tillsammans med de övriga villkoren i Avtalet (inklusive CDPA och alla ansvarsbegränsningar) ett separat avtal (”Googles telefoniavtal”) som ingås av tillämplig GTSP (via Google som auktoriserat ombud) och Kunden enbart i relation till Googles telefonitjänster enligt återstående villkor i Avsnitt 8.1.

     2. (ii) Googles telefoniavtal träder i kraft på startdatumet för Kundens första beställning av Googles telefonitjänster och, med avseende på tidigare uppsägning i enlighet med dessa villkor, löper till det som infaller först av (A) uppsägning av Googles telefoniavtal i enlighet med dess villkor eller (B) uppsägning eller utlöpande av Avtalet. Googles telefoniavtal ersätter enbart Avtalet med avseende på Googles telefonitjänster.

     3. (iii) I Googles telefoniavtal ersätts alla referenser (förutom sådana som förekommer i Tjänstöversikten och Avsnitt 8 av dessa Tjänstspecifika villkor) till ”Avtalet” med ”Googles telefoniavtal”, rättssubjektet ”Google” ersätts med ”GTSP” och ”Tjänster” ersätts med ”Googles telefonitjänster”

     4. (iv) Kunden kan genomdriva rättigheter och förmåner enligt Googles telefoniavtal endast gentemot GTSP, inte Google och har skyldigheter enligt Googles telefoniavtal (inklusive skyldigheter att betala alla tillämpliga Avgifter) endast gentemot GTSP, inte Google.

     5. (v) Oaktat allt som eventuellt motsäger detta i Avtalet gäller villkoren i Avsnitt 8.1 vid en konflikt mellan Avsnitt 8.1 och ett annat villkor i Googles telefoniavtal (inklusive avsnittet ”Motstridiga villkor” i Avtalet och avsnittet ”Företräde” i CDPA).

     6. (vi) Samtliga parter har rätt att säga upp Googles telefoniavtal separat från Avtalet enligt villkoren i avsnittet ”Giltighet och uppsägning” i Avtalet. Om Kunden avslutar sin användning av Google Voice enligt beskrivningen i Avsnitt 8.10 (Uppsägning av Google Voice av Kunden), avslutar sådan uppsägning automatiskt Googles telefoniavtal.

    3. (c) Regionala villkor. De Regionala villkoren har införlivats i Googles telefoniavtal och tillämpas i den omfattning som en Slutanvändare använder Google Voice i ett land som beskrivs i de Regionala villkoren.

   2. 8.2 Tillhandahållande av Googles telefonitjänster.

    1. (a) Dataanvändning.

     1. (i) Insamling och användning av Data. GTSP samlar in och använder Kunddata i enlighet med Integritetsmeddelandet för Googles telefonitjänster som finns på https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html.

     2. (ii) Telefonkatalog. GTSP ger inte Kundens eller dess Slutanvändares Google Voice-nummer till katalogtjänster såvida inte Kunden begär detta eller detta annars krävs enligt lag.

    2. (b) Telefonileverantörer.

     1. (i) Partnerleverantörer. GTSP kan använda sina Partnerleverantörer för att tillhandahålla Googles telefonitjänster enligt beskrivningen i Listan över tjänst- och telefonileverantörer.

     2. (ii) Icke-partnerleverantörer av telefoni. GTSP och dess Partner anlitar icke-Google-relaterade utomstående underleverantörer (”Telefonileverantörer”) för att dirigera inkommande och utgående telefonsamtal via det publika telefonnätet (PTN). Telefonileverantörer och deras platser anges i Listan över tjänst- och telefonileverantörer. När kunden använder Googles telefonitjänster anvisar kunden GTSP att anlita, och be sina Partner att anlita, Telefonileverantörer för att

      1. (1) dirigera utgående och inkommande telefonsamtal när det är tillämpligt

      2. (2) bearbeta Kunddata som oberoende personuppgiftsansvariga i länderna där de är belägna:

       1. a) i minsta möjliga utsträckning som krävs för dirigeringen

       2. b) i enlighet med tillämpliga lagar (inklusive europeiska dataskyddslagar och telekommunikationsbestämmelser).

    3. Förtydligande: Telefonileverantörer utgör inte Personuppgiftsbiträden (enligt definitionen i CDPA).

   3. 8.3 Ytterligare betalningsvillkor.

    1. (a) Fakturor för Googles telefonitjänster. Tillämpliga avgifter och andra kostnader som uppkommer för Kundens eller Slutanvändarens användning av Googles telefonitjänster faktureras separat från andra Google Workspace-tjänster och är föremål för betalningsvillkoren i Googles telefoniavtal.

    2. (b) Samtalspriser. Utöver Avgifterna betalar Kunden GTSP för samtal utifrån användning, om tillämpligt. Dessa användningskostnader beräknas enligt gällande Samtalspriser.

    3. (c) Skatter. Oaktat allt som eventuellt motsäger detta i Googles telefoniavtal ska Kunden betala tillämpliga Skatter oavsett intyg över skatteundantag. Fakturerade Skatter kan omfatta Skatter kopplade till en Slutanvändares användning av Googles telefonitjänster utanför landet där Slutanvändaren använder Googles telefonitjänster.

   4. 8.4 Krav för Google Voice; Friskrivning för GTSP.

    1. (a) Krav för Google Voice. Detta Avsnitt 8.4 (a) gäller endast för Google Voice och INTE för Google Meet-telefoni. Användning av Google Voice kan kräva en separat bredbands- eller mobildataanslutning och att Slutanvändarens enhet är kompatibel med vissa tekniska minimikrav. Användning av Google Voice i utlandet eller annan roaminganvändning kan leda till högre debiteringar från Slutanvändares mobiloperatörer.

    2. (b) Friskrivning för GTSP. GTSP ansvarar inte för avbrott eller brister i Googles telefonitjänster som orsakats av fördröjningar, avbrott eller störningar i: (i) Kundens dataanslutning, (ii) Telefonileverantörens nätverk eller (iii) användningen av Slutanvändarens enheter. När Googles telefonitjänster används på mobila enheter kan Slutanvändarnas samtals- eller datamängder som köpts från deras mobiloperatörer användas.

   5. 8.5 Google Voice-funktioner. Detta Avsnitt 8.5 gäller endast för Google Voice och INTE för Google Meet-telefoni.

    1. (a) Nummertilldelning och tillgänglighet. Följande gäller när Google Voice tillåter tilldelning av telefonnummer:

     1. (i) nummeraktivering kan kräva att GTSP samlar in information som krävs enligt tillämpliga telekommunikationsregler, inklusive Kundens adress för nödsamtal och skatte-ID,

     2. (ii) i vissa länder måste adressen för nödsamtal stämma överens med området som omfattas av numret som ska tilldelas,

     3. (iii) nummeraktiveringen kanske inte sker omedelbart på begäran och

     4. (iv) inaktiva nummer kan tas bort från Kundens konto.

    2. (b) Nummerportering. Kunden kan portera befintliga nummer från andra tjänsteleverantörer till Google Voice i den utsträckning som Google Voice erbjuder nummertilldelning och kan begära att tilldelade telefonnummer lämnas ut till en annan tjänsteleverantör, i enlighet med Avsnitt 8.5 (b) (i)–(iv) nedan.

     1. (i) Kundens skyldigheter. Kunden ansvarar för (A) riktigheten i information som tillhandahålls GTSP i samband med en porteringsbegäran, (B) avgifter i samband med portering av ett nummer, inklusive avgifter i samband med kvarvarande nummer och abonnemang, och (C) eventuella Avgifter som ska betalas till GTSP i samband med ett nummer fram tills nummerporteringen har slutförts, i den omfattning detta är tillåtet enligt tillämplig lag.

     2. (ii) Uppsägning av tjänst. GTSP kan frigöra alla Google Voice-nummer efter uppsägning eller efter att Slutanvändarens tillämpliga licens har löpt ut om inte Kunden porterar numret till en annan tjänsteleverantör före uppsägningen eller löptidens slut.

    3. (c) Nummerpresentatör. Google Voice möjliggör visning av Kundens Google Voice-nummer på mottagande enheter där detta är tekniskt möjligt. Slutanvändare kan dölja nummervisning permanent eller från samtal till samtal. Av tekniska skäl kan det hända att GTSP inte alltid kan dölja Google Voice-nummer, bland annat vid samtal till Nödnummer.

    4. (d) Nummerblockering. GTSP blockerar eller avblockerar på Kundens begäran möjligheten att ringa med Google Voice till specifika nummer, nummergrupper eller nummertyper (inklusive tjänster som medför tilläggskostnader) i den utsträckning detta är tekniskt möjligt.

    5. (e) Inspelning av samtal. Google Voice har en funktion som kan göra det möjligt för Slutanvändare att spela in enskilda telefonsamtal. Kunden samtycker till att inte, och inte låta sina Slutanvändare, spela in telefonsamtal utan samtycke om ett sådant samtycke krävs enligt tillämpliga lagar och bestämmelser.

   6. 8.6 Begränsningar för Googles telefonitjänster. Googles telefonitjänster kanske inte

    1. (a) inkluderar operatörsassisterad uppringning och samtal till kortnummer (ytterligare avgifter kan gälla för sådana samtal)

    2. (b) har stöd för samtal som mottagaren betalar eller samtal som återbetalas eller

    3. (c) har stöd för samtal eller anslutningar till vissa nummer, inklusive bland annat betalnummer.

   7. 8.7 Begränsningar för Google Voice-användning. Detta Avsnitt 8.7 gäller endast för Google Voice och INTE för Google Meet-telefoni. Kunden får inte vidaretilldela nummer till, ge tillgång till eller på annat vis möjliggöra användning av Google Voice för personer som är minderåriga enligt tillämpliga lagar i aktuellt rättskipningsområde. GTSP kan tillfälligt eller permanent inaktivera alla konton som används av eller tillhandahålls till sådana individer.

   • 8.8 Nödsamtal. Underavsnitt 8.8 (a) gäller endast för Google Meet-telefoni och INTE för Google Voice. Alla andra underavsnitt ((b) till (f)) av Avsnitt 8.8 gäller endast för Google Voice och INTE för Google Meet-telefoni.

    1. (a) Envägsuppringning. Slutanvändare som använder funktionerna för envägsuppringning i Google Meet-telefoni kan inte ringa eller ta emot nödsamtal. Kunden ansvarar för att se till att Slutanvändare har tillgång till alternativa sätt att ringa nödsamtal.

    2. (b) Tvåvägsuppringning. Samtal till nödnummer stöds av Google Voice. IP-baserade nödnummertjänster har vissa begränsningar jämfört med traditionella nödsamtal och fungerar inte likadant som traditionella nödsamtal enligt beskrivningen i villkoren nedan; ytterligare landsspecifika begränsningar beskrivs i de Regionala villkoren. Kunden bekräftar härmed kännedom och godkännande av följande med avseende på samtal till nödnummer:

     1. (i) Beskrivning av samtal till nödtjänster. Slutanvändare som använder möjligheten till tvåvägsuppringning i Google Voice kan ringa och ta emot samtal från nödtjänster utan kostnad. Nödtjänster varierar beroende på var Slutanvändaren befinner sig. När Slutanvändaren ringer nödnummer ger GTSP Slutanvändarens telefonnummer till nödtjänsten liksom den adress som Kunden har gett till Google (se Avsnitt 8.8 (d) (Kundens skyldigheter) nedan). Slutanvändare kan behöva bekräfta sin fysiska plats och sitt återuppringningsnummer eftersom nödsamtalsoperatören kanske inte har informationen.

     2. (ii) Begränsningar för samtal till nödtjänster. Följande begränsningar gäller nödsamtalstjänsten i Google Voice: (A) tjänsten kanske inte är tillgänglig vid ett avbrott eller störningar i internettjänster eller strömförsörjning, (B) det kanske tar längre tid innan nödsamtal ansluts till larmcentralen än vid traditionella samtal till nödnummer, det kanske tutar upptaget eller samtalet kanske inte ansluts, (C) nödsamtalet kanske ansluts korrekt till larmcentralen, men Slutanvändarens telefonnummer eller plats överförs inte automatiskt och operatören hos räddningstjänsten kan kanske inte ringa tillbaka, (D) nödsamtal under roaming kan dirigeras till den lokala larmcentral som förknippas med Slutanvändarens registrerade nummer (Kunder ska rekommendera Slutanvändare att använda sin ursprungliga uppringningsfunktion vid roaming), (E) Slutanvändare som är döva, har hörselskador eller talsvårigheter bör ringa det lokala nödnumret direkt med texttelefon eller en bildtelefontjänst i stället för 711 eller lokal motsvarighet, (F) om Slutanvändaren har flera enheter kopplade till sitt kontonummer kan det hända att (i) uppringning från larmcentralen inte ringer till alla kopplade enheter och (ii) larmcentraloperatören ser ett annat nummer än Slutanvändarens personliga telefonnummer, (G) om Slutanvändaren har inaktiverat inkommande samtal kanske larmcentraloperatören inte kan ringa tillbaka, (H) om ett samtal med Google Voice misslyckas kanske Slutanvändaren rekommenderas slutföra nödsamtalet med enhetens ursprungliga uppringningsfunktion och (I) nödsamtal kanske inte är tillgängliga via denna samtalstjänst om (i) Google Voice-nummer med endast inkommande tjänster används eller om (ii) samtal dirigeras via användarens mobiloperatörs röstsamtalsnätverk när den inbyggda samtalsappen på Slutanvändarens enhet används.

    3. (c) Sms till nödnummer. Google Voice kanske inte stöder sms till nödnummer. Tjänster för sms till nödnummer som tillhandahålls via Google Voice kanske inte stöds över ett wifi-nätverk.

    4. (d) Kundens skyldigheter. Kunden ansvarar för följande med avseende på Avsnitt 8.8 (b) (Tvåvägsuppringning): (i) säkerställa att adressen som registrerats i Google Voice för varje Slutanvändare är den aktuella fysiska adress där Slutanvändaren kommer att använda Google Voice (underlåtenhet att tillhandahålla aktuella adresser kan leda till att fel räddningstjänstcentral kontaktas och fördröja nödtjänster till Slutanvändare), (ii) informera Slutanvändare om att deras fysiska adresser kommer att delas med Telefonileverantörer, (iii) informera Slutanvändare om att de kan behöva uppge sin fysiska plats och sitt uppringningsnummer till larmcentralen när de har fått kontakt, (iv) säkerställa att Slutanvändare har tillgång till ett annat sätt att kontakta nödnummer samt (v) informera Slutanvändarna om begränsningarna i nödsamtalstjänsterna (Kunden kan ladda ned och skriva ut en varningsetikett som fästs på alla enheter som används till Google Voice på support.google.com/voice/go/emergency-services).

    5. (e) Varningar vid nödsituationer. Varningar vid nödsituationer kanske inte mottas via Google Voice om enheterna är inställda på endast wifi eller mobiltelefonitjänster inte är tillgängliga.

    6. (f) Ansvarsfriskrivning för samtal till nödnummer. I den utsträckning lagen medger har varken GTSP eller dess Partner något ansvar enligt Googles telefoniavtal (varken på kontraktuell eller utomkontraktuell grund (inklusive vårdslöshet) eller annars) för skador av någon typ (inklusive direkta och indirekta skador) som uppstår under eller i samband med användning eller försök att använda Google Voice för att kontakta nödnummer, inklusive men inte begränsat till oförmåga att få kontakt med sådana tjänster, fördröjningar i räddningstjänstens svar, nödtjänstens, larmcentralens eller operatörers uppförande eller felaktigheter i informationen som tillhandahålls nödtjänsten av Telefonileverantörer eller andra tredje parter som anlitats av GTSP eller dess Partner för förmedling av samtal till nödnummer.

   • 8.9 Avstängning. Utöver den avstängningsrätt som beskrivs i Googles telefoniavtal kan GTSP blockera inkommande och utgående samtal och meddelanden i Googles telefonitjänster om GTSP rimligen slår fast att Kunden eller en Slutanvändare har använt Googles telefonitjänster för att skapa eller möjliggöra massmeddelanden eller automatiska meddelanden eller för oönskade kommersiella meddelanden.

   • 8.10 Uppsägning av Google Voice av Kunden. Detta Avsnitt 8.10 gäller endast för Google Voice och INTE för Google Meet-telefoni. Utöver övriga uppsägningsrättigheter kan Kunden när som helst säga upp sin användning av Google Voice genom skriftligt meddelande till GTSP. Kundens användning av Google Voice måste upphöra omedelbart efter uppsägningen.

   • 8.11 Ytterligare definitioner.

    1. Samtalspriser” är de gällande samtalspriser som anges i (i) för Google Voice, https://voice.google.com/rates och (ii) för Google Meet-telefoni, https://meet.google.com/u/0/tel/rates.

    2. Slutanvändare” avser (i) i samband med Google Voice potentiella användare som kan närvara på den fysiska plats där en enhet som är kopplad till Google Voice finns och är tillgänglig för användning och (ii) i samband med Google Meet potentiella användare som kan använda Google Meet-telefonitjänster för att ringa till eller från Google Meet-möten.

    3. Avgifter” avser i samband med Google Voice de avgifter som beskrivs på https://workspace.google.com/products/voice.

    4. Larmcentral” eller ”PSAP” avser tillämplig larmcentral baserat på en Slutanvändares registrerade plats.

    5. Regionala villkor” avser de villkor som beskrivs på https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html.

    6. Telefonileverantör” har den innebörd som ges i Avsnitt 8.2 (b) (Telefonileverantörer) i dessa Tjänstspecifika villkor.

    7. Lista över telefonileverantörer” avser den aktuella listan över Tjänst- och telefonileverantörer på (i) för Google Voice https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html och (ii) för Google Meet-telefoni, https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html.

   • *Om ett offlinedokument hänvisar till ”Google Voice-leverantör” eller ”GVSP,” ska dessa hänvisningar anses lyda “Leverantör av Googles telefonitjänster” eller “GTSP” såsom de används i dessa tjänstspecifika villkor och i Googles telefoniavtal.

   9. Google SIP Link.

   1. 9.1 Ytterligare villkor för Google SIP Link. Följande villkor gäller Kundens användning av Google SIP Link:

    1. (a) Portering av telefonnummer till Kundens SIP-leverantör måste utföras av SIP-leverantören.

    2. (b) Kunden godkänner och samtycker till att Google får ringa Kunden för att validera Kundens trunk-konfiguration eller verifiera ägarskap för nummer. Kunden samtycker till att ta emot sådana samtal, inklusive från ett automatiskt system.

    3. (c) Kunden ansvarar för att säkerställa att samtal till räddningstjänst som rings av en Google SIP Link-användare dirigeras via SIP-leverantören. Dessutom måste Kunden uppdatera sin plats eller adress för räddningstjänsten via SIP-leverantören.

    4. (d) Förtydligande: SIP-leverantörer utgör inte Personuppgiftsbiträden (enligt definitionen i Tillägget avseende databehandling för Cloud).

   2. 9.2 Ytterligare definitioner.

    1. SIP-leverantör” avser Kundens systemintegratör, operatör eller annan partner som tillhandahåller Kunden telefonitjänster oberoende av Google Voice.

   10. Google Drive. Följande villkor gäller enbart Drive:

   1. 10.1 Användning av Google Drive för innehållsdistribution. Google Drive är inte avsett att användas som ett nätverk för innehållsdistribution och Google kan begränsa användning och åtkomst för Google Drive om Google, efter eget rimligt gottfinnande, fastställer att användningen av Google Drive bryter mot policyn för tillåten användning eller utgör intrång, olaglig distribution eller massdistribution av innehåll inklusive videor. Alla videor på Google Drive som delas offentligt utanför Kundens domän måste följa YouTubes riktlinjer för communityn (som finns på https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ eller en efterföljande webbadress).

   11. AppSheet. Följande villkor gäller enbart AppSheet:

   1. 11.1 Avtalets giltighet. Avtalet, inklusive dessa Tjänstspecifika villkor, gäller enbart Kundens användning av AppSheet med avseende på Slutanvändare som får åtkomst till AppSheet via sina Slutanvändarkonton. Det gäller inte någon AppSheet-prenumeration som har köpts på https://www.appsheet.com.

   2. 11.2 Administration av AppSheet. Om Kundens AppSheet-prenumeration inkluderar ytterligare hanteringskontroller (enligt beskrivningen på https://about.appsheet.com/pricing/), är ytterligare kontroller för hantering av administration av AppSheet tillgängliga för speciellt utsedda Administratörer för AppSheet.

   3. 11.3 Betalningsvillkor. Definitionen av ”Priser” ändras så att den avser gällande tillämpliga priser på https://solutions.appsheet.com/pricing, om inget annat har avtalats i ett tillägg eller Beställningsformulär.

   4. 11.4 Datakällor. Kundens användning av Datakällor i samband med Tjänsterna omfattas och regleras av användarvillkoren mellan Kunden och tillämplig leverantör av Datakälla. Mellan parterna bär Kunden det fulla ansvaret för sådana villkor, inklusive för att säkerställa att de ger Google rätt att få åtkomst till och använda relevanta Datakällor för tillhandahållande av AppSheet.

   • 11.5 AppSheet-programvara. Om Google gör AppSheet-programvara (vilket kan inkludera programvara från tredje part) tillgänglig för Kunden, ger Google Kunden en royaltyfri (om inget annat anges av Google), icke-exklusiv, icke-överförbar licens under Giltighetsperioden för att reproducera och använda programvaran i syfte att göra en Kundapp tillgänglig för Slutanvändare. Google kan tillämpa ytterligare licensbegränsningar efter meddelande till Kunden. Kundens export, förnyade export, överföring eller användning av AppSheet-programvaran omfattas av detta Avtal (inklusive de begränsningar och skyldigheter att efterleva reglerna som gäller med avseende på användningen av Tjänsterna, som alla gäller AppSheet-programvaran) och kan även omfattas av licensvillkor från tredje part samt krav enligt Exportkontrollagar. När det gäller rättigheterna mellan parterna har Google alla Immateriella rättigheter till AppSheet-programvaran. Vardera part intygar att den kommer att följa alla lagar och regler som gäller dess tillhandahållande eller användning av AppSheet-programvaran (enligt vad som är tillämpligt). MED UNDANTAG FÖR VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I AVTALET, TILLHANDAHÅLLS APPSHEET-PROGRAMVARAN I BEFINTLIGT SKICK UTAN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV NÅGOT SLAG.

   • 11.6 Kostnadsfria versioner.

    1. (a) Begränsningar. Kostnadsfria versioner av AppSheet omfattas av begränsningar och är inte berättigade till teknisk support. Vissa funktioner i AppSheet är kanske inte tillgängliga för kostnadsfria versioner. Googles skyldigheter till gottgörelse gäller inte vid användning av kostnadsfria versioner av AppSheet.

    2. (b) Uppsägning vid inaktivitet. Google förbehåller sig rätten att säga upp tillhandahållandet av en kostnadsfri version av AppSheet för en Slutanvändare med 30 dagars förvarning till Slutanvändaren om, under en period av 60 dagar (a) Slutanvändaren inte har öppnat AppSheet eller (b) det inte har förekommit någon Slutanvändaraktivitet i någon Kundapp.

   • 11.7 Upphörande av AppSheet. Google informerar Kunden minst 12 månader innan en AppSheet (eller kopplad betydande funktion) tas bort om inte Google ersätter sådana borttagna Tjänster eller funktioner med en till största delen identisk Tjänst eller funktion. Inget i detta Avsnitt 11.7 (Upphörande av AppSheet) begränsar Googles förmåga att göra ändringar som krävs för att följa tillämplig lag, hantera väsentliga säkerhetsrisker eller undvika substantiella ekonomiska eller tekniska problem.

   • 11.8 Teknisk support.

    1. (a) Tillägg. Definitionen av ”Riktlinjer för teknisk support för Google Workspace” eller ”Riktlinjer för teknisk support” ändras till att avse gällande riktlinjer för AppSheet-support på https://www.appsheet.com/Home/TSSG

    2. (b) Kundappar. Kunden är ansvarig för teknisk support för Kundappar.

   • 11.9 Ytterligare definitioner.

    1. AppSheet-programvara” avser alla nedladdningsbara verktyg, programutvecklingspaket eller annan sådan datorprogramvara som tillhandahålls av Google i samband med AppSheet och alla uppdateringar som Google kan göra av sådan AppSheet-programvara från tid till annan.

    2. Kundapp” avser en programvara som Kunden skapar eller är värd för med hjälp av AppSheet.

    3. Datakälla” avser de datakällor från Google eller tredje part som beskrivs på https://www.appsheet.com/Home/StartWithData.

   12. Workspace-tjänster med generativ AI. Följande villkor gäller enbart Workspace-tjänster med generativ AI:

   1. 12.1 Ansvarsfriskrivning. Workspace-tjänster med generativ AI (i) använder ny teknik, (ii) kan innehålla felaktig eller stötande Genererad utdata och (iii) kan ha innehåll som inte representerar Googles åsikter. Genererad utdata är inte utvecklad för eller avsedd att uppfylla Kundens skyldigheter med avseende på följande av regler eller lagar eller övriga skyldigheter eller för att användas i stället för, eller som underlag för, medicinska, juridiska, finansiella eller andra professionella råd.

   2. 12.2 Liknande Genererad utdata. Kunden bekräftar att Workspace-tjänster med generativ AI, i vissa scenarier, kan skapa samma eller liknande Genererad utdata för flera Kunder.

   3. 12.3 Policy för förbjuden användning. Policyn för förbjuden användning för Workspace-tjänster med generativ AI som finns på https://policies.google.com/terms/generative-ai/use-policy (denna webbadress kan komma att uppdateras från tid till annan), ingår i Policyn för tillåten användning.

   4. 12.4 Användningsbegränsning. Kunden kommer inte, och tillåter inte Slutanvändare att använda Genererad utdata (i) som väsentlig indata för utveckling av modeller som konkurrerar med Workspace-tjänster med generativ AI eller andra Google Workspace-tjänster, eller (ii) för att bakåtkompilera eller extrahera komponenter av någon Google Workspace-tjänst eller modellen för någon sådan tjänst (förutom i den utsträckning som en sådan begränsning är uttryckligen förbjuden enligt tillämplig lag).

   5. 12.5 Tjänsternas användning och tillgänglighet. Kunden förstår och samtycker till att (i) inte och till att inte låta Slutanvändare använda Workspace-tjänster med generativ AI på ett sätt som överskrider de gränser som anges av Google och till att (ii) användningen av Workspace-tjänster med generativ AI omfattas av Tjänsternas tillgänglighet enligt beskrivningen på https://support.google.com/a/answer/13853332.

   6. 12.6 Åldersbegränsningar. Kunden tillåter inte Slutanvändare under 18 år att använda Workspace-tjänster med generativ AI.

   7. 12.7 Begränsningar kopplade till hälso- och sjukvård. Kunden kommer inte, och tillåter inte Slutanvändare att använda Workspace-tjänster med generativ AI för kliniska ändamål (för att förtydliga är icke-klinisk forskning, schemaläggning och andra administrativa uppgifter inte begränsade), för att ge medicinsk rådgivning, medicinsk behandling eller för att ställa diagnos, eller på något annat sätt som kontrolleras av eller kräver tillstånd eller godkännande från klinisk, medicinsk, hälso- och sjukvårdsrelaterad eller annan myndighet.

   8. 12.8 Misstänkta överträdelser. Google får omedelbart stänga av eller avsluta Kundens användning av Workspace-tjänster med generativ AI vid misstänkt överträdelse av underavsnitt (12.4) till (12.6) ovan.

   9. 12.9 Begränsningar. Begränsningarna i underavsnitt (12.6) och (12.7) ovan betraktas som ”Begränsningar” eller ”Användningsbegränsningar” enligt tillämpligt Avtal.

   10. 12.10 Googles ytterligare förbindelser angående Gottgörelse.

    1. (i) Genererad utdata. Googles förbindelser angående gottgörelse enligt Avtalet omfattar även påståenden om att omodifierad Genererad utdata från en Tjänst för generativ AI som hålls skadeslös gör intrång i tredje parts Immateriella rättigheter. Underavsnittet (i) (Genererad utdata) gäller inte om påståendet rör Genererad utdata där: (1) Kunden skapar eller använder sådan Genererad utdata som kunden vet eller borde ha vetat utgör intrång, (2) Kunden (eller Google på uppdrag av Kunden) bortser från, inaktiverar eller kringgår källhänvisningar, filter, anvisningar eller andra verktyg som Google gör tillgängliga för att hjälpa Kunden använda Genererad utdata på ett ansvarsfullt sätt, (3) Kunden använder sådan Genererad utdata efter att ha informerats om påståendet om intrång från upphovsrättsinnehavaren eller dess behöriga agent, eller (4) påståendet baseras på en varumärkesrelaterad rättighet till följd av Kundens användning av sådan Genererad utdata i handel. ”Tjänst för generativ AI som hålls skadeslös” avser en Tjänst eller funktion som anges på https://cloud.google.com/terms/generative-ai-indemnified-services, där användningen av en sådan Tjänst eller funktion betalas av Kunden och inte omfattas av tillgodoavande eller användning av en kostnadsfri nivå.

    2. (ii) Utbildningsdata. Googles förbindelser angående gottgörelse enligt Avtalet omfattar även påståenden om att Googles användning av utbildningsdata för att skapa en Google-modell som används av en Tjänst för generativ AI som hålls skadeslös gör intrång i tredje parts Immateriella rättigheter. Denna skadeslöshet omfattar inte påståenden som rör en specifik Genererad utdata, som kan ingå i underavsnitt (i) (Genererad utdata) ovan.

   11. 12.11 Begränsning av träning. Google använder inte Kunddata för att träna eller finjustera sina modeller för generativ artificiell intelligens som stödjer Google Workspace-tjänsterna för generativ AI utan Kundens föregående godkännande eller uppmaning.

   12. 12.12 Ytterligare definitioner.

    1. Genererad utdata” avser den data eller det innehåll som genereras eller tas emot av Kunden eller dess Slutanvändare via Workspace-tjänster med generativ AI via Kundens Workspace-konto, som respons på data eller innehåll som dessa skickar via tjänsterna. Genererad utdata är Kunddata. Liksom avtalats mellan kunden och Google, hävdar Google inga äganderättigheter till eventuell ny immateriell egendom som skapas i genererad utdata.

    2. Workspace-tjänster med generativ AI” inkluderar (i) Gemini for Google Workspace och (ii) andra funktioner med generativ artificiell intelligens i Google Workspace-tjänsterna.

   13. Undersökningar av användarupplevelsen. Om Kunden registrerar sig i Google Cloud User Experience Research Program for Google Workspace, regleras Kundens deltagande av Google Cloud User Experience Research Panel-tillägget som finns på https://cloud.google.com/terms/user-experience-research.

   14. Kryptering på klientsidan. Liksom mellan Google och Kunden bär Kunden hela ansvaret för alla aspekter av den externa tjänst för hantering av krypteringsnyckel som Kunden har valt, inklusive alla krypteringsnycklar som skapas i den för användning med Kryptering på klientsidan. Oaktat allt som eventuellt motsäger detta i CDPA, kan Google inte återställa krypteringsnycklar eller Kunddata som har krypterats av krypteringsnyckeln om krypteringsnyckeln går förlorad, blir stulen eller skadas. Kryptering på klientsidan upphör helt att fungera för alla tillämpliga Tjänster om den externa nyckelhanteringstjänsten drabbas av störningar eller blir otillgänglig.

   15. e-signatur. Följande villkor gäller enbart funktionen för elektronisk signatur i Google Dokument och Google Drive (”e-signatur”):

   1. 15.1 Utgåvor som omfattas. e-signatur ingår i följande Google Workspace-utgåvor:

    1. (a) alla Google Workspace Business-utgåvor (förutom Google Workspace Business Starter),

    2. (b) alla Google Workspace Enterprise-utgåvor,

    3. (c) alla Google Workspace Essentials-utgåvor (förutom Google Workspace Essentials Starter) och

    4. (d) Google Workspace for Education Plus.

   2. 15.2 Elektroniska transaktioner. Vid användning av e-signatur genomför Kunden eller Slutanvändarna elektroniska transaktioner med motparter gällande relevant dokument (som själva kan vara Slutanvändare). För att förtydliga utgör tillhandahållande av e-signatur inte Google till en part och binder inte Google till något dokument som undertecknas eller upprättas via e-signatur (ett ”e-signerat dokument”).

   3. 15.3 Ansvar för Innehåll och Rättsliga krav. När e-signatur används för att underteckna eller upprätta dokument är Kunden och Slutanvändarna ansvariga för:

    1. (a) innehållet i dokumentet,

    2. (b) att verifiera att tillämplig lag i alla relevanta rättskipningsområden tillåter elektronisk (snarare än fysisk) signatur eller elektroniskt (snarare än fysiskt) upprättande av dokumentet, och

    3. (c) säkerställa efterlevnad med alla underskrifts- eller verkställighetsformaliteter som krävs för dokumentets rättsliga giltighet eller verkställbarhet i alla relevanta rättskipningsområden, inklusive formaliteter relaterade till dokumentets karaktär (exempelvis krav på vittnen).

   4. 15.4 Ansvarsfriskrivning. Google frånsäger sig uttryckligen, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, alla garantier och utfästelser av alla slag gällande rättslig giltighet eller verkställbarhet för alla e-signerade dokument i alla rättskipningsområden.

   5. 15.5 Undertecknarens identitet och befogenhet. Kunden coh Slutanvändarna är ansvariga för att verifiera identitet, e-postadress och signaturbefogenhet för alla mottagare av en begäran om e-signatur. Kunden ansvarar för att säkerställa att enbart Slutanvändare med korrekt behörighet använder e-signatur för att underteckna eller upprätta dokument åt Kunden.

   6. 15.6 Villkor för undertecknare. Mottagaren av en begäran om e-signatur kan behöva godkänna separata villkor (inklusive Googles användarvillkor och ytterligare användarvillkor för undertecknare med e-signatur eller ytterligare användarvillkor för e-signatur), men alla begäranden om e-signatur som mottas av en Slutanvändare regleras av detta Avtal.

   7. 15.7 Kopior och lagring av e-signerade dokument.

    1. (a) Google försöker att skicka kopior av e-signerade dokument till alla undertecknare och att lägga till kopior i deras Google Drive-konton, men kan inte garantera mottagning (exempelvis kan skräppostfilter blockera Googles e-postmeddelanden eller så kan undertecknarna saknas Drive-konton eller tillräckligt med lagringsutrymme).

    2. (b) Kunden och Slutanvändarna ansvarar för att bevara kopior av e-signerade Dokument och säkerhetskopiera dessa kopior på lämpligt sätt, samt för att, efter sändning av begäranden om e-signatur eller ändring av åtkomstbehörigheter till Google Drive-kopior av e-signerade Dokument, verifiera att alla motparter har erhållit och sparat kopior av e-signerade Dokument.

   8. 15.8 Signaturinformation och dokumentåtkomst. Kopior av e-signerade Dokument (inklusive granskningsspår) kan innehålla: certifikatbaserade signaturer som bidrar till identifiering av parterna, e-postadresser till undertecknarna, information om undertecknarnas Google-konton (exempelvis pseudonymiserade id:n) och enheter (exempelvis IP-adresser) och andra detaljer (exempelvis tider och datum för signaturer). Utan påverkan på Googles skyldigheter enligt tillägget avseende databehandling för Cloud, bekräftar Kund och Slutanvändare att alla med åtkomst till det e-signerade Dokumentet har åtkomst till informationen som beskrivs i det här avsnittet.

   9. 15.9 Regionala villkor för e-signatur.

    1. Brasilien. Användning av dokument med e-signatur kan medföra högre risker kopplade till verkställbarhet i Brasilien. Enligt beskrivningen i avsnitt 15.3 (Ansvar för Innehåll och Rättsliga krav) och utan begränsning av någon skyldighet i detta avsnitt, ansvarar Kund och Slutanvändare för att verifiera om brasiliansk lag tillåter användning av e-signatur som en giltig form för att underteckna eller upprätta kontrakt.

   16. Regionala villkor.

   1. 16.1 Japan. Om Kundens faktureringsadress finns i Japan tillhandahålls Gmail, Chat och Meet av Google Connect Asia Pacific Pte. Ltd. (”GCAP”). Fakturor skickas dock även fortsättningsvis av Google Asia Pacific Pte. Ltd. Med avseende enbart på de förutnämnda Tjänsterna är Google Asia Pacific Pte. Ltd. auktoriserat ombud för GCAP och ingår avtal med dem åt GCAP.

   2. 16.2 Frankrike. Kunden följer Frankrikes allmänna säkerhetspolicy för hälsoinformationssystem (PGSSI-S) i tillämplig utsträckning.

Tidigare versioner

21 februari 2024

20 november 2023

12 oktober 2023

14 augusti 2023

31 maj 2023

3 maj 2023

11 januari 2023

31 oktober 2022

11 oktober 2022

22 september 2022

19 september 2022

7 juli 2022

31 mars 2022

15 mars 2022

1 februari 2022

30 september 2021

3 juni 2021

14 april 2021

21 december 2020

6 oktober 2022